Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1894

haid nut toi gotde gferigo Alamni te her eheppen Bun De hootfinguig no het nadhnia te Zdtphea ui eene belwDgrybe rertraiüiiig ODdergaui Da oude zafr Terweerde ToaratelÜDgen vaa rroegere wapenroBtik grai ter weenzgden vnu dien ingang tolleD nl door de bekwame werklieden welke met de reetaoritie der kerk aldaar bezig lyu worèm hersteld Reedt is met het nemen ren ftfgistiris begOBneo Naar men Teroeomt e de derde aoon van den kroonprini Tan Zweden de 17jarige print Harald i het laatst dezer maand mn bezoek aim om land breogea met den oorlogsbodem Helgoland die wegena zyne groote afmetin £ D Nieawediep niet kan biunenloopen en arom langs den Nieuwen Waterweg naar Botterdam ül opstoomeu De prÏDi zal rerschillende plaatsen van ons tend beioeken en waarachünl k ook aan de Konioginuen op iSoestdgk een bezoek brengen Tan het aakschip De Dageraad dat nMeriaiMgea 3 aar van Zalt fiommal rertrok met andera raartaigeit gesleept wordende werd by Dordrecht de schipper J vermist Boodat vermoed wordt dat hg vdór Bommel of tasschen die plasta en Dordrecht zonder dat zalks opgemerkt werd overboord is gevallen en verdronken De Traneraalsobe Volksraad heeit een wetfl l arp verworpen tot instelling eener ridder orde welke die van Qoudan Adelaar zon geherten hebben Op welke gronden dit door de leden van dan Baad overbodig werd geacht wordt niet femeld Deo vreemdeling echter komt het en zeer verstandig bnlait voor Het aanBohoawen toch van een dus gedecoreerden Transvaler on het geheele volk door s ne kloeke hooding destgds tegenover den vreemden indringer zich voor altoos heeft geridderd zon rat indmk maken als van een statigen boom besmewd met verf Te Arnhem zgn Zaterdag aan den oever van den R n nabg hei landgoed Hulkesteio eeoige Yroawenkleederen gevonden Door de politie 1 $ ter plaatse eenigen tijd gedregd doch zonder snooei De kleederen moeten herkend zgn als die vnn eeue vronw nit het oabnrige Ooster De dame die in het Biogerdensche bosch onder Angerloo gevonden en naar Arnhenil gebracht werd is gebleken te Freisisoh Slten tbnis te behooren Zg ie reeds naar hare ouders teruggebracht Iü4M het renpaard van Lord Rosebery dat k den jongrten Derbywedren den prys won heeft thans bg den wedrsn te Newmarket een nederlaag geleden Bg de Princess of Wale s Stakes won lainglass ook een Derbywinner den prlJs BnlUngdon was tweede en Ladas derde aankomende Ter gelegenheid van de eerstdaags plaats hebbende inv gbeidstelliDg van den verledenjaar tot een jaar gevangenisstraf veroordeelden Harlinger socialist T J Stienstra zal deafdeeling Harlingen van den sociaal democratischen bond op Zondig 15 Jnli eene openbare vergadering honden waarin de Leeuwarder socialist W Qieken als spreker zal optredeu Sen week later zal dezelfde afdeelintf eene groote meeting c op een stok weiland by Harlingen honden vrsarbg Stienstia zelf als spreker aal optreden gevolgd door Hermans en Domela Nieuwenhois van Amsterdam Marius van Harlingen en Oeertje Kleefstra van Roodahnizom Goedkoope trammen en stoombooten worden op dion dag besohikbaar gesteld mt Directe SpoorwegverblndlDg met GOUDA Zomerdleost 1894 93 AanKevaogeD 1 Nel TUd vao Qreeowlch OOUDl EOTTERDAU 11 08 11 18 11 88 1 14 1 05 11 1 19 1198 11 88 1 98 1 44 KOTTIRDA M flOnDA 58 7 6 08 8 10 B 17 8 8 7 1 50 3 48 Ooad Hoordnoht Ninmrknk CKfM BaUanUm CkjpiUt Nlmmrlink Hoordrwkt nAê I 8 10 DEN HIAO OOIIUA iHige 6 48 7 10 7 48 9 18 9 4810 1111 88 11 151 88 8 16 9 45 S 43 4 15 4 41 6 17 7 Ookd T 80 8 40 9 09 Zn U 7 418 1 B1 KI T 4T L e w I i 9 01 K d L d l W Tootb 8 0T 1 H 8 19 18 9 19 1 44 4 48 1 49 1 58 ff f 8 1 04 f 9 09 09 Qnuda 8 807 8 18 9 8 10 16 10 8 11 0811 468 10 1 46 8 16 4 18 4 48 90 47 7 48 8 S 10 10 10 88 BTEBOHTGOBD A IUtrnsht 6 88 7 60 9 0 811 84 19 09 19 0 9 55 8 10 8 69 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 WosTden 6 8 8 11 10 18 18 84 4 18 9 11 10 61 Uud wder 7 07 8 19 10 14 18 48 4 14 9 19 Ooud 7 90 8 81 9 84 10 87 19 06 11 55 1 11 8 17 8 50 4 87 6 80 7 08 8 41 9 89 11 07 AMSTEIDA M e O V D A AmatcrduaCS 8 9 40t ll lOi 11 97 1 40 4 10 Alutaidu Wp O 8 18 9 ll 11 49 iM 4J e nda TJO 9 04 10 44 11 18 ll U 1 owU 5 85 8 10 7 Oldaw O 8 4 I WondM T OI 8 11 Vtawkl 8 18 7 18 8 18 8 41 9 dnda 8 40 Awlariui Wp 7 9 oi 8 14 Satllnia Zaterdagavond 1 1 werd ie utrecht eene vergadering gehouden van leeraren en onderwgzers in teekenen bg het middelbaar en lager onderwijs Op mtnoodiging van de hh Lens Legner van Essen Hoenkamp Draayer Verboeven Kars en Daman was deze bgeenkomst belegd ten einde de wenscbelgkheid te bespreken tot het oprichten van eene vereeniging te Utrecht ven allen die het oodenrgs ïn bet teekenen geven of daartoe de bevoegdheid bezitten In de circulaire die met dit doel aan belanghebbenden WOB toegeaonden hadden dr onderteekenaan voornamelyk het volgende op den voorgrond gesteld hpt is weaschelgk hier ter stede hetooderwys in het teekenen zoo uniform mogelgkte maken bet is van groot belang dat ieder op dehoogte blyre van de eïachen die men t enwonrdig aan goed onderwys in het teekenenstelt en tevens de nieuwe leermiddelen leerakennen hot ia ten hoogste aan te beieleo dathet lager onderwgs zoo goed mogelyk aansluite by het middelbaar ooderwgs het kan van zeer groot nut zgn dat deleeraren by het M O de gelegenheid hebbenom hunne gedachten omtrent het teokenonderwijs uit te spreken in een kring van onderwys by het L O kan het niet anders dan ten goede komenaan den leerling en htt ooderwys als de onderwyzers in dit vak met elkaar voeling houden Ondanks den minder gescbikten tyd het midden van den zomer hadden 17 dames en heeren onder welke de hh A J Nyland districts Bchoolopziener en D de Groot arrondissements schoolopziener aan de uitnoodiging gehoor gegeven De heer C W Hoenkamp leidde de vergadering Hy begon met nog eens het doel van de op te richten vereeoiging alteen te zetten en beval ten zeerste die oprichting aan Na gedachten wisseling werd de vereeniginggegrondvest Aan den Stationsweg te s Gravenh e ontstond gisterenavond omstreeks 7 uur brand op de eerste verdieping der woning waarin het Café d Orange is gevestigd Een voorbyganger die den brand bet eerst zag en alarmeerde slaagde er in geholpen door de bezoekers vao het koffiehuis het vuur te bedwingen De brandweer die spoedig ter plaatse was en die geen water behoefde te geven nam alle vereisohte voorzorgsmaatregelen Modat da braad zich tot een enkele kamer bepaalde In de Gemeentestem deelt een gemeenten secretartD het Tolgende helaas volstrekt niet zeldzsme geval mede dat wy hier in t kort weergeven In eene Friesche gemeente diende een 70jarig gemeente ambtenaar die door lichoafnS gebreken syn werk niet meer doen kon zyn ontslag in Dertig jaar bad hy de gomeeota trouw gediend en welwillend verleende het gemeentebestuur hem dan ook eervol ontslag Maar de man vroeg nog iets een klein pensioentje Vol vertrouwen richtte hg een verzoek aan den gemeenteraad wel wetende dat hy volgens de wet en de gemeentelyke bepalingen geen aanspraak op pensioen kon doen gelden maar hy was immers in dienst der gemeente oud en gebrekkig geworden en met trots kon by bogen op dertig jaar trouwe pliobtsbetracbtiog Thans kon hy niet meer lichaamsgebreken beletten het hem De oude man wa i van meening dat de gemeente hare onde ambtenaren die haar jaren trouw gediend hadden maar niet meer werken konden niet aan de armoede prya zou geven Ja ondje dat recht bestaat mderdaad maar ge hebt er niet aan gedacht dat bet allyd ongestraft met voeten wordt getreden door ieder die daartoe lust gevoelt s 8 49 8 4a 8 ta Oi lo tt 11 os 11 09 11 18 U iB T M T M T SI T T B Il 10 J I 4T lO lT 10 97 10 84 10 41 10 47 8 01 8 18 8 11 8 19 S 8t i 1 10 i lO i ta 81 8 8 18 10 08 10 11 9 87 11 06 U IS 9 4 7 45 8 0T SODDA DEN Ril 9 9 8T 10 49 19 11 11 11 1 01 1 97 8 19 8 65 4 45 6 17 5 19 T 13 4 7 8 11 8 18 8 99 8 81 88 8 1 18 1 18 1 14 l tS 1 88 90 11 9 10 10 10 07 11 17 11 41 11 11 1 48 1 7 8 56 4 6 9 5 6 8 41 7 48 10 1 11 88 11 48 OI Dl OTUGHT 8 09 8 91 10 19 10 6 11 48 il8 1 61 8 18 4 47 18 57 7 4 8 8 10 14 10 88 11 00 9 87 87 7 10 17 11 17 45 8 11 04 6 45 8 81 8 07 6 56 10 86 10 1 11 4 1 10 8 08 8 89 8 0 6 19 8 818 8 8 18 9 1110 68 11 10 10 14 11 18 11 18 8 91 9 10 9 i GOUD 1 A USTIRDIM 10 08 10 8 19 111 9 1 4 47 18 7 4 10 11 19 1 8 40 iM 8 4 11 10 li n 1 18 t MO 9 1 Vol vertrouwen zond de oude man zyn met bevende band geschreven en slechts weinig woorden bevattend verzoekschrift in In den geest woonde by de vergadering by waarin het verzoekschrift behandeld werd en glimlachend hoorde hg aan met hoeveel waardeering zyn ambtelyke loopbaan door de Edel Achtbare Heeren werd besproken en met hoe groote instemming het voorstel om zyn versoek toe te staan werd begroet Hij was imifters met weinig tevreden de oude man die nooit weelde gekend bod Hy zou dan toch gevrywaard zyn voor de schande om l edeeling te moeten vragen Ho deerlyk werd zgn vertrouwen op de gerechtigheid zyoer medemenschen beschaamd 1 Ztjn adres kwam by den Raad en wel vergezeld van een schryven van B en W waarin deze mededeelden dat nu er in de gemeente geen pensioenregeling voor de ambtenaren bestaat n de finsncieele toestand der gemeente oogQUstig is zy geen vryheid kunnen vinden te adviseeren tot inwilliging van het verzoek waarom zy dan ook voorstelden op het adres afwyzend te beschikken En alzoo geschiede met algemeene stemmen nadat vooraf nc een der heeren de opmerking bad gemaakt dat de man a tyd voor zgn werk was betaald geworden De vroede man die dit opmerkte zeide reine waarheid en er waa dan ook niemand die er eenige aanmerking op maakte Wellicht zegt de schryver komt dit stuk onder de oogen der Regeering en dan zal zeker by haar de vraag ryzen Maar wordt er dan niets gedaan voor oude of gebrekkige gemeente ambtenaren £ n zoo de Regeering dan éea stapje verder gaat en de vraag stelt aan de gei ieentebeBtaren dan zal ze op enkele zeer enkele uitzonderingen DB tot antwoord krggen Neen noch voor hen noch voor weduwen of weezen wordt iets gedaan en dat ia immers ook niet noodig want daarvoor hebben we onze barmhartige armenwet De pokken blyven te Werkendam heerschen en steeds komen nog gevallen voor van de kwaadaardigste soort Van het b n der ziekte af tot beden zgn 25 personen aangetasten 13 overleden dus 50 pet Dit cgfer zegt genoeg omtrent deu aard der ziekte Eigenaardig is het dat de gevallen tot heden alle voorkomen in een bepaald gedeelte van het dorp terwyl het niet ougegronde vormoeden bestaat dat het water van de binnenhaven besmet is loor weggeworpen water waarin besmette kleedingatukken zgn gewasacben misschien zelfs door de daarin geworpen urine enz van Igders aan deze verschrikkelgke ziekte De plaatselyke overheid zorgt voor het verbranden van beddegoed enz en voor het desinfecteeren maar het bezoeken van Igders door gezonden kan niet belet worden en ofschoon dit minder wordt is het nog altyd voldoende om de besmetting over te brengen Een gruwelgk duel moet onlangs in eeo der BritschIndische garnizoena plaatsen tusschen een knpitein Fbilippa en een luitenant Shepherd zyn gabooden Een vergiftige slang werd in een volkomen donker gemaakte saai gezet en vrggelaten Een uur later trad kapitein Fhilipps die zaal van de eene zyde en zgo tegenpartg baar van de andere zgda binnen Geen vau beiden kon iets in de duisternis onderscheiden elke stap kon verderSalyk zgn Tien muuuten bleveu de beide tegenstanders in de donkere kamer toen weerklonk een hartverscheurende kreet Shepherd was door de slang gebeten en np hetzelfde oogenblik snelde de kapitein naar den uitgang dien hg op den tast in doodelgken angst vood Dadelijk kwamea de te hulp geroepen soldaten en officieren in de zaal de slang werd gedood en men triichtte Bhepberd te redden maar hg stierf na een urenlang lyden 4 80 4 57 5 04 5 11 5 10 5 49 11 0 1 46 1 6 9 01 8 09 9 16 10 18 10 80 10 86 10 41 Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zi gw8 08 Bl Kr 8 14 Zaï H S lt Kapitein Pbilipps wiens haar in die vreeselyke minuten wit was geworden is voor dan krygsraad gedaagd De nienwe voorzitter der Franachs Earner Bordean ia een levend bewgs hoever iemand met aanleg en een vasten wil al is hg ook van nederige afkomst het kan brengen De vader van Burdean was werkman en by zelf is leerjongen geweest Door een beors werd hy in staat gesield te stndeeren Toen in 1870 de oorI nitbrak nam hy als vrywilliger dienst hg werd gewond en als krggsgevangene naar Duitscbland gevoerd maar wist te ontsnappen en vocht opnieuw mede door zyn moedig gedrag verwierf hy het Legioen van Eer Na den vrede zette hy zgne studiën voort promoveerde in de letteren en werd ehef dn cabinet van den minister van onderwys Paul Bert In 1885 tot afgevaardigde gekozen deed hg zich al spoedig kennen als financieele specialiteit en werd dan ook herhoaldelgk tot rapporteur der begrootingscommissie benoemd In hei kabinet Ribot was hy minister van marine en een jaar later in Dec 1893 droeg Oasimir Perier hem de portefeuille van financiën op Ofschoon nog jong heeft hg dus reeds een politiek verleden achter den rug en wat zijne bekwaamheden betreft verdient hij zekor de onderscheiding welke de Kamer hem bewezen heeft door hem tot voorzitter te verkiezen Op verschillende pUatsen in het Oldambt Groningen zgn vele menschen vooral dezulken die in het open veld bun brood moeten verdienen boogstwaarschgolgk tengevolge van de buitengewone hitte der Ustste dogen en het binnenzwelgen van groote hoeveelfaednn water van zeer onzuiver gehalte aan eene ongesteldheid lijdende die zich kenmerkt door brakingen en diarrhee Nu het blgkt dat de grootste vriend van Hein den beendrrenman de cholera nog altgd in verschillende doelen VBU Europa zgn vreeselyke zeis zwaait is zafcor voorsiohtigheid in het gebruik van spys en drank aan te bevelen In het Oldambt zgn verschijnselen als bovengenoemd in warme zomers byna regel En vreemd ie dat niet Men ziet arbeiders met blikken kannen Van 3 tot 5 liter inbond gevuld met water van zeer twgfelacbtigen aard veldwaartsgaan Aan de patten wordt zeer weinig zorg besteed ook daar waar de bodem het meest verontreinigd is treft men ze aan Zonderlinge waanzin In de RingifbiunEe ta W enen werd een kapitein eensklape aangevalleu door twee in het zwart gskleede damest die 200 verwoed met haur regensohermen op hem inslof eu dat hy zich met zyn dogen moest verdedigen Door een groote menigte gevolgd werden de beide vrouwen naar het politiebureau en van daar naar da onderzoekiogsafdeeling van bet hospitaal gebracht daar men aan haar geestvermogens twgfelde Ursula en Rosa Kikel wekken in hot e mate de belangstelling der geleenleo op Het syn ongehuwde zusters de eerste 38 de laatste 44 jsar oud en naaisters van beroep Zy lyden aan een inderdaad zeldzaam waanzinsversohgnsel namelyk dat zg dag en nacht vervolgd worden door een reukverbgstenng Ursula en Rosa gelooven altgd en overal zoQtzuur te ruiken Tengevolge daarvan zgn zij ontelbare malen van woonplaats verwisseld en waren ook eenmaal de bovonbureu van den door hen aangevallen officier dien zg verdachten haar door middel van zontzQur inademing om het leven te willen brengen Deze was het wonderlgke zusterpaai reeds sedert lang vergeten toen hy op straat op zoo onaangename wgze daaraan herinnerd werd Die toevallige ontmoeting hadden zg aaogegrepen om zich op hem te wreken en tengevolge daarvan bevinden zg zich thans in een krankzinnigengesticht waar men sterk betwgfelt of zg nog wel van hun kwaal te genezen zyn 11 01 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 11 80 8 10 11 10 7 07 T IT T 14 T 81 1 87 Een I2 jarige knaap klom in de Nieuwe Plantage te Rotterdam iu eenen boom om een vogelnest uit te halen viel dooi het breken van een tak en werd met een gebroken arm en eene ernstige wond aan het hoofd naar zgne woning gebracht 4 4 4 09 09 16 9 41 9 0 7 08 7 11 7 10 7 86 7 81 B1 10 4 10 7 88 9 48 4 88 T 60 lo ao 9 81 11 00 I 10 08 8 06 1 86 10 10 Een der DoUaclie wwUiedea te Alkmur werkauïn Mn een uieowen gashouder biuoht giiteUBmoigen omstreeka twwlf aar met een mee of dolk in eene vlaag Tan woede den werkman A P eene ir i diepe wonde in den buik toe Oe gewonde die herig bloedde werd in bet bureau van politie gnmiddellgk door twee geneeaheeren erbonden en verTolgena pe brancard naar Vjm woning gebracht De dader werd terstond in hechtenis genomen Gedurende den tgd dat de Daita hera in d atad werkiaam iflu hebben reeda meer onaangenaamheden plaata gehad Op do Weaterbegraafplaats te Amaterdam ia Zondag eene aocialiatiache demonstratie gehouden ter herinnering a b het oïerljden van H Gerhard den ouden Gerhard die op 5 Juli 1886 atierf Er werd gesproken geiongeu aa zelia waa er een muziekkorps De demonstratie die door den burgemeester na toegelaten liep in de beste orde af Eene andere leling ran het Toorgevallene IMt D T T te Braokelen ia de narolgende De heer H direeteor der fabriok van fijne aelkproducteo had den prga waarvoor hem door eehoudere uit den omtrek de melk werd nleverd rerminderd Veracbeidene reehooders namen daarmede genoegen andere niet en tot deie behoorde de hoer mr D r T een grondeigenaar wonende naby Nienwersluia die het baerenbedrjf uit liefhebberjg uitoefent Aan Kiien nu de oude melkprfls niet langer kon Horden gegeven werd door den beer D v T dadeijke afrekening gevraagd onder bedreiging dat zulks niet geschiedende het faillisaement tan den schuldenaar zou worden gevraagd Volgens dezen laatste zou echter het recht op betaling eerst eene week later bestaan hebben en verzekerde hij dan ook niet in gebreke te zullen bigven Nu wil het geval dal de heer H eeu vriend heeft den zaakwaarnemer v E te Brenkelen het achgnt dat de heer D v T het noodig gevonden heeft den heer H voor dien vriend te waaiBohuwen en bg iËt gelagenheid zich ook verder naar de heeren i meeniug op hoogst ongepaste wgze heeft uitgelaten Toen nu de dag naderde waarop afrekeniog zonde geachieden werd door den heer B eene nitnoodiging gezonden aan den beer D v T om het hem nog toekomende te komen balen By die afrekening was nok preaent de heer v E Gielgk van zelf apreekt was deze op de hoogte gebracht van de tegen hem gerichte waarschuwing en hg vroeg dan ook aan den faeei D V T wat deze van hem te vertellen had er aan toevoegende dat hg altbana oog vooveel vertrouwen bezat dat hg eene machtiging tot het sluiten van een hypotheek van een enorm bedrag op soliede goederen in handen had Van het eene woord kwam het andere do heer v E deed den beer D v T vorwgtingen die dezen buiten zich zelf van drift maakten Van opsluiten en schuldbekentenissen teekenen was evenwel geen sprake bctschgot zelfs dat geen aluittoeslel aan de deur aanwezig waa en zich geen ander papier dan de door den beer D v T geteekende quitantie op de tafel bevond Thans ia door deo beer v E bg den ofiSoier van juatitie een klacht tegen den heer D V T i wegens laster ingediend Komt deze zaak voor de rechtbank dan al het ware er van wet blgken Zoo ziet men alweer dat vele zaken voor tweeërlei uitleggmg vatbaar zijn Eet Landljouwfeest Hedenmiddag 12 oor werd in Ons Genoe gen de Tentoonstelling van wege de Afd Gouda der Holl Maatschappg van Landbouw geopend De Vooraitter der afdeeliag de heerj Breebaart Lz zeide ongeveer aldus Dames en Heeren Genoodigden en Belangstellenden U allen roep ik namens het afdeelingsbestnnr een hartelgk welkom toe en danken 0 dat gg gehoor hebt gegeveli aan onze nitnoodiging en ons met uwe tegenwoordigheid hebt willen vereeren Het zal U bekend zgn dat verleden jaar Gonda werd aangewezen als plaats voor de algemeene vergadering van dit jaar terwgl buloten werd daaraan met medewerking van het Hoofdbestuur onzer maatschappg eene ten toonstelling te verbinden Met achroom heeft het afdeelingsbestnur die taak aanvaard overtuigd als het was van vele en groote moeielgkheden die overwonnen moesten worden het gold hier immers een tentoonstelling die de groote tentoonetelUng moeit vervangen die voortaan slechts om de vgf jaar zal plaats hebben Uw aller medewerking heeft het mogelgk gemaakt dat de tentoonstelling tot stand kwam ontvang daarvoor onzen weigemeenden dank In de eerste plaaU onze bgzondere dank aan het Hoofdbestuur door wiens tunchenkomst wg vrie medailkw alsook rgkwubsidie verkregen en au de gemeente Gouda voor hare toeli In de tweede plaats onze bgzondere dank aan de vele ingezetenen dezer Gemeemte die ons geldelgk zoo flink gestennd hebben Verder een woord van dank aan de verschillende commissies in het bijzonder aan de feestcommissie wg hebben in Gouda steeds getracht het nuttige aan het aangename het belang van de Landbouw aan het belang der ingezetenen te verbinden Aan de Dames Van Bergen ÏJreodoom Noothoven van Goor en Waldeck werd door den Voorzitter dank gezegd voor de moeite die zg zich hebben getroost ter beoordeeliog van de verschillende soorten afgesneden bloemen Aan elk dezer dames werd een bouquet aangeboden waarna de schotwrg muziek fanfares deed hoor en Wg houden ons overtuigd dat de feestcommissie er voor zal zorgen dat de vreemdelingen met de meest aangename berinoeringen aan dezen tentoonstelling Gouda zullen verlaten Tenslotte een woord van dank aan de in zenders in het bgzooder aan de afdeeling Bodegraven M H in Bodegraven is in de mnand Mei vanw e bet Hoofdbestuur een zuivel cnrsns gehouden en de leerlingen van dien cnrsusjiel ben dadelgk van deze tentooostelUug gebi gemaakt om resultaten daarvan hier te lal zien Vervolgens dank aan de commissie van beoordeeliug die voorzeker eeo moeitevolle taak op zich nam enkele heeren Bloemisten hebben ona in staat gesteld een booqoet aan te bieden als een klein bewgs vau erkentelgkbeia aan de dames die zoo welwillend waren de beoordeeliog der afgesneden ploemen en bouqoetten op zich te nemen Het zg mg vergund thans de wensch nit te spreken dat de vergaderingeo die hier dezer dagen zullen ploate hebben feestrgk mogen zgn dat de besprekingen daar te houden den bloei van den Landbouw mogen bevorderen Dat deze tentoonstelling moge zgn eene school met aanschonweigk onderwgs dat men hier zal zien hoe en op welke wgs de grond bet best productief het meest opbrengend is te maken dat men hier zal zien hoe die produc ten het best en het meest loonend voor den landman kunnen zgn Wordt deze wensch vervuld dan zal men een stap nader tot het doel zgo gekomen de LandboHW uit zgn kwgnenden toestand op te heffen Nog een enkel woord de afdeeling Gooda en Omstreken werd opgericht 20 April 1848 op de eerste vergadering waren tegenwoordig de heeren Biezenaar Bisdom van Vliet van Lakerveldt Blanken van der Breggeu Kortenoever van Mierop Mulder Snellen en N iJzendooru en in die vergadering werd tot SecretarisPenningmeester gekozen den heer Van Bergen IJzendooro M H wg hebben het voorrecht den heer Van Bergen IJzendoorn nog in ons midden te hebben de andere H H oprichters zgn helaas heen gegaan maar het goede dat zg verricht hebben is blgvan voortleven Mgnheer Van Bergen IJzendoorn sedert de oprichting zgt ge reeds lid van de Maatschappg van Landbouw geweest wanneer het bet belang van den Landbouw betrof klopte men nooit te vergeefs bg u aan maar was men zeker bg u steun te vindeui getuige den steun door n verleend bg de oprichting der paardenmarkt getuige uwen steun voor deze tentooustelling Het afdeelingsbestnur waardeert dat ten zeerste en is daarom zoo vrg u beden het eere lidmaatschap der afdeeling aan te bieden in de hoop dat n dit welwillend zult willen aanvaarden Terwgl ik u dit diploma als nere Iid aanbied voeg ik er den wensch bg dat de afdeeling a nog tot in lengte van dagen moog behouden Lang leve Mr van Bergen IJzendoorn En nu dames en heeren n allen ter bezichtiging van het tentoongeitelde uitnoodigende verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend Na het uitspreken dezer rede nam de beer vaa Bergen IJzendoorn het woord dankte in de eente plaats namens Burgemeester en Wethouders dezer gemeente het Beatnar der Afd Gouda voor hetgeen het gedaan heeft en nog doet om den landbouw te verheffen en voor hem zelf dankte hg voor de onderscheiding hem bewezen door zgne benoeming tot eere lid der afdeeling De muziek der schutterg liet zich ook hierna weder hooren Daarop nam de heer Baodoin voorzitter van het hooidbeetuur het woord en bracht eveneens een woord van lof aan de Afdeeling voor de moeite welke zg zich gegeven had om de tentoonstelling te doen slagen want waarlgk het bad zijne verwachting overtroffen Daarop werden de verschillende inzendingen in oogenschottw genomen De kleine leeszaal de zaal Kunstmin en de tuin leveren te samen een wtlectie welke het bezien dubbel waard is Meest alle voorwerpen hebben betrekking op den landbouw enkele zgn er echter bg waarbg men moeilgk aan eenige verwantschap kan denken maar die toch als opluistering goede diensten bewgzeo Ons muziekkorps doet hedenmiddag het zijne om de vereischte feestelgke stemmiug bg het pnbliA aaatebfHgen omf bet Vrjjdag ii zgn we ooo geheel enthonsiast dat we dese feestelgkheid niet licht znllen vergeten Over de vereohillende inzendingen hopen we later in details te treden De verschillende bekroningen zgn aldns Dift stuks Export kaas Ie prgs J Bronwer de Koning 2e prgs A Ericks Vgf stuks Edammer kaas Ie prgs J H Waibosr 26 prgs A Ericks Vyf stuks Edammer kaai la prgs A Ericks 2 stuks Komgude kaas 2e prgs A Heemskerk 3de prga J Verkleg Collectieve inzending van de afdeeling Bodegraven en Omstreken Ie en 2e prgs Grasboter Ie prgs P de Graaf 2e prgs Wed J de Zwart Grasboter inlegboter Ie prgs M Overvliet 2e m s Wed J de Zwart Weiboter Ie prge C de Jong 2e prgs D V d Akker Nz Hooiboter Ie prijs J Bronwer de Koning 2e prgs L de Vries Proit Ie prgs P J L Waldeck 2e prgs M P van Rugven Aardbeziên 3 nammers Iste prgs P Hooftman Jz Aardbeziên 50 stuks Iste prgs P Hooftman Jz 2de prgs P F L Waldeck Frambozen 2de prgs P Hooftman Jz Groenten Iste prgs G C van Leeuwen 2de prgs M v d Gaog Lz Verzameling planten Iste prgs Gebr Steenama 2de prgs A van Qalen Planten tot opsiering van het Terrein Bmtuursprgs Gebr Steensma Tafelbloemstuk Iste prgs K J Gegsea dorpher 2de prgs Gebr Steensma 3de prgs P Hooitman Jz Bestuorsprgs A van Galen Twee Tafelbouquetten Iste prgs A van Galen 2de prga J F Hooftman BiUbooquet Ie prgs Mej C M de Ruiter 2e prgs J Bier Bestu ursprgzen K J Gegsendorpher en Gebr Btoensma Bruids bouquet Ie prgs Gebr Steensma 2e prgs K J Gegsendorpher Verzameling werktuigen benoodigd bg het vervaardigen van kaas Ie prgs D Spoor Werktuigen benoodigd bg het vernerdigen van boter 2e prgs D Spoor Bestuursprgs C Schouten Zadelmakers werk Ie prgs D Köring 2de prgs P HuUeman 3de prgs W van Amstel Wz Verasmeling Handgereedscbappen Ie prgs J W Vermeg 2de prgs C van Berkc Niet gevraagd bg bet programma Bestonrsprgzen Krans J P Hooftman Boekwerken J T Swartsenburg Fabrikaten nit Aardappelmeel Qondsohe Glucocefabriek Zachte Lgnkoeken H Braat Lgo en andere koeken T Dugvis Jz en J C Laan Verkoop van holpmeststoflen de Maatiohsppg te Rotterdam en Dordrecht Bloemen A O Eveteens Veevoederbrood de Botterdamsche Broodfabriek de Korensar IJzerenbek J W Verweg Buitenlandsch Overzicht Een gunstig verscbgnsel in den kritieken toestand io Amerika is dat uit da werklieden zelven stemmen opgaan die het dolle dr veu van Deb en de andere leiders afkeuren De bevelen van Debs worden reeds niet meer overal Igdehjk opgevolgd Te Baltimore wil men zich niet bg de beweging aanaluiten omdat het bestuur van de Broederaéhap v n treiubeambten aldaar overtuigd ia dat de werkstakera niet knuueu winnen De str d ia hopeloos en vruchteloos verklaarde de president dier Broederschap Ook de beambten van de Louisville en Nashville weigerden het bevel Debs te gehoorzamen omdat zg geen grieven hebben tegen hunne maatschappg Deze gunstige gezindheid bij een zg bet dan ook nog zeer klein deel van de werklieden is zeker hooidiakelgk te danken aan de krachtige wijze waarop da para in bet geheels land zich over de beweging uitapraekt en een beroep doet op het gezond verstand der werklieden De Newyorksohe Times zeht Het is hoog tgd dat de verstandige werklieden zicg doen gelden en den dollen loop hunner leiden tegenhouden die hen tot oproerlingen en verraders der regeeriog maken Ook de overige Newyorksohe bladen veroordeelen eenparig het optraden van Deba en het plegen nan allerlei geweldenargen Als de Amerikanen niet in bun rechten v an eigendom en arbeid kunnen beecbarmd worden zegt de 3on hoe eer man dat Deha en zgn medehelhonden het land nitjaagt boe beter De Tribone wil gewold met geweld keeren Het is natuurlgk geen aangenaam denkbeeld dat Amerikaansche burgers door Amerikaanache troepen zouden doodgeachoten worden maar het ia evenmin aangenaam dat dese burgers den eigendom van anderen vernielen en het openbaar gezag tarten Voor lederen druppel bloed die geatort wordt moeten Deba en zgn medeaamenzweerdera verantwoordelgk wolden gestald Alleen ia Oklifomii wwr h aa de gakwla bevolkinff op da hand der wwkatakwi ia jaichen 3 bUukn hen to Ieder woord in de boodaohap vaadenpnaident dar Fmnaoha Bepnhliak aagt it N u freie PrwM toont de politieke i pluid nta een beldairen geeat Caaimir Periar haaft een zeldiaman taot getoond door bjj daae galegtnbeid de alliantie met Bnsland mat geen enkal woord aan ta roeren Bg de algemeene sympathie die Europa aan de Fransobe natie in haar ongeluk toonde wilde de president vermgden een onharmoniachen kl nk in zgn boodschap te brengen en op een politiek verband te wgzon dat nog atesda aaneen hadniging wordt beschouwd Caaimir Perier bepaalt zich tot het uitspreken van zgn onverzwakte lieMe tot den vreda en van ign dankhurktid voor de warme deelneming van alle volken De grondslagen der buitenhndsehe ataatkunde zullen niet veranderd warden maar het ia een voordeel dat Caaimir Perier den plieht gevoelde het heerlgk oogenblik toen de solidariteit van alle volken met onwearataanharen drang opwelde io aller bewoatzgu niet te veratoren door herinneringen aan atr en oneenigheid Dat mag hofTelgkhBid wezen doch daarmede ia veel bereikt want er zgn oogenblikken geweeat waarin Frankrgk elke overweging lelfa in de aociale betrekkingen tot andere staten ala een laatigen dwang aflagd Sedert Kronatadt en Toulon isbet inFrankrük nog niet gebeurd dat in het program der regeering of in een meer of minder belangrijke toespraak van den president de RnaMaobe alliantie tenminate niet even werd genoemd Caaimir Perier beeft zich van die toeapaling onthouden en dat hel hem mogelgk waa de natuurlgka hofielgkheid te betrachten en toch den bgval der Kamer te verwerven ia aen teeken van beteraohap en een nianwaa aurborg voor den vrede De Franaohe geeatelgkheid wjit da hwd niet af die de nienwe president Caaimir Parier haar bood Altbana mgr Oouthe Sonlard de minat verzoenlgke der Franaohe biaaehoppen die bij iedere gelegenheid protaataeroa tegen de republikeiosohe militaire en aohoolwetten beeft eindelgk evenala da andai biasohoppen en aartsbisschoppen in een hardarlyken brief bevolen dat voor wyian praaidsot Carnot zou gebeden worden De bear Carnet had geen paraoonigke vgaudenc achryft hg Het waa niet ham dien Cesario trof maar het beginsel van t gaaaa Het waa de eerste overbeidaperaoon daa landa bg de uitoefening van zgn ambt Ik vraag uwe gebeden omdat ik in nwe oogen het baginael van het gezag wenaoht t verhafEan Wj hebben zoo groote behoefte aan eerbied wg allen die in een of ander opzicht nxpon zgn te bevelen Boe verwacht gg dat ik eerbied voor u zal hebben indien gy niet apreekt io naam van Qod indien gg niet zei ven Qod eerbiedigt God alleeu ia de ooraprong en het beginsel van alle gaifg au derhalve van allen eerbied en iedere gaioorzaamhoid Het geiag komt van God als lioht van de zone De claricmle oppositie in HoDirarne ait nog niet stil hoewel het pariement uiteen ia gegaan Maggar Allam behelst een artital waarin de vorst primaat kardinaal Vaazaiy an zgn bisschoppen worden aangespoord om den Koning te gaan betuigen dat de bekrachtiging der veelbaaptoken poUtiek godadieustige wetten zou strijden tegen zgn trooneed Het blad verlangt zelfs dat de kardinaal met aftreding zal dreigen voor bet geval dat de Koning de wetten mocht goedkeuren Budapeati Hirlap bet orgaan der regeering kondigt aan dat Wekarie zon aftiedan ala de vorat daartoe dorat overgaan Het achiereiland Korea aindajaren aan twistappel tuaschen China en Japan en in dan laataten tgd ook iu meerdere of mindere male onder Buslanda en Engelaiida nayverige invhwden verkearende acbgnt nn het tooneel ran een verwoeden oorlog te moeten worden Beeda zgn er 10 000 Japannera geland en lond de Cbineeache onderkoning li Hnng Chang een nog grooter aantal ohineeaoha aoldaten terwgl twee betrekkelgk aterke vloten op de kuat dreigen alaaga te raken Iu 1884 toen ook eA conflict waa gerezen had Japan alechts ewar beacbeiden troepenmacht gezonden maar in tien jaar tpa heeft de Japanaehe waarbaarheid zich soo uitermate ontwikkeld dat de erkoning er verateld van ataat lelijk maar 2000 man naar leenande het zaakje daarmede Ihllen klaren doch van die mezen tendt hy nu aooveel hg alecbta beacbikbasr heeft Ken circulaire aan de westerscbe Mo ndheden acht hg niet noodig daar hy het gerezen conflict als een binnenlandscbs aangelegenheid beschouwt op grond van China s vermeende snzereiniteit over Korea Maar deze wordt jttiat door Japan betwist hetwelk minatens evenveel recht ala China beweert te hebben op Korea en daarom onlanga ook China had nitgenoodigd tot het gemeenachappelijk invoeren van hervormingen in Korea naar Japanach of Europeesch model doch China al richt het nn jniat geen muren meer op om vreemde invloeden te kseren heeft toch nog steeds aen