Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1894

nUm OMMHUO 2e Kwner ISUing tu Dooderdkg 28 Jool De beer Pynaoker Hordgk ii beëedigd Tot leden eeoer Commiadt van voorbereiding voo het ontwerp tot invoering der faillisaementsmt tgo benoemd de lueren Travaglino Hartogb Lncuaen en Donner De Miniater van kolonieo geeft nadere mededeelingen omtnnt de redenen die aanleiding gaven tot de expaditie nur Lombok gerond op Mn npport vu deo Oonverneur Qenerasl van 22 Mei Da oorzaken zgn de Itatdonkenda bonding Ttn den vont tegenover de Sozerein door 7 uanden lang een briet van den Gonverneor Oenenul te weigeren en de Neder antoriteiten ta belemmeren Dit ware reeds voldoende om utiitaetia t eischen maar daarnaaat geldt ala reden de plicbt van het Ned Qonvernement om t waken dat een deel der bevolking niet door de ellende en faongeranood langzamerhand omköne De eiicben aan den vont geateld ayn leedbetuiging over zgn ongepaste booding tegenovar bet gouvernement 2 Plechtige vereekering voortaan te znllen uitvoeren de beTalen van den Qouverneur Oeneraal en da verordeningen van het Indiach beatunr en 3 aannemen der bemiddeling van den raaident Tan Bah en Lombok om aan den verwarden toaetand op Lombok een einde te maken Tot de expedite ia thans besloten omdat het DOgenblik na bat meest geschikt is Wachten wg tot al de Baliërs overwinnen dan inllen da Saasaks ign uitgemoord Winnen de Sasaaki dan zullen zg van onze bulp niet meer gediend zgn en In elk geval zou gedurende 3 k 4 jaren de tegenwoordige ellendige toeatand knnnen voortduren De meest geruststellende versekering gaf de Miniater omtrent onie kracht We behoeven geen echec te Traeien Mocht het onverhoopt zich voordoen dao lïn wg toeh in ataat het schitterend uit I wiaacbao Hg neemt de geheele verant Bordelgkheid lop zich en hoopt dat het gehaaia Neilerl lolk volle vertrouwen zal hebbeu ia de dapperhiid van het Indische legvr Niemand het woord vragende werd hierop het debat gesloten Aangenomen zgn de ontwerpen omtrent aanslnitingspont van den zgtsk spoorweg Probolingo Panaroekan de cboleraovereenkomst van Dresden toetreding tot de verlenging voor den dunr der gemengde rechtbanken in Sgjpte Da Kamer is op lecaa de statntan vutgevteld en is besloten rechtspersoonlgkhaid aan te vragen De vereeniging telt reeds 92 leden en het is te verwachten dat dit getal sa het bekend morden der statuten spoedig zeer zal toenemen fteeds sfja verschillende toezeggingen gedaan Hierdoor zal nn althans gedeeltelgk een einde kunnen komen aan den ongezonden toestand welke aldaar tot dusver op het van armenzorg bestond vertrek waraa 500 Mark Den 23n deze zijn knapen te Honselaarsdgk gezien alwaar zg haastig zjjn weggeloopen toeo zg een politiebeambte zagen TeHonselaarsdgk moeten zg zich hebben uitgelaten dat zg van den Hoek van Holland kwamen en vroegen zg den weg naar Den Haag en Delft De hoofdcommissaris van politie te sGra venhage verzoekt inlichtingen opsporing en aanhouding ig in het bezit geweest van Door Burgemeester en Wethouders om ad vias gevraagd in aaka een adres tot vtrkrgging van kosteloos onderzoek van levensmiddelen konden wg na grondig onderzoek slechts ongunstig adviseeren Immers het was ons gebleken dat de beslaande Verordeningen voldoende zgn om te voorkomen wat in het adree werd gelaakt Daartoe wezen wg nog op eene lacune in de Verordening op deu verkoop van visch waardoor het s zomers kon gebeuren dat visch die s morgens was goedgekeurd en later op den dag minder geschikt werd voor consumptie dan nog ongestraft gevent en verkocht kon worden Maar bovendien waa ons niet gebleken nit het getal aanvragen tot onderzoek vsn levensmiddelen noch nit eigen ervaringen hg door ons ingestelde onderzoekingen dat er behoefte was aan eene inrichting tot kosteloos onderzoek van levensmiddelen een laboratorium dat uit den aard der zaak zeer uitgebreid zou moeten zgn en waarvan de kosten zelfs niet bg benadering zouden zgn op te ven En waar het adres aprak van slechts twgfelachtige vermoedens van voor de gezondheid schadelgke vermenging van levenamiddelen en daarvoor vraagt niet alleen kostelooa onderzoek maar ook nog publikatie indien zulk een willekeurig aangeb len onderzoek werkelgk een ongnnstig resultaat oplevert daar moeaten wg behalve op bovengenoemde kosten ook wgzen op het gevaar van bedenkelgke processen die daaruit konden voortvloeien Indien werkeiyk feiten werden aangevoerd voor de vervalsohing met voor de gezondheid nadeelige stoffen meenden wg te mogen adviseeren dat Burgemeester en Wethouders q q optredend in het algemeen belang der burgery dan hg voorkeur de levensmiddelen der oorspronkelgke leveranciers konden doen ooujroleereo wat bg niet al te groote aanloop en daarvoor bestaat gsene vrees zou kunnen geschieden door de scheikundige Sectie der Openbare Gezondheidscommissie die dan rapport uitbrengt hun overlatende verder te handelen Na een onderzoek naar de bewoonbaarheid van verschillende perceelen vanden wy slechts een enkele maal aanleiding Burgemeester en Wethouders ongunstig te adviseeren ten opzichte van eenige woningen terwgl wg voor eenige andere woaingen verbetering dringend noodzakeiyk achtten Ook bleek ons dat aansluiting aan de Waterleiding voor venchillende perceelen als een eerste vereischte voor bewoonbearheid moest worden beschouwd naar aanleiding waarvan de vraag bg ons opkomt of het niet mogelgk zou zyn dat na te maken overeenkomst door de Gemeente met de Waterleiding Maatschappg tot vergemakkelgking in het aangaan van contracten voor werkmanswoningen de aansluiting aan de Waterleiding voor te bouwen woningen verplichtend werd gesteld Bet waterleidingwater dat wekelgks door ons werd onderzocht en van welk onderzoek maandelgks opgave werd verstrekt aan de plaatselgke bladen werd dit jaar geen enkele maal in onvoldoenden staat bevonden Onze bevindingen en werkzaambeden als Cholera Commissie kwamen in hoofdzaak overeen met die van het vorige jaar zoodat wg dienaangaande verwgzen naar het rapport der Cholera Commissie van verleden jaar Van de gelegenheid om levensmiddelen te doen onderzoeken werd twee malen gebruik gemaakt Nabg Cornna is Vrgdag Antonia Bodriquez Salvade gevat een knaap van twaalf jaar en echter reeds auarchiat Hg staat onder beschuldiging eenige dagen geleden door middel van dynamiet een moordaanslag geplergd te hebbeu Toen namelgk dezer dagen een aantal menseben te Cornna op de aankomst van de diligence uit Santiago stonden te wachten wierp de knaap oen dynamietpatroon onder hen Er ontstond een geweldige ontploffing maar gelukkig werd niemand gekwetst In den loop van gisteren zgn te utrecht weder een tiental der ontslagen arbeiders bij de stationskap aldaar aan het werk gesteld Zy hebben allen met lust den arbeid ondernomen en het is te verwachten dat zy voorgegaan door het goede voorbeeld der Belgische werklieden thans ook met gver aan het werk zullen blgven Wanneer zg toonan den noodigen lost en de geschiktheid voor het moeiIgke werk dat van hen geëischt wordt te bezitten dan zal er hg de Belgische Maat ehappg zeker geen bezwaar bestaan om hen weer in dienst te nemen daar het werk wel zoo ver ten achteren is dat om nog oonigszms bytgds gereed te komen stellig een groot aantal arbeiders noodig is Door de rechtbank te Berlgn is een huwelijk ontbonden van een eebtpaar dat 17 jaren getrouwd was geweest en 18 kinderen bad De echtscheiding geschiedde op grond van ontrouw der vronw Te Eede heeft zich weder een wild varken vertoond dat nog al belangrgke schade heeft toegebracht aan sommige velden met aardappelen en andere veldvruchten Reeds is verscheidene malen jacht op het dier gemaakt doch zonder gevolg In de Gemeenteraad van Triest kwam deze week een zeer levendig tooneel voor Een der Baadsleden vroeg den bargemeester of het waar was dat eene vervolging wegens Majesteitischennis was ingesteld tegen een jongen van 14 jaar die in een gesprek met een paar schoolkameraden voor Keizer Frans Jozef beleedigende woorden bad geuit De balgemeester beantwoordde de vraag bevestigend onder opmerking dat de wetsbepalingen omtrent Majesteitaschennia geen onderscheid maken naar deu leeftgd van den schuldige Het interpelleerende Raadslid werd van de dicht bezette tribunes uit toegejuicht de burgemeester uitgefloten Een geheimzinnige geschiedenis hondt te Parijs de gemoederen zeer in spanning In een woning van de strsat Moret woonde sedert eenigen tgd de heer G die bnitengewoon veel bezoek van dames kreeg welke naar haar doen en laten te oordeelen tot de betere standen schenen te behooren G zelf sprak met niemand in het buis en ontweek zelfs de personen die hem tegenkwamen Onlsngs zeide hg de huur op betaalde vooruit de nog voor het volgende kwartaal verschuldigde huur en verliet het huis zonder een nieuw adres op te geven Toen men de verlaten vertrekken wilde schoonmaken kwam de vrouw die daarmede belast was ook aan een keukenkast in een muur Nauwelgks echter bad zy de deur er van opengedaan of zg deinsde vol ontzetting achteruit Op een plank zag zij twee menacbeDarmen een voet een inwendig lichaamsdeel De politie werd gewaarschuwd die de akelige voorwerpen naar het achonwlokaal liet brengen Men gelooft dat men met een misdaadlte doen heeft Met hun zessen verschenen ze Zaterdagmiddag op het gemeentehuis te Veendam bruid bruidegom en de respectieve ouderparen van de beide personen die in den echt wenachteu verbonden te worden Een myrtenkrans droeg de bruid niet ze was dienstmeid Maar ook andere zeer zichtbare omstandigheden verboden haar het dragen van zoo n tooisel De bruidegom zsger niet al te wel nit t Scheen dat de plechtigheid spoedig zou afloopen en do ambtenaar van den Burgelgken stand begon reeds de gebruikelgke vragen te doen Eensklaps kwam er een hindernis en wel van belang t Was de vader van deu bruidegom die erg lastig werd Hg haalde een hoop papieren uit den zak eischte dat de jongeman eeu zoon uit zgn eerste huwelgk een stuk zou teekenen waarbg hg ten behoeve van den vader afstand deed van alle eigendommen waarop hg rechtens aanspraak kon maken Gebeurde dit niet dan weigerde de vader zgne toestemming tot bet huwelgk Een oogenblik stond de bruidegom in twgfel Maar blgkbaar werd hem de zaak te erg hg teekende niet en daar zgn brave vader hardnekkig op zgn atuk bleef staan ging bat gebeeie gezelschap onverriehterzake weder huiswaarts Ta Oostwoud N Boll was de milicien N iu garnizoen te Amsterdam met verlof Hg wilde voor de aardigheid een patroon met kmit gevuld laten ontploffen en plaalate het voorwerp op een paal Toen bjj er met een hamer op aloeg kraeg hg de lading in het gezicht Het eene oog werd zoo gekwetst dat hg bet gebruik daarvan zal moeten Als de heer Van Basten Batenburg eerstdaags wordt toegelaten zal de Tweede Kamer voltallig lijn De liberalen van verschillende nuances hebben er nn te zamen een meerderheid van 14 stemman 57 van de 100 leden dus 12 meer dan Mr de ontbinding In 7 districten hebben liberalen de af aardigden van andere richtingen vervangen n itt Bodegrnve de heer Kngff voor den heer Van Velsen aniir die bedankt had in Deutichem mr Heaselink van Suchtelen in plaats van mr Bevers kath ia Dokknm mr Sebaafsma in plaats van BV Habar anttrO iu Bede rar Van Borssele in plaats van dan heer Van LSben Sels antir in Harlingen de heer Bonman in plaats van mr Heemskerk nntir in Hontenisse mr Vsn Deinse in plaats van mr Walter kath t en in Staaowgk de heer Meesters in plaats van dea hear fiaelaerts van Blokland antirev Verlovan ging voor de liberalen Zaandam waar de heer De Meyiat werd vervangen door den heer De Boer radioaal De Katholieke partg die 27 leden in de oude Kamer telde heeft één zetel gewonnen die te Eist waar mr 6 W baron Van Oedem MÜr ward vervangen door den heer Van BMten Batenburg kath Zg verloor echter drie tetels Dentichem en Oostbnrg zie boven aan de liberalen en Baarlemmermeei waar de haar Beekers moest wgkan voor den heer Thooft aan de aatiravolutionairen Oa antiiavnlntionairen die in de oude Kamer Baltenlandscb Overzicht De keuze van den heer Casimir Perier tot president der Fraasche republiek heeft in het land zelf en overal in Europa bg de vrienden van orde een voortreffelgken indruk gemaakt Het congres had te kiezen tusschen twee stroomingen welke beide kracht gewonnen hebben tgdens het presidentschap van den heer Carnot De eerste strooming welke gelukkig het sterksl bleek ia die welke de Republiek wenscht te vestigen op onwankelbaren grondslag door da conservatieven met haar te verzoenen door te toonen dat zg godsdienst en kerk eert en beschermt De andere strooming is die van hen welke de republiek willen omverwerpen of doen ontaarden in een socialistische republiek De ultra monarchisten zoowel ala de radicalen socialisten en anarchisten beschouwen het conservatieve repnblikanisme als den vyand Indien dus een radicaal gekozen was zalfs indien het een man zoo achtiugswaardig als Brisaon geweest ware zonden de conservatieve republikeinen die in tal van opzichten de kern en werkkracht van het land vormen in het kamp gedreven zgn van royalisten en imperialisten en zou dus de uitroeping van aen redder der maatschappg een dictator varhaaat zijn Daarom alleen reeds achten wg de verkiezing van den heer Casimir Perier aen gelukkige gebenrtenis voor Europa Ta recht merkte het Journal dea Debate op sU s agit de savoir qnel est l bomme qui doit etie k eette placa a os poste da peril encore pins qne d honnenr celni que son passé son caractére désignent h l henre présente pour catte hanta auiaioa et oa pand devoir VERSLAG van de handelingen der Openbare Gezondheidscommissie te Gouda over bet jaar 1893 Aan den Raad der Gemeente GOUDA Wij hebben de eer U bet Verslag onzer handelingen over het af loopen jaar aan te bieden icgerolge art 11 onzer Verordening Bjj de periodieke aftreding met primo Jaunari werden de heeren Jager en de Voogt herbenoemd voorts werd na het vertrek van den heer van Gelder in zgne plaats benoemd de heer L Burgersdgk terwgl de Commissie tot haren Voorzitter den heer Rgk en tot Secretaris den heer Teepe herkoos De totale sterfte in de Gemeente was na aftrek der 20 levenloos aangegevenen 489 terwgl van de gebeeie sterfte die der kinderen beneden den leeftgd van twee jaren 44 pCt bedroeg Was het verschil in sterftecyfer voor de verschillende maanden niet zoo opvallend als het vorige jaar toch trekt het de aandacht dat gedurende December de maand waarin mazelen en influenza zich begonnen te doen gelden 91 personen overleden waarvan 50 kinderen beneden da twee jaren tegenover 24 25 personen in de overige maanden Ook hier eischte de cholera toen ze zich in t najaar ook in andere plaateen van ons land weer verhief enkele slachtoffers Van andere beamettelgke ziekten bleef Gouda gespaard Directe SpoorwcgverbtodiDg met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 AanRevaogen 1 Mei TUd vao Greeowlcli a 7 86 8 8 40 10 4 1 V l li ï f 1 M o f M U 1 18 68 1 06 1 1 1 1 1 88 1 44 UO O t D A 11 60 18 80 Oaada Bottardaa 7 ottaidaM OapaUa Niaawsrkark Jtaanbmtt Oonda Qouda 7 80 8 40 0 ZSV I1 7 41 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zs w 7 6S 01 N dL d 8 08 Voarb 1 07 18 sHsge 8 181 18 8 eNiada 6 85 8 10 7 55 Oudew 6 50 8 64 Woardea 6 6 7 08 8 18 Ctraokl 8 16 7 88 8 88 Gouda 8 40 AwMfiaai Wa 7 5 Oi 8 M lliain 20 sterk waren zgn nn gedaald tot U Zg wonnen één zetel voor Haarlemmermeer maar moesten 5 zetels aan de liberalen en 1 aan de katholieken afstaan en verloren nog Schiedam waar de heer V d Boreh van Verwolde werd vervangen door het conservatieve lid graaf Van Limburg Stirum De aanmllingsverkietingen hebben hun nog winat gebracht want op 25 April hadden zjj het aleohta tot 11 leden gebracht Daarna herwonnen zg nog de reeds verloren zetels voor DelH Katwgk en Sneek waardoor zg de heerea Beelaerts Donner en Heemskrrk behielden De Tweede Kamer telt thans 20 nieuwe leden nl behalve de negen boven reeds met een gemerkte heeren de drie oud minister Tak Amsterdam Lely Lochem en Baatert Utrecht mr De Lange Alkmaar mr M j Pijnappel Amsterdam mr Witlinge Assen ter vervanging van baron Van der Feltz die bedankt had prof Drucker Groningen mr van Gennep Rotterdam J Troyen Weert in plaats van wglen mr Olerci mr F D graaf Schimmelpenninck Amersfoort in plaats van J F N baron Sofaimmelp v d O dia in de Eerste Kamer zitting heeft gekregen en clast not least dr A Knjper die voor Sliedrecht baron Lintelo de Geer opvolgde dir bedankt had Als wij goed geteld hebben bestaat de Kamer un uit 54 tegenstanders van de kiasrechtontwerpen dar VOTige Begeering en 46 voorstanders Onder deze laatste zgn 35 liberalen 7 antirevolutionairen de 3 radicalen de heeren Gerritsen Tjjdens en De Boer en 1 katholiek dr Scfaaepman Onder de 54 tegenstandera bevinden zich 22 liberalen 24 katholieken 7 antiretolntionairen en I conservatief De sterkste fractie ia die der katholieken en daaronder zjjn 12 die op 22 Februari hebben gestemd tegen art 3 waarin het voorzien in eigen onderhoud enz ala het grondwettig kenteeken werd aangenomen en dus tegen een zeer ruime uitbreiding gekant waren Wel hebben zij later het manifest der katholieken leden mede onderteekend waarin een uitgebreider kiesrecht dan bet bestaande werd goedgekeurd maar op hunne hartelijke medewerking valt zeker niet te rekenen Hetzelfde geldt van de heeren Bool Bastert Kntgeri en Van Karnebeek bg de liberalen en van den heer Beelaerts bg deantirevolutionairen I e eigenlgke regeeringspartg heataat dns wat het kiesrecht betreft uit slechte ongeveer 37 leden tegenover 46 die de zeer ruime uit breiding van bet vorig Kabinet wilden aan vaarden terwgl ongeveer 17 liefst de zaftk bij het oude laten althans niet veel verder willen gaan Is deze ontleding der nieuwe Kamer jnist dan staat de Segeering voor de keus om wil zg een meerderheid erlangen 6f naar links öf naar rechts over te hellen Van haar beleid verwachten wg dat zg baar hoop niet zal vestigen op den steun vsn den heer Haffmans en zgne vrienden Hand Voortaan mogen in de schouwburgen te Amsterdam geen anderen dan van gemeentewege afgestempelde entréekaarten verstrekt worden Voor elke kaart moet 5 pCt aan de Gemeente betaald worden In café chantanta en dergeIgke inrichtingen waar de entree in de vertering begrepen is zal e n tarief gelden naar de oppervlakte van zaal of terrein In 1893 worden aan altgks Munt vervaardigd 800 000 kwartjes en 2000 000 dubbeltjes voor Indië 2 000 000 kwartjes en 5 000 000 dubbeltjes voor particulieren niets Te Breda is tbans dank zij de onvermoeide pogingen van den beer L von Ende deVereeniging Bredasche Armenzorg geconstitueerd In eene algem ene vergadering der leden zijn 8 86 8 48 8 4 8 58 Of 6 5 14 8 1 5 8 6 SI 7J6 7 88 7 8 7 48 7 66 18 88 11 88 KOTTI Rpl 85 10 11 05 10 56 tl 08 11 0 11 16 11 86 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 7 15 L08 US 8 81 8 1 86 61 7 46 8 07 SÖDDi DINHllS 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 8 8 66 4 45 6 87 6 6 7 18 8 18 10 08 10 11 4 67 V 6 08 8 11 6 18 8 88 6 81 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 01 87 11 05 11 18 4 11 10 6 80 68 lO lO 11 88 10 07 11 87 18 41 li 81 1 48 1 67 8 66 4 86 5 86 6 55 41 7 48 10 1611 88 11 48 OOl DlUTBIC HT 8 0 8 81 10 1 10 56 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 1410 88 11 0 8 87 6 87 7 6 10 87 11 17 8 46 8 11 5 04 5 45 8 86 8 07 M 10 86 8 41 10 51 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 8 8 81 6 68 6 86 11 10 58 11 10 8 81s 10 0 10 5t 18 11 8 61 4 47e 5 88 7 45 10 14 10 10 55 18 1 8 40 5 46 8 86 48 ILIS Ml 11 10 11 84 1 18 8 51 8 50 17 108 wer heb ik graag een bood of kat om me heen om af en toe een praatje tegen te houden Volgens Max Nordau zal dit ongatwgfald een teeken van ontaarding aijn ik geloof echter niet dat hg het vermeldt in zijn opfiisschend weck fatnnrlgk ben ik met een gedicht begonnen natunrlgk een leelgk ik was veertien jaar en dweepte met s bloemen die haar blauwe oogen wgd openden nis de maan naar hen keek Dit deze gebrekkige botanische kennis mag men opmaken dat ik te vroeg naar bed moest om degelijke studies van mgn onderwerp te kannen maken Na die jeugdige zonde ben ik ondarwgzeres gewast niet voor mgn plezier tot niemands plezier denk ik Ik vergat het eerste wat een Hollandsche Lelie zal willen weten nl Ik ben geboren iu 1863 en sinds eenige dagen 31 jaar ond Jo Tan Sloten Op last van den officier van jnstitie te Breda is ti Dinteloord het Igk van den sohippersknecht P K die den 12en Juni dood in de kajuit werd gevoaden opgegraven Verschillende geruchten als zonde da niaa geen natuurlgkeu dood gestorven zijn gaven dantoe aanleiding Door de doktoren werd echter uitgemaakt dat de overledene wél een natnurlgken dood is gestorven De moord op president Camot gepleegd geeft De Tgd aanleiding weder eens een artikel over Liberalisme en anarchisme te schrgven waarin voor de duizend en zooveelste maal wordt betoogd dat niet het liberalisme maar alleen het beginsel dat salie gezag van God komt het anarchisme op afdoende wgza kan onderdrukken Wat men in dit betoog niet vermeld vindt zgn de talrgke opstanden stegen het gezag en moorden die de geschiedboeken vermelden uit de dagen toen algemeen ward aangenomen ook door de opstandelingen an zelfs door de moordenaars tdat bet gezag van God komt Blgkbaar is dus ook die leer niet bü machte geweest de hartstocbten en afdwalingen tegen te gaan Evenmin wordt door De Tgd vermeld dat prins Willem verraderlijk is vermoord door een getoüvig katholiek koning Hendrik III van Frankrgk door den Dominikaner monnik Clement doodgestoken met een vergiftigd mes koning Hendrik IV in zijn rgtnig door Ravaillac een godadienstdweeper met dolksteken afgediaakt De moordenaar Damiens die op Lodewgk XV een aanslag pleegde werd evenals Raraillac door de openbare meening ala een handlanger der Jezuiëten beacbouwd Het gaat dus waarlijk niet aan als er een sluipmoord op een vorst of overheidapersoon is gepleegd er terstond de liberalen bjj te balen I Die meisjes ze zjjn zoo nieuwsgierig Men moet lezen wat ze al te vragen hebbeu in de bus van de Holl Lelie Nu wilden ze weten wie Jo van Slotene toch eigenlijk was £ n Jo had er niets tegen het hun te vertellen Wel ik ben in niets bnitengewoon ik dwing niet om de zon maar laat het firmament met rast en verlang evenmin om mooi te sterven als Hedda Gabbler ofschoon ik afstam van een tameijjk zenuwachtig ouderpaar en dua moest hebben op zgn minst een totale verlamming kleur en reukverwnrring en vooral belast wezen met een valsch martelaarschap Ik ben dus feitelgk een misdeelde Wat zal ik u verder vertellen Mgn naam is werkelgk Slugter waarvan Sloten stgzagsgewgre afstamt iederaeu noemt mg bjina met den hiataten naam waarom ik dien byna altgd gebruik om verwarring te ontgaan Wilt u nog meer weten Ik ben spiritiste maar maak geen proselieten leef in dagelpschen onmin met koetsiers die hun paarden misbscdelen en heb een afschuw van npz tteii elflc dat dierenmarteltuidf als ik En is het ook eerlgk te scbrgven dat indeoogen van de gebeeie liberale pers dertigjaren geleden een Napolitaan die koning Ferdinabd II trachtte te dooden leen held eenedel patriot was dis zgn vaderland uit deklauwen der reaetie trachtte te bevrgden Dat is eenvoudig scbandelgke lastertaal Eaodeel der Italiaansche pers moge toen aldnshebben geschreven onder den invloed deronderdrukking de liberale pers elders beeftstellig nagenoeg eenparig dergeljjken aanslagverfoeid en afgekeurd Of heeft De Tgd bewgzen voor het tegendeel Hand Dé dierentemmer JuUiane die te NeuiUy eene voontelling heeft gegeven met zgne menagerie is tóen hg in het hok van den leeuw kwam aangevallen door dat dier dat ham de borat openreet Julliaae verloor agnen tegenwoordigheid niet en aloeg den leenw met zgne karwata Eindelijk werd de leanw gedwongen zgn prooi los te laten waarna JuUiane weggedragen werd Zgn toestand is bedenkelgk Het pabKdc door den schrik bevangen en ontsteld door het schouwspel bad middarwgl de teut haastig verlaten 7 10 7 80 08 8 48 4 10 5 84 f e 5 48 8 80 8 60 6 68 8 08 0 10 8 17 8 18 40 47 64 10 01 10 10 4 60 4 87 t 04 6 11 6 80 11 10 f f 11 80 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 10 11 80 4 45 4 56 5 08 5 0 6 16 1 46 1 66 8 08 8 0 8 15 8 1 41 80 1 5 8 10 lO Ót 18 08 18 40 8 15 8 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 8 10 10 08 DIM H 1 1 G OOI DA sUsis 6 48 7 80 7 48 88 4810 1811 8818 161 88 8 16 J 46 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 05 8 10 10 Toorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 N d L d5 6 1 4 I I V f I s 7 11 t Z Zegwg 08 10 80 1 68 5 7 80 11 Bl Kr 6 14 10 88 8 04 ii t s 7 88 10 80 10 88 10 41 1 68 8 04 8 0 Z ïegw 0 BI Kr 6 14 10 88 8 04 l Zev ILt l 10 41 8 0 I 5 0 7 81 10 Onuda 6 807 6 8 18 68 10 1610 58 18 0818 46 8 80 8 46 8 15 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 DTHECHTGOUP t Vtreoht 6 88 7 60 6311 84 18 08 18 60 8 56 8 10 8 68 4 48 86 8 0 8 5010 84 Woerden 8 58 8 11 10 18 18 34 4 16 1110 81 Uudeaaler 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 1 Gouda 7 80 8 38 34 10 87 18 00 18 66 1 88 3 87 8 50 4 37 6 80 7 08 8 41 8 38 11 07 AM8TEBDA H O olu D A Amsterdam 0 8 8 40 ll lOs 11 87 8 4 s 4 10s a IO 7 88 45 ABstsrdaa Wp 6 60 8 16 55 11 85 11 41 8 65 4JI 4 85 1M 1 0 e nda 7Jra 8 04 10 44 lt l 18 15 1 M 5J I II Mt 1U Liemt 2 Da Amsterdamsche rechtbank uitspraakdoende in de zaak der valsohe bankbiljetten veroordeelde Kransse tot 5 jaren gevangenisstraf eiach 9 j 4 m Suzanna Toebaerwtot 4 y e 7 j Thnram 3 j e 7 j Van j 6 m e 6 j Frey 2 j 6 m 5 j 6 m Sinnige 2 j e 5 j Arnzt 2 e 5 j Reropt 2 j en 6 m e 5 j 6 m Keese 2 j 6 m e 5 j terwgl Löschke verdedigd door mr H K Weetendorp werdvrüge roken t De rechtbank overwoog o a dat nit he uitgeven van de bankbiljetten gelgkende geschriften mits zg genummerd en goed onderteekend zgn de handteekeuing van den preaident overeenstemmende met den datum nadeel kan ontstaan waarbg het er niet op aankomt of de handteekening op de echte biljetten door mechanische stempeling daarop wordt aangebracht Het uitgeven van ongenummerde of verkeerd geteekende biljetten was een feit waaruit volgens de rechtbank geen nadeel kon ontstaan De raiadrgven welke de rechtbank door de verschillende beklaagden als wettig en overtuigend bewezen bedreven achtte waren Kransse Ie valschbeid in geschriften in ca n kredietpapier 2e de vervaardiging van op bankbiljetten gelgkende drukwerken 3e het opzettelgk gebruik maken van valsch bank r sr met de wetenschap dat het echt was Toebaerts het in voorraad hebben van valsch bankpapier met de wetenschap dat het valsch was Thnmm Ie medeplichtigheid san het in omloop brengen 2e het in voorraad hebben Van Liemt Ie het in voorraad hebben 2e bet opzettelgk gebruik maken Frey het in voorraad hebben Sinnige het opzettelgk gebruiken Arnzt Ie het in voorraad hebben 2e medeplichtigheid aan het opzettelgk gebruiken Rempt Ie in voorraad hebbon 2e opzettelgk gebruik en Keese opzettelgk gebruik Wegens het bg Kransse sub 2 genoemde hetgeen geen misdrgf maar eene overtreding oplevert werd deze nog veroordeeld tot ƒ I boete subs 1 dag hechtenis Alle misdrgven werdec geacht voortgezette handelingen te zgu zoodat art 50 Wetb v Stiafr niet werd toegepast De beklaagden werden veroordeeld in de kosten van het geding terwgl uit het op hen in beslag genomene zooveel mogelgk den benadeelden personen ban schade zal worden vergoed De rechtbank gelastte eindelgk de vernietiging van alle in beslag genomen valsche bankbiljetten Den beklaagden blgfl 14 dagen gelaten om ia hooger beroep te komen aan Krausae bovendien 8 dagen voor cassatie De straffen van het vonnis werden door den voorzitter mr Wichers Hoeth even opgelezen vóór hg tot den considerans overging Het vonnis verwekte vrg veel beweging onder de talrgka aanwezigen waarschgnlijk omdat men meer vrgspraken had verwacht Men bleef echter met aandacht de lezing van den zeer nitvoerigen considerans aanhooren die trouwens bg dezen Voorsitter van t begin tot het eind verstaanbaar was liösobke was natuurlgk als vrgman nog in de bank der beklaagden aanwezig In Luik en zgne omstreken heerscht sedert eenige dagen de cholera die er zich den gehaalen winter door nu en dan heeft vertoond heviger Te Jemeppe zijn reeds een twintig parsonen aan de ziekte bezweken en komen alken dag nieuwe gevallen voor niettegenstaande de genomen maatregelen Ook in de oabggelegen phutsen Tilleur en Seraing en tot in Luik toe zgn reeds gevallen voorgekomen waarvan een paar zeer hevig waren Men vreest dat de Maaa besmet ia en het gebruik van Maaswater is verboden helaas wordt het verbod uiei altp nagekomen De ziekte is tot nog toe beperkt tot achterbuurten en krotten waar zg een vruchtbaren bodem vindt Bg den kiezentrekker I Een dienstmeisje te Gorinchem aan zware Uaspgn Igdende wendde zich wegens de goedkoopte tot een t alitait op da markt aldaar die haar daar zij eene arme dienstmeid was eens recht schappelgk zou behandelen De operatie had pUats in een kroegje Na eenig pgnlgk gemorrei in den mond sprak Zijn Edel Zeer Gel sspnw nu de kiezen maar nit en waarlgk daar kwamen twee groote kwade kiezen te voorschgo Toen oisohte de dokter f 4 daaronder begrepen een flesctóe met gekleurd vocht dat hetbagntel van f 1 50 kostte Het meiqe betaalde alvast een daaldei en moest hetovwige gaan halen Nn bleek achter dat haar geen enkele kies ontbrak De slimmerd had haar een paar onde kiezen in den mond gestopt I De commissaris van politie hiermede in kennis geatald had spoedig het heer opgespoord en genoodzaakt het geld terug te geven Of het daarbg blgven zal Zondag 17 Juni zgn te Lantenberg inden Bartz van een kostschool ontvlucht twee minderjarige knapen beiden 16 jaar flink gebouwd an gekleed in een licht pak Voorban En op die vraag ia het beste antwoord gageven door de raeardarhaid van da lèdan dar Assemblee Nationale Ds drie groote groepen dar Rapnblikaiaan in den Senaat hebben de beteekenis van hnn keuze doen uitkomen door te wageran mat de revolutionairen vooraf te vergaderen om orar de keuze van een preaident te beraadalagen En toen die vergadering tooh plaata kad werd bewezen dat zg juiat gezien haddan Da republikeinen moesten de vergadering verlaten bg het dreigend misbaar dat de revolntionain socialisten maakten Daarom hebben de gematigde liedaa zioh allen vereenigd om Casimir Parier te kiosan omdat hg ia gelijk de iDébata ham kansohetet Un répnblicain éprouvé dont la Ic aaté la droiture en même temps que la fermaté et I experience politique inspirant touts confiance De benaming van aristocraat c welke man hem soms geeft is misleidend Hg is wat de Fransohan noaman an grand bourgeois een man uit den hoogen middenstand een gentleman op ende op dia aan eervoUen naam erfda van zgn grootvadar den eersten minister onder Loaia Philippe Bg haait een groot fortuin op eervolle wgze verkregen Hg heeft een vast eerlgk karakter Reactie noch revolutie zal hg dolden en daarom IS hg de man voor Frankrijk Hg zal bet gezag zonder hetwelk volkea te ajet gaan weten te doen eerbiadl tt Bn dantoe zal een man van gzeren wil en is onder aangenamen vorm noodig zgn want men kan er zeker van zgn dat radicalen sooialiataa an revolutionairen op hem zullen aanatormen met Fransche furie Alle liberalen in Enropa allen die Frankrgk rust en eer toewensohen die de wet geëerbiedigd en de orde gehandhaafd wenschen knnnen juichen over zgn verkiezing Hat is te hopen dat de Fransche politie dit kostbare leven zal weten te verdedigen tagsn da nianwe sekte van woestelingen die meer op Maleisc ne amokmakers dan op iets anden galgkeis Het is een onbegonnen werk allea ta laaao wat de Pargsche bladen en ook da bnitaolandsche door dan dood van Carnot ta kaoo geven Er komt geen einde aan de kolommen getuigende van de bewgzen van innige deelneming vooral ook geen einde aan de adressen van rouwbeklag zoowel uit het buitenland ala uit Frankrgk opgezonden naar Pargs Wg lazen dat geen enkele gemeente in Fnn irijk in dit opzicht achterwege bigft Beter kan gaan getuigenis afgelegd worden van de veislagani beid die de dood van den presidant der republiek heeft teweeggebracht en van den aCichuw die voor den moordenaar gevoeld wordt Het programma der begrafenis van Camot is vastgesteld De stoet die gevormd zal worden bg het Elysée zal Zondag zich te tien ure il beweging zetten De weg zal gaan langs de Avenue Marigny da Champs Elyséea het Concordeplein de Rne de Rivoli het plein voor het Raadfaois de brug en de Rne d Ar cole en zal op het middaguur bg ds Notre Dame komen Nadat in de kerk de godsdienstige pleoh tigbeid al plaata gehad hebben aal de stoet zich naar het Pantheon begeven langs den Quai du Marohé Neuf de brug bet plein en den boulevard Saint Michel en deRneSonfBot over Vier redevoeringen zullen in het Pantheon worden gehouden als door denvertageawoordiger der regeering door de roonittsrs van den Senaat en de Kamer van afgevaardigden en door een vertegenwoordiger van de Polytechnische School waarvan Qimot aan lesrling was De depntatiën en het leger zullen vervolgens voor het lijk defileeren De generaal Borins secntaria gensiaal na Carnot heeft het verlangen te kannen gagavan om zgne betrekking neder te leggen Hg hasft dit aan den voorzitter van den ministerraad ta kennen gegeven Hg zal die betrekking blgven waarnemen totdat de nieuwe president dar republiek zgn opvolger zal benoemd hebben Hg wenscht weer lid te worden van het comité van genie waartoe hg behoort heelt tot in 1889 Bet Hongaarsche Hoia der Afjgevaardigdea heeft volgens bericht dor Neue Fraie Pieasa bet wetsontwerp over de vrge godsdiensto aning geheel onveranderd en nagenoeg mat algemeene stemmen aangenomen Na korte ta lichtingen van graaf Albert Apponyi en dan minister van justitie Szilagyi werd de in hét Huis der Magnaten san de wet op het burgerlgk huwelgk toegevoegde papagraaf bevattende dat niemand aan zyn godsdienst schade zal Igden door die wet eenstemmig goedgekeurd Koning Alexander van Servië is ie Constantinopel aangakomen Of de kkadive Abbaa pasja reeds vertrokken was wordt er niet bg geoegd Alexander begaf zioh on uiddellgk naar het paleis van den Sultan Ta Salonica waar bjj verleden Zondag op zgn reis naar Constantinopel passeerde was hem een plechtige ontvangst bereid Alle strateu waarlanga hij komen moest waren door militairen afgezet Dnizenden toescb wers verdringen ish om dan jongen V 1 aiao