Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1894

Em lO tia flodftUiteD nit HoogtundStp pwineer wareu opgekomen om dezaa rerkoop by hmiiian partggenoot b te wonan Het door den gewesen Harlinger predikant Bugur iD esteld beroep tegen het ronuia Tan d urondiSMniMitarechbaok te Leeawarden wMrbg by wege s moord tot lerenslange geTftngenintrtf ii reroordeeld zal den 12eD Jnli TOOT bet gerechtahof te I awurdea worden befaudeld Op bet einde der Toofdnoht ran Prot 8tokvii in de afdeeling Haarlem en omstreken ran de Nederlandsche Maatscbappy tot berordering der Geneoikonat over de physiologigche beteekenis en de tberapeatische aaowendiog der martialia wydda bij ook een enkel woord aan de Haarlemsche Staal waterbron Wilhelmioa Hy noemde ta onder de Staalbronnen een TOOrtreffeiyke natuuriyke combinatie Het Haarlemscb Staalwater dankt zijne ipoedige eu gnnstige werking Tooral ook aan de aanwesighrid van eene beltngrgke hoereelbeid chlootnatrinm waardoor de afscheiding Tan maagsap en de resorptte ran bet yzer worden aangezet wat reeds Toor jaren Woronockin aantoonde Deze ondei oeker ging de resorptie van yzer onder gelgktydige aanwezigheid van chloorDatrium of chloor kaliam na en bevond dat de aanwezigheid Tan chloor natrinm d resorptie Tan iJzer beTordert de aanwezigheid Tan ebloor kalinm de eliminatie erran scbgnt te Tergemakkeiy ken Het thans algemeen erkend therapeutisch effiiet Tan het Haarlemsoh StaAlwater wordt door deza feiten voldoende toegelicht Directe Spoorwegverbindlog met GUUDA ZomerdieDSt 1894 95 AaogevaogeD 1 Mei Tijd van Greenwlcli OOÜDA ROTTÏKDAM 7 80 KOTTXRDA H 0 O li D A 3 10 4 08 4 40 D8K H AAS SOUDA tUag 6 487 807 488 98 9 4 10 18 11 8818 16 1 38 9 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 17 7 8 06 S 1 44 1 49 1 58 8 04 8 0 Gniid 8 807 6 8 13 68 10 1810 59 18 03 18 46 8 80 2 45 3 15 4 18 4 43 6 0 6 47 7 48 8 35 10 10 UTRtOHTGOUD t UtrMht 8 88 7 60 9 9 58 11 34 18 08 19 50 9 55 3 10 8 59 4 48 S St 5 09 8 10 10 84 Wmrden 8 68 8 11 10 18 18 84 4 1 U 10 61 Uud wit 7 07 8 1 10 94 18 48 4 84 D IS Oonüa 7 90 8 38 8 34 10 87 18 0 18 56 1 98 8 97 3 60 4 37 5 90 7 08 8 41 S8 11 07 AMSTdOA M e O U D A AnutcrduD CS 8 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 ABftudubWp 5 50 8 16 tM 11 15 11 49 8 65 4 95 4 85 7 80 Omdm 7J0 8 04 10 44 18 18 Sn zoo is t met de waterieidiBg en de rerordening op het gebraik van bet water dito dito een straatscbrobbende meid zet een emmer onder de kraan op straat draait die open en gaat even babbelen met een vriendin van biernaut inmiddels loopen er wel tien twintig emmers water nit de kraan over de straat al naarmate de vriendin korter of langer van stof it eu het misbruik dat men ziet zal wel evenredig zyn aan het misbruik dat men niet liet en dat dagelyks en des nachts ran bet gefiltreerde water wordt gemaakt De cyfers door Burgemeester en Wethouders openbaar gemaakt toonen het aan Zy zal heel wat roeten in de aard hebben de handhaving van de bestaande bepalingen op het waterverbruik Want men is in Botterdam oiet gewoon zich te storen aan verordeningen of voorschriften iedereen doet wat by wil en het ia deze vryheid die een van de onaangename kanten is van het verblyf in de Maasstad een vsn de redenen waarom een ieder haar ontloopt die er niet wonen moet Van oudsher zyn de Rotterdammera een volkje geweest dat niet houdt van ma8sregeln en uit de geschiedenis dezer veste zyn daarvan heel wat voorbeelden te putten met dia eigenaardigheid heeft de overheid op den duur misschien wel wat cooaiderasie geh en moeten hebben en zoo is de toestand geworden dien we thans kennen en die oorzaak ia van veel hinderlyks roor hen die er niet tbuia booren maar ook Toor reien die er nu eenmaal bon domicilie hebben De beer A C Werthein president van Borgerplicht te Amsterdam plaatste in het X g Handelsbhid bet volgende stuk dat wel waard is gelezen en overwogen te worden Uit Rotterdam wordt aan deiZwolsobeCt c getcbreTen Ëenige weken geleden hebben Burgemeester en Wethooders ziob verplicht geaien te waar sohnwen tegen Ter illing ran water nit de drinkwatorleidiog m de laatste 10 jaren was het waterrerbrnik hier ter stede per hoofd der btTolking Tan 116 tot 212 liter gestegen terwyl elders door een Torbrnik Tan IGO liter pér hoofd ruimscboots in de behoefte wordt Tooriien Hen son xich Tergissen door te meenan dat deze slordigheid bij het watergebraik een op zicbeelf staand fait is ty is een ran de wyzen waarop zich de rerregaande onTersobilligbeid der Etotterdamuiera oit met betrekking tot de Toonohriften der stedelijke overheid Voor een minnaar van orde en netheid is het wonen in onze itad een gruwel ondanks bepalingen loopen op onM groote bruggen voetgangerg niet aan den rechterkant wie aan een gracht woont ontdoet zich van zyn keokenvuil door het ter sluike in de gracht te werpen zooals des winters blykt als die grachten bevroren cgn en die kjökken möddingi zich op het ya sUpelen trots de verordening op het ryden bollen de handwagens door onze drukke straten twee naast elkander loms om het hardst Toertaigea met paard bespannen kan men di eiyks onbeheerd voor de een of andere herberg zien staan vloerkleeden uitkloppen ioodat de vieze stofwolken door de straten dwarrelen is buiten den daarvoor bepaalden regel bet beschadigen van het beetje pUntioen dat wy bezitten ia een gewoon verfohgnael bg het uitgaan van sommige scholen k p men de straat als urinoir zien gebruiken door tientallen van jongens tegelyk loaloopende honden zonder hulaband of belastingpenning kan men iederen dag langs den weg zien dat de klinkerpaden die voor de voet gangers zyn bestemd aan den huizenkant ingenomen zyn door ladende of lossende wagens en aan den waterkant door de goederen van ladende of lossende schepen is iota zóo gewoons dat een inboorling t nanwelyks meer opmerkt in de tramwagens mag niet gerookt worden en brandende sigaren zyn daar Tolgens Tooricbrift verboden maar feitelyk is t of er Toor iedere ter sluka aangebonden sigaar een flinke premie wordt betaald Het luidt aldus Sinds de vergadering der Liberale Uniec is gehouden wordt van verschillende zyden aangedrongen op scheiding tusaohen de meer conservatieve en meer vooruitstrevende elementen der liberale party tot nog toe onder het vaandel der Liberale Uoie vereenigd zy die TÓÓr de scheiding zyn omdat zymeepen dat na den gevoerden stryd gedurendede verkiezingsperiode conciliatie en verzoeningonmogelyk zyn geworden vergeten dat hetmeeningsverschil omtrent uitbreiding van kiesrecht niet van heden of gisteren is dochzich reeds aedert jaren heeft gekenmerkt by elka gelegenheid dat de opvattingen tot uitingkwamen en dat nochtans de Liberale Uniecreden van bestaan bad als vereenigingspuntderverschillende nuanoeeringen van meeniog enrichting Zy die tegen de scheiding zyo vergeten dat op bet gebied van het kiesrecht geeu conciliatie mogelyk is t zy dat men het bezwaar der groudwettelyke bevoegdheid erknnt of loochent t zy dat men onafhankelyk van dat bezwaar tegen finale kiesrecbtuitbreiding is Is scheiding dus onvermydelyk Wat op dit oogenblik de liberale party in hare velschillende schaKearingen verdeelt is geen beginsel maar een kwestie van toepassing Allen verklaren dat zy uitbreiding willen en de enkelen die dat niet doen bebooren niet in bet liberaal verband De Regeering als uiting van bet gevoelen der meerderheid opgetreden heeft verklaard dat zy zal trachten de kieswetuitbreiding in het leven te roepen Het minimam is dna rederlgkewyze verzekerd en zy die erenals ik vóór het maximum en daarvoor zullen byven yveren kunnen treden in elk voorstel dat bun in het aan te werven kiezersvolk bondgenooten schenkt voor de ruimere uitbreiding De oplossing eenmaal flink en breed opgezet en mifBchien jaist daarom mislukt zaldao in tweeën op meer burgerlyke vryze volbracht worden en zeker tot stand komen 18 08 10 55 11 08 11 0 11 18 11 85 8 80 OMd Mwnrindit Kimmrkirk 10 11 05 7 85 7 47 11 88 18 88 J Bottndui 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 lottudoi Otpdb Ninwtrknk Hsoidnelit 7 46 8 07 B lS 10 08 10 11 Het is de groots kracht der beginselen dat zy eenmaal verkondigd ondanks den weerstand en het tegenstreven zich blyven handhaven en ten slotte belichaamd worden 7 8 8 St C 7 U 8 41 7 8 4 7 48 8 B 7 SS 8 05 8 I OI i lO 18 5 19 81 5 8 88 6 8 85 9 48 11 18 8 88 81 8 8 GODDA DSN HAA Goud 7 80 8 40 9 0 9 87 10 49 18 11 18 91 1 01 1 87 8 89 8 56 4 45 6 87 5 51 7 18 9 87 11 0811 18 Zm U 7 48 8 5 11 01 1 18 4 57 Bl Kt 7 47 1 18 8 58 Z lttw 1M n 11 10 1 84 6 08 K dL d B 08 1 88 10 10 Tootb 8 07 8 18 11 88 1 88 6 80 lu iu iHu 8 18 8 18 9 89 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 57 S 56 4 85 5 86 5 55 8 41 7 48 10 1511 83 11 48 Ol D A tJTBEOHT a nd 6 86 8 10 7 56 8 0 8 81 lO l 10 65 18 48 8 88 9 618 18 4 47 6 88 5 57 7 45 8 88 10 1410 88 Oudaw 6 50 8 54 11 09 9 87 6 87 7 59 10 87 Wovdn 6 69 T 08 8 18 11 17 8 46 8 11 6 04 6 45 8 85 8 07 8 55 10 85 VtrwU 8 18 7 98 8 88 8 41 10 51 11 45 1 80 8 08 8 88 8 50 6 19 91 6 8 88 9 11 10 68 11 10 eOUDAAUBTIISt M i 8 81 8 10 1 4 Oo d 40 Ii 3rd M Wp 7 5 AwéuioÊ OA 8 14 BultnU 10 08 10 66 18 11 8 51 4 47 6 88 7 45 10 14 10 55 18 19 1 8 40 5 48 8 85 9 48 11 18 11 10 18 84 U8 8 16 60 5T 11 J8 Die daarin niet vertronwt mist bet geloof dat noodig is om bet goede tot stand ie brengen en het geduld dat noodig is om het dnurzaam te bevestigen Maar is dit nn de eenige roeping der liberale party en de eenige reden van bestaan der Liberale Unie Het verleden bewyst bet tegendeel de toekomst zal bet evenzeer bewyzen Dat Terleden moge groote schaduwzyden aanduiden de lichtzgde ia er te orer Wat sedert 1848 op elk gebied ran wetgeving il tot stand gekomen is de vrucht van samenwerking der liberale party Ën waar zy tot miuderbeid was teruggebracht maakte zy de verbeteringen mogelyk door haar oubaatzuchtig optreden Wy herinneren o a aan de wyziging der onderwyswet in 1889 Heeft zy niet onder het afgetreden ministerie de finanoieele wetten tot tand gebracht die uitgaande van een b insel van rechtvaardigheid bet te lang Terzuimde omtrent fene meer billyke verdeeling van tasten verwezen ly ken Welnu waarom zouden de thans verdeelde overtuigingen niet weder tot toenadering komen als het geldt de financieele reorganisatie zoo onverwacht gestoord voort te zetten de personeele belasting beter te regelen de grondbelasting definitief vast te stellen de verhouding tusschen den Staat en de geraeeuten op meer rationeelen grondslag te vestigen Waarom zouden de voorstellen van sociale we eving oit de overtuiging gesproten dat de regeling van het werkcontract eu van bet penaioneeren van werklieden onvermydejyk noodzakelyk ia niet de liberale party kunnen bereenigen Staat leerplicht niet in haar programma Ia persoonlyke dienstplicht niet door haar in beginsel aangenomen Zal zy niet als één man opkomen tegen elke poging van reactie als die van clericale zyde mocht worden beproefd Zal zy niet bereid zyn de denkbeelden te onderzoeken van edelmoedige maar onpractiscbe geesten om ze verbeterd toepasbaar te maken Zal zy niet de pogingen blyven bestryden van hen die de maatachappelyke oide willen omverwerpen en in anarchie regeeringabeleid zoeken Ik herinner my een anecdote die den toestand teekent Een gehuwd paar had de gewisselde beloften van wederzydsche genegenheid en toewyding in den drang der omataudigbeden vergeten en man en vrouw stonden vyandig te eoorer elkander Al wat vroeger vereenigde werd reden tot scheiding en vast daartoe besloten gingen zy gemeenschappelyk naar den rechter die de scheiding zou voorbereiden en eenmaal uitspreken De gewetenlyke en humane man deed geen pogingen om de verbitterden tot elkaar te brengen maar gaf den raad dat zy wel is waar de echtelyke woning zonden blyven bewonen maar elkander in elk opzicht vreemd biyven Het voorstel werd aangenomen en de beiden ontheven van den dwang elkander te ontmoeten en vast besloten tot definitieve scheiding vroeg of laat over te gaan begonnen bet nieuwe leven Nu ieder zeker was van de herwonnen vryheid zogen beiden er geen gevaar in elkander van tyd tot tyd te spreken Ze leerden elkander langzamerhand beter begrypan en waardeeren en de verzoening kwam jnist door bet middel dat ze onmogeiyk moest maken Zóó zal het de liberale party gaan als men thans niet roekeloos op beslissing aandringt Laat men eerst roeien wat verdeelt en ons dan berinneren wat vereenigt laten de Tooruitstrevenden niet alles van het oogenblik Tragen en laten de meer behoudenden niet vergeten dat zij zelven de vooruitstrevende kracht der nieuwe denkbeelden hebben erkend en dat zy dragende of gedragen ze zullen moeten helpen toepassen 5 84 6 6 6 08 8 10 17 8 4 60 4 57 5 04 5 11 5 80 18 58 1 06 1 18 i ia 1 88 5 48 4 10 8 50 1 45 1 55 8 08 8 0 8 16 8 48 18 40 18 08 10 18 10 80 10 38 10 41 Voorb 6 64 N dI d5 5 Z Z gw 08 Bl Kr l4 ZaT H S 19 Misschien willen de ptrsten dno wat tyd gnnnen en de laatsten wel biyven deel uitmaken van het leger in plaatR van tot de trainards te bebooren Een dichter beeft bet lyden van het menBcheiyk hart bg een gebarsten vaas vergeleken en gezegd N y touohez paa il est brie Ik zon de liberale party wiUen toeroepen Herzie n zelfl en als gy wya geworden zyt door de doorgestane afzondering wees dan iet bang dat de vaas gebarvten is zy zal gehard zyn ïn het vuur der beproeving En daarom thans geen beslissing opdat de rryheid tot scheiding de echtlieden hereenige Men weet dat de leden der Tweede £ amer zyn nitgenoodtgd tot een bezoek aan de Rotterdamscfae havenwerken Van wien ia die invitatie uitgegaan en met welk doel Traagt men thans in de Maasetod En de Rotterdamsche correspondent van de Tyd meent het antwoord op die vragen te kunnen geven Vao ernstige zydec zegt hy wordt aangaande dit bezoek het volgeode beweerde Zooals bekend is wil ons Gemeentebestuur groote en kostba e havenwerken aanleggen in den polder Cool Deze havenwerken waarvan de plannen in geheime raadszitting reeds sedert lang vastgesteld en aan de Twwde Kamer bekend zyn zullen een geheel Tormen met de vaartverbetering tusaohen den Ryn en de Maas welke door de provincie Zuid Holland is ter hand genomen th havens in den polder Coot zullen wanneer ze eenmaal gereed ztju TOor een groot gedeelte ten goede komen aan het Westland Ook de producten van Bynland en van Delfland zullen in de haven van Cool op gemakkelyke wyze op de Engelache schepen kunnen worden verladen De aanleg van deze haven zal eenige milltoenen kosten Reeds is door de Igemeente Rotterdam een som van byua drie millioen golden uitgegeven tot aankoop vau grond Maar al die uitgaven gaan de financieele krachten onzer gemeente te boven eu nu wil men trachten te verkrggen een subsidie van de provincie ZuidHolland in de eerste plaats Men beweert zelfs dat ofBcieus die subsidie reeds ie toegezegd onder voorwaarde echter dat ook bet Rgk daartoe een subsidie zal geven Om die te verkrygen en de leden der Tweede Kamer te overtuigen dat de aanleg van de b ven in den polder Cool een zaak ia van ryks belang zou de invitatie geda n zyn Men hoopt op die wyze de Kamerlede gnnstig te stemmen om de rykssabsidie toe te st an De Portugeesche regeeriog heeft korte meteen gemaakt met de werkstakende bakkersgesellen te Lissabon die zich in de nabybeid der stad op een berg hadden gekampeerd Vrgdagmorgen werd een Rtnrke macht infanterie en cavalerie op het kamp afgezonden toen deze troepen het kamp naderden kozen de meeste werkstakers bet bazenpad eu de overigen werden naar de stad teruggevoerd Op weg daar heen wist het grootste gedeelte echter te ontsnappen vyfhonderd man van de municipale garde werden hen acbteruagezonden Onder de gevangen genomen werkstakers waren 300 Spanjaarden die overeenkomstig een vroegere afspraak met den Spaanschen gezant onder militair geleide naar C ix worden opgezonden 7 10 11 08 U l 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 11 80 11 80 De werkstakers gedroegen zich anders voor beeldig in het kamp Op bevel der leiders wsa bet gebruik van wyn en sterken drank verboden ten einde wanordelykheden te voorkomen Het publiek en de pers houden zich onzydig en klachten over de werkstakers zyn niet gehoord Het brood waarmede de stedelingen zich nu moeten behelpen houdt nog minder het gewicht dan vroeger het geval was maar de eigenaars der bakkeryen schoiven de schuld op het onervaren personeel dat zy als noodhulp in dienst hebben moeten nemen en bet publiek sch kt zich dus in het geval 4 46 4 55 6 08 6 09 5 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 9 80 18 5 51 8 80 lO OI 4 48 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 5 0 10 10 10 4i Ut MB bgiondtrhaid m Ut men ona nit Wormwreer dat een ingeietang aldaar dezer dagn tgne 3 juige echtTcraesiging tiert met lö Tierde rroav Da Franache afdaeling der wereldteatoonatelling te Antwerpen ia gealoten sla teeken Tan ronw orer den dood van den heer Carnet VER SLA aI Tan den toestand der 1 Gemeente Gouda over 1893 Aan het Veralag Tan den toeatand der Ge 1 meente Oooda oTur 1893 oatleenen wg n g 1 het volgende I Binnenlandsche Handel I De binnenlandwhe handel bestaat TOorna 1 mdijk in de hier gefebriceerd wordende arti 1 kelen en in granen boter kaas en ree I Aan bat Stoombooten Veer op de Vest werd n 118518 adressen ingeechroTen I De markten welke hier gebonden worden 1 s n de volgende I a Vier kaasmarkten namelgk op den twee 1 den Woensdag in Maart den derden Woena 1 dag in Angustns den vierden Woensdag n 1 September en den eersten Woensdag n 1 November 1 b De vrije p ardenmarkt op Vrgdag vóór 1 de Montfoortache Markt c De vrge veemarkt op Donderdag na de 1 hiervorea bedoelde vr e paardenmarkt I d de St Jacobamarkt of kermis die eene 1 week daart en aanvangt op Maandag na 1St Jacob of 25 Juli e De weekdiarkten die iederen Donderdag plaats vinden 1 Op de den 31 October gebonden vrgepaar 1 denmarkt waren naar schatting 750 paard n 1 aan de lyn waarvan 28 voor de verloti g 1 werden aangekocht I Boitenlandache Handel Naar het buitenland worden hoofdzakelgfe 1 nitgevoerd kaaa boter margarine boter p pen 1 garens stearine kaaraen en loodwit Scheepvaart langs de riviereo kanalen I en vaarten 1 Er kwamen bier aan of passeerden 41028 I vaartuigen waaronder 14543 stoom booten I metende te zamen 2132642 knb meter of tonnen In 1892 bedroeg het aantal vaartui1 gea die doot de öemeenle voeren 43990 waar1 onder 14743 etoombooten metende te zam n I2735590 kab meters De belangrijke vermindering der scheepvaart I moet vooroamelyk worden toegeschreven a n I de openstelling van het Merwedekanaal thans j over s n gebeele lengt De geheele vrydom van rechten op dat kaI naai doet vele schippers daaraan de voorkeur 1 geven boven den waterweg langs onze Ge1 meante I Werven en Scheepsbouw I £ r worden in deze gemeente vier werv n 1 gevonden nitsluitend bestemd voor vaartuigen I die de rivieren en bionenwateren bevaren De I alhier bestaande machine fabriek heeft e n 1 vgzeldok I De scheepmakeryen hadden tamelgk werk Op de werf t Kromhout aan den Botter1 damachen dgk werden twee ijzeren zeil en 1 iwee gseren atoomscbepen gebouwd metende I te zamen 600 ton I In de Gemeente waren gepatenteerd 9 1 schepen van tien tonnen en daarboven meteode 1 te zamen 4304 tonnen I INEICHTINGKN IN VERBAND STAANDEMET DE ÜITOEfENING VAN HANDELEN ANDERE BEDMJVEN Middelen van vervoer te water 1 De etoomboot de IJaseU vaart dagelgks 1 behalve des Zondags heen en terug naar Rot1 ierdam en de atad Gouda driemaal per week 1 De stoomboot van Utrecht op Rotterdam 1 die dagelyks behalve Zondag heen en weer 1 nui legt elke reis hier aan 1 De atoombooten der Maatschappg de Vol1 littldingc varen dagelgks drie malen doch p 1 Zondag tweemalen tusschen Leiden en Gouda heen en terug en op alle werkdagen tweema1 len tusschen Amsterdam en Gooda eens tas1 dien Alphen en Gouda en tweemalen naar Boakoop De Zondags is nog een extra dienst I Tan hier naar 13o koop I ledereu Donderdag varen van Woerden I Ondshoom en Bgnsaterwoude stoombooten p 1 deae Gemeente De stoomboot van de Maatschappg Bos koop Waddingsvoeu Gonda vaart driemaal 1 daags been en terng 1 Voorts leggen hier bg het kantoor op de Test aan de van Amsterdam en daarheen 1 tatugvarende stoombooten op Rotterdam Vlsar1 dingen Arnhem Wageningeu Dordrecht Zie1 likue Middelburg Tiel Ngmegen Helmond I VHartogauboach Waalwgk Antwerpen en 1 Brnaael de van Rotterdam en daarheen terng Tarende stoombooten op Bodegraven Haarlem I AUcmaar Pnrmerend Wormerveor Nieuwe diep Woerden Oudewetering Hoorn Medem m iB mm Zwolle Sneek Groningen n Deventer en de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch Bergeu op Zoom en Breda Dagelgks met nitzondering van Zondag vaart eene barge van hier naar Amsterdam vier maal s weeks vaart eene stoomboot naar a rravenbage eenmaal eene atoomboot naar Delft en tweemalen eene achoit naar Leiden Verder varen op deze atad verscheidene markt en veerschuiten Op den IJssel en de Gouwe worden door de beeren Van der Garden Co alhier Pannevis te Alphen eu H J Meger te Rotterdam stoomsleepdiensten uitgeoefend Middelen van verroer te land De vervoermiddelen te land waren in 1893 de Nederlandsche Staatsapoorweg de Tramweg tuaschen Gouda en Bodegraven van de Stoomtramweg maatscbappij Gouda de Stoomtram werd in den loop van het jaar in een paardentram veranderd de Stoomtramweg tusacben Gouda en Oodawater van de Uael Stoomtrsmweg Maat schappg een postwogeudienst op Schoonhoven van J J Driessen aldaar vroeger A Jonkheid Co een oranibuadienst op Moordrecht van J H Perk aldaar eer omnibusdienst op Schoonhoven van J A van den Bergh Broodzetting Broodzettiog bestaat hier niet Balteolaodsch Overzicht Casimir Ferier tot dusver president der Kamer is met 451 van 853 stemmen tot president der Franache republiek verkozen Het aantal uitgebrachte stemmen was 851 Casimir Pener kreeg 451 stemmen Henri Briesen 195 Dupny 97 generaal Février 59 Arago 27 terwgl nog 22 stemmen op verschillende personen werden nitgegracht De uitslag der stemming werd met gejuich begroet door het centrum en de linkerzgde De socialisten protesteerden heftig een hunner Contant riep Weg met de reactie c Een andere socialist Faberot riep Leve de sociale revolutie Na de proclamatie van den uitslag der verkiezing en de aluiting der nationale vergadering begaven de voorzitter van bet Congres en de ministers zich naar bet kabinet van Challemel Lscour De nienw gekozen president kwam zich daar bg hen vervoegen Challemel Laooor hield toen als voorzitter van het Congres een fraaie en roerende toespraak Pener werd er zoo door getroffen dat bg zgn tranen niet kan weerhouden Toen ChallemelLacour geëindigd had nam Perier het woord en zeide De nationale rergadering bewgst mg de grootste eer welke een burger kan ten deel vallen en tevens legt zg mg de grootsts zedelijke verantwoordelgkbeid op Ik zal aan mijn land geven al wat ik bezit aan energie en vaderlandsliefde ik zal aan de republiek al het vnnr mgner overtuiging geven eu aan de democratie al mgne toewijding en geheel mgn hart evenals hlj dien wg beweenen f De nieuwe president ontving daarop de gelokwenscbon van de senatoren de afgevaardigden en de leden der pers Casimir Perier vertrok om 6 nor uit Versailles vergezeld door den minister president en al de ministers Toen zg het paleis verlieten riepen een groot aantal senatoren en afgevaardigden Leve de republiek terwgl een compagnie artilleristen de nieuwsgierigen op een afstand hield Het escorte bestond uit een escadron dragonders Op straat werd de nieuwe president geestdriftig begroet met de kreten Leve Casimir Perier 1 Met het oog op de tegenwoordige omstandigheden zal Perier voorloopig niet zgn intrek nemen op het Elysée maar in het ministerie van buitenhtndsche zaken Het Kabieet zal zijn ontslag indienen Perier zal Dopuj dringend verzoeken aan het hoofd van het bewind te blgTen De man di gekor n is als opvolger Tan Camot is zeker het meest waardig om diens plaats te vervullen Evenals Carnot staat hg in een roep van rechtschapenheid en onkreukbare eerlijkheid evenals zgn voorganger kan hg bogen op voorzaten die het land grooter diensten bewezen hebben Daarbg is de heer Perier een aristocraat en een zeer vermogend man die in het Eljaée op zgne plaats zal zgn en alle vereischten bezit om het hind op waardige wgze te vertegenwoordigen Na in de rechten fgestndeerd te hebben heeft hg den oorlog van 70 en de verdediging van Parga medegemaakt Sinds 1876 lid der Kamer waar hg zich bij de gematigde republikeinen aansloot werd hg in 1885 tot vico voorzitter gekozen in 1893 werd hg voorzitter in plaats van Ploquet die door het Panama schandaal ton val was gebracht Nog in December van hetzelfde jaar trad hg na den val van het kabinet Dupoj als ministerpresident op en nam tevens de portefeuille van buiteniansche zaken De omstandigheden welke hem na een bewind van zes maanden weer tot aftreden noopten liggen nog verach in het geheugen bg de stemming I over eens qnaestie van ondaigeKhikt belang werd het ministerie door de vereenigde antirepublikeinen en radicalen in de minderheid gebracht Van verschillende zgden weid toen beweerd dat de heer Perier met het oog op de presideutsverkiezing aan bet einde des jaars slechts op de eerste de beste gelegenheid had gewacht om af te treden omdat hij ala voorzitter der Kamer meer kans zou hebben tot president te worden gekozen Indien deze reden werkelgk bg hem heeft voorgezeten dan is zgne berekening al zeer goed nitgekomeu Zeker ia het dat de moord van Carnot de kaneen van Ferier aanzienigk heeft doen stjigeu want men gevoelde dat in de tegenwoordige omstandigheden d president bovenal iemand moet zgn met een vasten wil en een krachtige band en beide beeft P ier getoond te bezitten De Pargscbe correspondent der Times eeft de volgende karakterschets van hem Casimir Perier heeft karakter hg heeft bovendien behendigheid en energie getoond een minachting voor genakkelgk ot louter persoonlgk snoces en hg is niet bevreesd degenen te beleedigen die zgn meening niet deelen als de verlangde consessies hem in strgd sohjjnen met zgn plicht Toen hg aan het bewind was deinsde hg voor geen vermoeienis terug zgn vrienden verheugden zich zelfs toen hg aftrad omdat zgn gezondheid er onder bleek te Igden H is een man die in buitengewone mate karakter bezit een van die mannen die weten boe de belangelooze toewgding op te wekken een van dezulken die bijzonder nuttig zgn voor de Franache natie maar verfoeid worden door de vganden van orde Als hg gekozen wordt zal Frankrgk daarmede opnieuw zgn wenseh aan den dag leggen om vertegenwoordigd te worden door een leeuw en niet door een vos Carnot zal Zondag in hel Pantheon worden bggezet waar ook zgn grootvader begraven ia Maandag omstreeks vgf uur in den middag is het Igk te Lyou geplaatst in een kist van eiken en palisanderhout Vooraf hadden de ganeeaheeron enkele inspuitingen gedaan met bederlwerende stoffen aangeaien mevr Carnot weigerde bet lijk t doen belaemeu Tegen half zes reed een transportwagen der artillerie waarboven zich een troonhemel welft bedekt met een omfloerste vlag het binnenplein van de prefectuur op De kist werd op zen wagan geplaatst Een half uur later zette de stoet zich in beweging Voorop een afdeeling knrassiers dan de rgtuigeu van den aartsbisschop en zijae kanunniken gevolg door den geïmprovieeerden Igkwagen waarachter de zoon van wgleu den president de prefect der Rhine de overheidspersonen en de hoogleeraren gingen De weduwe en de dochter van Carnot hadden zich langs een korteren weg naar het station begeven en wachtten daar den stoet af Langs den weg dien de stoet volgde waren alle lantaarns ontstoken en met lÉrip omfloerst Ter weerazgdsn stond eenzwggend menigte geschaard die eerbiedig den hoed afnam bg het voorbgtrekken van bet Igk Allen droegen gele roode en zwarte immortellen in het knoopsgat of op de borst Achter den stoet volgden tal van kransendragers met kransen van den gemeenteraad van Lyon den algemeeoeo Baad en het gemeontebeatunr van Parga de leerlingen der polytechnische school van de Lionsche en de Pargsche pers enz De militaire muziek speelde de treurmarsch van Chopin toen de kist op de schouders van acht dragers de eerezaal van het station werd binnengedragen Vlaggen bloemen allea wat hier Zaterdag was aangebracht waa weggenomen Slechts het beeld der republiek met rouwfloers omhangen stond in de zaal waar de lichten van de gaskroon geheimzinnig flikkerden achter het zwarte krip De kiat werd in bet daarvoor beatemde aalonrgtoig geplaatst te midden ran de kranaen In ditzelfde rgtuig namen generaal Boriat en de kolonela Cbamoin en Dalstein plaats De milieleden van wjjlen den pr sident stegen in een anderen wagon evenals de bedienden en de directeur der P L M spoorwegmaataohappij De aartsbisschop laa hierop de gebeden voor de gestorvenen en terwgl nit het kanon dat zich gedurende den tocht onafgebroken had doen booren het laatete schot klonk stoomde de trein langzaam weg De aankomst van het Igk te Pargs was zeer eenvoudig het was ruim drie nnr s nachts toen de trein het Lyonache apoorwogstation binnen stoomde waar de secretaris der prefeo tnur en eenige belangstellenden wachtten Langs de Seine ging de droeve stoet zoo vlug mogelgk naar Elyaée bier wachtten de heer en mevrouw Adolpbe Carnot hunne schoonznater die hen snikkend omhelsde en ds Igkkist werd in de groote ontvangkamer die met rouwdraperieën beklMd was geplaatst Leerlingen onzer beide militaire scholen 3t Cyr en de Polytechnische school houden beur telings de wacht bg het Igk In de ccour d honneur is men bezig een katafalk op te slaan en de noodige inrichtingen treffen om den Parijzenaars in staat te stellen van af Vrgdagea Zaterdag langs de kist te deflieeren Een ronw van dertig dagen is ToorgeachreTen aan alle opanbtie ambteaann i an het leger es de marine Onder de telegrammen Tan rouwbeklag die Tan aourerreinen zgn ingekomen is dat Tan den Dnitacben keizer het eerst te Pargs ontvangen De warme toon van dit telegram meldt de Kölniacbe Zeitung heeft een waldadigen indruk gemaakt en in de bladen wordt dit erkend De Belgische Senaat heeft de kieswet en da boitengewone begrooting aangenomen Bg koninklijk bealuit is de zitting gesloten verklaard President Cleveland beeft een gernstatellnde verklaring over den flnancieelan toestand der V S afgelegd aan een vertegenwoordig dar pers Da tegenwoordige toestand is niet onttitt wekkend zeide de president en de regeering rol volgens hare belofte en haar vaat voornemen het nationaal krediet met alle middelen beecfaermen en de munt op waarde houden zooveel de grenzen der uitvoerende macht dit toelaten Hg waarschuwde tegen het verspreiden van verontrustende verbalen die bg den gespannen fiuancieelen toestand zeer nadeelig zgn maar vertrouwde te zeer op de vaderlandsliefde van het volk en de bekendheid met de hulpbronnen die de V S bezitten dan dat men de financieele draagkracht in verdenking zon willen brengen Toen de laatste staatsobligatiSn nitgegevea werden om onzen voorraad goud aan te Tallen zeide Cleveland stond deze bgna even laag als nu Maar behalve ons gond badden wg tot betaling van de gewone staatsuitgaven slechts omstreeks 19 000 000 pat Wig hebben nu behalve goud en zilver voor de staatsuitgaven meer dan 35 000 000 pst De president logenstraft het gemcbt dat de betaling van een bedrag van 50 000 000 of 75 000 000 aan vervallen obliaatien wordt uitgesteld De betalingen geschieden op da gewone wijze Verieden jaar toi 1 juni toonde de balans voor dsn in en uitvoer van koopwaren mat uitzondering van goud en zilver een nadeelig saldo van 64 552 000 pat Haat in hatuUde tgdperk van l 894 was de balans 62 960i562 pst in het voordeel van Amerika Andere gnnstige verschgnselen zijn dat de banken zMr bereid zgn de schatkist te helpen bjj een tgdelgke boitengewone gondonttrekking en dat hel opkoopen van zilver in rnil TOor gondobligatiën gestaakt is Kantongerecht te Gouda Zitting Tan Woensdag 20 Jnni 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegana Overtreding der jachtwet D T W te Sluipwgk en J V t Bwavik ieder tot f 2 ot 2 dagen hecblenia Overtreding Wet op kinderarbeid H A D te Gouda tot 2 maal f 1 of 2 dagen hechtenis Overtreding Prov Reglement Z H A V H te Bodegiaven en A K t Moordrecht ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis K V N U Moordrecht tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Na bezetten tgd open hebhen van haar biarhnis A U buisvr Tan O E te Gouda tot f 3 of 3 dagen hechtenis Pol overtreding G J £ te Gouda tot f 2 of 2 dagen haoktenis J M S en L F te Gooda iadn tot f 1 9t 1 dag heohteuia Dronkenschap en burengerucht C V te Nieuwerkerk a d IJssel tot f 3 of 3 dagen hechtenis Burengerucht J 8 en C B te Oudenbosch H T ta Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Beesten bg vervoer noodeloos kwellen D T V te Nieuweikerk a d Ussal tot f 3 of 3 dagen hechtenis Dronkenschap A H te Oonda tot f 0 50 of 1 dag hechtenis P G O N zwervende D M Ie Qooda T B zwervende J J J N en P V te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis J V V te Gouda lot f 2 of 2 dagen hechtenis P de J ta Gonda tot 2 maal i 8 of 6 d gen hechtenis B P te Gooda tot hechtenis Tan een veak Zitting Tan Woensdag 27 Juni 1894 De volgende penunen zijn veroordeeld wegens Overtreding der sseherg G T A A P V H C K en G B allen te Rotterdam ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis T V H I Beeuwgk lot 2 nu H 1 of 4 dagen bechtenia Overtreding der jachtwet H M en C K te Zevenhuizen ieder tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overtreding Prov Reglement Z H C V te Bergschenhoek en K t B taZevenhuizen ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis