Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1894

Nieuws en Advertentieblad 4 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uilzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden ig ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VUF CENTEN voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIÈN worden geplaatrt rtm 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsrpimte Inzending van AdvertenÜën tot 1 uur des midd op zgn haobteoii hebb n Aangedrongen opdat uit de ToorUettiDg € der geheimzinnige cor reepondentiën zgn onechuld zou knnnen blylcen Inderdnad zgn na Ton Kotze g inhechtenisneming weder door rier penonen Tan het Bof oortgelgke brieren in de bekende nageteekende diuklettertjea ontvangeu zoodat Von Kotze zoo hy niet geheel onschuldig is in elk geval medeplichtigen moet hebbeu In de laatate ier jiar moeten meer dan 400 zulke anonymo ichriftureD ontrangen zjjn door en betreffende pereonen uit de allerhoogste kringea zoodat de aohaldige in elk geval ia e Keizers naaite omgeving gezocht wordt De vrienden van Von Kotze spreken de onderstelling tegen dat hg in zgn geestvermogens zou gskrenkt zgn Wel is zgn vader in een krankzinnigengesticht gestorven maar deze verloor zgn verstand ten gevolge van een Tal toen ign zoon reeds 22 jaar as zoodat hier van erfelijke belasting geen sprake kan zgn Wagens vergevorderd SaUoen worden de metSVUKOBIiya VBBKOCaT lotkoera 102 A van os At £ 73 73 Beurs van Anaslerdam S6 UNl Vor krs 8 lOl lOSi i V V IV Vi 64V 861 78V4 78 s 847 Smnuxo Gert Ned W 8 t l dito dito dito dito dito dito 8V Uomu Obl Ooudl 1881 8S 4 iTUn InuliriJvlDg 1S6S 81 t OoSTIHa Obl inpapiur 1868 tdito in silver 1868 6 PolTuaiL Oblig met ticket Sdito dito 8 ihlsuXD Ubl Oost 3e Serie jditoOeooDt 1880 4 dito bij llatbi 1889 4 dito bit Hope I89 90 4 ditoingoud Jeea 1688 6 dito dito dito 1884 6 104 IPAN Ferpet schuld 1881 4 81 Tiaiiu Gepr Conr leen IStO 4 84 V Geo loeuing serie U 84 Geo leeain serie C 86 Zms An BsF Beo v obl 1898 i 107 Uuioo Obl Buit Sob 1880 6 eO i TiHizniu Obl 4 onbep 1881 86 JtHsnaDUl Obligatieu 1861 8V 100 RomanxH Sted leen 1886 a i mO Vli 86 885 680 lOl s 87 1081 816 186 10 Vs lOlV 187 68 U U 99 Vu 1801 nsy 1087 Nan N Afr Hscdelsv oaod Areadsb Teb M CertiSiiaten PonMsstschappij dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Cult Hij der Vorsten aand s Or Hypotheekb pasdbr 4 Nederlandaohe baak aaad Ned HsQdelmaatsoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr s Botl Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Ooanica Oost Hong baak aand BosL Hypotheekbank pandb 4 iKZaiu Equit hypoth paodb t Maiw L O Pr Lien eert 6 Nu Holl U Spoorw Mij aand Mi totBipl V St 8pw aand 1 Ked Ind Spoorwegm aand j Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 5 49 68V lTlUl 8poorwl 1887 89 AEobl S 4 ï ZaidIlal 8p mij A H obl 8 SO PaUH Wanchau Weenen aand 4 1487 M s 68 105 183 Bun Gr Kuas Spv Mij aand 8 Baltisobe dito aand ïsslowa dito oaad 8 Iwaog Dombr dito aaod 5 Karak Ch Asow Sp kap asnd t Losowo8ewa l Sp Mij obli S 1027 I Orel Vitebsk ilito oblig 5 Zlid We 1 dilo sand 6 dito dito oblig 4 100 189 184 42 861 80 11 lO V 7SV 112 99 87 60 lOV 184 108 107 1017 108 114 l Vi 37 107 481 l U i AjU Wji Cent Pac 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aaad dito dito WiD St Peter obl 7 Denver k Kio Gr Spra eert v a lUiaois Central obl ia goud 4 Loui v Na livilleCert r sand Kexjeo N Spw Mij lehyp o 6 Wbs Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aaod dito Penu Ohio oblig 6 Oregon Cahf Ie kvp in goud 5 81 Paal Mina fc Maait obb 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 CaMOt Can Soalh Cert v aand VlK a Ballw k Nav Ie h d e O Amsterd Omaibus Mij oaad Sottsrd Tramweg Maal aand Nu Stad Amsterdam aand 8 Stad Bollenlam aand 8 BlLen Stad Ant rsrpenl887 Stad Brosaef 1886 HOKO Theis Begullr Oesellsch 4 OosTINR StasUleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 3 3u ut Stad Madrid 8 1868 Vw NsD Bes Hyp SpobI oert 5 BurKsrllJke Stand GEBOREN 23 Jnni Jacobus ouders J Boere en A van Es 24 Johanna Maria oud fs O Slootjns en M Rietveld 25 Catharina Maria ouders T Steenkamer en E Goedhart OVERLEDEN 22 Joni J M Mal 6 d 2 S J na Xanten hnisvr Tan li StraTer 59 jnar J C Mul 7 d C Broere 2 11 24 A Cattal 7 m F van HolwB ien 8 m 25 P Broenhni cri 64 J J G Kromme 3 lu ZevenhnlEen GEHOREN Adri inn Miiri oralors W Biiitenliuia en j M Maaskant ONDERTROUWD H Poot n M Met ADVERTENTIËN Weda M MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EIN LUIERS f l PDIKE ODOB SCHIEDAMMER GEITEVER Merk NIGHTCAP Verkrügbaar bij M NB PEETER8 3t Ala bewys van eohtheW la oaohet en kurk ateoda rtjiorEien van den naam der Filma P HOPPE Abonneert U op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZI I onder Redactie der beate Kath Letterknndigen Maandelps verschjjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomnna yoveUen HistoHsehe Verhalen Poèaia AUerlei Baad els Logogrief Bebuê enz enx voor den zeer lagen prijs van OS CEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goeükoopsle iiiaandschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITQBTKR s BoBCH Uitsluitend voor Getibonneerden op oe GOUDSCflE COURANT naar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag druk is aan het Bureau diewr Courant te verkrggen tegen den spotprjja van 4iO centt De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenland eht Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN 200N ta aouda IVederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stoomschepeu BATAFIEB kapt J SA0ER en HOLLAWD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bij de Cargadoors der Maa chappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brew8r8 uar de markt van Boter en Kaas te Londen Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ia met zelden dat geaezing aanbreageade middelen toevallig ontwiekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer eea goed succea hebben Waa niet Prieanitz de geleerde vestiger eer waterfcuur mothode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de ladende mensohbeid gewordeo ia den eeevoodige boor P He ft niet een Zweedsch miyoor Thure Brand ganaamd eeu middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgea reeds minder uoodsakelyk heeft gemaakt en tbans gemeengoed van alle geneesheerea begint te worden P Ook op het goüied ter beperking van sauawziekteQ begiot er licbt te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste 60 natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on ernodeld aangewende geneasltundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Aisenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menachon die noch ziek noch gezond zgn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen ep zolfc door een vlieg getergd wordehi en zoo zich zelvcn en anderen lot last zjjn zonder hot te willen Vole worden geplaagd of dooi vreeaeiike angst of door droe geestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ijn er woder andere die lo kampen hebben mat hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen ooraoizon en toevallen Eindelijk Igden de ergaten ondor hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jezo ongelukkigon die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de elachtolfera der Ie fw jze van onzen tijd Wie tot eene dezer eategonen van lijdera behoort en ingelicht wensoht te warden over de wer king eener nieuwe methode adreaseere zich aan Amsterdam H CLEB ISI t Co Heiligeweg 42 Rothirdam F E van SAlVTEill KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 l trecht U BB POKTON Oudegraeht bij de Gosrdbrug F 88 door wijn een onderrichtend goschriftje over Zenuwzieklen en Beroerte Voorkoming en Oenezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en Hoim s iiina LarocheQ ü i£fARocHE Is df meest Rrachllge en Versterkende RI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons il f 1 90 en i Depat to Qouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Teekonpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR m SCHRIJFBOEZElSr en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWBG D 60 Cognac fiBBois X O de Uter De COGNAC FIN BOU nm de Ao e Anonj me iloor hetmiheole Jtu uin haroeoort hoedknlgii diB STniUgbekiturt worüt geleverd In verKegoldt bem iide fleHBchen vmn 5 Uttf inhoud roorrlen vwn hetattntl vi nDr P F vanHAMKLBOOF üitalultend verkrUgbaar bj Onfeilbaar Uiddel P H J v WANKÜM MËLKEBT Ooitharen firma Wed P J B 14 Qouda MELIANTHE Superior Borst HoDig Extracl Bekroond met Eere Diploma en Goudon i i mi i Nieuwendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEBEN Woenadagsm Fr Jaflr van 9 tot 3 mh Markt 134 Gouda Medaille GENT 1893 aj Gondeo Medaille BOLSWARD 1893 Eoro Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddélUfk Kindoren nemen hot gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste mid del der wereld H van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Gouds Snelpersdruk vsn A Biwuux k laa Snmatra straat 267 Den Haag Verkrygbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda BINNENLAND GOUDA 27 Jttiii 1894 By hrt heden te s Gravenhage gehpndea examen voor aspiraDt secretaris of ambtenaar ter secretarie slxagde onze stadgenoot de heer £ Hoogendp OÜ Tl Giiterenmorgen geraakte de zoon van den jJADdbonwer A K te Nieuwerkerk a d IJsel met paard en wagen t water De voerman werd met veel moeite gered Ook het paard bleef behouden terw l de wagen eenige schade bekwam De h er P H J Eet te Zegwaart is benoemd tot onderff zer aan den Chr school te Haarlemmermeer Te Hazerswoude is faeitelgk bet 25 iarig bestaan herdacht der school met den B belop het dorp aldaar en tevens het daarmede samenrallend zitrerfèest van het hoofd der sehool den fleer G Jansen Tao Rjjssen gevierd Oe reizigers die mei den trein der Staats t poor van 10 n 20 uit Amsterdam naar den Ha vertrokken hadden gisteravond eeue minder aangenamn reis Na een hevig heen en weder slingeren reeds spoedig na het vertrek nit Amsterdam ontspoorde eindeiyk bij Barmelen de Taaiste wagen aarrn twee 3e kl passagiers met een znigeüng waren gexeten De wagen kwam dwars over den weg te staan De passagiers kwamen gelokkig met den schrik vrg Zeer veel moeite kostte t den ontspoorden wagen van de overige af te baken roim ee half uur later kwam men gelnkkig in den Ba aan echter niet zonder nog veel angst uitgestaan te hebben tot aan Gooda Van daar af schijnt de weg in betere toestand te Terkeeren Door de afdeelingen der Tweede Kamer z n benoemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen houdende beveiliging van arbeiders in fiibrieken en werkplaatsen de heereu Van Alphen Kerdgk Tydeman Bahimann en Hariogh en tot wflziging van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 1894 de heeren De Ra Lieftinck Cremer Bablman en Van Vimmen De afdeeliog Zoid Holland van den Alg Kederl Politiebond zal in de algemeene vergadering als hare meening te kennen geven dat de bond niet behoeft te vallen tengevolge van bet gedrag van den president Tninenburg FEUILLETON De laatsto eener Familie Naar iet Fratuei W Als iêi raü dte oobeBchaamde vra dedaa Eon ik hen ten aotwoord geven dat mya oioht die wgidra miJQ rrouif zal bÜ bepaald gelooft dat de Eoiter oDBoholdig is Het ia wer natuurlyk dit ik belang in hem stel Zeker Maar ik moet u took bepaald den raad geven niet te apttken van freule Bartan Zg xdu groot ongelijk hebban lich met deze droevige wak te bemoeien Zij is eer bepaald besloten ar zich wel degolijlc mede in te laten en ik keur het niet af Wat heeft ijj te vreezen Ik geloot toch aiet dat iemand J sal wagen haar te verdenken van medepliohtigheid Dat zou afechuwelük en beapottalgk zgn Maar tU niet minder ar dat de openbare meening met gunstig voor haar gestemd zal z n Men zat t euvel duiden dat zy de partij kiest voor den veronderstelden moordenaar van haar awager Waarachtig dokter ik begin te geloot dat g werkelijk wd eene gelyk kant hebben getroffen deor d n ernit waarmede de dokter hem op het Mtaar wees dat zijn aanataande liep lk ken de mtoaohen daar ginda en weet dat men r kening moet houden met de kwaadaprokendhaid Ik sat beproeven mgn nieht tet kalmte brengea en kaar voorhoadeo d woraichtigheid niet uit katoog In eene te Groningen gebonden druk bezochte vergadering van de provinciale afdeeling Groningen van den Nederlandschen Politiebond is met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen De vergadering kennis genomen hebbende van hei verdwijnen van den president van het hoofdbestuur J W Tninenborg en den diefstal door hem gepleegd gehoord de mededeelingen haar verstrekt omtrent den stand der fondsen spreekt hare verontwaardiging nit over de schandeiyke handelwflze van J W Toinelibnrg is vau gevoelen dat de Bond met den oprichter niet behoeft te vallen vindt het wenscbeiyk dat de verzekeringsfondsen althans gedeeltelgk blgven bestaan en zooveel mogelyk door den Bond worden gesteund stelt volkomen vertrouwen in het tegenwoordige hoofdbestuur verlangt dat de fondsen van den Bond zoo spoedig mogelgk belegd worden in hypothecaire ioschryvingen of inschrijvingen op het grootboek ten name van den Bond met dien ver stande dat in de kas van den administrateur der fondsen nimmer meer dan f 1000 aanwezig blgft draagt den afgevaardigden op ter algcfmeene vergadering op 3 Juli te Utrecht in den geest van deze motie werkzaam te zgu c Tot afgevaardigden werden benoemd de töflvzltter der vergadering de heer W Kttetcr Henke inspecteur van politie te Rotterdam en de heer G Veltkatnp politie agent te Zuidhom De Amsierdamsche kappers en barbiers bedien denvereenigilig Door vereeniging verbeteiingi hield Maandagavond eene vergadering ter bespreking van het onderwerp dat reede op eene vorige bgeenkomai was behandeld nl de Zondagsrust Besloten werd bg de patroons kaarten te deponeeren waarop de klanten hunne meening kunnen te kennen geven Met bgna algemeene stemmen betuigde de vergadering hare ingenomenheid met het streven der Vereeniging Te Oxford heeft men een mau vinden ronddwalen die volkomen zgn geheugen verloren had en niet in staat was te zeggen boe hg heette en waar hg vandaan kwam hoewel hg voor het overige zeer verstandig waa Hg spreekt fransch en leest Spaansch en is omtrent 40 jaar Volgens verklaringen van geneeskundigen komen dergelgke gevallen van verlies van memorie niet zoo heel zelden voor te verliezen Arthur wist nog niet dat hy daartoe niet meer den tjjd zoo hebben daar BUze besloten was den volgenden ochtend te vertrekken Hij had begrepen dat zij n over daeht lieh op het kasteel of vUk in de nabyheid er van te reatigea eo hij had beloofd zioh daar bij haar te voegen Maar hy witt niet dat ten gevolge van een stormachtig gesprek met haar zuster zy tot het bealuit was gekomen om reeds den rolgeudea ochtend ts vertrekken Dokter Bertraad weniohte hem geluk met tyn prijzenswaardig voornemen toen zjj een beer tegen het lyf liepen die uit een sigarenwinkel kwam Deze keerde sicb om met den uitroep ff Wel kyk eens aan daar heb je onzen dokter Dat ia nu eens een buitenkansje Dag kolonel Ik had warkelyk niet gedacht dat ik het genoegen zon hebben u hier te ontmoeten irNu dikwyls kom ik hier niet antwoordde de ander Arthur sohuin aanziende dia van z a kant ook den vreemde opnam Sta mi toe hernam de dokter u il landgenoot en een ambtgenoot voor te stellen De heer Brzae luitenant ter zee eerste klasse Ik geloof dat ik mijnheer wet eens ontmoet bob en ik hoop dat hjj zich ook mijner herinnert Kolonel Jagon als ik me niet vergis riep Arthur Hij ia tjongmensch du onvervaliohte eenige Jngon die het Fregat vde Bepubliek kommandeerde Qog voor gij de Bohoolbankeu verlaten hadt Ik ben waaraditig btij dat ge me nog herkent hoewel ik heel wat averij heb opgeloopen Voor je vertrek waa mjjn kaar nog peper en zont maar na kryg ik vetl van mt witte muis NMm m nirt kwaliyk u Be Nieuwe Stadsaohonwbni op het Leideohe pll o te Amsterdam zal het aanstaande seizoen vJb 1 September tot olto April avond na annd bespeeld wordeo en wel wat de werkdagen betreft des Maandags Woensdags en ZfAerdags door de Koninhlgke Vereeniging det Nederlandsch Tooneel des Dinsdags en Dflnderdags door het opera gezelschap das hewen Van der Linden en lederen Vrgdag door de Fransche Opera uit W Gravenh e Ds Zondagavonden blgven alle beschikbaar voor Het Nederlandsch Tooneel c en voor den beer Van der Linden beurt om benrt tetwgl enkele Donderdagavonden nog zullen aangewezen worden voor de uitvoeringen der Verepnigiogen Apollo c en Gaeoilia m der W oer vereen iging Bg het gezelschap des heeren Van der Linden is Wagners Opera Rieüiic reeds in stiidie wa irsofayutgk zullen voor het laatste bedrgf de instorting van den tempel nieuwe decors worden besteld Zgn volledig tablean de la troupe wil de beer Van dei Linden nog nisi tegenover dat des heeren De Groot stalen wijl hij bei zijne eerst wenschi openbaar te maken in eene oirculaire voor alle Amsierdamsche kunstvrienden bestemd deze circulaire wordt denkelgk over een week of twee in de wereld gezonden De opvoering van twee Wagner drama s door de Wagnervereeniging schgnt verzekerd stalles balkons en loges zgn reeds uitverkoicht alteen rdur het parterre zgn nog plaatsen t bespreken Evenzeer kan het thans voor zeker worden gehouden dat de Wagnervereenigingc voortaan geene concertavonden maar telken jaren twee opvoeringen ten tooneele zal geven mei de medewerking van Duitsche solisten van den eersten rang Te Groningen werd Zondag U in het Huis de Beurs een tombola wedstrgd gehouden uitgeschreven door den Nederlaadschen Schaakbond Niet minder dan 34 partgen werden gespeeld waarvan de respectieve winners elk een fraaien prgs ontvingen De wedstrgd viel blgkbaar bgzonder in den smaak der deelnemers Na afloop gaf de secretaris van hovengenoemden Bond de heei N W van Lennep eene simultaanvoorstelling Van de 22 door hem tegelgk gespeelde partgen verloor hg er 5 De Nederlandsche Schaakbond treedt inden laatsteu tgd krachtig en met vrucht op Het aantal zgner leden aan het einde van 1892 nog sieohtB 185 bedragende is thans gest en tot 514 Ovei het algemeen kan men z geo dat de beoefening van het koningsspel met den dag veld wint in ons land niet dadelijk harkeiul te hebben maar er is iets aan je veranderd Maar nu zie ik t je hebt den baard laten staan Dat is in China veroorloofd Kolonel nO ik weet wel dat raen niet matnr onder da osde regtemmten dient hetgten niet verandert dat men zijn plicht kan doen blijkens het ridderkrais dat ik op je borst zie Myn hulde mynheer Gy hebt t wel verdiend meermalep zag ik uw naam vermeld Als ik me niet vergia waart ge aan boord van de Kroon Ja kolonel Ik werd gekwetst in het treffen van den SOsten Augustas en men beeft mQ naar Frankryk teruggezonden Sergisteren ben ik te Parijs gekomen en ik heb een jaar verlof fDan hoop ik dat ga m een bezoek zult komen brengen te Lonvallon Houdt ge van de jacht F Zeer veel antwoordde Arthur Dan reken ik er op je dezen winter nog te zien Maar ia afwachting van het genoegen a buiten te ootvangen hoop ik a dikwijU iu Parijs te ontmoeten Ik blgf een maand hier niet te tang hé ata je in aanmerking neemt dat ik hier in geen tien jaar geweest ben Ik bezoek dan ook alle merkwaardigheden van de stad Weet je waar ik thans heenga Naar het museum Grerin 1 en gij moet met my madegsao Ik vind t teer aaidig van u koloqirf maar Kom ga teuminate tot de deur met mij mede 1 Het museum Orevin bevat behalve waaaenbeelden ook een gruwelkamer waar allerlei voor werpen vertoond worden betrekking hebbende op misdaden eu de bedrjjverst Ben handelsreisiger ml Zuilen hftd op de tram Bei enop Zoom Toten de oBTonilinlitigheid eenige gymnaetische toeren te rerriehieii aan de koperen balnainden vttn het balkon Die aardigheid kvram hem helaas dam tesiakit Want terwgl hg aan die balostnden hing te bengelen gerasJcie nab bei Veer stin beeli bekneld tussohen den wagen en een telegraaf paal tengevolge waarvan dat UcbaamideerdeerIgk gekneusd werd Per rgtaig naar Den Boioh temggebnMht is de gekwetste verder per spoor naar Za t£ verirokkan Het hnisgezin dat li dt eenigep tgd te Bnkhnizen xonder huisvesting ia geweest is doortuasohenkomst van eeu menscblievend stadgenoot onder dak gebracht en van jsieave kleereoibeddégoed en huisraad roonuen De oudemeubelen kleeren enz werden óf T rbcai bi in zee geworpen t Hen schrgft aan de Maaabodec oH Behiftdam Sedert eenige dagen wordt notaris Lanvermisi De door hem aangekondigde veiling van een heerenbnis ia V ag godaan do de notarissen van den Bei on Kokants Een later bericht spreekt van agn terogkomai De rechtbank ie Rotterdam veroordeelde gieiOren ca T R koopman to Seboonhoren wegens mishandeling van een ambtenaar ioi 14 dagen en H H visaoher te Gondii wegejM mishandeling tot f 5 boei Enkele dagen geleden Ihram s naehti om twaalf nnr een man in de Zaider kolonio rati bet Altereer die op een gegeven tuAn met een fluitje gevolgd werd door eenige kameraden Door het flink Optreden van de maréohaussëas Ploeger en Reinders van Onde Pekela sloegen de mannen op de vlucht Dat zg iets kwaads in den zin hadden is licht te gissen Het blgkt dus niet overbodig te zgn dat de politie niet alleeen des daags maat ook des naohti toezicht houdt Een treurig ongeluk is te Boegoelm In het Rnsaiach gouvernement Samara gebeurtlZeventig jongelingen en meisjes die van een eest terugkeerden lieten aicb de rivier overzetten toen de te zwaar beladen pont midden op de rivier met het vroolgk gezelschap sonk Slecbti de helft der oprarenden kon g d worden Vgfen dertig verdronken D dokter zal er niets tegen hebben Ik kon sooregelrecht van buiten en heb u tal van zaken te vertellen Dit was voldoende voor de belde heeren oiIb Sea ki nel te vdgra De ddUer heriuierde mk aaer goad dat op dan dag van de begrafaais van den heer Tan Haniweard de kolonel te midden van tal van personen zijn oordeel uitgesproken had over de misdaad en over enkele onverklaarbare feiteo Hijn waarde kameraad zeide de oude zeeman nadat da drie heeren zioh op weg begeren hadden ik vermoed dat het droevige einde raS myn betreurden baurman en vriend nieta nieuws meer voor je zal zijn Hy was nog een bloedverwant van ie Ja door aanhuwelijking Mevionw Van KiBi weerd U mjjQ nicht Wjj zijn zusterskiDdaren Een uitmuntende vrouw I De geheels ereld be kUagt haar Ik sou haar zya gaan opzoeken to4n ik te Parijs kwam ala ik niet gevreesd had mQ U zallen opdringaa Maar ik had innig medetjjden met haar en ik verzoek u vriendelyk haar myn deelnemende groeten over te brengen Arthur boog Dis innige opreobia deelname van den ouden zeeman was hem hoogst aangenaam Arthur geloofde niet dat men zjjn toekomstige BcbooDiuater kon verdenken maar toch deed t hem genoegen dat de vrienden van den generaal belang ateldea in diens weduwe De woorden van den heer Jugon sohen 3 d a dokter ook niet onaangenaam te zijn Hy wilde aiefa liever dan veel goeds hooreo van mevrouw vafi Hansweerd joist omdat bij hem eenigen twyfri ontstaan wis aan haar betroawbaarheid FenNisrwM