Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1894

No 6387 Woensdag 87 Juni 1894 33ste Jaargang mimm goh am Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 102 De tritguve dezer Courant schiedt d ft g e 1 ij k s met uifKondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70J Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midi Vraagl een proef van de echte T0SA7ES WUN aanbevolen door de grootete geneeaheeren ran het hnis Xim Stein Erdo Bénje nabg Tokay Hongarijo Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 ADVEBTENTIEN iA alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Burean van A BRINKMAN t 200N te SoiKfa dighedeo lid ran bat Ugarhnii i n Niemand heeft lich OTer dein bepaling loo bitter gfUaagd ak de tegenwoordige premier die de pvanwaaidigheid wio troog geërfd heeft dat b t hem onnogelgk waa erenals loovele andere tenen lan peen gedirende het leten aa hun Tader ign parlemantaire tpartn eerst te Terdisnen in het lagerhnii Zelfi thani nu hg het hoogite arabt in den itaat bekleedt ii het hem met gegund penoonlijk in het laKerhnia op te treden waar toch feitelyk het iwaartepnut der politiek ligt looaU hg lelf zucht hg moet den wagen Tan ataat beetaren en heeft Mlf geeu plaata in den wagen Dit is een Tan de talrgke anomaliteiten welke het oude ia zgn tegenwoordige aamenatelling ook verouderde hnia der lords aankleven Wat nn het voornemen van den jongen lord CoUiridge tot dnaver een der radicale leden Tan het lagerhuis betreft swo moet hg verklaard hebben dat hg zgn cetel in het hoogerhnia niet wil innemen Daartoe lal wel aiamand hem willen dwingen in ieder geval ui hg gu plaata in het lagerhuia moeten ruimen too ton hg door volvoering van r gn plan direct lieta winnen maar indirect dea te meer wannaer hg ala martelaar van een verouderd systeem optreedt en de dwaasheid daarvan met een amrekend Toorbaeld aan den volke bewgat Waarom toch tal een man die door het toeval dat t jn vader atorft ia het hoogorhnia wordt geroepen niet het recht hebben deie kverhooging van stand te weigeren om in het bgeihnit ign letel te behouden indien hg daaraan de voorkeur geeft Nog daargelaten het ongehoorde dat den ministers die toevallig peerac tgn abaolout het recht is ontiegd dat zij in de volksvertegenwoordiging optreden om ban wetten en programma ib verdedigen Is Dnitacbland wordt de algemeene aandacht getrokken door de inhecbteèisneming van niemand minder dan den kamerheerceremoniemeeater dea keitera Lebreoht von Kotie een van dea keizere vertroawden wieoa doohterlje telfa een apeelmtkkertje waa van de jonge prinaea Zondagmiddag toen de keizer gereed atond naar de eente tteenlegging der Nieuwe Domkerk te gaan gaf by bevel deie hoogwaardigheidabakleeder in hechtenis ta nemen Toen men waagde hem de opmerking te makeu dat de uitvoering van dit bevel heel wat aeotatie ton verwekken antwoordde de keizer toornig dat hg daarvoor onverachillig waa n dat zoo Von Kotze schuldig was dezezgn gerechte straf moeaten dragen Is Von Kotze achuldig zooja waaraan dan Men beweert dat hg allerlei brieven heeft geachreven waarin zonderlinge en beleedigende Terhalen gedaan worden omtrent personen uit des keizers onmiddellgke omgeving niet alleen maar ook omtrent den keizer zelven Reeda geruimen tgd had men naar den aohrgver gezocht die gebruik maakte van een bgzonder soort adirift druklettera om ztjn hand niet te verraden Er moeten overtuigende aanwgzingen iga waaruit bigkt dat de onaangename brieven door Von Kotze werden geachreven Oe vrienden van Von Kotze benevens enkele geneeaheereu beweren dat de man niet volkomen toerekenbaar ia hg stelde zich in den laatatan tgd nu en dan ook wel zonderling aap was heftig in zgn uitingen zelfa op den Openbaren weg Merrouw Von Kotze een hoog adellgke dame beproefde na de inheohtenianeming van haar echtgenoot bg enkele peraouen nit dea keizers omgeving toegang te rerkrggen maar dat was rrucbtelooa Daarna is de dame uit Berlgn rertrokken De quaestie der brieven is reeds een oude al vier jaar lang ontvingen hooggeplaatste peraonen dat soort atokken en thana meent men den schrgver te hebben gevonden Een soort achandaalprooea staat nu weer voor de denr De berichten omtrent den toestand op SieiliS biyven hoogst treurig luiden De ellende ia er ontzettend groot en van daar toenemende verbittering t gen de regeering Te FrancofoDte in de provincie Catania werden na eene maniteatatie ten gunate van den minister Crispi biljetten aangealagen eindigde met de woorden Leve San Felice I Dood aan Crispi I Weg met het canaille en de lafaards l Te Favara is een manifest aangeplakt dat hat volgende behelach Makkere wij zgn op het pnnt ran om te komen ran honger Er bigft ons nieta andera over dan onze dierbaren te zien aterven zonder zelfs te kunnen hopen ben te behouden De regeering drgft den apot met ons Wilt gg omkomen door honger ot door lood Laten wg ons wapenen Vechten wg voor ons bestaan l rtgelgke biljetten zgn te Palma Montechiaro Grotte Comitini Villarosa Lercara enz aangeslagen lp andere plaatsen vond men biljetten op de muren van den volgenden inbond iBroeders wg willen liever aterven door kogels dan van honger Leve de revolutie I ll lll I BurgerlUke Btand fiMUwUk GEBOREN Johannes Adrianua ouders L van Leeuwen en J Verbg GEHUWD T ran Boon en P Schouten J Sloof en N Oosterom Wegens vergevorderd SaUoen worden de met 20 KOBTIJiO YBBKOCBT L van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 28 JUNI il Sl a m HantxuiiB Cert Ned W 8 t i dito dito dito l dito dito dito S i HoKOU OU Oondl 1881 88 4 IMUB Inschrgving 1882 81 5 OosTBXa Obl in papier 1868 8 dito in lllver 1868 5 PeainaiL Oblig mat tioket 3 dito dito 8 anBUXD OU Oost 2s Serie 5 Idito aeoons 1880 4 ditobqBotbi 1889 4 dito bü Hope 1839 90 4 dito ia iraad leeB 1888 8 dito dito dito 1884 6 Sfuiib Perpel sohuld 1881 4 ToBKSiJ Gepr CoDV leen 1890 4 aao leeuiDg serie D Qeo leeoinf aerieiO ZtmAia Blp Beo v obll 1892 8 Uuioo Obl Buit 8ob 1890 6 Vzssznzu Obl 4 onbep 1881 A usTltDU Obligatien 1861 S BomuAic Sted leen 1886 8 KlD N Afr Hacdeliv aand Areudab Tab Mij OertitcateD Denliaatsohappg dito Arab H potbeekb paDdbr 4 Calt Mü der Voritenl asnd Or Hypotheelb paudbr 4 KederlaDdBohe bank aand Kad HandelmasUob dito N W I Pao Hjp b pandbr 6 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Vtr Hypotbaekb dito 4 OoBTlNa Oeat Hoog bank aand Bdsl Hypotbeekbanknandb 4 s iHEBiKx Equit hypoth paadb 6 46 801 Maiir L G Pr Lien oerl 6 NlD Holl IJ 8poorir Mü aand j Mij tot Elpl V St Spat aand Nad Ind Spoorwegln aand Zaid Ital 8p tni A H oU 8 PoLKH Warsobou Weanen asnd 4 BuaL Or Buss 8pw Mlj aand 8 Baltiaobe dito aand 667 Fastowa dito aand i Iwaag Dombr dito aand 6 Karak Ch Aiow 8p kap aand 8 Losowo Sewsat 8p Uij oblig E Orel Vitebsk ilito oblig 5 ZnidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 A HluiA Cent Fae 8p Mij obl 6 Ohio h North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Blo Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NaahTillsCert v aand Melioo N Spw Mij lehjp o Mtas Kanaas r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Wejt aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paol Minn fcManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can Soath Cart r aand VZN 0 Ballw I Nav Ie h d o 0 Amsterd Omnibua Mij aand Bottard Tramiveg Haals aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 BcLOll Stad Antvrerpenl887 i i Stad Brussel 1886 S i Mono Theist Begullr Qeseilsoh 4 OosTINR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 itixn Stad Madrid 3 1868 Var Nsn Boa Hyp SpoM oert 8 ADVERTENTICN Algemeene Vergadering Eendracht maakt Macht te 60UDA WOENSDAG 27 JDNI ton VL uur bg den Beer KSHLB Rekening en Verantwoording HET ÜESTÜDR Likdoorns Eeltknobbel BoomvUe HuideeU WraUen enz worden in 7 i 8 dagen geheel rerwgderd tonder de minste pgn te reroorzakeu ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prga per flacon met penseel 50 Cts Depdt bg SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handte kening ran 4 van IVIJLL HET ZENDIKGSFÉGST op llllDDAGHTEi bij de 8tee dea 4 Juli a s PLAATSBIUETTEN en PROGRAMMA S roor den feesttrein zgn ran Juni tot Z Juli des middagê 13 uur te bel omen aan het Station te Gouda en de tuaachenliggende Stetions Vertrek van Gouda ten 5 54 nor P gs I kl 2 50 I 1 95 Hl kl 1 45 PROGRAMMA S afzonderlgk worden bg franco inzending van 40 Cent franco gezonden door den ondergeteekende Nadere inlichtingen tgn te vinden in bat Prognunma en oMiei groote Aanpla biljet I 1 H B BREIJERi £ et Tooral op de ECHT 4ifi n Juni 1894 j § Stcretarit leHaM Oberiahnstein DIRtCTCURDt VICrOHUB tO OBCKlAHli tm in € Moe i m Br4k JUmtHc ppê tot mpmtaUe dein V é ffevesfSff fl oW dff Zvidi Vei krggbai n tHoofddtpót viQlpr GouMjiii Omstrek i ï l SLCfrEMMERlfew pe 1 1 E l l mkv halvelFlesch iU S jLnta I I a i Kftik ikl7 m I Kruik ijlS 11 torwgl yoor ledige Fl schetfen Er M wcjidt rei gped iper l W 3 centeA per Ihalvfj i Fleao ik l ce Tsekenpajier liaSton lold apiér Post apier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEZEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDKWBG D 60 AAmESTEDmS De Heer A THIM zal op Maandag 2 JuU 1894 in het Koffiehuis van den Heer A DAM aanbe teden Het verbouwen van perceel B 13 aan de Dubbele Buurt te Qouda Inlichtingen zgn te bekomen aan het Bureau van den Architect H J NEDERHÜRST Jr alwaar tevens bestek en teekening van af Maandag 25 Juni ter inzage liggen Aanwg ziag ter plaetee Donderdag 28 Juni 10 uur r m Een ware Schat roor de ongelukkig slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING Hollandsche nitgare met 27 nfb Prns 2 gulden Ieder die aan de TersGhrikkelgke gerolgen ran deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt laarlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending rai het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FBMSCHE STOOMYEBVEBU Gbemisohe Wasscherij VAN H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindorgooderen Speciale inrichting roor het stoomen van pinolio mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsobadelgk roor de gezondheid en rolgens staal bewerkt I Oouda Bnelperadnk raa A Banuuii fc Zoon BINNENLAND i GOD DA 26 Juni 1894 Gisteren en heden bad aan het stedelgkgymnasinm ten overstaap van de gecommitteerde boogleeraren Valetoo en Matthes vanAmsterdam en Kaptegn van Groningen heteindexamen plaats voor de 4 leerlingMi der6e klasse terwgl ook één leei lng der 5e kliiasedaaraan deelnam Eet getuigschrift A letteen enz werdnitgeraikt aan A G W Bentinck p S van Dobben de Braynin J ran der M len 1 Afgewezen i Het getuigschrift B gen ldinnde enz aan W N A J Brandt ran S4r Bteu D tolfcinb Oondat l od gisteren het Brttournder Sociëteit Ons Genoegena een diner ain bg gelegenheid itta het 40 jarig beataan der Sociëteit Kon dit huldebetoon der kolrers niet in de feestweeli vallen de dag na de festiviteiten zette de kroon op alles Hoogst prettige ursu wefden in re ht gezellig samenzgn doorgebracht Gedurende het dessert stondeo de sluizen der welsprekendheid wgd open en het middernachtelgk uur was reeds lang roorbg eer men aan icheiden dacht Zoodu I Juli a s zal de Goodsche Crioket en Pootballclob Olympia op bet Exercitieterrein hare huishoadelgke wedatrgd n spelen Het programma is ala rolgt samengesteld 10 uur begin ran t Crioket voor seniores en joniores Gemeenecbappelgke lunch op t veld IJ uur Voortzetting ran het Cricket wedloop voor seniores op de lange baan 600 M wedloop voor joniores op de korte baan lÖO M Ver gooien met den cricketbal roor seniores ver gooien met den cricketbal roor joniores Wedloop roor seniores op de korte baan 100 M Een party voetbal Ongetwgfeld zollen als het weder gunstiger is dan het vorige jaar ele donateurs met bunne dames de wedstrgden bgwonen Des avonds zal Da afloop ras het concert in de zaal cKoQstmin der Sociëteit tOns Genoegen tot luiting ran den feestdag een bal gegeren worden door eeoige werkende leden van Olympia en hare donateurs aangeboden Ds J W Berkelbach van den Sprenkel alhier hoopt op het Zendingafeest te Middachten FEVlLLETO De laatste eener Paimüe Èaar het ï ran ek 68 XVII ïü hetuïEde uur tfltwijl merroaw ran Haoaweerd haar suater aab zulle eeu wte dd proefneniing onderwierp waudelde Arthur Ërzeo aan den arm van dokter Bertrand over hel plein der opera tn afwaohliag au bet uur traarop hij Budolf ran TnohtToorde eob ODtmoateu Üij was in de wolken die goede Arthur den vorigen dag zoo goed b 8teed te hebben E vriend teruggerondon dien hij dooil waande een huwelijkBaanzoek afgestoken dat gunstig ontraagen was door Blize Bartan die hg reedi sedert langen tyd beminde Werkelgk er was alle reden om tevreden te zijn en hij straalde dnu ook Tan gelnk hoewel t hem speet niet ontvangen te Ego door de nichtjes die bg uio even oen bezoek had gebracht De dokter dien hg ontmoet had in de nabijheid Tan zgu hotel scheen veel minder opgewekt Zgn stemming Terbetorde er zelfs niet op toen hg vertelde hoe toeTallig bij Bodolf van Triohlvoorda ontmoet had in het park even na zijn terugkomst nit Schotland Zooder zgn verbazing te verbergen bg het vernemen van dit verhaal luisterde de dokter met de grootato aandacht den jongen man slechts nn sa dtD in de red Ttllend om de een of ênüm 4 Juli a B te spreiden OTer De Diaitouutiaoüarbeid een aaiwoord uer gemeente op de Qoodliqreei der maatschappy Te WaddingBTeen hebben de R K in Tereeniging met de A R tot Candidaat voor deGemeenteraad gesteld den heer D Bremmer Jz Het Lib koor is rerdeeld en heeft 2 Gandidaten nl de heeren K v d Torren Jz enL F Hoogendgk t e uitslag is niet twyfelachtig Menschelijk Hier zooals elders is het de gewoonte Tan eendenhouders om een broedse pas uii ekoHien kuikens met de moeder eend niet thuis te hooflen oud en jong wordt in een afgelegen polder gebracht om na eenige maanden weer opgehaald te wordeu de kuikens zgn dan groot geworden en voor Terkoop geschikt bekere t L te Waddiogsveen bad ook een óode eend met 18 kuikens in de Zuidplaspolder gebracht na twee dagen komt het dier met 14 koikens weer thuis opnieuw in een andere polder gebracht komt de eend na een w eek tyd weer thuis met nog 10 koikens Wat doet thans de barmhartige t L Hy brengt oud en jong weet weg doch breekt eerst de moedereead een poot stuk dan zal de d r het loopen wel verleeren en dus blgTeia waar zgia Gruwelijk nietwaar De minister vau buitenlandsohe zaken geeft Zaterdag a s een diner van p m 40 couverta aan de gedelegeerden van de internationale conferentie voor privaatrecht in het Oranje BoteU te Schereniogen De installatie van Maasslttis nieuwen burgemeester Vrydagmiddag vergaderde de gemeenteraad van Maassluis De vergadering werd gepresideerd door den heer M Wuister wethouder L B Nadat de notulen gelezeu en onveranderd goedgekeurd waren was aan de orde de installatie van den heer W Lotsy als burgemeester van Maassluis De voorzitter benoemde een commissie bestaande uit de heeren N M Dirkzwager en J Leverstein om den heer Lotsy ten zgnen huize al te halen en schorst gedurende dien tgd de vergadering Nadat de commissie aan de opdracht had voldaan heropende de Toorzitter de vei aderiag en sprak bg deo beer W Lotny toe op de volgende wyze Edelachtbare Heer Het is mg en mgn Collega Wethouder hoogst aacgeoaam U te felecitwren dat H M de Koningin Regentes U tot burgemeester van deze gemeente heeft benoemd En ik meen de tolk te zgn Tan opheldering te vragen Herhaaldelijk trok hg oen twijfelend gezicht en t scheeu alsof hg maar mat zoo voetstoots wiMe aannemen dat de kluizenaar van de Fazanten hoeve de geheele maand in Schotland had doorgebraebt Zijn twijfel werd nog grooter toen de zeeman begon te spreken van den man dien zg gezamenlgk gevolgd waren Toen Arthnr verklaarde dat die man de pachter van de Fa antenboeve niet was riep Bertrand ffik ben er zokor van mg niet vergist te hebben Ik ken de Poorter evengoed als zijn meester en zelfs beter want ik heb hem meer ontmoet De heer van Triohtvoorde beeft nooit mijn hulp ingeroepen waarsohgnlijk omdat bg nooit ziek is geweest terwijl da Poorter bij mij is geweest te Dman en dat niet eens maar wel tien malen ffMaar hoe zou t dan mogelijk gn protesteerde Arthur dat die man Budolf niet herkend heeft Het is nog zonderlinger dat de beer van TrichlToorde hem niet geroepen heeft ffUe heer van TricbtToorde heeft hem oiet gezien ffUan heeft hg wel slechte oogen Maar jij hebt hem gezien waarom heb je hem niet gewezen aan uw vrieud P vWel dat heb ik gedaan Hg verklaarde herhaaldolgk dat zijn pachter onmogelijk te Parijs kon zijn en beweert dat gg u ichromelgk vergist moet hebben Hij wist du dat ik bg a was toen gij dien man voor de eerste maat ontmoet bobtP Ik bad geen enkole redeu om dat voor hem verborgen te bonden Ik heb hem Relfs gezegd dat gij t waait die mij op dien man opmerkzaam hebt leauakt Tiadt ge dat ik daarmede verkeerd ge oiM allen leden van den raad en ik twgfei niet ook van d6 talrgke medeburgers nit belangstelling bier aanwezig wanneer ik U namens allan hartelgk feleciteer Het is moeilgk om aan het hoofd te staan ran een zaak en niet minder moeielgk aan het hoofd te staan ran een gemeente want iedfre zaak heeft sgn vóór en tegen eu het ia lüet ftltg eren vriendscbappelgk DeMaassloWehe burgerg ia vrg stemmig bedaard en De hoofdbron van bestaan dezer gemeete is 4 viaacherg Deze is echter de laatste jaren niei gunstig geweest Oooh niettegenstaande dit hebben de reeders volhard alles aan te wea eo wat dienstig kan zgn om de visscherg weétt te doen bloeien en de ramp te verminderw Doch het is niet alleen de viaacherij wauran Maassluis bestaat Het heeft Z Ez den Minister roor een paar jaren mogen behagao in verband met de verbetering van den nisuwen Waterweg alhier een aanzieniyk loodspersoneel te stationoeren wat voor Maaastuïi een groot voordeel is Ook de heeren Leis en Smit diractenren van den Ble t dienit hebban hi r eenagentaebapgeTostigd waardoor een groot aantal sleepbootea hier zgn gestationneerd wier kapiteins en bemanning zich bier metterwoon vestigden zoodat deze gemeente Tan loodaweiien en sleepdieost groot voordeel hr ll £ n na nog een woord tot U EdAchtb peraoonlgk Het ia in een raadseollege niet altijd öTen vriendscbappelgk en dat is voor een voorzitter wel eens niet aangenaam Maar als hg recht door zee gaat dan ondervindt zulk een voorzitter eerbied en kunnen rele raoeilgkheden uit den weg worden gernimd Als zoodanig beveel ik u Maassluis aan en hoop dat gg jaren lang onder Gods zegen aan het hoofd van deze gemeente moogt staan c Applaus Hierna nam de burgemeester het woord en zeide Mgne Heeren Nu ik gereed sta om het gewichtige ambt van burgemeester van Maassluis te aanvaarden gevoel ik mg diep getroffen door de woorden van onzen oudsten wethouder Ik hoop de moeilgkhedeo te verhinderen dte kunnen voorkomen Zooals bg iedere openbare betrekking heb ook ik dd vorige week in handen van H M de Koningin Hegentes den eed van trouw afgelegd Ik heb gezworen trouw aan de Grondwet en trouw aan het Huis van Oranje Voorzeker had H M iemand tot uwen burgemeester kunnen benoemen die my overtreft in tele zaken Maar ia hefde voor het Huis van Oranje en eerbied voor de wetten wgk ik voor nismand handeld bebP ffNeen waarde vriend t is altijd maar l beste ronduit voor de waarheid uit te komen Ën toob zie ik zeer goed dokter dat ge volstrekt niet tevreden lijt Ik vrees dat de heer van Trichtvoorde mg zal beschuldigen mij met zaken te bemoeien die mij niets aangaan hAIb hg mg die opmerking maakte zou ik er hem aan herinneren dat op t oogenblik toen wij de Poorter ontmoetten wg niet wisten dat zg o meester nog in leven was oDat is zoo antwoordde de dokter j Kn bovendien iB I mij volkomen onverschillig of de heer van Trichtvoorde goed of kwaad van mij denkt Hij behoort dus niet tot uw vnenJenP jrNeen Ik beb hem aleolits zelden ontmoet Hoogstens zag ik hem twee of driemalen in den zomer als bij op de Pazanteithoeve verbigf hield A Heeft allen Bcbgn of ge hem niet moogt Igden irlk houd niet van mensebeo dio h in leven ver bergen Zon ik wist volstrekt niet dat hij zich daaraan schuldig maakte Toch 18 t zoo want buiten lijdt bg att d t bastaan van een uil Men ziet hom overdag nooit zoodat de veronderstelling dat bjj des nachts uitgaat niet te gewasgd is Hij is dan wel vemnderd Vroeger kende ik geen man die zich meer in de wereld vertoonde dan hij Zoo is hg geloof ik nog als hjj zioh te Pargs bevindt Die zacht naar de eenzaamheid bestaat alleen te Triahtvoorde Maar b heeft volkomen het reobt om te leven ooals them lelf t best be Ik zal trachten de goede varatandhondiiig taiBobea hooge ambtenaren ea oollegei ta on derkouden en mocht ik met a ran aieiieiriJM verschillen dan aal ik met gepasten eerbtad de belangen der gemeente bepleiten Ik aal getroDW de Gemeentewet waarmeds ik Tolkomeo instem trachten uit te roaran Ik zal alle geldzaken op de besta au Toordaeligste wgze Toor de Gemeente behartigen tk zal alle miabroiken zoo die zich voordoen trao lten legen te gaan Ik zal zonder aanzien des penioons handelen Onze stad is bgaoodar goed gelegen voor handel voor Tissohery en handel wil ik alles doen wat ik kaa om weg te nemen wat het belang er van in den weg slaat Gaarne zal ik mgn meaning roor die van de leden van dAo raad geven waaneer men mg oveftuigt dat bet in het belang der Qam ente is Ik bevaal mg in owe welwillendheid aan Xk dank den oadjiien Wethouden voor da hart Igka woor4an M mg gerieht en de commiiaiat die mg iiiar iiil dde Wannaar WQ M H al onBekrachUnwgdan aan de balangio der Gemeente dan is de taak die 0 one rnaigaenmoaielgke Maasalnis moei Tooruit ik geloof dat positief Aangenaam ii het voor U en mg daaraan mede te werken Welaan dan Mgne Heeren met Gods segen dan wmengewerki tot bloei Tan Maasaloit 1 Ik verklaar M Toonatfeanehap van den Raad ta hebben aanvaard Applaai Vervolgens doet de voorzitter aededeetiog dat de heeren M Wuister en M Dirkzwager hunne benoeming tot Wethouder hebben aangenomen In hartelgke woorden wenaobt bg die heerengeluk met haune benoeming alsmede dat debeer C Doelman verhinderd waa deze veigada ring bg te wonen Nadat nog eenige at au overschrgvingen waren goedgekeuid aloot davoorzitter do Tergadering R Nbl Had een landbouwer te Zwantmardam feoi nu toe gemeend alleen tweevoetige malktw i zgn dienst te hebben verbaasd xag hij dece week op toen een TierToeter zgn dienst presenteerde om de gezwollen oiere der koeien ta ontlasten Wat toch was het geval Eene big zetia xich zoo gemakkelgk mogelgk onder de koe die ze bereiken kon en dronk haar zoo ze niet verdreven werd geheel leeg Bedari de boer dit merkte is knor knor ondat ajfm zonder toezicht gesteld De Nederlandsohe Tramweg Maatsohappg iv Friesland eemt proeren om den condnetaor die dienst doet op de tram in de gelegenheid valt Als ik niet zoo welwillend over ham denk als hij wellicht verdient komt bet omdat zgn pachter de aanklager is van dien ongelukkigen bosobwaobtor Ik zeg niet i lMDe Ruiter onschuldig is noch dat De Poorter een valsobe getugaois heeft afgelegd maar die kerel hetft voor mg iets onbeschrgfelgk weerzinw kkeods Hij leeft nog geheimzinniger dan de beer Van Triohtvoorde en al de boeren bg ona hebben t land aan hem En de weerün dien ge voorden knecht koestert hebt ge tot op zekere hoogte overgebracht op den meester Welnu ik kan a verzekeren dat die beate Budolf geen vijand van De Ruiter is In het lange onderhoud dat ik gisteren met hem had heeft hg geen woord tan nadeele van dien knaap gesproken Hg heeft mg zelfs belocfd dien boer te zullen ondervragen en eens goed te onderzoeken of hg niet liegt dat bg den bosohwaohter omstreeks het uur van dr misdaad in bet park hoeft zien sluipe j Wat zeg je 1 De heer Van Trichtvoorde heeft dus plan de Fasantenboeve te betrekken n voor de zaak in behandeling komt f Ik weet er niets van Maar als hij bniteDkomt dan is t om nuttig te zgn voor De Kuiter Ik ga er in elk geval heen en als Budolf bij lijn plan blgft dan zulten wg met ons tweeen al het mogelijke doen om de onschuld van dien armen kerel te bewijzen Vnast ge niet hem Ie ichadni in die pogfog om hem van dienst te z n f De reohtera zgo wantrouwend en zouden u wel eens kunnen vragen waarom gij zooveel moeite doet voor de verdediging van een man die beschuldigd wordt deo heer Van Hansweevd vermoord te hebben i¥ onlt twrM