Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1894

No 6399 Woensdag 11 Juli 1894 338te Jaargang Nieuws en Advertentieblad vdor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlqke Nommers VUF CENTEU ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeii 4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tga 17 temmen lies rMr M sllen tÏBgea a gmtn maar mag ie niet eplitaen Ds N t lib Korr c meent bIi Tolkomen zeker te knnnea aannemen dat Wnrtomberg Baden Hee en en al de kleine Staten het Toomtrl tullen afirgzen terwyi Prniaen en Beieren met te samen 23 stemmen onzeker zgn Indien al Pmiaen en Beieren zonden v r itemmen blgren zij toch in de mibderheid en zal P oieen voor het eer t eens oTeretemd worden Toch zgn aommige liberale bladen en niet geniet op dat niet enkele kleine Staten omslaan c Wegene vergmorderd Seiaoen worden de met 0 KOBTISG VMBKOCBT L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam J JÜU aloikoen 90 loav Vor kra 8 A lOiV 102 Vl n L 78 Vl 8 78V M l 7 f i 79 S8 V NwMum Geit K d W S dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHOu Obl Ooudl 1881 88 4 Ituii iMohrlJring 1868 81 5 OofTiKa Obi ia papier 1868 6 dito in ziUer 1868 i PeanaAL Oblig met tioket 8 dito dito 8 Eliu alln UU Ooit U Serie dito Oaooni 1880 4 ditobüBothi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 t ditoiagoud lees 1888 8 dito dito dito 1B84 6 104 nuin Perpet Mhuld 1881 4 61 Tvuiu eepr Conr leen 1890 4 84 V Oee leeoiag wrie D 84 Geo leeoing terie C 86 Enin Ara Itip Beo r obl 1898 6 107 Hmoo OU Buit 8oh 1890 8 E8I 1 VlHUDILa Obl 4 onbep 1881 87 iliinnnaii Obligatien 1861 8 i lOO t tminauM Sted leen 1888 8I 100 Kw n Afr Handel sand 87V Arandib Tab Mij Certiaoalen 886 Dwi MaatHlhappiJ dito 689 Anb HTpotheekb paedbr 4 108 Oult Hij der Tonteiil aand Si Or Hyeotbeekb paadbr 4 lOii i KedsrbiDdBohe bank aaad 811 Nwl Handelmaaliofa dito 188 N W k Pae H p b pandbr 8 tV i B tt UTpotheokb pandbr 4 102 u Utr Hjpotheekh dito 4 104 Oonaxa Ooit Hong bankaand 185 Roil Hypotbeekbuk pandb 4 l 901 AmaiKA Bquit hypotb pandb 6 68 Ualir li O Pr lien eert 6 80 Nu Holl U 8poorw MiJ aand lOS Kij lol Bipl T 8t 8pw aand I 100 Ned led Bpoorwegm aaad 180 i Hed ZuidX rik 8pm aand 6 1 1S3 dito dito dito 1891 dito 8 106 4B1 50 4 V ISlf 1481 61 69 104 188 108 101 BV B 100 18BV 188 44V4 86 80V 1 101 75 111 108 89 47 U 184 108 110 108V lOS i UBV 119 801 108 Znid Iul 8pvmJi A H obl 8 FOLIK Wanehau Weenen aaad 4 SmL Or Kun Bpw My aaad 8 Balliioke dito aand ïaitowa dito aand 6 Zwang Dombr dito and 6 Kank Ok AK w 8p kap aaiid 6 Loiowo 8o ait 8p UiJ oblig i Orel Titabik dito oblig 5 ZnidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 Aiuuxjk aeat Pao Bp Ujj obl 6 Okie fc Korth W pr 0 t aand dito dito Win 8t Peter oU 7 Denrer 8t Bio Gr Bpm oert r a lUinoii Central obl in goud 4 Louiar k NaihvilleCert T aand Mexico N Spv Mg lehyp o 8 MIm Kanaal r 4 pot pref aand N York OnUrio fc WeU aand dito Feuw Ohio oblig 6 OrMon Calif Ie byp in goud 5 8t Paul Hinn h Manit obl 7 Uu Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O B CaNADl Can South Oert r aand Vbr G Ball fc Nar Ie h d e O Aaatard Onnibua Mij aand Botteid Tramireg Msata aand Nin 8tad Amaterdam aand 8 8tad Bolterdam aand S BlMn Stad Antirsrpenl887 8 Stad Bruiael 1886 8 H6MS Tbein Begullr Oeaellieh 4 OoaraHR Staatslaening 1860 5 K K Ooet B Cr 1880 8 Sruua Slad Madrid 8 1868 Vw NlD Bex Hyp Spobl oert 6 IliU1 8poorwl 1887 89 A E0W 8 45 91 10 108 iiDVERTENTIÊN 1 Hedeo orerleed ua een 1 Ijjden onze geliefde Dochter 1 ANNIGJE in den onderdom langdurig 1 en Zuster 1 Tan byna 1 l43j r Wed 6 TAN DAM 1 FaiDiusei 1 1 A TAH DAM 1 Gouda 8 Jnli 1891 1 Onudk SnelptuTMlruk tu A Bbimkjcan Ii Zoom Ondergeteekende maakt aan hare Stadgenooten bekend dat zg met hare Poffertjes en Wafelkraam gedurende de LANDBOUWFEEBTEN geplaaiKt is op de Kattensingel Verzoekende beleefd iedere gunst Wed J C Sibbes Bestellingen worden aan haia bezoi d TE KOOP De c a 50 jaren bestaande en nog in werking z nde op de Gouwe C 246 te Gouda Te bevragen bg den eigenaar J EROUBODT aldaar 1 Voor Bal en andere feestelijke gelegenheden biedt zich aan een LIBPHMB JtBBIJOBZBLSCHAP bestaande nit 14 personen Directie BOUWMEESTER Ondergeteekende bericht zgne geachte Begunstigers van Gouda Omêtrikm dat hg ter gelegenheid Tan de a s LANDBOÜWPBESTEN met zgne naar de eische des tgds ingerichte is gr© pla atst OP DE KATTENSINGEL de tweede kraam ran af de Kleiwegabrug Zich in UEd gunst aanbevelende Hoogachtend tIBd Dw Dr P TEGELAAR iMndbouw poffertJea Tentoonstelling wafelët gewoon tarief Bestellingen worden desrerkiezende aan huis bezorgd Een ware Schat Toor de ongelnkkise slachtoffers der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime aitspat is Dl tingen iet beroemde werk Dr Retau s j i LFBEW RI G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen Tau deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland A t SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M PEETER8 Jz NB A la bew ja van echtheid is oaohet ea kurk ateeds voorlieo van den naam der Firma P HOPPE Co BacrinBois 1 1 40 de Uier M COONAC ri BO TUI da SocUti Anpntnna iloor het Mkeale Iwad om hue roede hoedênlxlieden gnnitlg bekned wordt pleverd In VfireRolde beiiieede flessohen van 5 Litoi Inhoud voorzien v n het tlpet van Dr V vakHAMELKÜOS ültaluitand verkrijgbaar bU P H J v WANKÜM firma Wed P J MBLKERT Ooathaven B 14 Omdtt Teekeupapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEZEN zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWBG D 60 handteeMoniaff met reodm lettera Let Tooral op èe en verdere Mnafschappij tot Exploitatie der Victoria Bron 1 event i ld te Kotterdam Zuidblaak 8 Yerkrggbaar in t Hoofddepfifc voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co pör heele Flesch k 18 cents per halve Fleach a 13 cents Kruik h 11 9 Kraik a 13 terw l TOor de ledige Fleaschen en Kraiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der balve Fieach 2 cents Kraik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en Holm s IQiiina LarocheQ u SRocHE is d meest Krachtige en Versterkende KIIVA WUIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneeaheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Yerkrggbaar in flacons f 1 90 en ƒ I Depot te Couda bg den Heer A H TÜEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATAVIMR kapt J SAÜËR en BOLL AIS n kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Ziaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatochappg Boompjes 72 te Rotterdam De stoomschepen lossen te Breversquay de markt van Boter en Kaas te Londen Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat ia niet seldsD dat genezing sanbrengeaiiB middelen toeTtllIf ontdelct worden die in de handen vaa ean bekwaam geaoesheer een goed ancceB hebben Was niet Priesnïtz da geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens wooaplaats een bederaartaoord Toor de Igdeude menechheid geworden i den eenvoudig e boor F Hen niet een Zweedaob majoor Thure Brand ganwimd een middel tegen tkuwensiekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaaketijk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran alle goneesheeren begint te worden P Ook op bet gebird ter beperking ran seuuwziekten begint er lioht te komen en ook hier is een weg geopend gewarden dis op de eenvoudigate en natnarlijkste manier resultaten oplevert welke vel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangelande geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïzer Arsenicum enx geheel te verdringjen Er zyn vele menschun die nooh ziek noch gezond lyn en tooh klagen dat zij zich ia Hohaam en elallea behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich talron en anderea tot last z n zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseÜke angst of door droefgeestigheid kuuneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan ijn r weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauizea en toevallen Eindelijk l den de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftijd onder elk geslaot en eiken stand vindt zyn zeuoirriek en min of meer de slachtoffers der leefwijce van onzen tqd Wie lot eene dezer oategorien van lijders behoort en in Iioht wenaoht te worden over de wer king eeoer nieuwe methode adreaseere zioh nao Amsterdam H CtEBASI Co Hoüigeweg 42 Rotterdam F E van SAKTEN KOLPr Korto Hoofdateeg 1 Utrecht LOBBY PeRTON Oudograoht b de Qaardbnig F 82 door win een onderrichtend gesohriRje over Zenaw ekten en Beroerte Voorkoming eo Genning gratis m franoo verkrijgbaar gesteld wordt BINNENLAND GOUDA 10 Jnli 1894 Heden 10 deser dea namiddags omstreeks 2 ren viel d zestienjarige dochter van de weduwe De Haan geotamd Anna de Haan in hei water van de Karnemelksloot Op baar hidf eschrei sohotec eenige buren toe doch daar ÜQ al reeds tot in het midden ran de Karnemelksloot was geworsteld bad niamani van de aanwezige bnren de moed haar nit haar benarde positie te redden totdat eindelyk de faenrtschipper van Reeuw k op Gouda die daar Joist paaseerde met zyu schuit een haak ran zgD schnit greep en haar zoodoende op ket drooge bracht zoodat z met een nat f pak en de schrik is viügekomen De aideeling sGravenbage van deHoIUnd ohe Maatschappy van Landbouw vergaderde gisteren onder leiding vau haren voorzitter E L graaf van Limburg Stirum hoofdzakeligk tot behandeling van de punten ran bescbryviug voor de Woensdag a B te Oouda te booden algemeene Tergadenug der maatsohappy De Tericbillende ingekomen stekken werden Toor kennisgeving aangenomen en de rekening en verantwoording over 1893 goedgekeurd De kas sluit met een batig saldo van f 85 30 hetgeen in minderiug komt vau een schuld van rnim 700 n ten laste van de afdeelingskas Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering werden benoemd de heeren A P Maesveld en J H L de la Vieter die in opdracht ontvingen over de aanhangig gestelde punten te stemmen overeenkomstig de preadviezen door het hoofdbestuur uitgebracht gehoord de disoussiën Tevens ontvingen zy in opdracht te temmen tegen de door de afdeeling Opmeer en omstreken voorgestelde amendementen onder andere tot vermindering van het tractement van den secretaris der maatschappy den heer P F L Waldeck Als oandidaat voor lid van het hoofdbrataur itelde de afdeeling den heer Kepelaer van Dubbeldam Na mededeeling van de heeren Korteweg en Uaesreld dat pogingen zullen worden aangemad om het 50 jarig bestaan van de maatwhappy in 1897 in s Gravenhage te doen vieren werd de vergadering met eene gratiarerloting besloten De hooibouw is in den polder Berg Ambacht in vollen gang Het gewas voldoet over bet algemeen ed zoowel wat kwaliteit ala kwan FEVILLETOIMe De laatste eener FamiUe Aoor iet FraiuoM 69 Elise keek den knaap na tot hij verdwenen wat en daarop daalde ty den beuvet af naar den weg Inplaats van naar het hek ta gaan wandelde lij langEaam naar het uiterste einde van den muur met het doel om het kasteel heen te wandelen Zy had geen baaat om met dea toinman ta sprekeu die haar zeker niets nieuws zoo vortellea en dj wilde ziah den tijd gadneo om een weinig na te denken hetgeen wel noodig waa na de onvervaohle menedeelingen welke zij ontvangen had Meer dan ooit twijfelde Ëlise aan de schuld van de Roiter maar tij geloofde niet dat het gemakkelqk Eon valleo baar prertuiging te doen deelen door de juryleden die souden moeten beslisBen over het lot viQ den besohuldigde Zjj vroeg tioh te vergeefs af wie die onbekende was waarover Karel aprak en E kwam er selfs toe om Ie vragen welke rot haar snater Mariaone gespeeld had ia het treurspel dat geëindigd wu met dea dood van den beer Yan Hansweerd De gedachte dat Marianne de afsohawelgke misdaad beraamd had kwam niet in haar op en al bad ze ook een oogenblik aaa loo ieta gedtefai daa zon ajj de renmderataUing met abohnw wworpsn hebben Zy moest thans eohler reeds titeit betreft Zeïfa worden bier en daar hooischelven omgezet wat men in enkele jaren niet zag Ook het vooruitzicht van de velden boomvruohtea is zeer bevredigend Te Montfoort zyn de vette varkens in den laatsten tgd in prys gedaald Men kan thans niet meer dan 38 a 40 cta per K G bruto gewicht bedingen Voor boeren die jaarlgks 80 a 90 varkens van gemiddeld 150 K G afleveren ia deze daling in prys een groote schade Ook de jonge varkeus zgn veel goedkooper geworden Men besteedt tegenwoordig alechts f 1 f 1 10 per week Aan de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot onteigening van eigendommen voor den aanleg van eene haven met zwaaiplaataen enz te s Gravenhage In de toelichting van bovengenoemd wetsontwerp wyst de minister van Waterstaat Handel en Nijverheid op het aubaidie van 233 000 dat de gemeente a Gravenhage indertyd verleende voor voorgenomen werken ter aanvulling vac de door de provincie uitgevoerde verbetering van de vaart tnasohes Rgn en Schie welke vaartverbetering haar doel zou missen wanneer de te s Gravenhage aan te leggen haren met zwaaiplaatsen wegen spoorwegverbindingen gemeenteiyke berg en werkplaatsen en andere inrichtingen met tot atand komen Na de oitgevoerde vaartverbeteriog zgn de Ha sche grachten niet meer voldoende voor de vaartuigen die van de nieuwe vaart ge bruik maken zoodat eene haven en verdere inricbtingen dringend noodzakeiyk zyn geworden De bedoelde haven zal zoodanig worden aangelegd dat schepen tot eene lengte van 70 M met een breedte van 7 50 M en een diepgang van 2 30 a 2 40 M baar kunnen bereikehen daarin verbiyf konnen houden Zy zal van de noodige zwaaiplaatsen wor den voorzien terwyi mime gelegenheid zal worden gemaakt om te laden en te lossen en goederen tydelgk op te slaan met aansluiting aan deu Holl IJz Spoorweg Met het oog op het samenstel van werken behoort omtrent de beschikking over de terreinen voor de bepaalde doeleinden de noodige vryheid te bestaan waartoe het ingediende ontwerp strekt De ontslagen onderwgzer A Dykstra te Menaldum heeft vau den minister van biu erkenuen dat z alleea onmaohtig zou zija om den werkelijkea moordenaar van haar swager te oatmoskerea 2ij betreurde de afwezigheid van haar neef den zee officier die een nitmuntead bondgenoot zon geweest x o Waarom bleef hg te FaryaP Was ds yver waarmede hij de zaak aangepakt had geheel bekoeld Had merrouw Van Hansweerd hem verhinderd om naar Trichtvoorde te gaan en zelfs om te achryven door hem op den mouw te speldeo dat zgn verloofde vertrokken was zonder te zeggon waar zg heenging Elize eindigde met het besluit te nemen dat bet besta middel om te weten waar zij zioh oon moest houden zou zijn alle eigenliefde op zgde te zetten en t eerat aan Arthur Ërzee te lobrqven om hem ronduit te ameekea haar te hulp te komen Verdiept in gedachten had zg den weg afgelegd en zonder er op te letten waa zg aan dec hoek van den muur gekomen welke om bet park gebouwd was Zij liep door en den muur volgende naderde zg eea eenigszins uitgebouwden koepel die door den generaal geheel verwaarloosd was en veel begon te krggen van een bouwval Deze koepel in den laatsten tgd gebruikt nla bergplaats voor leege flesBi en had Iwee venau gesloten met houten luiken Aon den kant van den koepel die op de landergea uitkwam was eeu vermolmde dear die men gemakkriijk met een flinken stoot kon openen Ëhze kende dezen koepel natuurlgk zeer goed maar thans eerst kwam de gedachte in haar op dat t wel mogelgk kon zgn dat de moordenaar zich daar wellicht verborgee had om later te rlaohten Die vtfonderstelUag kwam rolstrekt niet overeen nut nenlandache zaken het volgend antwoord ontvangen De minister van binnenlandsohe zaken Gezien het adres dd 7 Mei 1894 waarbij A Dykstra te Hinsumageest coverwegende dat vrgbeid van deuken aan alle Staatsburgers is gewaarborgd verzoekt dat ter vernietiging worde voorgedragen het bealait waarbij hem door den Raad der gemeente Menaldumadeel dd 12 April 1894 ontslag ala onderwgzer aan de openbare l ere school verleend is naar adressant beweert calleen omdat hg de anarchistische beginselen ia toegedaan Gelet op de berichten van Gedeputeerde Staten van Friesland dd 23 Mei 1894 No 4 3e afd S en 14 Juni 1994 No 13 3e afd Overwegende dat bg onderzoek gebleken is dat het ontslag niet verleend is op grond dat adressant anarchistische beginselen ia toegedaan en dat ook op de vrgheid ran denken door het raadsbesluit geeu inbreuk wordt gemaakt Geeft aan den adressant te kennen dat er TOor tusschenkomst der regeering in deze geen termen bestaan Van Houmn s Gravenhage 3 Jnli 1894 Het Nbl V Nederl c schreef boven zgn Zaterdag door ons geciteerde onthulling inZ tke de hiatorie van het amendement De Megier Nog een beetje gesobiedenisc Jawel zegt nu de Nederlander het blad van de heeren Kerkdgk c s en dat het dus weten kan dit verhaal moest lierer betiteld zgn Nog een beetje verdichtsel Wg kunnen zegt dit blad ten stelligste verzekeren dat de heer Kerdgk tussohen Don derdagnamiddag bij het uiteengaan van de Kamer en Vrgdag roormiddag bg de opening der vergadering buiten alle mondelinge of schriftelyke aanraking met den Minister ia geweest Wij meenen er ook zeker van te zgn dat evenmin door andere politieke vrienden des avottda een bezoek aan den Minister ia gebracht c De vronw te Eoewaobt die eenigen tgd geleden door haar man werd verwond is thani in zoover hersteld dat zy misschien Woensdag a B met de andere getuigen in deze zaak door den rechter van instructie te Middelburg zal kunnen worden gehoord Te Slati heeft de Gemeenteraad besloten het stadhuis eu den toren geheel te herstellen in den toestand van voor eenige eeuwen Het werk zal uil evoerd worden onder toezicht van f het verhaal van Karel maar Klize achtte dat vertelaeltje niet veel meer dan eeo sprookje en zii wilde dadelgk eens onderzoeken lo welken toestand deze dear zioii bevond die blikbaar niet de aandwsht getrokken had van den officier van Jaititie Kg liep om den koepel heen zonder het minste vermoeden ran de verrassing die haar iets verder wachtte Nauwelijks was ig den hoek omgeslagen van het vierkante gebouwtje toen zg op rier passen van zich of een man zag staan voor de dear Hij drukte er met al zgn macht met beide handen tegen aan waar sohgnlgk om te onderzoeken of ze wet stevig was Daar de man met den rug naar haar toegekeerd stond kon zg zgn gelaat niet zien maar Ban zgn floeren bemerkte zg dadelgk dat t geen boer was Hg droeg een korte winterjas van de fijnste stof een sierlijke jaohtpet en slobkomeo Ten spijt van de pogingen die hij scheen aan te wenden om de deur opea te breken was bet onmogelk aan te oemen dat een heer op dia wjjze gekleed diefstal zou beoogen Ëlize met wetende wat zg er van moest denken wilde en eind omloopen om hem niet te ontmoeten toen hg plotseling bet hoofd omwendende haar zgn gelaat toonde Hot waa Eudolf van Trichtvoorde t Had weinig gescheeld of zjj was op de vluoht gegaan hetgeen belaohelgk geweest zou sjjo Hy liet ha echter niet den tijd om een stap achteruit te doen want hg had haar reed herkend en groette met het gemak van een beschaafd man die zioli door nieta uit het veld laat slaan Ik heb a schrik aangejaagd Freule zeide hg glimlachend en dat rerbsiist my nisu Q waart den heer J A Frederiki archfteot rau de Ryksgebouwen te Middelburg In een brief uit de bofkUulc in de Al1 ldi Ct ff leest men i Wie op tjenigeu afstand vau het Hollandsche spoorwegatatioa woont ia hek lioh sterk uitbreidend Noordeu Noordwwtdgk geuite van de hofstad heeft niet alleen rakeuing te houden met de 20 minuten vwaehil in tpooreu Amsterdamschen tgd nwar dient ook op een dnohtig ferlies van t d ta rehuMO wanneer hg ziofa per paardeutram naar dat station begeeft Dit he hg te dankan aan het wgze besluit vau dea gemwuteraad van VGrarenhage die zeer bcnorgd voor de hersondes der toekomstige geleerden die in hst Uaagsch gymnasium m de geheimen van de onde wereld worden ingewgd eu voor die van de dappere officieren die in dezelfde lokalen de chemische en andere lessen van de krggiaehool ontvangen vMordineerd heeft dat da langs dat gebouw rydeude tramwageus loolang de tamelgk breede zggerel strekt niet anders dan in stap mogen rgden Men begrypt dat hierdoor de geheele beoyfering waarop de verdeeling van de Inu in wiseeTplaatsen gebouwd is vervalt en den nscban dag dóór van t oogenblik af dat de geleerde monden van conrectoren lectoren en praeceptore n den stroom vau wijsheid in de gewillige ooren der leerlingen beginnen te doen nederdalen elke paardentram naar bet station te laat elke van het station te vroeg op de wissels komt en het uit het oogpunt van tgd toch al zoo bedriegeiyk en onzeker ritje nog meer dan vroeger nit een afwisselend rgden en een poosje stilstaan zal gaan bestaan Deze bezoigdheid voor de teedere hersentjae bevreemdt mg wel eenigszins wegens de geeehiedenis Immers werden eenige jaren geleden de keien van de straat vóór t gymnasium uit hetielfde motief door eene houtbestrating vervangen maar toen daarop in den regel alle voorbggaande paarden en een ruim percentage menschen uitgleden eu vielen heeft men bet hout weer uitgenomen en er de keien weder ingel d zonder dat tk ooit vernomen heb dat gedurende het f ime van het hout de studiën aan het gjmnaaium zooveel beter vlotten noch omgekeerd vóór of üh t régime zooveel te wenscheu overlieten Ik heb trouwens oudere en wgzere menseben dan ik wel eens hoeren beweren dat men jongens op den gymnasialen leeftgd niet te veel vertroetelen moet dat de goeden goed werken onder de ongunstigste omstandigheden terwgl de slediten door de meeste kieskeurigheid en toegeeflgk er zoo weinig op verdacht mg bier te ODiauwtai t Vergeef dat ik u onwillekeurig deed ontroersa Uet is de eerste maal dat een dergelgk geluk mg overkomt Deze taaiste woorden hadden betrekking op de hofmakery van dee rorigen winter eu waarschuwden freule Bartan om op haar hoede te zijn Zy vond de tegenwoordigheid van geest om sohynbaar volkomen kalm te antwoorden Ik wist aiet mgnheer dat gg buiten waart m dat ia voldoende om mgn verbazing tt verklaren ton ik u zoo plotatling voor mg zog ffZeker freule antwoordde graaf Van Trichtvoorde ffMaar nw verwondering zal wgken ali ik mededeel wat ik hier kom doea Gg hebt t welHobt reeds geraden Ik heb mgn wonjng de Fosantenhoeve twee dagen voor de raipp die a iq rouw dompelde verlaten Wat er gebeurd was hpor e ik bjj sa n aankomst in Schotland De vorige week te Parys teruggekeerd braeht ik een basoek by meVenw Van Hansweerd en werd niet ontvangen Ik had echter het genoegen een mgner oude vrienden Arthur Ëraee uw neef freule te ontmoeten en vaa hem hoorde ik al de bgzoaderheden ran die treurige geschiedenis Hg vertelde mg dat men een boschwachter gearresteerd heeft die volgens mgn oördeal een brave kerel is ea in wieo gg belang stelt Ik meende dat ik hem uuttig zou kunnen zyii door onder de tuidjss hier gunstige getuigenissen voor hem bijeen e breagSD Ik ben vertrokken ea na siet ge mg bier Ik kwam dezan oohtend aan eo ge bemerkt dat ik reeds een aanvang heb geo aakt met het ondersoek Il