Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1894

m rangnummer Directe SpoorwegverblndlDZ met GüUDA Zomerdlenst 1894 95 AaoKevaogeD 1 Mei TUd vao GreeDwIcb f io ji 10 7 30 ii ia ii ia XOTTIIDA Ml lO U 4 45 4 08 0 3 10 4 08 4 40 B li DIN H i AS SODDA Hin 48 7 10 7 43 O ia 4 10 1111 3811 15 l tS i lS i 4 8 48 4 15 4 48 17 7 8 0 LM 10 10 1 4a 4 i0 a ot a ia 11 a ii l at aODDA DKN BI Ae S7 10 40 1 44 4 48 7 041 4 f I 7 11 1 5 7 10 1 1 1 04 7 i 1 0 01 7 81 10 OiHld 807 1 0 8 10 1 10 118 0811 451 10 1 4 8 1 4 1 4 48 5 80 47 7 41 10 10 lOJlB T R K C H T G O O D Ulnokt 3 7 0 8 11 84 18 01 18 60 8 10 a i 4 48 3 0 8 0 lO UWoenlu 58 8 11 10 18 11 84 4 U 1U0 1 hidnittr 7 07 1 10 14 ll M 4 14 i l U Goudl 7 10 8 311 8410 37 18 0 ll 1 11 8 17 3 04 87 10 7 01 8 41 M8 11 07 AMSTilDAIISOVDA Aguterilun C 8 8 40t ll lOt 11 17 1 40 4 10i 4 10 1 1 M AutardiKWi O 1 1I I 11 41 4J M 1M VkM 7JM 04 10 44 11 1 1M UI J i U Mt IL 11 01 1 18 4 47 U f B i ia Ê a B w a ia 11 10 k i 4 4 oa ii f t 1 8 t 4 81 ff I llJi l iO 8 10 10 10 07 11 17 li 41 a o a ii 10 1a io i ii 4a i is i ita ia 4 47 i ii 57 7 4 s aa lo u io a 11 0 i a 87 7 i 10 87 11 17 i 4 a ll 04 i 4 a 07 8 5 10 85 8 41 10 1 I1 4 MO 8 08 8 88 8 0 5 8 il 8 8 ll 10 8 11 10 SOVUAAliaTaRDlII a tli 10 0 10 i lt ll t l 4 47a i at 7 4 10 14 10 li l M M t ii ia ja 11 10 11 4 UI Ut HU 1 7 UJi Man acltrïft wn ctt N B Gt 4 nit Utrecht iia lift gMt HMr den wentch van Gedep Stitu a wü vnwHn met groots Treeze d t h t BOO nut zal dao zDllea de Piot Staten ran ytiMbt in deza bano somerzttting de saak re dtt Jjeidieheu I jn in den doofpot doen Toen indert§l de eenta plannen bekend werden namen § de Trjbaid er op te w n dat de Terbetaring op koatbaarder vott ontworpen e een dan strikt ooodig was en dat dit naar ons roorkwrim een teeken wm ran weinig ingenomenheid met de znak eea begin van argamentalin bat werk toidart ta grooie uitgaven en kan daarom niet ondernomen worden Dit vond tegeoipraak zelfs werd met veroatwaardig ng gesproken ran Terdachtmaking der bedoelingen van Gedep Staten Wy mdan onza tegeotpreken Tan toent bet rapport te lezen dat nu door de Staten ii nltgebracht en zy zullen orertnigd worden dat wg niet zonder grond gebrek aan ingenomenheid met dit werk onderstelden bg onze Qedep Staten Dat de Staten van Zoid Holtteid in httH pogan belemmerd en tegeugehonden worden door de Utrechtsche is bekend E ttoeg i dat zjj eedert jaren verlangen den idachen Bga op hun gebied te veroetereu nb niet langer de toestand op Dtrecfatsch geMad kan pogen doelloos maaiEt daarop is by neer dan eene gelegenheid gewezen Het wae dui ook een rragen naar den bekenden weg toan onze Gedeputeerden aan deZoid Holland ohe rroegen of zg eventueel tot verbetering van den Leidiohen Rgn wilden medewei eo en het was een antwoord geheel ad rem van da Z OH011 Gedeputeerden als gg meent dat ▼ oor dit werk bedragen van belanghebbende beitnran noodig z n vraagt die dan maar aerit en komt dé rna tot one Tot boever onze Gedeputeerden het begrip TSn belanghebbenden uitstrekken bigkt li rnitt dat zg zeUs eene subsidie gevraagd k bbm aan het grootwaterschap van Woerden wegens de vernieuwing der llaarnykersluis Dit ia ene sluis die bg Harmeleu gelegen uit waterschapioogpnnt enkel tot watarkeeriog dïaot maar tevens all sohntalnis is ingericht met het oog op de bestaande scheepvaart Het ipraekt van zelf dat bg de verbreediog eo verdieping van den Leidschen Rgn die sluit ook vennderd en met grootere afmetingen nianw opgetrokken moet worden maar het is aven duidelgk dat die verandering niets te maken heeft met de belangen die het grootwaterschap van Woerden te behartigen heeft Bn toch zien Ged Staten uiet alteen in de weigering van subsidie aene der redenen om ch niet verder met de zaak in te laten maar meenen zelfs ook daarin eene zaak te mogen zien weinig geschikt als prikkel voor de regeering om hier hara medewerking te verleeoen c Ala zoodanig wordt ook besohoqvd het antwoord dw gemeenten Veldhuiaen OudenrÜn Vleuten en Harmeleu dat de bestaande wntorvreg roldeande in de behoeften voorziet an dat z niet in staat zgn enige bgdrage ta konnan geven spreekt evenzeer van alf all dat haar balangÏBn slecfati betrekkeiyk ondergeschikt zgn daar zg alleen voor lokalen mi en aanvoer er bg betrokken zonden zijn dat zy dit ze en is natnurlgk bet is eea voorwendsel om geen bgdrage te geven Ged Staten echter beroepen zioh ook op die verklaring van bet onvoldoend belang der zaak Maar bet daidel kit komt de opvatting van Qad Staten nit bg de redenearing over wat Utrecht doen wil De Baad der gameenta Utrecht toch verklaarde wel dtt l S van de geraamde kosten vin aanlag vftn Utrecht ali bgdrage gevraagd bnitanapong boog ui in verhooding tot het belang dat de gemeente bg de voorgestelde verbatering koefi doch verklaarde zich bereid tat eena jaarlökioba bgdraga van een derde dar koeten van onderbond en bediening en zoo noodig van eeaiga bgdrage in de aanlegkosten van te ftatlan nadat gebleken ia op walke r ibydrage mag gerekend worden I SO 1M T li l tt T M 7 5 a ai i u f a ia ot Ondank die niet onbetangrgke toezegging dia in alle geval basis voor nadere onderhan Haoraraut Wènmkirk OViU T totteidua i lO i lO i ia t si Moordnnkt OoU 7 aot 40 o9 I T J1 T 4t a 6i BL Kt 7 47 L Iigw 7 M 01 N d LJJ Oa TmiIi a OT Hw a ii ia u QiMd t i a 10 7 11 CMnr i 0 14 Wstrdei B tt oaa ii Ulnokl ia 7 a lt Owida 40 t Bultnbk deling kon zgn leggan 6ad Staten in hwi verslag dat geenerlei uitzicht op medewer kiag geopaod is en beweren verder de toezegging van de gemeente Utrecht toch om dea noodig eeniga bgdrage ta verleenan i zoo vaag en onbestemd dü het geraden aehgnt dia bnitn berekening te laten c Hoe nn £ u het gebade rapport ia aan de Staten overgelegd dat van het b n tot bet eind itrekt om het belang der zaak in het licht te stellen en Utrechts bereidwilligheid tot medewerking aan te toonen Alleen over het bedrag der te verleeoen bgdn e wilde men zich niet dadel k idtlaten omdat men maande dat rgk en provincie meer belang hebben bg de zaak dan de gemeente Utrecht Bg de bekrompen opvatting die men hier heeft van wat provinciaal belaag c is moge dit door de Ged Staten betwgfeld worden dit mocht dan wel eene reden zgn om te trachten de gemeente Utrecht te bewegen tot eene laimere toezegging oiet om la mort sans phrase uit te spreken over een plan waaraan zooveel moeite besteed is en waarbg zoo groote belangen be trokken zgn Het gaat uiet aan alle zonderlinge beaclibowingen van Gedep Staten op den voet te volgen maar op ééne zaak moeten wij nog wgzen Daarbg moet niet worden voorbijgezien zeggen Ged Staten dat de aanl van het M rwedekanaal en de verbetering der overige waterwegen het vervoer tuisohen Utrecht Amsterdam en Rotterdam reeds aanmerkelgk hebben verbeterd en ook met b Gravenbage als het Laakkanaal zal tot stand zgn gekomen en beiden het verkeer te water gemakkelgk is gemaakt Dat is alles waar en van veel belang voor Utrecht mita de Leidsche Rgn verbeterd worde want d irdoor verkrggt Utrecht de kortste en doelm tig te waterverbinding met al die verbeterde waterwegen Dit bewgst de gemeente Utrecht door haar deel van den Leidseben Kaïn van de stad tot aan het Merwedekabaal belangrgk te verbeteren waartoe Donderdag weder nieuws voorstellen worden gedaan en door den Raad zeker zullen worden aangenomen Is het niet beschamend dat de Ged Staten eeoer welvarende provincie zich beroepen op wat andaran doen om eigen stilzitten te vergoelgkea Op 7 en 8 Auguatus zal te Ngm en door een atlegoriichen optocht het vervoer van voorheen en thana worden voorgesteld eao door ossen getrokken Batavieren wagen een dra koets nit de 13e eeav een kogschip nit den Hansetgd verschillende onder wetsobe wagenii o a een gele diligence een sleepkoeta enz In he midden van den atoel zal een fraais allegorische wagen Oud en Nianw Ngmegen voorstellende een der grootste sieraden van den optocht vormen Daarenboven bieden aenige neringdoeaden een allegoriscben wagen aan voorstellende Handel en Ngvarheid twwijl zioh ook enkele iudnstrieelen bereid hebben verklaard een op hun bedrgf betrekking hebbenden wagftn te leveren Te Amsterdam heeft zich een geval voorgedaan dat als een vry groote uldzaamheid kan worden beschouwd Ingevolge art 20 der Mititiewet zal nl een na loting moeten worden gebonden omdateen jonge man die in Daitsohland wprd geboren nu kort geleden in de termen ii gevallen om voor de militie te worden ingeschreven en nn ook nog moet loten Hg is in 1874 geboren Ie Essen Zgu vader is reeds tien jaren hier te lande gevestigd en dos volgens da wet aen Nederlander geworden en da zoon dienéai volge nu niilitiepUchtig ii oa ii ia 10 11 n oi 11 01 ii io n ii ii ei iM 0 4 10 17 10 4 10 41 10 4T 7 4t f ia 10 0 10 11 7 ii oe 11 1a 4 Bg deaa loting wordt hetzelfde aantal nummers in de Imi gedaan als bg de vorige loting Het nnmuMT M de natoting trekt wordt daarna verdubbeld bv 617a en 6l7b Trekt de mun dan het eerste dezer twee dan krggt hg een rangnommer volgeode op 616 irekt bij het twaada dan vrofdt I geplaatst vdór no 618 Aan het Aêj voor oode en gebrekkige zaaliedan te DriaBe ia f 1000 galagataerd door mevrouw van Uaar geb van Ülfan overladen ta Arnhwn Door regenten van het osyl ia in hunne jongste vergadering in plaats van mr Waller die door ernstige on gesteldheid verplicht wai af te treden b noemd tot regent dr Schobart te Utrpcht Tot president regent werd gekozen de hear H d Jager te a Grarenhage en tot secretaris de heer 0 Biemond te Brielle De uitgaaf der verspreide geschriften van wgleu prof Boys wordt regelmatig voortgezet Thans ii bet derde stok vaa het eerite deel bg den uitgever P Gonda nint verschenen Het bevat dé Gids artikels nit de jaren 1869 72 het tgdperk der liberale kabinetten die na de ontbinding van 1868 aan het bewind kwamen an nog tot 1874 tevergeefs beproefden groote hervormingen bg Kiesrecht belastingen en leger tot stand te brengen De politieke strgd in die jaren vult niet de verkwikkelgkste bladzgden iu oozti geschiedenis Thorbecke was oud geworden en af keerig van het bewind dat hg slechts wegens den oorlog vau 1870 met het geweer op schouder weder aanvaardde om tevergeefs een betere tegerinrichtiog voor te bereiden en ua anderhalf jaar de eeuwige rust in te gaan Voor het overige behalve op koloniaal gebied zwakke ministeries die geen voldoend gezag hadden in de Tweede Kamer en de liberale meerderheid uiet tot eendrachtig handelen wisten te bezielen Onder de liberalen zelven lusteloosheid welke Buys mr esterlgk geschetst heeft in twee dor opatellen welke dat nieuwe stuk bevat £ en woordelgk parlement en Stil leven Tevens gisting in de liberale partg door het vormen eener nieuwe groep die zich om Kappeyoe schaarde £ n dan de verschgiiing van mr 8 van Houten m de Kamer 1868 den meest geavanceerde in die dagen die t enorer Thorbecke optrad in woord en geschrift Van Eouten s vlagschrift Liberale politiek op historischen grondslag geeft Bays aanleiding om in een artikel 1 onze politieke toestand over Thorbecke als derden minister te schrgven Wg lezen er o a deze woorden die ook op d gebeurtenissen der laatste maanden van toepassing zgn Wg leven in Nederland en het is politieke traditie onder ons dat de vgandige stemming van bondgenooten zioh door laten niet door doen openbare Het gevaar dat hier te lande de ministeriën bedreigt schuilt in den regel meer bg de vrienden dan by de vganden de laawheid van deze ondermgnt wat de felle wrok vau gene niet kan omverwerpen Weinige ministers in Nederland van welke richting ook die niet ten slotte meer over hunne vrienden don over hunne vgaoden hebben te klagen gehad Een afzonderlgke plaats in deze aflevering neemt het artikel in dat getiteld is Het koloniaal debat en de belangrgke cnltuurwetten vau den minister De Waal behandelt Al die opstellen waarin de staatkundige gebeurtenissen van een kwart eeuw geleden voor ons oog weder teven en kleur krggen zgu de overtezing overwanrd Zg worden in geleid met een aaoteekening van mr W H de Beaufort of mr A R Arntzenius Baron Sternberg ia eindelgk gepakt en wel te Nisch in Servië en nn gebleken geen baron te zgn en niet Sternberg te heeteo maar JegolhofFsky li aa i os 1 11 1 1 i ia 4 50 4 S7 a 04 t ii 4 0 i ta t oa 10 u ÏM 4 10 1 41 M SODDl ii to ii ao 1 40 1 4t i ie i Oi i O i Ii i H ii e li 40 i 4 10 18 10 0 10 10 41 Voorb 54 N d L d Z Ztg 08 BL Er 14 Z T M l Door sgne royale levenswgze had hg te Nisch algemeen de aandacht getrokken in t bgaonder van een paar Rosiiwhe politieagenten en toen nu dezer dagen aan het pcMtkantoor een brief werd ontvangen uit Parga aan het adres van baron Sternberg ging de politie direct naar de woning van den vreemdeling om hem lu hechtmis te nemen De paendo baios bad reeds argwaan gekregen tn zich uit de voeten gemaakt maar de agenten volgden zgn ipoor en vonden ban te Alexinatz waar hg toen werd gevat In hoever deze arrestant inderdaad de persoon is die de dynamiet aaosla n ta Luik pla e moet nog btgken maar volgMi den correspondent der Frank Ztg c dia deze bgzoaderheden nededeelt ia Jq olfaoffaky zeker een der personen die ondar den naam Stem befg reisden en daarom ondn toaucht der Russische politie stonden Aan het Ooster station te Fargs is ook een anarchist gapfckt zakare Mangin die op het punt was om naar Naucy te vertrekken In zgo kofier vond men een dolk en an ere wapenen eu een aantal anarchistische gef hrif en bestemd om onder de werklieden te Nan 7 uitgedeeld te worden Ken 12 jarige vadermoorder Een ontzettende gebeurtenis heeft in de gemeente Kornye ÏQ Hongarge plaats gehad Ken man aldaar Pavel Ziuka is vnrmoord door z tt zoon Nikola twaalf jaar ond Zsuka die zgn vrouw en kinderen dikwgls wreedaardig mishandelde was met zgu vrouw en twee zoons waarvan Nikola de jongste was s morgens vro naariiet veld gegaan om te werken Om 9 nar gebrniklen zg gekookt eten dat zg hadden meegebracht en legden zich daarna neder om een uurtje te slapen Plotseling ontwaakte de vrouw door een luid gekerm de jongens sliepen gerust maar vol ontatelteuis bespeurde zg dat haar man een diepe wond aan het hoofd had waaruit het bloed bg stroomen vloeide Zg snelde naar het raadhuis om van het gebeurd kennis te geven en terwgt de doodelgk gewoode naar het hospitaal gedragen werd stelde de overheid een onderzoek in naar deze oogenachgulgk geheimzinnige misdaad Trouw en knapen hadden vast gesluimerd en van den moordenaar wu geen spoor te ontdekken Weldra echter bekende de jonge Nikola tot aller schrik dat bg zgn vader had gedood om zgn moeder zgn broedera en zichzelf te wreken over de mishandeliag die zg van zgn vnder te verduren hadden Zsuka stond dan ook in het geheele dorp als een woesteling bekend die uog kort geleden twee van zgn vgf kinderen met een knuppel gruwelgk inlagen en Nikola zelf eens een rib gebroken had De jeugdige moordenaar bad met eeu zwaren bgl op hethoofd van zgn rader gebakt het moordtoig weggeworpen en zich daarna neergelegd terwgt hg diepen slaap veinsde Nog vóór den avond was da vader aan zgu wend bezweken f Vroede mannen raaskallen zoo niet f Een der raadsleden te Opsterland zon volgens de Dr Ct een betoog in den raad aldus besloten hebben zoo er eens een kondbloedige Nederlander mocht opstaan om aau minister Van Houten te doen wat een heetbloedige Italiaan aan Gamot heeft gedaan men zoo dan zeggen hij heeft zijn verdiende loon Prendergast de moordenaar van den heer Harrison huismeester van Chicago zal den 13en Juli opgehangeu worden 11 U 9 40 47 14 10 01 10 10 UJO 11 10 t ia 11 7 07 7 17 7 14 7 11 7J7 41 M t l 10 M 0 Preiident Caiimir Périer heeft ouder igna flchildergeo een atok van Corot Biblia dat hem door dien schilder een vriend van hem onder een eigenaardige voorwaarde werd afigeataan Toen hg namelgk in het atelier van Qorot die sohilderg bewonderde zei de schilder gy kunt het krijgen als ge da bakkers en de sUgenrekening van mgn vriend Millet betaaH Perier nam met graagte dat aanbod aan Maar de prgs viel hem niet me € Want de bakken en ée slagarsrekening van Millet die oen jaar of twaalf op orediet had leefd bedroegen ta zamen 46 000 b Het kunstwerk is echter nu wel driemaal zoo veel waard T y Ta T a ii awa tang om au het rauichtige gaboaw iA whtareenTolgens slskerk bospitul en ktten heeft dienit gedun eenige hontellingen t qitgebreiden id nit te Toeren met bet doel om eeoige weggebrokes muien en Tennkeringen opnieaw op ie metsalen en aan te brengen teneinde datgebonw toot rerderen achtefoitguig te behoeden Zaterdag ia te Pargs een werkman door alectriciteit Terongelakt Hg waj bezig een eleetriioha geleiding te herstellen in de Afenne dea Champs Ely ée en legde daarbj e en aan haad f en aiet geïaolaerd gedeelte van de leiding De onioonichtige man kreeg een heïigen schok hfl was onmiddellp door Tlammen omgeten en hj werd met brandwonden oTardekt stenende naar het gaathnie gebracht Dea 5 Aug lal naar Recht Toor Allen meldt door den Centralen Raad Tan der socdemocratiscben Bond te Almeloo een tergadering worden gebonden tor bespreking Tan de houding Ta den Bond voor het geTsl de Hooge Baad ijn gel hecht san de uitspraak Tan het Hof te Leeuwarden Meo weet dat naar het oordeel Tan dit Hot de Bond moet worden beschoowd alaeenTorboden Teraeniging De Torige week werd gemeld dat door den brigadecommandant der marechaussee te Asten by iamana aldaar een TOor Talsch gehouden r ksdaalder werd in beslag genomen Voormelde ambtenaar heeft daarna dit muntstuk opgeconden aar do Mnnt te Utrecht waar het rtnk beTonden is wol echt te njn doch gesdwnden Bet werd durom ternggezouden maar OTer een gedeelte doorgeknipt zoodat het in omloop brengen onmogelgk is gemaakt Eet Landlsouwfeest Oüfceravond had in cNnt en Vermaak de uctiavergadering plaata Oa heeren Bauduin en Waldeck werden in de aarste plaats resp als voorz eu lecr dezer vergadering gekozen Vtfvolgans kreeg de beer F B töhnia inspecteur van het landboo wonderwgs het woord om te spreken over cLAudbonw wintercursossen De organisatie vau het landbouwoDderwys dataart van 1876 Toen werd te Wageningen de landbouwschool opgericht met Iwee klassen A voor zoons van landbouwers eo B voor meer nil breid laodbouwonderwgs Spr gaat daarop na wak sedeH is voorgevallen op de vakscholen de Van Swietenschool te FMderiksoord de vakzuivelscbool te Sotsward en aan dito te Oudshoorn die echter té niet il gegaan tarwgl Qelderland er nog een ambulante znivelschool op nahoadt De Staatscommissie wilde scholen als afd A te Wageningen maar daartoe ïs het niet gekomen alleen zgn te Goei en Groningen wiaterscholen opgericht bestemd voor jonge lieden die de lagere school met goed gevolg hebben afgeloopen 1 eenige keonia vaa de practgk hebben De leeftgd tot toelating is gesteld op 15 jaar hoewel Spr het wensohelgk vond die te stellen op 16 19 jarigen leeftgd Spr omschrgft verder het doel dier scholen zooals dat in hare reglementen is aangegeven Het is hoofdzakelgk rakondervgs waarbg rekening gehouden wordt met de behoefte van iedere provincie Het schoolgeld zal niet meer dan f 20 bedragen voor de beide jaren die de conua duurt Het is te hopen dat er vaal dergelgke acholen moge opgericht worden en aeer wenschelgk ware bet dat dit dan geachiade In een centrum opdat er met gemak vaff e gelegenheid kon geprofiteerd worden De peering heeft besloten subsidte s te verlaanaa wanneer zoo n wintercursus is iagericht naar haar voorschrift welke bepalingen rK Bpr in bijzonderheden werden opgegeven Bg het vaststellen der Wet op het L O reeds een program vastgesteld voor landbonwonderwga Wel is de gelegenheid om zich voor de acte landbouwknnde te bekwamen nog geri g maar toch voorzien de landbouwcurBQsaMI la Ghronini Darw r Leeuwarden s Boach en Goei een weiuig in de behoeftt Het nderwgs wordt daar kosteloos gegeven en dan vervolgde apr bestaat er nitzieht d bg den oi ever Wolters te Groningen eeu seria leerboalges zal worden uitgegeven die de aindie heel wat rullen vergemakkelgken V gens den heer LGhnis atoat onze provincie aarre tm achteren l de overige provincies ISmMi we zoo het een en ander hoorden deedt het ons leed dat het rgke Holland zoo met ia trekschnit komt We hopen dan ook dat Ie HoU Maatschappg eens flink de zaak m aanvatten we hoor n gisteren be vereo het waa een adiande zoo achteraan te komen nn Biooi vindan we het ook niet H dat da beer LShnit nog eeniga vragen had iAntwoord hield de heer M J Heugeveld G ii Jz uit Haarlem een pittige rede over hat groota nst van tubercnlose inspnitingen bg lit vee om daardoor de tuberculose teoertqilHi Wel zag het er met die ziekte in aadin laadan Raciaal in DoiUehland heel vrat tra ur i g ai nit dan bg ons maar het groote nat T a dngalgka inipnitingen stond bg spr rast an daarom hoopte hg dat op de alg verg voor dat doel een som van 200 Gld zou wordw diiponibal gesteld Ook deae ipr had verscheidene vragan ta beantwoorden waorua teu slotte de heer P van Hoek uit Gravenhi op humori tischstatirieke wijze het groote nut van proefvelden betoogde De voorzitter dankte elk der spr voor hunne boeiende voordrachten terwgl de heer Ferf een woord van hulde bracht aan den Voorzitter Hadden wa gisteren maai eeu vluchtig kijkje genomen op de tentoonstelliog heden hebben we een en ander nog eena nader opgenomen Ën dan moet ons in de eerste plaats een woord van hnlde van de lippen voor de vele en prachtige inzendingen onzer stadgeuooten Juist zg hebben de tentoon itelting een aanzien gegeven dat ons met genoegen aldaar doet vertoeven Een icbat van bloemen en planten meest door onze bloemUten aangebracht gaven aan het geheel gloed an leven het iooneel bgv is een Instbof in hot klein De hhr Steeusma vau Galen en Hooftman hebben alle eer van hun werk Bg bloemen booren beelden en daarvoor zorgde de firma C Clemens en Zonen Onder de collectie vruchten is die van den heer Hooftman slhier de fraaiste a eaneden bloemen bouquetten enz doen zien dat hier en in den omtrek Gegsendorpher Haastrecht heel wat aan die Hefhebberg gedaan wordt Dan die verzameling groenten welke u doet vratertanden ook al zgt ge geen vegetariër en waarbg onze atadgeooot de hr G O van Leeuwen een eerste prgs behaalde Voor zadel makers werk waren het eveneens itadgenooten die met de beide hoogste prijzen gingen strgken Voegt nu daarbg nog de inderdaad fraaie verzameling gareedschappeu voor land en toinbouw van de hhr Verweij C van Berkel au P Rond en er wad reeds genoeg te zien N andere stadgenooteo zonden bet een of ander in zoo bgv de heer M C Vermaat een verzameling eieren die bepaald fraai is Nn er t enwoordig onder de joogelui zooveel Hefhebberg voor eieren verzameling bestaat moeten ze vooral eena in die linkerboek Tandeachterzgde van Kunstmin een kgkje nemen De eieren van de meeste iulandache vogels zgn daar aanwezig We wgzen verder nog op de zilveren koemesjes en melkpgpjes vau den hr de Voogs op de inzendingen van de hhr Jan Prince en Co C G Spit H Braat J J Prins J A Swartaeuburg D Hoogenhoom P Sanders en P M Gerharda en vooral ook op die van Goudsche Glncose fabriek De Gouwenaars hebben gedaan wat ze konden en daarom mogen ze met welgevallen op deze goed geslaagde tentoonatelliog terugzien Detalrgke vreemdelingen roemen daarbg om het zeerst de prettige aangename toon die in onze stad heerscht en nemen bg hun vertrek ongetwgfsld de aangenaamste herioueriugec mede Verscheidene winkeliers hebben in hunne winkelkaeten fraaie versieringen aangebracht t Is te hopen dat bet weer ons niet gaat foppen Hedenmorgen ten 11 uur had in de Sociëteit Eleuuie de 59ste Atgemeene Vergadering plaats die door den heer D Baudnin werd geopend en die hnlde bracht aan de twee ondleden van het hoofdbestuur die waren overleden nog deelde h j ede dat de heer Boltman als President had bedankt evenals de heer Waller Op den Uden September zal in het Poolsch Koffiehuis te Rotterdam de eerste tentoonatelling van zaaizaden plaats hebbap Ook deelde hg roede dat door het hoofdbestuur aan de Afdeelingen was verzocht op te geven of zg ook in hunne omgeving proefvelden wilden hebben en dat de Regeering steeds voortging de landbouw industrie zooveel mogelgk te willen bevorderen en dit reeds gedaan had door een zuivel oonsulent nl den hwr Bos te benoemen Tegenwoordig waren 60 Afd vertegenwoordigende met da 18 ladan van het hoofdbastnor 512 stemmen Aan de orde kwam nn da Medadeelingen van den zuiveleonsnlent in de Provincie ZuidHolland Da beer Bos znivelcoasuleot deed madedeeliugm van zgn werkkring hg had o a ta Bodegraven een rurana opgericht en het bewgs hiervan wai dat de kaas op de tentoonstelling was bekroond geworden Een tweetal afgevaardigden brachten hulde aan het onderwgs door den heer Bos gegeven Daarna werd door den heer Ph de Kanter verslag uitgebracht over de onderlinge brand verzekering ider leden van da Hollandivbe Haatscharapgivau Landbouw waaruitbledkdat reeds op 55000 gulden na een bedrag van 2 millioen was verzekerd Daarna was aan de orde de verkiezing van een lid van bet hoofdbestoor gekozen weid de heer Jhr Rapelaar met 290 stemmen Tot lid van de finantieele Commissie werd gekozen da haar Mr H J M Tyaaaaa mai 251 stemmen De vergadering dnnrt voort KantoDgerfcht te Goada Zitting Tan Woensdag 11 Juli 1894 De Tolgende personen sgn Teroordeald wegens Wet op jacht en Tisscharg Th T d B te WaddingsTMn T V te Nieowerkerk a d IJaaat n K da J Ksn te Raenwjk ieder tot f 3 of 2 dagen hach tenia D M O 8 a R en W G in Tereeniging ieder tot f 6 of 8 dagan hechtenis ÜTertreding proT Reglement J T D te Hillegersberg tot 2 of 1 dag hechtenis Orertreding pol Terordening marktwesen D D te Rotterdam Trggesproken OTerireding pol Terordening Moordrecht P Z d J te Moordrecht tot f 5 of 2 dagan hechtenis OTertreding pol Tarord Gouda in Tereeniging C 8 D M H W O en G C F D te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Orertreding Wat op de Kinderarbeid A W J H A T L en K M de B te Gouda ieder tot f 3 of 2 dagan hechtenis S B T £ te Gouda tot t 2 of 4 dagen hechtenis D A ta Gouda tot f 6 of 4 dagan hechtenis Dronkenschap A d M au M K zwerrende B V D r d P C J en H M ta Gonda B B ta Haastrecht E S en J P ta Gonda ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis P de H te Ouderkerk a d IJsal tot 4 of 4 dsgen hechtenis BnUenlaDdsch Overzicht De tgdiogeo uit Amerika luiden gunstiger Clereland s proclamatie sedert Haye s proclamatie in 1877 naar aanleiding Tan de werkstaking op da sporen in Pennsylrania eenig in s lauds historie maakt een caer gunstigen indruk terwyl de ontdekking dat Dabs Tóor twee jaren als een onTerbeterlyke dronkaard ia het krankzinnigangestiobt moast sitten al gtmeene Terbaziog schaamte en Tarontwaardi ging wekt Nadenkende burgers Tragen lich af waar het heen moet als een krankzinnige als Debs s lands rust Tcrstoort en het zenden Tan Unie troepen op groote schaal noodig maakt De ETening Post schrijft Ziebiet da merkwaardigste phase in de arbeidersqoaestie welke wg ooit aanschonwd hebben Daregearing T n ons Tolk kan op den langen duur onmogelijk den druk dulden van eene klucht regeenug gel k zulke wezens ons Toorzatten Da toestand te Chicago rerbetert gaandeweg Pullman Tertoont Noord A merika aaodeoogen der wereld als eeu speelbal eens krankzinnigen Hat geeft aan welke toekomst wij te gemoet gaan wanneer mannen ala Altgelt gonTemeur Tan eeneu staat worden c Van eeue scheiilsiechtelijke beslissing dar geschillen komt niets Pullmann en het Terbond Tan spoorwegdirecties Torklaren dat er niette nrbitreeren ralt De grootmeester ran de Riddsrs van don arbeidt heeft het bfTal tot da algemeene werkatakiag uitgesteld tot morgen wjjl de afloop san de onderhandelingen om door werktiedeuTereeoigingen te Chicago in OTerleg met den Mayor arbitrage te Terkrügen nog niet hekepd is De algemeene werkstaking heet het zal onTermgdeljjk beginnen als niet Pullman en bat Terhoud Tan spoorbestujen toageTon De toestand in Chicago is zoo rerbeterd dat de federale troepen uit da Toorsteden teruggetrokken zgn De werkstaking te Detroit is ineengezakt Wandaden door werkstakeragepleegd komen nog op reel ponten roer Zoo is een goederentrdn op da Atehiaon lgu Zondagavond door een dyoamietbom in de kolen Toor de locomotief Terborgen uit h 4 spoor geworpen De locomotief waid remiald De toestand in Californië biyft nog araaUg en een krachtig optraden Tan de federale tn pen tot herstel der orde ia er noodig In beide takken Tan het Congres lün Toof tellen ingediend om het Unie leger ta rarsterkan Het wetsontwerp tegen de anarchistall M de Fransche ministerraad heefl opgesteld is met Terschillende geroelens ontrangen De conserratieTe bladen kenren het goed maar de Figaro betwgfelt of de maatregelen tegen de pars Teel zullen helpen Hat blad acht het Teel beter en inderdaad noodzakelijk de politie te reorganiseeren eu gelooft dat men een geheel Tcrkaerd denkbeeld heeft ran de anarchisten en honne beweegredenen wanneer men deukt dat indiridnan als Vaillant Henry of Caserio tot het misdrgf worden aangespoord door gdelbeid doch den wensch Tan zich la doen spreken en all men hoopt door een boete Tan 500 tot 10 000 fra op bet pobliceeren ran procesTerslagan die misdaden ta bsperkao Indien men Tarbiedt het Terdag Tan de gerechtazitting openbaar ta maken moet niet minder het verhaal van de misdaad Terbodan worden zegt da beer Maguard Het is te batwijfelen of dje herlcTing Tan de geheimeprocaasan an Tonnissen Tan den Raad der Tien Tan het oude Venetië da openbare meaning gemat zon stellen Da ndjoalaa iKniBsa hatontwarpaaattui greap iogan 4 jpan ihaorliHiti aiiwwrf op da lapnUiak Hat grootandaals neg tiave iaattprocnm vsoi 14 dezer is rerschenen De parade op Longohamps ralt weg eTaAaens het Tuurw k ta de gebruikelgke gratisToerstallingen in da schouwburgen Een gedeelte Tan Pargs mat nitaondaring Tan dan omtrek ran het Blyaia en h t Paathaon lal echter verlicht imidkn door de zorgen Tan het stadsbestuur Da hda op da openbare straat zullen mogen plaata hebban de prefect Tan politie meende aarat dan ook ta Terbieden maar bg nadere orarwaging beeft men daarran a ssieo omdat da herbergiers er te veel schade door iO laa lydan en daza heeren om verschillende social radenen niet ta zeer ontstemd moeten wordaB Het gevolg ia dat da Parijsenaara aich Zaterdag in weerwil van das rouw over Camot toch nog vrjj goed inllac kunnan amasaaraa indien sg dat willen Andera staden houdaa zich fataoenlijker dan Pargs Te Bordeaux heeft de feeatcommiisie nit den Gemaantaraad op voorstel van den burgemaaater bealotan ta advisaeren dat de gewone vraugdebedrjjvan op 14 dezer wagens den dood van Carnot diunaat behoorden achterwege te blgven en hot daarTjor uitgetrokken crediet Tan 35 000 frc oj 5000 na dia taads besteed waran aan irsl4 dige doeleinden te besteden Voorst Ii il4r burgemeester alle Tootstallingen in dan meentelgken schouwburg tot 26 daaar varbodM Ook te Valence heeft de Gemaantaraad k sloten ten laeken van ronw den 14n niat t vieren en ia Marseille heeft da Baad in aan officianse bgeenkomst op Zaterdagavond voorloopig een dergelgk besluit genomen De Italiaansche Kamer en da Spaansclia Senaat hebben de wetsontwerpen tegaa da anarchisten mat groote maarderhaid aangenomen Niet Zaterdag aooals algamaan varwaoht werd maar eerst Maandag is da Dnltaoh Bondsniad bgeengekomen om over de intrekking der Jezuïeten wet te handelen Het resultaat is dat ar van die intrekking niets komtt alleen is het soorstel van Beiaran aangaooinaB om da Kadamptoristan waar toe I lataa Het stond gelijk mes vraat taraaiyk wel vast dat de Bondsraad den gcTraagdaa taragkaar der Jezuïeten sou afwüaen maar ook ItA bg bet Beiarsofae TOorstal vooral op aandringen van prins regsnt Loitpold aoa oannemaaf om da wat in te trekken waarbü daBadanwtoristan verwant werden verklaard aaat aa Jezuïeten Indertijd ging men allaan on den klank at der namen Congregatie van dan Allarh Tarlossarc en Sociëteit van Jesuss en dachtdat beide orden uagenoeg é a waren Meu kende het ontzaglijk verschil in den geest der baida constitution an Tooral in da praotük dar lavaaoregels niet tuaschen beide orden t Alzoo is thans erkend dat do Redemptoristen niet aan de Jezuïeten zjjn Tarmaogschapt De eerste bres in de Jexuïetenwet is oiarmae geschoten meenen de Itoomsche bladen an sa bIjJTen hopen dat da voortgezette aanvailan ten alotte heel de wet sullen sloopen Het schijnt dat da kansaliar dar Sngahelia schatkist Sir William Haroonrt baatotaa is af te treden Na een bericht in da tPall Mali Gaielte het blad dat ook het aftreden vaa Gladstone het eerst wist mede te deelen komt thans de Daily Nems dit voomamea vaa Sir William barestigan dsarbj taToaa da koop uitsprekend dat de kanselier olanog op a n Toorneman moge terugkomen Voor bet garal dat Sir William Hataoari bg zijn plan mocht bliJTan baTealt het mia terieele blad John Morlcy als zün opvalgar aan en zegt dan Een spraekwooia tqgt dat niemand onmisbaar is Zelfs het aftraden Tan Gladstone is nist noodlottig gawotdaa voor bat ministeriel Er ajjn gaaoeg bevoagda opvolgers TOor Sir William ta Tindan en Tooial Joha Morl vindt ia het gahaala rijk groataa bijval Maar het Lagerhuis zal Sir William Ilarconrt toch zeker missen In dan kortan tyd dat h leider in het Lagerboia waa heeft hij zich een naam verworven dia niat achterstaat bjj dien van sgn voorganger zijn tact zijn gemoedeiykheid zgn kernachtige antwoorden en zgn overleg hebban algmoaaiia erkenning gevonden Dat klinkt als aea grafrede Da joagaraa Asquith Campbell Bannarman AcUad Haldaaa zgn nooit erg ioganoman geweest aset den Wbigs nit de oude school Tnsschen Lord llosabery en Sir William die ook naar da nalatenschsp van Gladstone gedongen had was in het begin nog al eens vsrschil vaa meening De Ieren hebban niet vergeten dat Sir William ia de dagen van Pkrnell aaa heftig tegenstander van Home Rnla gaweeat 19 in bet f beim veregtan de partggenooten den kanoelier der schatkist dst hg de dabattan OTer de begrooting loo laag Nekt heaft om lich aan dan aandrang dar liberale groepen die ieder graag wat Tan hnn program verwaaaalijkt londMi willen zian nog aan pooi ta obttrekken Bn die allon zullen den 67 jarigen kanaeliar dsraebatkiatgauna ignambt zian aaarlaggea i i iiiiiiiiiw iiièMy itiiii II f 1 I I