Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1894

33ste Jaargang No 6300 Zaterdag 30 Juni 1804 fiOÜMHE GOHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en mstrefcen De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V nF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplatktst vai 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meet 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruinite u Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Orertndiiig Pol Vgronhnilg Oouil K T H te Goada tot f 1 of 1 dag hech tnii O T R en G K te Katwgk aan Ze J d P ta Rotterdam ieder tot f 1 of 2 dagen hecfatenia Dronkebtchsp en barengerncbt J B te Oonderak tot 2 maal f 3 of 6 dagen becbtenis H B te Gonda tot f 3 ofSdagenbeehteniK F Z ta Goada tot f 1 of 1 dag hechtenvi h E zwarreade en G H H te Gouda i der tot f 1 of 2 dagen becbtenia O D B en C T E te Gonda ieder tot f 2 of 2 dagen beobtenii P B ta Utrecht G t D en B J B te Goada ieder tot I of 2 dagen becbtenia Wegena vergevorderd Saitoen worden de met 0 UKOBIIjrG VEBKOCHT A vaa OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 87 JUKL lotlioon lOïV 78V 781 777 Vor kn 89 lOO i 10 78 7 64y 9SV 104 ♦ ♦ Vt 16 107 601 86 loo lOO i 88 868 610 101 86V 10S 116 184V 101 99 69 80 lOO 108 188 1831 108V 7 1 r lOB 183 lOSV lOlV 65 loo 1891 183 V 11 0 NlDlaUHS Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S Hoilsu Obl Ooudl 1881 88 4 hUdl InKhruoog 1862 81 Ooanun Obt iDp piorl868 5 dito in lilrer 1888 t Poanieii Oblif mat ticket 8 dito dito 8 BnuXD Ubl Coat ie Serie 8 dito OeooM 1180 4 dito bij ilotbi l88g 4 dito bjj Hope 188ll 0 4 Sdlto ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 8 Sruua Perpet ubuld 1881 4 Tratiu Gepr Oon leen 1880 4 OacleeoingéerieO Qeo laeaiDK lerie U tinBAm Uir Bec r obl 18 S i MmW Obl Buit Soh 1881 8 VIKUVIU Obl 4 ODbep 1881 Ahrmbu OUig tien 1861 8 i Bonnmu 8h d leen 1886 8 Kao N Afr Hacdelir sand Arendib T b Mij Crtiaoaten Dwi Maatwbappn dito Arab Hjrpotbeekb paedbr 4 Oult Hii dir Vontenl tand a Sr HfUlbaaM paadbt 4 NederUnaiolie banlc laad Had RaadelmaitKib dito N W fc Fae Hfp b pandbr I otl Hjrpotkmkb pandbr 4 Utr HjrpotbMkb dito 4 OoiTiKm Óoat HoDg bank land Btrik Hypolbeekbank paadb 4 Amanu Bquit bniotb paedb 8 Maiw L Q Pr Lieu eert Nln Holl U Spoor Mij a nd 1 Mij tot Bxpl T SI Spw und Nad lad Bpooriregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 0 dito dito dito 1891 dito 8 IlAUl 8poorwl 1887 8 A Kobl S 4oy 148 Znid Itai Sp Diu A H obl S rouH Waraobau Weaaan asad 4 Blai Or Sun Bpw MIj aand 8 BalliMba dito aand I 88 98 Faatowa dito aand 8 lawg Dsaibr dito aand 6 Kink Gh Aiaw 8p kap aand 6 LoKivo 8ewut 8p Mi oblig 8Orel Vilabak dito oUig i ZaidWaat dito aand 8 dito dito oblig 4 9V 44 tl l 75 109 741 Ul l 100 861 r 184 108 107 1017 109 1141 118 l 87 1071 AnuiA Oant Pao 8p llij obl 8 Obbi k Nortb W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Dearer fc Bio Or Spm eert r a lUinoii Oenlral obl in goud 4 Louiir fc NaahrUleOerl T uind Muioo N 8pw Mq leh pl o Uiia Kanaal r 4 pot pref aand N Tork Ontario fc Weit labdr dito Fenni Obio oblig 8 Dragon Oalif Ie bTp in goud 8 8t Paul Hinn fc Maait obl 7 Uo Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie bjrp 0 8i CiNAni Can Bouth Cert r aand Tik o Ballw fc Nar Ie b d o 0 Amiterd Omnibui Mij aaad Botlerd Tramweg Maall aand Nao Stad Amiterdaoi aand 8 Stad Rolterdam und S JMmib 8Md Anlirerpenl887 l il 8iad Brunei 1888 ï l HoNO Theiu Begullr Oeiallich 4 DoaTiiia 8Uataleeaing 1880 8 K K Ooit B Cr 1880 8 SraX Stad Madrid 8 1868 Tar NaB B s H p Spold eert i MAR TBSBICHTIÜN QOad 98 Juni 1894 Tarn 10 ii 80 Kanarieuad 60 en Hinnepiaad K mnt booger Tar Zoeuiriobe 6 95 i 6 60 Mindere dito 5 90 1 ƒ 6 1U Afwijk nde 8 40 a 6 60 Piid r 60 a 6 Eoode loia r ƒ a dito winter i Boggo Zoeuwach 6 10 i 6 60 Polder ƒ Buitenlandiobe per 70 k 3 80 i f 4 80 Oent Wiatar ƒ Zomer i ekenlUar ƒ 8 80 i ƒ 6 86 Harer perbeot ƒ i f 4 10 par 100 kilo 7 96 i 7 78 Hen aepaad Inlindaeb 10 88 i f 10 10 BuitenUnduhe 8 i 6 85 Kanarieiaad 8 a 9 26 ICooluad ik ƒ Erwten Meiting 6 80 i 6 20 niet kokende i Boonen Braineboonen 9 i 11 50 Wilteboonen i Duirenboonen 6 25 6 75 Paardenboonen i Maii per 100 Kilo Bont Amarikaanacbe f 6 85 l f 6 60 Oin aintine 6 a 8 86 VaiiuaicT Malkree goede aanroer Handel en prijzen rrijwel Vette varken red aanvoer bandel matig 18 a 20 et per balf KO Biggen voor Engeland weinig aanvoer bandel traag l7 a 18 ot per balf KO Magere Biggen goede aanroer bandel traag 0 70 ü 1 40 per week Vette Mjbapen goede aanroer bandel iet beter 15 ü ƒ 86 Lammeren goede aanvoer handel vlug ƒ 8a ƒ 16 Kuebtere kalveren rodel aanvoer bandel ving 7 a 16 ïokkalvaren a f Aangeroerd 166 partijen kaas Handel matig Ie qual ƒ 26 a 88 2o qual 21 a 84 Zwaardere 30 i NoordHol landKbe i Boter red aanvoer handel vlug Goeboter 1 86 4 1 36 Weiboter 1 00 s 1 10 p Kilo ÏNRICHTINUKN WgLKE OETAAU aCHADB QV JliNDËR KUNNEN VKBOOHZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jnni 1875 SUnteblad No 95 Doen ie weten Ten late dat zg vergunning hebben verleend nan den heer K L Beekere on zijne rechtrerkrygenden tot het oprichten eener bakkery in bet perceel gelegen aan de Gouwe geteekend C No 170 kadaater sectie D No 118 2e Aan den heer D C Hooning van Duvjvenbode en zgne reohtverkrygenden tot h t oprichten eener alachtery in bet perceel gelegen aan de Heerenkade geteekend P No 345 kadaster sectie E No 1567 Gonda den 28 Jnni 1894 Borgemeeater en Wethonder Toornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR 1 B De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Jnni Elizabeth Margaretha ouders H Spruit en J Stolwgk 25 Adrianua Leonardna onders C Groenendaal en T van R adam 26 Jotannes ondera J Ouderkerk en A A van der Want 27 Hilligje ondera A den Boon en A Hogendoorn OVERLEDEN 27 Jnni J A M Vos 2 j 10 ra GEHUWD 27 Jnni A F 0 Nolte en M de Waal A Brnijatens en C J van lugen ADVERTEWTIfiN V Getrouwd M Vit DANTZIG A M J HABT0G8 die ook namens wederzjdsche familiebetrekkingen bun dank betuigen voor de vele blykeu Tan belangstelling bg hnn hnwelgk ondervonden RotUrdam 28 Juni 1894 Heden overleed in den ouderdom van bgna 74 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdrader do Heer CHARLES ROBETTE C H ROBETTEBedki O A ROBETTE Ch QIEL RoBvrn P GIBL 0ou a 27 Jnni 1894 Vinieê kunran nUi worden afgewacht Beden overleed na eene kortstondige ongesteldheid mgn geliefde Echtgenoot de Heer M GL008 in den onderdom ran ruim 70 jaren Wed M CLOOS o E y i VREÜMINGEN RotUrdam 26 Juni 1894 ADVERTENTIEN in aile Binnen en Buitenlandecht Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BRINKMAN ZOON te GoHda Oouda Snalparadnik van A Biniuuli h XooH Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EAHTOOE EN SCHRIJFBOEEEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BAXA VIEB kapt J 8AÜEB en BOLLAyD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Tervoege men zioh by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam Oe StoomBChepen lossen te Breweraquay de markt van Boter es Kaas te Londen HoUandsche Maatschappij van LandlDouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JAARLIJKSCHE BIJ GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda t en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRINKMAN en Zn LangeTiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt VAN Blommestein s Inkt is proefondervindehjk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Mevrouw DE KONING MÜNTING vin OoEDi vraagt oo spoedig megelOk eene IINNEN MSIEL Een ware Schat toor de ongelnkki o slncbtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is hot beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWARIi G Hollandsche uitgave met 27 aib Prna 2 gulden Ieder die aan de veracfarikkelyke gevolgen Tau dese onden Igdt moet het lézen de oprechte leenng die hot geeft redt iaarlpa duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zij die hare opleiding in het Weeahoia of in het R C QeBticht hebben genoten verdienen de voorkeur Zich in persoon te vervoegen dea avonds tasschen 7 en 9 uur Peperstraat 246 1 1 llïï i 11 llïï Nieuwendljk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTBEEEN Woensdags en Vrijdags van 9 tift 3 uren Markt 154 Gouda Wie zeker lijn va de Echte Eikel CftC O te ontvangen tesamengesteld en na vele proefiiemiBgen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis Terraardigd op de beste machines in het wsreldb roemde étabblissement van QebT £ Stollwerok te Keulen eiiehe J r mk it em Eikel eacao in vierkanten bussen De Eikel Oaoao is met melk g ookt eene aangename gezonde dnnk tooi isr gelijksch gebruik een i 2 theahfdi tu t piBder voor een kop Chocolitaf All geneeskrachtige drank by genl nn diarrhee slechts met water te gebmiksn Terkrügbaai Ug de TOOtDiuule H H Apothekers mz f 1 80 0 0 90 c 0 35 Qenenalnrtegeawoaidign rttt ïleia land JhNw Mattenktodi Amsterdam KalTersttaat 103 Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVERSMAGAZIJ onder Redactie der beate Eatfa Letterknndigen Mnandelps verschjjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen praobtige lectuur als JSomans novellen Slstorisehe Verhalen Poèxi3 AUerUf Baadsels Logogrief Bebus en en voor den zeer lagen prgs van HS CBNT per 3 maanden franco per poat 80 cent Goedkoopste maandschrifl van Nederland P STOKVIS WATERREUS UrroKvisB s Bo8Cu 1 Zeer ITette Crestoondnikte NAAKEAABTJES worden GELEVERD door A BRIKKMAK eD Zn BINNENLAND GODDA 29 Jnni 1894 Zondig 1 Jnli des middags ten 12i uur heeft er in de zaal Kunstmin c der Sociëteit OnB Genoegen eene vergadering plaats van de Afdeeling üooda van den Nederl Boomach Katn Volkabond waarbg o m de heratemming zal plaats hebben tuMchen de iihr P Bonings en H H Vf eok Naar aanleiding van een vroeger bericht tetreffeade het boawen van een nieuw stationta Woerden wordt ons van zeer bevoegde zjjdamed iedeeld dat bg de Maatachappg tot exploitatie van siaatsE ioorwegen nog geen plannenainhaDgig zgn tot nitbreiding van het daarbwtiande station U D Qekoien tot lid van den gemeenteraad te Hekendorp in plaats van den heer C Hoogenboom overleden ds heer H Verweij Voor dan roeiwedstrgd op Zaterdag 30 Jnni van Bollaodia ta Alphen a d Bgn zgn de inschrgvingen eer groot Er zullen t Alpben vele vermakelgkheden zgn In het flotel St Joriac zal des avonds een balohimiiêtre gegeiaa worden dat laer achitiarend belooft te zgn Zondag 1 Joli zeilwedatrgd van Hollandiac op het Braaasemermeer waarvoor een stoomboot met mur iek tot elf nur aan het Hotel St Joris f zal blijven om het publiek dat van do versohillende treinen komt naar het Braassemermeer te brengen Bg den eer Coma Morka Cz te Dordrecht is een broohore verschenen getiteld De Moord op S Oarnot Het is geen samenraapsel van conranten nitknipsels doch een levensgeaohiedenia van den gewezen President der Fransche Republiek De geringe prgs 15 cents gevoegd bg een nette afwerking zal velen doen besluiten zich dit werkje aan te schaffen De bg de beschrgving voor de belasting op bednjfi en andere inkomsten uitgereikte beschrgvingsbiljetten behooren aan den ontvanger der direete belastingen of zgn gemachtigde te worden teruggegeven of ten kantore van dien ontvanger te worden tarngbezorgd Wii men voor de inlevering van die biljetten gebruik maken van de post dan zg men gewaaraohnwd dat zg niet portvg worden verzonden en de ontvangera geen met port bezwaarde brieven FEVILLETOIM Be laa tste eener Familie Naar iel FraMci 86 f Dat wtl ik niet tegenspreksn £ a tU mogetyk dftt ik m teo züntrn opticlite Torgis Maar vnag WOB un d D dokter wat h t d dat heerachap denkt Dat ta oonoodig autvroordda Arthur glimlachand De dokter beeft mij daaromtrent reeds ingeliebt Ug heeft niet voor mij rorborgea gehouden dat Yan TrioktTOorde op hem geen guestigen indruk waakt En ik heb a da reden van mijn oordeel geugd aatiroardde de heer Bertraod Ja ongeveer detelfde redenen als de kolonel Ik sal niet probeeran mijaheeren de taak te bepleiten na den armen Rudolf die ik Terzekeir t u beter il dan gg denkt Maar ili hoop toch niet dat gg hen xqlt besohaldigen atrekea uitgehaald te hebben met dien De Poorter Neen antwoordde de heer Jugon dadelqk en het bewiji daarvoor ii dat ik n verzooht heb hem eene over dien knaap te klagen Ik zal het niet nalaten De dokter eeide aieta en die Ewijgt stemt toe xegt het Bpreekvoord Arthur nam zyo zwygen dui op ala een bevestiging van het aniwoord van den koUmel die Badolf van Xriohtvoorde niet aansprakd k aMUe voor da chafk utnke van aijo pwhter behoeven aan te nemen Ongelrankeerde brieven van den hierbedoelden aard loopen dns gevaar hunne bestemming niet te bereiken St Ct In de zaak Van Tuinenburg is heden doorden rechtercommissaris mr B Simons gehoord de heer G M de Olsrq lid der firmaDe Clerq en Van Essen te Amsterdam diezich had aangeboden om getuigenis af te Uit Amsterdam schrijft men In zake Tuinenburg scbgnt eindelgk de zekerheid te zgn verkregen dat de behandeling dier zaak bij de Amaterdamsche justitie thuis behoort en niet bg de Utrechtsche Eenige dagen geleden althans zgn de diensten van den in8pe6teur recherchenr Batelt ingeroepen ter opsporing van den voortvUchtigo Deze onderzoekt nu vooraf op welke data Tuinenburg fondsen ter markt heeft gebracht op welke data hg ie Amsterdam op welke te Utrecht en op welke elders is gezien UaaV intnaschen is T reeds acht dagen geleden te Monte Carlo gezien de plaats waarop wg reeds vroeger amspeelden toen wg zeiden dat zoowel hg als zgne reisgezellin daar vroeger reeds waren geweest Tainenburg heelt dos al den tgd gehad om van Monte Carlo naar eene meer veilige wgkphmt te vertrekken Het onderzoek heeft tol heden geleid tothet vermoeden dat Tuinenburg in Februari jl voor bet eerst tot verkoop van effecten uit debrandkast is overgegaan cE R Ct Men meldt uit Utrecht Gisteren ochtend ongeveer 10 uur had mr P J Troelstra eene bgeenkomst met de ontslagen werklieden van de stationakap in de derde klasse wachtkamer van het station Van het daarin iMsprokene is alleen bekend geworden dat de werklieden gisterenmiddag opnieuw aan het station zouden komen ten eibde te verzoeken belast te worden met de lossing van een wagen gzer die voor de 8ooiété des ateliers de construction de Malines aldaar is aangekomen Een gesprek dat mr Troelstia te voren met een der Belgische werklieden die nog steeds aan den arbeid zgn gehad heeft moet geen bevredigende resultaten hebben gehad daar de Belgen verklaarden zich niet met de handelwgze van Troelstra te kunnen vereenigen Door een voorman van het werk zgn zoo even weder twee der ontslagen werklieden aan den arbeid gesteld en daar bet te verwachten is dat er weldra nog meer werkvolk zal noodig zgn zal dit vermoedelijk bg rustig gedrag der lyMaai laat ons nu niet tneer over die luidjoa spreken bernnm de oude zeerob Ze zijn t waarachtig niet waard dat we ooi zoolang met hen bezig houden Ziehier daar v ü wy aan het miueum Grévin Welnu dan tullen we hier afBoheid van u nemen kolonel zeiden de beide hoeren bijna te gelykertijd Om den drommel niet Je beut niet Nwver meegegaan om me aan de deur te laten ataan Ik heb je en ik houd je Je moet met my naar binnen Ia een ommezien hebben wij het musenm afgetien en dan geef ik jullie de vr beid terug Ik moet eten met een oud kameraad dien ik om tea uur zal ontmoeten Arthur keek op zijn horloge en zag dat hy al den tijd had om Budolf van Trichtvoorde in zijn sociëteit te ontmoeten Het onderhoud mot den kolonel boezemde hem belangsteüing in on hij tw felde er niet aan dat t hem zou gelukken nog meer inlichtingen van hem te verkrijgen Hij trok den heer Bertrend mede die ook nog eenige Inliohtingeu te vragen had aan den beer Jagon De kolonel waa reeds aan het plaatsbureau om voor ziohtelven en zijn twee gasten kaartjes te nemen XVIII Arthur verbaasde zioh eenigifzins over de kinderlijkheid van dien zeeman die over den gebeelen aardbol gezworven bad en took nog belang stelde in de waaien beelden Hij wisselde een glimlaoh met den dokter die niet minder verbaasd was Maar De Poorter apookte hen voortdurend door het hoofd eu daar zjj voor hek oogenblik nieU beten te doen ontslagenen ook wel uit daten gekozen worden Hedenavond zal wederom eene vergadering van arbeiders gebonden worden in het lokaal van Van Hattum in de Loefbergmakeratraal en het is dos zeer te hopen dat zg in verband met eene mogelijke hervatting van bet werk daar niet tot bnitenaporigheden zullen worden aangehil t De ofBcier van joaiitia fe Groningen waar achuwt tegen de praktgken van zekeren persoon peh onderteekenende met den naam A J van Schuur die zich uitgevende voor penningmeester van de niet bestaande afdeeling Helder lan de Prins Hendrik ttichting ten behoeve van de oude zeelieden gedrukte qnitantiën aanbiedt en daarop jaarlgkache bgdragen invordert ten behoeve van genoemde stichting deze persoon is naar de beMshrgring tnsschen 40 en 50 jaar Er schgnt thans een specnlaüe te bartaan in stuivertjes Zooals men weat zgn deze muntatukjes met den beeldenaar van de Koningin nog niet aangamont Er zgn personen die meeuen dat de stuivertjes met den beeldenaar van Koning Willem lil eerlang buiten omloop zullen worden gesteld en dan oopt men dat deze geldstukjea als curiositeiten meerdere vaarde zulten krggen In Rotterdam ia een paiioon die reeds 1000 een ander die 1400 en nog oen die 6000 van die muntatukjes heeft bgeenverzamald Volgens het Dbi t wordt aan het departement van Binnenlaudsohe Zaken drnk gearbeid aan de samenstelling van een wetsontwerp tot wgziging van het kiesrecht Tegen een 36 jarig onderwgcer organiat en gediplomeerd godsdienstonderwgzer laatet gewoond hebbende te Veendam thans te Goseland in Noord Amerika ia hg beschikking der arrond rechtbank te Winschoten rechtsingang met laat tot instructie der zaak en bevel tot gevangenneming verieend ter sake van valschbeid in geschrifteen opzettelgkegebriiikmaking van het bet valsohe stuk De officier van justitie te Winaohoten verzoekt aanboading en overbrenging Bg gelegenheid van het internationaal congrea voor de binnenscheepvaart dat dit jaar in Den Haag gehouden wordt zal ook een uitstapje worden gemaakt over de Zuiderzee naar Ürk en een deel van Overgsel met zgn kanalen en veendergen hadden volgden tij kolonel Jugon Zg hoopten nog in de gelegenbsid te zijn hem te doen spreken over dien raadselachtigeo boer van de Fazanten noere maar zg badden buiten hun gastheer gerekend De 70jarige acheepsgetagvoerder die cijn geheele leven in de proviaeic geleefd had of aan boord van een aobip had weinig van Pargs gezien on geraakte spoedig in bewondering Toen bg de eerste zaal binnentrad slaakte hg een kreet van verbazing bg het zien van de letterkundige beroemdheden Hg kende ben niet en dokter Bertraod wist er niet veel meer van dan hjj self Het waa noodig dat Erzee hem op de hoogte bracht Hij kwam nit China maar hg had langen tyd te Parijs gewoond en hij was voldoende op de hoogte om ala gids te dienen zeer tegen zijn zin want hg dacht aan geheel iets anders De goede kolonel was in da wolken van verrukking Nu en dan deed de dokter een poging om het gesprek weder te brengen op de gebeurtenissen dia den dood van den generaal waren voorafgegaan Hg slaagde hierin echter niet De oode zeerob luisterde niet meer eu bad geen oor voor de beide vrienden Toen hij alles in de zaal tot in de kleinste bgzonderheden had afgezien dachten de twee hoeren er af te z jn maar hij riep tfThaaa hebben we a de gmwelkamnr die mogen we niet overslaan Ooede hemel wat is dat na weerP vroeg de dokter Watl weet je dat nietP Dat is de zaal waar men vertobrikkelgke misdaden in was heeft nagebootat Dat ia werkelijk het merkwaardigste Kom mgn Naar man verneemt baataat het plan 80 Juli per atoomboot van Amaterdam nur Urk te vertrekken en van daar de Ketel binnao ia loopen te Zwolle te logeeren en 31 Juli de veendergen aan de Dedemavaart in oogenKhouir te namen Vandaar zal meo naar Zwolle t rugkeeren om zich aan een gemeenachap wlglnil maaltgd bg den heer Van Dun te vereeniaH Men vleit zith dat een 70 tal ledMi M tocht luUen deelnemen Door de directie der Belgische StMtapoorwegen ia bepaald dat reisigera Mt Antwwpen tgdena de tentoonstelliog nowel bg d heen als bg de terugreis met heiMlfde plütibewjs gebruik kunnen mlkan van de atati oost of statie zuid hoewel de wgzen in Nederland gnoMM ank 1 den Antwerpen oost Tot nu moeat men voor Antwerpen toid een aizonderlgk biljet i In het Frieadie dorp J werd aan eene vtMH die sedert eeni maanden op renoek tn haar man bg zgne oudwa aldaar gelogMid is een vonnis beteekend wiarin Bohei iDy laa tafel en bed tusschen haar es haW ibaa erd uitgesproken aonder dat ig de vrouw er ieta van wist dat die aaak aanhangig WHgeweeat Haar man woont te H in Noord Holland en te zjjnen huize werden de oproeping om root den preaident der Becbthank te A tèveraehïnen en de dagvaardingen beteekend maar haar man hield die stukken achterwege zoodat de arme vrouw natuurlgk van nieta wetend niet ter terechtzitting verscheen en zich daardoor een vonnis bg verstak op den hala haalde Het was haar ten eenen male onbekend dat de wet een termgn van veertien da en waa voorgeachreven om tegen het vonnis m verzet te komen en daardoor verstreek de tgd zonder dat zg daarvan gebruik maakte zoodit geheel buiten haar vril en voorkennis eene scheiding van tafel en bed tnaacben haar en haar man heeft plaats gehad waardoor ig nn in leer droevige omatandigheden ia geraakt De heer V gondtmid en juwelier ta Bnda kwam gistermorgen tot de zeer onaangenam ontdekking dat de bewoner van het bovm kwartier verzuimd had de kraan der waterleiding te alniten met het gevolg dat de ner fraaie winkel geheel onder water gazet n daardoor groot schade aangericht was Wel wordt hem deze in dit geval gaarne vergowl doch het gebeurde kan toch voor velen ome aansporing zgn om lieh ie vanekeren tagen watersohi e En half tegen hun zin duwde hjj hen naar de trap die naar een soort van keldergewelf voerde waar slechts een gedempt licht was om de sombere tooneelen een nog indrukwekkender karakter ta geven Daar ligt In waa het Igk van een ongelukkig ikitheker die door agn dienstbode vermoord ia ook keizer Aleuoder II vindt men er op t n praalbttt Voor alle smakan is er ieta te zien De Pargaenaart slaan geld uit alles seide de kolonel die vooraan liep Eenmaal tullen aemiaichien de miadaad van Triohtvoorde vertoonen Als ze dat waagden bromde Arthur dan Zou ja hnn waaaen poppen zeker ztuk aUan en daar aou je groot g lgk in hebben Maar dat durven ze ook niet Serst moet de zaak afgehandeld en dt Butler veroordeeld ign En dan tou mevrouw Van Hanaweerd nog het reobt hebbeo zioh er tegep ta vertetten dat men er hier een tooneel van na kte Zg was er bg tegenwoordig loeb baar echtgenoot doodelgk getroffen werd Maar zg zon niet taaBobenbeide behoeven te komen om een tantooDatelling te verhinderen die zeker verboden zon wordendoor de politie Wat ik daar zooeven zeida waa niet ernstig gemeend Het was maar een gedachte die mg door bet hoofd schoot toen wg de trap afgingen naar dezen kelder die er op acbgnt ingerioht om kinderen schrik aan te jagen Laat ona nu eena zien welke schurken men hier een plaataje heeft gegeven Arthur en dokter Bertrmnd hadden niet veel luat in de teuteonatalling maai ifj wareti te ver gegaan om thans nog terag te keeren en liepen tegen wil en dank mede ffl gflffW WH swf iWBW B MMI§i i irr