Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1894

Een 25 tal jaren geleden keuden de sterrekundigen slechts het bestaan van een kleine honderd asteroïdea miniatuur planeten tusschen Mare en Jupiter Grootendeels door de photografie waarmede men beelden krygt van sterren welke men ook daarna dua wetende dat en waar ze zyn zelfs met de krachtigste teleskopen niet kan zien zyn er thans 376 bekend De astronoom Charloia te Nice ontdekte er in September jl drie in één nacht Directe SpoorwegverblndiDg met GOUDA Zomerdieost 1894 95 OOUDA EOTTESDAH 8 85 10 HOTTIRDA H O O II D A 10 17 11 50 II10 87 10 84 10 41 10 47 H OODDA DEN BiAi 9 87 10 49 18 11 19 91 1 01 1 97 8 89 8 56 4 45 5 87 5 59 7 1S 10 07 11 97 19 41 19 511 48 1 57 8 66 4 95 6 85 6 56 41 7 48 10 1511 88 11 4800 I B A BTBIOH T 8 09 8 81 10 19 10 65 18 46 8 88 9 618 18 4 47 6 88 5 67 7 46 8 88 10 1410 88 11 09 8 87 6 87 7 59 10 87 11 17 8 46 8 11 6 04 6 45 8I 8 07 8 66 10 86 8 41 9 10 51 11 46 1 90 3 08 8 88 3 60 6 99 6 91 6 5 8 88 9 1110 68 11 19 G O D U A A U8TIRDAH 8 81 lO OCi 10 55 IS Ui 8 51 4 47 5 98 7 46 10 14 9 10 10 55 18 19 1 1 40 5 45 85 9 49 11 18 941 11 10 11 84 U8 t 66 O 9 51 11 18 Uit f mBierdam Vordt aan da 11 R Ct gemeld In een klein kamertje ran h t oaié Bchlatser op den Binnan Anutel b een temperatuur van 90 graden rergaderde gisterenaTond h t comité tot verkrggÏDg van aeoe gemeontelgke arbeidsbeani dtt sooa s de voorzitter rerzekerde ongeveer 30 vakrereenigiogen alhier vertegenwoordigt Tot deze hnishoadeiyke bgeenkomat waren ditmaal by aitzondering ook de vertegenwoordigers van dagbladen uitgennodigd Uit dqi notulen der vorig vergadering bloek namelgk dat aan het adres van het werkmansraadahd den heer Nolting harde oorden waren gericht omdat h j naar de meening van eeoige sprekers zyn plicht had venuimd aangezien h als lid van den Raad er 2ich niet tegen verzet had dat het door het comité aan den Raad gerichte adres waarin de Bteun voor de oprichting van eene arbeidsbeurs verzocht werd aan de commissie ad hoc f werd verzonden In plaats van dat adres in den Raad te vQxdedigen te onderstennen zooals by èo als raadslid èn als lid van dit comité verplicht was te doen had hg gezwegen terwyl de heer GerrilBen aan dit adres nog eeniga woorden gewgd had De grieven in de vorige bgeenkomst in een oaderoasje te berde gebracht wenschte men den volke verkondigd te zien Zoowel de voorzitter als onderscheidene leden gispten dan ook de houding des heeren Nolting over z n stilzwygen toen de bargemeester voorstelde dit adres van het comité naar de raadscommissie ad hocc te verzenden wat volgens de meening van de meeaten der sprekers niet anders was dan een verwyzan naar de groote pruUemand Ben man als Nolting wel niet door alle stemgerechtigde werklieden tot raadslid gekozen maar dan toch door de kiezers voor den werkman dat is voor het bepleiten van de belangen des werkmans gekozen had al dadeiyk bg het aan de orde stellen van het bescheiden adres zijne stam daarvoor moeten doen hooren en met kracht van woorden zgu mede raadsleden voor de inwilliging van het verzoek moeten winnen En toen na de heer Nolting een diep stilzwegen bewaarde had hy alle werklieden maar inzonderheid zyne medeleden in dit oomité niet weinig telenrgesteld Aldus is de korte inhood van al do kleinere en groote redevoeringen güiteranavond gehouden De heer Nolting verdedigde zich met te zeggen dat h iiier was een van de drie afgevaardigden van de Amsterdamsche afdeeling in het Nederlandsch Werkliedenverbond geenssins het comité Ud van die afdeeling Ook waa hg voornamelyk by zyne herkiezing niet door a werklieden gekozen en dat by in den Baad niet immer voor de belangen van den werkman opkwam kon bem niet geweten worden Dat hy dit niet altyd deed zooals vele werklieden dit wel zouden wenscben daarvan was hy zich wel bewust Maar het was altyd eene uiterst moeielyke aak geweest het allen naar den zm te maken en dit sou wel immer zoo blyven Hy had over het adres gezwegen omdat hy geen succes van eene verdediging daarvan verwachtte in den Raad die 39 leden telt maar veel meer van eene bespreking io de commissie die slechts zeven telt en waarin mannen zitten die men wel vertrouwen kan En DU heeft hy in die commissie het adres wel ter sprake gebracht Evenwel wilde hy nu ook hier nog wel eens verklaren dat hy van eene arbeidsbeurs uitsluitend onder het beheer van werklieden met uitsluiting van patroon of werkgever geen heil verwachtte Op een beurs als de gewenschte moeten z i werklieden en werkgevers elkaar ontmoeten Hier moeten vraag en aanbod gedaan kunnen worden Men moest ook niet vergeten dat hy niet de afdeeling van het werkliedenverbond vertegenwoordigde en dat hy deze oomitéledett ook niet als de vertegenwoordigers der werklieden doch slechts van de kleinste groep beschouwde Geenszins had hy zich verbonden toen hij als medegelegeerde van het WerkliedenVerbond hier verscheen om alles wat hier besproken on verlfinKd werd in Hen Rrtad ter 80 8 SB 8 4i SA 8 t a ot 7 95 l ii 7 89 7 4 l ii Sonda Moordracht Nieumrkerk Oapalla Botterdun 01 18 8 81 8 99 85 5 i lO 5 19 5 S6 6 88 Botterdun Oftpetle Nieawerkerk Moordrwht Goud 1 18 1 18 1 94 1 88 1 88 11 88 Goud 7 80 8 40 9 09 ZeT ll 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z igw T 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 iHage 8 19 9 18 9 89 OuudB 6 86 10 7 55 Oudew 5 60 8 54 Woerden 5 59 7 08 8 19 Utrecht 8 18 7 88 8 88 Gouda 8 40 Amiterdui Wp 7 59 Amitudui 0 i 8 14 Sultnu iprake te brengen dat was een onmogelykheid die niemand van hem vergen kon Deze korte bondige verdediging lokte al weder breedvoerige bevpreking uit waarby de voorzitter den heer NoUing bescholdigde de quaestie te verdraaien Men had den Raad slechts om tieun gevraagd oor een zaak waarvoor de krachten van het comité tekortschw ten en voor dien bescheiden wensch had Nolting als werkmani raadslid zyn stem moeten laten hooren Een motie werd ingediend waarin de vergadering gehoord de argumenten door het medeoomitélid aangevoerd ter verdediging van zyn houding in den Raad tegenover het adres van het comité haar teleurstelling uitspreekt dat ook dit werkmansrandslid zyn steun aan dat adres heeft onthouden aofat diens verdediging niet afdoende vertroowt evenwel dat haar die steun voor het vervolg toch niet geheel zal worden onthouden De heer Nolting bracht n het een en ander tegen die motie in het midden en verzekerd dat hy in de commissie niet gezwegen hdn en zyn invloed daarin naar hy geloofde niet te vergeefs had doen gelden Overigens zou de aanneming of verwerping dezer motie hem tamelyk kond laten Hy zou deze hyoenkomsten niet meer bewonen om als raadslid vryer te kunnen zyn Deze woorden gaven alweder tot lange disCQSsie aanleiding waarvan het gevolg was nat men den steun des heeren Nolting niet meer verlangde wat de vergadering duidelyk maakte door de laatste alinea van de motie af ta kappen De heer Nolting had inmiddels de vergadering verlaten die te 10 30 gesloten werd Enkele dagen geleden vervoegden zich by den winkelier B in de Ganssteegte Utrecht twee blijkbaar Duitsche jnffrouwen om het een en ander te koopen waarna zy den winkelier verzochten haar zoo mogeiyk te willen helpen aan een paar guldens van een door hsar opgegeven jaartal Deze toonde zich daartoe terstond bereid en het aanwezige geld werd op de toonbank uitgespreid en nsgezien doch zonder gi wenscht gevolg zoodat de beide jufiFrouwen dan ook na hem ten zeerste voor de hem gedane moeite te hebben bedankt den winkel verlieten Kort daarna bemerkte de heer B echter dat aan hel geld ongeveer ƒ 12 ontbraken die door niemand andera dan door de juffrouwen konden zyn ontvreemd Hoewel hy terstond alle pogingen in het werk stelde om baar te achterhalen mocht hy daarin nief slagen Ook nog twee andere winketiers aldaat zyn op geiyke wyze bestolen Zondagavond omstreeks half tien stond te Keppel plotseling de kapitale boerdery toebehoorende aan mevr de dooairière Van Pallandt van Keppel en bewoond door den landbouwer Bles in lichte laaie Binnen twee oren waren huis en schuur tot den grond toe afgebrand De bewoners die zich reeds ter ruste hadden begeven wisten zich slechts met groote moeite te redden en bekwamen daarby min of meer ernstige verwondingen Van den inboedel is niets gered on ook een tweetal varkens kwamen in de vlammen om Naar de oorzaak van het onheil gist men te vergeefs R V A deelt mede dat tegen den colporteur A Cornelisse te Amsterdam procesverbaal is opgemaakt wegens beteediging van den overledene president Carnot Hy colporteerde met R V A waarby hy riep LeeB den welgeslaagden moord op den groot ten ploert van Frankryk nBmetyk president Carnot Emilie Henry Vailant en Ravaohol zyn gewroken 11 08 10 55 Il Oi 11 011 U U 11 85 11 05 18 88 7 95 7 47 8 8 18 10 08 10 11 7 45 9 87 11 05 U e i 8 99 81 86 4 57 6 80 10 10 Iemand te Hilversum gevoelde zich niet wel Zyn vader raadde bem aan een halve kan jenever in te nemen dan 7 ou by wel weer beter worden Vader en zoon gingen daarop simm naar een herberg van waar 7e beschon ken huiswaarts keerden Den volgenden morgen vond men den zoon dood te bed Een Zondagsjager heeft ie Biesenthal een schot gelost dat bem 7400 Mark kost en hem niet eens een stuk wild deed thuis brengen Bet was de timmermansbaas 8 uit Berlyn die aich tiet overhalen om aan een jachtparty deel te nemen ofschoon hy nog nooit een geweer in de hand had gehad Op deze jacht schoot S en voorbygaanden arbeider in den voet die tengevolge daarvan geheel styf bleef Nadat S voor geneeskundige behandeling en onderhoud van het gezin 2400 Mark had betaald moest hy ten slotte nog de verplichting op zich nemen verder voor bet slachtoffer van zyn jaohtlust te zorgen Hij nam den man als loopknecht in zyn dienst maar deze bleek daartoe ongeschikt Daarop zette hy bem tn een zaakje in brandstoffen en betaalde hem bovendien 5000 Mark uit waarvoor de arbeider zich verbond van alle verdere aanspraken af te zien of de Koninginnen bij da pli htigi ontholliiig tegenwoordig zullen zijn Dit antwoord zal waaraobgnlyk eerst gegeven worden wanneer de Koninginnen weder nit Vulpen in het Vaderland zullen teruggekeerd zyn Niettemin meent men nu reeds te kunnen venekeren dat een vierdaagsch b Mek aan Walcheren zal gebracht worden Uit Monster wordt van 1 dMUr g neld Gisterenavond nadat de dienst in faet telegraafkautoor was afgeloopen en met de onimiming werd begonnen verzamelde zich een aanzienlyke menigte voor het gebouw Toeu het gebouw gesloten werd begaf de menigte zich joelende naar het huis van den burgemeester waar eenige ruiten werden ingeworpen Van daar begaf de menigte zich weder naar het telegraaf kantoor om ook daar een groot aantal rniten te vernielen Later moest ook het raadhuis het ontgelden Uit een brief uit de hofstad i in de ïArnh Ct Onder de aanvragen van allerlei dienstmeisjes werkvronwen en huishondsters waarmede de Haagscbe advertentieblaadjes gevuld zyn trok er dezer dagen een myne aandacht die ik gaarne in een wyderen kring breng Daarin werd een Uitgever gevraagd voor een dichtbuddel Liefst salonnitga c Dit is de eerste maal dat ik voor aoortgelyke behoefte den imeer en meer gobruikeiyken wegi zie ingeslagen Te twoe uren s nachts was het dorp stil De politie hield loffelyk en vol bezadigdheidstand maar was niet bij macbte faet geweldte keeren De ter assistentie gekomen politievan s Gravenzande kweet zich eoed van haretaak De gerequireerde militaire macht die laat in den naoht aankwam bleek onnoodig te zyn De aanleiding moet naar men ons mededeelt geaocht worden in eene handeling van het gemeentebestuur tegenover het departement van waterstaat handel en nyverheid Minder ingenomen met den direoteur v n bet telegraafkantoor te Monster trachtte men de verplaatsing van dien ambtenaar op ver schillende manieren te verkrygen en toeu dit niet gelukte weigerde de gemeente verder het huis beschikbaar te stellen voor den telegraafdienst Zaterdag werd door de marecbanssee te Steenbergen gevankelyk naar Breda getrana porteerd G P H winkelier te Dinteloord verdacht van een revolverschot op zyne vrouw te hehben gelost De regeering die geen enkele aanleiding had gevonden om den directeur te Monster te verplaatsen of te ontslaan bracht daarop het telegraafkantoor naar s Gravenzande over hetgeen met ingang van 1 Juli geschiedde De Qeueenteraad van Nymegen heeft als hydrage in de kosten voor bet aldaar eerlang te geven spoorwegfeest 500 toegestaan Van de ontslagen werklieden werkzaam gaweest bg de overkapping van het station te Utrecht zyn nog 7 aan het werk geplaatst zoodat er thans 9 van deze werklieden weder in dienst zyn genomen door den aannemer van dat werk Indien de plannen der feestcommissie tot uitvoering kunnen komen dan beloven de festiviteiten by de opening van het station luistetryk te zyn De eerste lykoven hier te lande In Eigen Haarde is o enomen een tweetal afbetldingen van het te Hilversum op te richten crematorium ontworpen door de heeren J G van Geadt A Jz en Jan Springer Te Aalsmeer is een begin gemaakt met de rerzending der eerste frambozen Hoewel het meerendeels koude weder t rypeu der vruchten niet in de hand werkte hebben de planten zich krachtig kunnen ontwikkelen Dientengevolge zyn zy ryk beladen met byzonder mooie en groote vrucht en belooft de oc st voordeelig te zullen worden Byzouder vroeg mag het zeker heeten nu reeds in Juni met den pluk kan begonnifn worden Me n schryft uit Vllssingen By de plechtige heronthulling van het standbeeld van Admiraal De Royter op Zaterdag 25 Atigustus zullen door 700 kinderen onder leiding van den beer W van Kamen hoofd eener openbare school alhier verschillende liederen worden gezongen welke ook werden gezongen bij de onthulling op 25 Augustus 1841 Behalve deze plechtigheid zullen opdien dag n verschillende andore feestelykheden plaati hebben De perkamenten rol die den 29en April 1840 by de eerste steen legging van het standbeeld van Michiel de Royter in een looden koker door den vice admiraal Otto Willem Qobius onder het voetstuk werd ge zal weder onder het voetstnk worden gelegd thans met een tweede manuscript de verplaatsing betreffende er hy Men hoopt eerlane zekerheid te verkrijgen In den nacht van Zaterdag op Zondag is by den heer J Gaasbeek confiseur te Maassluis inbraak met diefstal en poging tot brandstichting gepleegd De dief of dieven zyn het achterhuis ingekomen en hebbtn twee gouden horloges en twee dito kettingen benevens een som van f 70 ontvreemd Vervolgens zyn de vtoerkleeden met petroleum gedrenkt en in brand geetoken Gelukkig heeft de brand geen voortgang gehad een vloerkleed en do poot van de kast waaruit de voorwerpen zyn ontvreemd zijn eenigszins duor het vunr aangetast Tot heden heeft men den dader nog niet ontdekt verschillende omstandigheden doen vermoeden dat het geen onbekende is die deze laaghartige daad hoeft bedreven Had de brand voortgang gehad dan hadden de gevolgen ontzettend kunnen tyn de bewoners toch sliepen allen op het bovenhuis vandaar dat niemand iets van het voorgevallene he ft bemerkt De politie heeft dtf zaak in handen AaDgevaogeD 1 Nel TUd vao Greeowlcb 11 10 7 10 18 58 1 06 1 18 1 1 1 88 4 50 4 67 1 04 5 11 5 80 6 68 8 03 8 10 17 98 9 40 0 47 9 54 10 01 10 10 i 49 7 80 11 90 11 80 9 08 8 48 1 45 1 55 9 08 8 09 8 16 5 81 07 8 10 7 7 17 7 84 J l 7 87 9 41 9 60 i 4 45 4 85 5 08 5 09 6 15 19 40 8 41 8 80 10 08 8 10 4 08 4 40sen HAAO GOUDA sHagl 6 487 807 489 88 9 4810 1811 8818 15 1 88 9 15 9 46 3 48 4 16 4 48 5 17 7 8 05 9 8 10 10 Toorb 5 54 N dL d6 69 Z Zegw8 08 Bl lCr 6 l4 Zer l 6 19 Gouda 6 807 5 I Ctmht 7 08 7 11 7 90 7 86 7 81 10 80 10 88 10 41 1 44 1 49 1 68 9 04 8 09 10 10 1 10 58 18 0818 46 8 80 9 45 8 16 4 13 4 43 6 80 6 47 7 48 8 35 10 10 10 t IJ T R £ C H T G O D t A 8 88 7 60 9 9 6811 84 19 09 18 60 9 66 8 10 8 59 4 43 e 3 1 00 8 5010 34 I Voerden 8 58 8 11 10 18 19 84 4 16 9 11 10 51 üudew ter 7 07 8 19 10 94 18 48 4 94 9 19 Gouda 7 80 8 38 9 84 10 87 19 0819 66 1 88 8 87 3 50 4 87 6 80 7 08 8 419 88 11 07 AHSTRXDA H 6 O V O A Amatcrdam CS 8 i 9 40 11 10a 11 87 k 8 40a 4 10 4 10 7 88 9 45 Aiutetdaii W 5 50 8 15 9 55 11 95 11 41 t tt 4 15 4 16 7 50 10 00 e di IJO 9 04 10 44 11 1 U 5i 1 10 t M 1 11 t U 11 00 Op den weg tu Philippine naar Asaenede eien orer de Nederlandsclie grena is Donderdag een Ttaskoopman nit Dordrecht ingevallen door twee perBOnen Na mishandeld te zyn werd dé man Tan al zyn geid beroofd ongereer f 125 De beide daders zgn reeds door de politiein hechtenis genomen Nws De nieuwe kinderbibiotheek voor de jengd onder redactatie van J Stamperius heeft zioh tot eisch gesteld lo boeiende verhalen te leveren 2o in hare boekjes voedsel te bieden voor hoo d on hart waardoor nnttige kennis kan worden opgekweekt 3o door den inhood der deeltjes het kind niet in verzoeking te brengen het kwaad toe te juichen omdat het in behageljken vorm is voorgesteld en 4o ieders godieustige begrippen ten strengste te eerbiedigen Jaarlps Torichynen van deze bibliotheek 4 deeltjes die elk geheel op zich zelf staan en afzondtiriyk verkrögbaar zijn Beeds 7 zulke soriën van vier werkjes hebben het licht gezien en hoe gezocht zij zgn bewjit wel het feit dat de eerste serie tydeljk geheel is uitverkocht en twee deeltjes uit de andere seriën beiden van den hand van den hoofdredacteur reeds een tweeden drni beleven Thans is de achtste serie begonnen en het eerste deeltje daarvan is een verbaal van Willen Otto getiteld Tein Fraaie gekleurde plaatjes versieren de boekjeszoodat de prjs van 60 centen voor een deeltjezeer laag mag genoemd worden De firma Koolmam te Weoner Pruisen heeft zich tot den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid gewend met verzoek ora de belemmering bij den invoer van bier op te heffen Genoemde firma zou haar bier voor het grootste gedeelte gaarne met wagens en niet met den trein over de grena voeren Vroeger werd bet invoeren met wagens toegestaan doch het is later geweigerd omdat de borgstelling fan den ontvanger op het grenskantoor bfl Nieuwe Schans niet hoog genoeg Bg den Raad der gemeente Barneveld was ingekomen een schryven van eene commissie welke genegen ia f 2300 beschikbaar te stellen om den weg naar Hartskamp te verharden miii de gemeente bereid ia den weg in eens door te leggen tot nan de Holahorster brug Daar dit echter eene uitgave van f 18 000 zon vereischen werd besloten aan de commissie mede te deeleo dat aan die voorwaarde niet kan voldaan worden Illen seint uit s Gravunhage i De tropische hitte weerhield duizenden niet den plecbtigen lykdlenst bij te wonen in de katholieke kerk aan den Boschkant op den begrafenisdag van Oarnot De Fransche gezan t de legatie in ambtsgewaad en rouwteekenen ontvingen de genoodigden De Koningin Regentes was vertegenwoordigd door den luit gen jhr Verspyok Onder het groot aantal autoriteiten werden opgemerkt de Frausche consulgeneraal te Rotterdam de gedelegeerden der internationale conferentie voor privaatrecht de leden van het corps diplomatique de miniatera van boitenlandscbe zaken justitie marine en oorlog da commiaaaris der Koningin Fock en de gouverneur dor residentie luit gen Van Helden In de kerk zelve waren veel dames ran gezanten heeren en dames van de Fransche k donie te s Gravenhsge en tal van booggeplafttsten en belangstellenden Het altaar was met een rouwkleed en lambrequins met zilver behangen tegen de rouwdraperie was een schild met RP en een tropee van Fransche vlaggen aangebracht Voor bet altaar stond een katafalk met een rouwkleed waarop een wit kruis aau den voorkant der bair een palmkrana met het naamc fer van Camot Nadat het orgel Chopin s trenrmarsch plechtig had doen weerklinken werd de dienst verricht door mgr Lorenzelli apost internuntius Een sangkoor bracht met orgelbegeleiding het Gregoriaaneche Requiem ten gehoore Indrukwekkend klonk het Reqnieseat in Pace en treffend was de rondgang van den nnntins om de katafalk De Fransche gezant verzocht jhr Verapyck de Regentes voor haar bl k van deelneming te bedanken De meeste autoriteiten ook de Italiaansche gezant betuigden nogmaals hare deelneming aan den Franschen gezant die na afloop van den dienst bezoeken van rouwbeklag ontving Het hof te Aveyron heeft het doodvonnis uitgesproken over een man 26 jaar die eene arme bedelaarst r met meaateken had vermoord om haar te bestelen Hare twee kinderen waren getuigen geweest van den moord Tan hunne moeder en hadden ijlings de vlucht moeten nemen om een gelyk lot te ontgaan De moordenaar was een dag te voren ontsla S n ait da gevangenis waarin hj yele jaren 4 doorgebracht Het loopt den landbouwers Jn de omstreken van Vianen zeer mee De aardappels z n overvloedig en brengen gemiddeld nog f 6 per mud op Het hooi is zelden zoo goed van qnaliteit geweeat en kost nog geen f 10 per 1000 poud vr in de achuur Suiiterbieten die daar zeer veel verbouwd worden itaan uitstekend Een droevig ongeval had plaats te Buaaiéreales Glermont een dorp ta het dep Haute Marne De onderw zer der dorpsschool Gniltemin wilde B n leerlingen toonen hoe Oarnot door den Italiaan Caserio was vermoord Tot dat doel nam hg in de eene hand een ruiker en in de andere een dolkmes Terwgl de onderwijzer den arm Tooruitstak om te toonen hoe de steek was aangebracht trof hg een zgner leerlingen een jongen van acht jaren die voor hem stond in het hart Het mes drong door tot in de bartstreek zoodat de kuaap een kwartier daarna overleed De onderwgzer wanhopig over de gevolgen zgner onvoorzichtigheid wilde zich van kant maken maar deze poging werd belet en op verlangen van de ouders van den knaap zal tegen Guillemin geen gerecbtelgke vervolging worden ingesteld Het Journal de Brnxellea meldt uit Hasselt yijf jaren geleden stierf aldaar de slager Vanderlocht Hü was een jong en zeer kloek man Anderhalf jaar later werd een slagersknecht eenige jaren van dienst ia de familie Vanderloohc weggezouden Hierover zeer gekrenkt beschuldigde hj den schoonzoon die te Antwerpen woont een gewezen ooderofilcifr van vergiftiging en pogingen hiertoe te hebben gepleegd De zaak werd indertgd onderzocht doch leverde geen uitslag op aangezien de afwezigheid van een voornamen getuige den broeder van den aankfager die in dienst was in lodië Nu deze te Antwerpen is ontscheept is het onderzoek opnieuw begonnen Hy werd in het kabinet van den rechter van instiuctie geroepen en de verdachte ia voorloopig aangehouden Wat in den nacht van 28 April in Venezuela in het Andesgebergte gebeurde is zoo verschrikkeiyk schrgft een correspondent der Köln Ztg c dat de feiten niet behoeven te worden opgesierd zooals de Amerikaansche bladen hebben gedaan Wiel zyn er geen 10 000 menacheu omgekomen en evenmin is Lagunitlaa weggespoeld en in zee veranderd maar er zgn zeventien steden en twintig kleinere geteisterd of geheel tot puinhoopen In Merida de voorraadsscbuur van koffie uit het Andesgebergte zgn 28 000 menschen genoodzaakt bij stortregen in de open lucht te kampeereu en het is een wonder dat niet meer dan twaalf menseben onder de puinhoopen begraven liggen Alle gebouwen der stad zgn onhewoonbaar geworden en sommige geheel ingestort Om kwart voor tienen m den avond werden het eerst lichte aardajhuddingen waargenomen vergezeld van regen waarop de bevolking hare woningen verliet Alleen de president Tan den staat Merida bleef in zyne kamer het regeeringsgebonw werd grootendeels vernield Om halt elf schudde het gebergte zooals sinda menscbenheugenis nog nooit is voorgekomen De duur van den zwaarsten schok wordt geschat op 30 seconden De golvingen plantten zich voort van Zuidwest naar Noordoost het middelpunt deraardbeving meent men in Chignara gevonden te hebbeo de vorm van den schok wordt als golvend en tegelijk trillend aangegeven Kleine steden els Lagunillas en Santa Cruz hebben naar verhouding meer geloden dan Merida want daar bleef geen enkel huis gespaard en staat geen muur meer overeind In Lagunillas met 40OO inwoners zgn 300 en in Chignillaa met 2200 inwoners 200 gedood Venezuela is bekend als het land der aardbevingen De rampen van Caracas 1812 Merida 1834 Cnmana 1839 on 1853 Cnouta 1875 en Guanara 1888 zyn uit de geschiedenis bekend De dood van 40 000 menschen bg de aardbeving in Caracas ligt nog in t geheugen der Veneznelanen Even groot in omvang schgut de aardbeving van thana te zgn geweest Het middelpnnt ligt in den Andes doch de aardbeving was in den geheelen Andes voelbaar De bergstreek heeft op verscheidene plaatsen een geheel ander aanzien gekregen paden zjjn verdwenen wegen versperd beken en stroomen hebben een anderen loop genomen en de bekende Laguna de Urao by Lagonilfaa veranderde geheel van karakter de viaschen in dit water zijn alle geatorven en verpesten de tucht ver in den omtrek De tetegraaflgnen in het westen des lands behalve die van Caracas naar Carache zgn gebroken Bnitenlaodsch Overzicht Het Engelsche Lagerhuis heeft de verschillenden artikalen der begrooting aangenomen Vervolgen kwam opnieuw in behandeling artikel 27 waarby de belasting op het gedistilleerd wordt verhoogd De Parnelüst Clancy stelde voor het artikel te verwerpen Dit voorstel viel met 198 tegen 185 stemmen en daarop werd art 27 aangenomen De Italiaansche Kamer heeft het wetsontwerp op het in voorraad hebben enz van ontplofbare stoffen voorde tweede maal gekzen Het as nog slechts acht dagen geledmhdat de stad Lyoo haar feestgewaad droeg dat dê vlaggen vroolyk wapperden de menigte zich biy door de straten bewoog en de tonen der Marseillaise klonken waar men ging Nog slechts acht dagen dat Carnot op een feestmaal in die stnd tcMtaten aanboorde en allerlei feestdronken beantwoordde en dat de dag gesloten werd met de mare dat de hand van den moordenaar Carnot z6ó had getroffen dat de President van de Fransche Repnbliek het niet overleven zou En acht dagen later waren in Parys reusachtige toebereidselen gemaakt om deA nationaleo rouw te doen uitkomen die Fraukryk draagt als het zgn vermoorden President naar diens laatste rustplaats brengt De vlaggen waaien halfstok het Pantheon drai t ronwfloers en reeds in den nacht bewegen honderden zich op de straten om later den stoet te zien voorbijtrekken waarmede het lyk van Carnot naar het Pantheon zal worden vervoerd Overal zyn de menschen bezig op de wegen waar de stoet langs komen zal Van stoelen en ladders worden tribunes gemaakt en hoevele van deze tribunes er zyn als het wat verder op den morgen komt gaaü alle plaatsen grif weg tegen hooge pryzen Natuorlyk is het t vroegst druk in den omtrek van het Elyaée waar de schare zich verdringt maar ook op voldoenden afstand wordt gehouden doorkgardesrepuhlie ines cen welke schare over het geheel genomen blykbaar verkeert ouder den indruk van de sombere plechtigheid die straks een aanvang nemen zal De troepen staan om het £ lyaéec geschaard en verschillende deputatiën worden opgesteld in de aangrenzende avenues c Op de binnenplaats staat de doodkist op een katafalk omringd door een eerewacht van ofBcieren nit verschillende wapens Rondom de kist zyn de bloemen en de kransen nedergelegd door de verschillende Europeesche vorsten gezonden alles levert een plecbtigen aanblik By den ingang van bet Elysee scharen zich de gezanten van vreemde mogendheden Bu de ministers met den minister president Dupuy aan het hoofd verder komen de vertegenwoordigers van den Senaat en de Kamer leden der rechterlyke macht die van den staatsraad en andere hooge collegiën en al deze heeren dragen een rouwatrik om den arm Tegen 10 ure kwam toen alles aldus gereed was de nieune president Casimier Perier op het Elysée aan versierd met het grootkruis van het Legioen van eer Met een diepe buiging groette hy de lykbaar en ging daarop naar de familie Carnot die aan het hoofdeinde van de baar hem opwachtte Het was onteer half elf toen een kanonschot het sein gaf dat de stoet zon vertrekken De lykkist in rouwkrip met zilveren borduursel gehuld werd opgenomen en naar de lykwagen gebracht a4 daarop neergelegd gedekt door de Fransche driekleur Daarna volgden 16 ofiScieren die op kussens ridderorden droegen Carnot by zijn leven verleend Toen werd door vier bedienden van het Elysée de reusachtige bloemkrans gedragen door den huldigen President op de baar van zyn voorganger neergelegd Achter dezen volgden de drie zonen van Carnot blykbaar diep geroerd en achter hen volgde geheel alleen de nieuwe president Casimir Périer Na hem volgden Challamel Laconr en de Mahy de voorzitters van den Senaat en de Kamer het militaire huis van den president corporatiën te veel om te noemen vreemde gezanten onder welke voor de ZuidAfri kaansche Republiek Jhr Beelaerts tal van officieren troepenafdeelingen een zeer omvangrijken en indrukwekkenden stoet vormend die in de straten waar hy doortrok door een dichte menigte werd opgewacht en met stillen eerbied begroet De Julizon schoot hare stralen over de menigte hran zoodat het brandend heet was en de eerbiedige stilte dan ook alleen maar verbroken werd door dat nu en dan iemand door de groote hitte flauw viel en bygemaakt of weggedragen moest worden Zoo trok men langzaam en zwaar naar de Notra Dame waar de kist in het voorportaal der kerk werd opgewacht door den aartsbisschop Richard die het atoffelyk overschot van Carnot geleidde naar de katafalk waarop de kist werd geplaatst De zonen de broeder en de zwager van Carnot namen de eerste plaatsen in achter hen zaten de ministers en de hoogwaardigheidsbekleeders voor Casimir Perier was een afzonderlyke zetel bestemd In de kerk v rden eenige mnzïekstnkken door de koren uitgevoerd en daarna beklom da aartsbissohop Riohard den kansel en sprak de menigte toe Hy wees o a op de betuigingen van sympathie die het Fransche volk in deze di en van zyn rouw van alle Kyden mocht ontvangen maar ook op het feit dat j bet hart van het machtige Frankryk üoh thans zon ondubbelzinnig had uitgesproken en M volk zyn eendracht niet had verloochend w i zoo moeilyke tyden Om het hooM van den Staat welke de regeeringsvorm ook ay scharen zloh eendrachtig alle Franschen en u doen dat door de kracht van het Christendom daartoe ïn staat gesteld Met een lofrede op Carnot eindigde de bisschop zgn toespraak Toen de kerkelgke plechtigheid was afgeloopen trok destoetnaar het Pantheon € waar men te drie unr in den middag onder het gelui der klokken het buldbren der kanonnen en het schetteren der trompetten aankwam De muziek vao alle regimenten speelde rouwmarschen en toen president Périer het Panthaon betrad werd hy toegejuicht De president ontblootte het hoofd en beantwoordde deze ovatie met den uitroep Leve de Republiek In het Pantheon werden verschillende redevoeringen gebonden allereerst door Dnpuy namens de Kamer en door ChsUemel Laoour namens den Senaat De inhoud van deze redevoeringen kan men bissen halde werd gebracht aan Carnot aan de goede verstandhouding met de Buitenlandsche mogendheden werd de aandacht gewyd en op de innerlijke kracht van Fraukryk werd gewezen Toen de redevoeringen geëindigd waren begon het défilé der troepen dat te ongeveer vgf uur was afgeloopen en waarover generaal Saussier bet commaudb voerde De president Périer keerden in zyn rytuig terug naar het Palais Bourbon waar hg vry vermoeid aankwam Toen de lykdienst in de Notre Dame c werd gehouden had in de kapel op het Elysée een dergetyke godsdienstoefening plaats waarby mevroew Carnot tegenwoordig was De politie bad zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om te maken dat op dezen dag niet weer een misdaad een der grooten kon treffen als die verleden week Zondag Fraukryk zyn Carnot ontnam Ër gebeurde echter niets byzonders de groote menigte versterkt door duizenden vreemde lingen bleef kalm en waardig en er werd van socialistische noch van anarchistische zyde een poging beproefd om een demonstratie op touw te zetten De begraienispUchtigheid liep rustig af en daarmee werd de week besloten die in Fraukryk met zoo geweldige beroering begon en die de ganscbe natie benevens geheel Europa in spanning hield Ook in de voornaamste Fransche steden als Lyon Marseille Bordeaux en Toulon heeft Zondag indrukwekkend ronwbetoon plaats gehad Voor alle koffiehuizen au winkels z men een biljet igealoten wegens nationalen rouwe mannen vroowen en kinderen droegen in bet knoopngnt een tuiltje immortellen of een rouwïtrikje met de nationale kleuren Allerwegen Was de vlsg halfstok geheschen of met fouwfloers omhuld alle openbare gebouwen waren met rouwdoek behangen In eerstgenoemde plaats bad het dagblad Lyon répnblieainc een katafalk opgericht met een afbeelding van den heer Carnot op zyn doodsbed waarvoor de geheele bevolking defileerde De inschryving welke dit blad heeft opengesteld voor een standbeeld van den befa enrden president heeft reeds 35 000 f ra opgebracht De volharding der arbeidersvereenigingen in Amerika wekt verbazing Juist is een werkstaking in de mynen van Pennsylvanië Ohio Indiana en lUinois dank zy onverstandige leiding mislukt waarom geen betaalde beroeps leiders aangesteld in plaats van de onbekwame ameteors vraagt The Nation of een strike nog grooter dan de vorige is op de spoorwegen uitgebroken Aanleiding was de boycott dor Pollmannwageus waarmede de arbeiders de werkstakers in Pullman s fabrieken wilden helpen Als een brand in een droog bosch verspreidde zich de beweging over 32 lyoen Ër zgn nu 40 000 wellicht reeds 80 000 werkstakers Op vele Ignen rondom Chicago waar als vry ons wel herinneren 39 spoorwegen binnenkomen staat het verkeer geheel stil Ernstig IS de toestand op den Atchison den Northern Pacific den North Western en den Illinois Central apoorweg De werkstakers hebben by Chicago een trein doen ontsporen de levensmiddelen wqrden duurder en de toostend is zeer bedenkelyk Ook te St Lonis zyn werkstakingen uitgebroken op de meeste sporen Het is oen stryd op leven en dood tusschen de vereeniging van de directenren van 21 Chicagoa poor wegen en den bond van spoorwegbeambten met de Vereeniging van wisselwacfaters Eerstgenoemde is uitslaitend gevormd om deze beide vereenigingen te bestrgden De spoorwegbeaturen nemen plaatsvervangers voor de werkstakers in dienst en zyn besloten tot het uiterste te gaan Maar de werkstakers beweren dat zy zoo goed georganiseerd zyn dat zy het gehoeie poorwegatelsel in het noordwesten kunnen verlammen en den arbeid f