Goudsche Courant, zaterdag 7 juli 1894

m 6396 Zaterdag 7 Juli J804 33ste Jaargang HOMOEOPATISCHE APOTHEEK Firma BULTEHMAN 200 r Rotterdam Ten behoere ran het Bom Ziekenfonds wordt te Omda Weitharen B 200 een reeeptenbaa geplaatst Deze bns wordt 3 maal daags gelicht en de reeepten door den Bode H TOEN naar onzen Apotheek gebriicht De Bode keert dadelgk met de geneesmiddelen terug en zal ie onmiddeUgk bezorgen Ue Hom middelen zullen daardoor in een betrekkeiyk zeer korten tyd aan belanghebbenden imrden uitgereikt Voor recepten niet tot het Ziekenfonds behoorende wordt deze reoeptenbus ook beschikbaar gesteld eu zal de bezorging der geneesmiddelen ook met den moesten spoed plaats hebben Firma BLLTËRMAN ZOON Hollandsclie Maatschappij 7aa Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSCHE BIJ OELEOENHEID DER 1 TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdags 19 October a Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRlNKMyiN en Zn LangreTiendeweff D 60 en in het Café HARMONIE Mar kt U aaa a aaB BaB Ba B iaaiiaanai aaalli aa aaa aaianai Biaviai IIMla wm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met iii y onderii van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTEIVTIÊN worden geplaatet vau 1 5 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte V Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i Bnraerlijk B t n d 6EB0EEN 3Juli WiUemyntje Cornelia ouders A Slagt m 3 A van der Kiig Juwbtu oudert W Simoau es K van DeelsD 4 Jahannea ouden B Groeueield en L B EverliDg Maria Jacomina ouden H B Kok en K Saaterw OYEBLGDEN 2 Juli A J Stringa 5 j 4 m 3 P van Dorp 37 j 4 C O F Yrengdenburg 15 m J C Keüue 4 m C SehiedoD wad B fan Gogh 87 j C N Qraatama 2 ni GEHUWD 4 Joli J A H na de PaToordfc en E J Tan der Meer L Nieavenhajjzea en H J Zyleman M Boot en W A Slniter J EerUnd en J Blok O van Ggck en N Bloot H WoWen en F de Koning Wegens vergevorderA Seiiioen worden de metHVLKOBTIHG VEBKOCRT L van OS Ai £ 73 73 Beurs van msterdain lotkoeri 90 101 108 l Vor krs 8 lOl i lOJl 78 78 78 7SV 8Ü 108 M 4 l u 107 88 86 100 100 89 8691 889 101 84V loav 118 188 108V 101 186 l 80 lOi 100 188 183 164 180 148 09 1041 1881 108 1017 611 961 wol 1891 188 481 86 soy 181 101 76 lUV 108 89 47 9 184 108 1071 108 1 V 116 1191 4 JULL Nnnum Oert Ned W 8 i dito dito dito S dite dito dito 8 Hamu Obl aaadl 1S8188 i 78 O l 23 ItkLBL laiehrijnng IXS lll i Ooemia Obl in papier 184S 5 dito in lilver 18M t PftsnsiL ObU met ticket 8 dito dito 9 Bmuxn Ubl Ooit 9e Serie 6 dito Qeoom 1880 i dito bij Both 1889 4 iM dito bij Hope 188 0 4 lUoiazoud laeB 188S 8 dito dito dito 1884 5 bAMa Farpal schuld 1881 4 tn U Gepr Coar leen 18 0 4 OecleeolDg serie D Geo leening serie O Eini An Bir B T ebl iaat 8 Minoa Obl BaiLBoh 1800 VDIUinu 1 OU 4 onbep 1881 AKniuw Obligatiea 1801 Vl Somui Sted leen 1888 S t N N Afr Hsndeliv sand Arendib Tsb Uij OertiCcalen DuiMaslieksppii dito Ank IMotheekb pandbr 4 MLM dn Vontenl aand sar 1 utbeakb pBadbr 4 Nederlsnasohe i sok saad Ned Hsndelmaatioh dito N W h P o Hjp b paadbr 8 Bett Hjrpotheekb psndbr 4 Ütr Hjrpotheekb dito 4 Oosnm Oost HoDg bsnk saad lm Hjpetkaekbank wdb 4Vi tMnm Equit bypath pandb 5 Ibiw L G Fr liea oert N HoU lJ Spoorir ïtij aand Mij tot Iipl V at Spw aand Nsd Ind apoorwegm aand Nad Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dilo dito 1891 dito t 46 49 huiLSpoorwl 1887 89 A Ikibl 8 2nid IUl Bpwaiij A H obl 8 PoUK Wsrsckaa Waaaaa aaBd 4 Bni Gr Kusi 8pw Hü aand i BaMKihe dito aand Vsstova dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Katsk Oh Asow 8p ksp sand 8 I sevo Bewast 9p Uij oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig 8 ZaidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 1831 8 IS 10 A iiinu Oont Pao 8p Uij obl 8 Okie k North W pr 0 aand ditoditoWio St Peter obl 7 BeaTer fc Eio Gr Spm eert T a Illinois Ceolral obl in goud 4 lionisT fc NMbrillBCart T saad M ico N Bpw Mij Ishjrp o Uiss Ksnsas T 4 pot pref sand N ïork Ontario k Weet ssud dito Fenas Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud 8 8t Paul Kina k Msnit obL 7 Do Fso Hoofdlijn oblig t dito dito Lino Col Ie hyp O 8 UMAni Can Soath Csrt r sand Tu C BsUw h Nsv Ie h d c O Aneterd Omnibui Mij aand Sotterd TranKreg Msats asad Nu Stad Anutardam aand 8 Stad Bollardam aand 8 Btum Stad Ant erpenUe7 Stad Brussel 1888 S i UMia Ikaiu Sagollr Oesellsek 4 OosTlNK Slaitsleeoing 1880 8 K E Oo t B Gr 18S0 8 SruMI SUd Madrid 3 1888 ver Nln Be H p BpobI eert I 871 107V ABVKRTENTIËN Heden overleed na een smartelgk l den in het rast geloof op zgnen Heer en Heiland mijn geliefde Echtgenoot P TAH DOBP mg nalatende Tier kinéeilgM te jong om hun Terliealebeaefen Wed P TAit DORP KlTII 0 mda 4 JnU 18H OPEHBARl ITBRKOOPIRG om Contant geld TB O OTJIDA ten orerataan ran den Notaria G C FOaTDIJN DBOOGIiEEVEB op DINSDAG 10 JOU 1894 de morgens te 9 aren aan het Hnia wyk H no 115 aan de Turfmarkt Tan DE INVENTAEIS eener Bi oodbakkerij bestaande in AANRBCHTBANK TROGGEN DOOFPOTTEN PLANKEN GEREEDSCHAP TAKKENB0S8GN enz Verder eenige haaltjes IMoeai en Boggemeel een vat KRENTEN enz en eeneo netten Te bezidhtigen doagi TÓór de verkooping Tao 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 aren I SIa sa O TI Waddinxveen TBU de BBOODBAKKBBIJ e a wyk A No 104 a h Dorp aldaar op Woensdag 11 M 1894 ten II ure s morgens len kofflehnize van D v Nibkerk Ingezet op S040 Verhoogingen tegen 10 premie worden aangenomen ten kantore Tan Mr 1 MOLENAAR Notaria te Waddinxvem Drogistenzaak Glas en Verfwaren 9t andere Affaires TE HOUR of TB KOOP J Met 189S te aanvaarden EE f RIIIM WiNKEL HOEKHÜIS met groote Pakbaiiraimte Zolders enz gelegen op döD eereten itand tbq de Hoogstraat te Wageningen Tegenwoordige bnurder die zee jaar Ijuig met succes boTengemelde zaak er in uitoefent Terlaak dit hnia omreden hij eigenaar van een hnia op een ander gedeelte der stad is geworden Wagening heeft circa 8000 inwoners en is het centram reler bloeiende dorpen Meerdere en in dit genre bestaan er te Wageningen niet Het pand is ook Toor andere zaken geschikt Brieven franco Kantoor voor Vaste Goederen Tan R DB VRIES Wageningm Voorloopig Bericht In het laatst Tan AUGUSTUS of begin Tan SEPTEMBER 1894 zullen ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAE geTestigd te WaddimBveen y in het openbaar worden rerkocht de 9 Kapitale BOMAMONMH genaamd Willemshoeve en Anna s hoeve met de daarbg behoorende beete Bouw en Elaverlanden ter gezameniyke grootte van 165 83 58 HA gelegen in den Zuidpltupolder onder WADDINXVEEN aan den Hoorweg van MoercapelU naar Moordreekt tnaaohen den Middelweg den Tytdeu en zesden tocht Alle Toorloopige informatiën geTon de Notarisaen Ti ORSOOU VBEBEN te Arnhm en MOLENAAR genoemd aonda Saelpersdrek Tan A Bannu k Zoo Gevraagrd te GOUDA TERSTOND te aanraatden twee Qemeubeleerde BoTenkamers waarren eene aan de straat Br franco letter W aan SWARTSENBURG S Adr bureau te Gouda Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkandigen Maandeiyks Terschijnen 48 pag groot formaat orer 2 kotommen prachtige lectuur ale Romans NoveUen Hi8toH sehe Verhalen Po è i3 AUerleitMcutdselSf Zogogriefi Rebus erve enx Toor den zeer lagen pr s van 6S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste maaodsehrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS jlTOEVUa 3 B08OH 4 GRATIS bekomt elke leser tui dit ïlad het Qtet alleeo voor zleksn maar ook toot gezonden heogit l elBnyrl ke en nuttige boek DE VmEID PEE IIE EI Hen BohnjTe eene briefkaart aan Bichter B Boekhandel te PEANSCHE STOOMYEEYERU IN Chemische Wasscherij TAS H OPPEKHEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreretoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iariohÜJOg voor het stoomen ran plo iemantels veeren bont en Gordgnen ti lkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onaehadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wf ens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der S lfbevlehking Onanie en geheime aitopattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWARIKG HoUandsche uitgaTe met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aan de Tarsohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te rerkr gen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegela en in eiken boekhandel in Bolland Wie zeker z n wu de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele proefaenüngen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MlcboeliB Tervaardigd op de beste machines in het vrereldberoemde étabblisaement van QebT £ StoUwerck te Keulen alsche J FTI2ie 2iLeUf Cikel Cacao in vierkanten boasen Deze Eikel Cuaio is met melk gekookt een aangename g nmde drank root d gelijksch gebruik erai i 2 thedtfdi Tan t pceder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige dnnk b j goral Tan diarrhee slechts met water i gèbrolkeii Veikrijgbaar bij de Toomumite H E Apothekers eu Prüa Ka Va Sa pnBfbmjej rrsi o 0 90 ross OeneraalTattogeDwoordigw fon I eda land Julius MattenklMlt AmBterdom Eatrenstraat 103 GEBR TERWINDT Waalsteenfabrikanten f I I O H JAARLIJESCHE PRÜDDCTIE yaa 26 Uillioen Steenen Fraaie Klenr Scherp gevormd uitmuntende Kwaliteü Conourreerende PrUien Orootste Stoomvaalsteenfabrisk in Nederland Vraagt Prifmen en Monsters BINNENLAND aOCDA 6 J U 1894 Gisteren heeft alhier eas rgkaveldwachter een persoon aangehouden dia in kennelyken staat van dronkenschap huis aan buis afliep te bedelen hy is voor den Comsliiaaris van Politie gebracht die hem voorloopig heeft aangebonden en naar Rotterdam heeft doen anwengen OiateraTond genakte het zoontje van den heer 8 Achter do Waag in het water dor Zengatraat en zou stellig verdronken zgn als niet een oon van den hoer N de reddende hand had nitgeatoken Om de bezorgde moeder et ta zeer te doe schrikken had men het Tentje voor hot thuiskwam m de Zalm Tan droge kleeren voorzien De Provinciale Staten van Friesland hebben tot lid der Eerste Kamer vacatureTan Egsinga gekozen mr W A Bergama ond lid der Tweede Kamer met 30 van de 46 st Verder verkregen jhr mr O Q van Swinderen 10 en mr Ü H Haher 3 st Blanco waren 3 biljetten Volgens bericht van den bargenieeater van Kapelle n d Usel zgn twee vrouwen volgens beschrgvmg dezelfde die den tapper W K op de Hoogstraat te Rotterdam hebben opgelicht bg het zoeken naar gnldens met het jaartal 1879 in den avond van 27 Juni per rjjtnig uit de riehtiog van Rotterdam in die gemeente gekomen in gezelschap van een man eu verder per spoor naar Woerdeu gegaan Zy schenen van plan te zgn van daar naar Harmeien eu dan naar Amsterdam te gaan Te Kapella a d Usel was men getroffen over hunne zenuwachtige iuapanoing om ieder in een af dderlgken wagen te komen Het schgnt dat die lieden verbtgf houden in een moeien blauw geverfden woonwagen met gele balken Igant waarvool twee hitten zgn gespannen i mt welken wagen en nog twee andere waarvan er een door een paard werd getrokken zg zich te Harmeien hebben opgehouden vanwaar zg weder vertrokken zgn naar Utrecht en verder in de richting naar Amersfoort De commissaris van politie hg de 2de afdeeling te Rotterdam vestigt de aandacht op die liedi en verzoekt bg ontdekking bericht Te Dordrecht is het tweejarig kindje van FEVMLLETOi De l atete eener Pamilie NiMr k t Frmuck 60 Z kon orw den armeD Karal bes tkken en d jon u dU wer veel van haar hield wu Totkomen bereid met bur mode t gnan Zij meaDde boretidian dat bij hur de Juiste plek zou kaDaen aacwyzen waar De Baiter rolgeos de aanklaobt k q geweer vsratopt bad en dat hjj terug sou Rehasld bebboD Toor hij tiob io bel park b af Zij nam hst kind dus mede en K j tapten getamenlgk bet botoh ia Karel Boheen een weiqtg oiser genegen dan gewoonlijk om ta spreken Elise bemwkta dit en nukte gebrnik van de galegenbaid om bem ta ondervragen irWu je dien avonds waarop men den beer Van Hani aard verraowd heeft ta buit to9n Piet binnen kwam f vroag ajj Neen freule antwoordde bet rantia Ik kwam MH half anr na bem to buit Uoeder De Buïtar bad mi uitgeaondan om eikeh ta toeken iu bat bosoh voor het varken Du bab je niet aan den reobter kuuiten zeggen dat Piet ta baia komende er niet nittag als len man dü kort te Twen eao uisdaaa gepleegd h e Da rechter ia dat die mijnheer geheet in t wart geklaad die nit Dinan gekoman ia toan Plat miê in da gavangMÜa aat De J aan de Augustgnenkamp vergiftigd tengevolge van de toediening van verknrde poeders Het Igkje is door de politieIMwr het Gasthuis overgebracht terwgl de zaakTardsr in handen der justitie is gesteld opwier last gisteravond eene gerechtelgke Igkschouwing werd gehouden D C Tot organist in de Hervormde kerk te Heusden is benoemd de heer W van Heusdan te Middelbnig De permanente commiaate uit de reederg Scheveningen waarnemende de reederg en visschergbelangen heeft zich gewend tot Qed Staten au Zuid Holland met een adres waarin in verband met de interpellatie van dan heer Conrad in de Tweede Kamer gewezen wordt op den trenrigen toestand van het zeestrand als schuilplaats voor de vloot Het adres zegt dat de nood wel hoog gestegen is maar dat indien Delfland overgaat tot net lasgen van hooiden de Scheveningsche Tloot onherroepeIgk verloren is Als voorbeeld wordt aangehaald Terheide De commissie dringt er op aan dat bg de behandeling van een zoo groot volksbelang als zoewering ook dat van raëderij en visschersvloot niet uit het oog verloren worde Kan onlangs tap ba van het nieawa tlederlandsche guthnis voor ooglgders te Utrecht aldaar gebonden tentoonstelling van aquarellen met Tertoting heeft met hgvoeging van eenige andere bgdragen ruim f 15 000 opgebracht Bet gebouw wordt 7 Julit a s in gebruik genomen Te Sloohteren Gr heeft in de jongst gebonden Raadsvergadering de heer Blauw den bnr meester geïnterpelleerd over een vertronwelgk schrgven door dezen aan den burgemeester van Zwollerkerspe gericht Het behelsde inlichtingen omtrent den onderwgzer De Vries en was van den volgenden inbond In antwoord op U E A vartronwelgk schrgven heb ik de eer te Wichten dat de onderwgzer Gt de Vries aldaar bg mg bekend ataat als een uiterst pedant persoon voorzittar is van de afdeeling van den Bond TOorA K en S een groote rol speelt in de Terkieziogeo en volbloed socialist ia terwgl hg tot de Ned Herv Kerk behoort gaat hg nimmer ter kerk In 1891 ia het hem gelukt een paar leden in den Baad te krggen met een ronden tint en inspireert dia Man om oppositie in den Raad te voereni Hal ondarwgs dat hg geeft la Hij beeft ja aaker in varhoor genomen Neen freule Hg heaft moeder Da Buiter ondervraagd maar met mjj geen woord geaproken En hij deed er goed aan want ik zon bem toob niet geantwoord hebban nHoe dat Kof Omdat ik bem niets ta zeggan had prevelde bet kind na even geaarzeld te hebbra En boveadian ging hij voort had Piet mij verboden om te spraken Nu dat kostte mg geen moeite want ik ben gewoon om te Ewygen Eliza kaak Karel mat groote oogan aan en vroeg Piet heeft das iets te verbergen F Keen frenla Piet heeft nooit iets kwaads gedaan Hg heeft mjj dat gezegd drie dagen voor die veldwachters hem medonaraen Ooed I Maar waaron bad dat bevel dan betrek king F Ug beeft je toon geen geheim toevirtronwd nietwaar P Wel uker niet Maar hij baaft aen hekel aan babbalaars en heahtte tiob jatat aan mQ omdat hg weet dat ik die ondangd niet heb Het zal toch noodzakelijk zgn dat ja spreekt aU men je roor de rechtbank roapt om te getuigan 1 Voor da reobtbank II welnu als men mg oproept aal ik gaan En ik zal het prettig viod om er baM ta gaan wuit dan zal ik Piet lerugsien Maar ik aal niets seggen omdat ik nieti weet ff Je weet ten minste dat Piet aen brnaf man is Ja en dat tal ik zeggan zond r dat m a t m vnu t En ik ui ook zeggen dat die brigadier van da rgkBTetdwRcht t land aan bem heeft Die brigadier bad gehoopt toen hg nit het leger kwam ut da kaar Tan UMMnraard ban aon auatallan als is matig goed maar ligt met het hoofd der school zijn schoonTader steeds overhoop Hiermede meen ik te kunnen volstaan De burgemeester van Slochtarea get J H Kolk De meerderheid der Raadsleden is van oordeel dat De Vries een flink onderwgzer is Enkelen bonner meenen echter dat de Raad van dit particulier schrgven geen nota moet nemen De hh Blauw en Klootsema in 1891 gekozen tot lid van den Raad vragen den voorzitter waarom hg altgd voorkomat d tegenover hen is en in het geniep zoo iets van hen sohrgft t Is maar goed zeggen zg dat bg toeval dit Ksachrgf is verzonden met de soUicitat estnfckken van den betrokken en benadeelden onderwijzer De voorzitter acht zich nist verplicht zich op dit pnut tegenover den Raad te verdedigen Op voorstel van den heer Alting neemt de tUad deze motie aan De Raad der gemeente Slochteren betreurt de houding van den voorzitter tegenover den onderwgzer G de Vries met 4 tegen 3 stemman térwgl 5 blanco waren uitgebracht en 3 ledan zich van stemming onthielden Te Broek in Friesland werd deaer dagen eene vrouw bezocht door hare zuster die reeds de 74 is gepaasaard en voor die visite niet minder dan 10 volle nran bod moetan loopen Eene Tronw ta Franeker loogt behalve haar kind ook een jongen hond Liefhebbers van een volgeladen vruchtboom van een fgn appeltje of een sappige abrikoos denkt rr aan dat het snoeien eene kunst is die o 100 vaak aan ojverstandige banden wordt OTergelaten en toch met het oog op de opbrengst zooveel beteekent Ëen domkop snoeit het vruohtboot weg een man van het vake weet waar de volgende zomer heerlgke gaven aan den boom zal tooveren en snoeit dus met oordeel £ en voorbeeld wnarnit blgkt van hoeveel belang zulk oordeelkundig snoeien ii is wel het volgende Bg het logement Tivoli te Ëenrum Groningen prgkt eCo abrikoos die vroeger den eigenaar zeer weinig vreugde baarde maar thans na drie jaar lang met bekwame hand te zgn gesnoeid met doisendan ferme vruchten beladen is in die mate zelfs dat de bUderen als het ware door de abrikozen op den achtergrond gedrongen worden Naar aanleiding van het vooratel derafdealing Friesland van de Msatsohapp tar bevordering der Geneeskunst dat deü sïah zoo eentan boaohwacbter Hg son liever op het katteal gediend hebben dan bg de rijksveldwaobt Uaar Piet kreeg da plaats waar de ander op gerekend bad Dat beeft da brigadier hem nooit kunnen vergeven HU goed dat men dat weat Hatft Fiat nog andere vjjanden in bet dorp Ja de lui van da Fasantanboava De boer Bn de meester ook Wat B je I De beer van Triohtvoorde Pirt verafschuwt bem Ik heb dien heer nooit gezien maar ik ken De Poorter en ion durven zweren dat die kerel door en door sleoht is En zon bij in t bgzonder een dekel hebben aan De Bniter Ja omdat vroeger maar tis heel lang geleden Da Bttiter bem aangeklaagd heeft bg den beer Van Hansweerd daar hjj hout gekapt bad in het boaeh van onzen baron B Dat mo t je aan den rechter vertellen Zeker fteule Het gesprek werd niet verder voortgezet Bltze dacht na over al hetgeen zjj zooeven gehoord bad en trok ar bet besluit nil dat De Buiter onrechtvaardig beschuldigd was door aen paar personen dia eao hekel aan ham hadden en afgesproken baddan hem ten vei derve te brengen Uaar zij kon niet galooren dat graaf Bndotf van TrioUtvoorde aan zoo tets lehaldig zou zün Budolf een eddman zon die zieh zoo Temaderd hebban om aen tohandal k verbond te sluiten tagen een armen bosohwaohter dien bg waarsobgnlgk nanwelgks kende Zy nam litth aohtav voor Irtar gabnik to wukta na uttsprekan ten gunste van daalaemei ring van het stëilachrift op da wgars seholao is op voorstel der afdeeling Rotterdam baalOten een commissie ta baaoamen om eaa onitii loak in ta stellen en rapport uit ta brangilik Aangaande de inzending der Ned Oistfabirlak 00 de Autverpsche tentoonstelling wordt nit Antwerpen geschreven Maandagmiddag had de pening plaats van het paviljoen dat door het Torbond Nedai landsche Gisten Spiritusfabriek Nsdsilandscbe Oliefabriek en Lgm en GelatinoMniak van Delft onder bet bestnar van dan haar J C Van Marken in dan tuin der tantoonatelling is geopend Een heel fraai gebouwde opgetrokken door den architect Hofman ran Antwerpen geda air rd door de aohildars Bouer van Den Haag sn Maller ran Antwerpep Man ziet er stalen der Toorbrengsels Tan de iabris kentrits modellen der gebouwen dia in het Agae ta Park zgn opgetrokken graphiscbe ToorateUingen der inriooting en wat fflea maar Bg de opening was minister De Bruyn an graaf d Urul commissaris generaal der Reflearing tegenwoordig alsook leden der Newlandsche commissie en afgeToardigen Tan hal arbeiders korpa der fabriaken De mnsiek dsr fhbriek liet er nationale aria s hooren Ministar da Bmyn hield aan geaprek met de verkliadan en toonde reel belangstelling in de economioeha inriobting der Delitacha fabneken Dinsdag rond men eene Tronw te Boak h bg Dinksperloo opgehangen Men dacht earst aan aeUinoord doch spoedig bleek er reden te gn om ta vermoaden dat de non Tan wien zg elf jaar gesohaiden was haar had Tergifti en toen opgahongnn ten einde lön misdaad ia Torbergan De jnatitia haaft il zaak in handen Giateramuiddag te 12 nran ontstond at bg den broodbnkkar J Hasebcoakte AartaodarTean een hevige brand in da met takken gavnlda houten schuur In een oogwenk hadden de vlammen zich over de gehoale schuur verspreid doch de zeer spoedig aangekomen spnit wist ze te stuiten zoodat de biwid zich ft de schuur bepaalde dia tot dan grond t $ afbrandde De naam Gambetta ia thans uitgaatorven De laatste drager van dien naam een oom Tan den beroemden staatsman is te Nina OTerleden b den ouderdom ran 90 jaran Da oude man werd ziek hg bat Temamen Tan de tgding Tan den moeid op Carnet en hj kwam dien schok uiat ta boTen de inltohtingen haar door den jongen Karel geyevao Voor t oogaubUk wilde Bliie da riaati bazofken waar Piet zich volgens de beaohnldlging in hiudarlaag had gelegd om op den ganaraat ta eohlaton Da moeder van D Bnitar na niet tagmnraofdig geweest by het ersto verhovr d t onmiddellijk voorafging aan de arrestatie van haar toon maar de bnrgemeeater de heer Miniaa had hMMt dan volgenden ochtend opgezocht en bg bad hav woord voor woord bet geeprek gevoerd uiaaehaa hfan en d i boschwaehter in tegenwoordigheid vnn Aoktar Ber trand en dra brigadier der rgicaveldwaoht herhaald De moeder bad dit rerbaal weder aan freule Bartan gedaan dia dus volkomen op de hoogte was Na een mionut of tien geloopen te hebbai bereikten zy den rand an het wond op M pHnt waar aan zgweg regelraobt naar bat hak M Hier is t freule zeida KaraL Vrenla Bartan en Karel stonden m 4m Mot alen aikaboom geplant op een hatH oHm gehael bagrostd was met hoog stnühgtMM Vm deze hoogte overzagen zg den gehaata weg bestraal met een blauwachtige granietsoort w ka aan dit deel van Bratagna een heel eigenaardig voorkomen geeft Aan het ainda van dien weg verhief neh de muqr van het park een mnnr dia iu vrij slachten toestand verkeerde Hij waa opgericht door dan ouden graaf Van Triohtvoorde en fanarut Tan Hansweerd had t nooit noodig fanebt heok te doen hanlellan