Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1894

33ste Jaargang Donderdag 5 Juli J804 wmm coiMivT Nieuws en Advertentiebtdd mor Gouda en Om8trüken Ti J ADVERTENTIÈN wórden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereken naar plaatsruimte De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VPF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middv in alle irarliplaaiwn en werren doen stilUan Door d trike op den Union Pacific apaorweg ign tronweiu 6000 andere arbeiden werkloos gemukt Ook in bet oosten lyn werkstakingen uitgebroken Te Cincinnati zyn no mim 5000 man tan t werk Ook in Kentucky is een werkstaking nii broken Dit ie van beteukenis omdat de leiders der werkstaking verklaard hebben dat indien de werklieden in bat oosten ilech de geringste holp verleenen da werkstaking onmiddellgk ook orer de ooatelgke spoorwegen zal worden uitgebreid De overheid in Indiana heeft bevolen dat de soldaten desnoods van hunne wapenen gebruik moeten maken om de treinen te beschermen In Illinois 18 aan de burgerwacht bevel gegeven zich gereed te bonden Wegens vergevorderd Seimoen worden de met ao UKOBTiya vmbkochx A m os Al E 73 73 Beurs van Amsterdam 3 JULI alotkoen M U lOl l loa TV 78 791 MiraaLiiiD Gert Ned W 8 dito dito dito S dito dito dito 8V HoiWA1 0bl aoudl 188188 4 ITAUI InioliruTiog 1888 81 B OosTllia OU in papier 1868 B dito in silver 1868 8 Poaltlon Oblig met ticket 8 dito dito 8 BuBun übl OMi e Serie B dito aeooni 1880 ditabyilatlu l88g4 dito bij Hope 183 901 dito in goud I i 1888 6 dfti dito dito 1884 B Sfui Perpet lohuld 1881 4 TIUORI OeprOonr leen 1890 4 See leening lerie D Geo leenin Krie O l0aAra lllF Bee v obl 1891 i tlixioo Obl Buit Seb 1890 6 VïKMlJIli Obl 4 oobep 1881 Aüshemm Obligstieo 1861 Ji SoTTlinu Sted leen 1886 87 NlD N Afr Hscdeljv sand Arradib Tsb HU CertiSoalen DwiUsatsehappjj dito Amh Hf potbeekb pandbr 4 OnltMij dn Vontenl aaad s Gr Hypotheekb pandbr 4 Nederlsndnhe bank aaad Ned HandelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr B Bott Hypothtekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Ooatilii Ooet Hong bank aand Bosl Hypotheekbank pandb 4 4 auu Equit hypoth pandb 5 Itaiw L O Pr Üen oert 6 Nan Holl IJ Spoor Mü aand Mij tot Eipl V St 8p aand Ned Xnd Bpoorwegm aand Nad Zuid AMk Spin aaad 6 dito dito dito 1891 dito B lTlL B 8poorwl 1887 8 A Eobl S Zuid Ilal 8pwmii A H obl S FOLIK Wanohau Weanen aand 4 BusL Or Buis 9p Mij aand BBaliiache dito aand Faateva dite aand B Iwang Dombr dito aand B Karak Ch AKiir 8p kap saiid Vor kra 89 WO 1081 7V 78 77ii Jl l ia 781 4 BV 8 y 104l l IV i 7 107 88 36V loov loof loov 89 867 610 1017 89 103 816 ISB 93V lOSl loiV 186 991 62 SC lOlV 1081 188 tJZ 186 143 y 68 681 104 l t I 667 my Losowo8e aat 8p Hg oblig B 1081 I Orel i V 4Ki DtA 0ent Pao 8p Mü obl 6 1 100 Ohio fcNorth W pr Cv aand I 1391 dito dito Win St Peter obl 7 I 184 Denver fc Bio Or Spm oert v a 8 Illinoi Central obl in goud 4 991 Laui v fcNash iUaCart v aand 431 Meiioo N 8piv Mü lehyp o a 8Bi Min Kanui V 4 pet pref aand 30 N TorkOntarioli Weit aand 18 V dito Penn Ohio oblig 6 lOi Oregon Calif Ie bvp in goud B 78 8t Paul Hinn fc Manit obl 7 1111 Uu Fae Hoofdliju oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie hyp O B 89 CmAU Can Sontb Cart v aand 47V Vis O Ballw k Nav Ie h d o O lOi Am letd Omnibus Mi aand 184 Botterd Trammg Maati aand Nin 8tad Amiterdam aand 8 108 Stad Botlenlam aand 8 107 BUAU Sud Anl rerpenl887 3 101 T 1091 8iad Brunei 1886 3 101 108 HoNS Thaiu Begullr QeullHb 4 U4V OosTlNK Staatsleening 1860 B 119V LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Juni 1894 welke door tusscbenkomst vanihet Postkantoor te Gouda tét ug zgn te verkrggen Verzonden van Gondn A Harpers Hengelo M v d Linden Uselmonde K K Oo t B Cr 1880 8 Sums Stad Madrid 8 1868 87 Var Nid Bm Hyp Spob eert 8 107 VarwndeD van Qonderak D Ooadriaan Amsterdam Verzonden van Zoetermeer M Onwerkerk Ryswflk GODDA den 3 Joli 1894 De directeur van het Postkantoor VORBTER GEVONDEN VOOEWERPEN In de maand Juni 1894 zgn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd of aangegeven aan het bureau van politie 1 broche 1 portemonnaie inh f 0 01 1 mes met schede 1 gooden medaillon 1 montbiljet van f 10 1 hondenhalsband 1 bloedkoralen armband met gouden slot 1 idem 1 defect zilveren dameshorloge 1 zakmes en 1 parasol De gevonden voorwerpen in de maand Jan 1894 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter beschikking der respectieveljke vinders met inachtneming van art 2014 Bnrgorlgk Wetboek Bnrean van gevonden voorwerpen geopend van 11 1 nur s morgens Gonda 1 Joli 1894 De Commissaris van politie W N TAN 6ABDEREN Burgerlljks Stand GEBOREN 29 Juni Dirk Hendrikns Christiaau ouders A H Groeneveld en N W Blanken Uartines ouders H Mikkers en G Kunst 30 Cornelia Wilhelmina ouders C Lafeber en H J Slreefland 1 Juli Sophia ouders L Sanders en H van Monnikendam 2 Alexander Hendricus ouders A H Kolik en M Bloot Isidor Maorits ouders J Rood en H van Aalst Johanna ouders H Trouwborst en D van der Elejj 3 Cornelia Johanna ouders A Hazeobroek en A Blauw Sicntje ouders N A Hoogtegling en A Brandse OVERLEDEN 30 Joni J Wagenaar 17 m M A de Quant 10 m 1 Juli F de Roijter bui vr v C de Reyer 28 j 2 J Schadee 39 j ADVERTENTISN 1 VAN IJSEL II en UI met ingang van 15 JULI a s Inlevering der biljetten 9 Juli Voorwaarden te bekomen bij den Commissaris der Boot va WERKHOOVEN PEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN Chemlsehe WtsseheriJ Ti H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddopót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomon en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen Van plucBo mantels veeren bont enz Öordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen he£zg gestoomd of geverfd worden onBchadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week TAHDAHTSEIf 11 wi II Ui iin Nieuwendljk 241 Eerste huis v d Dun AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB C0N8ÜLTEEBBN Woensdags a Vrifdags im 9 tot 3 uren Markt 154 Gouda Qiimi TT Snalpendnk van A Bidiuuh k Zoo Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATAFIEB kapt J SAÜEB en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen losseii te Brewersqaay de markt van Boter en Kaaa te Londen X e voora op de ECHT iuuMltoeJreidilflr mvt rooé jOberiahnstein f OIHiCnUK PIK VICTORIA BRON OBiRUHHSTEIII 3 Overal verkrijgbaar J o MnatHchappij tot MxploUatie der Victoria Bron tItiveHtiffrf f e JfoHfrrInm Xiiidblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepöt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleech 18 cents per halve Flesch k 13 cents J Kruik k 17 Kruik k 18 terwgl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 centi Kruik I cent Krnik 1 cent Kraepelien en H fin s iQiiina LarocheQ iJiSfABocHE is de meest Kraciitige en Versterliende KIXA WiJlV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKES DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons k f 1 90 en ƒ 1 Depdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker Toorlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoDlmatiffe door do nieuwste iitvindiugeD p nmi rimaiil geDicd roi beterde fabricatie ea uitsluitend gebruik vao fyno en lijiisto gr tDÉibtuüen s rfli deen IfU verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao wil nanbevftienswaardig fabiikaat iiauwfieu j beauiw jcrdoütie aeu dbjj iülioud der resp iilttketteii JÜe Firnja bcnautde 37 Brevets als Hofityerftvicler 44 Eere Diploraa H gi udpn erizi Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fnbrikaat Kreds 187i H bretf de Accadt mie n tiunal de Paris Nous voua dóoemons Uiie Wcüdallle d or pr o iuière c3 sse on conBldératdon devotre excellente ftibrioatlon de Ohooolat bonbons vai lee eto eto StoHwerck i fabrikaat ia verkrijgbaar bij H Conllseura BanbetbaUen onz en ïïeiieraalvertenwoorcilger voor Netierlaïid Jnlins Mattunkk dt Amsterdam KaKei ptiaiit 103 HoUandsclie Maatschappij van LaudliotLW Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSGHE BU GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrydag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRin KMAN en Zn LangeTiendewegr D 60 en in het Café HARMONIE Markt INo 6394 BINNENLAND m aODDA 4 Joli 1894 VKEGAüEKING va dto GEMEENTEBAAD op Yrgdiig dea 6 Jnli 1894 des naiuiddwi ten 1 ure Aan dfi orde De BtkeniDg betreffende de exploitatie der Stedeiyice Gasfabriek dienst 1893 Het Tooritel betreffende wyziRing der Verordening op de lotjementen koffiehuizen enz Het TOoratel betreffende de nitgiite van gerioleerden grond tusschen de Turfmarkt en de Kienwe Haren De benoeming tan eenen Brugwachter aan de ophaalbrug op de Nieuwe Haven bj de liSnge Dwaraetraat Hedenmiddag waa G Tan Egk van Gouderak in de Kegzeratraat in staat van dronkenscliap waarom een agent Tan politie hem in arrest wilde brongen hj verzette zich daartegen en Terwoodde dien agent aan het oog en den arm Toen adsiitentie kwam opdagen nam hg de Tinoht en sprong in den iJsel waar hy door KWtsB wttd gearresteerd en in bewaring ge Een persoon in de Boelekade die wat Teel san Baehos had geofferd had gisteren het ongetnk zgn arm zoo te bezeeren dat dehand er als het ware by hing Heden had in de feesteiyk versierde zaal van J H Tan der Stam te Boskoop eene vriend cbappeiyke byeenkomst plnats van de leden der Ned Tninbouwvereeniging De leden Tan elders werden door de versierde boot waarop het Boskoopscb fanfarekorps zich van tyd tot tyd liet hooren van het station te Gouda afgehaald en naar de Tergaderplaats gebracht De broodbakkery onder Waddiniveen is heden morgen in lïod gebracht voor f 2040 door r d Geur te Waddinxveen De Staten van Friesland zullen Donderdag en lid dar Eerste Kamer kiezen ter vervanging Tan den heer Van Eysinga Door het flink optreden van een der conAnctenrs ran troin 30 det H IJ S werd Maandag naby Delft een groot ongeluk voorkomen Het remtoestel van een rytuig was losgeraakt en dit werd door bedoelden condnc FEVËLLETOIM Ce laatste ee er Pamilie Nur kit Tramck W MiJDheer ging de kolonel oort rik houd er niet TRD my te bemoeiea met zaken die mij niet aangum en ik beb geen lust te luisteren naar de leugens van dien man Ga zijt gewaarschuwd t n Riilt mij wel niet kwalijk nemen dat ik thans afscheid peem n deze heeren n zonder antwoord af te wsohteD reikte de oude xaeQiRn da band aan zijn beide Trienden groette den graaf uiterst koel en rerwyderde üoh D ontotloetiQg vond plaats op een zeer druk pant en het gesprek waa meermaleu underbrokoa dooide Dokter rtrand was niet enegea er langer togenwoordig by te ziJD Hij reroolschuldigde zich tegenQwéi Arthur die hem niet weerhield groette Van Triehtroorde en ferwijderde zich de beide anderea achterlatende met De Poorter J zeida Eudolf zich tot dea boer wendend vx i mij morgen rekensohap gereo van hetgeen je uitgevoerd hebt Uan zullaa w verder zieo En ffluk ni dat je weg komt Ik beb genoeg ran je gtzolschap De Poorter waohUa niet op een herhaling ran bet bevel om te vertrekken Uy keerde zich dadelijk OB m verdwewi onder de menigte Vu TrioktToorde nam Arthur daarop bg dm rm teor opgemerkt waarna hü spoedig de noodrem in werking bracht Nadat het defect hersteld waa werd de reia met eenige vertraging voortgezet Een 150 tal kinderen van de hoogste klassen der openbare scholen te Dordreoht brach ten onder geleide van hunoe onderw zera een besoek aan den Haag en SeheTeniogea Zaterdagavond ia een 6 jarig dochtertje van een molenaar te WoWega terwijl zy een kat naliep zoodanig door een molenwiek getroffen dat zg na veel Igden eenige aren later bezweken is De leerlingen van de eerste klasse der hoogere burgerschool te Nymegen die door han wangedrag onder de lessen oorzaak zgn dat een der leeraren eervol ontslag heeft gevraagd en met 1 Sept heeft gekregen hebben zich bji adres gewend tot den Gemeenteraad van Nymegen waarin zg bon leedwezen over hnn gedrag betnigen en beterschap beloven terwgl zg verzoeken het gevraagde ontslag van dien ïeeraar niet te handhaven opdat hg voor da H B S behouden blgve De Eaad heeft echter dit adres eenfoodig Toor kennisgeving aangenomen Zekere Van V wonende te Vlaardingen die gisteren te middernacht van de kermis te Schiedam te voet huiswaarts keerde ia op tt dgk ter hoogte van den Frankenlandschen dgk van zyn horloge met ketting en portemonnaie met geld beroofd door zekeren C V d H een geboren Vlaardinger thana wonende te Rotterdam die nog P i jaar gevangenisstraf voor straatroof moet ondergaan De bestolene heeft van het voorgevallene bg de politie te Schiedam aangiite gedaan op wier verzoek de diei te Rotterdam aangehouden en herwaarts overgebracht is S C De Nederlandache afdeeling van de Alliance Israelite Universelle hield Zondag te Amsterdam haar jaarvergadering onder leiding van Prof L de Uartog Het centraal bestaur was vertegenwoordigd door Dr Frank op rrabbgn te Keulen De opperabbgn uit de provincie Groningeq de Heer A van Loon hield de feestrede waarin hg den strgd van het Jodendom schetste voor de begiuselen van zedelgkheid en humaniteit Uit het vervolgens nitgebracht jaarverslag bleek o a dat de financieele toestand bevre en gtog op weg naar zijn club zeggende ffÜw twee vrienden sohynen mij niet erg genegen te zijn maar hun oordeel laat mij vrij koud Het ia mij voldoende als wij t eens zijn en ik zal ocgenblikkelijk aan t werk gaan om den armen de Ruiter te hulp te komen die naar t my voorkomt bepaald onschuldig moet zyu terwijl ik begin te gelooven dat die boer een weergaiohe schurk is Die reis naar Parijs komt mij zeer vreemd voor on bet bezoek te XiOnvaUoD op den avond van Sint Hubartus ia uiterst verdacht Ik zal hem morgen ochtend oene laten opbieohten ïlocht hQ verraad gepleegd hebben dan zal ik hem niet sparen dat zweer ik je eo ala hij ten nadeele van den bosahwaobter een valsohe getuigeois afgelegd heeft zal ik hom dwingen zijn woorden in te trekken voor den rechter aan wien bij zijn verklaring heeft afgelegd Ik heb een nieuwtje voor je Zooeven voor ik mijn kamer vurliet oDtving ik bericht dat het lot mij aangewezen heeft om als jary lid sitting te nemen Als mü opgedragen wordt da zaak van De Kuiter te beoordeelen behoef ik niet te verzekeren beste Arthur dat h in mij een warmen verdediger Eal vinden ifMyn mdbi zal je er recht dankbaar voor zyD waarde vriend antwoordde de zeeman die aijn best deed om den achterdocht te overwinnen welke bij hem gerezen was door de praatjes van den dokter en den kolonel ffEu nu riep van Trioktvoorde na doen wij het verstandigst lüs w die gebeele treurige gasobiedenii trachten te vergeten en prettig te gaan elen in m jn sociëteit Wg zullen er gezellige lui Binflw die je van vroe r reeds kent en dis digend is doch dat het Russeu fonda nagenoeg geheel is uitgeput Ia het hoofdbeatoarkwam geen verandering daar de aftredende leden allen herkozen werden De volgende jaarvergadering lal te Zwolle gehnaden worden Maandag brachten een gedeelte van het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en verscbillende leden van het te Amsterdam vergaderde geneeskundig Congres een bezoek aan de Wilhelminabron m de Haarlemmermeer De kiosk waarbinnen de bron ontspringt was met groen en vlaggen vroohjk versierd Dr Posthuma sprak bg d bron de aanwezigen toe en gaf een oveizicht vao de geschiedenis der exploitatie de geneeskrachtigeeigenschappen van het water enz waarop dr Haakman Trealing uit Wjnschoten lepliceerde Van de gelegenheid om van het staalwater aenproefje te nemen maakte menig bezoeker gebruik Yetvolgena werd de gebeele fabrielfi inoogenschouw go omen en de valling spoelingenz der Üeeschen verklaard H G Gisteren werd door den Oommiiaaris der Koningin in Zuid Holland de zomer vetgadering goopend van de Provinciale Staten in dat gewest Onder de mededeelingen behoorde ëene dankbetuiging van den heer Van Boneval Faure voor het in hem gestelde vertrouwen door zgne benoeming tot lid van de Eerste Kamer De begrooting voor 1895 met daarbg beboorende voorstellen tot subsidie toekenning aan verscbillende insteïUngen werden verzonden naar de afdeelingen In handen van commission werden gesteld bestaande uit a de heeren Van Rogen Kngff Van Rhenen W A Kampf en Hein de provinciale rekening over 1892 b de heeren Loeff De Bie Schuurbecque Boege IJzcrmana en V d Kemj de subsidie aaovrage voor Volksnot te Brielle c de beeren VaÜant v Dissel Van SItjpe Roodaant v d Mandele Visser en Uenroé het adres tot wgziging der verordening op dt stoomvaart in de boe2emwateren de voorgestelde waterschapa en polderreglementen of wgzigingen daarvan alsmede het adres tot voorziening in de benadeeling der kade Ispgs de ringvaart in den Haarlemmermeerpolder door het atoombootverkeer d de bb Evers v d Lith Vtielander Brouwer Van Priel P Havelaar Rott en De la Basaeconr Gaan de sobsidïe aanvraag vor verbetering van den Lagen Rgndgk he t hoogst aangenaam vinden je terug te zieo Je moet oDs vertellen van js avonturen in China en alt je er lust in hebt gaan wij van avond naar den schouwburg In elk gevat zulten wij een vroolijken avond doorbrengen en de raiUn s kMl aoelen maar wachten tot morgen 1 f al f X Klizo Bsrtau brak nooit haar woord en ala zg eenmaal een besluit genomen had kwam zq er niet op terug Op den ochtend na het beslisBend onderbond waarbij baar zuster üch in een geheel nieuw lioht aan haar vertoond had was Ëlize naar Bretagne vertrokken Zij was gegaan zooala sij vooraf had aangekondigd zonder Arthur Ërzee te zien en zelfs zonder aféobeid te nemea van mevrouw Van Ilansweerd Ëen kamenier had zij niet mede genomen daar deze haar slechts tot laat zou geweest z jn bij deze gewaa e onderneming Qoed had zjj niet bü zich en ook van geld waa zij slecht voorzien hoewel t slechts van haar zelve had afgehangen een aanzienlyk bedrag mede te nemen daar de bankier van den generaal zich bereid had verklaard de som uit te keeren welke haar bij het eerste testament was toegewezen Ëngelsohe dames reizen dikwijls op die reanier en niemand vindt er iets in maar in Fraokr k is men meer nauwgezet op dat punl Slize wist dan ook wel dat z haar goeden naam b j deze onderaeosiDg op het spel zette hoewel zij den leeftijd bereikt had waarop een vroaw het reobt moet hebben zelve te mogen oordeelen over betgesa goed of kwaad tarief voor het veer te Goidschalxoord en 4b subsidieoauvrage voor den locattLipo win Goada Schoonhoven e de bh Molenaar Ridderkerk Snonék HurgroDJe Kemink Overwater en Van Bjlandt de sabaidieaanvraag voor verbetering van deb oprit aan den Blaakschen Dgk onder Heinenoord l de bh Boottzwer v Bergen Uzendoom Conrad Van Rees Beven Seret en Qoekoop het tarief voor het bevaren van de Gouwe eni de sabsidio aanvrage voor onderhoud der bavea te Maaaalais g de bh Neeb Sluiter Van Stolk Craaa de Jongh dr Bnesnee Van Heemstra en Vaa Woel de subsidie aanvrage voor een boitengesticht voor krankzinnigen te Loasddnen Het verzoek om aubaidis voor bagrinting van den Westdgk werd verzonden aan Geo Staten om advies in de najaanvergadering De eerstvolgende vergadering der Staten is bepaald op 17 Juli o a ter benoeming van een buitengewoon lid van Ged Staten en ter behandeling van de onderwerpen alsdan voor b raadslaging gereed Aan het einde der gisteren gehoodea vaim dering vroeg en verkre de heer Oonrod verlof tot bet doen van eene vraag aan bet college van Ged Staten betreffende den duioregel voor en wederzgds de Keizerstraat te Sobeveningen De vraag die hg tot Ged SUUn richtte luidde alt volgt Zgn door bei college van Gedep Staten vooratelten goedgekeurd of maatregelen genomen die ten doel hebben om voor het a i stormseizoen te voorzien in den zorgwekkenden toestand waarin de dninregel verkeert voor en wederzijds de Keizerstraat te Scheveuingen welke dninregel een onderdeel is van de zeewering van de provincie Zuid Holland langa de Noordzee Zoo ja welke zgn die voorsteUea oi maatregelen Tot toelichting der vraagt weea interpelUoi op de volstrekte onbetrouwbaarheid na den stormvloed van 12 Febr jl van bedoeld de der zeewering en trad hg ia eene herinnering van ondScheveningen tot den toestand waarin de zeewering voor de Keizerstraat tnasefaen de botela Maas en Rauoh na den stormvloed dezes jaars verkeerde Naar zijne overtuiging mag die toestand niet langer bestendigd worden en eisobt de veiligheid der daarbg betrokken landstreek dat daarin verbetering worde gebracht door verhooging van de kruin der zeewering en door kunstmatige verdediging van bet buitenbeloop voor en wederz da de Venaaliaat e Scheveniugen De toepassing van het elders door Delfianda bestuur e otgd systeem van terugtrekken det voor haar is Sedert het laaute ondarboad dat sjj met haar oudere zuster had gehaii Wis EHze iaat bealotm om in het vervolg to volstrekte onafhaukeiykheid te leven at zoo deze vrije opvatting ook tengevolge hebben d zij later niet kon huwen waaraan zjj voor het oogeoblik trouwens niet dacht Gekwetst door den toon waarop Uarianae tot kaai gesproken had wm z j besloten Fary te vcrUtea om een einde te maken aan de allertreurigsU verhouding Thans wiUe zfj zich alechU beaig houden met de rsddiag van de Ruiter Hoewel ilj aan baai zuster het tegendeel kad gezegd achtte z zich wel degelgk vMUwfd nel Arthur en zg hoopte hem t tMminnen zoosU s4 rich voorstelde dat een goede vrouw haar aohtgenook moet liefhebben maar zy wilde den t d hebben on de kalmte in haar gemoed te doea terug keeren Sïjg hoopte niet dat Arthur haar al te spoedig zou opzoeken Wat de heer van Trichtvoorde biMt diea zy met gewald wilde vergeten had 1 $ aog niet bet raioite vermoeden dat bij de minuar banr zuster was Zij twgfelde er achter niet aan dat h een minnares te Pnrqs bad en geen oog eBblik kwen de gedachte aan de mogeiykheid in haar op dat zij hem buiten zou ontmoeten Elise was dus op w gegaan na aw de mbedor van den boaohwaobtor geschreven te hebben om de oude vrouw op hi ar komst voor te befeïden In plaats vao door Dinan te gaaD waar tal van menBohen haar kenden bad zij een omweg gemaakt over Sint Malo om te Triohtvoorde te komen WorM wmM