Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1894

Sen WkoB dat do lurawagie lliin id U i ut Mut wu stortte in bt m tuttm pmonm bet Inen koitte tm qfg Mi aten udena rnwonding beutgdej 4 11 De ipenning taaeohen Trant teai ttD Bngel nd welk dreigde in eau feurifeir conflict te ontaarden is reedi grootendeJpVgeweken no betreSeoda het inlijiea Tai iiÉogelichra de ware to di oht der laak grcjidotateerd ia nn men tot de otertniging kj nit dat eenige woelgeaatan aieh aan eohrotiwl ke orerdryving hebben whnldig gemaakt iün de manifeatatiee by aankomet ran nr Henry Loohfeiteiykroor da Boeren sbandelyk beleedigend zgu geweeat Xioeh telf beeit dit aan esn deputatie Tan SngaliBhen die i arin adres kwamen aanUcMB in kraaee w oordingen te kennen gageran bu tetena herinnerende dat ig ala TreamdelingMi gaboudan i n de wetten dea landa te eerbiedigen en dat hg genoeg rertroowen stelt in Krnger s rechtraardigheid om alanog een minnelijke schikking te verhopen Wegens vergevorderd Seizoen worden de M f aVUKOKTISO VBRKOCHT il Tu OS Az £ 73 73 saeBBii Il Beurs van Amsterdam 18 JDNL ilotkoen 89 lOOVa Vor kra 8 V loov 7 8 77 lV a f ia 94 Va 6V 104 Va VI 84 1 14 6 y 10 60Vt V lOO u 100 69 6St 810 101 87 1081 818 184 108W lOlf a 188 99 68 100 10 188 a ISSVa 104 V 49 1861 148 69 108 187 lOJf 7ia lOOVi IMV 184 9 997 V 86 4 86 i IS l 108 78 VopV 86V 10 184 108 107 108 114 118 Vll 87 loiv ♦ ia loov 88 1 184 98 MmMaa Gert N d W S dUa ditb dilo dito dito dito SVi miiau Obl Ooudl 18Sl t8 4 Itun loMhrijTing 1868 81 5 Ooenn Obl inpapiarlSM t dito in illTer 11 8 t PemoiL ObU atet tieket t dito dilo i Snu Obl XM g Saria I dito Oaeoni UaO i ditobijBotha USat dito bij Hope 18811 90 i ditoingoud leea 188S 8 dito dito dito 1884 i Ituin Ferpet aahnld 1181 4 TmuEiu Oepr Coar leea 1810 4 G e laeoiogaerieD Qee leaaloK aerie 0 Zaa ln Bw Bao t obl 189i lUxioo Obl Buit Soh 18 0 8 Vnntnu Obl 4 onbep 1881 Imnnui Obligatien 1881 8 i atnauH Stad leen 1888 S Kin N Afr Uaodalir aand Araadab Tab tUÜ Certifioaten DettUaataekappij dito Jtrak Ujpotheakb pandbr 4 OttIt Mig dar Voratenl aand a Or Hmtkeekb pandbr 4 Nededanaaeha bank aaad Ned Handelmaataob dito H W k Pao Hjrp b pandbr i Botl Hjpothaakb pandbr 4 Ut UTnathaekb dito 4 Ooann Ögat Hong bank aand Kini U pothaakbank pandb 4 klÊtknk Eqait hypoth pandb t 481 1 V Waiw L O Pr Lien aart C Nn HalLU epoorw Mij aand Mij tat 8x T St Bpw aand Nad Ind BMorvagn aaad Nad Zoid AMk Spu aand dilo dito dito 1891 dito t iTiUiSpoorwl 1887 89 A BoU 8 88 Znid lul Spwmij A H obl 8 PoLlK Waraohau Weaoen aand 4 Bvsl Or Buaa Bpn Ui aand BaMaehe dito aand Paalawa dito aand I Iwaaa Dombr dito aaad I Karak 8V ov 76 100 4iiiaiu 0ent Fao 8p Mij abl 8 Okie k Nortk W pr C r aand dUa dito WU St Pater obl 7 Daa er k Blo Or Spm aart T a lllinoia Caotral obl in goud 4 ÏAuiar k NaakvilleCarf r aand Mexloo N Bpw Mij lehyp o 9 Hlaa Kanaoa r 4 pot pref aand N TorkOnUrioh Wen aand dito Panna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hrp in goud 6 BI Paul Uinn k Manit obL 7 Ca Pac Hoordlijn oblig 8 dito dito Line Col 1 kjp O 8 CaHiu Oan Bonth Cert T aandt ▼ iM C Ball k Nar Ie h d e O kaalant Omnibaa Mjj aaad oMard Traaweg Haata aand NlB Stad Aastanlan aand t Stad Bollardaia aand 8 lOl a 101 Biun StadAntwanMnlB87 l i Stad Bruaael 1886 HoHo Theiaa Begullr Oeaallaeh 4 Obemiiu Staatalaening I860 8 K K Ooat B Cr 1810 8 ruin Stad Madrid 8 1888 Vat NaD Bea Uyp Bpolil oart 8 Biirt rlUk Stand Hoordraelit OEBOBEM 25 Jnni Margrietha ouders H Vink en H Tan der Vli t 26 Arie Pietèr sidem J C Ketel en N Verkerk OIVSAEDEN 23 Jani J C GroeneTeld K mviHÏ J Biatteld 2 m ADVERTENTIfiN Beden overleed na eene kortstondige ongeateldheid mgn geliefde Echtgenoot de Heer M CL008 in den ouderdom Tan mim 70 jaren Wed M CL003 C E TaH VaiCHiaaBS RotUrdam 26 Joai 1894 E J DE VOOGT sol tot nadere aankondiging BRANDEWIJN VijSLOTEMAKERenCo HEIi EILEN 8 9 et per Fl 5 Ct per Vi Fl prachtig helder en goed werkeod D p6t A NOKTIBR Gonwe C 34 35 Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bej en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Plaathout Ellens Jnfl ers Kolders Sparren enz enz mmmi 3 Bi PniJZSJi mmm Ditslnitend Toor Oea1 onneerAen op ae GODDSCHE COURANT naar het Frantch ran Xavier de Montépin 544 pftg druk is aan het Barean dezer Goarant te Terkrygen tegen den spotprgs ran 4tO ceHÊt De voorraad is niet groot men pfofiteere dns van de gel nhud Onfeilbaar Uiddel TSGSN Inlliiem Hoest Borst en len MELIANTHE Superior Borsl Honig Extriiot Bekroond met Eere Diploma en Goaden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Goaden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagrersterkend en aacht pnrgatief Oeneeet onmiddMifk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het besle middel der wereld H vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMa Bamatra straat 267 Dm Haag Verkrjgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt 0 mda Zeer Hette Q estee dmkte mUSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKHiN eD Zn Waarom word ik 7an mijn ze uwlijdeo niet genesien omdat f Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerctet kennen Het U niet zelden dat KeaeEÏog uabrengen de middalen toerallift ontdekt worden die ia da banden van een bekwaam genoeahaer een goed anreet hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaate een bedevaartaoord voor da lijdende mentchheid geworden is den eenToudige boor f He ft aiet een Zweedsch majoor Tbure Brand genaamd eeii middel tegen vrouveaziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder ooodaakeiyk Wft gemaakt en tbani gameengoed ran alle gaueetbeeréo begint te worden Ook op het gebied ter beperking van teuuwziekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend gewarden die op de eeoTondig en natnurlijkste manier resultaten oplevert welke w l in staat zijn de sedert jaren oaferan wd aangewende geneesknadige hulpmiddelen zoo als b voorb i Bromium Yzer Arsenioam enz geheelta verdrin gen Ër eija rele enschon die noch ziek noch gezond tqu vt toch klagen dat tg tioh in lioh tn en tiel llee behalve wel gevoelen het geringste niet velen kuaaen es zelfs door een vlieg getergd wordetn en coo zioh zelvon en anderen tot laat zqn Eonder het te willen Vele worden giplaagd of door vreeaeijke angst of door droefgeestigheid kunneu r let slapen en worden door beoaawde droomen gekweld Uui tyn er weder andere die te kampen hebben met hoofdp n cougeatie swakbeid r n geheugen ooranizen en toevallen Eindelijk lyden de ergaten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekt Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslanht en eiken staut jriodt züu zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer eategoriën van lijdera behoort en iugelicht wenacht te worden over de wer king eenei nieuwe metbode adreeteera zich aan Amsterdam M CLEBAK k Co Ueiligeweg 4S Rotterdam F E vao SANTEM KOtFF Korte Hoofdateeg l l trecht LOBRÏ POI N Oudegracht bij de Gaardbrug 7 SS door wien een onderrichtend gesohriftje over Zenuwziakten en Beroerte Voorki ing dn Qftoezing gratis en franco verkrijgbaar geateld wordU lé0t vooral op de ECHT bandt M nimff met rood leittora JJberiahnstein OMJrcreM OCKVICTORUBROH OBIRlAHIISTiW Overal fCENlt verkrijgbaar MaafHchnpp itj tot Mxplvitatie der Victoria Bron lPveMi tf JtoHfirdnm Zuidblaak 8 Verkrggbaar in t HoofddepSt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleach 18 ceutei per halve Fleach a 13 cents Kroik ïk 17 Knik 13 terwyi TOor de ledige Flesseheo en Kruiken wordt vergoed per heele Fleach 3 cents per halve Fleach 2 cenia Kruik 1 cent Kruik 1 ceni Mederlandsche Stoomboot ilaatschappij De Stoomschepen BATAriEB kapt J SAUEB en jHOiiXffZ kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Uaatwdu y Boompjes 72 te Rottcrdana De StoomBChepen lossen te Brewersclaay de markt van Boter en Kau te Londen Kraepelien en HoltrCs uina LarocheQ u iaÏRocHE is df meest Krachtige en Versterkende KIIM A W UN aanbevolen door tal ran binnen en baiteniandsche geneeeheeren Bekroond metEEBES DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flaoona k f 1 90 en ƒ 1 Depot te ffoudo bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorben C THIM Kraepelien Holm HofleveraDciers Zeist Hollandsclie Haatscïiappij van Landlsouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JAARLIJKSCHE BU QBLE9BNHESID DEH TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdags 19 October a a Prij per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij Ha BRII Kü iAR e n Zn Lang èTiendewe D 60 en i PI Café HARMONIE Markt Omida M erirfrak ranA BainiUH k Kon V A