Goudsche Courant, maandag 9 juli 1894

Wegens verplaatsing der Zaak naar DE MARÜT A 70 worden vanaf heden alle voorhanden Goederen tegpen zeer LAGE PRIJZKl a contant H d3ste Jaargang Dinsdag 10 Juli 1S04 No 6398 mm eonMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C A B EANTZnTQEIt Korte Tiendeweg D 17 Gouda N B TE HOUR een WINEELHCIlJ te bcTragen aan borenataand adrea ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendiMar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De öitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN EoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSCHE BU GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij B BRiniKilAni en Zn Langre Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt BnrcsrlUk Bt ii U GEBORBM 6 Jnli Huibart oaden F 8ofaeepkaa M n A H UmlttgD Santje andera H Zandijk en A C Bakker ONUEBTBOUWD 6 Jnli L a deBrugn 21 en A P T n Leeuwen 21 j W A Wil ekei te Dtreebt 26 j en A J U van Zutphen 22i Voordrecht QISBOREN 5 Juli Nicolaai dmrdni ouden J A Ham en ë van Hertum OVBELKDEN 3 Jnli M Eietvtld 22 m GEHUWD 4 Juli H de Graaff en H K Sïrieb ADVERTENTIËN 1 V Hedea onrleed naeenkortatondig 1 1 Igden onie innig geliefde Moeder en 1 Behuwdmoeder Mejuffrouw de Wed A 1 TIM T0N8KBL00 geb di Jono in den ouderdom ran 72 jaar B VA TONGERLOO P TIM TONGERLOO geb EüEDHAKS C TAK TONGERLOO F TAS TONGERLOO geb AOTUHOBST 1 OWh 7 Jnli 1894 St JANSKERK OKfiELBËSPEUKG DOOI de Beer J fi B Spaanderman op DINSDAG 10 JULI 1894 dee aamiddaga 2 uur V Progrannu a k 10 Üt teTeni dienende alt toegangebew e Terkrggbaar bg de Boakbandeleara J tam BENTUM ZOON en bg den Koeter BBilBifflli TB C3 OUX A H t OPENBAAR EXAMEN aan het einde Tan het Sobooljaat 1893 1894 wordt gehouden op 9 en 10 Juli e k den meiüeni 8 12 en des namiddagi 1 3V nnr doch den lOden tot 4 uur daar het examen in de gymnaatiek op dien Dinadag plaati heeft a nam 3 4 uur in hel De JHruUur D W JUUÜS GmJo 7 J1H 1894 Z Qq Staatsloterij Oe TnkUng begint MAANDAG 16 JULI a t LOTBS en GBDMELTSy van LOTBS ign te bekomen ten kantore Tan da Oolleotrioe J d A C Cosijn OpenWre Verkooping te Langeruigeweide op WOENSDAG 18 JULI 1894 dea morgens te 10 uren in bet Rechthnis bewoond door L DK Brüim aldaar ten orerataan ran den te Oouila reaideerenden Notaria G CJ FOBTÜUN ÖROOGLEEVER met Koestalling Hooiberg on etnige perotelen Wei en Hooiland feaanien groot 8 hectaren 42 aren 80 centiaren ataande en liggende in den polder HtfUge WtUle gemeente Langtruigmmdt In 2 perceelen Te aaaTawden 1 NoTembar 1894 Mada inlichtingen goTen Toornoemde Notaria FORTÜUN DROÖQLEEVEB te Gouda en Notaris 0 G KROM te Oudêhoom OFENBIBE mSSM te GOUDA ten orerataan Tan den Notaria G C FOBTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 30 JULI 1894 dea morgena te elf nren in het koffiehnia iHashohix aan de Markt Tan 22 Huizen en Erven allen ataande en liggende te Gouda als No 1 Een waarin rEBGVSNING genaamd ob dkib aHoaKjaac op zeer gnnatigen atand in den Korten Groenendaal Wgk I No 202 Terhonrd hg de week Toor 5 No 2 Een aan de Oostsgde ran de Eeizerstraat Wgk K No 128 Terhnurd bg de week Toor 2 No 3 en 4 Twee in de Komgnateeg Wgk E No 34 en 40 Terhunrd bg de week Toor 1 40 en f 1 20 No 5 en 6 Twee waarran een met afzonderigke Borenwoning aan de Bogen Wgk O No 145 en 146 j Terhnurd bg de week voor 2 80 en 2 fe0 No 7 tot 9 Drie aan de Oostzgdevanden Raam Wgk O No 39 63 en 78 Terhunrd bg de week roor 1 60 1 60 en 1 50 No 10 Een aan de Weslzgde ran den Raam Wgk O No 221 Terhunrd bg de week Toor 1 80 No 11 tot 16 Zes in de VUmingstraat en ia een Poort alda r Wgk O No 365 387 385 386 391 en 392 Terhunrd bg de week Toor ƒ 1 50 1 80 1 1 1 en 1 No 17 Een aan den Qroenenweg Wgk L No 6 Terhunrd bg de week Toor ƒ 1 90 No 18 tot 20 Drie in den Zak Wgk L No 282 283 en 284 Terhnurd bg de week Toor 1 30 f 1 25 en 1 25 No 21 Een aan den Raam Wgk O No 313 Te aanraarden 15 Augustus 1894 En No 22 Een in den Vogelenzang Wgk M No 90 Terhnurd bg de week Toor 1 20 De perceelen zgn de drie laatste werkdagen TÓór den rerkoopdag Tan 10 tot 4 oren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaria FORTÜUN DROOGLEEVER te üouda PARAPLUIES EN EN TOUTCAS Toor floeren Dames en Kinderen Met Zgde Banelle en Gloria stof Zie de prgzen in de üitstalkas Bepareeren en Overtrekken l CfILEIN Lange Tiendeweg D 6L Onuda SoolperHlruk raa A BaniUAX k Zoon GEWONE JAARLIJKSCHE Verpacla tioagr VAN TIEmNENTMm op MAiNDAG 23 JOLI 1894 dea middags ten 12 ure in het toobhalic esohthuis te Bergfambacht ten verzoeke Tan den Heer Baron VAN HARDENBROEK VAN BERGAMBACHT den Heer Baron VAN HARDENBBOEK VAN AMMER8TÜL den Heer LIEFTINCK DEN POLDER enz Notaris MAHL8TEDE OPENBARE VERK00PIN6 om Contant geld ten OTerstaan van den Notaris ö C FORTDIJN DHOOGLBEVEB op DINSDAG 10 JOLI 1894 des morgens te 9 aren aan het HaiB wyk H no 115 aan de Turfmarkt ran DE INVEHTAEIS eener Broodbakkerij bestaande in AANRECHTBANK TROGGEN DOOFPOTTEN PLANKEN GEREEDSCHAP TAKEENBOSSËN enz Verder eenige haaltjes tUoemen Hoggemeel een Tat ERENTEN enz en eenen netten Te bezichtigen daags TÓór de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Firma J WELTEH rf WUDSTRAAT A 42 Magfazijn van Corsetten GECONFECTIONEERD en TRICOT Boezelaars in alle soorten VOOR Dames Meisjes en Kinderen Tan 100 STUKS reeds ïmohtdragende Appel en Fereboomen om in 1895 te planten opgaaf van soorten I en Terdere condities franco inzenden adres £ BOS Ain VordndU Wjil ia ds baste iawqinig itgm ndit IWOt Bhenniaiiet LendenpgneD kortom feff Anker PaiiExpellef Wnt xatl ettiltliataauitevnideiitiigaii Eeemp If gf moet dos ateeda in ieder holsgezm hondmV Frija SO oaat 76 cent UI ƒ 1 25 de lesoh TooikandeB in de moeste Apodialeii en b g Ad Hiohtei k Co to BottenUm Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt Ter gelegenheid van de HARDDRAVERIJ t © Q oiid S op BONDEED Cl 12 JULI 1894 deê namiddag ten 2 uur om Prijzen en Premiën van f250 f 100 en f 40 De HarddraTerg Veroeniging EENDRACHT MAAKT MACHT Wed M MOL Korte Tiendeweg 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie uitslaan van ROKKEN EN LUIERS LANDBOUWFEESTEN Vlaggen io alle grooUen te Koop en te Huur Goud ch Insigne lint roodvrit rood in de FISALB VlIVBBKOOP bij I S KEI$ER Korte MewegD 88 TANUAItTSKIf 1 J IIÏZ II Li W Nieuwendijk 241 Eerste bals v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TEC0N8ULTEEREN Woensdags en Vrijdags van 9 tot 3 uren Onfeilbaar Middel lUarkt 134 Gouda MELIANTHE Superior Borsl UoDig Extriet Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Geneest onmiddeUük Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken mELIANTBE is het beste mid del der wereld H N vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEU iSumatra atraat 267 Dan Baag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda BINNENLAND GOD DA 9 Jnli 1894 In de Nnts 8paarbank alhier werd gedurende de maand Mei 1H94 ingelegd f 13063 27 terugbetaald f 5253 41 tegenover inleg Jnni f9863 14 terogb Jnni f5357 65 Inleg len Swneeter 94 f 78263 64 terugb Semester 167892 60 Heerlgk weder en daarbg zulke schoons nuziek geen wonder dat de bezoeken gisteravond in Ons Genoegen opgetogen waren Hebben we op de uitvoering Tan geen der hummers iets aftedingen dit neemt niet weg dat enkele nummers meer bgval TorwierTen dan de overige No 7 en No 9 rooral vielen teer in den smaak het luide applandissement bewees dit Het Ballet Espagoole met sgn wegsleepende lonen en de Fantaisie del opera cTannhauser het waren juweeltjes die ons een oogenblik alles om ons heen deden Tergeten Met een dankbaar hart keerden we gisteren huiswaarts en met het bigde voornit zicht deze week aldaar nog meer te kannen genieten Het 2 jarig kind Tan A Van der P gemakte in een onbewaakt oogenblik t Zoeterwoude te water Gelukkig werd het ongeTsl gezien door den predikant der Ned Herv Gemeente ds C Spoelstra die het kind dat reeds bewusteloos was redde door zich gekleed te water te begeven De heer A Rollooa te Nienwerkerk a d IJael is benoemd tot onderwgzer aan een bijlondere school te Ngkerk Gelderland Tts te De gemeenteraad te Eondekerk a d Rgn benoemde tot gemeente geneeskundige den heer W A Baar arts Amsterdam Vanwege de afd der H M t L zal op 16 Angoatns te Alien a d Rgn eene stierenkeuring en eene barddraTenj voor paarden van tmaen klaar worden gehouden Naar de Arnh Ct c meldt heeft zich te Arnhem een Toorloopige commissie geconstitueerd ten einde de uoodige stappen te doen to het in het leven roepen van eene kook en huishoudschool zoowel voor internen als externen in navolging zg bet dan ook op een meer FEVILLETOl De laatste eener Pamilie Natr iet fraMch fDat is de roden watrom ik t aan niemand andera TerCeld heb dan aan U Maar ik veneker u dat t de volle waarheid ii Bn die boer die De Poorter die beweert dat hij Piet jui datgene beeft sien doen wat volgen joa do HUB ÏD den kiel gedaan heeft P De Poorter liegt D © Poorter waa er niet aU h j ten nioste niet Tetborgen heeft gezeten bovon in een boom Dat is mogelijk maar daarom sou hg toch niet minder liegen want hy heeft zioh niet kunnen Tergiuen in Piet tax dea uhurk die vlak lange mig liep De Poorter moet ar geweest zijn AU hy er Dtet waa zou hij niet hebben kunnen raden wat er onder jou oogen l ToorgeTnlleo Dan moet hij in dien gindschen boom gezeten hebben ffA lB hg t eena waa die den moord gepleegd heeft P O neen freule dat is onmogelijk hoewel hij er el toe in stut is Ik ken hem zeer goed Tau gezicht m de man ia den kiel geleek niets op hem Fraaie Bartan trachtte verband to f inden tnssohen de teginstrijdige feiten van het weinig samenhangend vetkaal mêMt hiwiu slaagde ig tii t Vfi ras dan iDélk de I rt ai mriMi ge mooffdeMu de Umme eehvrk bescheiden schaal van dioN Amsterdam s Gravenhage en Rotterdam Het plan bestaat om oursoMeh te openen TOor dienstboden Toor kinderen ahn min en onvermogenden ten einde hen te leeren op eenvoudige goedkoope wgze met tnachtneming van voediogswaarde eo gezondheidsleer hun eten te bereiden Voorta voor huisvrouwen en jonge dames die zich door plichtsgevoel of door andere oorzaken gedrongen voelen zich de geheimen der hnisbonding en der edele kookkunst te doen openbaren en verder nog verschillende andere nnttige cursussen Ook zal er waarschijnlijk gelegenheid gegeven worden tot het ontvangen van privaatlessen Bg het Taststellen van de leergolden en leeruren voor de verschillende cursusaen zal natnurlgk rekening worden gebonden met de finaocieele draagkracht en den beaohikbaren tgd der deelneemsters aan lederen cursus terwgl het plan bestaat de leiding van het geheel op te dragen aan eene gediplomeerde directrice Het Toorloopig comité bestaat uit de dames mevr Beelaerts van Benthnizen van Vloten mevr Cordea Gonda mcTr Koeken Disch mevr van Leeuwen Ledeboer en mej J llegers benevens uit de heeren G C O Beelaerts Tan Benthnizen H J Cordes en A 6 E Tan Leeuwen Er is tei bereiking Tan het doel een kapitaal noodig Tan f 10 000 waarvoor eene obligatieleening zal worden uitgegeven Deobligatiëu znllen f 100 groot zgn Het is niet de bedoeling van deze zaak eene winstgerendespeculatie te maken Daarom ia bepaald dat uit het batig saldo ten hoogste 4 pet aan de obligatiehouders zal worden uitgekeerd Meer zullen zg das nooit genieten wat aan het deelnemen in deze leening moer het karakter verleent van medewerking tot het bereiken van een nuttig doel Aan het eventueel restant van het dividend zal door de Vereeniging eene nuttige bestemming worden gegeven In de vorige week ontvingen eenige belangstellenden te Bodegraven eene uitnoodiging van de voorloopige commissie om in t Hotel van Hasften aldaar eene bijeenkomst te houden ten einde naast de reeds beslaande inrichtiugen van dien aard eene zangvereeniging op te richten Hierin gaven 37 opgeroepenen gehoor meprendeels bestaande oit jongelieden dames en heeren die wenschten deel te nemen als werkenden leden Na een inleidend woord van den Voorzitter Ds de Megere waarin gewezen werd op de behoefte om bg de reeds sedert korteren of langeren tjid in werking die Eijc misdaad zoo hnd weten uit te voeren dat de verdenking op een onschuldige moest vallen P Welke reden had hq om den generaal te haten En als de misdaad werkelijk gepleegd was op de manier Booals Karel versekerde hoe had die man dan kunnen voorzien dat de heer Van Hansweerd op een winterdag terwijl het bar koud was voor het venslfr zou verschignen juist in het oogenblik terwyl hy door het park sloop F Hoe langer Elize er over uadaoht des te sterker drong de overtuiging zich aan haar op dat het kind minder gezond versUnd had dan verbeeldingikraoht Zeker hij was slimmer dan zg gedacht hi maar zijn verstand stond toch niet op een hoo peil Zij herinnerde zich dat men hem op school nooit iets had kunnen doen leeren en dat hg aan alle sprookjes geloofde die op het land nog opgald doen hg vm ast overtuigd van bet bestaan van weerwolven feeën en kaboutertjes Moeder De Euiter beknorde hen dikwijls omdat hij de nachten buitenshuis doorbracht daar hy er zulk een genoegen in smaakte naar de sterren te kyken ÉUze eindigde met Biohzelva te overtuigen dat zy ongelijk had zooveel waarde te hechten aan het zonderling verhaal dat zij zooeven gehoord had tZal je dat alles voor de rechtbmik vertellai als Piet terecht staat vroeg z j Ja antwoordde het kind zeer baaliat vals ikl foor de ziUing plaats heelt den man in den kie terug vind Zoek je hem dnn Ik doe nieU anders Als ik uitga denkt moeder de Baiter dat ik de vallen bezoek die Piet gezet kMft on TMaen te Tugan Kaar ik duk m aiM ignde Zanggezelichappen ook nog deze veraoniging in t leven te roepen eene vereeniging londer godsdienstige of politieke klenr werd voorgesteld dat behalve werkende leden ook nog konden toetreden honoraire leden in dit geval natonrlgk voorstanders om door eene jaarIgksche bgdrage van 2 50 de onderuemiug te atennen Bg de vaststelling dat de werkende leden elk tien centen per week zonden contribueeren werd dit door allen aangenomen uitgezonderd één die zich onttrok wegens misverstand of begripsverwarring omtrent de eigenlijke beteekenis van de uitdrukking honoraire leden Nu rees de vraag welke saam in onderscheiding van de Znatervereenigingen te dezer plaatse aan de nienwe instelliag moest gegeven worden Men hoorde de woorden Aurora Apollo Harmonie men bezigde t bekende l union fait la force men kwam zelfs met latgnsche benamingen overvloed dus genoeg Gelnkkig moeten we zeggen bepaalde fiien zich bg t woord Harmonie c een goed klinkende naam vooral in de tegenwoordige dagen waarin op overeenstemming tusschen de bewoners zelfs Tan kleinere plaatsen veelal niet te roemen valt We wenschen de zangvereeniging die alsde vgfde in de rg weldra hare oefeningenonder de leiding van den muziekonderwgier den heer A Laffree zal beginnen in alle opzichten t beate succes en hopen dat t Bestuur anmengesteld oit drie dames en TÏer heeren steeds met klimmende Toldoening zal kunnenterugzien op zijne pogingen tot verhoogiug vanden bloei der Harmonie c W v W VrijdagaTond heeft de Raad der gemeente Oudewater met vier tegen drie stemmen besloten de vroegere openbare school c a het eenige gemeentegebouw dat wg hier hebben voor een spotprgs van de hand te doen Het protest van sommige raadsleden noch dat van den voorzitter heeft mogen baten Voor de som van 9250 galden is verkocht een gebouw dat vroeger drie groote scboollokalen bevatte een gymnastieklokaal dat alleen van bonwen 6000 gulden kostte eene schuur behoorende bg de onderwgzerswoning en nog het z g kerkje een overbigfael van een der oude kloosters de kapel dat als het gerestaureerd was de gemeente tot sieraad zou strekken Dit alles voor 9250 terwgl het rgk om daarvan komt omdat ook voor de nieuwe openbare school 7t bggedragen voorts moet de hoofdonderwijzer op de eene of andere wgze schadeloos gesteld worden voor het gemis Tan zgn schuur en moet er in alle gcTal een regenput of pomp worden aangelegd bovendien moet er een nieuw brandspuiteohuis aan Ik zwerf overal rond langs wegen en door bossflheo omdat ik een sohurli hoop te ontmoeten Maar tot hedrn heb ik hem niot terug geeiea Ik begin te gelooren dat hij hier niet thuis hoort ffSD aU hij uiet meer voor den dag komt tal je dan zwijgen frAls ik sprak zou men mij voor een valachen getuigen houden en ik heb t u roeda gezegd dan zou ik aan Ftet meer kwaad dan goed doen En wat zou je er van zeggen als ik eena sprak f Fr ule gij hebt mü beloofd te sullen zwijgen ffMaar als Piet zelf je boval om te spreken P Daarvoor zou t noodig lün dat hij wist wat ik gezien heb En men zal mij niet toelaten in de gevangenis waar hy zioh bevindt AndereD zullen wellicht toestemming kragen om hem te beweken lü Freule kVl of iemand die tot zfjn en mijn vrienden be hoort Elize dacht ar over Arthur Eraee met deze zending te belasten als hij zgn belofte hield om haar is Btetagne te komen opzoeken tfDau zeide Karel zou t noodig zijn dat 4ie persoon een teeken afsprak met Plet dat hjj mü ioa moeten geven tydeos de ütting als hjj vril dat ik spreek Ik zal t niet gelooveo zoolang ik t niet zie Wantrouw je mij dan P ffNeen Freule Maar ik heb Piet gezworen dat tk zou zwijgen als eeu stuk steen ff Waarom heb je hem dat getworenP Zooeven heb je mü gezegd dat je hem niet gesproken hebt over den mao io dan kiel H moet je das een ander geheim toevertrouwd hebben 1 Het Und aloaf de oogta nm w aatwoordde gebouwd worden daar een gedeelte van itt Ü uw ook nog daartoe dient En wat er nog overschiet van de zeadnizend en noveel gulden tegen 4 pet moet Terminderd met hetgeen de gebouwen tfaana opbrengen ongeveer 150 de gemeente rgk maken De lokalen van het bedoelde gebouw dieaan voor vergaderingen van den Prot bond nitToeringen van rederykera nngkoren gjmnaaten enz De Mid Crt c Terneemt uit alleszins Tertrouwbare bron dat Rare Majesteit de Koningin Regentea zich Tooratelt met Hare Maiaateit de Koningin tuaachen den 20atén en SOaten Anguitua e k een drie of Tierdaagach bezoek te brengen aan de prorincie Zeeland H M de Koningin Regentes heeft aan bat Koninkigk Zoöt ich Botaniaoh Qenootachap te aGravenhagt geachonken een lilvenn en een bronzen medaille met de beeltenis van H M de Koningin om te dienen ala prgzen bg de tentoonatelTing van zang en kamervogala te honden in Auguatua beuevent een zilTeren en een bronzen medaille met de beeltenia Tan H M de Eoniogin regentea om te dienen als prgzen bg de tentoonstelliug van chrysanthemuou en sierphinten te houden in November en uitgeschreven evenals eeratgenoemde tentoonatelling door voornoemd ge Mtsohap Op last van den officier van justitie ta Breda is door de rijkspolitie te Steeobargen in arreat genomen uksie G P H winkelier te Dinteloord op wien zware vermoedens rusten van poging tot moord op zgne vrouw Na een verhoor te hebben ondergaan ia H gevankelqk naar Breda overgebracht Naar da cReaidentiebode van goed ingelichte zjjde verneemt zal de zetel io den Baad van State vacant geworden door het overijlden van mr J P f A graaf van Zoylen van Nyevelt waarachgnljik ingenomen worden door mr N G Pierson oud miniatet van Financiën Zouala bekend is had de overledene behalve in de afdeeling voor Boitenladsche Zaken van dat College ook zitting in die voor Financien Van Deth zal op 21 dezer voor de rwhtbank te Middelburg terechtstaan wegens baleediging van den heer mr Nahogs officier van justitie te Arnhem door hem genoemd een groots lafaard schandvlek van ntbteriyke macht Er zijn 10 getuigen opgeroepen niet Dit beteekenisvoUe iwiJgeo gaf reet te denken aan Klize Aan dat kleine ventje wae blykbaat een gewichtig geheim toeTerirouwd Z begreep dat t onnoodig o lija hem uit te vragen en eeni ns boos dat ij nieU nit hem km krggni wu t j op t punt hem weg te zenden toen h eenigsaiiu verlegen zeide fflk smeek u Freule ondervraag mij niet langer maar tracht te bewerken dat ik op dea d van d zitting een plaats in do zaal krQg wiwr Piet mfj f l kunnen zien Als gij dat doet ui t niet noodltf zijn hem te spreken want dan bagrüpt h j mij wm en ik begrüp hem ook zonder dat bij my eao nduA woord zegtr Dit was ten minste be ypelijk U t was na duidelijk dat er een geheim Mstond tuMehen de Ruiter en ICarel Eeo geheim dat trouw bewaard Eou worden door den knaap zoolang da bosch wachter hem niet ontsloeg van een afgelegde belofte Freule Bartan zag er van af den kopplgen jongm verder te ondervragen Ik zal doen wat ik ku leide lij kort aangebonden verlaat mij thans eofater Ik ga naar het kasteel Je mdt mg daar niet van dienst kunnen zijn Oa naar moeder de Beiter terug en ug haar dat ik over een uurtje te huU kom Karel antwoordde niet Zonder verder een woonl te spreken keerde hg zioh om en ginf tong l nga het pad dat zij gekomen varoa Woldr verdween hit ia l t kweek Wor mwét§4