Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1894

l o 6400 Donderdag 12 Jidi 1804 fiOüDSCHE COHAMT J ieuws en Adrertentieblaa voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uity ofidering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE ADVERTENTIËN worden geplaatst raa 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MELIANTHE Soperior Borsl HoDig Extraet Bekroond met Eere Oiploma en Uooden Medaille OENT 1893 Gondeo Medaille BOLSVTARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1803 World 1 Hygienio Eipontion Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht paigatief Oeneeet onmiddtUiik Kindaren nemen het gaarne in Mag in geen hnisgexin ontbreken MELIANTHE is het beaU middel der wereld H van Schalk Co Machinale Fabriek DE BÜNIGBLOEMi Somatra stnuit 267 Dm Baag Verkrsgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda wInrtSlin ikeet tm boiianlnilnlis nimingbedn Jajwn beitrgdt Ohin i imareinitait o K op groDcl ran internKtioaale tractaten door Kom aiganmachtig met Japao en ver ebillende wetUneha Mogendheden gealotan De Mikado moet dan ook raat baaloteo i n aoo niet Japeni protectoraat dan toeh miotteiii Koraa oaaihankalijkbeid te liandhaTen Wagani vergevorderd Seiaoen woiden de met IHf KOMXIXa VBBKOCHX L van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 9 JULI Vor kn iotkoer 89 1 1V lóiy lOl 78 Vu IV ïr mm 104 8 84 ♦ 18V 10 V 100 87 lOO i 877 888 V lot lojy 111 186V 13S X 1011 188 81 103 99 180 H3V 108 ♦ i 497 811 89 U8 io v loiv 1087 85 981 96V 100 188 188 Vi v 44 41 88 10 19V 1 18 101 78 UIV 108 9 10 18 lÖ8 108 110 1011 10 101 118 119 S9 V 89 108 Nnnumi Oeit Ked W 8 i i dito dito dito I dits dito dito Bttmm OM Oondl llil l 4 Iluia ImobrilriDg 186S 81 t OoaTWa OU lapipiarlSlt dito in tilrer 1861 6 faaTDOiL Obtig iliat ticket 8 dito dito S tnum übl Ooat la Beria dlio OecoDf 1880 4 ditobUBatki l88 4 dito bij Hope 188a 0 4 dito ia goud Imb 1888 dito dito dito 1884 B t aa Peepet ubold 1881 4 Tsaou Oepr Coïr leen 1890 4 Oec laCDing lerla D Gec leenioK Mrie C tDISAra BlP Beo T obl 1891 i Mauoo Obl Buit Scb 1800 Taannau Obl 4 onbap 1881 iMiaasAX Obligatiea 1881 S SoRlanu Bted leen 1888 8 i Nis N Afr Kecdeltr land Arendib Tib M CartiUcaten Dwl Haatiobappy dito Arab Hypotbeekb pandbr 4 OBlt M J d r Vontaal land a Or Uypotbaekb paadbr 4 Naderlandiohs bank aaad Nad Haadelmutflob dito N W k Pao H p b pandbr 6 lott Hrpotbeakb paodbr 4 Ulr Hjrpotbaekb dito 4 Ooanaa Ooft Hong bank uad ftoaL Hypotheekbank pandb 4 Amanu Eauit bjtpotb paadb 6 Itaiw L O Pr Lieu oart 8 H Holl U Spi rv iIg aind Kij lot Kipl T 81 Sp aand 1 Xad lod Bpoorwegm aand j Nad Zaid AMk 8pn aand i dito dito dito 1891 dito 8 lIalIl3poorwl 1887 8 A Eobl S Zaid Iul 8p BV A H obl 8 JPtoLlX Waiiobau Waaaen aand 4 BmL Or Boae Bpv Mij aand i Baltiacbe dito aand Ilatova dito aand i Iwani Dombr dito aaad 8 Kank Ob Au ap kaa aaad i Leaowo 8avait Bp Hij oblif t Ord Vitebak dito oblii l ZaldWeet dito aand t dito dito oblig 4 AluailjL Oant Pau Sp Mij obl 8 Okie k North W pr ü r aaod dito dito Win 8L Peter obl 7 Denver k Rio Or Spm eert v a IllinoilOaatlal obl in ond 4 LoalaT k NaakrillaCert T tand Malleo N Bpv H j lehyp o t Miaa Kanaaa r 4 pot praf aaod N Tork Ontario t Weit aaod dito Panni Ohio obli 8 Oregon Calif Ie brp in good 8 8t Paal Mine fc ikaait obl 7 Ua Pac Hoofdliin oblIg 8 dito dito Line Col Ie hjrp O I Canana Gaa 8outb Oert r aand Tm C Ballw k Nar lo b d e O ioutiid Ontnibua M aaad Botterd Tnunweg Haati aand Nin Stad Amiterdam aand 8 Stad Bolleidam aaad 8 Buan Stad Anlwerpenl88 V Stad Bruml 1888 i t HoKo Theiu Begullr OeiellBoh 4 OoatlHK Staatileaailig 1880 8 K K Ooit B Cr 1880 8 raWB Stad Madrid 8 1888 Ter NlD Bea Hjrp SpobI eert 8 Bariarltlke Stftnd h GEBOREN 6 Jali Eliubeth Clarioa Mden O K Nieawland en W Tan Oent 1 Öjirrit oaden A T Polot en J Stolk 8 Jan ondera M C Jongeneel eu E Veraohat Pieter ondera G A Loyaard en O de bnff Regioa Theodora Clara ooders J Kriek en S R ran der Zwalaw Cornelia Johannea onden F J NuTelatgn en A J Holit Johanoea Theodoraa onder C nn Ardenoe en M C ran den Berg OVERLEDEN 7 Juli A de Jong Wed C Tan Tongerloo 72 10 m B Slnjjter 4 m J Stolwgk fiuiiTr Tko K de Haaa TO j 8 A Tan Dam 42 j E C llitnwiand S d UMMtreobt OEBORBK waao e Sophie onden £ 0 Mnorliiig en G tu Sidik OVERLEDEN 0 A Vergw 18 w ONDERTROUWD P C ran t Hoogte Nieveramstel en J E M Kikkert ADVERTEWneN Geboren LÉONIE JEANNE HBNRIETTB ouden T EBOMUODT en L J C KROMHOÜT BaDDoiir Oouda 10 Jnli 1894 Sociëteit Ons Qenoegen COMMISSARISSEN der Sociëteit 0n G enoegenc brengen ter kenniaae Tan H B Leden ingoTolge Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid der Landbonwfeesten op Woensdag den 11 JtM 1894 dsSoeieteit Tan dea namiddag 4 nor af OXISLOTSy lal ign Namena bet Be tanr t F HERMAN Fz Secretaria Qouda 10 Joli 1894 346d Staatsloterij De Trekking begint MAANDAG IG JULI a 8 LOTUS en GMDEELTMH van LOTXy zgn te bekomen ten kantore Tan de Collectrice Wed A C Cosijn Wordt GBVRAAG D TOor halTO dagen een Dienstmeisje niet beneden de 16 jaar meer gediend hebliende Adrea Bnreaa dezer Conrant ITaf la de baate bnrrIJTiaz tegen Jlobt MienmaHek Lendenptjnan kortom 555 tagan jaeoTan alrid aaid Ygt ianet bet Ml üm aan te wenden tagaii S Anfcer PaiBlxiiBllBr yif $ nuMt dos itteds in teder htüBgezin EZff Anlief PaiBlxpeller rootfaan rd honden Prije 80 oenl 7B naat en f 1 26 de flescb Toorbandan u de meeate Apotheken en bg y Ad Riohtar Go te Bottsidam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt De NIEDWK LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacht ia onachadelgk voor de huid en verft niet Prna SS cent per flacon en 1 50éer dubbele flacon Alleen verkrggbaarbg J A C ATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten iraoco per post 15 et per flacon hooger Ditsluitend voor Oea onneerden op at G0U08GHB COURANT naar het Franaoh Tan Xavier de Montépin 544 pag drnk ia aan het Burean dezer Conrant te Terkrggen tegen den apotprgi Tan 40 eenla De Toorraad ia niet groot men profiteere dus Tan de gelegenheid tamdahtseh I J Ilïï II Ui llïï Nieuweadijk 241 Eerste huis v d Dtm AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TBC0N8ÜLTBBRBN Woentdagam Vrijdagê rtm 9 U t 3 uren Markt 1S4 Gouda Ifcderlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen BAXA FIEB kapt J SAUER en BOLL AS D kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoora der Maataehappg Boompjes 72 te Rotterdam De atoomichepen lOBwn te Brewersqua de markt van Boter en Kaai te LoDden Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao ca ♦ c D Blniatif e door de nieuwste uitvindingeo op nischinaiil ji ebied rerbeterda ftbrieaÜe en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbeveiMiswsardig fabrikaat nauwkeurig tteantwoordende aan den inhoud ter r 8p Ktiketten De Krma behaalde 27 Brevets als HofleTeraiiclerj 44 £ ere Dlploma s gouden twz Medailles n bewijs van uitmuntend fijn fabrikiut Kfeds 1874 hcliieef de Accademio national de Paria NouB voua déeemona une Hedaille d or première classe on oonidderation devotr oxoaUenta fabrication de Ohooole t bonbons varies etc eto StollWQrck t fabrikaat is verkrijgbaar bij II H Confiseurs Baiiketbukkurti on enz fïenerMlvert nwoordiper voor NederlaiidJol os Hatten lodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het i niet zeldeo dat geoeziog aaabrengeade middolea toarallig ontdekt irorden die ia da handen vao en bekwaam geneesheer een goed succea hebben Was niet Priesnits de geleerde reatiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartaoord voor da lijdende manscbheid geworden ia den eenroudige boor He ft niet een Zweedsoh majoor Thnre Braad genaamd een middel tegen vroawanziekteo aan de haod gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder uoodukelgk beeft maakl en thana gemeengoed van alle gaoeaiheereu begint te worden P Ook op het geoied tar beperking van Eeuowsiükten begint er üoht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eeoroadigate en natuurlgkste manier resultaten oplevert welke wel m staat z jn de sedert jaren onferanderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yser Arsenicum enz geheelte rerdringen Er E n rele meDBctmn die noch ziek noch gezond zijn en toob klagen dat z zich in liahaam en ziel alles behalre wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordela en zoo zich ZHlvcn en anderen tot last z d zonder het te wttleo Vele worden geplaagd of doo vreeeeüke angst ot d K r droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomao gekweld Dao ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgo congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallan Ëindelgk l jdea de ergslen onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd ouder eik gealanht on eiken stand vindt zyn zenuwziek an min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tgd Wie lot pene dezer categorien van lijders heboort en ingelicht wenaobt te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Anutterdfim II € LEBA V k Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van HWXm KOI PF Korte Hoofdstaeg 1 Itrecht LOBRV Sl PORTON ÜmleKrncht bij de Oaardbrug F 88 door wten een oaderncbtend geschnfije over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oen xing gratia en franco verkrygbaar gealeld wordt GEBR TERWINDT Waalsteenfabrlkaiiten FEANSCnE STOOMVEEVEEU JAARLIJKSCHK PRODUCTIE yan 26 Uillioen Steenen Fraaie Klenr Scherp gerormd Uitmuntende Kwdiitöt Concurreerende Frijzeu Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prijxen en Monster Cheniisohe Wassehery H OPPEKHEIAIER 19 Krutêkade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS J Z Specialiteit roor het stoomen et rerran vmn alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Onfeilbaar Middel TEOBN Influenza Joest Borst eo Speciale inrichting TOor het stoomen Tan plache mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of gererfd worden onschadelgk voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ija dt prgien 2S gedaald Te stoomen goederen als oienw aflarerbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Ongon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathoot Ellens Joffeta Kolders Sparren sol enf UOB PBUZBS aoada Baalpandnk vaa A Banu h lam BINNENLAND GOUDA U Jali 1894 Maandag en Dinsdag had aan de rgks hoo gere bargersohool het jaariyksch openbaar examen plaats Uil I naar II werden bevorderd J G B van Heek D A Vorster C A W Foamier P C Sohriek J Grebe J C Baars A Tom Anna Yeldhogten D C Ssmsom G üirkiwager A D Donk H W P Bonte D van Wyagsarden A L J Breebaart J L L Ovorbosch voorw T B P van Stavel voorw Voor enkele lessen W F Ktrper voorw Betsy Lotey Marie Boon Annie IJssel de Schepper Cornelia van Schoowenbarg Niet bevorderd 4 Uit n naar lU G F Frets Marie Jalins J W van Kampen W A Both A Berman J E J Veldhugzen C J W Ottolander A J M Spierings J A Donk voorw F H KoOgman voorw G ü Fortnijn Droogleever voorw P X Kruisw k voorw Voor enkele lessen Cornelia Vorster Wilbelmina van Kampen Betey Kens Alida Teeling en Frtda vou den Borne Niet bevorderd 2 Uit III naar IV P C de Voogs P C Swart Hermine IJssel de Schepper A J Verborg H J W Huber 6 de Jongh J A van der Breggen J Rodenburg H L Borwater Stennekes voorw Voor enkele lessen M Zagdam Lise Bugsman Charlotte Hendriks Agathe Burgersdgk Betsy Vermast Margrieta van Kekem Marie Hnber Niet bevorderd 5 Uit IV naar V J F W van Niel Sohuuren P de Vries C J van der Loo W J O Sleiter voorw Voor enkele lessen J L Belooje Sgns de Voogs Betsy Vermaat Margrieta van Kekem Niet bevorderd 1 Tien leerlingen der 5o klasse nemen deel aai het lindeiamen dat dit jaar te Schiedam zal worden afgenomen Aan het Gymnasium had gisteren en heden het overgangsexamen plaats ten overstaan van curatoren dier inricbting De uitslag was als volgt alphabetisch Bevorderd uit I naar II D Boer P H van Reedt Dortlandt W Fortngu Droogleever voorw J de Jong W P A Jonker W Koi vaar V H van der Palm voorw C A Vermaat voorw W Zogdam Niet bevorderd 1 Uit II naar III P A Both J Qrenp E van Kekem H van der Meer G T van FEVILLET OX De laatste eener FamiUe fMiar ket f ansek 64 jrGc riadt my beiit met bat oplossan ran de mag of took mo lyk ia geirwnt dat de eUendfllÏDg die deo generaal rermoordde door deze deur to het park ia gedroogoD eu ik begin het werkelyk te gelooren Verged ne mÖDheer dat ik u iu de rede ral iBMr Kooaren hoorde ik a den naam oooman Tan den heer Arthnr Ënee Weet ge ook of btj oog te Paryi it Keker frmie vaar bij koeatert bet plan bniuD te komen en wel met betzelfde oogmerk al ik Wg uadeo t lamm vertrokken aijo aU bq in ataat waa guireest on te reizea ffWat bedoelt ge F Ge wilt daarmede tocb uiet uggeoi dat hem een ongelak orarkomen is E n ongeluk na ja ale men t aoo noemen wil Hij beefi t getocht Hg heeft een tweegrveebt gehad en kreeg eeo prik in den arm Met enkele dagen nut ia het zaakje weder olkomen in orde Eq wat il de oorsaak ran dat tweegareofat vroeg Elóre wer ontroerd Sen woordenwiaoeling in een heerengMelacbap Het betrof eeo dame van den seboawburg geloof ik Ik waa niet tegenwoordig bg don twist en tot nyo apyt beeft Artbnr mg ntet de eer aangedaan tol getaigv te Ifim Ik ton dia dwa uak Reeuwgk J B Oldeman Niet bevorderd 1 Uit III naar IV A ten Bosch C G Bugs A C Heg H J F Hegman J G Knottneras voorw A Overbosoh M J van Uven B van der Wal Niet bevorderd 2 Uit IV naar V G H Beekenkamp voorw G J J de Moog voorw N van Schoowenbarg Niet bevorderd 2 Een leerling voor enkele lessen nam aan het xamen geen deel Uit V naar VI M A van der Haer H M R Leopold M Rosbergen voorw P G van Tienhoven Een leerling dezer klasse slaagde vroeger reeds voor het eindexamen Drie van de 4 leerlingen der hoogtite klasse hebben in de vorige maand reeds bun einddiploma verkregen Bg kon besluit is aan den hr W Lotsy op zgn verzoek eervol ontslag verleend als kantonrechter plaatsvervanger in hat kanton Oouds Onze stadgenoot de heer M J Punselie slaagde voor de 6de klasse aan het stedelgk Gymnasium te Doetinchem Bet bestuur der W V de Antiloop alhier constitueerde zich door het bedanken van den heer Ang van Oorsofaot als president als t volgt uit de heeren D IJaselstgo Gz presiden A C Coster secretaris Aogs van Oorschot vice secretaris J P Hooltmao penningmeester De Nederlander antirev deelt mede dat te Rotterdam plannen bestaan tot het oprichten van een Volkshuis in de geest van 0n8 Huis Deze plannen gaan uit vao het departement Rotterdam der Maatschappij tot uut van t algemeen Van don gouverneur generaal van Nederlandsoh Indië is onder dagteekeoj g van beden 10 Jnli hg het departement an koloniën ootvaugen het navolgende telegram cTot dusver bü verkenningen geen tegenstand GezoodbeidstoesGsud gunstig Djilautik scheidt zich af van de zaak Lombok bigft bg generaal Vetter en laat zijne troepen twaalFhooderd man sterk door ons naar Karaog Asem teragbreogeo De operatiën worden daardoor niet vertraagd De vorsten van Bah betuigen vriendschap Goestig de Djilantik is de medebestoarder van het aan Lombok laenroerige Balische rgk van KarangAsem en bevindt zich reeds sedert het begin van den opstand der Sassakscbe wel geregeld hebb n dan sou by met gekwetst zyn Maar ik herbaal t u freule de verwonding u nie gevaarlgV en ik geloof dat ga hem weldra kuU zien £ eQ tweegevecht roor wa dame uit den sohoowborg prevelde bet jonge meisje Ja ge hebt gelyk tis allergekst UaarArtfaar ia driftig en dan da $ begrypt ge na drie jaren in China doorgebracht te hebben vergeet meo de Pargaohe manieren en men verdedigt een vrouwspersoon die t niet verdient aat een dapper maa ar zgn degen voor trekt Maar hg zal t avontuur persoonlijk wel vertelten fftk heb niet den minaten luat er meer van Ie hooren antwoordde Elite op koelen toon Da slag bad getroffen ra de heer van Triohtvoorde die t wel bemerkte maakte gebruik van de gelegenheid om bet onderbond op een meer belangwekkend tHiderwerp te brengen j Ik bew Hider aw noed xeide bg op honlgzoeteo toon Ik weet dat gg bier gekomen z t om deo armao de Buiter te verdedigen Farga verlaten cm ziob midden in den winter in het hartje van de provincie te begraven dat ia heldhaftig Al ik baattoohtig waa zou ik er mg over verheugen oBsdat ik het gsAak beb hier te ontmoete Wat is t lang geloden sedert ik u de laatste maal gesproken beb dat waa den vorigm winter op het laatste bal in April nietwaar o ik ben dat bal niet vergeten waar ik drie malen met u gewalad beb drie malen ik heb t ed geteld Terwijl hg dne schijnbaar onbedsidande wooden sprak was t toch daidel k dat t bem moeite acbeen te kotten deo bartatoofat dia hen rwtaerde te ver I bevolking aan het hoofd van een korps Balische hulptroepen op Lombok Koloniale verslagen im blz 27 en 1893 biz 33 Aau de ludiache regeering werd reeds vroeger lierioht dat Goestig de Dijilantik hoezeer vruchteloos tiaahtte toestemming te bekomeu om naar sgn land terug te keeren en dat hg met Anak Agoeng Made s vorsten ouwettigen zoon die de Baken op Lombok leidt op gespannen voet stond Een vermogend en naar evenredigheid weldadig Amsterdammer heeft aan de I rinsIfcuduk Sticbtiug te Egmond f 70 000 gosehonken waardoor de bouw van eei nieuw getticht voor 2Ü0 persooea is verzekerd Met dan bouw zal nu zoo spoedig mogelgk een aanvang worden gemaakt Ter eere van dien weldoener werd gister te EgBsond gevlagd te minister Van Houten de raferendaris Habflr en verdere genoodigden vereenigden zieh gisteren ten half 4 aan eeoeu maaltijd in het hotel De Wageningsche Bergs Tal van toosten werden uitgebracht o a op de Koninginnen den minister den referendaris den algemeenen secretaris van hot Nut het gemeentebestuur het bestuur van het dep tement den diraetaar 4st rgkalandbonwschool den verdienstelgkao ontwerper van het gebouw den heer J Goossen enz De minister Van Houten verklaarde met veel genoegen twee dagen te hebben doorgebracht in deze schoooe streek welke bg tot heden slechts oppervlakkig kende Hg wijdde een dronk aan den bloei der gemeente san dien van bet Nul departement en aan de rgkstandbouwschool die te Wageningen steeds meer tot bloei komt Ten half acht vertrok de minister weer naar s Gravenhage Het feest eindigde met een concert in Junnshoff De f 18 000 die bg een inwoner van Delfzgluit de brandkast zouden zgn ontvreemd blekenin een andere kast opgeborgen te zgn Depersoon die verdacht werd ze ontvreemd tehebben die althans moest hooren dat zeverdwenen waren en dat ig alleen iji de kamerwas geweest eischt thans een schadever goeding van l 20 000 Zw Ct f De meeste Geldersohe gezinnen die in Friesland kwamen om te eikicbillen zgn tbaos weder vertrokken niet omdat het schillen geheel is afgeloopen maar de mannen begeren bargen Met zgn groote blauwe oogen koek do gevaortgke man het meuje aan die de bare neersloeg om te vermgden dat lig bemerkte hoeveel invloed sgn woorden nog op haar hadden Zy was vast bealoteo het oor te stuiten voor de praatjes van dm nuu dien ig wilde vei eteo maar ig waa nog niet genoeg teker van ziohzalve om tonder gevaar een ooderhoad te knooen voortzetten met Eudolf vAn TnchtVQorde Er is slechts een windtoch e ooodig om een slecht uitdoofden brand opnieuw te doen opvlammen en allea werkte er toe mede om den toestand gavaarlgk te maken Era wgelukkig toeval bracht Ehze plotseling in tegenwoordigheid van den verleidelyken jongen mnn dien zg beuind bad en Arthur waa er mat om haar te verdedigen tegen den aan8l g op haar hart Dat onder de woorden van den loabot een adder schuilde vermoedde bet mois en bovendien bad hg gebroik gemaakt van de gel enheid ora op den vwloofde van Eliae een btaam te werpen die steeds indruk maakt op een vrouw ook al is xg minder edeldenkend dao n eule Bartan Og antwoordt mg ntet ging h voort op hartelijken toon ög denkt ongstw i ld dat t mg slecht past u dra avond in de herinnenng te roepen waaraan gg niet neer gedacht hebt en ge tegt wellicht dat t slechts van mg afgehangen bwfl n t mg te tien daar ik dm tomer heb doorgabraebt in de nabQheid vaa bet door o bewoonde kasteel Dat verwet zou eohter onrecht vaardig xgn fieule want ge vreet wel dal de heer Van Hansweerd m ongaarne ontving Hg hiuld na eenmaal niet van mü Oedwoof n om op een afttaod te blgven kon ik uiela udna don Jan door de relden n boaaoben te 33ste Jaargang Itii zich nu naar de kleistreken om het korsn M zichten Vele dier gesinnen hebben de woadea verlaten met een aardig spaardni a aonia wal eens van 120 tot 150 hetgeen op de klei nog wordt aangevuld Op die maaier kunnen zg op de schrale Velnwe rondkomen Da laatste eikachillera blgven tot Aagnatua ia Friaaland Ook de meeste arbeiders uit da ïSaTeawoldaB die dienstdeden als maaiers hH dan boars ign thaos huiswaarts gakaenl Als eene byzondsrheid meldt man dat da l aggelegen lander en in de Friasoh nmaanl Gaasterland da zoogenaamde bnitenlaadens als t ware wemelen van broadaada of no f leggende vogels Ook maakt niet asMan aal met jongen gevuld naat op gmali wgaa kennis met zeis of hark Il udanjiM vowl men omstraeks dezen tgd niets du lanwarik eieren In de gistaren gehouden vergadering nn dn gemeaiteraad te Loosdrecht is een schrljvar ingekomen van mavronw da wad F van dê Poll Brejjl waarin deie dame midedeelt tea behoeve der gemeente financUn op het Grootboek der Werkelgke Schuld te zollan do i luschryven een bedrah van f 25000 lantenda 2Vi ten honderd sjaars Deze medadaaliig werd met applaus begroet en aan de geefster dank betuigd voor hare koninklgka gift Gisterenavond was vaa Sehiodao aair aOn venhaga gekomen eeoa managaria on vardar naar Utrecht te worden varroard De trein met de wilde dieren stoad den ganschen nacht an ook van ochtend aan het station van den staatsspoorweg te sGraven hage en door venchillende spoorwegbeambtei was dan ook als eens kgkje genomen doch sitgd op een beboorigken afstand want niemand waagde aich dirbt hg dan waggon De ploegbaaa van de wegwerkara 1 aehtsr leunde om beter Ie zien methetgasichttagai de traliin van do kooi Hy kon no wel beisr zien doch moest tevens ondervinden dat een leanw of aan beer dargelgke onbsaeheidaaheid niet straffeloos duldt Hst koatt ham een bebloed gezicht Een leeuwin nl vartoornd over zooveel nieuwsgierigheid liehtta den poot op en aaide den man zoodanig over het gelaat dat er drie diep voren ia achter bleven Hy kwam er betrekkalgk aof goad af maar moest zich toch door een doktar latsi verbiadai dwalen wear ik u somwgleo van verre lag Oy ibltterwlUe van de rechtvaardig beid moeten erkennen dat ik nooit beproefd heb u aan te klampra naar daar mgn goed gesternte mU heden op een plaats gebracht heeft waar Ik het geluk heb u t ïMtmottta durf ik u te r Zeg rag niets viel Blize hem driftig in de rede Ik zoa u niet gelooven Laat ons spraken als ge wilt van den ongelukkig bosohwaobter die door uw pachter beaohnidigd en door a volgeDs uw lag gen verdedigd wordt Wees aoo goed ut verledene te laten rusien t Mgn pachter riep de heer Van Trichtvoorde t Ia waar dat hij De Kuiter aangeklaagd heeft Die kwaat is zonder ngn toestemming te Parya g komen Ik trof hem er aan ik heb hem Uwljjk troif gegeven Hy beeft eeo hekel aan De Ruiter en beeohuldigda hen om tioh t wreken over oud griorm Zgn getnigenia is blikbaar valsob Hfj heatt nfj vergiffenis gevraagd en beloofile igo woórdoB ia te trekkra of ten minste ago eertte geCuigciii ta w ilgeo Als bg lyn belofte niet hield io ik bea tan de Pacantenboeve wegjagen dan koa lieh argens anden laten ophangen Van dien kant haWMO wij dnt nieu te rveeseo naar de neaaobal ko geraehtigbeid kan dwalen eo ik loa veel liever winto dat fe Kaitar niet terecht atood in openbare fitting Daaron moet ik a oriteaaaa dat ik Hever loa willao dat hy oDtvloohtta en Ik b voonienMBB hen daarin te helpen Ik betwgfel of hfj ar in nl loaalannea San onsofaaldige vlucht niet Hg reobtraanligt aiofa oi sterft als eea nocdig nas