Goudsche Courant, dinsdag 10 juli 1894

die nwtalan de bedoelde aigensohap niet bezitten Wel rerd iets dergelijks verkregen met magnesium zink en kadmium maar de glans was geringer en het laagje oiydeerde spoedig Ook op topaas smaragd on korund kan men met aluminium graveereu op diamant echter niet Bet dient aldus tevens ala middel om echten diamant van valschen te onderscheiden In Doitachland verontrust men zich over het ontstaan van een veeartsenykundig proletariaat In de laaste vgf jaren is het aantal veeartaen daar te lande met 30 pet toei enomen aoj l de toename weldra 50 pet bedragen Men dncbt daamit kwakzalverg en onedele concurrentie Daarom wordt ernstig aangedrongen op verhooging van hen die zich aan de veeartsengknndige studiën wilde wgden Te Antwerpen werd deze week een belangrgk baggerwerk aanbesteed tot verbreeding en verdieping van de Schelde tot eeoe hoeveelheid van 4 000 000 kub meter Slechts zes biljetten alle van Nederlandsche aannemers waren ingt komen Laagste inschrijving was van den heer N van Baaren te s Hertogenbosch alwaar bg het vernemen van den uitslag op verschillende baggerwerktuigen de nationale driekleur wapperde en het personeel feestvierde De achtjarige Koning van Spanje leert na zyn moedertaal Spaanacb in de eerste plaats Dnitsch de taal zgner moeder en de KoninginRegentes heeft zelve een Dnitsch taal en leesboek voor haren Altonsiuo gesobreten Daarin spelen gemakkelgk te onthouden versjes een groote rol en in eeu van die versjes komt de regel voor Koningen moeten goed regeeren € Toon nu onlangs Z M Alfonsus XIII naar bed gebracht werd en zyn moeder goeden nacht kuste vroeg hg haar als gewoonlgk of zg tevreden over hem was en toen de Regentes toestemmend antwoordde zei bet Koninkje met een big gezicht Ja ik heb ook van daag heel goed geregeerd Te Monster zijn wederom ongeregeldheden voorgevallen ook nadat da gemeenteraad besloten heeft inzake de verhuring van het gebouw voor den telegraafdienst en depost r jen kW te geven Toen de burgemeester een voorloopig onderaOek instelde naar de belhamels bg de eerste opstootjes en daar oor een jongen ondervroeg die niets willende uitlaten eeuigen tgd in het arrestautenhnitje werd opgesloten liep het volk te hoop en eischte de invrgheidstelling van den knaap Daarby werd ernstig gedreigd om met allerlei wapens het gebouwtje open te breken zoodat de gemeente politie niet bestand tegen de steeds aangroeiende opgewonden menigte moest toegeven Opnieuw werd oavelerie ontboden voor de ihaodhaving van de rast in de plaats Met een zeer kleine moeite kan men nu te VQravenhage een dag in Amsterdam doorbrengen en al de eigenaardigheden van het volksleven aanschouwen standjes met dienders dronkaards schoenpoetsers enz enz Het geheel slotstuk der voorstellingen in het Circus Carré is aardig en fraai gearrangeerd en de directie heeft alle eer van deze pantomime waarin de 45 balletdanseressen o a optreden in de uniformen van het Nederlandsche leger wat een leer aardig geheel vormt Natanrlgk is overigens het program der TOorstellingeu dagelgks afwisMilend maar 4ltgd even interessant voor de liefhebbers van nuden kunstrgders en clowns Directe SpoorwegverblDdlng met GOIDA Zomerdlenst 1894 95 AaD evaDgeo 1 Mei TUd vao Greenwicli i 8 86 10 7 80 KOTTEEDl M G O V Jl l 10 17 11 60 10 87 10 84 1 0 41 h il 18 08 8 10 8 41 8 80 I 8 6 7 11 6 61 7 87 8 80 ie O 8 16 8 46 8 43 4 15 4 48 5 17 7 8 06 8 8 10 10 1 44 4 48 7 0 48 7 11 K w t 1 68 6 7 80 8 81 04 7 88 8 0 6 0 7 81 10 SODDl DEN BIAS 8 87 10 48 18 11 18 81 1 01 1 87 8 88 8 65 4 46 6 87 6 68 7 18 H 11 G GOUDA Aluminium De heer Margot assistent bg hot qataurkandig labaratorinm te Geneve heeft tien nieuwe eigenschap ontdekt van het metaal der toekomst namelgk de eigenschap m zich met glas porcelein en alle kiezelzure Terbuidingen vast te verbinden Hg heeft aldus het middel gevonden om met een griffel vkn aluminiam op glas en porcelein allerlei figuren te graveeren welke een fraaien metoiUglans hebben en onuitwisbaar zgn bg afmssohea of wrgven en ook bestand tegen de iiiwerkiDg der lucht Proeven met goud zilver plabna gier an nikkel genomen toonden dat MIV H 0 1 1V 1 g g 8 UV t t w g 6 0 V 7 81 f 10 Oniid 307 6 8 1S 6810 1 10 5818 0318 458 80 8 46 8 164 13 4 43 6 80 6 i7 7 48 8 86 10 10 lO ttU T K E C H T G O D D 1 Ulreoht S3 7 60 8 63 11 34 18 08 18 60 3 66 8 10 8 68 4 43 9 3g 8 0 8 6010 84 Mr l n 58 8 11 1 1 18 34 4 10 1110 61 U ld itn 7 07 8 1 10 84 18 48 84 8 18 OoaJi 7 80 8 88 8 34 10 87 18 0818 55 1 83 8 87 8 504 87 5 80 7 03 8 418 8811 07 mSTEBOlMGODDl Amitcidui CS 8 I 8 40 ll lOl 11 17 8 40 4 10 4 10 7 81 AEllardu W 6 60 8 16 66 11 11 11 41 1 11 4 11 4 16 7 11 IMO e adi 7J0 8 04 M U 11 11 16 UO M UI Ml ILM 10 07 11 87 18 41 18 811 48 1 67 3 66 t 86 6 86 6 66 41 7 48 10 1611 8811 43 SOI DtVTlICRT 8 08 8 81 10 18 10 66 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 08 8 87 6 87 7 68 10 87 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 86 8 07 8 86 10 86 8 41 8 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 88 81 I 6 8 88 8 11 10 68 11 10 e O C U 1 1 USTERDill 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 7 46 10 14 8 10 10 66 18 18 1 8 40 846 86 8 48 11 18 8J8 11 10 11 84 Ut U M I Mf 11 88 Uit het Tsnlag van den toe iuid der prorinne ZuidHoTUiid btgkt mt betreft de oatverpen tot Teraoderiog ran de grezen der gemeenteD Leiderdop OeBtgeeet Zoeterwoode en der genatiktea Leidea dat de minister Tan binnenkadscbd saken Jn den unTang T D bet niemra jaar kenoia gaf dat hü wel aanleiding nmd om een wetsontwerp ter indiening bg de 3tatên 6en r al gereed te maken a rd ande om het grondgebied van Leid a aan da lyde Tan Oestgeeat te vergrootos docb gaene termen aaoweiig achtte om ook de grenzen tasseben Leiden en Leiderdorp en Zoeterwoode ia wgagen Oedep Staten bebben een wetsontwerp opgesteldf atrekkende om de Bloksn delwyk benevens een gedeelte raa den Vooroboben es een gedeelte van den AcbterofBchen polder onder de gemeente Waddingsreen by bet grondgebied Tan Boskoop te roegen £ r zgn al heel wat on dits oitgestrooid die ter nadere verklaring moesten dienen van minister Tak s houding tegenover het amen dementDe Megier Nn duikt er nog een op In het Nbl t Neder leest men nl de Tolgende vonthnlJingc die we eenvoudig weergareOf sooalè het blad ze meedeelt iToan de sitting ran Donderdagmiddag bet amendementDe Megier waarover den volgenden dag gestemd sou worden behandeld was was de minister Tak nog volstrekt niet overtuigd ran de onaannemeiykheid van dat amendement in het kader der wet Doch des avonds ontving bg benoek van eeuige olitieke vrienden onder welke de hrter Kerdyk die hem op heftige wyze zyn weifelende hooding tegenover het amendement verweten Zg verklaarden zelfs voornemens te zyn tegen de wet te stemmen indien dat amendement werd Het liep zelfa zoo bar dat by het heengaan de beer Kerdgk weigerde den Minister de huid te reiken Het was nu een moeilgk geTftl voor den heer Tak Wanneer zich by de bekende besirgders nog zgn politieke Trienden voegden wat zoo er dan van de wet worden Bg besloot toen tot het volgende hg zond een telegram aan den hoofd inspecteur der belutingen te Amnterdam waarby bg hem vroeg hem onmiddellyk op te geven hoeveel hieze in Amsterdam minder zouden komen indien het amendement De Meyier werd aangenomen De inépeoteor zat met het antwoord dat dadelgk daarop moest gegeven worden deer in den brand en vroeg raid aan den hoofdcootroleur den heer Knottenbelt Na emig overleg besloten zg naar hun beate Vnten er een slag in te slann en telegrafeerden teug TiendaiMna Dit antwoord en het bezoek der politieke Trienden hebben hoogstwaarschgnlyk bet gevolg gehad dat toen den volgentlen dag het amendement De Megier was aangenomen de minister de geheele wet introk Uit Rome wordt aan de Times gemeld dkt de gezondheid van den Paus te wenschen overlaat De Pans heeft een tentegeld pakket dat verondersteld wordt Kgn uitersten wil te bevatten reeds aan eun der kardinalen ter hand gesteld om na lijn dond geopend te worden Aangeeien herhaaldeiyk zulke berichten komen n weer worden tegengesproken is reserve geweurioht De Figaro meldt dat Caserio aan den nfesident der Repabltek een brief gericht heeft waarin bg verzoekt hem eenig geld te doen toekomen ten einde hem het régime in de gevangenis dat wel wat itreng is te verzachten Het blad voegt er bg dat het bericht ontwgfelbaar echt is Wg zouden laat het er op volgen niet willen gekscheren over loo iets Hierna geeft de Figaro het volgende citaat uit den brief Ik word heel slecht ge 7 86 7 88 7 88 7 48 7 88 8 88 8 48 8 48 8 88 8 06 eoud Uoonlnelit Wmmrlkrk 7 ChffU Bottvdui 8 8 10 6 18 8 88 6 88 8 08 8 18 6 J1 6 8 8 96 lottndu CiMlla Nimnrlwk HoMAwkt 11 01 11 10 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Ool U 7 80 8 40 O Z T H 7 48 8 68 11 88 Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 6S 8 01 N dU 8 08 Toorb 8 07 t I H I 8 18 8 18 8 8 awdl 6 86 10 7 66 Oudiw 8 60 64 Wiwdn 6 68 7 0 8 18 ViatAt 18 7 88 8 88 Oouda 8 40 AjMUnUa Wf 7 6 I oJl 8 14 Sultraiii voed en goed beschouwd behoort gg mg wel wat toe te staan want gij hebt bet aan mg te danken dat gg president der republiek zgtl Wat een cyniame I Iaat de Figaro er op volgen Van den Gooverneor Oeneraal van Nederl IndiB is bg bet Depart van Koloniën onder dagteekeniog van beden 7 Jali ontvangen het navolgende telegram betreffende de expeditie tegen Lombok Yoorspoedwensch beide Koninginnen door land en zeemacht te Ampenan geestdrittvol ontvangen Vgfden dezer expeditie aldaar vereenigd en ultimatam gezonden Zesden vroeg kwamen drie boofdea berichten dat 24 nar tijd voor antwoord te kort was Dien ochtend debarqueerde expeditie in beste orde te Ampenan zonder tegenstand zelfs met wnige hulp der bevolking Lomboksohe vlag door onze vlag vervangen Volgens bericht is vgand te Mataram en Sjakraregara verzameld en zal hg aldaar stand houden Gezondheid zeer goed existeren weiden te Arnhem op de Wielerbaan e Nationale Kampioenschappen verreden De beroemde wielrenner Jaap Eden behaalde de overwinning in al de drie niinimen syue mededingers als Rademaker Witteveen Gorter Siep V d Griendt nz kloppende In het laatste nummer 10 km werd in tegenstelling van de voorgaande races zeer hard gereden zoo hard zelfs dat Jaap zyne mededingers één roode voor kwam en bet record van Koning dat in 92 werd gemaakt nml 15 min 63 sec mot 19 sec verbeterde hg reed er over 15 min 34 sec Onder het spelen van t Wien N eerlandscb bloed en donderend hoezee s der toeschoowers wordt Jaap door eeoige Jury leden de baan rondgedragen en beyvert zich een ieder hem te begroeten als de Kampioen van Nederland Zaterdagochtend te V t unr sloeg bg een vry hevig doch kort onweder de bliksem in den schoorsteen van het pand Wateringhestraat 9 N Singel W Z te Rotterdam De schoorsteen werd vernield en op de tweede verdieping werden de meubelen en eenige kleedingstukken beschadigd Te Schiedam sloeg Zaterdagochtend omstreeks 8 unr de bhkeem in eene woning indeSpoorBtraat De bliksem sloeg door het huu nam den schoorsteen van bet dak en viel in een nabg itaanden hooibei t die afbrandde Te s Gravenhage sloeg de bliksem op den Zuidwal door bet dak van een bewoond perceel verbryzelde verscheidene pannen ging dwf rs door bet huis eioeg in een der kamers een stuk van den marmeren schoorsteenmantel en verliet langs de goot aan de tuinzyde het buis n den tuin s oeg de bliksem een groot gat in den grond Ook aan het dak van het belendende perceel werd eenige schade aangericht Op enkele plaatsen in de stad werden glasniiten stuk geslagen De bliksem tr f ook nog den St Jacobstoren doch ging gelukkig langs den afleider van de spits naar den grond Ook boven Lekamond woedde heden een zwaar onweder Een windkorenmolen werd door den bliksem getroffen en ia met den voorraad graan geheel verbrand Door het krachtdadig optreden van de brandweer zgn het stoomgemaal het nieuw gebouwde woonhnis en de hooiberg behonden Een arbeider uit Oosterbeek werkzaam aan de steenfabriek van den beer T te Driel is Donderdag bezig zynde op een in den Byn liggend ichip achterover gevallen en in de diepte verdienen De ongelukkige la t eene vrouw met vier jeugdige kinderen na 10 66 11 08 11 08 11 18 11 86 18 08 18 88 11 88 7 47 7 46 8 18 10 08 It ll 8 87 11 06 11 18 8 48 4 67 8 11 1 6 88 0 31 8 6 80 10 10 De beweging door de kappers en barbiersbedienden te Amsterdam gewekt ten gunste van ZnnHaj riiRi vindt bg den Bond van kap perspatroons steun Trouwens bedoelde Bond heeft ook reeds sedert lang den stryd voor Zoodagsrost aangebonden en ten einde nu tot een afdoenden maatregel te komen heeft bet bestunr een bgeenkomat uitgeschreven t en Maand avond a s te 9 uur in Concordia Alle barbiers en kappers ook niet leden van den Bond worden met den meeeten aandrang uitgenoodigd hun meening te komen zeggen en zoo hoopt men er eindelyk in te slagen een algemeenen ri dag te verkrggen Sedert eenige dagen yo te Groningen vaU tche ryksdaalders in omloop Benige dezer nagemaakte muntstukken werden aaa het agentschap der Nederlacdache Bank ter inwisseling aangeboden doch geweigerd Aan den doffen klank is het mnntatuk gemakkelyk te herkennen Zaterdi Uep te Amsterdam een kassiersknecht in de Spuistraat by de Heisteeg Hg droeg eeoe portefeuille met een ketting om zyn hals bevestigd en in de bund een zakje met geld Dit zakje wekte de begeerigheid van een haveloos gekleeden man op Hy rukte het den kassiersknecht uit de nd en maakte er zich ylioga mede nit de roeten De bestolene en eenige omstanders gingen den dief na onder het roepen van Houdt den dief In een wilden wedloop ging het de Heisteeg door den Singel op waar de dief door de Dubbeleworatsteeg zgn vervolgers trachtte te ontkomen Aan den anderen uitgang van de steeg passeerde echter juist een brigadier van politie en deze ving den vluchteling op die nu onder een grooten toeloop van menschen naar bet politie burean gebracht werd nadat het zakje met geld aan den kassiersknecht was teruggegeven Dat ook in Drente groot gebrek aan werk is kan bigken uit bet feit dat reeds sedert gernimen tyd een zeer groot aantal arbeiders uit deze provincie naai Pruisen zyn vertrokken om de meesteo met kanaalgraven in bun onderhoud te kunnen voorzien Nog steeds neemt dit getal toe en is ook in de vorige twee maanden sterk vermeerderd Zoo hebben van 1 Januari tot nn toe naar geschat wordt ongeveer 150 arbeiÜera uit verschillende gemeenten lu Drente voor bet grootste deel door de noodzakelykheid gedwongen zich naar Pruisen begeven met bet doel om daar iets te verdienen De heer mr A Slotemaker secretaris van het hoofdbestuur van Ëigen Hulp ontving geltjk uit het laatate No van Ooa Belang hlgkt een briefkaart van den volgenden inhoud 1 Burger SLOTEMAKER Zoutmansstraat 63 Den Haag Den Haag Juni 1894 Burger Slotemaker Ik ben anarchist geworden door jou en je medeleden Vroeger had ik een winkel die eertyds door mgn oppassend gedrag goed beklant nn tengevolge de doodende concurrentie van jou stiefkind Eigen Hulp te niet ging jy en de andere leden van die onzalige Vereeniging zyn oorzaak dat ik met mijn goede vrouw en kinderen in ellende gedompeld ben Eenmaal zal de dag der wrake komen want jy hebt Blocbtofiera genoeg gemaakt en dan zal jy met je gezin ook eens ondervinden wat het zeggen wil ngvereo ongelukkig te maken opdat jg een gemakkelyk teven zoudt kunnen leiden en reisjes kunt maken ten koste van ons Als je wist wat er voor jon e b en sommigen broeidde dan zou je wel maken dat je in veiliger ptaata woonde en er je werk niet meer van maken om ongelnkkigen te scheppen Tot nader pleizierige Zondag A T d Dd Breng deze bg de politie 1J 68 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 68 6 03 6 10 17 8 1 44 4 10 18 80 M 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 18 40 8 48 8 10 4 08 H ge 6 48 7 30 7 4S 8 88 8 4810 1811 8318 161 Voorb 5 54 N aL d6 68 Z Zegw 08 HI Kr S 14 Z I1 6 18 10 18 10 80 10 88 10 41 Ruat zal je toch niet meer hebben voordat je oi k anderen brood unt c De briefkaart voorzien van den postaiam pel sGraveuhage 30 Joni 94 3 4 N is geschreven in een jne Ipopenda kantoor Te Rreukelen zoo wordt medegedeeld heeft zich bet volgende geval voorgedaftn Zekere heer D r T moest geld ontvangea van eene aldaar hestaande inrichting en was na inzending zgner vordering uitgenoodigd dit persoool k in ontvangst te nemen Ter bestemder plaatse gekomen wefd de Bcholdeiscber in eene kamer gelaten deuren en vensters werden gesloten en in plaats van geld werd eene schuldbekentenis voor den d gebaald ten bedrage van eenige duizenden guldens en de eisch gesteld dat de heer D v T deze zoo teekenen onder bedreiging dat het anders slecht met hem zou afloopen Toch weigerde de beer D v T volstandig en bracht hst eiodelgk sóó ver dat men bem liet vertrekken Het kantongerecht te Haarlem hield Zaterdag eene boitengewone zitting ter behandeling van de zaak van A J F H W Frank vroeger colporteur thans zonder beroep beschuldigd van bet onbevoegd optreden als geneesheer Hg bad namelyk verschillende personen nadat zg hem hadden opgegeven aan welke ziekte zy lydende waren eene twpaalde geneeswgse en wel het gebruik van koud waterbaden aangeraden en bon voorgeschreven op welke wgze en hoeveel maal per dag zg die koudwaterbaden moeeten gebruiken Van Frank s kunde in deze ging een groote roep uit en lyders van allerlei soort zelfs lammen duoven en blinden kwamen naar zgne woning in bet Molenpad 13 te Haarle i om genezing te zoeken Steeds was Frank bereid te helpen volgens zijn eigene verklaring nit medelijden met de menschen die te arm waren om een bad te koopen en volgens alle getuigen ateeds om niet Verscheidene zyner patiënten werden als getaige gehoord die allen bg de geneeswgze baat hadden gevonden op Fiedler na Deze Fiedler is eeu pianomeester die aan Frank les gaf Toen deze zag dat Fiedler wat aan bet oog had raadde hg hem de kond waterbaden aan aloeg hem voor bg hem Frank te komen inwonen dan zoo hg hem behandelen De behandeling zou gratia geschieden maar voor koat en inwoning zoo FiedVr betalen f 3 per week en gratis pianoles geven op den koop toe Fiedler kreeg nu eerst kond water baden en daarna ook stoombaden waarbg Frank hem aanraadde den stoom ook in het zieke oog te laten komen Bg een Vrgwel volstrekt dieet liet Frank zgn patient bynn geen rust en deze werd dan ook van de stoombaden zennw Bohtig en liep volgens zgue verklaring door de koud waterbaden eene maagkwaat op terwgl do oogziekte totaal niet beterde Frank heeft een onbepaald vertrouwen in de koüdwaterknor zelf werd hy er door van eene ziekte genezen eu bet was toen dat hg op het denkbeeld kwam de Kneipp methode tel eBtodeeren Bij ziekte in zgn gezin paste hij ze steeds toe en zooals reeds gezegd aan arme menschen vergunde hg van zgne badgelegenbeid gebruik te maken Onder de patiënten waren er die verklaarden reeds voor bonderden gnidens te bebben verdokterd zonder baat te hebben gevonden by zyne behandeling De beklaagde was niet ter terechtzitting verschenen Wat hier boven als door hem verklaard is gemeld werd door den griffier voorgelezen Uit dat voorgeiezene bleek nog dat Frank het plan heeft een dokter te zoeken om onder diens toezicht de koodwaterkonr toe 8 43 8 40 8 47 8 64 10 01 10 10 8 08 11 80 11 80 4 46 4 66 6 08 6 08 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 40 Terwgl alle andere getuigen duidelgk deden uitkomen dat Frank bun nooit om geld had gevraagd noch sy bet bem hadden geboden verklaarde getuige Friedler dat beklaagde wel is waar van de patiënten geen geld aannam doch wel van hen geld leende Over het algemeen was de verklaring van dezen getuige voor beklaagde zeer bezwarend Aw T Uw all dMknodige gehooid maS ge rtagd of hg nit alles wat hy ter iirechtiittiDg heeft gehoord opmaakte dat de teklaagde heeft gehandeld als een geneesheer Bet antwoord luidde ontkennend Bevestigtnd achter beantwoordt bg de vraag of de baden h geneeamiddel kannen worden beachonwd 1b de toepaasiag daarvan vindt hg eenige uitoefening der geneeskunde Dr Backman de tweede deskundige beweerde dat beklaagde teer is opgetreden ale geneeskundige Het ioapassen van de baden achtte hij niet ongetaarljk daarbij werd eenige methode gevolgd Het O M reqninerde tegen beklaagde wagens voortgezette overtreding van art 436 I 40 boete snb 60 dagen hechtenisstraf Uitspraak 18 Jnli De Beas Dorst heeft op een plaat van de Lustige Blatter een vat met geboycot bier aan des mond gezet niettegenstaande de socialisten er zich met de kracht der wanhoop aan vastklampen Ëen voor een tuimelen ze op den groniJ scheldende en den vuist ballende t Helpt niets Macht sich der Boykott noch so schwer Hier beiszt es Es wird fortgesofien Inderdaad is op eene vergadering van bierhuishouders te Berlijn medegedeeld dat het gebruik reeds weder zeer toeneemt Als de arbeiders uitgaan drinken ze met een gerost geweten geboyoott bier alleen in de werkplaatsen durven zjj het nog niet te doen Van alle sgden ontvingen de bierhonders betuigingen van instemming en ondersteuning in geld Van booger hand werden de niet socialistiscbe eigenaars van bierhuizen te gemoet gekomen door vergunning voor dansgelegenheid en meer dergelijke faciliteiten De voorzitter van de Berlgosche nyverheidarecbtbank heeft getracht aan den bierstrjjd een einde te maken De poging ia echier mialokt wgl de werklieden aan al hoone eischen vasthielden en in de eerste plaats verlangden dat de ontslagen arbeiders weder aangenomen zouden worden en schadeloosstelling zouden ontvangen De vertegennoordigers der broaweryen wilden zich daartoe niet verbinden Jaarverslag der Vereeniging Twee Dnit che acbippera bracblen Zaterdag 1 avond een bezoek aan eeu logement op den Terwenakker te Rotterdam en maakten daar nog al verteriug Kort daarop kwam een derde Dnitacher binnen en wist zich in hnu gesprek te mengen Teq slotte zou men vertrekken en betaalde een der schippers meteen r bankbiljet van ƒ 25 Toen de man dat bank biljet voor den dag haalde liet hg er by ongeluk twee van 200 ieder vallen één daarvan raapte hg op doch het andere bleek spoorloos verdwenen Wel is het in handen van den laatst aangekomene gezien die dan ook door de politie is gearresteerd doch teruggevonden is het tot nog toe niet Hulpbetoon aan eerlyke en vlytige armoede over 1893 1894 Erkentelyk voor de belangatelliog en welwillende medewerking welke deze Vereeniging in het afgeloopen 49ste genootschapsjaar op nieuw mixhi ondwvinden is het Bestunrderessen eene aangename taak verslag te geven van den toestand en werkzaamheden gedurende dit tydsvetloop Byzondere veranderingen zyn niet te vermelden betreffende de boisgezinnenaau Holpbetoon verbonden en door deze gesteund door werkverschaffing tegemoetkoming in df en van ziekten en eitra winterbedeeling Eene der uaaivi ouwen was gedurende raim twee maanden verhinderd haar wekelyks werk te verrichten doordien zij eene ernstige operatie heeft moeten ondergaan waarvan zy echter gelukkig herstellen mocht en gespaard bleef voor haar gezin Dat zy door Bestourderessen in die dagen van lydon niet vergeten werd maar menige tegemoetkoming ontving voor het zoo noodig gebruik van versterkende middelen behoeft geene verzekering In een ander gezin waarvan de vrouw reeds van af de oprichting van Hulpbetoon alzoo 49 jaren als naaivroow werkzaam is werd het gouden buwelyksfeeet dankbaar herdacht Het bevoorrecht Echtpaar werden door Bestnnrderessen verrast en verblyd door een doelmatig geschenk bestaande in een paar flinke eenvoudige gemakkelyke stoelen die der goede oudjes menig rustuurtje mogen doen genieten Aan negen jonge lieden kinderen der huisgezinnen aan de Vereeniging verbonden werd ook dit jaar den bekenden feestavond bereid uitreiking van eenig gewenscht kleedingstuk benevens eene kleine tractatie tot aanmoediging aan allen die door goed gedrag eenjaar in denzelfden dienst of ambacht werkzaam waren Een drietal den leeftyd van 18 jaren bereikt hebbende en dat nu door eigen ver diensten boiten de termen valt dezer jaariyksche schenking betuigden hunnen dank voor al bet goede dat zy by herhaling genoten hadden Heeren Regenten en Dames Kegentemen Oudemannen en Vronwenhnis verblydden Bestunrderessen ook dit jaar wederom door de toerending van soeplysten die met groote waardeeriog en dankzegging werden ontvangen en verdeeld over de gezinnen die in den konden winter genoten van menige portie verwarmende soep Een woord van dank aan conïribueerende leden der Vereeniging verder alle stadgenooten die door ruime deelneming aan de jaarlyksche Verloting aangemaakte kleedingstokken uitnemend geschikt ter uitreiking aan behoeftigen t plaateen van een 800 tal loten mogelyk maakten t geen een niet onaardige bate voor de kas ii die zy werkelyk hoog noodig heeft zal voortdurend werk kunnen blyven verschaft worden Het fraaie handwerk dat jaar op jaar voor de Loterji werd ingezonden door een vroeger maar steeds belangstellend lid van sHulpber tqon is ditmaal helaas voor het laatst geweest daar de waardige geefster voor korte weken is ingegaan in hare rust Hare nagedachtenis blyve in dankbare herinnering 1 Met leedwezen moet arkend worden dat contribneerende leden geenszins toenemeUi terwyl door vertrek naar elders of ten gevolge van overigden telkens lidmaataehappen vervallen Aan de naai en hreivrouwen aan wie voortdarend werk verschaft kon worden is uitbetaald f 274 76j aan extra naaivrouwen des winters f 73 72 aan breiloon f 31 47 bedeeling van eetwaren en brandstoffen f 54 12 aan zieken die weiaig voorkwamen f 22 aan eitra bedeelingen f 24 Ontvangen werd aan verkocht en besteld werk f 631 25 Belangstellenden stadgenooten worden beleefd opmerkzaam gemaakt dat een depdt van gemaakte kleedingstokken thans is gevestigd by van der Laan Kteiw steeg No 6 waar steeds een goede voorraad op verkoop wacht Wie deze nuttige byna 50 jari Vereeniging wil steunen ook door het geven van naai of breiwerk kan verzekerd zyn van nette en vlugge aflevering Mochten deze korte mededelingen de belangstelling vernienwen en velen opwekken deze zaak te blyven steunen en wie dit als nog niet deden aanmoedigen opdat eerlang by bet halve eeuwfeest Hulpbetoon veel verblgdends in t jaarverslag daaromtrent moge hebben te vermelden In afwachting en vriendelyke aanbeveling Namens bet Bestunr A WERNINKVAN RAVEsraus Voorzitster G W DB JONG Secretaretee BDlteolaDdscb Overzicht De berichten uit Amerika luiden boe langer hoe onrustbarender In Californië heeracht volslagen oproer en Chicago verkeert in een toestand als Parys tydens de Commnoe Generaal Milos is met zgn 1500 man niet in staat de orde te handhaven zgn soldaten moohten Vrgdag nog niet op de menigte schieten en waren dos niet bestand tegen de duizenden wetkstakers die nog versterkt worden door een 100 000 leegloopers uit de stad en omstraken Toen het eindelgk tegen den avond al te bar liep kregen de soldaten verlof om te vuren waardoor natuurlgk een aantal personen gedood of gewond werden Dit scbgnt de werkstakf rs Biet af te lobrikkeo maar integendeel hun woede te doen stggen Alsof het nog niet erg genoeg ware blgft de leider Debs voortgaan met nog meer werkstakingen uil te lokken De typografenbond te Chicago heeft echter geweigerd den arbeid te staken ook de maohinistenbond heeft geweigerd zich bg de beweging aan te sluiten want schreef de voorzitter aan Debs de werkstaking wordt door niets gerechtvaardigd en moet falikant uitkomen Tegen Debs en de andere leiders is nu een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd door de justitie van Illinois Ondanks de anarchie welke te Chicago heerscht durfde de gouverneur van lUioots oog een protest zenden aan president Cleveland tegen de inmenging der Bondstroepen wg hebben hier geen soldaten noodig seinde hg maar menschen om de spoorwegen te bedienen President Cleveland antwoordde in zeer kracht e bewoordingen dat het enden van troepen geheel in overeenstemmiug met de grondwet en de wetten der Staten geschied was op verzoek van de postergen en van de gerechtshoven en daar het afdoende gebleken was dat er een samenzwering bestond om den handel te verlammen Daarom was het zenden van troepen niet alleen niet ongepast maar noodig De toestand wordt nog aleeds erger Troepen erkstakera trokken des nachts door ds stad en de omstreken staken pakhnizen spoorwegstations en andere gebouwen in brand £ enige honderden wagens en een ontzaglgka hoeveelheid koopwaar zgn verbrand De politie is machteloos maar compagnieën burgerwaeht en soldaten volgen elkaar snel op Vete gevechten hebben plaats gehad waarbg lae werkstakers gedood zgn De werkstaking breidt zich nit in de OosteIgke staten men vreest dat zg zich op l laatst zal uitstrekken van de Znidiea tot den Atlantischen Oceaan Zaterdag ion 75 pCt van de fabrieken van Chicago gesloten worden wegens gebrek aan steenkool Honderddnizend menschen zullen zonder werk zgn De vraag of de werkstaking algemeen zal zyn zou Zondag beslist worden in eene bgeenkomst van afgevaardigden van alle arbeidersvereenigingen De Koigbts of Labour zullen zicb waarschgnigk bg de beweging aanslniten In Californië is het nu tot een volslagen opstand gekomen ïegel1tiende van de bevolking trekt partg voor de werkstakers bgna iedereen lelfs de soldaten te Sacramento dragen witte linten bet onderscheidiogsteeken der werkstakers De soldaten weigeren tegen de werkstakers op te treden telkeoi ali er een bnUotiii kont meldende dat de een of andere compagnie geweigerd heeft op te rukken wordt zulk een bericht met gejnioh door da havoUing van San Francisco begroet Te Sacramento wapenen da werkstakers zich en oefenen aioh in het gebruik der wapenen de soldaten Tooraien hen van patronen Van den Senaat is een voorstel uitgegaan om acheidsrecbtera te benoemen ten einde de geschillen tnsschen de ipoorwegdirecties en de werkstakers nit dea weg te ruimen De roode Pargsebe Gemeenterud is natanrlgk niet in zgn hnmeur nu Perier President is geworden de heeren kannen thans nog minder verwachten van de toekomst dan toenCamot nog leefde Om de ontevredenheid te lachten is de meerderheid van den Raad op het idéé S akomen om verzet aan te teekenen tegen et besluit der Regeering om de feesten op 14 Juli wegens den nationalen nnw te doen vervallen Het lid Lucipia betoagda o t dat de Regeering daartoe het recht niet had bovendien was door de wgkcomité s reeds allerlei gereedgemaakt en uitgegeven toodat de Pargiche neringdoenden er ta vaal onder zouden Igden De prefect der Seine merkte op dat de Regeering niet bedoeld had en leest te beletten dat bg da wet was ingesteld maar alleen de vraag was of ook ditmaal evenals andera de feestdag met officieel vreagdebetoon zon worden gevierd Ten slotte werd een motie van genoemden Lucipia aangenomen volgens welke het gemeentebestanr ondanks de verontwaardiging over den monstarachtigen aanslag waarvan de heer Carnot het slaohtoff r was geweest t evenwel het feest zal vieren en waarby de leden der feestoommissie werden uitgenoodigd om een definitiefprogiam vast te stellen De nieowe President der Republiek zal zich steeds persoonlgk in de kamer laten vertegenwoordigen ten einde volkomen op de bcwgte te biyven van alle parlementaria zaken De secretaris Paul Lafargne en de directenr van het nieuwe civiele Kabinet de heer Taigny hebban last gekregen hem steeds tgdig over een en ander in te lichten De nieuwe president der Fransohe Kamer Augnste Laurent Burdean is slechts 43 jaar eu heeft in minder dan 10 jaren carrière gomaakt Zgn leven was een snel opklimmen de jonge Lyonueesehe werkman gebraikta ijnvrgen tgd voor de stadie kwam dank zgeendoor hard werk veroverde beurs op de hoogeschool verwierf den prgs voor de wgsbegeerteop het algemeen concours en bereikte de narmaalschool Toen kwam de oorlog waarin hgals vrgwilliger op 20 jarigen leeftgd hetkrnisvan eer won Temggekeerd naar de schoollegde hij met sobittarend gevolg de laatstaexamens af en van leeraar aan een lycea werdhg kabidetschef in het departement van openbaar onderwgs toen hg nauwelgka 30 jaar was Drie jaren later werd hg Kamerlid en verbaasde door zgn welsprekendheid ign teldtame werkkracht In 1889 was hg begrootingsrapporteor in 93 minister fan marine en eindelgk minister van financiën Hg is een vgand van de socialisten wier leer hg 10 jaren lang heftig bestreed Vrydag hieUl de nieuwe president tjjo eerste rede Wg zgn zeida hg aan het laad hat versterkende voorbeeld verachuldigd van aan met rost en orde beraadslagende vergadering waar de vurigste gver en de meest uitgebreide vrgheid verdraagtaamheid noch beleefdheid uitsluiten Allereerst zgn wj aan het land verschuldigd en allen geregelde arbeid kan ons daartoe leiden we evende maatregelen en besluiten waardoor allereerst de gang van s lands zaken vanekerd wordt en daarna zonder overgling maar seker de hervormingen verkregen worden welke de democratie van ons verwacht De Frsnsche ministers hebben de artikelen vastgesteld van bet wetsontwerp betrefiende het verheerlgken van anarchistische misdaden door de pers eu het aanfatsteu daartoe Deze misdaden zooals moord pinndering brandstichting en het werpen van bommen worden onder het gebied der correctioneele rechtbanken gebracht De straffen zijn aanmerkelyk verzwaard Da openbaarheid der debatten in de rechtsgedingen tegen anarchisten is verboden Eerst Zaterdag is de Duitsche Bondsraad in pleno hgeengekomen Woensdag is alleen te jnridische Commissie uit den Bondsraad saamgeweest Naar alle waarscbgnlgkheid zal dos beden en tiealiasiBg vallen over de Jeiultenwet Zooals leeds is meegedeeld kan man vrg zeker een verwerping verwachten van het intrekkings voorstel De Bondsraad telt 58 stemmen waarvan er 17 worden uitgebracht door Fmiiaen 6 door Beieren 4 d9or Saksen en door Wortemberg 3 door Baderf en door Hessen 2 door Mecklenburg en door Bmnawijk en 1 door elk der overige Staten au vrge steden De helft der stemmen bedraagt 29 maar als de stemmen staken beslist de voorzitter Elke Bondsstaat die over meer dan Mn stem besshikt mag zgn stammen slechts in één riohteng nitbrengan Pruisen bgr moet