Goudsche Courant, maandag 2 juli 1894

W W 1 De te Sneek verscbyoende courant de Vliegert die het valsch bericht mededeelde dat de landbouwer H te Nienweschoot bekend zou hebben de moordenaar zyner vrouw te zyn heeft dat bericht herroepen met betuiging van leedwezen over het gebeurde XntusBcbeu ia door H den eisch cesteld om önancieele schadevergoeding met ibyvoeging dat het niet in de bedoeling ligt bene hooge schadevergoeding te einchen do h wel eene strafrechtelyke vervolging ia te stellen zoo die eisch wordt afgewezen De nit ever vauj het blad antwoordt hierop dat hy zich laat af noch verkoopen en dns hiertoe niet gedegen ia Moet de rechter hierby geroepen worden welnu het zy zoo de heeren rechtersqu zullen dan uitmaken ofc aldus vervolgt de luitgever ofjWy zoo zwaar gezondigd hebben dat wy strafbaar zyn c In bet plantsoen by het meteorologisch observatorium te Utrecht zat Maandagmorgen keue dame eene jonge schoone Engel he mH aar schetsboek op de knie opeenklain vouw Stoeltje te aquarellen Een inieuwsgilrige slagersjoogen etond achter haar en sloeg ha rwerk aandachtig gade dodh van tijd tot wdd fraalden zyne blikken vfci bet schfltsboell f naar disn acboonen gewnlfdën hals der teffiOBnaarster i H t scheen dat die luis ook de aandigetrokken had lan eenlpaar vliegen die eraanhoudend o aheen vlagen en er op ginp zitten blykbaar tot grootte last van de joiEngelsche Of de slagersjongen jaloerse werd opjde vliegen dan wel of by uit galanterie handelde weet men niet mba hy nam zyu pet van het hoofd en verjoeg daarmede zwaaiende de ib gjcten van het bewonderde lichaamsdeel De dame dankte hem met epn vriemdelyken jblik dien zy achter zich wit rp D vliegen gaven het echter nfet spoedigj op en zoo wa Jde jongen verplicht kl zyne aandacht aan den hals te blijven wijdten Dat af hem biykt a r te machtig Plotseling bukt hy zich en drukt een vurigen kas op n hals der fingelschp die Terschiikt opspringlj e in haar moedertaal om hulp roept De eajeldader verwyderde zich met haastigen tredven na eenige moeite gelukte het der Engelsol dame zioh n ar het EÖtel de Ville c te doen geleiden Uaat bracht zy alle bureaux in opschudding zoowel door hare schoonheid als door bare klacht waarvoor zy onmiddeliyk voldoening eischte Hare aanwyzingen w ren echter niet van dien aard datdestagersjongen ontdekt kon worden Directe SpoorwegverblDdlog met GOIÜA Zomerdlenst 1894 95 AangevasgeD i el l jTvao Greenwich loudi 8 80 7 86 8 86 9 06 9 40 10 48 10 68 11 08 1 18 18 68 1 84 8 68 4 80 8 4 8 86 7 10 8 48 9 40 11 08 11 11 1 n i J17 6 08 9 47 h O T T EB D A M 0 O IJ D A gerraaR verklaarde hg dat zgn kind een lintwurm had en een buurman hem nu den raad had gegeven a nachts met het goed van bet kind in den dauw te gaan zwaaien omdat dit een onfeilbaar geneesmiddel was De mannen mochten er niet in stagen den man dit onzinnige denkbeeld uit het hoofd te praten gen ten opsiobte vtn de rerzekerden in de toekomst zal kunnen nakomen spreekt den wen ch uit dat het tegenwoor dig hoofdbestuur in staat is aan toonea dat het zyo plicht ten opzichte van de conirAle OTeT de fondsen volkomen beeft vervuld en daarom het oude vertrouwen waardig bl ft Aanstaanden Zondag zal het 12 jaar geleden zjju dat de heer L G Vernée te 8cheveoingen het waterschoutsambt aanvaardde In B jaren was de heer Vernée te allen tyde bereid de belangen der Scheveningsche visschery te behartigen Een vergeiyking tusschen den gftng van zaken in de laatste jaren en den toestand zo l die was voor hei optreden van den heer Yernée doet erkennen dat deze waterschout gesteund door de wet op de uitgebreide vloot een orde heeft gesticht zooals alleen door een krachtige band en een strenge onpartgdiglieid te verkrijgen is Ook door tallooze briefwisselingen met het buitenland is de heer Vernée in het belang der reederyen werkzaam geweest Door zjjne belaogelooze bcmoeiiugeo werden verschillende op zee geleden schaden tot een gezameniyk bedrag van f 50 000 door vreemde reederyen aan de Scheveningsohe belanghebbenden oitgekeerd acht het wenacheiyk dat de kosten van administratie vergaderingen dienstreizen enz zoodanig worden bezuinigd als vooreenever eeniging van meerendeelr subalterne ambte naren gevorderd wordt verlangt dat alle aan den Bond ioebeboo rende of toekomende gelden zoo spoedig inogelpk belegd worden in hypothecaire iascbr vingen of insohryviogen op het Groot boek ten name van dea Bond en dat de door de belegging verkregen stukken in bewaring worden gesteld bfl de Ned Bank vervolgens dat in de kas van den administrateur en in die van den penningmeester nimmer meer geld aanwezig mag z u dan waarvoor door hen voldoende borgtocht kan worden gesteld draagt den afgevaardigden ter algemeene vergadering op 3 Juli e k te Utrecht op in den geest van deïe notie weil zaam tezgn Door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland z n goedgekeurd Ongetwyfeld zal bet vele tezer van ons blad belang ii boezemen te vernemen dat de groote nationt le velddag van het Leger des Heils in Nederland dit jaar gehouden zal worden op Woensdag 8 Augastns te Nimmerdor by Amersfoort welk landgoed welwillend voor dit doel is afgestaan door den Hoogwelgeboren heer Baron van Boetzelaar van Oostelrhout Schikkingen worden gemaakt Qtet de Spoor wegMaatscbappgen om de leden en heb publiek Pr van bgna alle deelen van ons land heen te brengen tper gewone en extra treinen tegen verminderde pryzen Goede schikkingen zullen ook worden gemaakt voor goedkoope ververschingen Het landgoed Nimmerdor is inderdaad prachtig Evenals het vorige jaar te Vogelenzang en Middachten zal ook na weer bet groote platform worden opgesteld dat 200 personen kan bevatten Dit platform alleen wanneer het bezel is met heilssoldaten m de vereenigde muziekkorpsen is op zichzelf al reeds een wondervol schouwspel De Generaal zal naar men verneemt weer zelf tegenwoordig zljn en ook een groepje Maoris van Nieuw Zeeland en andere vreemdelingen wetke naar Enropa komen om de Crystal Palace Demonstraties bg te wonen lo De rekening van den polder Esse Qansdorp en Blaardorp dienst 1893 in ontvangst op f 6951 82i in oitgaaf opf6836 45i batig saldo i 115 37 en de bagrooting van die polders dienst 1894 in ontvangst op f3395 12 in nitgaaf op f 3391 40 batig saldo i 3 62 Omslag over 1894 f 2 50 per hectare De polder is groot 538 hectaren 2o De rekening van Kortland en Kleinpolder dienit 1893 in ontvangst op f 233 88 in nitgaaf op f 175 35 batig saldo f 58 53 en de begrooting van dien poider dienst 1894 in ontvangst op f 237 56 en in uitgaaf mede op f 237 56 Omslag over 1894 f2 50 per beotare De polder is groot 70 hectaren B een examen dat dezer dagen gehouden Werd vroeg de examinator een der jongelieden ieta over Machiavelli Tot groote ontsteltenis van de toehoorende leeraars zeide de examinator eensklaps Weet o ook bageval wanneer Hachiavelli gestorven is I Jawel antwoordde de gevraagde dadelyk in bet jaar 1527 iMaar den datum van zgn dood weet ge toch niet vroeg de examinator weder J wel m nheerc was het antwoord den 22n Jddïc Heel goed het doet my genoegen dat u 4it zoo goed weet u hebt zeker veel aan de gescbiedenis van Italië gedaan zeide de etaminator Een liefhebber van viascheo heeft roet den bengel in drie uren op het Bergumermeer niet minder dan 42 dikke baarzen gevangen Ooh neen was het glimlachend antwoord van den braven jongeling Maar ik heb bet juist van morgen ook op mgn scbearkalender gelezen t De examinator moet op zyn neus hebbeu gekeken Uit Bafavia seint men De expeditie naar Lombok is vertrokken In deskundige kringen verwacht men een korten levendigon tegenstand De keizer en de keizerin van Rusland hebben Dinsd te Borki de inwydiog bygewoond van dü kerk die daar gesticht werd ter gedachtenis aan de redding der keizeriyke familie by het spoorwegongeluk dat eenige jaren geleden plaats had en dat aan opzet werd toegeschreven Te Oosterbeek gem Benkam is een smid uit Eist werkzaam aan de spoorbrug over den Kyn uit de spanning op de spoorbaan gevallen hy werd inwendig zoo zwaar gekwetst dat hy reeds den volgenden dag te Arnhem in het 8t Elisabeth gesticht waar hy ter vei pleging was opgenomen is overleden Bggeloof fin du XlXe siècle f Gisternacht omstreeks half 1 zagen politieagenten in een Weiland aan den Nieuwen Binnenweg by Rotterdam een man staan die als een razende met een stuk ondergoed door het gnw been en weer zwaaide Zg begaven zich naar den man die in eene der nieuwe straten aldaar bleek te wonen Naar de reden van zyn zonderling gedrag De jeugdige koning van Servil is gister te Koostantinopol afll komen Keizer Wilhelm en zyne gemalin zouden beden hun zeetochtje naar het Noorden aanvaarden 10 68 11 08 11 09 11 16 11 86 8 86 8 48 8 49 8 66 9 06 6 6 10 6 19 8 86 6 8 7 86 7 88 7 8 7 48 7 66 Goud Hoordneht Niaamkerk Oopdla Bottadam Te Winschoten kwam een jongeling beschonken thuis on wilde toen zyn vader en broer by het werk helpen De vader zond hem weg onder de bemerking dat hy toch niel in staat was iete uit te voeren Met den uitroep dan hang ik me op ging hy heen terwyl de rader leukweg goed ga je gang antwoordde Eenige oogenblikken later vond men hem levenloos aan een balk hangen 18 88 7 9 86 10 9 81 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 8 08 8 18 6 81 9 6 88 Botterdua 0 wlle Nieawarkork Moocdreoht Chnda Goud 7 80 S 40 9 09 Zey M 7 4 8 6 B1 KI 7 47 Z Zagw 7 8S9 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 13 Htga 8 18 9 18 9 89 GiMÜa 6 88 6 10 7 86 Ondaw 6 60 6 84 Wowdail 8 69 7 08 8 18 Vmaht 6 18 7 88 8 88 Goud Amitaidun Wp 7 A waui oJL I u 1 Snaltnüi 7 96 7 7 46 8 07 8 l8 lo oS lO ll 9 87 11 06 11 18 9 49 4 67 8 08 OOUDA DEN BlAG 9 87 10 49 11 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 48 6 87 6 69 7 18 6 U 6 16 6 11 6 81 8 36 1 18 1 18 1 14 1 83 1 88 11 01 6 0 9 68 10 10 11 10 07 11 87 lS 4Ui 81 1 48 1 87 8 88 4 86 8 88 6 68 6 417 48 10 1611 88 11 48 O I D A D THEO H T 8 09 8 81 10 19 10 66 li 48 8 88 i 61 8 18 4 47 6 83 8 67 7 48 8 38 10 1410 88 11 09 8 87 8 37 7 69 10 87 11 17 8 48 3 11 6 04 6 46 6 88 8 07 8 65 10 86 8 41 9 10 81 11 46 1 80 3 08 3 118 3 80 6 89 6 81 6 66 8 88 9 11 10 88 11 10 O O I D A A MSTBKDAM i 8 81 10 08 10 68 1S 11 8 6I1 4 47 6 83 7 46 10 14 9 10 10 18 18 19 1 8 40 648 6 88 9 48 11 18 I M 11 10 11 84 U8 8 66 8 8 60 9 17 11 88 komt 50 et Tour enn uitstekend mtal ealaftton zeggen 30 ets voor het ontbyt alzoototaal f 1 80 per dag Den tweeden dag komfc J er geen logies by en slecbta een middagmaal JBvan 50 ets totaal dos f 2 80 De raia kosten bedrogen wanneer wordt gebruik gemaakt van de goedkoope gel nheid die de Holl MSpoor aanbiedt f 2 95 Twee entrees tentoonjfistelling f 1 samen dus f6 25 of voor verteHiring nog f 1 25 en als ik als werkman myn t beurs raadpleeg ou myn vierdaogscfa bezoek i dan komt t mij voor dat nette werk1iedenitjyf die uitsluitend voor de tentoonstelling gaanii niet heel veel meer by de f 7 50 hebben bij te passen t Wellicht heeft het Holl comité nog goed koopere slaapgelegenheid en dan heeft meMaan f 7 p0 zeker genoeg H Waarom moet nu een comité dat zcovetAif in het werk stalt en geheel belangloos ar beidt yoor de Hollandsche bezoekers nü ïer ljt dacht gemaakt worden terwyi het nietb da lof verdient Het komt my daarom voor dat de hn T niet goed werd in licht Maar dan waj het beter gei eest djankt my als by voorj eens zelf ware gaan k ken in plaats vaii i d n heer Martyn en rdoor het geheele ci mité Verdacht te makM Een ieder beveel ik intnsachen aan zi direct tot het ipoUandiche Comité te wend wanneer men Jer tern8Hg over denkt d toonste nng t ezoslni daar ik overtni beo daj ieder hthilgst pil4 an zal zyn ovei inriQhii gen Üopr lu l Pollandsob Con i H f 1 1 jl De Nederlandsche Stoombootreedery PriniHendrikkade te Rotterdam heeft uitgerekend hoe men in korten tyd het meeste zien kan Wie er 100 voor over heeft kan met zynvrouw of wie ook gedurende zes dagen eenreisje naar den Rijn maken Den eeraten dagvertrekt men van Rotterdam naar Nymegen Kleef en Emmerik den tweeden dag van Dus setdorp naar Keulen den derden dag bezoektmen o a Coblenz Biebricb Wiesbaden enKaatelMainz den vierden gaat men naai Mannheim en terug naar Maiuz den vyfdendag vertrekt men van Mainz naar Keuten enden zeaden dag van Nijmegen naar Rotterdam In de 100 reiskosten is alles begrepeu salonvraoht spooren rytuigkosten vertering ontbyt diner enz Enk Ct Tramwagen op een dak Te Aabin Frankryk is een tramwagen die geregeld taeschen een plein en het spoorwegstation liep tengevolge van een verzakking van een dyk van twaalf meter hoogte op een buis neergekomen waardoor het dak geheel vernield werd Twee meuschen werden op slag gedood en verscheidenen ernstig gewond Te K penhiu en l ia i t i zeldeaAm iHntetiè j proces voor h i HóogsUWpcb hof gMindigd De aan klaagde is e0iifto abe4éhryfe1yl e Doitj l Juan e Jhei t Alexant i Santjet iM o kon i te gemakkelyker zyneii han dade i bewy ej omdat men by he i eetepiBar koopInansw ingerichte dubbele boeuMBdin hem ge den waarin eyne liefd aprpnturen stfoiiden geteekeod Daaruit blee rdat hy totjbfhti negentig jonge dames gedeellelyk uit de halte families in intieme verhobding beeft gestt n Toen zyne schandelyke haodelwyze aan het licht kwam begingen etteiyke dames zelfmoord Het gerecht ging met de grootste kiesohheid te werk Zoo liet het byvwrbeeld de vrouwelyke getuigen niet met name maar met cyfeiB in de rechtsbtukken vermelden Het gerechtshof veroordeelde Sauvlet tot drie jaar tuchthuis Lncas M sohryft in de Haagsche Ct De heer T directeur van Ons Huis te Amsterdam schryft in alle bladen dat hoewel verzekerd werd dat voor werklieden die de tentoonstelling te Antwerpen willen bezoeken de kosten niet meer dan 7 50 zouden bedragen dit nu gebleken is onwaar te zyu Persooniyk heb ik my niet tot de door den heer T genoemden heer J Martyn gewend die geen secretaris is doch wel tot den heer van Marie secretaris van het HoÜandache Comité en ik heb by myn vierdaagach bezoek aan de tentoonstelling de nette en degelyke behandeling van bet Holl comité ondervonden slechts te roemen Te Rozendaal N B ia de bouwhoevevan Jan van Meel totaal afgebrand Niets is gered Alles is verzekerd Toevallig was geen enkele brandmeester in de gemeente daar zy des moi gens gezamelyk naar de Antwerpsche tentoonsteUing waren vertrokken Juist de naam van den heer J Martyn is my echter eer goed bijgebleven omdat dit jongmeusch my gedurende de vier dagen tot gids gediend heelt Aan zyn eerlyk en degelijk karakter heb ik t te danken dat vele Hollandache guldens met my weer naar den Haag zyn teruggekeerd Hy is de persoon die goed op de Ihoogte zynde van alle toestandeu my gebracht heeft in lokalen waar niet gerekend werd met buiten landsche tentooDstellingsprijzen Dat de heer M den heer T niet goed zon hebben ingelicht betwyW ik zeer Een werkman kan in het logement my door den heer van Marie aanbevolen en waar ik met een myner kinderen viet dagen verbiyf hield voor f 1 per nacht lopeeren daarbij 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 4 80 4 67 6 04 6 11 8 80 18 68 1 08 1 1 1 19 1 18 8 86 6 08 g io 11 80 11 80 7 80 9 03 1 44 4 10 6 17 6 16 80 3 48 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 11 60 1 46 1 66 8 08 09 9 16 9 41 9 80 8 8 10 06 10 10 4 46 4 68 6 08 8 09 8 16 4 40 8 61 8 80 18 08 19 40 8 48 8 10 4 08 4 48 6 DEN HAAfi OODDA iHaga 6 48 7 iO 7 48 9 8 9 4610 1 11 8318 18 1 88 8 16 8 48 8 48 4 16 4 4 8 17 7 8 06 9 8 10 18 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 U 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 t 10 80 10 86 10 41 Vootb 6 64 N dL dB 69 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 Zar U 6 19 6 09 10 iieT jK u i 10 U Gnuda 6 807 6 8 13 9 6810 1610 6818 0818 46 8 80 2 48 8 18 4 18 4 43 6 80 8 47 7 4 8 38 10 10 IJ T B E O H T G O IJ D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 0 18 10 8 66 8 10 8 88 4 48 6 36 8 09 8 6010 34 9 1110 81 9 19 i 8 419 3811 07 4 10 7 88 4 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 16 üude lter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 S S 9 34 10 87 18 06 18 66 1 88 8 87 8 60 4 37 6 80 7 AlCSTIHDAIiOOUDA 9 48 10 0 1U6 Amitcrdam C 8 8 i 9 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10 ABiteidui Wp 8 80 8 16 9 88 11 88 11 48 8 86 4 86 eoidt MO 8 04 10 44 ll l 1M8 MO IJ M £ 00 joDge zeehond door schipper J Kaan op Texel gevangen ia tbana zóo tam dat hy naar de schoit terugkeert als de opvarenden hem floiten Meermalen per dag wordt het beestje in zee gelaten en kan dan uren in zyn element ronddartelen Soms gaat hy ver van de sohnit maar telkenis is hy er ook weer teruggekeerd De onlangs overleden fangeru Alboni heeft in haar testament milde beschikkingen gemaakt vi or Parga en andere iteden van Frankryk welke Jand deze ItAÜaanwhe lief had als haar raderlaod Zy bestemde een jaargeld van 10 000 francsvoor 40 apaarbankboakjes van 250 fr uit tereiken aan de beste leerlingen van openbareaiiholen te Parfls Voorts vermaakte zy eeulegaat vto 100 000 fr aan het armbestuurte Parys om daarvoor in een dar gasthuizenvoor twae of i eer arme Italiaansche vrouwengelegenheid toli ko telooze verpleging open testellen I De rente va ihet ka tiitaal waarvan haar echtgenoot de h r Zieger levenslang het vrnohlgehruik hoijjdt 36 000 fr per jaar is jook bestemd voor ipaarbaukboekjes van 250 fr ter beloning vaa lierlingen der openbare scholen in de departementen De bMoemde zangeres is Dinsdag plechtighegravenïjfp iPère lachaise in het familieharen eersten man Oraaf Pepoli veWikranaea was r ook een van atti ii I t Somi ijn ïllizabeth na Enmanië Carmen nu ipover herstóld d it zy tflorne nai Rumanië terug te keeren Zy I aeniia weken Wiesbaden en gaat Z Utand jpl ir zg Koning Korel zaLf i met hem nalr Uncharest jn i ioon 8jlolendrager onder dien tinl ü een dwgeiyken zaliieker wel eerstdau een op Wfatheid gegronoec roman verschySn Althans n geval door Amerikaansche bladen mede Adeeld is allnlokkeiyk genoeg voor zeker öort van schryfeters en sohrjvers Te NeW York ia een 49 jarig kolendrager die Franz Stanislaot Ridder van Hrubizeleni heet en die beweert eeu natuurlyke zoon an Keizer Maximiliaan van Mexico te zyn Zijne moeder was een aanzieniyke dame te Königgratz Hy werd zoo verhaalt by door Keizerio Charlotte die zelf kinderloos was alludvriendeiyk behandeld en hy vergezelde zyn vader naar Mexico waar hg met den Keizer gevangen genomen werd en getuige was van diens dood Na dien tgd heeft hg tevergeefs by zgn oom € den Keizer van Oostenryk aangedrongen op erkenning van zyn rechten De milionnain Vanderhilt Astor en Qoald die hem eerst hielpen lieten hem aan zgn lot over en thans heeft de kolendragende Keizerazoon de hnip ran Keizer Wilhelm ingeroepen Men twyfelt of hg een bedrieger of een krankzinnige is van gegrondheid zyner aanspraken sohgnt geen sprake te wezen En zyn leettyd als die juist is opgegeven is alleen voldoende om die te weerleggen De man toch moet 49 jaren zgn en Keizer Maximiliaan zon 62 wezen Vader zgn op 13 jarigen leeftgd il och wel wat kras zelfs voor een Prins Een dwaas eigenwys 19 jarig jonkman te Parga sprak over den moord van Carnot en beweerde dat een wond door een revolverschot toegebracht veel minder gevaarlgk zou zyn geweest dap de dolkwond Men sprak hem tegen hy hield zgn meening vol wond zich meer en meer op en eindelgk schoot hy om te hewgzen wat hg beweerde zich een kogel In de zg voor iemand het kon beletten Hy werd stervende naar het gasthuis gebracht Een nienwe dynamiet aanslag heeft te Antwerpen groote ontroering verwekt In een kelder van een fraai huis op de Theresi8 lei il gisternacht een bom ontploft De stoffelgke sohade ii gering en geen mensch bekwam enig letsel Men gelooft dat ook deze aanslag gemunt was op den heer Borré den Proonronr des Konings die een paar huizen verder woont en dat de pleger zich in het hni heeft vergist Van de schuldigen is nog geen spoor ontdekt Ben 19 jatige infanl riat die 23 April 1894 van agn corps te Naarden was gedeserteerd ii Woensdag aangehouden De minister van der Sleyden heeft aan den Utrecbtschen gemeenteraad op het gemeenschappeiyk adres der besturen van Am birdam den Haag E tterdara en Utrecht geantwoord dat hy thans nog geen beslissing wenscht te nemen in zake de overneming VAn de intercommunale telefoonliinen door SUat De minister w st er in zijne beschikking Jft dat in het buitenland de exploitatie van staatswege nog in zekere mate in een periode van ontwikkeling verkeert in bet byzonder in Engeland zoodat hg verlangt af te wachten wat de ondervinding daar en elders leert en zulks te meer omdat inmiddels de thans bestaande regeling goede resultaten geeft en de regeering te alle tijde in staat ia in te grüpon en de exploitatie vau het intercommunaal telefoonnet aan zioh te trekken Lagere tarieven voor intercommunale telefooagesprekken zouden bg exploitatie van staatswege trouwens niet kunnen worden ingevoerd terwyl de kosten van exploitatie vermoedellijk niet onaanzieniyk zouden stygen Periculnm in mora is er niet en de nietoverneming van het intercommunale net behoeft in geen enkel opzicht bezwaar op te leveren voor de overbemiug van de commnoale telefoonnetten door de gemeenten Immers zgn de voorwaarden vaEitgesteld waarop de aansluiting van commnusle netten aan het intercommunale net kan plaats hebben en die voorwaarden zouden hg overneming van het intercommanale net door den Staat toch in hoofdzaak ongawgzigd blgven Bestaan er tegen die voorwaarden bezwaren dan zal do minister daarmede gtarne m kennis worden gesteld ten einde te overwegen of daarin wgziging kan woeden gebracht en htj kan reeds uu verklaren dat alle wgzigingen die hg Staatsexploitatie zou den kudnen worden toegelaten ook nu zgm aan te Mengen Eelii krQiatocht o er de Friesohe meren heeft r liefhebbers v n zeilen veel bekoorlgks l aro heeft de Ëngelecbe scheepsbouwmeester J LoVües van Wtoxham Norfolk al sedert een ipéaé jaar te Stavoren jachten gestationneerd i elke men van hem voor korter of langer l d harep kan e scheepatimraermauD Roosje te Stavoren is daai door op het denkbeeld gekomen met betzelfde doel een jacht kotter te bonwen dat nu ook ter beschikking van liefhebbers gei d ligt Dit vaartuig munt u t door degelgkheid en sierlgkheid en kan devergelgkiug met de jachten van mr Loynes geruat doorstaan Te Pargs zag men bg de grpote wedrennen door de toouaangeefsters voornamel korenblauw dragen en dat in alle schakeeringen van het zachte matblauw tot het donkere roodblauw Daar de kleuren die men te Pargs in den zomer draagt gewoonlgk tot model dienen voor herfst en winter benevens het toekomend voorjaar zoo kan men aU de Fransche modekleur gerust het korenblauw aannemen Behalve het korenblauw zag men ook nog veel mat en schelrood In Tambak Langon bg Soerabaya zou een vrouw uit den doode zyn verrezen De opgestane vrouw de echtgeuoote van eeu loerah zou nu ongeveer zeven maanden geleden gestorven en begraven zijn Onlangs echter op zekeren nacht verrees zg uit baar graf en keerde huiswaarts doch haar man wilde van haar niets weten ondanks hij haar aan eenige teekens herkend zou hebben Daarop hegaf zg zich naar hare familie die aanvankelgk geen geloof hechtte aan bare mededeeliogen doch ten laatste alles voor waar aannam Of men hier met een ludische manier van bedriegergi te doen heeft Te Hoogblokland nabg Hoornaar dacht men in het voorjaar op de landerijen bevrgd te zgu van muizen welke iu het vorige jaar de velden afkoaagden nu echter is gebleken dat dit niet soo was daar dn grasmaaiers ze nog bg menigte zien en de sporen barer vernieling overal nog zichibaat zgn de landlieden kunnen overigens tevreden zgn met bet grasgewas dat op sommige plaatsen zeer groot is men hoopt vooral op droog weder opdat het hooi goed gewonnen worden kan Het volksgeloof beweert dat iemand die in het water valt driemaal boven komt vóór dat hg verdrinkt Dit praatje heeft echter schgn noch schaduw van waarheid Een feit is het alleen dat het den mensch wgl zgn lichaam in soortelgk gewicht niet veel verschilt van water niet veel inspanning koat om zich boven te houden Valt nu iemand die niet zwemmen kan in het water dan slaat hg om weder adem te kunnen halen met handen en voeten om zich heen en die beweging kan tengevolge hebben dat de drenkeling een of meermalen naar boven komt doch dat dit driemaal het geval moet zgn is volkomen onwaar In t algemeen geIgken geen twee gevallen van dood door verdrinking op elkander want al naar den onderdom het geslacht de constitutie enz handelen drenkelingen anders Wil men zonder gevaar voor eigen leven een drenkeling redden dan wachtte men tot deze zioh niet meer beweegt wil men echter de redding mistellen tot de persoon driemaal boven water is geweeat dan zou men groote kans loopeu te laat hulp ie biedeo BnUenlandsch Overzicht De gisteren gehouden Fransche Kamerzitting werd gepresideerd door den len vice president De Hahy Voorlezing werd gedaan vau een schrgven van Casimir Perier waarbg deze ontslag neemt als voorzitter r Kamer In den Senaat las de voorzitter de heer Challemol Lacour de adressen voor welke door de regeeringen van tal van Staten waren gezonden en die zeer werden toegejuicht Toen de lezing was afgeloopen zeide de voorzitter De gevoelens welke in deze adressen zgn uitgedrukt zgn gernststellend voor de toekomst der beschaving zg zullen de banden tau vrede welke de geheele wereld enger wil makeu nog nauwer toehalen zij doen de geschillen welke hadden kannen oprgzen tusschen Frankrgk en de volken die wij ais bevriende natiën beschouwen verminderen en verdwgnen De minister van buiten landsche zaken Hanotanz en de Italiaanscbe gezant Reiesmann hebben gisteren eene hgeenkomst gehad Uit de inlichtingen welke van weerskanten gegeven werden bigkt dat er geen gewelddadigheden zgn gepleegd tegen personen er is alleen materieele schade aangericht Er wordt nog altgd veel gesproken over te verwachten internationale maatregelen tegen de anarchisten De aanslag op Crispi en de moord van C rnot hebben aan de geruchten nieuw voedsel gegeven dat trepressailles komende zgn Het initiatief tot een bespreking is echter totn toe door geen enkele regeering genomen Wel heeft dadelgk na de aauatageu te Barcelona de Spaansche regeering aan de Europeesche kabinetten een voorstel in dien geest gedaan maar dit leidde tot geen bepaald resaltaat en ia later niet vernieuwd Van Dailscbe zgde ia het iniiiatief tot zulk een internationale overeenkomst niet te verwachten alhoewel de Duitache regeeriug naar men meent wel geneigd zou zyn in te gaan op practische voorstellen waarvan werkelgk eenig succes te spellen is Reeds melde een Berlynach blad dat de Italiaanscbe regeering het initiatief zoo nemen maar dit bericht wordt nu weer onjuist verklaard Van Engelaud is wel bet minst te verwachten dat het zich tot internationale maatregelen leenen zal In het Lagerhuis werd tot de regeering de vraag gericht of zg al dan niet een poging wilde doen om met de overige Europeescbe regeeringeu maatregelen te beramen tot het voorkomen of verminderen van anarchistische misdaden De vrager bekwam echter geen bevredigend antwoord Minister Haroourt zeide eenvoudig dat deze questie van te ver strekkenden aard is om ze terloops te behandelen in antwoord op eeue vraag Indien het waar bleek dat eeu aanslag op den Oostenrykschen keizer is berftamd zou het niet onmogelyk zgn dat van dien kant het initiatief genomen werd Men beweert dat iu den Hofburg het paleis van keizer Frans Jozef drie Czechen zyn gevat die dolken onder hun kleeren verborgen hadden Wat ze in bet schild voerden bleek tot dusver niet het gerucht van den aanslag berust nog maar op een gisBing Intusschen zyn uu Frans Jozef naar ZuidTyrol vertrekt waar hy eenige dagen zal vertoeven door de politie bgzoudore voorzorgamaatregelen genomen voor de veiligheid des keizers Volgens den correspondent van den cStandard is te Barcelona een r ct w oompiot van anarchisten ontdekt Een man die verlangde den gouverneur te spreken werd in hechtenis genomen Toen te zynen huize een onderzoek werd ingesteld vond de politie een aantal brieven en andere stukken waaruit bleek dat bg tot de anarchisten behoorde en uiet de leiders in betrekking stoud Vandaar het vermoeden der politie dat de man voornemens was een aanslag te plegen tegen den gouverneur In Antwerpen heeft de ontploffing plaats bad van een bom die blgkbaar ook van anarchisten afkomstig was Voor een van de fraaiste huizen der stad was het projectiel neergelegd Gelukkig werd er weinig schade aangericht De politie zoekt nog naar den dader De Galignani Messenger verneemt van zgn Londenschen correspondent dat reeds op 6 Februari den dag van Vaillant s onthoofding tot den moord op Carnot zou besloten zgn en ook dat de politie in Engeland en Frankryk van dit besluit kennis droeg daar zg exemplaren van het dreigmauifest der anarchisten in handen had De Temps bevestigt het bestaan van dit plakaat dat ook zg gezien heeft Het is uit Londen gedateerd 6 Februari 1894 Na eenige beleedigende woorden eindigt het cNu is het nw huid die t geldt gy hebt Vaillant s hoofd gehad wy zullen het uwe hebben president Carnot Le e de anarchie Men mag vragen of waar znlke plakaten aan de Fransche politie bekend waren het leven van het hoofd des Staats niet beter had behooren beveiligd te worden Ten slotte volt nog van een complot in Rome gewag te maken De politie heeft 38 mannen van de daad in hechtenis genomen en tevens de hand galegcTop drie anarchisten die voornemens waren een dynamiet aauslag op de Italiaansche Kamer te plegen Een en ander wordt door de cCapitale vermeld In het Engelsche Hoogerhnis zeide lord Reay Wat op den duur het gevolg zal zgn van de sluiting der Indische Munten voor de vrge aanmnnting van lilver is nog niet te voorzien maar tot nu toe heeft de handel in Indië in t algemeen er baat by gevonden en geen schade van geleden Du regeering is besloten de Munten niet weder te openen maar ook verder de proef te nemen met den maatregel van verleden jaar In bet Lagerhuis deed de vice minister van koloniën mededeeling van een telegram dat hg had ontvangen van sir Henry Loch Daarin wordt gemeld dat ingevolge de persooulgke besprekingen welke Loch met Kmger heeft gehad de Transvaalsohe regeering er in toe gestemd heeft geen Engelsche ingezetenen meer tot den krggsdienst op te roepen en een overeenkomst te sluiten waarbg aan Engeland de behandeling op den voet der meest begunstigde natie voor zoover den krijgsdienst betreftwordt toegestaan Tevens wordt in het telegram gemeld dat de Swazilandconveutie in haar tegenwoordigen vorm met zes maanden is verlengd Gladstone a staatkundig werk is vooi oed geëindigd officieel is medegedeeld dat hrjzioh voor zgn zetel in het parlement niet herkiesbaar stelt I go back to my classics zeide naar de 8tandard herinnert lord Greoville toen by uit het politieke leven trad en Gladstone zal eveneens zyn kracht verder aan de letterkunde wgden Zyn staatkundige taak is afgeloopen en hg heeft zich een naam gemaakt die even lang zal duren als de Engelsche geschiedenis den naam van een staatsman van den eersten rang overtuigend meesleepend als redenaar ongeëvenaard als debater groot als wetgever en financier een leider die in zgn volgelingen geestdrift wüt te wekken en weergaloos populair was Het nageslacht zal uitspraak moeten doen over zyne van vele zgden heftig bestreden staatkunde waar het de eenheid van het Vereenigd Koninkrgk gold Gedurende het politieke leven van nagenoeg allen die thans aan de staatkunde deelnemen was Gladstone de overheerschende figuur in het Britsche parlement De Italiaansche Kamer heeft de financieele voorstelten der regeering iu hun geheel lüet 180 tegen 74 stemmen aangenomen De eiachen van Duitschland in de zaak der Angl oBelgische Congo oonventie hebbeu het gevolg gehad dat Engeland het onhoudbare van een bepaling als die in artikel 3 der conventie beeft ingezien en dit artikel waarin de afstand iu pacht van een strook gronds van 25 KM breedte in den Congostaat aan Engeland werd bepaald dus waarschgnlyk zal worden ingetrokken In Engeland hechtte men aan die bepaling van het verdrag zeer veel waarde Reeds vroeger tydens de onderhandelingen met Uuitschland in 1890 had Lord Salisbury zich voel moeite gegeven om het gouvernement te Berlyn te bewegen niet al te sterk aan te dringen op het uitbreiden der grens van de Dmtsche bezittingen in Oo it Afnka tot aan den Congostaat En toen reeds werd in Engelaud de eisch gesteld dat dit land gelegenheid zou gegeven worden om eeu onafgebroken weg te verkrygen tusschen de Kaap en de Nylmonden Doch te Berlyn had men geen ooren voor deze wenschen van Lord Salisbury Hg kanalleen het recht van vryen doortocht over Duitsch grondgebied krggen Lord Kimberley trachtte thans langs een omweg te krggen wat Loid Salisbury niet gelukt was hg deed een poging om door een pacht contract van den Congostaat het terrein te verwerven dat zyn voorganger niet van Duitschland had kunnen 9 machtig worden Doch Duitschland heeft daar dadelyk paal en perk aan gesteld Het heeft kort en krachtig zgn verontwaardiging uitgesproken en zijn uitspraak is begrepen en opgevolgd De Fransche pers is hierover zeer verheugd Want ditmaal gingen de belangen van Frankryk en Duitschland in Afrika samen en door het optreden van Duitschland werd een bepaling ingetrokken die ook in Frankrgk veel kwaad bloed had gezet Burgerltike Stand GEBOREN 27 Juni Dina Carolina onders M D Wessels en C M Frelier 28 Aafje ouders W Boer en J C van den Berg OVERLEDEN 27 Juni C Robette 73 j 11 m 28 A Moleveld 2 w D Ouweneel 66 j H van der Horst 2 w ONDERTROUWD 29 Juni C F P H van Deursen te a Gravenhage 30 j en A F Jansen 23 j BeeuwQk GEBOREN Corneüa ouders J van Kats en A L Verkleg OVERLEDEN L C Vermg 58 j L A van den Berg 81 j