Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1894

33ste Jaargang Vrijdag 13 Juli 1804 IVo 6401 fiOMCHE BOHAfT NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst VM l 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters orden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 vtox des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlake Nommers VU F CENTEN met 0o KOHTISa VEBKOCUT L m os Al E 73 73 Beurs van Amslerdam 10 JÜLL Vor kra IQl 4 Vi l l 78V 6 107 100 100 87 886 101 101 C 188 lOS isof 108 UI 88V V 188 IM e losv S i 8 looy k V 86 1 108 89 V lov 188 1Ö8V 110 loiv 1161 11 S91 108 alotkoera löïy 10 78 y V 87V 46V 68 68 10 667 100 NlsnuKD 0 rt Nid W 8 t aUo dito dito Sdito dito dito Hamu Obl Ooadl 1881 88 4 buil InMhrij iog 1868 81 5 OoRm Obl mpipior 1868 6 dito in rilvcr 1868 6 PonvsiL Oblig met ticket Sdito dito Rnuils übl Coat la Serie 6 dito OeooDt 1880 4 ditobgRolbi l88e 4 dito bu Hope 1B8II 90 4 8V 191 AlUintA Cant Pao Bp Hij obl t Ohio k North W pr ü i aaud dito dilo Win St Pater obl 7 j Daurar k Bio Qr Spm cart T a Ulinoia Oaatral obl in goud 4 Louiir k NBehTille ert r aand Itoiloo N 8pw Mjj lehyp o O Miei Kane r 4 pot pref aand N York Ontario fc Weet aand dito Faniu Ohio oblig Oregon Oalif la bvp in goud 8 8t Paul Hinn ktlanit obl 7 Un Pao tl r ll i dito dito Line Col Ie b p O i OmADi Can Bouth Cert T aand Vm O Ballw kNar leb d o O Aneterd Omnibne Mjj aand Bottard Traaareg Maala aand Nio Stad Amitordam aand 3 Stad Boltardam aand BlLOU Stad Antirerpeo 1887 i Stad Brueeel 1888 i t HoNa theieeBegullr Qa lleob 4 OoaTiKR SuaUleenIng 1860 8 K K Ooet B Or l880 8 BFANJa Stad Madrid 8 1888 Var NaD B Hyp Spobl oert 8 89 ADVERTEWTIfiN Sociëteit Ons Genoegen Au belanghebbenden wordt bg deze bekend gauutakt dal de eentrolgenda BALLOTAGE Toor het liidmaataebap der Sociëteit aal plaata hebban op ZATERDAQ 28 JOLI a i en de Ballotage Lgat op ZATERDAG U JCLI geiloten wordt Naoena het Beatnar P HKEMAN F Aoreiari doada 11 Jali 1894 TAHUAIITSEIt IJ NieuHeaüyk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion BUtz TBC0N8ULTBKBBN Woensdag en VHJdaga van tot S urm Markt 104 Gouda Op vetl V verkmgen wndt de tocht naar BRIELLE en 008T700RNE met de IJStSL II ééne week uitgeHeld en dnt bepaald op ZOVVAO 22 JVLl DE DIRECTIE I I Ponderdag 12 Juli OPENING TUI de IIROOD BESCBIJIT en KLEINGOEDBAKKiBIJ ot de TVBFitASKT IIS hoek Lange Dwareetraat Ondergeteekende bereelt zich beleefdelijk aan roor de LEVERING Tan Pnik Melk Bruinna Taneeb ood beneTeni rerache CaAetJeê Hoogachtend P A LUITEN 41 Onfeilbaar Uiddel Tiom Inllueiiza floest Borst en MELIANTHE Saperior Borst llooig Extracl Bekroond met Eere Dlploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille B0L8WARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Cliicago Samengeateld nit de meest heilzame be tanddeelen ia aangenaam van smaak maagverst rkend en zacht pnrgatief Oeneegt onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken IMELIANTHE is het besle middel der wereld H van Schaik Co Machinale Fabriek DE BONIGBLOEM önmatra straat 267 Den Haag Verkrflgbaar bii F B A WOLFF Drogist Markt Oouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slnchtoffbrs der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G Hollkndsohe nitgare met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de rerschrikkelpe gevolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in elkea boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJ onder Redactie der beate Kath Letterkundigen Maandelijks verschonen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans NoveUen HiêtorUche Verhalen Po is AUerlei BaadseU Logogriet Bebu en enx voor den zeer lagen prjjs van S CEST per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsle maaodsehrlft vim Nederlaod P STOKVIS WATERREUS UiTOivia VBosoH ItOPJk FDIKB OUDE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Als bewijs van eofatheid Is caehet en kurk steeds vooraien Tan den naam der Pirma F HOFFB Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Btoomachep D BATA FIEB kapt J SACER en BOLLASD kapt 3 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bjj de Cargadoors dar Maatschappig Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomwhepen losien te Brewareqaay de markt van Boter en Kas te Londen HoUandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JAARLIJKSGHE BU GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a i Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij H BRINKMAN en Zn Lan e Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DaslmsMge door de nieuwste uitvindingen op mac dinaal biod rerbeterde fEbricAtte en uitslmtend gebruik van fijne en fijnste gnmilstuffun fjtirantloeroi en verbruiker van Stollwerck B Chocolade ec Cacao een nanbeveienswaardig fabrikeat nauwïoi rig bear twunulcnde aon den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflfcTeri HCfer 44 Eere Dlploina 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabnkaut lifeit INT t ulircff Ie Aooaiiomie mtiiraal de Paris Noua voua déoamona une1I dnlll ll er prtml r clu en o ir rildera loa l Totre exoellente fabrication de Ohooolat jonbone varies etci oto Stollwerck t fabriliaat is verkrijgbaar bij Jf ri iCoiitiscnrl BaiiliBthulilia enz Generaalvertegenwoordisier vmr Jedeilaiid Jnlins Mattenkijtdl Amsterdam Kaivorstrjaat 103 Waarom word ik van mijn zénuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g ertezing niet leerdet kennen Het il niet zelden dut geueztag aanbrengeude mi Idolen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bokwaam genoeaheer een goed lueoea hebben Was niet Priesnitz de geleerde Tettiger eei watorkuur methode mepa woonplaats een bedevaartsooird roor do ladende menschbeid geworddo Ife den eenvoudige boor F Hof ft met een Zweedaoh m oor Tbure Braad genaamd eau middel tegeo vro weoziekten aan de hand gedaan die het lancet der obirurgen reeds minder aoodiakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goueesheeren begint te worden P Ook op bet gaDied ter beperking van eeüuwziektet begint er hoht te komeu en ook hier ii een 4reg geopend gewtrdea dte op de eenvoudigata en natuurlijkste manier reoultaten oplevert welke wel in staU zqn de sedert jaren ou eranderd aangewende geneeakundige hulpmiddelen aoo ala byvoorb Bromfum Tzer Araenicum en geheel te verdringen Kr lijn vele menBcbua die nooh ztek nooh gez ond s n en tooh klagen dat zij aioh in liqhum en EielalleabehaWe wel gevoelen het geringste niet reien kunnen en zelfs door een vheg getergd wordelo B coo Eioh selvon en aiideren tot last Eijn zonder het te willoa Vele worden geplaïkgd of door vrtieaeüke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan yn er wedei andere die to kampen hebben met hoofdpgn oongeslie zwakhuid van geheLQgen oorauiieD en toevallen Eindelijk l jden da ergeten onder hen aa verlamming vitusdans en vallende ziekte Al ieta ougelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaoht en eiken tand vindt zgn zenuniek en min of meer de slachtofTers der leefwgze van onzen tijd Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort eQ ingelioht wenscht Ifl worden over de wW king eener nieuwe methode adresseere eioh aan Amsterdam H CLGBAN Co HeUig iweg 42 Uotterdam f E van SAMTËK KOLFÏ Korte Hoofdsteeg 1 i Urecht LOBRV k PORTON Oudegrapht bÜ de Gaardbrug F U door wien een onderrichtend geschriftje ovpr Zenuwriekten 1 en Beroerte Voorkoming en Omtiing gratis en fraooo verkrijgbaar gesteld wordt Teokonpapior Karton en Bordpapier Postpapier en ScJfirijfpapier EAUTOOR EU SCmiJFBOEKEU en verdere zijn steeds in voqrkad bij LAI GE TIENDEWEQ D 60 T BINNENLAND QOCDA 12 Juli 1894 Qiitoreii le d ouze oUd een geroelig rerliei éoor het overlgdeo n den heer Steena Zgnen directenr der Siearine kaarseofabriek en lid raa deu gemeenteraad Niet alleen dat bg met n ver boren oneen lof verheven debetan n behartigde vbu de groote indaatneele onderneming die vOor een groot deel baar bloei te danken heeft ann 74jn kennis en werkkracht maar allee wat tot den bloei onzer gemeente kon strekken vond in hem een wakker verdediger Waar bg helpen kon hielp hg gaarne en met mildo hand als hy overtaigd waa een goed werk te verrichten lu alle knugen der tad aal zgn verliea diep gevoeld worden Wie met ons in de laaiste dagen getuige was van de algemeene deelneming die de berichten omtrent zijn ziekte wekieo zat ovirtuigd z a dat hg een ledige plaats in ons midden achterlaat die moeUyk kan worden vervuld Zgn naam die roor goed verbonden is aan de stichting van het Gymnaainm zal m dankbare herinnering blgven by allen met wién by in zyn betrekking in aaqraking kwam en b aoo veleu waar by in stilte weldeed Ook oos blad waarby hy vele jaren ala commiaaaiis fangflardo toea het nog in handen eener vennootschap was heeft veel aan hem te danken gebad Aan het gynnanum u heden hei eerste toelatings examen aaogevangea Voor de Ie klasse zyn toegelaten 6 Bon C Brouwer J W A Bylsma M Fortuyo Drooffleever W de Jongb J Keas L Keoa a W Kramers D Niebarg voorw J C M Snel W va Tienhoven J C P J Vor ter De namen met een zyn meisjea Afgewvzen 1 Het examen voor hoogere klassen wordt morgen voortgezet Aan de hedeiimiddag gebonden haiddraverg naioen 14 paarden deel De nitslag daarvan ia nog niet bekend f Tot Inspecteur van politie alhier ia benoemd de heer B L U Leclercq volontair van politie te s Hertogen bosch 1 Da gehoDden collecte ten behoeve van den gewlpenden dienst Uiiar beeft opgebracht f losTu FEVILLETOISI De laatste eeuei Famine JVmt iel Fraiuck 5 Bat il waar en u oh beu ik van de meening van den rechlagelaerda die verklaarde Als meu mq beschuldigde de toreas eener kerk gestolen te hebben lou ik begiuneo met my te redden Ik ktfD de inriohtiDff ran de gtvangems te Biaan en neen dat t volstrekt met onmogelijk is er uit te vtuekten met behalp vin een of meer vrienden builen het gebouw Mur t ii voldoende van aijn plan af te nen als gg mij verbiedt de vlucht v o de Aoiter in de baad te werken Ik heb u geen bevelen ie geven ide freale Bartan levendig en evenmin wil ik n lastig vallen Mct m n wmsobeo Ik ben overtuigd dat de Buiter aiet scèuldtg ii en om myn overtuiging te doen deslfltt door ben die over bem zullen moeten oordeeieo hoop ik steehts op Gods hulp Ën thans B Dhaer lal ik afoehsid vso n nemen Men wwiht ö D werd op aeu tooa gezegd dat tegenspraak oamogelgk wai Haar Bodolf vao Triebtroorde wm te slim om niet te raden welke gevoelens Ëliie onder die aobqubaar zoo koele houding verborg Hy was te handig om kaar in dit oogenblik terug te houden ftg lag wel dat hy een diepen indruk up kaar ge aakt kad H vroeg niet neer bg eeneeratoont aatiac die sdtar alet da kalats wm sjja wanth Hedenmorgen ondervonden twee baitenlui die met een paar prachtige koeien naar de Landboaw tentoonstelling togen onderweg eenige vertr ng Op den Bleekersmgel ter hoogte der bleekery van den heer D geraakte een der koeien te water Da geleide waren met weinig verschrikt toen het dier reeda een heel eind van den kant was en zy hunne eerste pogingen om het beest op bet droge te brengen zagen mielnkken wyt de koe maar steeds achter uittrok Ëindelyk na veel moeite werd het dier aan den kant gebracht De heer D bleeker en een paar andere voorbygangers die toegeachoten waren boden daarby de behulpzame hand Zaterdagavond reed de landbonwer K te Vliat met een vracht hooi Bonrepoa in toen by het afryden van de Schansbrug bet paard den distel tegen iich voelde taokoraen en met den zwaren w o achter zicli bet op een loopen zette ï n paar haizen verder aloeg het hooi overzg en begon het paard zóó geducht te slaan dat het sich eindelyk loa werkte en wist te ontkomen K die inmid del van den wagen was gesprongen bezeerde zich een weinig aan het eene been cgn arbeider die mede op den wagen zat kwam met den schrik vry Het voorste gedeelte van den wagen nas iHterlyk uit elkander geslagen het paard holde voc t tot aan de hoeve vau O waar bet vastliep en gegrepen werd Aan eenige postboden te Ameide Lekamond en Meerkerk ia om de 14 dagen enkele om de 3 weken een vrye Zondag toegestaan Hon dienst zal alsdan door anderen voor ilgksrekening worden waargenomen De begrooting van den polder Berg Ambacht voor het dienstjaar 1894 is vastgesteld lot een bedrag van f 14113 94 zoowel aan uitgaaf als ontvangst Een telegram uit Batavia meldt dat de in een vorig bericht genoemde onwettige zoon van Api vorst van Lombok zich zelf om het leven heeft gebracht Het ultimatum is aangenomen De expeditie keert terug Te Schoonhoven werd Dinsdagavond een vpreeniging Onderling Belaag opgericht van patroons in het bouwtak en aanverwante vakken De vereeuiging zal trachten de belangen te bevorderen van den werkgever niet alleen rekende er op t wel soo te kunnen schikken dat hg de eeaiKe erfgename vtn den heer ran Hansweerd dikwylfl tou ontmoeten Niet gaarne freule zeide hy eou ik ii myn pezelsobnp nt langer opdriagen Ik heb a gezien ik heb n guproken aa een wreede lobeidiag van aoht maanden Dst ts genoeg geluk voor een dag Morgen ga ik naar Dinaa ilaar lal ik beter io de gelegenheid zijj oa voor de belangen na den gevangene waarin gg zooveel belang stelt werkzaam te ign Ik smeek n ten allen tgde over mij te besebikken Dit geiegd hebbende greep Rudolf van Triohtvoorde de band aa Ëlue die niet de tegenwoordigheid van geest had haar terug te trekken n hg drukte er een eerbiedigen kns op Daarop verwijderde bg zich langzaam langs een weg welke niet dezelfde waa ats die waarlangs het jonge meisje gekomm was Zij was hem dankbaar dat hg er niet op aan gedrongen bad haar te vergeiellen maar daarom was haar toestand nog OMt erg beugdenswaardig Al had zg ook den schgn aangenomen vanoaveriebtiligheid waa t tooh onmogelijk geweest de schoons droomen van eertijds te ondsrdrukkeu en twas alsof zg plotseling ontwaakt was Kn om op alles de kroon t zetteu moest zjj vernemen dat haar neef die beweerde dat hij baar oprecht bemind tgn leven waagde voor een toons peelster Os wie sou zg in de toekomst vertrouwen Haar vertoo B verried haar en Mariaane had zich van haar gawiheiden Moest c gelooven aan de hefde van Rwlalf die door de weduwe van den generaal becchuldlgd werd er eene miiuiaTas op na Ie houden f Het gesMid verstand wausohawde haar aiet te veel op kan la doch ook die van den werkman en ten behoeve vau den laatste een fonds ia bat leven roepen ter ondersteuning by ziekte of iovatiditeit Qekoien tot wethouder te Hekandorp in plaata van den heer C Hoogenboom overleden de bear D W van Beusekom Men schrijft uit Oadewater aaa de Tydt lu een bencht uit Oudewater voorkomende m de iNieuwe Rott Ct € van 8 JoH tweede blad wordt bet bestuit van den tÜemeenteraad te Oudewater om de vroegere openbare school voor f9250 van de band te doen aan e n oritiek onderworpen op welker juistheid nogal iets valt af te dingen lo Wordt f 9260 een spotpry genoemd Ala men au weet dat by de berudslaging over het al of niet bonwen van een nieawe openbare school door den voorzitter van den toenmaligen Gemeenteraad de oude openbare school op f 6000 werd geuxeerd welke taxatie zeker niet te laag is genomen daar de aftrek van die f 6000 moest dieoen om de groote kosten f 36 000 verbonden aaa het bouwen der nieuwe school in t oog der bnrgery iets te vermindereo dan voorzeker kan men f 9250 toch geen apotprys noemeu Het gebouw waarvoor nu f9250 betaald wordt heeft gedurende de ongevaar 12 jaren aan de gemeente een huur opgebracht van ongeveer f130 per jaar Rekent men van die opbrengst af de assoraatie de grondlasten en het onderhoud dan bracht dat kapitale gebouw de gemeente een jaarlgksch voordeel aan van plus minus nihil Ëeo gemeente als Oudewater met een bevolking van ongeveer 2700 zielen en achuldeolast van f 56 000 en een hoofdelyken omslag van f 5300 ten naaste by f 2 per hoofd mag 2ich toch ter wille ran een klein gedeelte van de bnrgerg de weelde van een feestgebouw van f9250 niet veroorloven 2o Wordt in genoemde critïek gszegd dat het Byk om 1 3 der koopsom komt aangezien door het Rijk ook voor 1 3 is bygedragea in de kosten van den bouw der nieuwe school Of dit zoo is Noch in de Onderwgswet van 1878 uocb in de wgziging van 1889 wordt ran zoo iets gesproken daarenboven moest dan toch het Rgk ook gedurende 12 jaren 1 3 van de jaarlyksche opbrengst van bedoeld schoolgebouw hebben genoten hetwelk niet is geflchied 3o Wordt er besproken orer een nieow te bouwen brandspuithuisje Do spuit waarvoor dit zou moeten geschieden wordt bewaard in een kast van het oude schoolgebouw zg is een kruiwi en of draagbare spuit zooals bouwen Zg moest zich immers verbinden voor het geheeld leren en als voorspel van enn gelukkig buwelgk werd leU auders vereisoht dan onverwachte liefdesbetuigingen op eoc bal of in de open lucht De hartstocht ksn zich in n dag volkomen ontwikksisa maar het geluk is een vracht welke men aent kao plukken nadat t lacguim gerijpt is Zg geloofde r niet meer aao sedert lij wist dal Arthur Br ee zoo snel z r beloften vergat Ook twjjrelde zij aao de oprecblbeid van de belangstelling die de meester van dien afschowelgken De Poorter voor De Kuiter beweerde te koesteren Was sg dan veroordeeld om sUgd soo voort te leven zooder steun zonder waarachtige vnenden Konder geloof in da toekomst F Zg was er aan gewoon zich op t offeren voor anderen maar had geen plan om nooit iemand andbrs lief t hebben dan haar armen Zij lisp voort langs den muur van het park met gebogen hoofd en droef terneer geaiagsn o als een reiziger die verdwaald is ia de düistemia i nergens een liohtatraal ontwaart XXII In gepeinzen verdiept mi droef te moede kwam zij voor het hek van het park sa tbaoa Sehool t baar te binnen dat zg bet hals van dan bosehwachiRr niet alleen varUteo had om de pi m het bosoh te bez ken waar d moordenaar ziah een oogenblik opgehouden had maar ook het kaateel waar ag oh nog niet been jbail darren begeven na haar terugkomst H t hek stond opsn Zij trad btanea en sag in da oprQlaaa daa taioMaa die n nat asa er twee op het Stadhais bewaard wordeoi waar ook nog mimachoots plaats ia voor aa derde De berichtgever in de N R Ot c spreekt over W eenige gemeeutegebouw dat wg hier hebben stellig bedoelt hg daarmede het aeni geraeantegebouw dat nutteloos en rantalooaia waut Stadhuis openbare school waag ans ign toch ook gemeentegebonwen De tirade over het njk worden van de gemeente a a men de opbrengat van f 150 aftrekt van de rente van f 6000 4 pCt kon veilig achterwege bigveu Helaaa de opbrengst van f 150 is er nooit geweest dat ion das niet helpen al ware de gemeente ook onder het liberale beheer niet zoo diep in lohnldan geraakt De berichtgever in de N B Gtt sluit moedwillig da oogan voor het financieel belang dar gemeente om nitslnitend het belang ran een coterie te dien Neen dan liever bnlde gebracht aaa die raadsleden welke zich noch door zoete woorden heten rerleiden noch door protestjjes of dreigementjes lieten rersohrikken maar rastberaden naar plicht en geweten het financieel belang der gemeente behartigdan Hare Majesteiten da Koningin en de Koningin Regentes vertrokken gisterochtend van Vnlpara naar Innsbrfick waar Hare Majeateiten inllen logeeren in het Hotel Tyrol Om aan den Deenachen oorlogabodam Helgoland aan boord waarvan de 17 jarige Deensche prins Harald ona land komt bezoe ken het gebroikelyk saluut te brengen zgn de j ntsertchepen onzer marine Stier en Guiaaat te Rotterdam aangekomen Deze raartnigen hebben ligplaats genomen op da boeien roor de Willemskade De oorlogsboden Helgoland wordt tassohen 20 en 23 dezer aldaar verwacht Te Hillegom is gebleken dat de galden nit de Notapaarhank tot ean bedrag rao ruim f 10 000 ign rerdwenea Dia kas stond onder beheer ran wglen den aecretarif Nienweohnts Aan de Hoornaebe Gt 4 wordt nit Hoiuii kendam meegedeeld dat aan boar in dia streken een knaapje ran nog geen elf jaar in dienst genomen heeft tegen 2 s e 2 centaa per nar De kleine kleuter moaat roor dit looo mee naar bet booiland in da ovar groote sonnahitte 1 groote hark de paden van dorre bladeren reinigde I e goode oude maa sag haar niet en voor zg hem aansprak wandeUe sQ hel voorplein op om een blik Ie werpen op dea gerei van net rerlaten gelrauw Voorheen maakte bet kasteel een prMligen indrak looala t daar stoad geheel horstsULrcdxens de regelen der kunst door een rijk en nnkl ig meester Thaas waa het gebouw loo somber als een gevan geals Alls leven waa er nil geweken als droogt het rouw orer den dapperen soldaat die er dea dowl geroaden bad na dien soo dikwdla op bel slagveld getroUeerd te hebbea Al de luiken waren gesloten en geen tanken van leven was te zien zelfs geen rookwolkje De doodsche sUlle werd ijnkel rerbrokcn door bet krassen der kraaien dis rondoa dea oadsn toren vlogen Dit tooneel was ntet bijster geschikt om de stenming van Elize op te rrooluken en haar hart knnp ran droefheid ineen toen ig het fauu waar sQ zoo rustig en gelukkig geUefd hüid aldus i terug zag Onwillekeurig schoUn de heruneiïona uit het rerleden haar te binnen Daar gsl kvioers lag ds grooU saai die niet dikwtils geopend werd rerder de eeluut waarsooreel rroalgkedrookeo aitgesprokea waren ala de generaal de jagers uit den omtrek ODthaalde de rookkaaur waar ui oooit kwam ereumio aia haar zuster De oogeo opalaande herkende zg daar borrn heel io de boogie het reester Tas haai kamer iets lager op de eerst verdieping links waren de vertrekkta ru den generaal en rechts dia raa Marianaa waantaer z niet kon k keo zoader aaaa kafvaiiag r rA eiTMi