Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1894

No 6380 33ist JaargAng Vr dag S9 Jyni 1804 mMM coniip Nieuws en Advertentieblad vo A Gouda en OmstreJ De Uitgave dezer Courant geschiedt dager lijks met uiteondering van Zon ep Feestdagen De piTJs er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst yau J 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tegen 1 AUGUSTUS gevraagd in het Bestedelingenhais alhier eene KEtJKËl en eene WERKMEID Van goede getuigen voorzien Loon 100 Zich te vurvoegen aan het Gesticht des aronds VBO 7 8 nur Verkrijgbaar by M PEETEH8 Jz N B A iB bewya van eehtheid ia oaohet en kurk steeds Toorsien van den naam der Pirmm F HOPPB Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TÜIVËKSMAGAZUN onder Redactie der beste Eath Letterknndigen Maandelgks venchynen 48 pag groot formaat OTer 2 kolommen prachtige lectuur als Boman NoveUen Histortaehe Verhalen Poé ia AUerlel Baaéséls Logogrief H us en en toot den zeer lagen prgs Tan 9B CMSX per 3 maanden franco per post 80 cent Goedi oopste fflundsohrift var NederlsnJ P 8TOKVI8 WATEKREÜ8 OrroETxx sBoscH Oauda Bnelpendrak nn A BuiKiuii li SoM lUliaaniehe rtftg TdrsoheuTcl De prefect die ia allergl kwam toeBnelIeii was niet bg machte om de menigte tot bedaren te brengen een compagnie genieêoldaten moest de betoogers teragdringen De prefect bood dea oodbqI sgoe veroniBcboldigen aan maar later drongen vencheiden werklieden hot conialaat binnen slopen een paar beeldjes stak en wierpen eeo portret van koning Hombert oit bet venater Het conaalaat wordt nu door de troepen bewaakt de betoogingeo doren voort De geheelen arond waa het gisteren tamelyk lerendig in de boofdstad Hot bericht in een der bladen volgens hetwelk de Franache geunt te Bome eon vermoord sgn verwekte nogal OMchadding de meDacbeo rakten elkaar het blad ait de hacden Op sommige plaateen kwam het tot een heftige woordenwisseling die reedfl op een vechtpartg dreigde ait te loopeni toen de prefectuur van politie bevel gaf het blad in beslag te nemen Ëen peloton repoblikeinache gardes te paard deed ot 11 15 da ronde over de boulevards Te Lyon zgn ernstige ongeregeldheden gepleegd Talrgke troepen betoogera trekken door de straten en planderen woningen van Italianen Te Rgeel hubbeu troepen atadenten betoogingen gehouden tegen e Italianen aLeve Fraokryk Lere het leger 1 c Weg met Priapi I Oood aan de Italianen werd geroepen Te Marseille werden een Italiaanaoh hotel en een fabriek waar Italianen warkeUi met ateenen gebombardeerd en een kar met een Italiaansohen voerman werd in see geworpen Aan den nderen kant ia te wachten dat de verontwaardiging der Fransehen aanleiding al geven tot n strengere maatregelen tegen de anarchisten Zoo kort na den aanalag op den heer Griapi n de samencweribg op het leven van deQ Ciaar wekt de aanslag bezorgdheid Verbazing wekt het dat ondanks de strenge TOQnorgamaatregelen te Lyon de moordenaar bet rijta van den president tot op een hand greep kon naderen De wacht hield het pak dat hy droeg voor een ameeksohrift anders had men hem niet doo elaten B II niet de eerste maal dat een moord onder dit voorwendsel gepleegd wordt De roèmrgkste bladzyde onzer vaderlandsche ge ebiedenii draagt culk een bloedvlek JacobOf I van Ënfreland was byna eren bevreesd Toor een ameeksofarift als voor een getrokken ïwitard Oeeario de moordenaar van president Garnot erkent roddnit dat hg anarchist ia en voorstander van de propaganda door de daad c Hg beweerde dat hg op eigen gezag had gehandeld en geen deel uitmaakt van eene bende De rechter van ioatructie gelooft echter aan het bestaan van een complot en atelt in die richting flijn onderzoek in Bre kotommen zgn in de bladen gevold met berichten uit Rome Berlgn Weenen en Londen over den indruk dien de moord daar heeft gemaakt Uit vele landen zelfs van de Kaap kwamen telegrammen van rouwbeklag ïh Italiaanache regeering beeft bevel gegeven ten teeken van rouw op alle openbare geboawen in het koninkrgk de vli halfstok te laten hgaohen In bet Ëngelsobe Leerhuis was aan de orde rt 28 van de b rooting strekkende om de belaating op het bier met zes stuiver te verhoogen Kolonel Lookwoord stelde als amendement voor dat de verhooging atechts drie atnirera aon bédn eo Dit voorstel werd na door de r ring bestreden te zyn met 289 t n 271 stemmen verworpen Art 23 werd vervolgens aangenomen Blgkena een telegram uit Olavgow ia de werkstaking der mgnwerkera algemeen aleoht8 een klein aantal die eerat tegen de volgende week hebben opgezegd arbeiden nog In bet Lagerhuis deelde de vice minister van bttitenlandsche zaken made dat opnieuw on derhandelingen met deNederlandsoheregeeriog zgo gevoerd over de Gosta Rica Packet een nadere verklaring daaromtrent kon de viceminister echter nog niet doen In een eohrgren aan de Looden ohe Kamer van Koophandel zegt lord Kimberley De zaak der Coata Rica Packet is rgpelgk overwogen door de regeering en hare rechtsgeleerde raadgevera en de Britacbe geaant te VGravenhage heeft tot instmotie ontvangen bg de Nederlandacbe regeering aan te dringen op betaling der gevraagde sobadeloosstelling met allle middelen die hem ten dienste staan De Italiaanache Kamer heeft g 1 van art 3 Tan de fioancieele vooretellen der regeering aangenomen met 206 tegen 138 stemmen Uoze paragraaf luidt aldus i De inkomstenbelaating daaronder begrepen de tiende penning welke ia ingeateld bij de wet van 11 Angostn 1870 wordt te beginnen met 1 Pebmari 1894 verhoogd tot een taie gelgkataande met 20 pGt Die paragraaf sluit ook eene verhooging van de korting op de rente in KOEPOKINENTING DaBÜBGEMEESTEEvaa GOUDA Brengt iet Igemeeu keonlB dat unataaadea Zondag itm 1 Juli 1894 de middags 12 uur op het Raadbois niet alleen roer minTerinogenden maar voor ieder die zicli daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks Tan het kalf te doen inenten of herinenten Gonda den 26 Jnni 1894 f De Burgemeester voornoemd H W G KONING l B Wegens vergevorderd Saitoen worden de met 20 KOBTISG VMBKOCBT A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amsterdam 86 JUNI Tor krs 100 108 961 V 78 8Vl 8iy lVll 641 lh A 98J 104 601 86 107 601 861 100 loo V 87 656 680 101 87 102 815 1841 1081 101 Vi 187 V 68 80 100 103 1801 1831 108 As ml 1481 l 69 105 183 102 101 65 7s 100 1391 4 133V4 90 431 8sy l Vs 11 108 74 118 37 48 10 184 lOS i 107 1011 108 I14V 118 37 1071 100 102 T8V1 81V 961 98 1361 Jf LiXli Cert Nod W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SV HoKsla Obl Ooudl 1881 88 4 Ituii InMbrijnag 1868 81 t OosiIHl Obl In tipiarl868 S dito in silrer 1868 B PoiTDoiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 EusuMn Obt Oost Sa Serie 6 dito Geconi 1880 4 ditobijRoth lS89 4 ditabijHopel33U90 4 fdito in goud Isea 1888 6 dito dno dito 1884 5 SpANia Farpet aohuld 1881 4 Tiauil Oepr Gonr Iaën 1890 4 Oeo leen ing erie D Gao leening wrie C ZuiDAra niP Beo v obl 1898 8 Mhioo Obl Buit Bcb 1890 6 Vbnbxdbla Obl 4 onbep 1881 Ahsthsim Obligatien 1861 8Vt BoTTiitsu Stad leen 1886 8 i NlD N Afr HacdeUr aand Arandsb Tab My Certificaten Dau MaatBchappü dito Amh Hypotheokb pandbr 4 CulL Mij der Voratenl aand l Or Hypotheokb pandbr 4 KederlandBohe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr i Bott Hypotheokb pandbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OoBTxiia Oost Hong bank aand EusL Hypotheekbank pandb 4Vi AuEaiKA Eouit hypoth pandb 5 45 4 l 185 1 2 Uaxw L 6 Pr Lien eert 6 KlD Holl IJ Spoarw Mij aand Mij totElpl St 8p aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLll Spoorvl 1887 89 A I obl 8 Zuid Ital Bpwmij A H obl 8 PoLSH Warwibau Weenen Band 4 Buai Gr Ruia Spw Mij aand fiBaltiaohe dito aand ioa Fastova dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 ILarak Ch Aaow 8p kap aand 8 Loaowo Bawaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitebik dito oblig 5 ZuidWeit dito aand 5 dito dito oblig 4 8 A 43V 12 loov 101 IH A A uaiKA Ceot Pao 8p Mij obl 6 Chic fc North W pr O r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Bpm cert v a Illinois Geotral obl in goud 4 Louisv fc NashvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Ksnus r 4 pot pref aand N Terk Ontario fc West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 8t Paul Hinn fc jlanit obl 7 Va Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 CiNADA Can 8outh Cart v aand Vin C Ballv fc Nav la h d c O Amsterd Omnibus Mij aandL Botterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltenlnm aan S BiLo Stad Antirorpenl887 9V Stad Brussel 1888 8 HoNo Theist Begullr Gasellsch 4 OosTINK StaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spami Stad Madrid 8 1868 Ver NlD Bes Hyp Spobl cert i ADVERTENTIEN AANBESTEMürG De Heer k TBIM zal op Uaandag Z Juli 1894 in het Koffiehuis van den Heer DAM aanbesteden Het verbouwea van peroael B ia aan de Dubbele Bnurt te Oouda Inlichtingen ign te bekoraen aan hot Bnrean ran den Architect H J NBDBRHOEST Jr alwaar tevens bestek en teekening van af Uaandag ü Jnni ter inaaga liggen Aanwy tiag ter plaatse Donderdag 28 Jnni 10 nur t m IK I I WISBRUN LIFFMANN I IvCs rlst 13 © I Wegens vergevorderd Seizoen worden alle nog I voorradige I met 5 korting opgeruimd i i Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De atoomschepw BATAVIBB kapt J SAUËR ea HOLLAyD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscliepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen I ll 1 1 i iii i irt Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezingf niet leerdet kennen Het is niet selden dat genezing aaobrengSDde middelen toevallig ontdekt worden die in d hnndea van een belcwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Frieanitz de geteerde vettiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende mensohheid geworden i den eenvoudige boor He ft niet een Zweedsoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vroawenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder uoodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheeren begint te orden P Ook op bet gubied ter beperking van aeuawziekten begint er licht te komen en ook hier ii een weg geopend gewtrden die op de eenvondigste en natunrl kste manier resal ten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als b voorb Bromium Yzer ArBenioum enz geheel te verdringen Er zgn vele menBcbun dte noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zieh in liohaam ea ziel alles behalve wel gevoelen het gerins ate niet velen kunnen en aelfs door een vlieg getergd wordela en £ 00 zich lelvcn en anderen tot last zijn zonder het te wiUan Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen Hebben met hoofdpgn congestie zwakheid vao geheugen ooreuizen en toevallen Eindelijk Igdea de ergsteu onder hen aau rerlamming vitusdans en vallende ziekte Ai deze ongelulEkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoifers der leefw ze van onzen tijd Wie tot eene dezer categonen van lijders heboort en ingelicht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CiEBAM Co Heiligeweg 42 Rotterdam F B van SANTEN KOLFF Korto Hoofdsteeg 1 L trecht LOBBY POBTON Oudegracht b j de Gaardbrug V SS door wi n een onderrichtend aohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en G naxing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt O feübaar Middel TBOBN Influeoza Hotst Borst en KeelaandoeniDgen MELIANTHE liOFièw 1 0IKE OUDE t SCHIEDAMMER GEITEVEB Soperior Borst HoBig Extr ct Bekroond met Ëere Diplomn en ioaden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1893 Merkt NIOHTOAP World s Hjgienic Ëxpoaition Chicago SamengeBteld uit de meest heilsame beBtanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken ilGLIANTHE is het beste middel der wereld H I vanSchaik Co Machinale Fabriek DE BONIOBLOEM Bnmatra gtraat 267 Dm Haag Verkrygbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Oouda TAI1DAHTSEIW 1 J Iffi 11 Lii Nieuwendijlc 241 Eerste huis v d Dtm AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB C0N8ÜLTEEBEN Woensdag m Vr dagsyhaSiiaiSuren Markt 154 Gouda BINNENLAND GOUDA 28 dani 1894 Gisteren legde de heer M Gelijns ambt Kaar ter Secretarie te Waddinxveen met gunstig gerolg bet examen af voor Oemaente Secretaris of ambtenaar ter Secretarie In eene gisterenavond gehoaden algemeene Tei aderiog van de Gondsche Harddravety vereeniging Eendracht maakt macht werd de rekening en rerantvoording over 1893 goedgekeurd aluiteode met een batig BB do van f 39 78 ToTena vperd medegedeeld dat b gelegenheid der tentoonstelling op Donderdag 12 Juli eene Nationale Ha draverg zal plaats hebben waarvoor uitgeloofd z jn een prgi van f 250 een eerste premie van f 100 en een tweede premie van f 40 terw l de pikenr die het netste coHtnum an heeft eene premie van f 10 Terkrggt Nog werd medegedeeld dat de aangifte TÓór 12 uur moet plaats hebben bg de Irma Blom alhier Dat £ eadracbt maakt machte ook nu niet achter zou blgven stond bij ods vast Immdrs steeds A die Vereeniging er op nit dit ook in ons land xoo geliefde vermank telkens alhier te verBcbaffen en daarvoor alleen komt haar reeds een woord van lof toe Maar alleen zoi te dragen dat we van dergelgk amusement knnnen genieten is der Vereenigiog niei genoeg neen vq wil een harddraverg organiseeren welke kan coneurreeren met die op andere plaatsen vandaar dat ze een fHOO aan prga en premiën uitlooft Aan bet publiek uit Gouda en omatreken blgft nu de gelegenheid dit lofËelgk pogen zooveel mogelyk te steunen Gisterenavond te ruim tien uur ia een begin van brand ontstaan in de pittenkamer van de Stearine Kaarsenfabriek welke spoedig is gebluscht door het personeel dier fabriek met behulp van de aanwezige brandkranen De oorzaak moet gezocht worden in het drogeu der pitten Sen heertje dat dezer dagen in bet Hotel de Ronleinc logeerde is zonder de kosten van logb te betalen vertrokken Als cBodidaten voor de vacatures welke Kallen ontstaan tengevolge vdn het aftreden van eeuige beBtaursleden ran den Algemeenen Nederlandsohen Politiebond op 3 Jnli zgn door de afdeeling van Zaid Holland gesteld de FEViLLETOfV D laatste eener Pamille Naar het Fraiueh M Je weet eeker ging de oude beer voort dat men een rsb de oude bosobwachters fan dien armen VsD HanB eerd gearrestet rd he ft een oud soldaat van het regiment dat hij kommandeerde in den oorlog van 1870 j Ik weet l en geloof dat men zich Tergist jfik böD t volkomen met u eens Maat wat ge wdtioht niet Eult welen ie dat Van Hansweerd zich by my berond om te Lonvallon te jagen PbtteIbg is by echter vertrokken om zich te laten dood sohieteo voor een van de ven ters van zyn kasteel Meo heeft t mij verteld zonder een opbeUering te geven hop hg plotseliDg op de gedachie gekomen is om na r buis terug te keeren Stel je voor dat wij ilien dag op allergenoegelykate wyie het Sint Hubertasfeesl gevierd hadden Wy saten net ons twaaUon aan tafel en onze beste generaal was de rroolijkste van allen Na het diner ia hy naar zyn kamer gegaan om zooals hy zeide een kutje fijne Bigaren te halen welke by ons wilde doen oevea Wy wachtten echter te Tergeefs op Kyn terugkomst en hebben hem niet teruggezien Zander mfj te waarachnwen dat hij plan had om te vertrekken ging hy naar den stal waar by bevel gaf zyn rijtuig in te spannen ea een kwartier later was hy lèeus op weg naar Triebtvooide t Was heeren W N van Gardereo P J Dammers en J Witt commissarissen van politie te Gouda Amersfoort en Nijmegen Voorts wil men de heeren F A Boombergen commissaris te Harderwgk J Bleeker hoofdinspecteur te Groningen en K Kramer chef der politie te Apeldoorn verzoeken hunnefunctie te blgven wiurnemen tot de algemeenevergadering in Angnstas a b Bg de herstemming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Ëlst zgn 2848 geldige stemmen uitgebracht het getal kiezers bedraagt 2044 Gekozen is mr W van Baeteo Batenburg r k met 1435 atemmeuï Op den heer B D de Meester liberaal waréri er 1413 uitgebracht Bg de verkiezing op 12 Juni werden uitgebracht 2804 geldige stemmen Daarvan verkregen de heer Van Basten Batenburg 1389 De Meester 1057 Van de Velde 263 au Van Lgnden 91 Bg d gisteren te Waddingsveen gehoaden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad il gekozen de heer D Bremmer £ r was eene vacature ontstaan door het vertrek van den heer F vnn der Breggen Ben proces dat de gemeente Waddingsvepn met een vroegeren inwoner aldaar voerde is door eerstgenoemde gewonnen Daar de man pro deo pleitte betaalt de gemeente de kosten ten bedrage van 460 gulden Ëee heerlgke vrucht doch met een bitteren nasmaak Zondagavond tgdens de kermis ontst ond te Haastrecht in de Veerstraat eene reohtpartg tussoben eenige jongelieden van Haastrecht en van Oudewater die zoo hoog liep dat eindelgk de messen werden getrokken Twee te Haastrecht wonende boerenzoons J B ea C V kregen eenige sneden over bet gelaat de een zoo ernstig dat hg zich terstond Dr Deterding te Haastrecht moest laten verbinden Tegen den dader die den volgenden d door den rgks veldwachter Rietveld en den gemeentsp veldwaohter Oosterling te Oudewater opgespoord en tot bekentenis werd gebracht is procesverbaal opgemaakt terwgl het mea waarmee de verwonding moet zgn toegebracht door de veldwachters in beslag werd genomen Naar men verneemt is de poklgder R te Moordrecht herstellende doch ongelukkig zgn sedert de laatste dagen drie kinderen van hem toen aleof het water met bakken uit den hemel gegoten werd en hij zat in een open rytaig Wat waa er dan gebeurd P ffZiedaar wat wij elkander wet honderdmaal afgevraagd hrtiben Én nataarlyk waa took de eerste vraag van den rechter van instructie toen h my ondervroeg Ik waa niet in ataat t hem te zeggen en ik heb geantwoord dat ik er niets van wist Later ia de gedachte bij m opgekomen dat Van Hansweerd in zyn kamer een brief heeft moeten vinden waarvan den Inhoud hem het besluit heeft doeu nemen om oogenblikkelijk naar Trichtvoorde terug te koerea Wie bad dien brief gebracht Ik beb mijn bedienden ondervraagd en zy hebben mij geantwoord dat voor zoover zy weten niemand op de tweede verdieping geweest is waar de generaal logeerde Alleen ben ik er achter gekomen dat een kerel die my erg verdacht toesohynl In de keuken heeft gezeten Dat gebeurde wel meer Hy woont niet ver van Lonvallon en kende mijn bedienden die de fout hadden hem ie ontvangen en met hem te babbelen Ik beh hen verboden hom in het vervolg toe te laten maar Hoe heet hij tooh de man dien gij bedjMlt F vroeg d 3 dokter driftig O ge kent hem ook wel Het is de boer van de Fazantenhoeve Hij beet de Poorter De Poorter riep de zeeoffioier Verdenkt ge hem aan den heer Van Hansweerd gesehreven te hebben Ja of missQhien is by aleohts de brenger geweest van den brief die den armen generaal plotsaliog het besluit heeft doen nemen naar Tnchtvoorde terug te keeren zeide kolonel Jugon yOf hy zelf gesehrereit heeft dat meen ik te moeten hatwyfelm door de pokken aangetast terwgl men ook Toor het vierde thuis zijnde kind vreest De tfrea andere kinderen wonen den taatsten tgd bjj familie in Vrgdag jl is voor een tweetal landlxmwer gezinnen in den omtrek van Oadewater een echte ongelaksdag geweest nl bg den landboBw r J Van Schalk onder Diemerbroek viel een vgQarig zoontje in de dgksloot en hoe spoedig ook opgemerkt on er nitgebaald alle moeiten om de levensgeesten op te wekken waren te vergeefs ea de direct ontboden geneesheer Dr H P Van Praag kon 8leoht8 den dood oonstateeren De droefheid d r ouders Iaat zich eerder denken dan beschrgven te meer daar zg voor enkele jaren een hunner lieveli Hèn mede door verdrinking verloren Bg den landbouwer E Van Gent an den Damweg viel een aanrallig ventje van deo oohterzolder door het venster op een gedeelte straat achter bet huis Zwaar gekwetst aan t hoofd werd het kereltje opgenomen en wederom was t Dr Van Prai die ter hulpe werd geroepen doch gelukkig faaer geen dood behoeme te oonstateeren want nadat door hem de noodige verbttüden waren gelegd verklaarde hg den toestana voor redelgk en troostte de ouders met de hoop dat han kind zonder bgkomende omstandigheden wel weer herB fUen sou In de gehoaden vei dering van itemgereohtigde ingelanden van liet waterschap Willeskop KortHeeswgk en Blokland is met algemeene stemmen besloten het bestuur van dit waterschap te machtigen tot onderhandsche besteding van eenige belangrgke herstellingen aan een der ketels van het stoomgemaal van dit waterschap In overleg met genoemde vergadering is daarop door het bestuur besloten de herstellingen te doen verrichten door de firma De Jongh Go te Oudewater die zich daartoe voor de som van f 810 bereid bad verklaard De vernieuwingen aan den anderen keel in 1800 verrichc eischten een uitgaaf van f 870 nit de waterschapskas Evenals de vorige maal is ook thans bet noodzakelgke metselwerk niet onder deze som begrepen De postbode von Waarder op Woerden J G Kling is met ingang van 16 Jnni bffnoemd tot brievenbesteller te Waddingsvnen De ministers en de leden der Tweede Kamer zullen Vrgdagochtend per extra trein naar Rotterdam vertrekken In de eerste plaats geloof ik niet dat by een brief zou kunnen opstellen £ n verder indien zooala ik geloof het doel van dien brief wns om Van Hansweerd in een vslstrtk te tokken dan heeft de rol die De Poorter gespeeld heift zioh bepaald tot den dienst van bode Bode van wienP Ha ziedaar iets wnt ik evenmin weet als gg Maar vergeet niet dat al hetgeen ik u zeg sleebls op veronderstelliDgen berast want niemand heeft dat brieQo gezien De generaal zat er zich waaracbynlyk van bediend nebben om zijn pyp aan te steken Maar ik ben overt iigd dat die De Poorter een slechte gevoartyke kn ap is Kent ge hem f ffS dert twee dagen boor ik b na van niemand andere eproken dan van hem antwoordde Arthur cntwykend Het zal mij gemakkelyk vallen omtrent dien kerel ialiohtingen te verkrijgen want ik eet van middag met zijn meester Rudolf van Triohtroorde Is dii dan weder verschonen P Zeker Ik heb hem gisteren ontmoet Dat verbaast mij volstrekt niet De menschen by ons wilden beweren dat by dood was maar daaraan beb ik geen oogenblik geloofd Van Triohtvoorde is een man dia nog niet de minste Inst beeft om uit te stappen Goh 1 Daar ge hem heden ontmoet moet je mij eens bet pleizier doen hem te vragen wat die boer tooh onophoudelijk in de bunrt van Lonvallon moet zwerven En waarschuw hem dat ik bevel heb gegeven dat als die kinkel er rich weer vertoont een flink pak ransel hem wacht indien hy t waagt esn voet in huia te setteo Budolf wset leker niet wat die De Poorter uit Het geselschap bestaande uit opgwrvra 80 personen lal zich naar bier begeren met de nieuwe haimonioa waggons van de H IJ S U Uit Rottwrdam kuU zg een boottochtje makftD langt den Waterweg naar dan Hoek van Holland waar zg bet station en de forten zullen besiohtïgen en tevens da boot van de Harwich maatschappg die Taart tofschen den Hoek en Londen in oogenaohouw zallen nemen De boot sal daartoo Vrüdi a B iets vroeger dan gewoonlgk ma d n Hoek van Holland voor den wal komen De heeren zullen in den namiddag per extra trein in de r dentie teragkeeren Het beatnor dear afdaeliug Zaid Holland Tan den Algemeen Nederlandwfa n Politiebocd heeft besloten op de algemeans vergadering van den bond op 3 Jali te Utreeht te hondsni nog h t volgende voor te itelloa Rooiaering tw het lid J W Tninenbnrg Zy wensdiLt vowal aicA dat tot liquidstie worde overgegaan doch in verband wet pust 4 van deu beschrijfingibrief dai aleohtè de helft der batige saldo s der bondskai lot 1 Hei 1894 voorloopig worden gestort in die der fondsen om met het resteereude kapitaal aan de eerste verplichtingen te kunnen voldoen c Verder stelt zg voor dat het t enwoordig bestuur sgne funotiën blgve vervaUen tot £ algemeen rargoderi g in Angnatne en dan eerst een geheel nieuw bcitunr te kieMn Zg wenscht dat dan de eerstvolgmde vergadering te Rotterdam zal worden gehoaden Tegen Zaterdag aanstaande zgn gedagvaard voor den rechter commiaaaris te Arnhem als getuigen de heeren Van Lonkhuijzen sigarenfabrikant te Wageningen en Henneveld brigadier rgksveldwachter in zake den brief die door den kantonrechter Van Dedeln werd opgeëibcht Bij herst nming te Gorinchem is tot lid van den Raad dezer gemeente gekozen de heer J 0 H r d Beek lib met 873 stemmen De heer Van Andel a r verkreeg er 333 Voor den tweeden keer had in de gemeente Zuidbroek een gerecbtalgke verkoop w ens wanbetaling van rgksbelastiog plaats Rgkspolitie en marechauBee waren goed vertegenwoordigd Slechts 2 stukken eene klok en een spiegel behoeften te worden afgemgad en het bedrag van belasting en kosten samen rnim 20 was bereikt zoodat de verkoop even spoedig afliep als ze bronnen was voert Maar ik zal uw boodschap overbrengen kolonel boewei zy niet byo jder aangenaam is Zyt ge wellicht niet op goeden voet met den heer Van Trichtvoorde t Ooh no goed noeh riaaht Ik lie keu nooit Het is een zonderling die zieh niet sai eluit by ons Hy houdt niet van de jacht Pai a Is cyo alles Waaraohtig ik geloof niet dat er ooit een tweede geboren is zooala hij I Hij woont tooh een deel van het jaar buiten nietwaar P Omdat h j geen cent beeft Hij komt er alechls om besparingen te maken en niemand is hem daar dankbaar voor Ik wist niet dat jy bevriend mat hem waart Wy zijn niet bevriend maar vroeger ontmoetten wij elkander zeer veel en ik vond het ei prettig hem torog te vinden by m n terugkomst uit China Bovendien heb ik hem op dit oogenblik noodig want t is jaist De Poorter die den bosohwachter De Ruiter beschuldigt en Trichtvoorde heeft mjj beloofd zyn pachter te ondervragen om te onderzoeken of hy de waarheid spreekt ffHml Daarop zou ik geen vertrouwen stellen ik vrees dat heer en knecht elkander niet veel sullen ontlo6pen Dat ia een te streng oordeel kolonel zeide Arthur eenigains geraakt dat op dte wjjze orer een man gesproken werd dien h j een vriend gwioemd had Gij zyt biykbaar bevooroordeeld tegen uw buuroun van de Vatautechoere