Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1894

Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 7 10 7 80 4 46 4 86 6 08 6 0 8 10 4 08 4 40 6 18 DEK HAAG 60V0A 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 Gnoda 6 807 S 8 189 88 I Utrecht 6 88 7 60 9 9 G8 11 84 IS OS IS bO S 66 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 84 4 16 f 0 1110 61 Oudewster 7 07 8 19 10 S4 18 48 4 84 0 § 9 19 Gooda 7 80 8 SS 9 S4 10 87 19 0618 66 l SS 8 S7 8 50 4 87 1 80 7 08 8 419 8811 07 AH8TBKDA H Q O U D A AmstirdamC S 8 9 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10f 4 10 7 S8 0 41 AffsterdsDi Wp 6 60 8 15 9 65 11 16 11 48 8 51 4 95 4 81 MO 10 00 Goada 7J0 9 04 10 44 18 18 breuk veroorzaakt veel schade aangericht Bruisende wateren stroomden plotseling het dal in boomeu en rotsblokken roeesleepend in hun vaart Het water verdween echter spoedig weder ea het ongeluk gebeurde niet bg nacht daardoor kwamen gelukkig geen mensohen om het leven eii de schade is alleen van stoffelgken aard Vijfentwintig bruggen zgn vernield alsmede Teel houtgewas Mwering kui z i in elk getal TÓ6r da KeiMntrut niet geachiecleii De door hem bedoelde werken moeten zoo mogeiyk TÓór het a b itormwizoen worden uitgeroerd te meer omdat het uog ter pUatse en iu de aabyfaeid aaawez e zand de kern eener goed berouwbare zeewering verschaft Namens Gad Staten beantwoordde het lid van dat college de beer Blnsflé terstond de gedane rrageo Een nog al vermakelgke esthetische beschoawing over de schilderyen die nu in de xRoysl Academy € te Londen zgn tentoongesteld wordt geleverd door een Engelsch kleermakersblad The Tailor de kunatkriticas van dit blad beziet de scbildergen met het oog van een vakman en zegt b v No 503 is een groep van vier portretten Ben der personen is zeer Catsoenlgk in het grgs gekleed Wg merken met genoden op dat dit costuum tot iii de kleinste büzonderbeden juist is Een ander draagt een gekteede jas niet egden voering hier op nu zouden wel eenige kleine aanmerkingen zgn te maken Niet ieder schilderstuk komt er echter zoo goed af als No bOó integendeel op No 454 is de jas een combinatie vsn snit en stgl zooals nog niemand gezien beeft het bovendeel van het kleedingstuk de kra en de rovers zgn die van een gewone jas terwgl het onderdeel een soort van kameijapon is met panden vau een geheel en al ongebruihelgken vorm Waarom eigeulgk niet Kunst is zoo dik wgla van een kruideniersstaodpont bekeken dat de beschoawingen van kleermakers niet dan een aangename afwisseling kunnen geven Dbl V Ned Ia bet algemeen rerklarende dat de schade welke de storm aau Delflands zeewering en daaronder aan het gedeelte Toor iSchaveningeD beeft toegebracht seer de aandacht van Qed Staten heeft getrokken en den klemtoon leggende op Delfland s verplichting om te zorgen TOor de seeweringen op den territoir gelegen antwoordde bij op de eerste vraag dat tot heden geene voorstellen van Delfland aan de goadkouriog van Qed Staten zyn onderworpen En op de vraag of er maatregelen zyn ge jjjj antïïocrddï de hoer Bïussé met te herinneren dat heel kort na den stormvloed aan den prov hoofdingenieor de opdraubt is gedaan om nitgebreide opnemingen noodzake lyk om een oordeel te kunnen vellen over evaptoeele voorstellen van Delfland of om met dat hoogheemraadschap in overig te kunneo treden over de uitvoering van di werken welke na grondig onderzoek voor Scheveningea noodig wordeo geoordeeld Daarbij zal orden te rade gegaan met de dezen wiQter opgedane ODdar vinding De gevraagde gernststelling was evenwel te toeken bg b eiscbend belang en plichtbesef van Delfland dat nog geen reden gaf daaraan ta twgfelen en moet worden gevonden by de wettige bevoegdheid der Staten om te bevelen wat noodzakeiyk ia Zaterd is voor Amsterdam gekomen het Ztveedsche oorlogschip Sag kommandaut de kapt t z Hagg komende van Gadix en bemand met de adelborsten van het Zweedsche marine instituut De Saga ia een korvet bewapend met een kanon van 15 cM S kanonnen van 12 en 1 van 7 cM met een effectieve bemanning van 189 en eon snelheid van 11 mgl Het schip dat op het IJ ligt zal hier ongeveer ncbt dagen blgven en dan naar Zweden terugkeeren Hy verzekerde interpellant dat deze belangrgke zaak Gedep Staten zeer ter harte gaat De beer Conrsd constateerde na dit antwoord dat nog geen voorstellen van Delflands bestnor zgn ingekomen om eenigen miatr el tot veratarktng vaa den duinrand te Scheveningen te namen Boewal alleszins beseffende de moeilgkheld om voor het a S stormseizoen maatregelen te namin achtte by dit echter niet onmogel k Millioenen Ig millioenen en nogmaals roiltioenen zgn in ons tand voor een zeer groot deel door kleine kapitalisten verloren aan Amerikaansohe spoor wegwaarden Toch is deze droevige ondervinding niet voldoeode geweest om af te schrikken Nog ateeds spelen die pffecten op onze markt een hoofdrol duizenden in den val lokkend En na in den laataten tijd weder is dientengevolge ons volk zooveel armer geworden Ziehier een veelzeggend vergelgk nd staatje van koersen Jnni 1 93 Jnni 1894 Atchison Topeka aandeelen 23 i i 4 0 Atlantic 63 40 Oeutrnl Paciflo aandeelen 26 11 5 o Central 97 82 Denver RioGrande aandeelen 147 7Vi idem prioriteiten idem 48 23V8 LouBville Nashville idem 67 53 St Louis St Francisco 57 48Vi Norfolk 77i 59Va ünioo Pacific aandeelen 29V4 9V 5 ürigon Short 72 33 Waarlgk voor menigeen ware het beter naar oud gebruik zgn schgveu in een kous te stoppen en te bergen in de linnenkast dan op deze wgze nit zucht naar hooge rente tgn kapitaal goeddeels te verspelen Maar wat z i het bestanr van Delfland wel kon doen wai om na de intrede van bet stormseizoen te zorgen dat te Scheveningen bg da dninen aanwezig was eeu hoofd dat in getal van nood bevelen kan geven om de afname fftn den zandheuvel te beperken want volgens doMT hem ontvangen inlichtingen was er 23 Fabr niemand te Scheveningen om iets te doen om de zeewering tegen verdere afname te vrgwaren Ten slotte verklaarde fag volkomen vertrouwen te itellen in bet beleid vau Ged Staten an in de maatn elen die door den deskandigen raadsman noodig geacht worden Hg betuigde zgn dlsok voor de verkregen inlichtingen Hiermede liep de interpellatie af Als de achtjarige koning van Spanje dezer dagen te San bsstian de zomerresidentie komt aal hg dasr een collectie levende soldaatjes als speelgoed vinden Een inwoner dier stad heeft een leger van 400 kinderen georganiseerd nntaarlgk vrgwilligers in uni form gestoken en g M efend door een Initenaet De militaire muziek wordtgeleverd door artisten tnasehan de 7 en 10 jaar Twee jonge oppassende arbeiders zgn Maandi op het land van den heer P Siccama te Den Ham door den bliksem doodgeslagen Beide laten eene jonge weduwe met 2 kinderen achter Bg den intocht van den jongen Koning van SarviS te Constantinopel is een balkon ingeaakt dat door zgn zwakken bouw op 3 uf 1 personen berekend was en nu niet minder dan 25 kgkera moest dragen Alle die erop waren deden een val van 2 meter Twee vrouwen werden Iwrstood gedood en van zeven anderen die ernstig gewond werden zgn reeds twee ovariaden In het Bagni dsl Wallis Zwitserland heeft een sfroota overstrooming door een gletsober eos D A SO 10 85 11 08 11 08 11 18 11 86 8 SI 8 41 a 4 a st 0i 7 ÏS 7 U g 7 M 7 ii Directe Spoorwegverbinding met GUUUA Zomerdienst VoanlniBlit Kinwnlwrk OnpaUi 1I 10 11 0 18 18 t 88 KOTTXROA i t ll 10 17 f 10 87 10 84 10 41 10 47 Botterdam 7 88 7 47 Botteriam OiptUa NirawnlMk MoordnoU 8a Osiid 8 10 10 08 8 1 S 81 8 88 86 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 eODDA DEN HiAS Gouda 7 80 8 40 08 8 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 8 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 7 11 08 11 18 11 01 8 48 4 67 11 1 88 81 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 8 68 6 08 11 10 Uf a 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 S ZMW 7 68 8 01 K dLd 8 08 10 10 6 80 11 88 Ha 8 l8 lê 8 10 07 ÏÏÜ7 18 41 18 1 1 48 1 67 8 66 M 6 68 41 7 48 10 1611 88 11 48 QOI Da BIKIOHI Boada U 86 10 7 66 8 08 8 81 10 1 10 68 18 48 8 88 8 61 S 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 Ovdew 1 60 64 n O 8 87 6 87 7 6 10 87 WoWdM 7 08 8 18 11 17 8 48 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 86 UtMl 18 7 88 8 88 8 41 10 81 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 8 6 81 66 8 88 ll 10 68 11 10 aOUUAAHHTKEOaH I lO U 11 18 lUS Gouda 0 40 AaitardaH Wp 7 K tiMlarilsw OA t U s SnslÜain 10 0 10 86 18 1U 8 61 4 47 8 88 7 46 10 66 18 18 1 8 40 8 48 86 48 11 10 U M 1 18 80 7 9 10 4i In verband met de oprichting in 1892 te Arnhem van de Vereeniging tot christelgke verpleging van bedelaars en landloopers die voorloopig althans op kleine schaal eene kolonie voor snlke personen U sttbhten en voor dat doel te Beekbergen 17 hectaren land heeft aangekocht worden in bet pas verschenen nummer der Mededeelingen van de Vereeniging tot verbetering van armenzoi te Rotterdam door G H eenige feiten medegedeeld die betrekking hebben op de vrge arbeiderskolonies voor bedelaars en landloopers in Duitschlaod Wg ontleenen daaraan het volgende In 1890 zgn 6962 personen opgenomen 4690 afgewe7 6n waarondur niet minder dan 3558 wegens gebrek aan ruimte een bewga dat de kolonies bg de bedelaars eeu goede reputatie genieten Opmerkelgk is het dat ook in de steden o a te Berlijn en te Maagdenburg inrichtingen van dien aard g vonden worden en dat in laatntgenoemde stad nitflluit flüd perfoneo van buiten worden toegelaten wat ook te Berlgu tegen de bedoeling veelvaldig voorkomt Dr Berthold maakt de alleftziua juiste opmerkiog dat de trek naar de groute steden daardoor wordt aangemoedigd aanbeveling verdient die maatregel niet In de twee jaren 1887 1889 waren 10403 verschillende personen opgenomen van deze 6286 voor den eeraten keer 2207 tweeden 1003 derden enz terwgl 2318 niet 7719 daarentegen eenmaal of herhaatdelgk met den strafrechter in aanraking waren geweest van 366 was hieromtrent niets met zekerheid bekend Hel staat dus vast dat het karakter van de bedelende en rondtrekkende bevolking in Doitachland die in de vrge kolonies zeker niet slechter zal zgn dan daarbuiten zeer laag staat en met eenige reden mag worden betwgfeld of door het verbigf in de kolonies van menseben met zulk een verleden achter zich op verreweg de meeste eenige invloed ten goede kan worden uitgeoefend Ook is ous niet gebleken dat er eene scheiding gemaakt is tusschen de veroordeelde en de uiet veroordeelde personen Aan den eenen kant kan men 7 eggen dat de herinnering aan het verleden juist zooveel doenlgk moet worden uitgewischt on dat de verpleegde bedelaar niet met den vinger m worden aangewezen als oude bekende van de justitie maar aan den anderen kant is het voor de besten onder de broeders niet aangenaam om op ééae Ign te worden gesteld met hen die reeds een vodpIs tot huu last hebben en is het voor hen zeker niet goed om in voortdurende aanraking te zgd met bedelaars van het allerminst allooi Te oordeelen naar de cgfers over de beide reeds genoemde jaren is er verband tusschen vroegere veroordeeliog en een herhaald bezoek aan de kolonies Ouder degenen die slechts renmaal de inrichtingen bebbtm bezocht is het percentage der veroordeelden 72 8 pCt kleiner dan onder de recidivisten 81 2 pCt Men zou intusschen de statische opgaven over een langere reeks van jaren moeten verzamelen om dienaangaande tot eene zekere gevolgtrekking te konnen geraken 4 60 4 67 6 04 8 11 S iO 6 66 8 08 8 10 17 8 6 48 1 44 4 Mnoi DA 11 60 18 80 8 60 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 Voorb 6 64 N d L 16 6 Z Zxgwt O Bl Kr 6 14 Ze M 6 1 10 80 10 86 10 41 Van meer beteekenis is de korte dunr van het verbigf in de kolonies bg een niet gering aantal bedelaars en vooral met vertrek van de groote meerderheid op eigen verzoek zonder dat er werk is gevouden Van de 913 b v die slechts ééae week vertoefden waren er niet meer dan 106 die aan het werk gmgeu en de veronderstelling is uiet gewaagd dat ook bg gemis van een toevluchtsoord hel honderdtal eenearbeidersgelegenheid zou hebben gevonden cerwgl voor de overigen waarvan 203 aiet wilden werken en 119 wegliepen de kolonies zeker allerminst in het leven zgn geroepen Meer dsn 7000 personen slechts 82 zijn een jaar ea langer gebleven vertrokken oit eigen bew ng en onder hen komen uit den aard der zaak de meeate zg Kolonie bummler voor de bedelaars en laudloopera die hon bedrgf voortzetten en van tgd tot tgd eene kolonie opzoeken om er den koFt ie verdienen Het is een van de zwakke zgdeo der inrichtingen dat toelating en ontslag loo gemakketgk verkregen worden de kolonies zgn aanlegplaataen trekpleisters voor bedelaars bet kwaad woekert voort en wordt niet ia den wortel aangetast Het aantal personen dat werk vindt is zooals reeds gezegd niet groot 20 pGt ongeveer een zeer verklaarbaar feit als men id aanmerking neemt welke werkkrachten onder bedelaars van professie beschikbaar zgn In de meeste kolonies wordt van jaar tot jaar de verhouding ongnnstiger en het is niet onwaarschgnlgk dat de werkgevers na verkregen ervaring er minder op gesteld zgn om hunne werklieden uit de koloniale bevolking te recruteeren Het schgnt niet zelden voor te komen dat de mannen zich maanden lang iDhoaden zich anders voordoen dan zij zgn en eerst in eene andere omgeving haone ware gedaante aannemen Wg zgn beducht dat deze ondervinding niet alleen in kolnuies naar het Dnitsche model zal worden opgedaan maar dat die teleurstelling ook de Nederlandsche kolonie te wachten staat Hoe ootmoedigend is niet reOtls de aanrakmg met werkgevers dje g negen zgn om personen niet bepaald ongunstig bekend maar verarmden proletariërs met zwakke wilskracht en zonder vakkennis in dienst te nemen hoe ontmoedigend hunne veelvuldige klachten over onwil eigenzinnigheid onh an del baarheid En hoe weinig zal er dan terecht komen van de geheel gedeclaaseerdeo van manntn die de eerste jeagd achter den rug hebben zich steeds hebben bewogen in de allerlaagste kringen der maatachappg en bet dolce far nieote als hoogsten jevenseisch hebben leeren waardeeren Op kleine schaal kan de proef tot hunne verbetering zonder bezwaar worden genomen Zal die eenige kans op een vrg goeden uitslag aanbieden dan mag de Nederlandsche Vereniging wel toezien dat zg niet in de allereerste plaats de diepatgezonkenen tot zich trekke Ook de bedelaar met tamelgk gunstige antecedenten zal haar geduld nog menjgmaal op de proef stellen en gelakt het haar dien tot zelfstandigen arbeid te verheffen dan zal zg meer aanspraak kunnen makenopi erkentelijkheid dan door een hardnekkigen maar vrachteloozen strgd tegen het ras der Kolonïebnmmter Het sRotterd Nbl geeft de volgende beschrgving vau het Hozenfeest in Psohorr aldaar Er wan Tozenfeest gisteravond in Pschorr van de prachtige zaal met zgn o agnifique sier nu ginjr een groote bekoring Oit een zoetzoele prikkelende lucht biag neer geur van ro7 en in den vollen bloei van t bloemenleven de muziek kwam aangolven zachtvol liefelgk kwam eg aangolven als de stille zee bg t Oostvoornsche strand in een schoonen zomermiddag Van pilaar tot pilaar en van pilaar totbalconbalustrade bingen de groene slingers enop dat groen dat slingergroen in elegante golfjes lagen rozen veel rozen roodgeel wlt violet zacht blauw ronde vlekken spatten van pensetflen Iq t midden rondde naar omlaag de bloemen tempel saamgevlochten van etherische rozenwanden licht hing hg neer de golvende groenlgnen welfden zich te zemen tot een groot bloemklokje wgd er achter halfcircelde de orkestverbevenheid met een ronde bocht vnn gratie tegen den spiegelachtergrond er woeien groen vlaggetjes en rozen slingers Vaag uit de verte kwamen de witte figaren der meisjes van bet orkest uit mooie meisjes io maagdelgk wit een zwsrt krulkopje op eiken hoek in t haarzwart het belle roos rood lief onschuldig de dirigente verdween achter een gaskroon even rees zg soms als een roie silhouet 8 48 0 4 80 Tusschen dat at de lampen groen rood geel licht uitstralend kleorscbaduwen werpend op de breede groen lgnen dat licht en dat donker dat wit en dat kleurige van het subtiaele rozenpaleis kaatste in de spiegels dat mooi vrilde niet sterven het leefde tot in de wijdste verte 40 11 08 11 10 47 B4 10 01 10 10 ujo ll iO 6 81 7 07 8 10 41 7 17 K I0 7 84 t u 7 81 6 61 7 87 8 80 10 08 16 4 48 6 17 7 8 06 8 10 10 4 48 7 06 f t K 7 11 ff t ff 6 7 80 7 86 V ir 6 0 7 81 10 ff leefda zootang het oog het ziec kon leftfde tot het werd een sluier tot het nerd een droom Subliem een pamenweviog van smaak en gevoel vorm en gestalte gekregen dat was Set f te des roses c gisteravond in Pschorr De heer Willkomm heeft Pschor gemaakt tot een der beste tot een der meest elegante plaatsen van uitspanning in de Maasstad tot een jnweel in tgenre en dit goede werk wordt gewprecieerd t is vol iederen avond in Pschorr Eu geen wonder welk een keur van dameskapellen een klimax van goed deze de Wvener Blite Dameskapel is weer beterclan al de vorigen zg behoort beelemaal niettot de klasse der muziek bombastiscbe grootetromranselende onnoozele deernenkapellen deze is een voortreffelgk eenvoudige één diekunst tracht te geven Vier feesten dit jaar in Pschorr het bloemenfeest was het laatste vanavond zal de poort der halte worden gesloten de bezoekers en de heer Willkomm gaan zomerreisjes doen naar oorden zonder Pschorr en den llen Augustus als t geheel eeD miniatuur restauratie beeft ondergaan zal het seizoen voor Pschorr weer een aanvang nemen Bg de roeiwedstrgden van Hollandia op het Brasemer meer heeft Njord Leiden zich weer flink gebonden Hare roeiers wonnen de Ie prgzen voor tweeriemsgieken io en outrigged den In prgs voor vierriems endenprge voor zesTiens De zeilwedstrgd liep Zondag nog al slapjes af om de afdoende reden dat er weinig of geen wind was Zondag is te Leiden eeu criketwedstrgd gespeeld tusschen een elftal van de Nederlandsche studenten en een elftal van de Nederlandsche spelers De laatsten werden overwinnaars met 125 punten tegen 66 door de siudenten behaald met één inning SeQ paar jongelui die gisteravond van Scheveningen terugkeerden namen plaats op een Iwnk aan den hoogen weg niet ver van den Tol Ër naderden kruipende twee mannen die elk aan een zgde vau de bank overeind sprongen en het paar trachtten aan te randen Zg hadden er niet op gerekend met een flinken jongman te doen te hebben die een der schavoiten een tik gaf welke hem en zgn medeplichtige tot een overhaaste rinoht noodigde Gisteravond is een maaier in een hooiland onder Oegs j eest door den bliksem getroffen De straal doorboorde den rand van zgn strooboed en zengde zgne haren Na eenigen tgd bewusteloos gelden te hebben kwam de man weer bg en bleek geen verder letsel bekomen te hebben De gemeen te veldwachter te Renswonde die maar geen verhooging van jaarwedde krggen kon zond aan den Raad dier gemeente een Igstje waarop vermeld was hoeveel zgn haisbooding aan brood melk zout suiker zeep en en Igfgoed voor zgn vrouw en kinderen kostte De Raad die daaruit zeker gezien heeft dat de man het er niet langer voor doeu kon heeft met vier tegen dne stemmen f 25 verhooging toegekend De Groothertogin van Saksen heeft eene gift geschonken tot herstelling van het kerkgeboow der Nederlandsche hervormde gemeente te Hattem Dit gebouw door deskundigen erkend als een monument van historische en artistieke beteekenis dapteekent wat den toren betreft uit de Xle of Xlle eeuw wat het schip aangaat uit de XlVe eenw en wat het OosteIgk gedeelte met het choor betreft uit het laatst van de XVe eeuw Door sierlijkheid van zgne verhoudingen en de fraaiheid en slankheid van zgne vormen onderscheidt dit monument zich Het mag dan ook gerekend worden tot de beste nog overgebleven voortbrengselen van onze middeneenwsche boawkanst Thana verkeert dit gebouw in een erbarmeIgken toestand tengevolge van de armoede van da kerkelgke gemeente au gaan de daken zoowel als alle aan het hemelwater blooi estelde gedeelten hunne ondergang tegemoet De ksrkvuogdg heeft echter sinds verleden jaar krachtige voorbereidende maatregelen tot herstelling genomen De plannen hiervoor agn ontworpen en geraamd op40 X 0 gulden te verdaelen over 8 jaren Aan de regeering is een sabsidie van 2500 galden jaarlgks voor 8 jaren aangevraagd De Hooga Raad behandelde Maandag het cassatie beroep van een schilder ait Nnnspeet gemeente JSrtntdo die we ns hst lossen van Mn schot op een veldwachter door de Beobt uk te Zwolle was schuldig verklaard aau l ing tot zware miahandeUng en veroordeeld t 5 jaar gdvangenisstraf Het Gerechtshof schouwde het feit dat hg aou hebben ge ple d Tftn de zgde der verdediging werd ontitaiul dat bekl het aehot galoat had als poging tot moofd ea veroordeelde ham tot gevangenisstraf van 10 jaar Voor den requiraut trad nn op Mr D Simons uit Amsterdam die een drietal cas atiemiddelen ontwikkelde o a dat het Hof het opzet om te dooden aannemende uit de omstandigheid dat bekl moest weten dat een schot als door hem gelost is den dood kan en meestal zal tengevolge hebben de grenzen van bot opzet heeft overschreden Het Openb Min zal 13 Jali a s conolosie nemen De hertog van Veragua de bekende afstammeling van Colnmbus wandelde dezer dag n in den tuin van het koninklijk paleis te Madrid Hg ontmoette daar den kleinen koning en trad op hem toe Wel Alfonsje hoe gaat het f vroeg hg vriendelgk en stak het achtjarig knaapje de baud toe De kleine koning trad echter een stap achteruit bekeek den hertog van hec hoofd tot de voeten en zeide op den toon vau een zwaar teleedigd kind Senor uw Alfonsje ben ik niet Ik ben alleen mama s Alfonsje Voor u ben ik Zgue Majesteit lu den uacbt tusschen Maandag en Dinsdag is te Groningen de bliksem geslagen iu den molen van den heer W Dooges de eenige die uog op de geslechte vestingwallen staat Aau de zuidzgde kwam weldra de vlam te voorschyu dio als een slang van de kap tot de zwikstelling voortkroop De brandweer spoedig gealarmeerd rukte op de aangetaste plaats het riet w waarna van twee kanten bet water in den molen werd gespoten en bet ouheil spoedig bedwongen was £ en noodlottig ongeval maakte gisteren een einde aan het leven vau een 17 jnrig meisje de dochteit van de wed Noyon te Briele Deze die voor baar moeder eenig waschgoed zou spoelen is door niemand opgemerkt te water geraakt en een unr nadien levensloos opgehaald Posterijen en Telegraphte De 2de alinea van § 2 art X van het Reglement tot uitvoering van het Algemeen Postverdrag van Weenen wordt te rekenen van 15 Augustus a s gewgzigd en aangevuld als Tolgt In de kolom Aan Dans la colonnemerkingen c wordt Observatious la meuuaost de inschrgving tion Remb est ajoutévan de met verreken en regard del ioscripbedrag belante aange tion des envois recom teekende stukken de mandés grevés de rem anwgziug Remb eu boursement et la meunaast de inschrgving tion A R en regardvan zendingen met de t inscription desbericht van ontvang envois qui tont Tobjetde aanwgzing A R de demande d avis degesteld reception De aandacht van de uitwisseliugskuntoren wordt in t bgzouder op het bovenstaande geveetigd met aanschrgving om zich dienovereenkomstig te gedragen Te beginnen met de reis vau Vrgdag 29 Jnni a s zullen de Britsche paketbooten van de Pacific Sieam NavigatioU Cy en van de Rojal MaiU zie uo 99 der dienstorders en mededeelingen vas esteld 17 Mei 11 no 5575 E de haven van Lissabon weder aandoen eu wordt derhalve de verzending van brieven en andere stukken naar Zuid Amerika met die paketbooten op den ouden voet hersteld Voor den dienst der pakketpost zgn nader opengesteld iu Ned Oost Indie de kantoren te Delanggoe Soerakarta en te Wirosari Samarang in Roumaoië de kantoren te Prahova Station en te Scanteia Station De tabel der pakketpost worde dienovereenkomstig aangevuld Vacante directies Post eu tel egraafkau toor te Alfen Jaarwedde f 2200 en vrge woning SoUicitatiën in te dienen voor 14 Jali 1894 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om lich aau te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart j l no 17 de postambtenaren voor deze op 1 September a 8 te vervullen directie den voorrang Benoemd 16 Juli Tot adaistent te Groningen de conducteur der bvievenmalen van de 2de klasse J Jetses en de kantoor knechts F JBurda en K Brongers tot brievengaarder te Oosterlaud C van Westenbmgge tot brievengaarster ta Sprang mej 0 A Dorrenboom Verplaatst 16 Juli Du klerk der postergen van de 1ste klasse C de Graaf van Zutpben naar Alfen 1 Aug De commies der telegraphie van de 3de klasse P J Lnt jm vaa Veendam Dur Zevenbergen Verlof verleend voor 3 maanden wegens liekte 1 Juli Aan den commies der postergen vau de 2de klasse H J Lettink te Rotterdam Verlenging van verlof verleend Aan de vrouwelgke commies der telegraphie van de 3de klasje H M Gondschaal tot 30 April 1895 Eervol ontslagen 1 Juli De brievengaarder J B Kuioknia te Mecheleo Het recht van verzekering voor pakketten met aangegeven waarde bed ai bg verzen ding over Engeland per 300 francs of gedeelte daarvan naar Aden Ascension China Guyana Britsch CeylolH Cyprus Falkland eilauden Gibraltar Hongkong ludië Britsch Oost NewFound laud St Helena Straits Settlements en Zanzibar 20 cents en voor die uaar de Bahamaseilanden Nassau Borneo Noord en Labuan 25 cents Pakketten met eene ng eveu waarde van teu hoogste frs ICKX n voorts mede toegelaten in het verkeer met Lagos Wentkustvan Afrika en Mombasa Oostkust van Afrika tegen betaling van een recht vau 20 c nts per 3 X franca aangegeven waarde of gedeelte daarvan Bnitenlandsch Overzicht In de Fransche Kamer en den Senaat werd de volgende boodscliap van den nieuwen president der republiek voorgelezen Door de Nationale Vergadering tot de eerste magistratuur des lands geroepen beu ik geen partgman ik behoor aan Fraukrgk eu aan de Republiek Eeu afschowelgke misdaad welke door het geheelè volk wordt veroordeeld heeft bet vaderlaud beroofd van den burger zooder blaauk die gedurende zeven jaren de getrou 4 bewaker onzer staatsinstellingen was Moge de berinuering aan dezen held van den pUcht mg bezielen eu mg leiden Het gewicht der verantwoordelgkheid die ik op mg neem is te groot om van daokbaarheii te durven spreken Ik bemin mgu land te vurig dan dat ik gelukkig zou zgu op den dag waarop ik het hoofd des lauds werd Moge het mg gegeven zgn iu mgu verstaud en in mgu hart de uoodige kracht te linden om Fraukrgk waardig te dienen De snelheid waarmede de regelmatige overdracht van het gezag plaats had ii in de 4 oogeu der wereld eeu nieuwe wgding van de repablikeinsche instellingen geweest Te Pargs heeft men eei isteren een bewonderenswaardige demonstratie van dankbaarheid en eerbied gezien Een land dat onder zulke wreede beproevingen zooveel moreels tucht eu zooveel politieke kracht aau den d legt zal ook de heide speciale krachten weten te vereenigeu zonder welke de volkeu teu ondergaan de vrgheid en een regsering 8loten om de zeden te ontwikkelen die noo lig zg 1 voor eene republikeiscbe democratie heb ik het vaste voornemen over zeven jasr het lot van Fraukrgk in andere handen te stellen Zoolang bet bewind mg is toevertrouwd zal ik den wil des volks eerbiedigende eu doordrongen van mgn plicht de reebten welige de grondwet mg scheukt niet laten misl nueu of overtreden eker van ziohzelven vertrouwend in zgn leger en vloot kan Fraukrgk dat van de betnigingeu vau sympathie heeft ontvangen met opgerichten hoofde zgu liefde voor de vrgl id verkondigen zich zelveu waardig zal het de groote haard blgven van geestelgk licht van verdraagzaoiuheid en van vooruitgang De Senaat en de Kamer vau Afgevaardigden zullen weten te beantwoorden aan de weuschen des lands door zich te wgden asn het onderzoek vau alle maatregelen die deu goeden naam van Fraukrgk kunnen bevorderen zgn landbouw ngverheid en baudel kunnen ontwikkelen en het openbaar krediet versterken Het Parlement zal bewgzen dat de Republiek wel verre van het tooneel van een onvruchtbaren wedgver van persooolgke eerzucht te zgn voortdurend naar het beste streeft zoowel materieel als moreel De republiek is de nationale uitdrukking der vruchtbare gedachten en der edele hartstochten Tot bet dienen dezer denkbeelden noodigt de regeuring o oit het hart van Fraukrgk heeft zgne vertsenwoordigers dasrmede bezield Laten wg onze pogingen vereenigeu om de zegepraal dier denkbeelden voor te bereiden Uit het verleden zgn wgze lessen te potten doch naar de toekomst richt Fraukrgk zgn blik Zgn tgd begrgpen aan den vooruitgang gelooveu en den vooruitgang willen dat is de openbare orde en dan maatschappelgken vrede verzekerea Onmiddellgk na de leziug dezer boodschap stelde de afgevaardigde Vaihint namens de socialisten voor eene commissie ta benoemen om eeu adres van antwoord op da boodschap op te stellen Met 450 tegen 77 stemmen werd echter de prealabele quaestieaaagenomen Lgkmissen voor den vermoorden president Carnot zgn gehoBdeu in alia hoofdsteden van Europa en onder allerlei vorman heeft hat buitenland zgn hartelglce deelneming betuigd in den ronw die het Fransche volk trof In t bgconder heeft de puitsche keizer zooals La Presses z een treffenden vorm gevonden om zgn gevoel van hoogachting en bewondering voor Carnot te betuigen Le Joar sohrgft Ieder zal overtuigd zgn dat keizer Wilhelm edel gehandeld heeft en zelfs sg die niets vergeten kunnen zullen baigén voor de hooghartige daad van den vorst De Soleil merkt op In elk geval hdeft de Daiteche keizer bg den galeganheid een tact en fijngevoelighei ji bewezen aan walke wg onze hulde niet ontleenden kannen Zalka handelingen strekken fen Torst tot aw ea nemen wrok weg De Petite République vraagt aan d regeeriug de edelmoedigheid van keizer Wilhelm na te volgen en algemeenevei plfeois te schenken aan staatkundig veroordeelden Graaf Munster bracht de boodschap aan den president een half uur vdér den Igkstoel vertrok Perier was zeer geroerd en verzocht den gezant deu keizer zyn dank te betuigen Op een dag als heden zeide de heer Perier aal deze treffende daad spreken tot het hart van twee groote volken In België heeft de Senaat ds voorstellen tot grondwetsherziening en de daarmede samenhaugencfe wetten tot regeling van bet kiesrecht aaugeuomeu en is de zitting van het Parlement gestoten Reeds vroeger had de Kamer besloten ua 12 Juni niet meer te vergaderen Senaat en Kamer zgn thans faitelgk demissionnair bet woord is na in België aan bet uitgebreide kiesrecht dat door de toevo ng vau meervaudig stemrecht en door de vei werping der voorstellen Beemaert Féron tot in voering van het evenredig kiesrecht waarschgnlgk wel zal blgken niet aan de verwachtingen te besntwoordeni en daarom geenszins als een ifinale uitbreiding maar slechts als een maatregel van oveigang moet worden beschouwd Spanje heeft een deel van de oorlogsschattiag ontvangen die Marokko als vervolg van dSl gebeurtenissen te Melilla moet betalen Nadat de Spaanscha oorlogsbodem met den mioiatdlieelen beambte aan wien de ontvangst ran dezen eersten termijn was opgedragen eenige malen te vergeefs een Marokkaaosche haven was binuengeloopeu en men zich in Spanje al ongfrust begon te maken dat met den dood van sultan Moeley Hassan en het optreden van sultan Moeley Abdoel Aüs de betaling moeilgkbeden zou opleveren is te Madrid bericht ontvangen de regeering van Marokko 3 millioen pesetas heeft afgedragen Dït ia wel slechts de helft van het overeengekomen bedrag doch de Spaansche regaering zal daarover waaracbgnlgk niat ta veel z n gedachtig aan het oade spreekwoord ter een half ei dan een ledige dop De clencala oppoéitie in Bongarge geeft den strgd tegen de hnwelgkswetten nog niet op Een achtdaizend personen van de clericale partg meest boeren namen deel aan een katholiekendag ta Presbarg op den 30en Ju i De vergadering werd geopend door twee voorname leiders der clericals partg graaf Ferdinand Zichy en graaf Nikolaas Maurits Elsterhazy De gehouden redevoeringen waren alle gekant tegen de kerkelgke politiek der rageering Men besloot zich met kracht voor te bereiden op de aanstaande verkiesingen Ten slotte wekte Zichy de vergadering op aich aan te sluiten bg den vorst primaat van Hongarije kardinaal Vaszary en de bisschoppen die den Koning zullen verzoeken de wet op bet burgerlgk huwelijk niet te bekrachtigen De boofdinhoad der in het Hongsarsch gehouden redevoeringen werd door twee geestelgken in t Duitsch en t Slowakisch de taal der Hoogaarrohe Tsjeolun weergegeven Zooals men weet staat de ontwikkelingvan het volk in Rusland niet op een zeer ho ett trap In de laatste jaren is echter althaoi gedeeltelgk verbetering merkbaar In hat gouvernement Moskou is volgens op ve van het bureau voor statistiek van 1882 1893 het aantal scholen met 220 vermeerderd ea het aantal leerlingen tot 25 500 gestaan Het is opmerkelgk dat onder de scholieren betrekkelgk zoo weinig meisjes zgu De boeren sturen hunne meisjes niet gaarne naar school zg vinden het voordeeliger ze vroeg te lateo dienen Dat daarentegen de jongens wat ontwikkeling behoeven beginnen ook de landlieden in ta zien wanneer ï wpd mc lgk dorpsschont of dorpsrechter kan i óraen dient bg toch lesen en schrgven te kennen Al te gunstige denkbeelden van hetdrakke schoolbezoek zelfs in het genoemde gouvernement moet men echter niet koesteren 65 percent der Bchoolplichtigen leert lezen noch scbrgvaB De Amerikaansche Senaat b a gisteren da beraadslagingen over het tarief ontwerp zoo als het gerapporteerd is door de commiaaa van het geheels Hnis eu nam verschilleade wgzigingen door de fiinancieele commissie gatmaakt aan Verschillende aodere amen dementen door de commissie van bet geheele Huis gemaakt waarvoor geen afzonderlgke stemming werd gevraagd werden vervolgens aangenomen eu da artikelen van