Goudsche Courant, maandag 2 juli 1894

No 6391 Maandag S Juli 1804 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda én Omstreken I A De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 er dne maanden is ƒ 1 95 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V UF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middl 1 ¥ ti 1 BINNENLAND GOUDA 30 Juni 1894 Zondag a B wordt in Oas Genoegen c een lurnionie cODCert gegeven door het stafmaztekliorpa van het 4e B ment Het programma Inidt Wiener Schwalben maracb Iste nitv nm fichlögel Oavertare Die Italiener in Algiers lat nitT Rossini CftTatine Haff f 4 Wein Weib and Gesang walzer Straosi Fantaisie über Schaman s Lieder Manc Oavertai T GoiUanme Tetl arr TanSrp Boasini Paraphrase über Uendelaohn 8 Lobge8ang Oostelaar a Wie berübrt mioh Wandersamc Led Bendel b La Manola Boliro Seqnidille Bourgeois 9 Fantaisie dn DramedeLeonoavaIle LeePullasutf I Pi Iiacci van Erp Aan de nniversiteit van Amsterdam ia met gonsiig gevolg afgelegd h t tbeoretisdh apothe kersexamen door onzen stadgenoot den heer B J H 3oer Mej F W Kromhout alhier is geslaagd bg het te Groningen gebonden examen voor apothekers bediend e Ouder directie van den heer A K van d r Garden alhier komt mqt ingang Tan 2 Juli a j eene nieuwe stoomboot de I Jset III in da TUit tnnchen Gouda en Botterdam Naar w Tnrnemen zal moi en hier ter stede eene plezierboot aankomen met een gezelschap tot eene iMkkersrereeniging te Delft behoorende Ongeveer 11 nar rekent men hier te zgn Na eenigea t d hier vertoefd te hebben gaat de tocht op Dordrecht waarna men des avonds de terogren weder zAl aanvaarden Dfl collecte tot ondersteuning van het fonds vtMn den gewapenden dienst beeft in Stolw k opgitbnobt de som van f 13 021 Tot zetter by s Bgks directe belMtingen te B ig Ambacbt is benoemd de beer K HofBand in plaats vui den heer D Oskam w lke eervol ontslag verzocht en verkregen bad FEVIILETOX De laatste eener FamHe Ifaar het FranscA S5 Zy volgdrn den onrermoeibavea kotohet flie alles aauwkearig ilde bazicbtigen Daar waren onder aadereo op da nataurlgJEste wyza tentoongesteld maige tooneó n uit het leven van een miadadigerda miidaad de arrestatie het kleeden van den rerop d eld0 en ten alotte de gang naar de gmtlotine Xolonal Jagon bezichtigde allea op zijn gemak want V varsQ geen besoekers Alleen voor het laatste to iie l waarop hafc chavot wordt afgebeeld atond een maa mat de armen ruateDde op bet hek Hg Bchean goheel medegealeept te worden door het belaagweltkend tooneel dat hg voor zich zag Hij BtoQd met den rug naar hen too en bewoog zich niet ran zgn pUsts toen uj naderbij kwamen Dat ia guillotine I riep de oude aeemaa Ik kad er mij een geheel andere gedaobte van gemaakt Ze lijkt op een naaimachine U men rood geverfd Jbeefti Beie zonderlinge vergelijking dionietonjaiBt waa zi den man die voor het sohavot stood omkg en hg tooode djn gelaat bad den kolonel die groote verbazing van zgn vrieodeQ den vreem ing bg den kre vatte hem tegrigkartgd mede i eorend naar den ingang van het vartrek waar een tfniSAt brandde f Wat voer ht nftP riip b d i bsnefcvr De kerkeraden der Ned Herv Gedfeeate en der Nederd Geref Gemeente tef BergAmbacht hadden tot den gemeenteraad adressen gericht inhoudende verzoek tot afschaffing der kermis Op die adressen is met op één na algemeene stemmen afwyzend bMM bikt Door een onbekende oorzaak ontstond Vrydagavond te circa 5 nur brand te Moercapelle in de hofstede Moerdyk Het aangetaste pand met het aangrenzende perceel werden een prooi der vlammen Niet één soUiciiant deed zich voor de 2 vacante onderw zers betrekkingen aan school 6 te Waddinxveen op Heden Vr gdag heeft een B G onderwgzeres proefles gegeven aan school B Zö solliciteerde aan de R C school alhier doch daar de commissie daar van oordeel as dat men bet nog wel een poosje zonder hulp afkon raadde men HEd aan de vereischte stukken aan het gemeentebestaur te zenden met dat gevolg dat reeds dadeiyk een proeve van bekwaamheid door haar kon worden afgelegd Woansdï avond reed de knecht van de wed B te Polabrnek over de brug aan den Polshroekerdam toen bij dep f frlt twee ronnen braken en de beele vracht hooi overzy en in de Bensohbpsche wetering dloeg De knecht die ook te water raakte wist zich weer heel gauw op vasten grondslag te werken terw l het paard met bet onderstel van den wagen achter zich vast liep tneschen een paar aan den weg staande tornen Het booi werd eerst een eindweegs door de wetering gesleept doch toen dit niet meer ging gedmltelgk op een anderen wagen overgeladen en naar hais gereden gedeeltel k te drogen gelegd op een perkje van den veehouder Griffioen die zoo goed was dit voor dit doel welwillend af te staan In zekere kleine gemeente in Zoid HoUand werd een landlooper opgepakt De veldwachter bracht hem naar het arrestantenlokaal maar kon de deur niet openen H begaf zich nu naar den burgemeester doch ook deze zag daartoe geen kans Nn werd een smid geroepen maar hoeveel moeite deze deed de deur wilde maar niet wgken Sindal k door den nood gedwongen nam men het kloek besluit den man znne vrylidid maar te laten en hem UflffW tU llllMi nte U brengen waar hy in alleryl het hazenpad koos eeDiga7 iD8 hardhandig heao en weer sofaaddende De dokter en Arthur zagen thaos ook met wien zij tfl doen hadden Hij herkende hen ook want hg werd bleek Wat ik doe Ik kijk stotterde hg Je bekakt h t werktuig dat ook eenmaal aan jou bestaan een einde zal maken bè schurk f Ëiudelgk heb ik je te pakken Ik heb je waarachtig lang genoeg gezocht Het was toch niet moeitgk mi te vinden Ik woon niet var van a af Ik heb DQoit een voet ia de fasantenhoeve willen zetten en jg bent wel zoo verstandig geweest je niet meer te Lonvallon te rertoonen aedert ik mgn bedienden last heb gegeven je niet meer binnen te laten Maar daar ik je uu soo toevallig te pakken krijg zal je mg rekensefaap moeten geven van t een en aader ffRakenachapP Waarom rekenschap Wat heb ik mat a uit te sUan ik ben niet in nw dlenat ffNten Goddank t Ën wat je bg je meest v uitvoert gaat mg niet aan Mnar ik wü weten wat je op dej avond van St Uubertusdag bg mg bant komen doen Ik I Nieta Ge weot wel dat ik te Loovalkin iedereen ken Dien dag was ik alleen op de boarderg Mgn meester was dien ochtend vertrokken Ik ben een buurpraatje gaan maken mat mijn vrienden en na een glas wgn gedronken te hebben ben ik naar de ïazantenhoeve teniggekewd Hoe laat F Op sUg van negenen Kwart voor achten beo Ik van a weggegaan en ik heb me onderwart oi t q houdan De heer Ph Cohen te Middelharnis is benoemd tot Isr godsdienstonderwyzer te Woerden De boterboer v d W te Bergschenhoek t oraakte met paard en wagen te water Aan e lading boter en eieren die tevens een bad larnen bekwam de man vry belangr ke schade Overigens liep alles goed ei P B te Bleiswyk bracht gisteren het 4ja rig zoontje van H F aldaar op het droge dat ifipelende te water was geraakt Geneeskundige iulp moest worden verleend om het bewostlirljn by den knaap op te wekken Dq hardlooper Snoek zal Zond a s tegen oen paard van Utrecht naar Amsterdam loopen Tq Waarder stortte gisteren een boerenknecht van een voer hooi De man kreeg ene herseuachuddiug Uit eene mededeeling van De Standaarde biykt dat de Knyperiaansohe Kamerfractie bestaande uit de hoeren Tan Alphen Donnér Heemskerk t Hooft Kuyper Lucasse en Seret tot voorzitter heeft gekozen den heer Van Al l latx an tot 8e tarn d B hv Seret i H M de Koningin Regentes zal by de begrafenis van wglen den president der Fransche Republiek den heer Carnot vertegenwoordigd worden door onzen gezant aldaar den heer Vrf gtnera aan wien is toegevoegd de heer LsnvkM Trip koloneUcommandÊint van het regimei f gkepadiers en jagen ianww Trip en f gkekadiei Het zittinyaar der Tweede Kamer is gisteren feiteiyk gesloten Wel zal U gewoonlyk de offi eiee e sluiting eerstop 15 September plaats vinden een paar dagen vóór de nieuwe zitting wordt geopend maar ivoor dien tyd komt d Kamer met meer byeen behoudens zeer baiilengeivone omstandigheden Het Kittingjaar is wel woelig maar nagenoeg onvruchtbaar geweest Niet alleen de groote maatregel welke haar had behboren te kenmerken de uitbreiding van het kiesrecht is mislukt maar ook op ander gebied is het meeste dat aanhangig was onafgedaau gebleven De mogelijkheid was niet uitgesloten om dezen zomer nog een deel daarvan te behandelen zooals de wyzigingen van de draukwet in de regeling der poatspaarbank gukele verbeteringen in de wetboeken de her Goed en zgt ga bg mg mot mt de keuken geweest P r Wis en zeker niet Vraag t maar aan uw bedianden Zij hebben je niet weg zien gun maar tta best mo lgk dat je ia huis bent geweest zonder dat zg t bemerkt hebben ËQ wat zou die goh imzioAigheid te beduideu gehad hebben P Gelooft ga misschien dat ik in staat zou zgn u te bestelen F O ik houd ja er niets te goed voor Ën dat durft ge mg zeggen I mg die sedert dertig jaran in dienst ben van de heeren Van Trichtvoorde Ik di geboren ben op den grond door den overloden graaf verkocht aan den heer Van Hansweerd Kom kolonel I doe eens rondvraag naar mg men kent mg genoeg Dut is allemaal mooi en well Ik ben geen commissaris van politie en dat allea vraag ik je met Hetgeen ik beweer is dat op den avond van Sint Hubertus ja niet alleen om een praatje t maken te LonvalliOtt bent geweest Je kwam om eau bnef aan den heer Van Hansweerd te Ivei en ffKia ién baron P Ik wist zelfs niet dat hg bg Je WM toch wet dat hg den volgenden dag vermoord w Na of ik Ën ik weet ook door wien Ik heb den schavuit aangeklaagd en ntt zit hg lo de gevangenis De Buiter een man die tienmaal zooveel waard ia ab jg Ik heb gezien dat hg Isnga den muur van het park dcop f t ffliBBteut nadat het geweanohot g ziening der Oost en West Indische regèeringsreglementeo en ook een verlichting der personeele belasting Noch de Regeering noch de Kamer hebben echter lust gevoeld de meeste es belangrykste ontwerpen die door de ontbinding vervallen waren weder op te vatten en tot afdoening te brengen Er werd zelfs niet gevraagd naar de voornemens der Regeering wat die vflP vallen voordrachten betreft Noch iii de stukken die over de ontbinding z n overgelegd noch in de mededeelingen gister Q gedaan over Lombok vond de Kamer aanleiding om met de Begeering van gedachten te wisselen De nieuwe Kamer is tot dusver een zwygende Kamer gebleven zij bewaart hare krachten tot het najaar Te 9 uren 32 kwamen gisteren de ministers en een groot aantal leden van de Tweede Kamer aan het Beursatation te Rotterdam aan Tot de genoodigden behoorden ook de heer Steyn Parvé ingenieur yan s ryka waterstaat en de heer De Jongh directeur der gemeente werken Met twee stoombootjes de Colnmbns van de Ned Amerik Stoomvaartmaatschappy t en de Sumatra n c voec men stroomopwaarts tot even voorbij den toren der drinkwaterleidingj daarna werden eerst verschiUende havens vervolgens de Petroteuminriohtingen der Pakhuismeestera bezichtigd waar de heeren De Monchy de bezoekers ontvingen en rondleidden Met de salonboot Merwede I voer men naar den Hoek van Holland waar gelegenheid zal zyn om het koepelfort te bezoeken Te 5 30 keeren de geuoodigden met een trein van den Hoek van Holland te s Qravenhage terug In eene Donderdag te Dokkam gebonden vergadering der afd Friesland van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond is met algemeeue stemmen de volgende motie aangenomen De vergadering der afd Friesland van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond kennis genomen hebbende van de ontrouwe handelingen van den president admiuistrateur J W Tuinenburg ten nadeele van den Boud spreekt bare verontwaardiging uit over du misdadige karakterlooze handelwyze vui ge noemden Tuinenburg lis van oordeel dat door den Bond zooveel mogeiyk dient té worden gezorgd dftt da fT zekerden voor schade worden behoed is van gevoelen dat de Bond niet per sa met den oprichter behoeft te vallen indien er uitzicht bestaat dat de Bond 2 ne verplichtin lost was Ik heb de waarheid voor den rechter geze d Het gesprek had op die wijze langen tgd voortgezet kunnen worden zonder tot eenigen uitslag tf komen Be kolonel bleef op z n stnk staan maar ila poorter ontkaode halsterng £ n daar eerstgenoemde geen bewijzen had schoot het onderzoek niet op Arthur nam den man dien hg den vorigen dag gevolgd waa eens goed op en vond dat hg em echte schurken tronie had Hij verbauda er zich over dat de hoer Van Trichtvoorde zg n vertrouwen gtischonken had aan zalk een kerel Hg kon zich moeilgk bemoeien met dit gesprek daar h te ileoht op de boogte was van de gebeurtenisaen Da dokter die beter ingelicht was begreep dat de kolonel een verkeerden weg was ingeslagea ea oohtte t noodig oen andere richung te geven san bet verhoor Komaan de Poorter zeide hg opgoedigentoon beashulfhgen doe tk je niet maar ik mag je zeker toch wel vragen wat je te Farga bent komen doen Heb je de boenlerg maar aan haar lot overgelatenP O dokter neem me met kwalgk zeker niet Buiten heb ik laeab den stalkneeht en Anna die de koetan verzorgt Wat de reden betreft waarom ge me hier ziet die zal ik u zoggen als go me belooft er niets van te zaggen want slet ge het is een groote domheid welke ik begaan heb Toen de vnendan hem vragend aankeken ging hg voort Ja t ia een domme streek dat ik niet op de hoeve gebleven bec Maar weet ge sedert twintig jaren hunkerde ik er naar eens naar Pargi te gaan Wordt wtno it