Goudsche Courant, dinsdag 3 juli 1894

No 6303 Woensdag 4 Juli 1804 Wegena vmgevorierd Seimen ir r ep de 338te Jaargang I i t 1 1 1 i 1 f II mwmÈ mmm NieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Oe üitgive dezer Courant geschiedt dagelykg met uitzondering van Zon en Feestdag en pe pr sl er dne maanden is ƒ 1 26 franco per t po8 i l 70 A zonderlqke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 reg els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wie zeker zyn wu d Echte Eikel Cacao te ontvuig n tesamen Hgesteld en na vele proefiiemingen U den H handd gekomen onder den naam des Huitvinders Dr MiobaeUs vervaardigd op de beste machinee In het wereldbe Hroemde étabblisaement van Gtebi Stoll Hwerok te Keulen aiicln Eikel Cacaol in vierkanten bnann Hj Deze Eikel Cacao is met melk gekookt Hleene aangename gezonde dnnk voor d p Hgelüksch gebruik een A 2 theelefeU raa t p sder voor een kop Oiocolate Als geneeskrachtige drank bij geval vu diarrhee slechts met watn te gebruiken Terkrügbaar bg de Toornstmsts B H HApothekers ois i 1 80 c 0 90 a 0 35 Generaalvertegenwoordiger veer Nedep B land 1 Ml MatlenMtdl Amsterdam Eidvetstraat 108 B met DO UKOBTIlfO rBRKOCBT L van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam so JUNI 1007 losviè n 78 77 81 l i 78V 7i SVa 104lVu 8 Vi ♦ l 107 67V 867 100 100 80 867 10 lOl s 881 lOïf 215 1S4V f 101 186 l 68 30 101 1081 188 183 1041 tVor kn tlotkoen K l i iB Cmt Ked W 8 V 8 8 7 dito dito dito I 100 dito dito dito 8 i ll ik ID Vl Homu OU aoudl 18 1 88 4 Itaub iMcbrijviDg 1888 81 8 OoniSL Obl in pipior 18688 7 8 Vu 1 U dito in til r 1888 8 JT r IISiL Oblig met tiokat 3 81 il ii dito dito S 891 Bnuxs Obl Ooat Se Beria t dlu a u 1880 4 dito b Botli 188g 4 4 dito bq Ho 1888 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1684 6 Iruia Perpet lohuld 1881 4 ttmuu Oepr ConT leen 1890 4 Gtoe leéuing lerie D Geo leaning Mrie J Svin Arn ltiP Beo t oU 1891 6 MlXIoo Obl Buil Soh 1880 8 TlNUnlu Obl 4 onbap 1881 AmiimiM OUlgatien 1861 3 100 lOOi j ïonnDAlc Sted leen 1886 3 i H D N Afr Hsndelir aand Artndab Tab Mj Certitoatan Dui HaatKikappii dito Arnh Uypotbaekb paadbr 4 ColLUij der 7ontonl aand a Or Hjrpotheekb pafidbr 4 Nedertandaohe bank aand Kad Handolmaataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr I Bott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoariNB Ooat HoDg bank aand EïsL Hypotheekbank pandb Vi j Mi m yi Equit hypoth pandb 5 45Vl 136 148 8 68 106 188 108 101 66 looy 130 8 81 48 80 IS i IM i 76 mv 100 39 47 101 184 Uaxv L G Pr Lien oert 6 KlD Holl IJ Spoarv Mü aand Mij tot Eipl r St Bpw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 b Ml Spaorwl 1887 88 A Kobl 3 46Vu ZaidIUl Spirmg A H obl 3 j 49VI PoLlx Warxhau Weenen aand 4 ïllBl Gr Buaa Spw Mg aand 8 Balliaobe dito aand 101 61 Futowa dito aand 8 Iwa g Dombr dito aand 6 Karak Ch Azow Sp kap aaad fi Loaowo Baoaat Sp Hij oblig 8 Oiel Vitobak dito oblig 5 Z idWe t dito aand 8 dito dito oblig 4 108 107 101 101 11 118 37 1071 A anau Gaot Pao 8p My obl 6 Ohio t North W pr O t aand i dito dito Win St Fetor obl 7 DehTer fc Bio Gr Spm oert T a Illinoia Central obl in goud 4 X iuia fc NaahvilleCeTt r aand Keiioo N 8p f M j lehjp o 6 Uiaa Kanaaa T 4 pot pref aand N York Ontario fc West aand dito Pennt Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 gt Paul Minn fc Hanit obl 7 Un Pu Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Got Ie hyp O 6 Cahasa Can Sou Cert T aand Tin C Eallw k Na Ie h d o O Amaterd Oninibas M aand Botterd TramwagHaata aand NlD Stad Amatordam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 BiLSIl stad Antirorpenl887 8 i Stad Bruaael 1886 8 UoHO Tbeiaa Begullr Qeaellwh 4 OoallNK Slaalaleening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 irtsrt Stad Madrid 3 1868 Ter Nis Bei Hyp Spoil oert 6 Burgerlijke Stand Zevenbulien GEBOREN Jan onder P Eiihouten M T n der Molen Corneli onder P Hogendgk OD M Klein GEHUWD H Poot en M Mefa ADVERTENTI£N T n 100 STVKS reed vrochtdragende Appel en Pereboomen om in 1895 te planten opgaaf van soorten en rdera condities franco inzenden adres K BOS Azu Dordrecht aeaaM i i Advertentiën lle£lnn ti en Buitenlandfcht Courantetli worden dadelijk opgezonden door het idTerteDti Bun D an X BBINEMAN 200N te Gouda Onuda BMlparadrnk an A BiINllus fc Zoon CopaefinRois 1 1 40 de Liter Dl OOONAC FIN BOM Tan da Sociéti Attünj mt iloor ket KBliwIo IM oiu hareKoede ho aanlKltedi n guuntig bekiiuii wordt geleverd Ie Vfiregetde bemende fleHHOhen ven b Liter Ibhond voorzien ven hetetl al eenUr i K venHAMKLRüOS Ultalaitend verkrUgbeer bil p E J v WANKÜM MELKERT OosthaTen firma B U Gouda pn ware Schat Toor del berlekkj tingen ingelakkige slachtoffers der Zelfig Onanie en geheime uttspatnet beroemde werk Dr Retau s FBEW l fNG Ische nitgave met 27 ifb Prg led die aan de verschrikveTÖlgen fan deze ondengl lydt iM lezen deppreebte leeniw die Tl redt jaart ks duizend v i een jdood Te TOJrkrHgen bg hetVertazin te L zig Nenmai kt 34 ïegen inzending ran het bedrag UpoatzegeU en in pJken boek jb aoii i j I I I fi Onfeilbaai Middel MELIANTHE Superior Borsf éoDig Extract Bekroond met EereilDiploma en tionden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gqnden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Clacago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht pnrgatief QeMeeët onmiddellijk Kinderen nemen bot gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbroken MELIANTHE is het beste middel der wereld H N van Schaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrflgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Abonneert Tl op het S KATHOLIEKE TÜIVERSMAGAZIJ onder Bedactie der beate Kath Letterknndigen Maandeiyks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als Bomana Novellen HUtorieehe Verhalen Poèxie AUerlel Itaad el8 Logogrief Bebug en me voor den zeer lagen pr s Tan ÜS CENT per 3 maanden franco per poss 80 cent Goedkoopsle aiaandsohrifl van P 8TOKVIS WATERRBÜ8 ürroBTKB a Boscu De NIEUWE LONDON doet het grjze Haar binnen enkele dagen rerdwgnen maakt het glansrjjk en zacht is onscha delgk Toor de hnid en Terft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dabhele flacon Alleen TerkrggbaarbgJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar bniten franco per post 15 et per flacon hooger Uitsluitend Toor Geabonneerden op oe G0ÜD8CHE COURANT naar het Fransch Tan Xavier de Montépin 544 pag druk is aan het Bnrean dezer Courant te Terkrügen tegen den spotprgs Tan 40 eeutt De Toorraad is niet groot men ptofiteei dus Tan de gel eohud Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EU SCHRUFpQEZEU en verdere zijn steeds in voorraad bij I LANGte TIENDHWEG 0 60 aarom wpd ik van mijn zenu den niet gone2e2 t j omdat dën hétllrechle pad ter gfenezini n et leerdet ke nèn niel zeldeta jnat f eaeziDg aanbrengeDde midtblen toeval ontdekt worden dif in de banden Ibd em beVwaainfg9Qessheet een goed succeB hebben V Taa niet Priesi itz de geteerde V e8tiger eor wBl ifkuurxinethode fe s woonplasta een bedevaartaaord roor de lijdende jijtenfBhbetd gew rdea is den ecDTÓmlige boorP Hwfl niet een Zweedaoh majoor Th re Brand genaanad een middel telen TrouweoziekttlQ ipan de band OTpiBn die het lancet der chirurgen reeds minder nooojaakriyk heefu gemaaM en thans g tnflengoöd TaniiUb geaeesheeren begint te orileuP Ook op het ge iedjiter baperjking raQflj töuuwzl kttói begidt er liotiï xe kümen ep ook biet t een weg geoöpnd gewerden e op de eenfom en uUuürli pte mskiier resultaten oplevert vete iineaschun dÉi QQoh zie iioph gAzoad zijn en tojjb klagen dat sË zich iü liobaam en ve wei gevoelen beWgerineBte niet Veten kuaneii D zoln dooi een rU4y getergd wordeln en in en ndoren tót mt zyp zonder het te wiHel J Vol worden gepl igd of door YreeBeHke drofli geMligbeiX 0 i slapen en worden dao benauwde ürqamea geknald Dan andere die te kamen hlbben mat hoofdpijn jflWest e zwakheid va geheug8 n oorauizen JUindelijk lydeQ i ergstpn onder ben ORc VflflBiii nid j vituadani en jr Uende a ekte Al gen die men of Meen leeftgd onder etk gestttJibt oo relken stand vindt zya j auwziek en Ju slachtotfers dqrlieefwyae van onzen tijd I i ij Wie tU cene dez r categdrien v n lijders haboort ea ingelid tt wenacbt te Worden dlrer de ver king tenet Dieuwa metholde admsseere zich nan i u il Amsterdam M CLEBAN Co Heiligeweg f Rotterdam f E van SANTBM KOLFF Kortrf Hoofdsteeg 1 m Ltrecht LOBRV PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F U J d K r Tien een oddrriabtend gisohrtftje over iSenuwziekten Beroerte Voorkoming eir Genazing gratis an franoo rerkrgghaar gesteld wordt 1 HoUandsche Maatscliappi van Landtouw Afdeeling GOUDA enOmstreken n JAARLIJKSGHE BIJ GËLEQBNHEID D£B TENTOONSTELLING 10 13 JULI a 8 te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRmKAI tK en Zn LangeTiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt 4 GRATIS bekomt elke lezer van dit blad het niet aUeeD voor zieken msar ook voor germilen h0O lt belangrijks en nattlgs boek DE WIEIID BE IIEIKir Men Bobryve eene briefkaart aan Blohtsr s Boekhandel te Kotterdsm Vraagt een proet van de echte T0EA7ES WIJN aanbevolen door de grootste geneesheeren van het bnis Em Stein Erdo Béoje nabg Tokay Hongarye Te bekomen by C van VLIET MAEKT 156 PEANSCEE STOOMVEEVEBU Gfaemlsehe WasscheriJ TAN H OPPEKHEINER 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen BSofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgatderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantets veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enK worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen ais nieuw afleverbaar in 3 di n te verven goederen in eene week BlMj ENLAND g1 DA 3 Juli 1894 1 Op de tlgem Yèrg gisterenavond gebondenwerd door de leden van de Kolfctub Gouda met slgemeene stemmen besloten zich aan tesluiten bg den Boud van Zuidholl Kolvere welke bond t Schiedam op Hemelvaartsdag II opgelicht wetdl I 7 Gistetren is dobr d kgraaf on hoogheemraden van Sehiedam in het Qemeeutelandshnia aldaar in het 0 enbAHr aanbesteed het Ternieuwen van Maashoofa No 4 en bet uitvoeren van eenige faerstetlibgen aan de Maas eo IJselhoofden onder de gemeenten Krahngen Kapelle a d iJwl en Nieawerkerk a d IJsel Ingekomen waren de volgende biljetten T Madde Tz te l kk0rktrk i 4996 B J Nederhorrtte Gouda £ 5ai3 H van Wieohoven te Schiedam f 5079 Q Klqotwyk te Papendrecht f 5750 W Bokhoven te Goada t 6000 G Keg Rotterdam f6500 en H de Jong Pz te Ammerstol f 6860 Door de firma M H Balomonsoa te Rotier m is aanbesteed het maken van Vdrwhülende werken aan de chemische fabrieken te Oapelle a d IJsel De volgende biljetten kwamen in P van Linsohoten f 19 280 Gebra Lookhorst f 20 405 beiden te Kralingen G Keg aldaar f22 6it3 H van Wienhoven te Schiedam f23 280 W van Verre te Kapelle a d IJsel f24 400 J H Stelwagen aldaar f 24 900 M H Th H Eysvogel te RniDpt f25 413 W Bokhoven te Gouda f 26 348 G Ktootwy te Papendrecht f 26 400 H J Nederhorst te Gouda f 26 643 Gisterenavond is nabg Nieuwerkerk een werkman door den laatsteu trein overreden Hy was werkzaam aan de vernieuwing der bruggen tnsachen Gouda en Rotterdam De bouwmanswoning van 0 Lekkerkerker te Moercapelle is met de aangrenzende woning van den winkelier G Kant een prooi der vlammen gewordem Alles was vertekerd Maandagavond sloeg de bliksem te Waddingsveen in een hoogopgaanden populier Van bovej i tot beneden werd da boota gespleten Ben 4 j rig meisje dat te Lekkerkerk in FEVIILETOX Pe laatste eener Faiülie Naar het Iranieh 57 irWat antwoordde de offioier der marihe verdenkt ga Eodolf vao comedie te spelen XIX Doktor Bertrand had geen tgd om te antwoorden wsDt de Poorter meagde zioh dadelyk weder in bun gesprek ffMijnheer zeide hjj aan Arthur i atB t u soms lastig is met mjj mede te gaan zeg m j dan slechts waar uign meester zich bevindt Ik zal hem ook vel kannen vinden zonder u Hy is in s n club Men sou je er niet binnen laten torwyl hjj mjj wachtende ïb Ik zal hem doen roepen dan kcmt hij wel op straat Kom I Ik ga mede riep de kolonel Ik heb een paar woorden met den heer van Trïchtvoorde te spreken Waar ii zgn club F ffOp den hoek van bet plein der Opera Prachtig dat ligt b na in mqn weg De Poorter luisterde sw gend toe zooals alleen boeren weten te Imiteren Hg verloor geen woord van de gesprekken die om hem heen gevoerd werda en op sign tyd zou hfj er eyn voordeel wel mede veten te doen Maftr Voortdurend bteef syn oog op d trap gerioht Bljjktumr huukerda hg er naar om het roim vjan een op de scbeepsballiDg van den heer F van Dnyvendyke liggend schip speelde beei een zwaar stuk yzer op het hoofd gekregen Het kind waa onmiddeli k dood VbA dë Écheepstimmerwerf van den Heer k Pannevis te Alphen a d Rgn is met goed gevolg te water gelaten het yzeren Rynschip Wilhelmina c groot ongeveer 220 Last en gebonwd voor rekening van den Heer L C Jongenbumerj Cz aldaar Daarna werd de kiel gelego vOor een yzeten licbterachip groot ongeveer 90 Last voor rekening vau de heeren £ uyper vqo Dam Smeer te Rotterdam Van de scheepeboawwerf van den heer A Vn k te Kapelle a d IJsel is met gunstiggevolg te water gelaten het van yzer en staalvervaardigde Rynschip Elaab Karcher Co No 12 groot oageveer 850 last gebonwd voorrekening der firma Eaab Karcher Co teDuisborg f Zondag schrikte te Kevenhnizen een paard voor een wagen gespannen waarin vier personen zaten Het paard met den wagen geraakte in het kanaal en het paard verdronk teratond Met moeite werden de passagiers De hhr L M Metz en J C Metz van Zevenhuizen hebben te Utrecht het tweede natuurkundig examen afgelegd Hare Majesteiten zullen den Hen a s Volpera verlaten doch niet ineens door naar Nederland terugkeeren Gisteren voormiddag is op hoogen leeftijd te 8Gra enhage overleden de heer mr J P J A graaf van Zuylen van Nyevelt Ala gezant vertegenwoordigde de overledene ons land bg verschillende boven laatatelgk te Ween en In 1860 toen hg gezant te Konstantinopel was werd hem de portefeuille van buitenlandsche zaken in het ministerie Van Hall Heemstra aangeboden Hy aanvaardde dat ambt doch legde het reeds op 14 Maart 1861 neder na de verwerping van hoofdstuk koloniën Zeer kort daarop trad hy voor Zwolle in de Tweede Kamer om later in Mei 1865 de plaats in te nemen van Groen van Prinsterer voor Arnj qi In Juni 1866 werd bg opnieuw tot minister van bniten landsche zaken benoemd te vertrekken Ik ga met u mede e ide Bertrand aau het ooi van Arthur Maar ik laat u onderweg glippen Ik ben er volstrekt niet op gesteld Van Trïchtvoorde te ontmoeten Hg ffing het eerst de wenteltrap op De Poorter volgde en na hem kwamen Arthur en de kolonel zioh nieuwsgierig afvragende hoe de zaak zou afloopen en in hoeverre Rudolf van Triohtroorda verantwQordelqk was voor de daden van zgn pachter Zij liepen snel de bovenzalen door en kwamen gezamenlijk op straat Op eenige stappen van den ingang van het museum Grévin zagen zij den graaf van Triohtroordc van den tegonovergesteldeo kant komende Hg liep zeer snel als een man die te laat vreest te komen op een afgesproken plaats Ue dokter en Arthur Ërzee wisselden oen beteekeniavoUen blik In hetzelfde oogenblik hadden zg dezelfde gedachte gehad Zg aiden Als men dan knecht ontmoet kan men er zeker van zyn dat de meester niet ver verwijderd is Da Poorter blijkbaar erg v rsohrikt hteUl den hoed reeds in de hand Kudo die het geaelaofaap niet dadelijk opgemerkt ha l stond plotseling van aangesioht tot aai esioht tegenover de vter mannen Stom van verbating sprong hy een stap achteruit toen hij den paahter van de Fasantenhoeve met de drie heeren zag staan die hem schenen te bewaken Maar hij herstelde zich zeer spoedig ea sprak allen geeamentlijk aao met de woorden ffGoedendag mgnheeran I Welk eon verrassing u te ontmoeten Vervolgens pakte hij de Poorter by esn knoop van lyo gehuurde jas en op n jdigen toon De geschiedenis van het ministerie van ZuylenHeemskerk met de ontbindingen en de moeiIgkheden die de Lnxemburgsche qaaeatie opleverden ia te zeer bekend om daarover uit te weiden Later nam de heer Van Zuylen weder voor Arnhem zitting in de Kamer Na 1875 trad hy opaieuw als dipomaat op om ten slotte in 1883 benoemd te worden tot lid van den Raad van State Zondagmorgen werd door trein 251 nabij station Best Noord Brabant een wisselwaohter overreden doordat hy een kind dat over de rails liep wilde grypen De dood volgde onmiddellyk het kind bekwam geen letsel Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry is verstrekt aan de heeren C P Backers Winkelbediende sGravenbage A Hollander Vervener Eind van t Steenwgker Diep H Jansen Kantoorbediende Amsterdam W M De Meel Kantoorbudiende Rotterdam M v d Starre z b Rotterdam T Trompet OoderWflzer Zalk J B Vegter z b Aduard Diploma 6 tot het geven vau Onderwys in de Stenograpfaie volgens het stelsel StotzeWéry aan de heeren P K G D Bont Ie luitenant infanterie N O I Leger Zutphen H V Heerikhuizen z b Winkel A L Klerk d Reus Ie luitenant infanterie sGra venhage D R Kuipers Handelsagent Rotterdam W J Steinboch Ie luitenant infanterie aGravenhage en K Wipkink Onderwgzer de Rijp Over de proe chriften van 2 oandidaten voor Diploma A en ran voor Diploma B moest afwgzend worden beschikt Het examen N uitgeschreven door de Vereeniging Hasgschc Kookschool de Am terdamsche Huishoudschool en de Kotterdamsche Kookschool ter verkrgging van het eerste Nederlandsche diploma als skookschool leerares is gehouden op 27 en 28 dezer ditmaal te Rotterdam en onder voorzitterschap van den bestuurs voorzitter der Rotterdamsche school den Heer F G s Jacob borgemeester van Rotterdam Van de 7 candidaten verwierven het diploma mejn A M van Anrooy en 3 L van Dgk van de Haagsche mej C Hora Adema van de Amsterdamsche en mej J Heringa van de Rotterdamsche school De heer 3 Bartstra herdacht Zondag zyo 25 jarig ambtsfeeat als secretarie generaal aan voegde hy ham toe Bewaak je op die wgze mgn huis luie vlegel I riep hij hom tegelykertjjd met kracht dooreen scbuddenda Wie heeft je veroorloofd te Parus te komen Gistiren veitelde een rrirad my dat hy je had zien r dea in het park Monceaux maar ik weigerde bet te gelooven Thans ie ik t met myn eigen oogen Het Bchgnt dat jy t er maar eens van neemt als ik er niet ben Ook heb ik geboord dat jij het sprookje verteld hebt dat ik dood zou zyn Maar ik leef en zal je die dwaasheden wel laten opbraken Jo kunt naar de Pazanteahoeve terugkeeren maar als ja je goed gepakt hebt mag je voor goed ophoapelen Je bent myn pachter niet meer Ik jaag je weg Mot een huilende stam begon de Poorter hot verhaal ta doen dat hg raads aan de drie vri nden gedaan had Hg putte zich uit in verontschuldigingen zw er dat hü jop t punt stond om te vertrekken en beloofde nooit meer de hofstede te sullen verlaten zonder de towteoming van zyn heer en moester Dfl dokter die hem goed in het oog hield meende op te merken dat xyn ontroering niet oprecht was en de woede van den beer van Triohtvoortle hem niet veel angst aanjoeg Arthur daarentegen nam het vooral als ernstig gemeend op en kolonel Jugon meonde vau de gelegenheid gebraik te moeten maken om aan deu graaf van Trichtvoordo eeniga verdachte handelingen van de Poorter mede te dflelen ffHynheer teide hy ik hsb niet de eer tot uw vrienden te behooren maar wy kennen elkander reeds sedert lang en ik kan u verzekeren dat t iedonen asDgeuaun lal ifjo aU gy dien vaut ont het dep van Financiën Op verzoek van dan jubilaris werd doof de ambtemaren deze dag onopgemerkt voorbygBgaan Daar de heer B echter Zaterdag vnrast werd met zgne benoeming tot komiïiandear van OranjeNassau hadden de ambteuarvo gisteren een ongezochte gelegenheid om hen geink te wenschen D minister Sprenger writ É k had het reeds Zaterdi gedaan Naast den fOranJebond van ordec is w na onordelyke handelingen van het hoofdbestaar te Utrecht door een 50 tal Amsterdammers een Oranjebond door orde oj richt H t weekblad De Nederlander dat waaraan de heeren Borgesins Hark h Kerdyk en Veegens medewerken achryft aan titot van eene beschonwing over de Crisisstnkkea RnMaelachtig blyft alleen nog waarom da afgetreden regeeriug gewapend met desea bnndel takken waarin schier alle lasteringeo by de stembus gehoord afdoende wo en weerl voortdurend het stilzwygen heeft bewaard eu daardoor aan haar vrienden en f eestverwanten den stryd sooveel moeilfjker eeft gemaakt Slechts Aa nitleggiog is mogelyk Zg aal niet geloofd habben aan de waarsoh nlykheid dat bg een strgd over een beginsel persoonlijke consideratiën by reien den doondag zouden geven cy zal vao haar kant niet voor dea dag hebbeu willed komen met stukken beaw reud voor een afgetreden ambtgenoot met wien alle ministers tot Maart 11 vriendschappelgk samenwerkten iMaar ts daardoor het atilzwygen verklaarbaar gerechtvaardigd was het niet zoodra het duidelyk werd dat juist dit stilswygen v rkeerd werd nit elegd en aan de tegenstanden der kietreohthervorming een gevaarljgken voorsprong gaf op het politieke schaakbord Niet onwaarschyolyk is het dat de uitspraak der kiezers anders zou zyn geweest indien door tgdige publiceering der gewisselde stukken elk misverstond soa zyn opgeheven In Haarlem s omstreken is deze tyd zeker wel de bedryvigste De oogst der bloembollen is begonnen die der tulpen is reeds a eloopen Met het schoonmaken van dezen komen handen tekort en door de vrouwen en kinderen wordt oen aardig stuivertje verdiend Gelukkig is het weder warm geworden eo kan alles flink drogen Over eenige weken begint de handel en men verwacht nog al flinke pryzen daar er in het bniteland veel besteld is slaat die uw naam tot oneer strekt Hy is t die den dood van dan generaal op zgn geweten beeft Wat bedoelt ge daarmede mynheer P vroeg Budolf erg uit de hoogte j Hy is op den avond van Sint Habertas bQ mjj binnen gedrongen te Lonvallon en hQ hoeft daaraan twgfel ik geen oogenblik aan den heer van Hansweerd een bericht gebnoht dat dezen noodzaakte oogenblikkelyk te vertrekken Heb j6 dat gedaan P vroeg van Triohtvoorde aan den boer hem aonuende met van drift fonkelende oogen Deze vraag werd op een toon gedaan dat dokter Bertrand niet langer kon twijfelen aan de oprechtheid van Eudolf De eigenaar van de Fazantenhoeve was verbleekt Hg fronsde de wenkbrauwen en scheen tot in de ziel van de Poorter te willen lezen die van zjjn kant blijk gaf van groots onrnst tis duidelijk dacht de dokter dat van Triohtvoorde dien boer niet naar Lonvallon gezoodea beeft Maar men praat mg niet uit bet hoofd dat hfj niet wist dat die kerel te Parijs was t Zou my zelfs niet verbazen dat bij hem gisteren in bet park en vandaag in het musaum had doen komen Sr moet een geheim bestaan tussohen die twea mannen Da Poorter verdedigde siofa met krocht t n de beschuldiging van den kolonel Deze aanklacht hinderde hem blijkbaar meer dan de verwyten en de bedreigiqgen van Budolf uaar aanleiding van t n tocht naar Parys