Goudsche Courant, maandag 9 juli 1894

isefinR i8 X 0 it uier coo Ac ria bub TOi da SoeuS t lS ri Ml Earen Maandag O Juli 1804 No 6397 Sdste Jaargang mmm m m NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken wordt gri T rS f VütMCflsa De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERT ENTIÊN worden geplaatst vwi 1 5 regels it J 0 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berettendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mm WATEEH mTSGlAFFIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 9 JULI D C W VAN DER LAAB Direettur Eollandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GtOUDA en Omstreken S JAARLMKSGHE BU GELEOENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a 8 Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRltlKMAN en Zn LangfeTiendeweg D 60 en in het Café H ARMONIE Markt en MogMndfl eeae knchtige regeenag te gaiyk U t de vrybeid els de eerste noodukelgkheid voor bet bestaan ran een volk De Toorlaatefce betnigiog die dan scbgn van een persoonlgk goaTeruamuit heeit wordt beftig bestreden door de radicalen en socialisten Zjj verkUreo d t bei tnmalt dat in de Kamer gemaakt werd slechts een vooripel was van ergere betoogingen De beer Biirdean die tot Toor zitter gekoun is zal geen gemakkelyke taak bebbeu Joles Simon bespreekt in den Figaro bet sept Anoaat onder Fr okrgk s presidenten De ente drie leiders der republiek waren mannen Tan rgpe ervariDg Carnet opende naar t schgnt de ry der jonge presidenten CasimirPerier is nog geen 47 jur en velen zyner ministers zouden nog op de soboolbaakea kannen zftten Dat btndert niets tik weDs hem alles goeds acfaryft Bimoo behalve te worden herkozen waartegen by trouwens zelf HTOtesteert Het desbetreffende artikel io de grondwet behoeft niet veranderd te worden men late het slechte rosten De Nationale Vergadering bepaalde indertgd dat de ambtstgd van Thiers eren laag zon dnren als baar eigen mandaat Dit was een voorzorg tegen ontbinding Og zult sterren dan dag na myn dood zeide zg tot den pmident Thiers rerriohte een wonder Met een aan de republiek vyandige meerderheid regeerde fay roortdarend met repablikeinacbe BUnisters De conservatieve pftrty met Mac Mabon heet volgene Joles Simon niets dan politieke foatenVerricht Mftc Mahon waa in zgn hart moWmhiet maar als soldaat bleef hy trouw aan I é republiek die hy beloofd had te handhaventoen hy hei proaidentscbap aanraardde Opnienir rerkirekte zich dus de republiek onderde handen barer ryandeo De republikeinen dachten dat zy bet waren die Mac Mahon dwongen tot wyken Dit was elecbta in zoorerre waar dat hy heenging wegens ayne oneeoigheid met de reobterxyde dat hy riel door de fouten zjiaer party Van Gréry ia gezegd dat hij tyn tweeden itelyken ambtstgd geheel ten einde zon ll i Ma gebracht zonder incidenten waarvan de sohald niet aan hem lag t e heer Si n gelooft dit niet Er zyn evengoed intriges in de omgeving ran den president ile aan het hof Van Carnot daeht men in de laatste maanden d t by wel herkozen wilde worden Maar nnali in reel wat den overleden president Vii f rergiite men zich Hy spn nooit over zyne oandidataor om de nroudige reden dat hy sioh niet oandidaat stelde Hy behield zyn tweede wonmg welke nn door zijne wadnwe zal worden beU kken De Wiener Potit Gorr a berateen artikel tie dftt waanchyDlgk da besnfaouwingen in 06 hoogste Dniisofae politieke kringen weer apiegeli en bestemd ia om het nemen rau ii riiafcionale raaatr elea tegen hei anarchisme ie beatryden Het atok begint met uiüag te geren ma den afiichuw waarmede de moord S presiden Carnot alle weidenkenden rervult oe sterk die indruk te 8erlyn ia zoo Sai bet roort lUn bemerkt worden aan n aandrang die velen gevoelen thans om hfi enarehieme door internationale maatregelen te gaan beatryden Die hartstochtelyke roep om hulp is de tweede zwakkere graad dïer blinde rolkflwoede welke lich op de vermeende medeplichtigen dea daders werpt gelijk het Fransche gepeupel op de Italianen Jammer maar naQwelyks verstandiger ia die aisob tot spoedige nitroeiing ran bet arnaohisme Het gaat ais by het lager rftn eenen waren zieke ierwyl de geneesheer in gespannen aandacht de teekenen der genezing bespiedt roept de onrentandige omgeving om geneesmiddelen en niet zelden zal de dokter zich genoodzaakt aien roor den sohgn middelen roor te schryren Tegen anarchisme ia werkelgk nieta anders t doen dan eene zaak verbetering der politie De Fransche politie ia bij de laatste gebf urtvnis IB hnren plicht zekerlyk te kort geschoten Kiet anders 4au zeer onbruikbare voorstellen worden gedaan door hen die internationale Mmenwerking begeeren Indien men verlangt 4fti BngeUnd zyn asylreoht prys geeft dan za dat lend het missohian doen Maar de aanslag ia Lyon was niet eerst in Sngetaod benamd Men wil remieawiag en verscherping der uitlonderingswetten tegen de sociiaal democratie Alsof die nekte niet der genezing naby komt inde ook aan die party openbare ducusaie toegestaan dus voorgesoh reren is Graaf Capriri bezit den moed der koelbloedigheid die rerüchilt ran den moed der bartsioohtelykheid De kalme rede doorziet het knotte van alle aitZonderinga maatregelen of Ky zich echter ter gerustatetling van zekere kringen die door den schrik het hoofd rerloren hebben niet genoodzaakt aal sien in maatr len te bewilligen die meer kwand dan gMd doen kan men op dit oogenblik nog niet z gen Ondanks de geruststellende officieele rerzekeringen is volgens een corr van de Kdlu Ztg de toestand op Sioillie weder even geVMnrlgk ala voor eeo half jaar Men hoortherhMldetyk zeggen dat de staat van belegnog niet kan worden 0 eheven omdat danonmlddellyk de anarchie soa nitbrelwB Ai il de opstand gedempt de oorzaken der onterredenbeid duren roort Alleen de stedelyke belasting op meel ia opgeheven anders is niets gedaan om rechtmatige grieven te verhelpen Oe regeeriog deed beloften een commiuie van Siciliaansche afgevfutrdigdon beraadslaagde en onderzocht maar zelfs geen wetsontwerp werd uitgewerkt dat der bevolking uitzicht k n gereu op verlichting lu de mijnen Igdeo meer dan 60 000 personen gebrek de anarchisten rinden grooten aanhang Zij verspreiden revoIntioDaire rlngschriften waarin aangespoord wordt tot stryd tegen de heersohende en bezittende klassen en het rermoorden ran de minittera Alleen de staat van bel verhindert zegt de correspondent ernstige misdaden Wegens vergevorderd Seizoen worden de met m U KOBTISG VEBKOCHT A van OS Az fi 73 73 Beurs vao Amsterdam t JÜLI Vor kra 89 101 10 78 8 V 781 l l 781 61 108 611 Vll ♦ 107 881 se lOov 100 80 6691 6 9 109 841 1091 911 18B lojy IS6 99 69 80 109 lOOV 181 1837 105 isoV l43 69 104 1881 109V lOl a 6By Vl 100 139 1881 ♦ 86 IS Vl 109 76 111 108 39 U 101 184 1087 107 1091 109V 115 1191 87V 108 101 109V 78 79 98 esd 91 HiDnuxil Cart N id W 8 ii i dito dito dito 8 dito dito dito S i Uaxau Obl Qoudl 18S1 88 4 tiuk InuhnJTiDg 1863 81 8 OovfiNft Obl lapspior 1868 B dito in zilver 1868 S PomTUoili Oblig dlat ttoket 8 dito dito BmuKD Ubl OoM gari i dito a nna 1880 4 dito bij Bolhi 1888 4 dito bg Uopo 16811 ao 4 dito io Koud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spuji Perpet lohuld 1881 4 TcEllu Sepr Oonr leen 18 4 Q o leeoing lerie D r ec leenioK eric C Zoii Ar nu Beo r obl ISBl B UlIlDO Obl Buit Soh 1890 ViNizvELA Obl 4 onbep 1881 ktimiMiM Obligatieu 1861 S i ROTTHD H Steil leen 1886 8 i I BD N A fr HacdeliT Band Argodab Tab Mjj Certitoaten DeiiMaataohappij dito Anb Hypotbeekb paadbr 4 Cutt llj der Vorataal aand a Qr Hypotheekb paudbr 4 Naderlandaohe bank aaad Ked Handolmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Boll Hypotheekb pandbr 4 1 Utr Hy heekb dito 4 OoeUKi Oo t Hong bank aand Rdsl Hypotbeekbai pandb i i Ambuka Ëquit hypotb pandb 6 46 l 4 i Maiw L G Pr Lien oert 6 Nin HoU U Spoorv Mij aand My tot Bip T 8t Bpv aand Med K Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 8 iTAULSpoorwl 1887 8 A Sobl S 681 Zuid Ital Spwmtj A H obl 8 PoLIH Waraohau Weenen aand 4RuaL Gr Ruaa Bpw Hij aand B Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand S Iwang Dombr dito aand B KnrBk Gh Azow 8p kap aand B Loeowo Sewaat Sp Uij obtig B Orel Vitebak dilo oblig B ZuidWeet dito aand B dito dito oblig 4 IIV 108 l 891 AüiuiA Cent Pae 8p Hij obl 6 CMo k Nortb W pr O aand ditc dito Win St Peter obl 7 Denver h Rio Qr Spin oert T a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav h NaabrilleCert T aand Mexico N Spw Mij lebyp o 8 MIaa Kanaaa r 4 pot prljf aand K York OnUrio fc Weet aané dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie brp in goud B 8t Paul Mion fc iUnit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O B CiMiDx Cao Soutb Oert r aand V iK C Ballv k Kav Ie h d o O Amaterd Omnibua M j aand Botterd Tramireg Haata aand KiB Stad Amaleldaa aand 8 8tad Bollerdam aand 8 BILSII SUd Antwerpenl887 V Stad Bruaae 1886 l i HoNo Theiu ReguUr Geaellaoh 4 OoBTlHIt StaaUleening 1860 B K K Oo t B Cr 1880 8 Spuui Stad Madrid 8 1888 Ver N D B I Hyp Spolil oert B KEIMXiSGEriXG BURGEMEESTER n WETHOUDERS n QOUDA breDgea ter algeinMne kennis dat op Maandag den 9n Juli aanetaande aantangende des voormiddaga ten 10 ure eeue ALGEMBENB COLLECTE met open achalen aan dn halzen ml geacbiedeo ten behoeve van het fonda ter aairinaediging eo onderateaoing van den gewapenden dienst in de Nederlaoden NaoMDa da Commissie van bedoeld fonds brengen sg den ingezetenen in herinnering dat de Collecte plaats Jieeft niet om datgene te doen waartoe de staat verplicbt is maar om baitengewone beloooingau aitterviken aan beo die by de verschillende oortogen zoowel in IS15 en 1831 als bg die in ooze Oostio dische bezittingen Igf en Ipven voor het va derlaod hebbeu veil gehad waarom zg vertrouwen üat een ieder door het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van bet goede doel Gunda 5 Juli 1894 Burgemeester en Wethondérs voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 4J VERTENTI£N Voorloopig Bericht In het laaUt tan AUGUSTUS oi begin van SEPTEHBBR 1894 zullen ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAE gevestigd te Waddinmeên in het openbaar worden rerkocht de 9 Kapitale EQUMAMONH genaamd Willemshoeve en Anna shoeve met de daarbg behooren e beate Bouw e Elaverlandea ter geïamenlgke grootte van 165 83 58 RA gelegen in den Ztiidplaspolder onder W4DD1I XVEE aan den Hoofdweg van MoercapelU naar Moordrecht tasschen den Middelweg den rgtdenen aesden tocht AUe roorloopige informatiën gereu de Notariseen ri N OKSOOIJ VËËRËN te Amlam en MOLENAAR genoemd I Ï Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez ep beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geHch en gept Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz W tAOB PBIJZEN Zeer Hette Gesteendrukte mUZAAaTJES worden GELïlVERD door A BRINKMAN eo Zii i Mu ail aAMfib u ft UMr Inbuud Toonck D vm liet tt M WjOr P f li IU a EO UfUlttltoad Y tiJct wrbjJ P H J v WANKUM firma Wed P J MBLK8BT B U Gaida Ooftham audai tseh 1 j m li Nleuwendyk 241 Eerste hais v d Dan AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TE CONSULTEEREN Woensdags en Vrijdags van 9 tot 3 uren Markt IM Gouda De NIEUWE LONDON doet het Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrgk en zacht is onschadelgk voor ïe hnid en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dobbele flacon Alleen verkrijgbaar hg J A CJITS in den Papiermolen Oauda Naar bniten franco par post 15 et pw flacon hooger Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZUN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Maandeiyka verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als Bomana Novellen Historische Verhalen Poë i3 AUerlet Baadsels Logogrief Bebus en en voor den zeer lagen prys van dS CENT per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopste luaaodschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTOBVKB s BosOU Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoSsrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUi G Hollandsche nitgare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen rau deze ondeugd lydt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend ran een zekeren dood Te rerkrggen by hetVerlags M azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco t n inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland GOD DA 7 Jnli 1894 Voor den nieowen oursns van de rgks boogare burgerschool ign ingeschreven 46 candidaten waaronder 11 meisjes Voor de Ie kl 34 toll ond 5 enk lessen voor de Ile 1 V o en 1 e 1 voor III 2 v o en 1 e 1 voor IV 2 V o Aan het admissie examen voor het stedelijk gymnasioffl sallen deelnemen 20 cacdidaten waaronder 5 meisjes Voor klasse I 13 groor II 2 voor III 3 voor IV 1 en voor V 1 Het programma voor het Harmonie Concert onder diieotie van den heer van der Linden op morgenavond Inidt Eerste AMeeling Qni Vive Marich W van der Linden Onvertnro Athalia F Mendelssohn Fantaiaio do l opéra Bartholdy Catarioa Cornaroc Vincens Lachner Tout en Rose Valse Waldtenfel Fantaisie de l opéra Lakmé Delibes Twjede Afdeeling C M von Wober Desaorme Ouverture Der Freischatzc Ballet Eapagnole a S nedilte b Bavanaiae c Bolero de Cadix d Gachnca e Zapateado QUlet Entr Act Gavotte Fantaisie de Topora deB Wagner Tannhau8er P Dankier Met verwflzing naar achtorstasnde advertentie betreffende de Orgelbeapeling in de Grooto of St Janskerk maken we ooze leiers attent op bet vele sohoone dat die gelegenheid aan mozieklieihsbbera aanbiedt Het programma luidt als volgt 1 Sonate in C dn Dr W Volkmar Festsonate naeh denHelodien Heil dir im Siegerkranz and Wacht am Bheim i a Andante Allegro moderato b Andsnt con moto c Allegro moderato 2 Cantilene Pastorale Alei Guilmant F EVILLETOX De laatste eener PanuHe Naar het Fraaich 61 Koit geleden at deze maar over een lengte aa dria of Tier eter ingestort en het gat berond zich jaÏBt legenorer den boom tartegen £ lize tliana leande 2ij kende dit punt teer goed eo had haw Evager zelfs meermalen verzocht het gat te doen hentellen De afstand tbq dit gat naar het hek Tan het katteel waa oDgeTeer honderdvyhig pas en die weg kon door iemand die vtug was gemakkel k heen n weer in irijf minuten afgelegd worden Het icDge meisje trachtte eioh het verhaal van moeder De Baiter nauwkeurig te herinneren mot de beeohuldiging van den brigadier en de verdediging Tan haar zoon Na geruimen tgd gezwegen te hebben zeide z siLlt men de mensoheo die Piet beschuldigen moet lelooTen dan zou hïj van dit punt naar het hek geloDpen zijn om binnen het park te komen t Zou tooh Trig wat gemakkelijker voor hem geveest z n oai van het gat in den maar gebruik te maken Zonder Boeite kon hy er des nooda oTerheen springen Zwder twijfel zon hjj zija yeweer onder deze atruiken hebbon moeten verborgen en hier ia hjj teraggekeerd om het terug te halen ten einde op den ginnmal te aofaieten Maar waarom soa hq zioh noTMl moaite gegeven hebben U erkent cya 3 Praeludium et Fuga in C MoU J S Bach 4 o Die Ehre Gottes ansder Natur Solo voor Trombone L van Beethoven b Ave Maria Melodie réiigieoae Peter Benoit Solo voor de Vox Humana 5 a Adagio uit deVIIe Symphonic J Hsydn i Allegro voor Carillon H Berena op veraoek 6 Athalia Marsoh F Mendelssohn Bartholdy Ingevolge artikel 17 der wet van de Hollandsche Maatsobappy van Landbouw zyn de volgende heeren voorgedragen voor de benoeming tot lid van het Hoofdbeatuur uit do provincie ZuidHolland tor vervanging van den heer P J A de Bruine die met 31 December 1894 moet aftreden Door de Afdeeling Alfen Oudshoorn Aarlanderveen de heer P Met2 to Zevenbniien Door de Afdeeling Bodegraven en Omstr de heer B L Martens to Bodegraven Door de Afdeelingen Dordrecht en Omatr Rotterdam Schiedam en Omstreken Waard en Groet Westland en IJselmonde jhr P J J Repelaer to Dubbeldam Door de Afdealing Gonda en Omstr de heer J C van der Torren te Waddingsveeo Door de Afdeeling Zaanlandache Gemeenten de heer J Binkes Borger te Leide Gisteravond ton ongeveer negen uur passeerde de koopman in porcelein en aardewerk den Haag genaamd de Gonwe met zyn wagon waaroijder een hond was gespannen De koopman trad even een buis binnen en liet de kar zoolang staan doch ongelnkkig kreeg de hond het in dien tyd te kwaad met een natuurgeooot met het gevolg dat kar a hond to water gingen Wel worden beide spoedig op het droge gebracht maar de schade aan de waren vras aaozienlyk Onder de tolryke toeschouwers werd daarop voor den man rondgegaan De heer S vergoedde de schade geheel en gaf f 25 De onweersbni die hedenmorgen over onze stad dreef was kort maar hevig doch gelukkig zonder groote ongelukken in ooze baart te veroorzaken Naar men ons mededeelt zyn er op den straatweg naar Bodegraven drie boomen getroffen en in een weiland aan den HiMtrechtscben dyk een koe gedood geweer bier neergelegd te hebbeu omdat t hem geModerd zou hebben by t opmeten van het gat maar hg zweert er zich niet Tan bediend te hebben en tooh is men overtuigd dat een van de loopen a eschotea ia Als hij schuMïg was zou bq de Toorzoig gehad hebben het w npen schoon te maken □ adat hij te buis gekomen was Wie sou dan ooit geweten hebben wal er gebeurd was F jfFreale ik ik weet t antwoordde de kleine Karel op fluisterenden toon alsof bij berreesd was dat men bem zou booren ffjq weet t waarom heb je t me dan niet dadeIgk gezegd P r Ik heb t aan niemand gezegd Noch aan u noch aas moeder de Ruiter En ik zeg t na nog niet aan u als ge me niet belooft aan niemand te Tertellen wat ik u zal zeggen En waarom zou ik t niet vertellen als uw Terhaal kan dieoen om da onschald van de Ruiter te bewijjBO P rOmdat bet oogenblik nog niet gekomen is Later ja Maar als ik te rroeg spreek zou ik hem sohaden ia plaats van hem nuttig te zijn ffik beloof je niemand to spreken OTer hetgeen je mij vertelt Dan kan ik z gen freule wat ik gezien heb In de namiddag van Sint Hubertns toen ik uit het boBoh kwam waar ik eikela gezocht bad kwam ik langa den weg die daar aan uw roeten Hgt Reeds Tan Ttrre zag ik een man dienaar het mjj voorkwam uit het hek na het park kwam en die ieli onder z Q kiel scheen te verbergen Hy sloop lan d boomen in gebogen bonding en kwam naar my toe Voor hjJ het gat in den maar faereiktei anelde hy Hedenmorgen is tgdeue hot onweder de bliksem geslagen in het brandspoithuisje onder Stolwijkersluia zonder veel schade daaraan te hebben toegebncht of brand to veroorukeo Hedenmorgen is tgdens het onweder een koe van den landbouwer van V in het Bloemondaal door den bliksem gedood Hedenmorgen is in de rivier den IJsel nabybet scbietterrein een zeehond gevangen hy isdoordien men hem niet levend kon bemachtigen doodgealagen Te Utrecht is gepromoveerd tot doctor in de oude letteren de heer J J Terwen geboren te Gouda na verdediging vao een proetKhrift getiteld De Areopaga atheniensium Quaestiones variwi Lnidens nadere berichten zal de Zeer Serw heer A J van der Drift te Moordrecht met September e s naar Prinsenhage vertrekken De Eerw heer G Moerland zal hem tot dien tijd adsisteeren Donderdagavond had to Iteeawyk eene vergftdciring plaats van de leden der landboowmaatschappy afdeeling Beeuwyk en Omstreken waarop onder meer werd besloten dat als afgevaardigden voor de afdeeling Beeuwyk en Omatreken voor de algemeene vergadering zullen optreden de heereu F H Bnlaëos Brack en P Poldervaart Tot leden van het algemeen bestanr der Ned Hervormde Gemeente te Sluipwyk zyn herkozen de heeren G Graaöand H Kostor Hz eo W Kok en gekozen de heeren W Via ia plaats van J Via dieontelagbeeftgenomen en H Slob in plaate van K de Knikker overleden Dat er sedert 1781 al heel weinig verandering gekomen is in de middelen van vervoer tussoheu Schoonhoven en Gouda blykt uit eene ordonnantie op het wagenveer tusschen de steden Gouda en Schoonhoven in gaioemd jaar waarin voorkomt dat dagelijks des morgens 7 en namiddags 3 uur van Schoonhoven een postwagen zal afryden van de Stadsherberg en van Gouda dea morgens 6 eu namiddags 5 uur van de St Joris Doelen prys per persoon twaalf stuivers dezen heuTel op en begon hg io de alraiken te wroeten Lang duurde het niet Met een paar sproagen was by weder op den veg en toen snelde hij den weg op alsof men bem op de hielen zat Hy had mij niet gezien Ik stond achter een boom versoholen en hy kwam vlak langa my De avoid begon reeds te vallen maar het was nog licht genoeg om iemand te kuunen herkennen Ik wilde neten wie het was en ik heb zy i gelaat zeer goed gezien maar zijn naam U my onbekend Ën toen vroeg Elize die er nog niets van begreep Daarna is hg z gns weega gegaan en ik ging dwars door iet boach naar het dorp om brood te koopen voor moeder De Ruiier Toen ik te huia kwam waa Piet er al Wy hebben geen woord gesproken Ik had i geweerschot niet gehoord omdat er een storm woei en do wind was van my af Piet bad ongelukkigerwijze het schot ook niet gehoord Inders zou hy er heen geloopen zijn en dan had hy den moordenaar op heeterdaad betrapt £ a als bem dat niet gelukt was dan had men hem ten minste niet kunnen beschuldigen want dan aou hy de mensohen van bet kaated dadelijk zyn gaan waaraohdwen De moordenaar I Geloof je dan d die rato ID een kiel F ffO ja hg is t die den generaal vermoord heeft en naar mijn meening heeft t ziob aldas toegedragen Hy moet in het boach verborgen hebben g egen toen Piet tyn eweer hier onder aan den voet van den boom legde Hy beeft gezien dat Piet zyn maatatok nit den zak haalde en naar den anderen kant van den maar ging on htt gat op te meten I De rekening van dea polder Berg Ambacht dienstjaar 1893 is goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van f 13 318 77 aan ontvangst en f 10 189 33 aan nitgaaf toodat q slait met een batig saldo van f 3 129 44 De gemeenteraad te Ondewater beslooi te zyn jongste zitting met 4 tegen 3 Btennta het lokaal der vroegere openbare school mat het zoogenaamde kerkje te verkoopan auilw heer C Da Veen aldaar eu vrel voor 4 Mi van 9250 Het schoolfeest te Lakkerkark door da Vw eeniging tot bevordering vau getrouw schooh bezoek te geven zal plaats hebben op den 12 dezer Ds leerlingen der school voor uitgebreid onderwyi eu die der hoogste twee klassen dei andere scholen tullen met de stoomboot Lakkerkerk een bezoek brengen aan de ateesaa tafel pp de Grebbe by Bhenen terwyl voor de overige schoolkinderen een feest zal worden bei id in de eerste openbare school waar ondar meer een groote voorstelling ui wordem gegsven door den heer Q T Schnmada Prestidigitatenr Artistiqne tovesa ean tocht door alle kinderen over hét dorp eau en a d r opgeluisterd door een flink corps mmikuton Ds Vereeniging van hoofden van opanbare lagere scholen te Amsterdam heelt e n protest f richt tegen het bekende advies van den heer C Fabins inspecteur van het lager onderwys in de 2a inspectie De provinciale synode van Znid Bolland heeft aangaande dea candidaat M H A van der Valk wiens beroep naar de gemeente Lan gerak werd vernietigd verklaard dat genoemd heer in de gereformeerde kerken niet beroep baar is totdat hy aohnldbelydeDii heeft afgslegd in zake het opzeggen van het lidmaatsohap by de gereformeerde kerk te Scheveniagen ea het atichten eener acheorkerkc te irUaidwv Gisterennacht tyn in ds tent van Prnis staande op de kermis te Schiedam ten nadeele van muzikanten gestolen 3 lilvwsn horlogee SB twee portomonnaiss een mot 80 mark au een met f 6 Van dezen diefstal wordt dacht een Dnitecher Alfi ed Ann geniMNi and cirea 25 jaar dia in die tont ia werkaMll geweest daarin in den nacht van das 4itMd is gezien en sedert is verdwenen waar hy minatena twintig nlaatM gehUlteB Mott zyn De schurk ia op het geweer toegaeprooMB en snelde naar het bek dat niet gesloten was lig ia den tuin binnen geloopen heeft den baron oor het venster dood geaehoten on keerde terag om het § weer op detidfde plaats te leggen H i Uap waarschijnlijlE voortdurend op een draf Ik b t de eenige die hem gezien heeft maar had niet het minste vermoeden van de schurkenstreek die hjj beeft uitgehaald en Piet nog minder Plet heeft het geweer weer opgehaald hing het over den aofaoader en ia rustig huiswaarts gekeerd Kerst den volgenden ochtend hoorden wy den dood vau don generaal En toen je van den moord hoorde heb je toen niet verteld wat je gehoord hebt F ffNeeo freule Ik bad met hooren schieten en begreep nieta van de handelingen van di t man ia den kieL Ik wist niet waarom hy zich Mor op den he vel gebakt had Ik dacht dat hy iets aooht onder do atruiken Bertt later nadat Piet in beohieoia genomen was heb ik tgeraded en de Butter vermoedt nog niets van de streek welke die kerel hem gespeeld heeft door üch van zyn geweer te bedienen rJe gelooft dat hiÜ er lioh van bediend hoeft maar zeker ben je er niet van telde het jonge meisje het hoofd sohoddende Eb als ie dat verhaal aan de rechters meedeelt zonden zij golooven dat je hen een sprookje toadt willen jja mokeo iiidai je gedroomd hebt gZ zouden teggeu dat ik rQp vh toot oen krankzinaigoogestieht os men ttm or mj miHehUm zelfs instoppen want iedereen tr Triohtvoorde i dat ik niet goed b bet hoofd ben