Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1894

4 47 6 83 7 46 10 14 ABitcrdun G B i 40 t 4t St 8 41 11 18 l ll lt 8 10 9 67 11 88 Ghnd MO 8 04 10 44 Mr J A van Hoek begon zgna vorderiogmet er op te wgzen hoe er in den tegenwoordigeo tyd eene strooming valt waar te nementer ondermgning van het openbaar gezag endat bet juist daarom de taak ia van alle ambtenaren tot trouwe plichtsbetrachting mede tewerken De niet goede waarneming daarvanmoeM dos streng worden gestraft en alhoewelbg in zgn 25 jarige loopbaan nog nimmerreden had gehad zich over beklaagda s handelingen te beklagen jdit gaf voor beklaagde nietde minste verschoon ing nu deze zich volgensde vaste overtuiging van spreker had schuldiggemaakt aan de geinerimineerde feiten Hadbeklaagde zich beroepen op eene vergassing dan was t votgena spreker wat andeku nuhg echter stokstgf volhield dat b gelezen hadwat de stembrie es inhielden en gran de tjiinsteopheldering kon verschaffen omtrent bet verschil in de stemming achtte bet OpenbaarMinisterie db feiten aan den beklaagde tenlaste gelegd wettig en overtuigend bewezen waarna hg requifeerde 3 jaren gevangenifistraien tgdelgkè ontzetting uit verschillende bur gerrechten met bevel tot gevangenneming van beklaagde De verdediger concludeerde oa bet hondea van een pittige pleitrede tot vrgsprajak van beklaagde ontzeaowde dj volgens het Opubaar Ministerie bestaande aabwgzmgea en gaf als een der Jedenen voor de onschuld van zgn cliënt op qftt dexe iti stede van na de stemming de bujotteD te Vernietigen waïlrfoe heiA het recJlt is verleend dit niet deeci en ee oogeubli zgn opzet aangenomen juist deze tegen hem getuigende wapenen dood kalm op de tafe y r raadszitting het liggen terwgl he gehattel van een jioar raadsleden van wie ter terecht tting w geblekeo dat g nOgal aan Bacchus offerdffli ja zelfs een hunner tot gevangejnisstraf is vieroördeeld geweest g ne waarborgen vow de vertrouw baarheid hunner verklaringen oplevert t a re en dupliek werd de uitspraak ia 4eza zaak bepaald op Dinid 3 Juli a BtatBn OênaiMl 2e Eitmer Zittiog ran Oiiudag 26 Juni Na leziiw i u notolan rew de Toonitter de beer Gl chiiuin van zgn letel op en w dde terwgl alle ledon en mioiiteri mede opstoaden een woord van hooge waardeeriog aan de nagedachtenift van Carnot De Bchrikkelyke mare had Id de gebeele wereld ootatelteaii TerooruafaV d t hetilacbtofier VMQ dwasan en toomloozen hartotocht ditmaal wu geworieu i een man die aUer wegen eerbied voor ign persoon en karakte bad weten te rerwerren door de naowkearigbeid eu de roortre£Feiyke w ze waarop hg lich ran zyn Terbeven taak kweet Niet in FratUcr k alleen soa de nagedacbtenie in dank bare herinnering blgreu rao hem die een eereplaati ti innemen in de geachiedniis zyos lands Hg verzocht de r eering detlgefoelene derKamer bg het Fransobe gtrnv rnement tewillen vertolken i De Minister T n Buitenlandswe Zaken ver klaarde aich daartoe bereid en betuigde namensda Ned Eegeering volkomen instemming metde woorden van Mr Gteichman pver Frankrgksa ten magistraat die aoo hoodlottig het laofatoffer was geworden van eu verfoeilijkenalaipmoord Na ean kort debat taiacban e h Q rea Eolkmao die detoelating bettreed e V n Kerkwijken De Beaufort over de gepleegde ouregelm tighedeo is met 63 tegen 15 Kemmen besUten tot toelating van deal mefBlr Füaacl rHordgk M Il De miniater tId Kolobiên jieeft verlqi gevraagd Donderdag bg dep a pfraag mec edeelingen te dpen over de LombpI ezped i tie Aangenomen im de onteigeningliwietlvoor den alnispolder Maanluis de géensreiraDdering tntsobeu Amersfoort en Leasfien grpodverkoop te Katwijk en Maastncht ruilibg van grond met deü Jj mr Smulders te Utrecht ver I tooging van mf Wedawen pensioeofonds en etoift ffifett trgding der pokieiekte da inppletoiilüh blgro ting van binneïilaAd borgding der pok iekte p Miniater Van Houten verklaarde dat de W D jgevreesde aardappelziekte doet zich te Ven lidaal Gelderlai d vveer voor Bet bestuur der afdeeling Veenendaalc van het Genaptachap van landboiiw en kruidknndec heeft thans het volgende ter algemeene kennis ge braokl Besproeiing van aardappelvelden Ter bestnflding van de aardappelziekte ia het bestnurjder Landbouvr afdeeling bereid de aardappelvelden Late tweemaal te doen besproeien tegen 2 cents per roede voof den arbeidenden stand zal dit slecAts een cent per roede bedragen trodingsmaatreg l n reeds hielpen Donderdag te 11 nar zgn de mededeeling ombent Lombok en eenige ifetson werpen a i de orda l i 1 Dr Schaapman die de vorige week in Het Gentram c eed beeld gaf vandr Knyper scbe iat thans wtk dep anderen leider der antirevolutionairen jlir mr A F de Savornin liohman Niemand zal durven bewaren zegt dr 9 dat jhi mr A F de Savdrnin Lobmon de bestrgding van dr Kayper noodig had om tot de vermaardheid te komen die ons eindig begrip alsonsterfalgkheid roemt Toen ia hat jaar 1884 de heer Lobman met een merkwaardige redevoering over het hoogdte geaogc zgn lessen aaa de Vrge Universiteit opende lobreef dr 8 io Onze Wachter o m het volgende Het is noch in Nederland noch elders eene aUedaagsche verschgning een man afstand te xien doen van een hoog en eer bied wekkeod ambt de heer Lohman bekleedde den letel Tan raadsheer in het Hof te s Hertogen bosoh om ter wille van het b nsel maar geheel vrgwillig een vrge zaak een voor zoover bet uiterlgk betreft alleen op eigen kracht steunende onderneming te gaan dienen Men behoeft hier niet alleen op de gewone belangen bet oog gevestigd te houden Alleen reeds de ore ang van den zeteMler magistraten tot den itoet des leeraars brengt een verandering mede in de levensgewoonten van hart en geest die mÏMofaien slechts door weiii en kan worden bevToad maar dan ook door Idie weinigen des la hooger zal worden geschatl De heer De Savornin Lobman heeft een ilsprekend voorbeeld gegeven aan het geheele Nederlandsohe volk c De heer Schaapman verktaart van die hulde tbaoB nog geen woord terng te nemen De belanglooze gver in den dienst van een heilig beginsel wordt bg den hter ïiohman s i ge Directe SpoorwegverbindlDg met GüDüA Zomerdleost 1894 93 Aangevaogen 1 Mei ra CJ J 0ODD4 BOTTESDAM 24 8 06 1 80 8 88 8 48 8 4 8 68 9 08 6 7J6 7 8S 7 89 7 48 7 86 6a da Iteonlraeht Waawwkark OapaUa lottardam 8 88 lO HOTTERDA M 0 O D D A 6 08 6 18 6 81 8 90 6 86 8 10 8 18 8J6 6 88 Otpalla Hiaawarkerk Hoordiaeht Goud 7 80 8 40 0 0 87 10 4 18 11 18 811 0 87 9 8 Iss i jlS t 7 5 6 T lS 87 11 06 II IS sHageB 48 7 807 489 88 9 4110 1811 8818 161 88 2 15 8 46 8 48 4 1 4 48 6 177 8 08 9 86 10 10 1 01 11 10 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Z T It 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zmw 7 5S 01 N dL d 8 0i Taorb 8 07 18 11 88 85 5 65 8 417 48 10 1611 8811 48 4 47 88 5 7 7 4 8 88 10 14 10 88 87 7 6 10 87 6 04 5 45 8 86 8 07 8 59 10 86 6 80 8 81 8 58 8 S8 1110 68 11 10 H l 8 1 0 18 8 10 07 li 7 18 41 18 811 48 1 67 8 65 4 86 6 eoud 5 86 8 10 7 66 8 0 8 81 lO l 10 5 18 48 8 88 8 61 S IS Oaim 6 0 54 tit HO 8 87 11 17 8 46 8 U 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 éoUUA 1U8TEID1M 10 0 10 86 18 11 8 611 10 6 6 18 1 1 8 40 11 10 li 4 Ua 8 66 6 6 7 08 8 11 8 18 7 88 8 18 8 41 10 61 yfonin VtnAi Ooid 8 I1I i io 4 W 7 6 ai 1 14 BidMik ëvenaard door de wetemobap het rantafid het vernaft Aan den dienst van zgne zaak heeft de beer Lohman eenige der hoogste geestelgke gaven verpand die de mensch kan zitten Van zgn soherpainnigheid zgn klaar en koel oordeel gewaagt men niet meer Ëveo weinig van zgn nauwkeurige wetenschap De streoge gevolgetijkheid zgner betoogen doet hem uitvoerigheid vergeten Dit allea behoort reeds tot de onberroepelgke uitspraken der historie Even onherroepelgk is een andere uitspraak die van den feilen gloed zgnar vonoissen gewaagt Koel als bet oordeel is de hartstochtontbreekt niet Ëen hartstocht van ingehoudengeweld niet in vlammen laaiende daar witgloeiend Sen alles overheerscbeode ernst enkracht van overtuiging die als wegsleepeodeen meesleurende geestdrift of tot woede prikkelende uitdaging Werken Ëen toorn diesoms aan de hardv verbolgeoheid van denLevitiscben stam hemmert En bg dat allessteeds dj ze iDdruk udat men te doen heeftmot ipeni man uit fén stuk een man vanwaarMid en recht l Iqf den laatsten tgd heeft men van m ieti b zien gekr n wat vro r minder zichtbaar wan zgo verpuft Zouder schitterendte zgn i bet toch van hooge soort Hetverlicht ftjen verlucht 4an sonA wat ernstioenjernst z er redevoefiogpn of Éeschriften is voornam en tuch goeilhartu de soortvernuft die gepaard gaat maf een kloekwustzgn van kracht Zgo jPngsj geschril over de vaccine vereer ing is eoa aa i Ben8chake lipg van f raaie spotredenen e4 in sgn yals iIeuze antwoordt hg op het lyerzoek van dr Kuyper om zich ioK r Goes i it t herkiesltaaite stellen me t een Ik wensoh e Japansoh executie niet op müpWen toe tii passene ed geeit de vroolgjce vlrgelijking f0ni be te an den kermislotanden derling i Met alle jvcrnuft i i en blglt dtt ieeit L0bniBntoch een bo k g men ou geneigd Hgo te Zeggeneen vierkant luan Njbt of l et hlmi aan veelzgdigheid zou ontbrefeu of ain b Weeglgkli id Verre van dsar Zgn beweeglgkneid echter iavan strgdbare soort Hg is atrgtEiaftig strgdvaardig strg Uustig In meüig c isicht geljjkthij op de sofaildbouders van zgn faimiUewape deux griffons regardant d tJlr la queue paH entre les jamljtes ïeder tie de Mqdern Painters Rnskitt las weet wat de phantaatis edieren nik henw en adelaar geschapen verbeelden Al vat mea hnn aan eigeilischappentoekent m men hun meester aanrekenen Op dit ééne na de heer Lohman zal nooitgelgken op een viervoeter wegloopend Qietden staart tussohen de beenen Zoo kan z lfsde stoutste pbantasie hem niet zien f In de geestólgke verscfagning van den hperLohman merkt de heer S twee dingen op waarvan men bet eene als een aangeboren het tweede ah een verkregen kraoht zou kunnen teekeoen Op de eerste plaats is de heer Lohman een denker Van de antirevolutionaire staatkuojde beeft hy zich een vast en logisch sameohag d stelnel gevorqid Hg leidt het onverbiddelgk af uit beginselen die hg onaantastbaar acht Hg omgeeft liet met rerlenen en beschoowin gen van wisgeerigen en bistorischeu aard Meer van v gsgeerigen nog Dit stelsel is kloek is steil m hoog Bet staat op zgn eigen kracht gerosl in vost geloof geworteld én gevest de heer Lohman een man een magistraat Dit laatste geeft r hem is iodien men het aldos edw besluit op staadkuDd g geeen reohterlgk gewgsde Het moet even niaawkeurig even nauwgezet zgn voorbereid maar ook eren onwrikbaar staan Hg verdient den eerbied die deonsohendbaéiv heid verzekert Deze beide litiek van den hoedanigheden geven aan de poheer Lohman een oniniskeobare verheffing en ten grooten glans van eerlgkheid Ëeu Bcbitte ende lofspraak op mr Lohman slot van zijn artikel waarin dr het D heer Lobman is een man van zeker zegt S 10 88 U Oi 11 0 11 10 IS 11 0 11 08 1 1 10 17 10 87 10 S4 10 41 10 47 7 25 7 4 8 18 10 08 10 11 7 45 8 U 1 8 88 8 31 8 86 10 10 Ten ander van het recht den toon Voqi zeggen kan bied genomeA faat recht en hg aarzelt pooit het toe te passen ook tegen zichzelven Daar er te Krommenie geene geneesmiddelen meer verkrggbaar £ gn worden door sommige kruideniers geneesmiddelen verkocht Men haalt voor een dubbeltje of een kwartje cbinine magnesia rhabarber en zoo voort Op hoeveelheid en hoedanigheid is daardoor geen toezicht Vroeger jaren waren daar drie geneesheeren en een apotheker Tngen den Bargempester vaa Oraüw beschaldigd van valsche Toorlezing van stemMefjes bg eene on derwgzera be noeming is doorj et O M bg de Bechtbaul te Middelborg 3 jaren gevangenisstraf geeischtj wegens vaischheid in authentieke akten en het opzettelgk gebruik maken daarvan Men herinnert zich dat de zaak liep ver de beooemiDg van een ondervrgzer dpor den Gemeenteraad Vanwege het Openbaar Ministerie waren 10 getuigen gedagvaard die werden gehoord verder 2 getuigen a décharge Mr M Jacq de Witt Hamer advocaat te Middelburg trad als verdediger van beklaagde op De 7 als raadsleden geboorde getuigen handI haafden hunne ter instructie afgelegde verkla ringen waaruit bleek dat niet vier hunner op i Wilman maar wel op De f egse hadden I gestemd zoodat eerstgenoemde t onrechte was gekozen De door hen ingelererde stembrief jes welke ter terechtzitting werden vertoondj 1 herkenden zg ieder voor ch voor het hunne en juist de afspraak vSiU 4 bunner om op De Kegser te stammen was de i oorzaak dat f bg hjet bezoeken ei er herberg d l aÖoop van de riadsver dering er ob nighj id over outr i od dati en httnner va het lens gegeveQ ord was afgeweten On ldei ngen omtren intueele verwisaeling f iti dl briefjes tef dsvèfgaderiog kon niemand hunner verschaf en van eene schorsing tg eOadie vergsflewtts geen sprake ev eeit men had tnsschen de werkjzaamyedcfn in een tablik gestopt of zich op een sigaar ver Ëen zonderlinge bestolene Voor de rechtbank te Pargs werd dezer dagen een nieuwe beschnldiging wegens inbraak en diefstal behandeld tegen Ilenai d den man die al wegens de inbraak in het hotel van Markies da Penisae Passis tot twintigjarigen dwangarbeid is veroordeeld Deo 9en Februari 1893 was een bende gemaskeri e inbrekers bet hotel van den 72jarigen alleen wenenden rentenier Colassan in de Bue Galitée binnengedrongen De heer Colassou werd vastgebonden en onder bedreiging met den dood genoodzaakt zgn aanwezig geld en tal vau sieraden en voorwerpen van waarde af te geven Colasson werd later door een kolen handelaar gevonden en van zgn baaden bevrgd doch hg weigerde een aanklacht tegen de onbekeode dieven in te dienen daar hg met de rechtbank niets te doen wilde hebben Op getuigenis van eene elegante demimoodaine djf door Benard was iogewgd in zga plannen en die hem daarbg ook wel behulpzaam sohgnt geweest te zgn kreeg de rechtbank kennis van den diefstal by Colaason Te terechtzitting meende Colasson in Benard den aanvoerder te herkennen der bende die hem vóór 15 maanden kwam bestelen de bestolene verklaarde dat hg Benard gaarne het dubbele van de waarde der gestolen goederen had willen geven als bg zich niet had laten oppakken Deze zonderlinge milionair die zulk een afkeer voor een terephtzitting betoonde be iDe getuige Baart gemeente swretaria verËaarde na zich met 2 r sleden naar het Baadhuis te hebben begeven ter naziening van de atembiljetteq en daaruit ie hebben ontdekt dat de benoeming anders 9vas daifi die door den beklaagdei was ui e n oken zich naar laatstgenoemde te hebben begeven en daar onthutst te zgn aangekomei Terwgl bg den l eklaagde de geschiedenis mededeelde vond hg deten uiterst kalm en hcfi rde van hem den uitroep Wat moeten wg daarmede doen De secretaris verklaarde dat h omtrent de vergissing der stembriefjes geen opheldering kon geven maar de heilige overtuiging had dat er in deze van oneerlgke handelingen van de zgde van beklaagde geen sprake was de 25 jarige samenwerking met dezen verschaften hem zgns inziens daartoe alle waarborgen De overige getuigenverklaringen leverden geene bgzonderheden op alleen dient vermelding dat Mr J G van Deiose advocaat eo notaris te Hulst als getuige ii décharge geboord verklaarde dat hg beklaagde sinds jaren kende ala eerlgk trouw en als niet in staat tot het plegen van feilen waarvoor hg thans helaas op hoogen leeftgd terecht staat Op eene vraag vao den voorzitter zeide dnze getuige dat bg hoewel beklaagde kennende ala goed katholiek hem zelfstandig genoeg acht om weerstand te bieden aan eventueel in dezn zaak vanwege de geestelgkheid aangewenden invloed De beklaagde ontkende zich aan de ten laste gelegde feiten te hebben schuldig gemaakt hield vol de stembriefjes te hebben voorgelezen zooals ze waren ingediend en betwistte de echtheid van een der hem Ier terechtzitting vertoonde hoewel hg niet kon opgeven op welke wgze die onder de echte kon zi n gekomen TUd van Greenwlcb 4 50 4 67 S 04 5 11 S SO 5 S0 6 0S 0 10 8 17 t ie 7 10 12 8 l OS 1 18 1 1 1 SS 0 40 9 47 S4 10 01 10 10 11 10 l U 4 10 7 80 ll SO 8 80 1 45 1 55 8 08 8 0 8 U 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 11 7 87 8 10 9 41 ff 9 fi0 ff S fiS ff 8 S0 10 08 11 08 1 48 6 61 3 10 4 08 DEN RAAS 4 40 OOU U A Het Openbaar Ministerie by moode van 10 18 10 80 10 88 10 41 Voorb 5 54 N dL d5 6 Z Zegw6 08 Bl Kr 8 14 ZeT H 8 1 1 44 4 48 7 081 4 7 11 1 68 6 7 80 61 04 7 88 O 5 0 7 81 10 Giiiid 8 307 8 18 8 10 1810 118 08 18 4 8 S0 i U 3 15 4 18 4 43 6 80 6 47 7 48 8 85 1010 10 88 C T B E O H T G p D D Utnnht 8 83 7 0 6311 84 18 08 18 60 8 6 8 10 8 68 4 48 8 88 8 0 8 010 34 Woerden 8 8 8 11 10 18 18 84 4 18 1U0 81 Oïde ler 7 07 8 1 10 84 12 4 4 84 9 1 Oouda 7 80 8 32 34 10 87 18 08 18 66 1 88 8 87 8 60 4 37 6 80 7 08 8 41 38 11 07 AU8TEBDA H e O U D A 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 4t 11 86 11 48 8 66 4J 4 81 T IO 10 00 18 18 woont edert 25 jaren alaohta twee kamers in zgn Mfcel de slaapkamer en de bibliotheek alle overige kamers zgn hermetisch gesloten an badekt met stof Als gevolg van eea poging tot chantage die met den dood van I zgn beide neven in verband staat leeft Go lasaos ai eBcheiden van de geheele wereld hg zag niemand zelfs niet zgn dienstbode die zgn voedael aan de buiteozgde van de deur moesc ophapgen Met verbazing vernam hg dat Frankr k eea republiek is en dat Garnot preoidaat er van is Van de gebeurtenissen van al die jaren heeft hg niets gehoord de wereldtentoonstelling de geschiedenis van Bou langer van Grevj het bezoek der Bussen de dynamiat aaDslagen alles waa foor hem ongemerkt voorbgg putn Couranten leest hij niet alleen de boeken van zgn bibliotheek Bn het scheen dat het hem ook niet veel belang inboezemde wat er gebenrd was in die jar D Want nadat hg een vluchtig onthgt had gebmikt in een der restaurants in de nabgbaid vilfti bet Paleia van Justitie keerde hg snel naar zgn woning in de rne Galilee terug en tot de reporters die hem omringden zeide hg dat bg bereid was zoo een dief aan het een of ander stuk uit zgn hdtel genoden vond dit vrjjwillig te geven opdat hg niet weder vo den rechter van instructie zon behoeven te verscbgnen Benard werd tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld n egens zgn verschillende diefatallen In een dorpje aan de Bnssisch Duitsche grens werden onlangs s nachts een aantal handelaars door eenige greüskozakken aangehouden De aanvoerder verklaarde dat het tolkantoor bericht had ontvangen dat een der reizil rs valsch geld bg ziuh had waarom allen zich geheel moesten otitkleeden en gevisiteerd worden Bg een hunner vond men 20 000 roebels in echt geld De aanvoerder legde bniag op deze som eq gaf eene quitantie zeggende dat de eigenaar 4ch slechts den volgenden dag bg den burgemeester aan Koetno zou behoeven aan te melden om zgn geld als het echt bleek te zgn te ontvangen Deze vervoegde zioh dienavolgens den volgenden d bg dien magistraatspersoon Toen bleek het echter dat hg het slachtoffer was geworden van een troep scborken die waarschgnlgk oude uniformen van grenskozakken hadden gekocht en zich hierin hadden gestoken om dezen roof te plegen Te Küro is groote opgewondenheid ontstaan doordien de Khedive plotseling naar Gonstantinopel ia vertrokken Uit Alexandrië wordt hierover aan de Times bericht dat de Khedive zoo overhaast is weggegaan omdat de Sultan hem bevolen zou hebben oomiddellgk over te komen daar bg den onder koning ontvangen wilde hebben vóór de ontvangst van den Koning van Servië De Sultan wil van s Kadives reis door Europa niet weten eu neemt het de Ëngelsche regeering kwalgk datzg den Onder Koning uitnoodigde zonder vooraf den Soltan permissie te hebben gevraagd Te Waspik brak bg J de B de hond van dem ketting los en beet eene dienstmeid zoodanig in beenen schouder en arm dat men Toor haar leven vreest Ofschoon men eerst op het voornemen om te Utrecht eene meeting te houden scheen teruggekomen te zgn werd güterenavond toch eene vergadering van arbeiders gehouden in het lokaal van Van Hattem waar tot 15 jl oen danahnia werd gehouden Het was stampvol an benauwd in de kleine zoal en toen wg er waren werd er het woord gevoerd door den heer Kok die onder luide toejuichingen der aanwezigen zeer te keer ging tegen dehandeHngen van het werkmaosraadslid Pgpers die To ns den spreker niet in het belang van dan werkman hai lde Eenige uitdruknugen van den spreker gaven aan een der aanwezi n eeuen zoon van de bekende Ka Blommera aanleiding om door exclamaties zgne loide afkenriog te kennen te gaven wat tengevolge had dat deze door de overigen met groote vaart op straat werd geworpen waar hg tnsschen eene dichte daar verzamalde menigte terechtkwam Kort daarop kwam mr Troelstra voorafg aan door zgnan broeder en omstnwfï door eene dichte menigte in het lokaal aan Deze was uitgegaan om vertegenwoordigers der Belgische werklieden die thans aan de stationkap werkzaam zijn af te halen doch aangezien hg meteenetegioote on joelende menigte kwam weigerden deze werklieden de bgeenkomst bg te wonen Later hebben zg aan den heer Troelstra een briefje geachreven waarin zg r oo hunner weigering nader ontvouwden doch de kruier met de bezorging daarvan belast kon onmogelgk door de dichte massa menschen heendringen De tnasohenkomst van het hoofdbureau van politie ia daarop ingeroepen om het briejpje aan zgn adres te doen toekomen Of dit geschied is konden wg echter niet vernemen daar bet ook ons onmogelgk was nader ter vergadering te komen De menigte voor het lokaal groeide steeds aan en naar wg vernamen van enkelen die binnen waren geweest was het doel van den heer Troelstra om aan de Belgische werklieden reisgeld te verschaffen ten eind naar hnn land tiérug te keeren en hier het veld voor hnnne medearbeiders zoo weder vrg te laten De vergadering werd ook door eenige Belgen bggewooud die door mr Troelstra in het Franacb werden toegesproken Deze personen behoorden echter niet tot de werklieden die aan de stationakap bezig zgn Ook was ter vergaderi aanwezig een Duitacher die door den heer Van der Wallen de vroegere haltechef aan de Gildbrug aldaar van bet station was afgehaald en voor deze bgeenkomst zgne reis van Den Haag naar Weimar daar onderbrak Bg de afzending van dit bericht paueerljuist een stoet het station onder het zingenvan het vrgheidslied mr Troelstra en zguenbroeder dte op den Leidachen weg wonen huiswaarts geleidende g hebben een kleinentocht door de stad gemaakt doch de qJU werddaarbg nergens gestoord N L t Een jonge vrouw die sedert vier maanden van haar mun af ia atond met haar moeder te Utrecht terecht omdat zg te zamen en in vereenigingc burengerucht bg dien man aan huis hebben veroorzaakt Al dat gerucht bleek echter binnenshuis te zgn vooi evallen en veroorzaakt door den eisch der beide vrouwen aan den man gesteld om het Igfgoed zijner echtgenoote mede te geven Aan dien eisch werd echter geen gevolg gegeven Trouwens de jonge vrouw deed een leelgk boekje van haar man open Iemand die haar tweemalen met een revolver gedreigd had en acht dagen op een stuk droog brood had laten teren dat noemde zg geen man voor een vrouw Neen dat vond het O M ook eu bet requireerde vrgspraak voor moeder en dochter En nog waren de dames volgens het Utr Dbl niet tevreden Zij gaven althans haar voornemen te kennen het er niet bg te laten zitten Zondagavond werd bg aankomst van trein No 15 te Venloo door reizigers aangifte gedaan dat even voor Helmond met een steen naar den trein geworpen en eene ruit in bet portier van een waggon der 2e klasse verbrgzeld was Door den stationschef is onmiddellgk per telegram aan de politie te Helmond van het gebeurde mededeeling gedaan van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda ovur 1893 oitleenen wg nog het volgende b De Spaarkas onder hei beheer van het Buigerlgk Armbestuur Door 350 personen werd in 1893 ingebracht de som van f 3459 75 Zg ontvingen terug f 3570 22 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd bestreden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is plaatst afwierp ten bedrage van f 37 07 en voor het overige uit de fondsen van het Burgerlgk Armbestuur In het vorige jaar hadden 339 personen de som van f 3331 65 ingebracht Behalve de beide voorbande GemeenteInstellingen verdienen nog de volgende die door of van wege corporatièn of particulierelf beheerd worden vermelding a De Spaar en Hulpbank opgericht door het Departement Goodac der MaatBchappg tot Nut van t Algemeen Ie De Spaarbank Blgkens de laatste rekening waren er 2423 deelnemers of crediteuren tegen 2350 in 1892 De inbreng bedroeg iu het jaar 1893 f 120570 30 terwgl terugbetaald werd zoo Voor opgevraagde inlagen als voor interessen f 110131 27 In het jaar te voren werd ingebracht f 118986 34 en opgevraagd f 111572 83 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente 2e De Hulpbank Deze gaf in het afgeloopen jaar 51 voorschotten tot eon gezamenIgk bedrag van f 7620 In 1892 bedroeg het getal voorschotten 51 en beliep de voorgeschotene som f 7260 b Een Algemeen Ziekenfonds dat 379 deelnemers telde door welke f 2106 24 aancontributiën werd bggedri en Aan 379 personen werd geneeskundige hulp verleend bovendien ontvingen 43 vrouwen geldelgke bgdragec voor verloskundige hulp c Eene Begrafenisbus Zg telde 598 leden voor het begraven van 23 personen werd eenbedrag van f 1595 uitgekeerd LANDBOUW EN V TEELT Algemeene toeitand De algemeene toestand was minder gunstig dan ia het vorige jaar De koopprgzen der wei en hooilanden waren eer dalende dan rjjzende de honrpigzen bleven onveranderd Van hooga waterstanden heeft men weinig hinder gehad De langdurige droogte in den voorzomer heeft veel nadeel aan bet gras en hoai toegebracht Later beeft zich dit wel gedeeltelgk hersteld maar er werd over het algemeen weinig hooi gewonnen Da muizen richtten ook groote schade aan Het vee ging op den genonen tgd naar de weide Ook de staltgd verschilde niet veel met andere jaren De gezondheidstoestand was gunstig de handel was over het algemeen minder gunstig alléén die in varkens vertoonde nog al levendigheid De prgzen der boter waren evenals die van kaas lager dan in het jaar te voren Er werd minder kaas ter markt aangevoerd de aanvoer van boter verschilde niet veel met het vorige jaar Warmoeaerggronden worden hier weinig aangetroffen De uitkomaten waren niet ongunstig De groenten worden meererdeeU langs de huizen gevent en in de Gemeente verbruikt De boom en bloemkweekergen brachten geene belangrgke vaordeeleu op De handel waa van weinig beteekenis De vrucbtenteelt is van geringe beteekenis maar de opbrengst was dit jaar buitengewoon overvloedig Voor zoover bekend bestond de veestapel oit veulenmerriën veulens werkpaarden 131 ezels en muilezels 3 spriogstieren 8 melkkoeien en melkvaarzen 983 kalveren en pinken 68 mestvee schapen 15 geiten en bokken 22 varkens S25 Het pluimvee nit hoenders ongeveer 1300 kalkoenen eenden 118 ganzen zwanen 2 Bgenteelt bestaat bier niet Oe gemiddelde iharktpryzen bedro eb Van paarden werkpaarden ƒ 200 het melkvee 150 het slachtvee f kalveren 30 bokken en geiten 7 schapen 18 lammeren 7 varkens 65 biggen 10 de boter per kilo 1 15 de kaas per 50 kilo 24 Er werden ter markt gebracht Paarden 848 Bunderen 503 Kalveren 7699 Schapen 5975 Lammeren 3010 Bokken en Geiten 360 Varkens 5176 Biggen 25259 Boter 55307 KG Raas 852338 De Afdeeling Gouda en Omatrekenc der Hollandscbe Maatscfaappg van Landbouw telt ongeveer 160 leden Zg hield bg gelegenheid van de vrge paardenmarkt in October eene verloting van paarden en aanverwante artikelen waarvoor 8000 loten f 1 werden uitgegeven terwgl 50 prgzen werden uitgeloofd NIJVEBHEID HANDEL EN SCHBEPVAABT Kamer van Koophandel en Fabrieken De samenstelling der Kamer van Koophandel en Fabrieken onderging geene verandering Sr hadden in het afgeloopen jaar geene verkiezingen plaats Als Voorzitter en PloatsvervangendVoor zitter fungeerden de heeren C J 0 Prince en H Jager en als Secretaris de heer Mr J Fortugn Droogleever Ng verheid Hoewel in sommige takken van Handel en Nijverheid eenige vooruitgang was te bespeuren kan de nlgemeene toestand niet gunstig worden genoemd Krachtens de wet van 2 Juni 1875 Staatsblad No 95 werden de volgende vergunningen verleend t aan E van Maaren tot het oplichten eener blikslagerg in de Dubbele Buurt aan G van Dam tot het oprichten eener blikslagerg Achter de Viachmarkt aan H J Nederhorsï om ter uitbreiding zgner werkplaata un de Turfmarkt daarin eenen gasmotor te plaataen aan W C van Oei tot het oprichten eener bakkerg aan den Langen Groenendaal aan M Nents om ter uitbreiding zgner borstelfabriek aan de Kniperstraat daarin eenen gaamotor te plaatsen aan D 0 van Vrenmingen tot het opricb ten eenet sigarenfabriek aan de Langen Groenendaal aan Gr N Flamman toi het opriohtaD enar smedeqj aan de Heerekade aan M van Biel om ter uitbreiding zgnerbakkerg aan de Peperstraat daarin aontn gaamotor te plaatsen aan Edauw en Jobannissen tot het oprichten eener door stoom gedreven dmkkerg aan de Crabethatraat aan G M Klijweg tot het opriohtan aanar bewaarplaats van petroleum aan de Nieawe Haven aan 0 van Ëgk tot het weder opriohtan zgner door brand vernielde slaohterg aan da Bogen aan S de Jong tot het oprichten aener slachterg aan den Korten Tiendew aan A O Arkeubout tot het oprichten eener door stoom gedreven kleederbleekerg aan de Karnemelksloot aan T van Vliet tot het oprichten eener slachterg aan de Zeogatraat aan Gebr Verkleg tot het oprichten eener Machinale Graanmalerg gedreven door eenen petroleummotor aan de Westhaven aan M Gompers tot het oprichten eener slachterg aan de Naaierstraat aan G J Logthart om tot uitbreiding zgner slachterg daarin eene spekrookerg te vestigen aan Gebr Deroksen tot het oprichten eener bakkerg met heetelnohtoven aan de Vest aan J 0 Swaanenburg tot het oprichten eener smedery aan de Lombardsteag aan de directie der Goudsohe Siroop briek tot uitbreiding dier fabriek aan de Gonwe en den Baam Aan A van Liesbont tot het oprichten eener slachterg aan de Karnemelksloot aan G Jonker tot het oprichten eener aigarenfabriek aan den Langen Groenendaal Baitenlandsch Overzicht De Union répoblicaine de repablikeinache linkerzgde en het linkercentram van dan Fransohen Senaat hebben met 144 tegen 35 atemmen den heer Casimir Perier candidaat gesteld voor het preaidentschap der republiek De rtfpnblikeinsche regeeringapartgen en de Union progressiste woonden de vergadering bg welke door de democratische groep waa belegd De vergadering ontaardde iu een hevig tnmnlt waarin de stembussen werden stuk geslagen Ten gevolge van dit incident hebben de repnblikeinsche regeeringspartgen en de Union progresaiste in bet geheel 200 loden zioh ternggetrokken sg besloten aan geen enkele voorbereidende vergadering meer deel te nemen en de caudidatuur van Casimir Periar te steunen Door de geheele wereld heeft de tgding van den noodlottigen onverwachten dood van den president der Fransobe Bepnbliek een diepen indruk gemaakt Toen de president Zaterdi morgen naar Ljon vertrok zeide de Figaro edit is de laatste reis die president Carnot vóór de presidente verkiezing maakt en daarom heeft deze reis een meer dan gewoon belang Niemand vermoedde hoe spoedig deze opmerking droevige vreeselgke waarheid worden zon De reis naar Lyon kenmerkte zich door geen enkele bgzonderheid President Garnot had sedert 1888 Lyon niet bezocht en de ontvangst zoowel aan de stations der Ign Paris Lyon Mediterranée als te Lyon waa zoo mogelgk nog bartelgker dan bg het vorig bezoek Aandoenlgk is het in da Franache bladen die verschenen vóór de euveldaad gepleegd werd het volgende verhaalde te lezen Toen de trein te Dgon aankwam verliet de heer Carnot den waggon daar zag hg zgn dochter mevrouw GonisBet Carnot met zgn kleindochtertje Het kind scheen er erg trotsch op te zgn dat grootpapa uit zoo n mooien trein stapte Zg zou hem wel een kus willen geven maar hg aarzelt Het schgnt dat hg in het besef zgner waardigheid ten aanschonwe van een talrgke juichende menigte niet goed grootpapa durft zgn en meer president is Doch het kind laat het er niet bg Het trekt grootpapK aan den jas en keert hem het friaache jonge gezichtje toe Wees no maar duizendmaal Hoofd van den Staat zoo iets kunt ge niet weerstaan Bet was de laatste maal dat Carnot zgn lief kleindochtertje zon omarmen Twee dagen later werd weder Dijon gepaueerd in een mooien trein maar de president licht daarin iu de Igkkist stgf en koud getroffen door het staal van den laaghartigen sluipmoordenaar De volksmassa in Frankrgk ia gebeten op de Italianen schoon natunrlgk een geheel volk niet verantwoordel k ia voor een slecht individu Ernstige ongeregeldheden zgn te Grenoble voorgevallen Een aantal werklieden vereenigden zioh tot een bende die gewapend met stokken en voorafgegaan door iemand die een vlag dro de Italiunsohe werklieden achtervolgde onder het uiten van vgandige kreten Uit vrees voor schade sloten de winkeliers de politie en de gendarmerie Wiatn echter gewelddadigheden te beletten Ëen bende trok onder het geschreeuw Weg met ItaliS I naar het consulaat van ItaliS bet wapeoschild werd daar afgerakt au de r