Goudsche Courant, dinsdag 3 juli 1894

No 6303 Dinsdag a Juli J804 33ste JTaargan I 1 Wflt ït InwiiiviM tsien Jicht Bienmellek Lendsnpgnen kortom ppp ftOUDSOIE COHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden ib 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplliatst v ii 1 5 regels k 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte ♦ Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ƒ ECHT Oberlahnstein OIR£ermtfO K VICro IMBffOA OB£ HAH Sm f MnnfuchnppiJ tot JCxp o Uutie der Victoria Bron t pvpsfif rf fp ïlotfprrinm Ziiidblaak S Verkr gbaar in t Hoofddep6t voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch ïi 18 cents per halve Fleech a 13 eente Kruik 17 Knik i 13 erwgl voor de 1 e d i g e Flesachen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Haikttréoht GEBOREN Cornelia onders W Lou en P Honkoop Petrouella en Piiulina oodertt J van Leeawen A H Dirks Wegens vergevorderd Seiimen worden de met ZO kKOBItNG VBBKOCBI A van OS At £ 73 73 Beurs van Amslerdam 8 JUKI lotko n 8 Vs 108 W s 78 8 Vi Vor krs 89 1021 97 78 781 77 l As Sl is 78V 96V 1041 611 ♦ Vxs ♦ is Vs 107 60V 36 100 100 89 659 620 lOl s 88 102 216 184 98 108 lOlVa 186 991 68 30 101 1031 183 l 3 i 104 As Va 13B 4 1 68 68 105 187V 103 lOlV 66 s 100 1391 180 8 9 43 851 20 IS v 1081 111 loov 861 47 9 184 108 1077 1011 1011 114 119 37 107 88 Niduukh Cert Nod W 8 S i dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHSU Obl Ooudl 1S81 88 4 Itxlii InsohriJTiDg 1862 81 S OowBNm Obl iopftpior 1868 G dito in zilver 1868 6 PomTCOiL Oblig met ticket 3 dito dito S EnkuND Ubl Oost ie Serie 6 dito Oeeons 1880 4 ditobyBoths l86 4 dito bij Hope 18S9 90 4 dito io goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 5 SruMi Ferpet tokuld 1881 4 Tiuiu Oepr CooT leen 1890 4 Oeo leeeing serie D Qeo leeaioK serie 0 2lIIsAn Iln Bee T obl 189i S Mixioo Obl Buit Bob 1890 6 VlKIztlBLA Obl 4 onbep 1861 A luriKDAll Obligatiee 1861 SVi BorrnuH Sted leen 1886 S i NlD N Afr Hai delsr uud Arendsb Tab Mg Certifioaten DenMaatsoheppü dito Aruh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Torstenl aand s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsche bauk aand Ked Haudelmaatach dito N W fc Fae Hyp b pandbr 5 Satt Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTlKK Oost Hong bank aand RusL Hypotbeekbank pandb 4Vi AnxiKA Squit hypoth pandb 6 5 s 491 1861 US Maxv L G Fr Lien cert 6 Kid Holl lJ SpoQrv Mlj aaud Hij tot llpl y St Spw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito TaLII 8poorwl 1887 89 A Eobl S Zoid IUl Bpwmjj A H obl S FouN Warschau Weenen aand 4AviL Gr Kuss Spw Mij aand 6 Baltisehe dito aand Vl 8 48 I aatoira dito aand KIvang Dombr dito aand 6 Knrsk Gb Asov Sp kap aaad 6 Losowo Sewast Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk ilito oblig S ZuidWest dito aand i dito dito oblig 4 AxiBlKA CeDt Fao p Mij obl 6 Ohio fc North W pr C t aand dito dito Win at Feter obl 7 Denver Rio Gr Bpm eert T a Illinois Ceotral obl in goud 4 liouisv fc KashvilleCert v aand Mexico N Spv Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t FanI Minu fc ManiL obl 7 Dn Fac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B CiNAsa Can Bonth Cert r aand VlH C Ballw fc Nar Ie h d e O Aouterd Omnibus M aand Rotterd TramwegMaats aand Kin Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand S BlLOlE 8tadAntwerpenl887 2 i Sud Brussel 1886 2 Hon Theiss Begullr Qesellach 4 OwTiNK StaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Sruin Stad Madrid S 1868 Ver NiD Bes Hyp Spohl eert 6 ADVERTENTIËN 1 Heden overleed in den onderdoqi 1 1 Tsn bgns 18 maanden one geliefd Kindje 1 1 JOHAKNA I S A WAO£NAAB 1 1 B WAGBNAAB 1 Wmtibubg I 1 Gouda 30 Jnni 1894 Voor da vele belzen van deelneming onderroDden by het overiyden van mgnen geliefden Echtgenoot den Beer Q na MOOIJ betnig ik ook namens mgne Kinderen mynen haitelgken dank Wed G DE MOOIJ SOBDILIIIBDEG BtMtrdmn 29 Jnni 1891 Voor de ele Hjken T n deelneming bg het overiyden van mynen Zoon den Heer QKRKIT DK MOOIJ te RoUerdam betuig ik mynen oprechten dank Wed G DB MOOIJ Stbvins eoMda 29 Jnni 1894 Ter gelegenheid van de HARDDRAVERIJ t © G o u d a op DONBERDAG 12 JULI 1894 deê namiddag ten ü uur om Prijzen en Premiën van f250 f 100 en f 40 De HRrddraTery Vereeniging EENDRACHT MAAKT MACHT De Notaria Mr 1 MOLENAAR muol dinxveen is roontemeQa om Bi namena zyn principalen bg Veiling en Afslag op WOENSDAGEN 4 en 11 JULI 1894 telkens dea voorm ten IJ U9 e in het Kotffiehnia van D tak Nisks k aan bet dorp te Waddinxvten piêbliék te verkoopen Het zeer gunstig gelegen in den besten taat Tan onderhoud Terkeerend Wyk A No 104 aan bet Dorp te Waddinxveen ingericht en sedert tal ran jaren met snccèa wordende gebroikt tot BROODBAKKERIJ met WINKEL en WOONHUIS nienwen Steenen 8CH0UB ERF POORT en TDINGROND ter kad grootte T n 2 Aren 92 c A Verhnnrd tegen 4 32 p w tot 1 Sept 1894 Aanvaarding onder geatanddoening dier hnnr by de toewyzing Te zien Maandag en Dinsdag vóór Veiling en Afslag van 10 3 üre en op de Veiling en Verkoopdageu van 9 11 nre s v m BBTAALDA6 13 AÜGCSTÜ8 1894 Nadere informatiën geeft genoemde Notaris MOLENAAR ll rNKEL C KOMNKI IJkl Si I imvi rvi uij h Agentuur by de Firma Wed BOSM4K te Guoda PARAPLUIES EN EN TOUT CAS Toor Heeren Dq ea en hinderen Met Zyde Sanelle en Gloria stof Zie de prgzen in de Uitstalkas Separeeren en Overtrekken l QILEIN Lange Tiendeweg D 61 TAKUAftTSEH f i m i NteuweDdijk 241 Eerste huis T d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEERBN Woensdag en Vrijdag van 9 tot 3 uren Markt IM Gouda Oond Snelpendnk van A Buxuux fc K i Wed M MOL Korte Tiendeweg I 3 ia het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan ran ROKKEN EN LUIERS LANDBOUWFEESTEN Vlaggen in alle groota te Koop en te Huur Goudsch In igne Unt roodwit rood in de FINALB VITVBRKOOP bij l S KËISER Korte TieDdeweg D Il mmmwrn Men wordt verzocht op t HERK te letten ÜIT HBT MiOlZWN ViK M RAVËNSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in rerzegelde pakjes Tan vijf twee en een hal en een Ned ons met Termelding Tan Nomoier en Pr B Toorzien Tan neTenstaand iMerk Tolgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de nitToering Tan geeerde orders aanbeTelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagsche Beschnit Pirma J WELTER WIJDSTKAAT A 42 Magrazijn van Corselten ÖECONPEOTIONEERD en TRICOT Boezelaars in alle soorten VOOR Dames Meisjes en Kinderen Voor dadelijk of tegen AugTistus wordt gevraagd eene zindeiyke nette Adres Bureau dezer Courant op de Overal tegen s7t Anher PaiiiExpeller WSt utket Ml untlun te wenden tegen UautAntor Pain Expeller lfgiX moet dos steeds in ieder Imisgezin S Anter Paiiifxpeller PrSs 60 eent 76 oent en fl de aeeoh Voerhanden in de meeste Apotheken eo bn F Ad Hioliter Co te Eotleniam Te Gouda bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt tm ViWUlWK Korte TienOeweg U É Te bevragen ba C A B BANTZINGER BRANDEWIJN MjSLOTEMAKEHenCo l lieuw Fijn Gebak EN KRIUGETJES so Cent per 5 On te bekomen bg L M de Goederen Koek Eleingoed en Siroopwafelbakker KORTE TIENDEWEG D 18 OPj PDIKE ODDB T 41 SCHIEDAMMER GEKEVER Merkt NIGHTCAP V erkr ggbBar bij M PEETERS Ja N B Ms bewijs vaa echtheid it cachet en kurk steeds roorzion van dea naam der Firmt P HOPPE ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buit f landeche Couranten worden dadelyk opgezonden door het AdverUntie Burean van A BRINKMAN t ZOON te Gouda liaadtaelceitiatf met rood IbHotb verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 2 Jali 1894 Het onderzoek tbd het water der Waterleidiog had gedurende Jani het volgende resQlt at 2 Juni 4 2 Mg permang kaUeas per 1000 cc 9 2 5 25 0 6 30 6 5 Aan het poiUcantoor Gouda ea de daaronder reasorteerende hulpkantoren werdgedarande d maand Jani 1894 in de R kspostipaarbank ingelegd f 4969 55 i terugbetaald i 3861 48 Het liatate door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3883 Hedenmorgen had op de boTeusaal Tan het Schaakbord de aanbesteding plaats Van het verbonwea van het perceel B 12 in de Dubbele Buurt alhier 7 inscht vings biljetten waren ingekomen Ingeschreven werd door zonder voorw met voorw D Vonk voor ƒ 2428 2297 C W den Hoed 2310 P M Koowndwl 2168 2063 A Snelleman 2153 2033 E Sliedrecht 2136 2036 L van Blokland 1840 1560 J H Nie eld 1800 1500 De heer J D Kromhout alhier is aangesteld als tydeiyk onderwyzer te Nieuwerkerk a d Usel Gisteren arriveerde met een pleizierboot een huisgezin uit Haarlem bestaande uit 4 personen nl man vrouw en 2 jongetjes Een dezer kinderen ia het spoor bonter geraakt en verdwaalde De onders met een der jongens gingen met de boot weder terug denkende dat de zevenjarige reeds op de boot was dit wa evenwel niet het geval De kleine werd door een ingezetene naar de politie gebracht die het kind verzorgd heeft waarna het heden onder geleide weder bg de ouders is terugbezorgd Aan het dartiende jaarlyksche verslag van de Hoofdcommissie van het Ondersteuningsfonds ontleenen we het volgende Helpt allen eene vereeniging die allen wil helpep 1 zoo spreekt het Bestuur er op wg FEUILLETON t laatste eener Familie Naar iet Fratack 66 ffik waa de eeniga bij mjj in de baart die nog nooit ia de hoofdstad was geweest en men hield m er dikvijls mede voor den gek Toen kwam ilc eindelijk lot het besluit er eens stilletjes bben te fiasD Eondsr dat iemand er iets van wist Ik heb Jacob gezegd dat ik naar de kermis te Mayenoe ging waar ik een week dacht te hlqven Daarop beu ik te voet vertrokken en liep een paar statiooB ver Toen heb ik een kaartje derde klasse genomen eo nu ben ik hier I Dus spotte de kolonel vben je enkel hier ge komen om vat te wandalen £ n denk je dat w j daaraan geloof zullen slaan f £ n toch is t de zuivere waarheid t Is een dure aardigheid dis mig wel 60 gulden kost raaarikheb eindelijk mijn zin eens Ilc beb er eohter al mooi gïMoM van t Is hier alles zoo groot dat ik een goioel heb alsof de beenen mij by het lijf hangen zoo heb ik geloopen En wat kost alles een geld om deze wassen poppon te zien hebben ie me tien stuiven laten betalen en op da kermis te Pinnn koat t maar een dubbeltje jrHeb je soms de brutaliteit om te beweren dat je met de pniUeu die ja aan het lijf hebt van da faoave vertrokken bent 1 I op heen I Zoolang ik je ken heb ik je nooit op die Banier gekleed genen zende dat alle onderwgzers onverschillig of ze leden van het onderw zers genootscbi zgn of niet voordeel uit de inrichting kunnen trekken Het fonds helpt uoodiydendeonderwgzers hnnne premiën te betalen in eene levensver zekering ten bate hunner vronweü opdat voor deze niet de publieke weldadigheid behoeft te worden ingeroepen wanneer de onverbiddelyke dood den man wegneemt die volgens de wet alleen zgn huisgezin moet onderhouden Velen steunen dan ook dit fonds hetzg door een jaarlgksche bgdrage hetzg door een gift in eens Veel is er echter noodig wil het fonds aan hare rerplichtingen kunnen voldoen Stadgenooten die van plan mochten zgn een handje te willen helpen gelieve zich daartoe te wenden tot den heer Posthumus alhier Kon men voor omstreeks 12 jaar Gouda noemen als de plaats waar de meeste kaas op de markt werd aangevoerd en was dit ia den laatsten tgd Bodegraven thans is het Woerden waarvan gezegd kan worden dut het da grootste kaasmarkt van Zuid Holland heeft Dit bigkt uit de volgende o aven Gedurende de maanden Mei en Juni dezes jaars waren aangevoerd te Alfen 801 partyen kaas te Oudewater 905 te Gouda 1111 te Bodegraven 1996 en te Woerden 2353 De statistiek der sterften over Jan 1894 wgst aan dat in Zuid HoUand met eene bevolking van 1 021 436 inwoners het aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 inwoners per jaar bedrog 30 72 Op 1000 inwoners komen in die statistiek de volgende gemeenten voor Gouda met 41 21 overledenen Leiden 40 89 Delft 37 83 Rotterdam 32 55 Dordrecht 31 76 Den Haag 21 69 Schiedam 18 42 Gedeputeerde Staten hebben de FroTlociale Staten in overweging gegeven te beslaiten over 1895 en de volgende vier jaren aan de gemeente Maassluis in de jaarlgksche kosten van het nitbaggeren der met rgka en provinciale subsidiën verbeterde haven tot de oorspronkelgke diepte eene t emoetkoming te verleenen van een vierde der kosten met dien verstande evenwel dat voor rekening der gemeente Maasslnis in die kosten geen minder bedrag blgve dan f 3000 onder voorwaarde o a dat het rgk in de genoemde kosten Vn t er me niet van I t Heeft me genoeg gehinderd mij te moeten kleaden als Fargzenaar Den dag toen ik uit den trein stapte met mijn gebloemd vest en den groeten hoed op liepen de jongens me nohteraa of ik een wild beest was Toen beb ik het pak gehuurd waarin ge mij thans ziet bij een uitdrager die het goed terug neemt Dokter Berirand had De Poorter laten spreken zonder hem in de rede te vallen Hij hoopte dat hg xich zon vastpraten Thans achtte hij t oogenblik gekomen om de eenige vraag te doen welke hem werkel k belangstelling inboexomde H j wUde namelqk weten welke vorstandhouding er bestond tussohen dezen shmmon boer en Eudolf vao Triohtvoorde Waar logeer je F vroeg hij ifin t eerste het beste kleine butel antwoordde de boer zonder zich een oogenblik angst te laten aanjagen Dat hangt af van het stadsgedeelte waar ik me tegen het vallen van den avond bevind Zoo ben ik gisterenmiddag het slaohthuis eens gaan zien en ik beb te Yillette geslapen irEn je meester Heb je dien niet gezien gMijiiheor Eudolf o ik zou hem niet gaarne opzoeken aeifs al woa bij te Parijs Zonder s n toestemming heb ik de Eazantenhoeve verlaten t Zou verscbrikkelgk zijn als hij mij eena snapte Als ge hem ooit ontmoet smeek ik u hem niet te vertellen dat ge mij gezien hebt i Als hij niet in Parijs is waar is hjj dan vWist ik t maar I zuchtte De Poorter Hg ia op den ochtend van Sint Hnbertus vertrokken Een ongelukkiga dag om te reizen En na dien Mjd heb ilj niet meer over hen hooren spreksa Uittstens eene gel ke tegemoetkoming verleene als de provincie Voorts lo het subsidie uit de provinciale fondsen teq bedrage van f 127 500 bg besluit van 16 November 1888 to ezegd voor den aanleg eener spoorlgn tusschen Gouda en Schoonhoven toe te kennen aan de ErimpenerwaardSpoorwegmaatschappg ten behoeve van den door haar aan te leggen locaal spoorweg tusicheu Gouda en Schoonhoven onder de voorwaarden en bepalingen in genoemd besluit omschreven behoudens deze wgziging dat in de voorwaarden betreffende de exploitatie der Ign in plaats van de Egnspoorw maatscbappij gelezen worde de Maatschappg tot exploitatie van Staatsipoorwegeo j 2o afwgzend te beschikken op de adressen van de heeren A Kaptyn te Gonda en Vas Visser en v d Ondermenlen om provinciaal subsidie voor den aanleg eener tramverbinding tttaschen Gouda en Schoonhoven Bg kon besluit is aan den ontvanger der dir belastingen D W C Veldhorst te Dordrecht c a op zgn verzoek eervol ontslag t s rijks dienst verleend behoudens aanspraak op pensioen en onder dankbetnigiug voor de k ïuWe dianaten gedurende meer dan 50 jaren Mn den lande bewezen Bg den landbouwer K in den Prins Alexanderpolder is tydens hg een huwelgksfeest vierde ontvreemd een gouden halsketting met diamanten slot alsmede een paar gouden oorknopjes Het provinciaal kerkbestuur van Znid HoUand heeft aan den heer Andreas van Oosten pred bg de Nederlandsche hervormde gemeente te Ijekkerkerk uithoofde van voortdnrende ziekte tegen 30 September e k eervol emiritaat verleend Het gewezen kamerlid de kapitein der art C M E von Löben Sels is wederom in activiteit hersteld en bg het lo regiment vestingartillerie ingedeeld na afloop van zgn boitenlandach verlof Door den 6ond van klerken bg s rgksbe lastingenc ia aan den oud mioister mr N G Pierson een schrgven gezonden waarin hem dank wordt betuigd voor hebeen hg als minister ter verbetering der positie der belastingklerken heeft gedaan i ¥jO toch zeide Arthur vbeo jg gisteren in het park Monoeaux gezieu in een rijtuig en f Het ia waar dat ik een rgtuig genomen heb prevelde de Foortor Maar dat is mg ook slechts éénmaal gebenrd Hebt ge mjj dan gezien vJa en gg hadt den heer van Triohtroorde ook Irnnnen zien Hij was bij mij Is t waar F Is t wezenlgk waar O wat ben ik bigde I Ia vijf weken heb ik nu reeds niets van hem gehoord en nu en dan vreesde ik z lfa dat hg dood was vDat dacht bg ons iedereen bromde kolonel Jugon Ja ik geloofde bot eigenlijk ook Maar miinhser heeft hem gezien dat stelt mg gerust Heeft mijn meester mg gezien Deze vraag was rechtstreeks gericht aan Arthur die antwoordde rNeeo Maar ik heb hem gezegd dat gij in eeu rgtuig langs ons heen wvart gereden gVieï waarachtig riep da Poorter Nu herinner ik mg uwer Gg zgt t die rog too hebt opgenomen toen ik op den hojek stond van een groote straat ifMgnheer Krzee ia da neef van mevrouw Tan Hansweerd zeide de dokter O goeie hemel boe grappig 1 En ik hield hem voor een rechercheur I Brutale vlegel hoe waag ja t om zoo ieu te zeggen riep de kolonel i Wel stel u in mjjn plaats Men had mg in Bretagae gezegd dat Pargs volsitmet reoherehenrs Ik zag een mijnheer dian ik niet kende maar mg vreeselgk opnam Ik ward bang en heb een rytuig geDomea De afdeeliug Zuid Hollaod van den Alg Nederl Politiebond heefl thans md conceptreglement ontworpen voor een op t richten pensioenfonds voor weduwen en weeien Vftu leden van den algemeenea Nederhuidacben Politiebond Volgens dit concept zal hejb fonds wordtn gevormd a Door de bgdragen der leden b Door den mterest der belegde geld n c Door giften van particulieren d Door het kapitaal op het o nblïk deroprichting van het fonds bezeten door denAtgemeenen federland3chen Politiebond e Door de helft van de inkomsten die deAlgemeene Nederl Politiebond jaarlgks geniet f Door subsidiën door gemeentebesturen ten behoeve van hunne politiedienaren testorten en verder door alle inkomsten vananderen aard dap hierboven wngegeven De door de leden te storten contributie is bepuld als volgt a Voor leden die een jaarlgks traktement genieten minder dan f 800 2 pot van dat traktement b voor idem met een traktement van f 800 tot minder dan f 1400 2i pet c voor idem met een traktement van f 1400 of meer 3 pet Ten einde het zoo wiodige kapitaal tot oprichting van het fonds u vormen zal geen nitkeering plaats hebben dan nadat bet lid twee jaren aehtween heaft geeontribueerd De nitkeering aan de weduwen of eezen gaat in op den dag volgende op dien van het overlgden van bet lid en na overlegging vai een akte van overigden vergezeld van eene verklaring van een geneeskundigfii dat het lid niet tengevolge van zelfmoord is gestorven en heeft plaats tot aan een nieuw hnwelgk van de vrouw Is de overledene weduwnaar dan ontvangen de weezen gezamenlgk hetzelfde bedrag als pensioen dat de weduwe zou genoten hebben tot het jongste kind het 19e jaar is ingetre den mits zg niet zgn aangehuwde kinderen Het pensioen genoten door de wednwe van een lid gaat bg haar overlgden ovrr op de weezen onder dezelfde voorwaarden ali in het vorige lid van dit artikel omschreven De uitkeering zal bedr en y van het gemiddelde traktement gedurende de laatste 2 jaren door het lid genoten doch mag in geen geval de som van f 600 te boven gaan Het loods wordt beheerd door een adminietrateur die daarvoor een jaarlgks traktement ontiangt Hg wordt telkens voor één jaar benoemd door de algemeene vergadering Hg staat onder contrdle van eene commiitie van 10 leden van den Bond van wie 2 lid van het hoofdbestuur moeten zgn Je zoudt de politie niet vreeaen ab je gewetm zuiver was ylk heb me niets te verwijten kolonel Maar dat ik geen vaste woonplaats kan aanwgzen sedert ik te Pargs ben ia voldoende om mij in moeilijkheden te brengen t Is me alsof ami dat aan mga neas kan zien Ik heb een rijtaig genomen en ben eerst uitgestapt bij het ilachlhuis te Villette irik wist niet dat ja zoo angstig was En met dat allea heeft mijn meester teker gehoord dat ik te Parijt hen Ik zal hem dna moeten opKoeken Hg zon bepaald boos worden als ik m voor hem verborg Op t oogenblik zult ge hem niet te hoiatreffipp maar ik weet waar hij is en zal u bij hem brmgfla zeide Arthur Daar zoudt ge mg een groeten dienst aede bewgzen mgnhear hoewel ik trg bang ben dat ik slecht ontvangen zal wnrden Qe zult mij wel voorflprtken niet waar De Poorter schoon thans erg veei haast te hebben om den heer van Triohlvoorde te evtmoeten Hjj keek telkana onrustig naar de Itsppeo Het had alten sohQn alsof hg vreesde iepiand te salleo zien verschijnen wiens komst hem hinderlijk uu geweest zijn De dokter trok Arthur ter zijde en fluisterde Het denkbeeld om dien ssaa bü vaa Triohtvoorde te brengen is uitmuntend onder voorwaarde dat ge bg het onderhoud tegenwoordig zijt Dat ia het eenige raiddal om ons er van te overtuigen dat ig geen van beiden liegen ali zij baweran elkander te Pargs w niet ontmoet te hebben