Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1894

Vrydag 6 Juli 1894 No 6305 338t Jaargiiiig f j k ïi 1 1 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenér ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 r5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekendnaar plaatsrmmte 1 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 2ö franoo per Afzonderüjke Nommers VIJF CENTEN Mederlandscbe Htoomboot lllaatschappij De Stoomschepen BATA VIEB kapt J 8ADER en BOLLAM kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage TerToege men zioh bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam Do Stoomschepen lossen te Brewersquay do markt van Boter en Kaas te Londen Waarom word ik van mijn senuwlijden niet genwen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geoezing aanbrengende middoten toai alliK ontdekt worden die in de beaden van een bekwaam genoeBlieei een goed succes hebben Was niet PriesDltz de geleerde vestiger eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartaoord toor de lijdende monschheid geworden il den e nroudige boorP He ft niet een Zweedacb mijoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouweosiekten aan de hand gedaan die hat lancet der chirurgen reeds minder noodxakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheeren begint te wonlen Ook op het gebied ter beperking van seuuwziekten begint er licht te komen en ook bier is een weg geelend gewvrden di op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wal in staat zgn de sedert jaren u eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen soo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum elpz geheal te verdringen Ër zqo vele menschun die nooh ziek noch gezond zijn en toch klagen dat cy eb in lichaam en zielallesbebalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en £ 00 zioh zülvcn en andaren tot last zgn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeljka angst of dnor droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van ge eugen oor8uizeD en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jeze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaoht ca eiken stand vindt zyu wunwziekea min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categonën van lyders behoort en ingelioht wenacht te vrorden over de wet king eener nieuwe methode adresseere zioh aan Amsterdiun H CLEB iür Co Heilij eweg 4S Rotterdam F E van HktiTM KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Ltrecht LOBBY PORTON Oudegracbt bij de Oaardbrug 7 82 door wien een onderrichtend gesohriftjo over Zenuvziekt n en Beroerte Voorkoming en Genezlnn gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Teekenpapior Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEKEN en verdere Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt zijn steeds in voorraad bij inhond TOoni cVvu betatl M niDr P r vuHAIIBLKOOa DItdaltead eAil gliui liti P H J T WANKÜM firm Wad P J HELKERT OosthaTon B 14 Qouda hel ostwerp wwroTer renchll bwtaud in bthandelmg gicamea Een riioht T n 40 ceate i r ton op ler ward bgna met Igsuieeae ittmmen ileohts rgf tegen goedgelceurd en an amendement woarbg geschaafd en bewerkt bont op de vrjje Igst geplaatst werd aangenomen £ r werd aangenomen de uikerpremie af te whaffen en den maatregel in werking te doen treden bg de aanneming du wet Het artikel aniker zal ter zelfder tijd in werking treden ale de andere hepalingiBt van het ontwerp Wegeni vergevorderd Settoen worden de nut üO I KOBTlyG VBBKOCBT A van OS Al E 73 73 Peurs van Amsterdam JULI slotkoars 89 101 1081 734 78 s V Tor krs 8 V 101 W s l is 78V 6 l 108 811 ♦ Vi Vi 107 88 100 lOO s 80 687 880 108 i 108 813 134 V s 108V 101 7s ISO 61 80 lOl s lOSV 188 1831 104V 46 4 s 130 1881 1031 101 188 8V S wy 43 861 80 y 131 108f 78 lUV 103 SO 47 91 isl 108 107 108V 1021 116 11 37 107f JfiBiBiiXD Ont Ned W 8 Vi dito dito dito dito dito dito S Holiau Obl aovdl 18 l88 i iTJJiIl Inwlir Tiog 1868 81 6 Oonwi OU iDp piorl8eS l dito in riifor 1888 6 PoiTsaiL Obüg met ticket t dito dito 8 Kniuin UU Oo Sa Berie 8 Idlio Oeoou 1880 4 ditobüBallia 1889 4 dito bü Uopa 188 90 4 dito ia toud leea 1888 dito dito dito 1884 i Ukxn Ferpel ubuU 1881 4 TnulU Oepr Coef laan 18 0 4 Qae leening aria D Qao leaniBff aria O lDII Ara B F Bae f oU lB i B tbxioo OU Buit Bob 18 0 VINIIEIU Obl 4 onbap 1881 Aiuiiasui Obligatieo 1881 S il KonilUH Stad leen 1888 S l K D N Afr Handel ud Arandib T b Hq Cartiaoatea Dttuliaataobappü dito Ank Hjrpotliaakb paadbr 4 Gult Uü der Vonlaal aand a Or Hypolbaakb paadbr 4 Naderlaadwba baak aaad Nad Handalmaataob dito I M W I P o Hyp b pandbr s Bott Hypotbaakb pandbr 4 Utr Hypolbaakb dito 4 OaaTI Ooat Hong bank aaad Kuai Hypothaakbanli pandb 4 AMmXi Equit bypotb paadb s eid 461 491 Haiv L O Pr liaa oerl 8 Nn HoU U Spoorw Mg aand Uij tot Bipl T gt 8pir aand Nad Ind Bpoorwagm aand Kad Zuid AMk Spm aand 8 dito dilo dito 18 dito S lTauB 3poorwl 188T 8 A BoU 8i Zuid Ital Bpwaiij A U obl S FouHj Waraobau Waaoan aaDd 4 Bsii Or Kun Sp tlg aand 8 Balliaoba dito aand 86 ïutowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 Kank Cb Aiow 8p kap aaod 6 Uaowo Bawaat 8p Hij obllg tl Oral Vilabak dUo oblig i ZoidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 801 IS s Alaaut Oent Pao 8p Uij obl 6 I Obio k North W pr O t aand I dito dito Win St Petar obl 7 Daar er fc Bia Gr Spm aart r a lUinoii Central obl ia goud 4 Louiar h Naah illaGnrt v aaad lleuoo N Sp r Mg lahyp o SI Miaa Kanaaa t 4 pet pref aand l N TorkOnUriok West and dito Panna Ohio öblig 8 Dragon Calif Ie brp in good 8 Bt Paul Mian k Maait obl 1 ün Pao Hoofdliin oblig 8 dilo dilo Line Col Ie hyp O S Oiliu Can Soulh Cert r ssod Tiil O Kallw fcN r leh d o O Aniitard Omnibus Mij aand Bottard Tramwag Maals aand Nu Btad Amsterdam aaad 3 Stad Botlenlam aaad 8 teau Stad AiitirorpenlS87 8ud Brussel 1888 l a UoNO Thai B gullr Üasallscb 4 OosTiNR StaaUleening 1880 i K K Oost B Cr 1880 S Sfawi Stad Madrid 8 1868 Var KlD Bes Hyp Spolil orrt K ADVERTENTIÊN Getrouwd i JOHANNES ADBIANU8BERMANDS TA Dl PAVOORDT en BUBABETH JOHANNA MABIA TlH DIK UBER Ooudo 4 Jali 1891 Oonda Saelpaiadrak ranA Bannmai k 2ooK Heden orerleed na een amarteljk Igden in het vaate geloof op ignen Heer en Heiland mgn geliefde Echtgenoot P VA DORP mg nalatende vier kindertjes te jong om hnn Terliea te beseffen Wed P TAS DORP KSTBI Qouda 4 Jnli 1894 Het B UFFEI Tan de IJ8BL III wordt niet verpacht doch Toor deio boot GEVRAAGD een bekaaam ÜolUcitatiën met opgaaf Tan tegenwoordige betrokViug u hriftolïi = të dien D Wlr Zondag 8 Juli bg de Directie GosthaTen B 80 iiAÊËlÊióii te GOUDA ten OTerataan Tan den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 30 JOLT 1894 des morgen te elf aren in het koSehnia iHaihoxik aan de Markt Tan 22 Hiüzen en Erven allen staande en liggende te Omida als No 1 Een waarin VBBGUUNINO genaamd ma deii ko e I3 op zeer gnnstigen stand in den Korten Groenendaal Wgk I No 202 Terhnntd bg do week TOor No 2 Een aan de Oostzgde van de Keizerstraat Wgk K No 128 Terhnnrd bg de week Toor 2 No 3 en 4 Twee in de Komgnsteeg Wgk K No 34 en 40 Terhnurd bg de week Toor 1 40 en 1 20 No 5 en 6 Twee waarran een met afsonderlgke BoTenwoning aan de Bogen Wgk O No 145 en 146 Terhnnrd bg de week voor 2 80 en 2 50 No 7 tot 9 Drie aan de Oostzgde Tan den Raam Wgk O No 39 63 en 78 Terhnnrd bg de week Toor 1 60 1 60 en 1 50 No 10 Een aan de Westzgde Tan den Raam Wgk O No 221 verhnnrd bg de week Toor 1 80 No 11 tot 16 Zes in de Vlamingstraat en in een Poort aldaar Wgk O No 365 387 385 386 391 en 392 Terhnnrd bg de week Toor ƒ 1 50 1 80 1 1 1 en 1 No 17 Een aan den Groenenweg Wgk U No 6 Terhnnrd bjj de week TOor 1 90 No 18 tot 20 Drie in den Zak Wgk L No 282 283 en 284 verhuurd bg de week Toor ƒ 1 30 l 25 en 1 25 No 21 Een aan den Raam Wjjk O No 313 Te aanTaarden 15 Angnstns 1894 En No 22 Een in den Vogelenzang Wgk M No 90j Torhnurd bg de week voor 1 20 De perceelen zga de drie laatste werkdagen Tóór den Terkoopdag ran 10 tot 4 oren en op dien dag Tan 9 lot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te 6oudo Wn ta de beate invriJTbig tegen Jiekt Bhaomatiak Lendanpgnan kortom Wat Is aul bat toll ima aan te vandan tegen S hrf irfx rihr TarkoVdbaid tAnkerPainljqKlIer Vit IK buisgezin Plüs 60 oani 76 oeat an 1 26 de aoao i Toorliaaden bi da maasta Apotbafceu en M F Ad Biohtar t Co te Botterdain Coi nac rin Rois 1 1 00 da Liter Da COaHAO FIlC BOU ni Is SfKiaé Aimijr M dan worden konden Voorloopig Bericht In het laatst ran AUGUSTUS ot begin ran SEPTEMBER 1894 zullen ten orerstaan Tan den Notaris Mr I MOLEMAU geveatigd te Waddinxveen ia bet openbaar worden verkocht de 2 Kapitale BOÜWMMSWONmiI genaamd Willenishoeve en Anna shoeve met de doarby behoorende beste Bouw en Klaverlanden ter gezameniyke grootte van 165 83 58 HA gelegen in den Zuidplaapolder onder WADDIKXVEEIM aan den Hoofdweg van MoercapelU naar Moordrecht tasschen den Middelweg den Tgtden pa zesden tocht Alle Toorloopige informatiën geven de Notarisaen viN ORSOOU VEEREN te Arnhem en MOLENAAR genoemd MHE llSCHE f glf De ondergeteekende biedt nog een kleine partg Tan die beroemde POLP aan f 2 10 en te lereren aan de Lek Usel en Gonwe W DEN HERTOG Eenig Agent te Oouda VAN Blommestein s Inkt is Droefonderuindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDÜCRN HOLLANO r Onfeilbaar Middel T 0 N Muenza Hoest Borst ea KeelaandoegiDgen MELIANTHE Superior Borsl llonig Extrust Bekroond met Eere Diploma an Gouden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World 8 Hjrgienic Exposition Oiieago Samengesteld uit de meest heilzame bestAnddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht pnrgatid fjteneest onmtdaemjle Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMELIANTHE is het boste middel der wereld H vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Bumatra straat 267 Dm Baag Vorkrggbaar bg P fl A WOLFF Drogist Markt Qouda TAMDAIITfitKn ïïi J ÖLll j Jj i L Un tiiiiiu Nieuvvendljk 241 Eerste buis v dDin AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTBEREN Woensdag en Vrijdag ran 9 tot 3 uren LANGE TIBNDBWEG D 60 Markt 154 Ciouda BINNENLAND GODDA 5 Jnli 1894 Door de boegen hier in g rnijoen werd heden op het plein roor de kaceroe een parade gehooden ter eere T n den terjnardag der Prinses Von Wied Woensdag U Jnli zal hier ter stede eene hattary an het 2de reg veld artilterie nit s Hage ingekwartierd worden vermoedül k znllen die in een gedeelte van w k H en de Vykwt I en K worden gehnisveet D heat J P de Yooya is te Delft aan de polfteehniscbe school geslaagd roor het Ie gedeelte Tan examen B technologie art 60 wat M O Xen kinderwagen met een kind ran den hr B r in geraakte gisteren aau de Varkenmarkt te water SergeahtlS hegaf tich onmiddeiyk te water en redde de kleine terwyi aergeeptmajoor v L de kinderwagen op bet droge bracht Maandag 9 Jnli zal hier ter stede de coliMta plaats habben Toor den gaimpenden dienst In de gemeente Moordrecht is 1 1 Dinsdag een tweede kind Tan den heer Bietreld aan Ü ken OTerleden De twee andere kinderen ook nog aan pokken Igden sgn herstellende lo den nacht Tan Maandag op Dinsdag werden b den heer H ran Dam te Waddingsveen 16 kippen gestolen Hoewel de politie naar den dader of de daders een éverig oaderxoek inatelt heeft men tot op dit oogenblik nog niet het minste spoor kunnen ontdekken Van de kermis te Waddingsreen kannen w zeggen dat ze beantwoordt aan hare toekomst aÏÏe jaren iets minder t Wal er is concentreert zich om hel café Tan den heer De Rngter die moeite noch kosten spaart om ten minste een paar gezellige aronden te orgaoiseeren Da landbouwer H Tan der Sprong te Haaatrecht wil eens hst Toorbeeld Tolgen Tan eenige Geldersche collega s om het gras in te maken en niet te hooien Hij heeft daartoe een stuk FEViLLETO Dd laatste eener Famlie Naar het Frantoh B9 Ook had zy hei kwteeltorgvnldig Termeden wa r tij om TflTBdiillende redenen niet wilde logeeren en iq w B regelrecht naar het haiaje van den boiohwaohter gegaan waar zy haar kamer gereed vond Pe kamer tbl Plet de Kaiter de eeoige die vrij was Het Tertrek had zij gxto aangenaam mogelyjc icgericht De non die les gaf op de sobooi had haar een lüeostaidiije bezorgd om de kamer io orde te honden De maaltijden gebruikte Ëlize nooethet bed Tan d oude rerlamde rrouw Zti zat Wieen aan tafe irant zij had den kleinen h lf idioten Karel nooit kuanen orerbalen tegenOTer haar plaata te nemen Uij kroop altyd op een laag bankje onder dea nimen schoorsteenmantel en in de eorsto dagon had t EUz de grootste moeite gakmt om eeoige vroorden nit hem te krijgen Hig begon zich echter meer opz n gemak te roeleo tegenover haar en zij twijfelde er niet aan dat hij vroeg of laat Ikoogst nuttige intichtisgeQ aan haar zou kunnen geren Oe eerste week van baar verblijf m de boarenwottïng bad K niet nntteloos laten voorbygaan Id het dorp waar iedereen haar kende werd zij met blijdipbap begroet Onder de landlieden was er geen enkele die er aan geloofde dat de Kuiter iQK neeiter vermoortt had en aUoo maakten er geen Tan Ut Tolfvoa hun onrtiiigiiig de Fooiur van 6 morgen be temd en een knecht Tan den landbouwer Bertols uit BameTeld doen OTer komen om het inmaken te bewerkstelligen J Da la Bie rnim 27 jaren gemecnteveld wachter te Zoeterwoude heeft tegen 1 September a 8 eerTOl ontslag aangevraagd en Terkregen Te Zegwaart is MaandagaTond een 12 jarig jongentje dat even buiten de kom der gemeente een paard in de weide bad gebracht door den bliksem gedood De Sohoonhoven8che Courante viert heden hot feest van haar 25 jarig bestaan Helj heden verschenen nummer bevat o a een geiicht Zilverwaardec van £ LauriUard een aan de herdenking Tan de afgeloopen 25 jaren gewgd hoofdartikel der redactie on kleinere stukjes Tan medewerkers en correspondentan en van het personeel der drokkerfl Zaterdag bad te Groot Ammers eene vergadering plaats Tan eenige ottderw zers en onderw zeresBen uit den omtrek Ër werd besloi n zich tot eene afdeeling van het Nederl Onderw Genootschap te conatitoeeren Tot leden ran het bestuur werden gekozen de heeren L Zevenbergen B d S te Ottoland als prea 3 Velaing idem te Berg Ambacht ala viceprea G G van Wagensveld idem te GrootAmmers als late secr A de Jong Kz ooderwgzer te Ammeratol als 2de secr T den Hertog 6 d S te Streelkerk als penningmeester en P K Msgielse idem te Brandwyk ala correspondent der LevensTerzekeriug My Op de duiventil Tan Mejuff de wed B Dekker te Roon is in de Torige week eene roodbnnte dnif komen vliegen naarschyniyk een afgedwaalde postduif Op den linkervleugel derde veer is eene ovaal gedrnkt met paarsche inkt lang ongeveer 2 5 cM waarin staat Tyldesly W it District Homing society Op denzelfden vleugel ataat ook nog 91 Op de daaraanvolgende veer staat Eournemouth 182 Aan de rechterpoot is een metaal ringetje waaraohyniyk zwaar blik waarop stut 1892 A U8 een valBohe getuigenis h d afgelegd De oude tainman van het kasteel de eenige bediende die er door mevrouw van Hansweerd aohtergelaten was zWoer b hoog en bij Uag dat de boschwsohter het alaohtoffer was van een gemeenen schurk maar dat da waarheid eenmaal a n het licbt zou komen en dat men ia de geheele provincie geea vier juryleden zou kunnen vinden om Fiet de Ruiter te beschuldigen Dete eensluidende verklaringen troostten het jonge meiejo wel is waar maar eg stelden haar toch niet genist waot niemand wist den waren schuldige aao te wijzen en de dorpsgenooten vaQ den gevangene zonden er niet in alagen hem te redden door het verwenschan van den officier van justitie den rgksveldwachter of andere beambten Elize wist dat dokter Bertrand te Dinan terug was gekeerd en zü verbaasde er zich vel een weinig over dat hy de zieke nog niet was komen opzoeken Zy had hem gaanw willen aprokóri om la Tragen of de Kuiter nog voortdorend niemand mocht ontvangen en zjj dorst hem niet te schrijvou Zij voelde wel dat hetgeen zjj tot nog tos gedaan had de zaak van den beschuldigde geen stap verder bad gebracht en dat zg anders moesb optreden als zij hem verkelgk van nut wilde agn Sedert haar vertr k uit Parijs bad zij geen woord gfhoord van haar zoster maar na het stormachtig onderhoud dat de aanleiding was geworden om oogeabtikkelgk te vertrekken verwonderde zg 2 niet over dit stilzwegen Minder begrgpel k vond zg t dat Arthur haar niet sahroef t Kon hem oiat onbekaad gebleven i n dat zg plotseling it Fir s TPrtnkkan wm m mefiowr Tra ttaoMreard De Hertogin weduwe Tan Albany oster van H M de Koningin regentes zal eerlang e bezoek brengen aan Duitschland en oolÉ aan HH MM onze Koninginnen De Hertogb zal van haar kinderen vergezeld zgn In de giateren voor de rechtbank te Zotfan gehouden comparitie door partyen in het prooae kinderziekenbuis Mary te Apeldoorn ia namens mevr Balkley het proces ingetrokken In hst Nederkfudsch toevluchtsoord voor noodiydende dieren te a Gravenhage ia aindi eenige dogen het Brnsaelsch asphyxiatie toeatel nut eene kleine verbetering in werking gesteld Sinds verleden jaar is de inrichting voor kosthouden en kostkatten weder aanmerkelgk uitgebreid terwfll voor do noodigdende honden een derde kennel is ingericht Des Maandags Woensdags en Vrgdags worden in de namiddaguren bonden voor minvermogenden gntis afgemaakt Het Bestuur der Geldersche Credietvereeniging te Arnhem heeft by wyze van proef enter asnwakkeriog van goede plichtsvervalling vooral ook van de ambitie besloten aan debeambten die gewoon zyn ieder 8 of 14 dagenzomerverlot per jaar te krggen eene extratoelage te Terleenen teneinde te gemoet tekeuen aan de meerdere uitgaven dens datrecreatieverlof A Cc De a iert eenigen tfld verdwenen ond griffisr en wethouder Schreurs te Boermond is door de rechtbank aldaar verklaard te zgn in staat van kennelgk onvermogen Uit het door den heer Dr Pleyte directeur van bet Hyks mnsenm te Leiden ingesteld onderzoek naar de oude Homeinsche brug io het ValthervMO in Drente is gebleken dat van het voornemen om deze TOor rekening der Begeering aan te koopen en zoodoende voor verdere slooping te bewaren moet worden afgezien Het hout van dit voor historisch proefstuk tan bouwkunde is te veel vergaan en kan geen TsrToer meer lyden De artileriat S van Nogteren te Belder in garnizoen wiens beide handen door het apriogen van een granaat werden verbrgzeld heeft bg de amputatie dier beide licbaamadeelen weinig geleden Hg heeft tot heden geen wondkoorts gehad Met twee knnathanden zal hg binnenkort in de ooderlgke woning te Eoekanje wederkeeren had hem zeker wei medegedeela waar zg heengogaaa was Dat zou hg bovendien wel begrgpeu daar zij hem deelgenoot gemaakt had van haar plan om De Euiter te redden Was t wellicht bescheidenheid welke hem verbood een briefwisseling met haar te openen F Of had hij t plan bulten te komen zonder zich aan te kondigen om zijn verloofde geen tgd te laten hem te verbieden zich bg baar te voegen Maar wat er ook aan de hand was sp t dat hg zioh niet vertcoode had Eliza niet In dit o enblik zou hg haar sleobts gehinderd hebben Zij bad tal van inlichtingen ontvangen welke haar niets nienws leerden Het uur van handelen was gekomen zij moest persoonlgk optreden Op de plaats zelve moest sij n maals een onderzoek instellen zooals dat zes weken te voren verricht waa door den officier van justitie Zij kende de feiten met haar eige j oogen had z j op den grond bet bebloede tgk zien liggen van haar zwager toen sg haar zuster die in wgm wpii ir ftllfln t hnlp snelde Maarden band dia da versohillende gebeurtenissen van bet duistere treurspel aaocenbeohtte zag zg oog niet Eenige uren roor de misdaad en zelfs nog daarna had Marianne genoeg gezegd om haar op het spoor te brengen Dea naoiits wu een man in het kasteel gekomen en mevrouw Van Hansweerd was hen behulpzaam geweest opi zioh te verbeigen Was die man da moordenaar Hoe bod hij kunnen ontkonen en wat was er van hem geworden F Deze vragen kwelden Elize maar eg kon zioh niet tol andersn wendan om inlichtingen op gevaar een ernstige blaam te werpen op baar zustor die door niemand verdacht werd daar geen sterveling wist wat zg op den avond van Sint Uabertns godaan had Eliia Naar aanleiding der Dat een kerk aUns ngt het blad tU 4K Knyper o a leer nauw to irt op den goedan naam en faam van hare dienaren ond liBgui en diakenen is uitnemend Maar heel iets anders ia het of mui Mn afwgking ion lang ze nog enk 1 op een kl n gerucht dr ft pnbliek mag maken En dit wraken we ten sterkste Het heette nu dat er min gunstige gwnohten liepen en dat men daartegen moest optraden en zie nu is men self oorzaak dat du rnchteu di misschien in zeer kleinwi kring gefluisterd werden plotseling door de pers orer heel het land bg rriend en rgand rerbreid ign Roomschen Joden ougeloovigen en wie niet al ieder verhond nu in agn gedachtes voor een oogenblik den naam Tan dr Van Ohe 1 Gildemeester met een boos Termoeden iets wli te vreeselgker was daar bet groote publidi ir van zelf toe neigde om den naam van dr Th JlUf door een associatie idearnmc hiermee in lèTr baud te brengen Eu dit nu acht we e i ganach otigMOrr loofde laak Want of men nn al legt ala hrtondwioeli gelgk een ieder deskundige bgn met B ik rh id vertrouwt goed afloopt volgt er immers awehsrstel toch is dit niet wwr Uit dien hoofde was M o i plicht mmeA van de synodale commissie om gthrimhiMBf ding in acht te nemen op de zük da atiw dacht t Teatigen Tan den kerkwaad ta s Gmveuhage en voorts wel twdeg MD ondanoak in te doen atelles u onderaoak soo namr keurig mogelgk maar aonder dat dit au de groote klok werd gehangen tot tgd en wgle het was afgeloopen Publiciteit is goed maar z ilk mu nodale opvatting van de publiciteit ia voor iemands gouden naam moordend Zoo kan de lasteraar alles van n Tertallaa Geruchten van bonzen aard knnnen ia kleinaa kring rondloopen En als dit dan gemerkt Wordt roept bet synodaal bestuur er aanstonds da boeren en burgerlui hg en helpt den laster om n Toor altoos een vlek te brengen op uw naam We hopen dan ook dat het synodaal beatnur zgn font zoo goed mogelgk heratellen zal door het resultaat van het onderzoek openbaar te maken en naar we vertrouwen niet alleen dr Van Gheel Gildemewter Trg U sprtken aunf ook dea lasteraar te stratbn kon op niemand anders rekenen dao op ii iMtn Om de duistere punten op te helderen beidoot om in de eerste plaata wal men in reehtatardm noemt het tooneel vao de misdaad te bezoeken Het geweerschot was gelost uit het park jen i mu die mevrouw Van Hansweerd ontvangea bad kon nergens anders verborgen geweest zijn dan in de torenkamer Elize besloot haar oadenoek te beginnen met een bezoek a het park Zy had het huU van den boeobwaehtor aleohU verlaten om naar de kerk te gaan en naar de begraafplaats waar bet lijk van den generaal oog rustte in afwachting dat zijn weduwe bet het opgraven teneinde het te doen bgutten lo het familiegraf t Parijs D e mensoben uU bet dorp en de tnina Q van hei kuteel hadden freule Bartan ontmoet Enkelen waren haar komen opzoeken maar in de M bgbeid van het kasteel was zg nog niet geireeelsf Het iraa alsof tjj daarvoor een geheime vrees koesterde Daar kwam bi dat het weer voortdurend allerakeligst wu en de wegen waren bjjna niet begaanbaar Elize vaohtle op een mooien dag die eindelijk na een wwk aanbrak De bleeke winterzon vertoonde zich aaa en onbewolkten hemel eu het jonge meisje dat altijd vroeg nit de veeren was maakte Tan de gelegenheid gebrnik om haar ontdtkkingstooht te bi nnen zy wilde zioh niet geheel alleen op weg begefen Niet dat zij behoefte had aao een gids op eeo terrelti dat y uitmdntend kende maar sedert de misdaad was minder moedig geworden dan voorheen en ti vïmd hét Toortiobtiger lioh te doen vergezelleo net het oog op een miodet aangename of vaarl ke oetaujating