Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1894

I Directe SpoorwecverblDdiog met GOUDA Zomerdienst 1894 95 AaBKevaogeo 1 Mei TUd van GreeDWicli eOVDi lOTTIHDAH 7 10 7 80 S 48 4 10 1 48 S 1I 4 08 4 40 6 16 DEK HiA 0 eODDA 4810 1111 8111 161 88 8 16 1 46 8 48 4 1 441 491 568 041 09 Öwda 8 807 8 8 8 9 68 lOJO 10 6818 0818 46 9 90 S 45 8 16 4 18 4 48 5 80 6 47 7 49 8 86 10 10 lo sS ÜTKKCHTGOUD A Utrecht 8 88 7 50 9 9 6811 84 119 08 18 60 9 66 8 10 MS 4 48 8 88 8 09 8 6010 84 WoerdtD f68 8 11 10 16 18 84 4 16 9 1U0 61Uudswster 7 07 8 19 10 84 19 48 4 84 9 18 Oouüa 7 0 8 88 9 84 10 87 18 0019 66 1 88 8 87 S 60 4 87 6 90 7 08 8 419 8811 07 AMSriBDAH OOVDA AffistcidamCa 8 i 0 40 ll lOt 11 87 S 40 4 10 10 7 88 AnisterdoB Wb 1 80 8 18 9 66 11 88 11 48 8 88 4 88 4 SI 7 80 e da TJN 9 04 l 4é 10 ttit hOial café Palais RoyftU to Amit rdMb irerd gisteren de achtste rergadering geboadeif wta de provinciale afdeeliag NoordHolUnd TAD dea AigemMueu Nedertaodscben PoUtie ond De joomiUae van bet besiaar de heer J Terpstrft opende de vrö drok b zocbta bgeenkomst Met leedweuB zode by roro ik a bet ifblkom toe Het dod rai odw bgeeDkomst is n b end de Bond onderging tengevolge ftn de bandeli g n van den roormaligen TOOrsiUwr eeo gevoeligen stoot waarvan de gerolgeb nog niet ê ororxien zgn en welke Ewfa n ar spreker vreestj nog lang zallen doec geldeo Wei is besloten den Bond in stand te honden en kunnen de verplichtingen aan de ▼ erKhÜlende fondsen gesteld worden nagekomen doch hét vertrouwen is gesobokt Dit te herstellen en kruchiiger te doen worden is de dnre en zWflre taak die bet nieuw te kiezen algemeen bestuar op de schoaders wordt gelegd Spreker besloot xyu korte toespraak met een warm woord van dank aan die leden dur Tweede XJuaer die cich voor deo b nd in de bres iMdeUt en een poging deden om indenfinan Uitten nood der fondsen te voorzien Hü hoopte éti die beeren bon streven met goed gevolg bokroond mogen zien en van de leden van den bond Kallen ondervinden dat sy dat optreden waardig zgo Applaus Hierna deed de voorzitter mededeeliog van Mn adres aan den commissaris der Koningin io NoordBolland waarin gewezen wordt op het doel van deo Bond om onder meer door bet aanwenden van pogingen lantj wettigen weg het zedelgk gehalte van den politie dieoaar te fwhologeni om hun pratige beter te kunnen handhaven dat het gebleken is dat ten platteIsnde in Noord Holland nog altijd de gewoonte dat de gemeente Teldwachters met bet eene commistie van 10 leden zal worden toegevoegd om beambten van lageren rang in de gelegaaboid te stellen hunne belangen naar behooren te doen beheren Conform werd besloten In plaats echter van 5 candidaten te stellen werd besloten de namen van 22 personen aan de algemeene vergadering op te geven waaruit deze alsdan eene keoze zou kannen doen Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering in het laatst van Angustns aldaar te honden werden benoemd de heeren J C van Leeuwen redacteur van het GeïUnatreerd Politi nioows en Trotseobnrg innpecteor te Zaandam tot plaatsvervangers Meyboom te Amsterdam en Knipper te Bererwyk Hierna deelde de voorzitter mede dat hy ontvangen bad een concept r lemeot voor een weduwenen weezenfondi ontworpendoor de Zuidholtandsche afdeeliog Spreker had daarin nogal onnauwkeurigheden ontdekt zoodat hy aan de afgevaardigden ter al eraeene vergadering waarin dit concept ter tafel zal worden gebracht in overweging wiltlp geven daarop de aandacht te vestigen doch overigens het beginsel in het reglement vervat te steunen By de rondvraag wenschte de heer J C van Leeuwen aan de algemeene vergjadering voor te stellen het hoofdbestuur uitte noodigen den wiskundigen adviseur ter verantwoording te roepen voor bet feit dat hy driejaren geleden rwds aan deo Dammers gesiïhreven had dat hy den voortvlaebtigen voorzitter niet vertrouwde en dit niet openbaar gemaakt bad Conform wer d besloten Hierna werd de vergadering gesloten londbraiigen van almanakken worden belast IM einde daardoor mede in hun onderbond te tfondaal dat d maatregel langzamerbaud het ksnkter van vermomde bislelarg beeft aangenoMIB waardoor het sedetyk gevoel dexer beambten wordt gekwetst en hun prestige ernstig wordt bedreigd redenen waarom adressanten bet bestuur iMueos de NoordhoH afd van den Bond de ▼ r heid nenu o zich tot ZEx te wenden met vartoek dat deze gewoonte worde afgeecbatt en dat de gemeentebesturen worden nitgenoodigd hunne gemeen te veld wachters daarvoor sehadeloos te stellen door hnune traktementen n oveifeenkomBtig te verhoogen De commissaris der Koningin heeft hierop gnntwoord dat de jaarwedden der gemeenteToldwaohters door bem waar noodig in overleg met de betrokken burgemeesters en gemeentebMturen sedert vele jaren zoo worden gereg dat die veldwachters in verband met de bepajingen der voor ben vastgestelde instructie geen diensten behoeven te doen als door aflressanten bedoeld en dat waar dit nog mocht geschieden door eenige oudere titularissen hunne vervanging steeds zal plaats hebben ijnet vasstelling van een zoodanig befaooriyk aalarii dat diensten van particalieren aard al het rondbrengen van almanakken door de nienv aan te stellen beambten niet meer behoeven vervuld K qoest en antnoord warden voor kennisneming aangenomen Ingevolge de stataten wyzigiog zal bet beitaur voortaan uit 7 leden bestaan in plaats van nit vgf Gekozen werden de beeren J A Meyboomi inspecteur van politie te Amsterdam en M van Leeuwen gemeenteveldwachter te Haarlemmermeer Alvorens tot het stellen van vijf oandidaten Toor een nieow boofdbestaur werd overgegaan entigde de voorzitter er de aandacht op dat t in de administratie vereenroudigiag en beinittiging moest komen alsmede op de wenscheiykbeid dat de effecten der fondsen by de Nederlandsche Bank en de couponbladen by den penoingmeeiter bleven berusten Het bestuurslid Van Leeuwen stelde oor dat op de algtmaene Tergadering lal besproken worden de wenmbelykheid dat aan bet hoofdbestuur De Figaro bevat een reeks van brieven van Oarnoi s moordenaar welke door de politie in beslag waren genomen en die byzonderheden uit zyn leven bevatten Caserio heeft veel gereisd Hy is te Cette Lyoo Lugano Lansaone Uenève geweest maar altijd ging hy te voet Utt een psychologisch oogpunt is van belang dat in zyn bestaan de vrouw geen rol speelt In 8 brieven doofden 22 jarigtin jongen man aan vrienden geschraveo komt geen enkele zinspeling voor waaruit blykt dat hy aan het gemoedsleven deelnam Het schrift der brieven is normaal gedrongen ruw en leelijk maar vry regelmatig en rustig Een bladzyde vertoonde echter geweldige letters die in groote woade gescpeven schenen iljeve de Uepobliek en de gnillotinjo voor onze kameraden 1 Leve Spanje en zyne geweren die makkers doodden maar een di zullen wy hen wreken Dood aan de bourgeoisie Leve de anarchie c De wonderlykste dezer brieven is die welke hy eenige dagen voor den moord schreef aan een vriend die hem raadde naar Italië terug te keeren en tyn moeder niet meer te doen lyden Gy zegt my dat myne moeder en myne broeders lyden Dit ii zoo maar zy moeten lyden zelibi als ik weder thuis kom want ik moet allereerst loor 4 maanden in de gevangenis en daarna 3 Jaar soldaat zyn ik zon dos den gefaeelen tyd ver van myne moeder moeten biyven Overigens kent gy myn karakter Ik zou niet in staat we n alle plager en die de officiereu de arme soldaten aandoen te verdragen en gy begrypt veer goed dat ais men een geweer in de hand heeft men zoo licht op een officier schieten kan Wie zou my dan redden van den dood of de gevangeoie voor het leven Ik kan niet alle onrechtvaardighedejQ van de hedendaagsche maatucfaappy dulden ik moet bet koste wat het wil protesteeren CUd IRaamrknk lottardui lo ts ll Ot U OB U lt 11 11 lly l 10 41 I S 1 41 M 01 I i lO l ll i ia t M 7 IM 7 M r e 7 6 1 90 Als een oorlog uitbreekt verlaat dan niet ieder zyn moeder zyn vronw zyn zonen om aich te laten vermoorden om een meesier te verdryven en ons later er een te hebben die n nog meer uitzuigt dan de eerste £ n indien een oorlog nu uitbrak zon men dan niet eveneens alle mannen hunne gezinnen t ll KOTTIRBA 10 17 11 01 10 7 6 0 ia 11 H J 7 47 10 17 10 14 I0 1 10 11 Nimmrbril ÜMcdnekl a Md XKOI 1 H 7 41 8 07 8 18 lO OS 10 11 SODDA DEN Rtl Oohd 7 80 8 40 0 87 10 4 ll U 11 111 011 17 8 S H 4 41 8 87 T U 7 11 08 11 18 4 87 8 11 1 11 8 81 88 11 01 iiao 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 Uf U T 41 8 81 Kr 7 47 Z J w 7 58 1 01 N dLd 8 01 Toorb 8 07 18 11 11 Hm 8 11 18 8 10 07 11 17 11 4111 81 1 48 1 17 8 88 4 18 8 18 6 41 7 48 10 1611 8811 4 $ OI D lIT iOHT Oud B 6 10 7 68 8 0 8 11 10 1 10 66 11 48 1 18 1 61 1 4 47 6 18 6 67 7 46 8 88 10 114 10 MOad w 6 60 64 11 M 1 87 I l 10 14 11 18 nis Oooda 8 40 Amstardan Wp 7 69 I Oi 8 14 Saaltnia 9 10 10 8 1 1 1 8 40 8 41 81 9 48 848 11 10 18 84 1 18 t H MO 8 IT zien verlaian omdat sy het bevel krygen van een koning of een president welke ook Neen neen men moet met denken aan de tranen der moeder men moet denken aan zyn eigen plicht en wontelen tegen de t nwoordige maatschappij om de scbadelyke inseeten te vernielen die de uitzuigen zyn Ik voor my zal attyd oittoepen oorlog aan de uitzuigers Leve de anarchie leve de sociale revolutie I Uw vriend Caskeio Santo De heer Terrero die deze brieven aan de Figaro c mededeelt merkt op dat Caserio zeker niet krankzinnig is Toch laat zyn redeneering nc al iets te wenechen over Gister stond voor de Rechtbank te Heerenveen terecht Jacob Bykerk 26 jaar landbonwer te Steenwykerwold gedetineerd te Heerenveen By wordt getyk men weet beschuldigd in den nacht van 23 op 23 Juni op den w g onder Steenwykerwold opzettelijk met een geopend knipmes een stoot of slag te hebben toegebracht aan Hielke Dedden zoodanig dat dit mes in diens linkerborst tot da artiris pulmanaÜB is doorgedrongen ten gevolge waarvan de aangevallene korten tyd daarna aan de daardoor veroorzaakte inwendige verbloeding ia overleden Negen getuigen ea twee deskundigen werden gehoord Uit het verhoor bleek dat de verslagene Dedden met n twee anderen den beklaagde en eenige hem vergezellende meisjes die op eene bruiloft by dé stiefoDders van den beklaagde waren geweest onopbondelyk hadden geplai d en den laatste die alleen terugkeerde gesard en getergd Deze heeft toen in woede met zyn mee gezwaaid en Dedden troffen Zelf heeft hij den dokter laten halen De eiaoh van bet Openb Min was zes maanden gevangenisstraf w ens mishandeling met doodelijkeo afloop De getuige Hendrik Groen die de belhamel bleek te zyn is onder Terdenking van meineed staande de zitting in hechtenis genomen De verdediger Mr A A Burger concludeerde tot vryspraak op grond van art 41 Op versoek van den verdediger die ook volgens den ambtenaar van het 0 M een uitnemend pleidooi hield werd de beschuldigde Bykerk uit de voorloopige hechtenis ontslagen UiUpraak 28 Juli Ter terechtzitting was veel pnbliek Sen tragisch geval wordt uit Gratz bericht Majoor tou Popowitz een oad militair die in den adelstand verheven werd om diensten aan den Staat bewezen hy ontdekte de Hongaarsche Kroonjuweelen door Kossuth by zyn vertrek nit Hongarye verborgen heeft zich met zijne vronw van het leven beroofd omdat hy de schande niet kon verdragen welke over zyn naam werd gebracht door zyn eenigen zoon die zich slecht gedro op zyne koate leefde en bem gedwongen had schulden te maken De arme vadiir en moeder bonden zich als ware leve moeden met touwen aan elkander vasten verdronken zich zoo tezamen Prinses Pauline van Wnrtemberg gaataltyd zeer eenvoudig gekleed Daardoor kwam het dat een soldaat die by het paleis teLudwigsburg op schildwacht stond toen zy voorby kwam de dochter des Konings niet herkende en het gewone militaire eerbetoon verzuimde £ en sergeant die dicht by hem stond trachtte hem door allerlei gebaren op ie Prinses opmerkzaam te maken Dit gelukte hem maar met het gevolg dat Jochem Pezelc naar de Prinses toeging en zeide Jo£frouw desergeant wilde graag dat gy even by hem kv aamt c 4 t0 4 t 5 04 i n t io S tt 08 10 17 11 8 l OS 1 11 i ia 1 18 M 4 10 1 44 6 O D D 1 11 10 IMO l B 1 4i l U 1 01 1 00 1 18 11 08 11 40 U ge6 487 107 4 18 Voorb 6 64 I N d L d6 6a I Z 4 gw 08 Bl Kr 14 I Z L ia 10 18 10 80 10 88 10 41 By het le eo van den eersten steen van het gebonw der hniafaoudechool te Amsterdam werden de arbeiders onthaald op eene niet gewone maar zeer aan l retenswaardige wyze Ieder ontving een pakje sigaren een worat n een tulband in den vorai va eta bnM d bcMW TSDS een fleech bier Het geld dat anders by dergelyke plechtigheden aan de arbeiders wordt ter bandgesteld wordt wel eens minder goed beateed en moeder de vrouw zal ditmaal by de thnidcomst van baar mau dubbel tevreden geweest cyn Dit is toch beter dan centen c zei een werkman die zeker dacht aan het vroolgk geneht dat ague vrouw en kinderen zouden zattan by het aian van dia worst an dat broodu ijf Omtrent het spoorwegongeluk te Breda meldt de N B C Gisterennacht tusschen Iiy en U nnr had io de nabyheid van de spoorwegbrng over de Mark op eejige honderden meters afttand van het station een spoor wegongeluk plaats van betrekkelyk grooten omvang doordat de goederentrein komende uit de richting Bokstel liep opdien komende nit de richting Rotterdam De twee hoofdcondnc eurs die op den uit de richting Eotterdam komenden trein waren vond men vreeselyk verminkt in den wagen die zich achter den tonder bevond en loodrecht op de richting van den w stond de remmer moest door zagen uit ziga poaitie worden verlost doch Ingram verder met eenige nietgevaarlyke kwetsuren vry de beide machiaiaten bleven ongedeerd Dut verscheidene wagens aan splinters waren en een andere geheel nit de rails werd geslingerd ral men zich by zulk een geweldigen schok gemakkeiyk kunnen voorstellen Den heer Notebos chef machinist by de Staatsspoorwegeo kan niet genoeg hulde gebrapht worden voor de kalme en beleidvolle wyze waarmede hy da werkzaamheden heeft geleidj die een spoedig vry maken van dan weg tot gevolg hadden een door hem uit Zwalqwe ontboden locomotief en bat noodige WerkVolk uit Tilburg konden al seer spoedig bjijstand verleenen Men Bchryft uit Katwoude K Holl De I9 jarige B alhier zoo Zondag n baden in de Zuiderzee en ontkleedde zich daartoe op eeo stok uiterwaardsland toebehonrende aan den voehonder T De laatste vermoedelyk boos dat er in zyn grasgelm pen werd maakte zich zóó driftig dat hy gekleed te water liep om B een pak sla te geven B is een goed zwemmer en ging dns wat verder van den kant T waagde het ook maar stond spoedig tot den hols in het nat Zwemmen kon hy niet en daar het water hem tot de lippen steeg begon b hard om hulp te roepf n Hy zou zyn waagstuk allicht met den dood bebbeo moeten bekoopen zoo B hem niet ter hulp ware gesneld Spoedig stond T druipnat te trillen op den oever zyn drift was bekoeld en B kon zich nu ongestoord verfrissofaen in de koele wateren der Zuiderzee In de tweede Jan van der Heydenstraot te Amsterdam woont twee hoog eene wedawe van beroep naaititer die door ziekte en tegenspoed hare belastW niet heeft kunnen betalen Gisteren zon te elt uor haar inboedel e in het openbaar door denN enrwaanler worden ver kocht Eenige honderden per nen hadden in de straat post gevat meerendeels sociaal democraten De bekende Reens hadVp een fornois post gevat Hy maande tot u de aan want men had met een zeer hardrochtigen deurwaarder te doen die geen hart had Het eerste voorwerp dat geveild wordt is een tafel Reene biedt een cent een persoon heeft achter den deurwaarder posi gevat en biedt twee centen Reens biyft bieden totdat eindelyk onder groote rumoer genoemde persoon drie golden biedt Reens xwygt De deurwaarder wil den koop gunnen en doorgaan als Reens uitroept het is een rechercheur volgens de veilconditiën m t hy eerst betiUea De deurwaarder vraagt om geld maar de rechercheur heeft geen geld Dan moet de tatel opnieuw geveild worden c 8 48 40 8 47 B4 10 01 10 10 11 10 UM 8 10 4 48 4 tt t OI B OII 7 07 7a7 T M 7 11 7 87 Ml 140 t 1 81 MO 10 08 6 1 4 48 7 0 7 U 7 10 7 18 7 81 1 6J f 10 6 0 9 46 10 00 11 00 16 4 41i 7 7 8 0 Ml 10 10 roept Beena nit waartoe de deorwader overgaat Opnieuw wordt door genoemden persoon tot drie gulden geboden waarop achter hem een stem klinkt die roept vier gulden De koop wordt gegund maar ook deze man segt evenmin als de recherchear geld te hebben De tafel wordt weer geveild Genoemde persoon biedt opnieuw iemand uit de menigte biedt tot f 2 50 en toen de tafel bem daar voor gelaten werd verklaarde hg ook geen geld te hebben Voor de vierde maal wordt nu de tafel gereild en daar nu allen zwegen wordt Reens daorran eigenaar voor ééa cent Snccessievelgk brachten nu alle andere voorwerpen één cent op Eindelyk berustte de deurwaarder in de onmogelykheid om geld te maken De geheele opbrengst bedroeg zeven en aeetig centen Na afloop hield Reens een toespraak werd een collecte voor de slachtoffers te Losser gehouden en trok de menigte in vroolyke stemming af ten einde een openbare vergadering in t Lokaal £ xelBior te houden D V N Op Woensdag den 25 Juli zal indeonmiddellgke nabyheid van het station Velsen weder een christelyk zangerafeest wolden gehouden Baron Van Tnyl van Serooskerkeu heeft zgn landgoed Velserbeek daarvoor beschikbaar gesteld De twintig nummers die in het programma zyn vermeld zullen met begeleiding Tan koper worden uitgevoerd door een koor van 1500 zangers en zangeressen laden van verschillende by den bond van risteiyke zangvereenigingen in Nederland aangesloten vereen igingen De leiding van dit koor is opgedr en aan den heer J Godefroy mnziekdirwteur te Steenwyk In de pauze wwden korte toespraken gehouden door de baeren A J A Vermeer Ned herv predikant te VGravenhage en J H Landwehr geref predikant te Rotterdam Eene oantine ruimaoboots voorsien van de noodige mondbehoe tea nl aanwezig zyn op bet lommerryke feestterr waarop de bezoekers die van elders komen dóór oen vyftal feesttreinen zulleit vrorden aangevoerd Op het landgoed Batavia onder Drnten is p ju igaTond 9 uur R J oud 74 jaren door ftjn by hem inwonendon pleegzoon J P die opangs gehuwd was met drie spadesl en vermoord De dader die zwaarmoedig was heeft berouwvol alles bekend Hy is in arrest De kerken worden tegenwoordig in deVereenigde Staten buitengewoon druk bezocht naar men nit Milwaukee bericht san een Pttitsch blad hetwelk ook die meerdere kerkscbheid toeschrijft aan de slechte tyden Mensobent zegt de berichtgever die vroeger er op roenden nit beginsel nooit naar de kerk te gaan ziet men er nu onder de aandachtigsto toehoorders Men ziet in de kerken allerlei gezichten die men er niet verwachten zon en wien het ia aan te zien dat zy den nacht wydden aaq wereldsche genietingen kortom het kurkgoan is meer en meer een mode geworden Eu juist daarom worden de kerken Voorloopig n niet vergroot al zyn zy op het oogenblik te klein om allen bezoekers een zitplaats te verleenen Inknsachen nemen vele yverige predikanten deze gelegenheid waar om den nereldlingen dnchtig de lee te lezen Da zwarte bende Bunde Noire du Centre welke geruimen tyd in Hen ouwen eeu aar tnl diefirtallen pleegde van Jan 1892 tot Nov 1893 een zestigtal zal nu voor het gerechtshof te Beiden terechtstaan Er tyn dertien beschuldigden onder welke twee vrouwen Eeo der voornaamaten van de bende Van Ham bögeoaamd Manchet stelde sich in Nov 1 1 vrywillig in handen van de politie en wees zyn medeplichtigen aan Twee decer Delhoux en Dumeunier zyn ook schuldig wm den moord van een pachter te Nsast vau welke misdaad Van Ham alleen geweten heeft Vele penonen uit Friesland speciaal uit de gemeente Gaaaterland die het vorige jaar naar Amerika zyn g aan om lotsverbetering te verkrögen keeren van daar terug welk voorbeeld nog door velsn zon worden gevolgd indien bet noodige geU voor den terugtocht aanwezig was Een Texelsehe visscher heeft nit de Noordzee een zeer vreemdsoortig dier aangebracht dat peel bruin van kleur is en naar een reusachtige spin geiykt De voelhorens of vaogarmen doen aan de pooten eener spin denken doch z onderling met aiymaehtige vliezen aan Ikanr verboi en In levenden staat is de rreemdsoortige zeebewoner versonden naar Natura Artis Magistra te Amsterdam Het dier geiykt veel oé den Octopus voorkomende in The Graphicc van 16 Jnni II Da kantonreohior te Schiedam deed gisteren nitspraak in de bekendb zaak van het vervoer en den opslt te Maassluis van ontplofbare stofifen en veroordeelde den heer G D directeur der Bei ngsmoatschappy tot f GOO boete subs 30 dagen hechtenis en jhr M B destyda ingenieur der Moatschappy tot 3 boeten Tan f 50 snbs 3x1 dagen hechtenis Te Pnrmerend kwamen Maandag jl twee net gekleede jongelieden een goudsmidswinkel binnen en wilden een gouden medaillon koopen Toen zy beweerden geen geld geno by zich te hebben gaven zy vyftig cents in pand en beloofden straks het ontbrekende te zullen voldoen Na hun vertrek miste de juwelier ééa diamanten dasspeld van een kaartje w genomen de andere hadden zy laten zitten daardoor kwam de diefstal uit De politie had spoedig de jongelieden in handen Mocht het denkbeeld verwezeniykt kunnen worden om de jeugdige Koningin eene voorstelling te geven van de vprachillende eigenaardige kleederdrachten in de prov Zeeland gedragen dan zooden er 15 kleederdrachten te zien komen waarvan de voornaamste uit de volgende streken P Zuid Beveland protestantsche dracht 2o idem roomsche dracht 3 Nieowland en Arnemuiden 4o Walcheren 5o Thplen 6o Noord Boveland 7o Schouwen 8o Duivelend 9o Oostelyk ea lOo Weatelyk ZeenwschVlaanderen Vooral de kleederdracht van de boerinnen in Oostelyk ZeeuwachVlaanderen is typisch doch niet mooi wegens den grooten omvang Indiep b v drie boerinnen uit het land van Akselc in de Ealverstraat te Amsterdam liepen zou de geheele breedte van den straat voor hun noodig zyn Fnsch en glunder is de kleeding van Walcheren mooi zeth die van Zuid Beveland Al deze kleederdrachten zijn echter nooit als byv in Friesland tot de steden doorgedrongen maar altyd tot het platteland bepaald gebleven Eet Land ouwfeest R u en wind tosscheubeide voor een minuut of vijf een zonnestraaltie zoo waa de dag van heden We maakten ons een beetje ongerust dat zulks van invloed zou zyn op de tentoonstellingen de feestelykheden op heden geen nood echter We zyn die afwisselingen van het weer in ona Vaderland al zoo gewend en als het hart feest viert dan deert ons een beetje hemelwater meer of mm niet De inzendingen op de veetentoonstelling waren dan ook talryk Wat een pracht van dieren en al is men dan geen bepaald kenner de fraaie vormen en de liake bouw nopen iedereen tot bewondering Zelfs de afdeeling varkens anders nu zulke geliefde schepsels niet dwingen u even te blgveo staan en verschillende moeders met hare kindertjes te bewonderen De moeder is gewoonlyk heel vadzig en onverschillig voor de hooge eer die haar te beurt valt maar de kleintjes zyn vrootyk tis of ze esefEen welk een gewichtig evenement dit in bun leven is En dan het verzamelde pluimgedierte die prachtige toornen boenders en de niet minder fraaie collectie duiven En daar tusschen die goede schapen die a zoo erg scbapeiig schynen te vragen wat is er toch aan de hand Aan de andere zyde het rundvee en de paarden Deze atdeelingen zyn meestal goed bezet en dit was ook nu het geval Welk een prarht van dieren waarop het oog met welgevallen rost Neen onze veesti l behoeft zich waarIgk niet te schamen by zoo n gelegenheid ziet men eerst wat eêls Afzonderlijke vermelding verdient de afd xSpannenl Tuigpaardpn ingespannen € waaraan alleen de heer C de Goey alhier heeft deelgenomen met zijn beide aaie zwarte merriën Alida en Anna We zagen er genoemden heer met zichtbaar welgevallen bystaan en ja ook ons Goudsch hart begon te popelen dat ook in dit genre Gouda kan concnrreeren De beer De Goeg verwierf dan ook twee eerste prgzen We laten hier de verschillende bekroningen volgen Rystieren inl ras geb 1892 Iste prys G van Dam Hekendorp zwart Blaar en 2de prgs M Laan Rzn Beemster Aurora No 2461 N B 8 No 633 N H B S Rystieren inl ros geb 1893 Iste prys Ph van der Br n Waddingsveen 2de prgs J Benjamin Cz Beemster eerv verm G de Graaf Jz Weespercurspel Melkgevende Koe inl ras 4 7 Jaar 2de prya P de Graaf Gouda eerr 4er Wed J de Zwart Moordrecht Vaarzen inl ras Iste prgs P de Graaf Gouda Stierkalf geb 94 Iste prys J Laan Bzn Beemster 2de prgs D Hogetoom Beemster KoUkalf gab 94 2de prys P de GiLaf Gouda De besta vette Os het meest gpjhikt voor de slachtb Iste prgs C van Veen Az Gouda 2de prys C M Ham Vlaardinger Ambacht aanf ooht door C vu Vaan As Da be ratte Kot hat mMstgaaohiktroor de slachtb Iste prgs C Christiaanse Jz Leiden 2de prys dezelfde Twee stuks vetttf schapen Iste prgs C Chriitiaausche Jr Leiden 2de prga 8 van Sobie Jr Rotterdam Vet varken 2de prgs A Brakel Gouda Fynste en vleezigste varken 2de prgs A Brakel Gouda Inl Ramlam Iste prgs L Piek Oudshoorn 2de pr dezelfde Twee inl Ooihunmeren Iste prya L Piek Oudshoorn 2e pr dezelfde Schoonste veraameliog Schapen Iste prgs G Dorrepaal Az Koud erk 2de pr dezelfde eerv verm D L Horneman Gooda Afd Varkens Beeren gr soort geb in 93 Iste prys J den Toom Berkel en Rodenrgs 3de pr H P F van Roosendaal Kockengen Beeren kl soort geb in 93 Iste prys J den Toom Berkel en Rod nrys 2de pr s H G van den Berg Capelle m d IJsel Zeugen geb in 93 of vroeger Iste prgs D van den Akker Nzn Alfen a d Rgn 2de prys dezelfde 3de prys dezelfde eerv verm J C van der Torren Waddingsveen Een toom Biggen 2de prgs J 0 van der Torren Waddingsveen 3de prgs D van den Akker Nz Allen a d Rgn Toom Kipwsn 1 prgs M C Piak Czn Oudshoorn 2de prys N J van Wgk Gouda Kloek met kuikens Iste prys M C Piek Czn Oudshoorn 2de prys A Lambert Gouda Toom eenden Iste prys W Noordzij Jbzn Gbarlois 2de prgs H J Renting Haarlemmermeer Collectie duiven late prga Ricbard H Linn Schoonhoven 2de prys D W IJiael de Schepper Oonda Verzameling Postduiven Iste prys Richard H Linn Schoonhoven Niet gevraagd by het Programma Iste prgs H G van den Berg Capelle a d IJiel Bij de keuring van paarden die gisteren plaats had tenzelfden tyde dat de algemeene vergadering zitting hield was de nitslsg de volgende i A van der Spek Ain I paard ingeeohreven in het Stamboek en eene rykspremie van f 50 C J V d Torren 1 paard ingeschreven in het Stamboek Ph V d Breggen eene rykspremie van f 50 het patfrd was reeds in hat bftmboek ingeschreven Dezelfde I paard ingeschreven in het Stam boek en eene rykspremie van f 100 Dezelfde eene rykspremie van f 50 het paard was reeds ingeschreven De bekroning der Paarden volgt mo en Bi itenlaodscb Overzicht De miuiDg in de afdeeliog der Fnaiobe Kamer lorer het we ontwerp tegso d anarchisten Bchgnt gDDflt Mea berekent dat 235 leden er TOor 165 er tegen zyn De radicalen en locialisten zallen het wetsontwerp met alle kracht beatrgden Toen het ontwerp in de Kamer waa roorgelMeu protesteerde de hnkerzydü heftig Vóór de minieter de epreekplaati rerlaten had nep de socialist Millerand cQy hebt de pijnbank vergeéen waarop toejaichingen rolgden Ken andere IkfgeTaardigde aeide Het is het keizerrijk üa ean ander cNwn de restauratie De Temp dringt aan dat mst de nitersta zorgrutdigheid zal worden aangegeren wat als anarchistische misdrgren moet worden beschouwd op dat de wet geen verkeerde nitwerking zal hebben en als wapen tegen de persTrJhaid gebruikt wordt De rijsche gemeenteraad heeft met 38 tegen i stemmen den wensch uitgesproken dat Je Kamer het regeeringsontwerp zal verwerpen Drie leden ago aar de Kamer a evaardigd om het verlangen bekend te maken Bg hét aftreden van het ministerie Casimir Perier Verdween het begrootiogsplan van den minister Bnrdean en daarmede het met groote kunst nttgewerkte ontwerp voor eene belasting op woning en bwlieoing een verkapte inkomstenbelasting iüeoe commissie zal eerstdaags verslag uitbrengen over een ontwerp voor ee ie directe lokomstanbelastiug dat Mtandagi door den algevaardigde Cavaignao warm verdedigd ia De K mer denkt nu aan niets anders dan aan bet herstellen van t b gins 1 van gezag aan politieke en kerkelgke pacificatie Cavaig nao wilde nog iete meer In den blinden gver voor de verdediging der maatschappg wil bg dringend Jwerk als belastinghervorming met over het hoofd zien Dit moet de taak zgn van d repoblikeiiuche partg daardoor kan ig bet vertrouwJh der democratie winnen dat haar het vereisohte gezag kan verschaffen Uit de mededeelingen in de Duiteohe bhiden blgkt dat het bealn van den Rgksdig om de rageefing nit te noodigen tot intrekking der Juzuietenwet met algemeene stamelen door den Bondsraad is verworpen Ook Beieren stemde te en toen beslist was dat de orden van den fieiligan GMii Zwart patus en de Bednnptoiiatu niet mau bahooim tot daaan de Jesaieten verwante ordan n 4ni wadcf in het Rgk kunnen worden toegelaten Het voorstel van Beieren waa hoofdaakalgk gegrond 1 opda verklaring van voorname daaknndigenc t er geen reden bestond om gelegde orden als ttaatogevairlgkc I beaohouwsn 2 op den wensch van den Prinaregent dat de Kademptoristen die steeds de hewaardars tijn geweest van de koninklgke graven van het Bais Witttlsbaoh t AltSlting weer aoaden worden towelatan tooals vorat Biomarck hem fMda in 1889 beloofd had on 3 op de me ntng der Beiersohe regeering en dit is vetrowag het merkwaardig 1 dat de Radamptoriatan onontbeerlijk iga om het doordringen van sociaal democratische bagrippen onder da landaIgke bevolking van Baioen met gunstig gevolg tegen te gaan Oeen vragaa dna naar raaht tuut alleac ntiliteitabejag I Tegelgk echter gaait hel liberale gouvernement met zoo te spreken ean niet gering bewgs van de zwakheid der liberale beginselen in den strgd tegen deiociattdemocratie Wat de tpaten van den Heilign O aw ta betreft vooral m Oost Afrika hebben deie vol gens het getuigenis van den protastanteohen m oor Von Wiszmaon zooveel tot verbetering van den toestand bggedragao dat ig daarroor openlgk lof en dank verdienen Raeds meermalen werd in den Rgkadag ar op gewezen dat het ongewenscht is dat de leden dezer orde hun opleiding in bat bnkaaland voornamelgk in Frankrgk moelaa genieten zoodat het meei ndeel der in Doitaoh Ooat Afrika werkzame prieaters niet eena de Dnitsche taal machtig ia Hieraan hoopt men dat aan eind tti komaa door de beslissing van den Bondaraad Dinsdag is de toestand te Ghiengo VMino beterd De proclamatie van preaidant CllM land in verschillende talen vertaald an op groote schaal verspreid e rondgedeeld bean in de kringen der vrqemMingen emen hoogst gnnstigen indruk gemaakt De aanhangers van Cleveland te Chicago dragen na hl ne vlaggetjes ter onderacheiding Van da wHta linten dergeneo die met de werkstaj srs sjmpathiseeren Op den Northern Pacifi spoorweg is de doorloopende treindieost hervat onder beacherming door da bondatroepen Dit maakt het mogelgk de vela honderden reinigers te vervoeren die door de Spmg ndaiyk mran ingekwartierd in boerdermn lange hare lijnen Ook elders is de toestand beter geworden behalve in Califoroig Evenwel dreigt de tegen heden verordende algemeene werkstaking de verbetering weder weg ta zuUan nemen Te Chicago zal het vruk worden gaetaakt door de volgende arbeidersbonden bakkers sigarenmakers matrozen en jjzergietars De vereeniging der arbeiders in de steenkolanmjjneu heeft besloten in alle mgnen het werk te staken welke de onder boycott gestelde spoor wegmaatichappijen van S aankolen voonian De grootmeester van da sBiddars vaa den arbeidt heeft verklaard dat een millioao der leden over het geheele land den arbeid znllen staken Er werd beproefd te Chicago eene openbare samenkomst te houden doch dit werd door de politie op grond van Cleveland s proclamatie verijdeld De aanvoerdars der werkstakers traohtten toen in het geheim te vergaderen De eigenaardigste werkstaking te Chicago is die vsn de jongens in dienst van de zes voornaamste dagbladen welke da leiders der werkstaking bestrgden In den Senaat der Unie is gisteren da werk staking ter sprake gebracht Pfefbr hiald eena socialistische redevoering welke antwoorden nitlokte van andere senatoren dia Clavaland s beleid verdedigen BnrgarlUk Stand BaenwUk GEBOREN Alida Adriana ondws A van Vliet en C M Klever Apolonia ooden J van Os en J M van den Boogaard Floris ouders J Sloof en N Ooaterom Johanna ouders M Schouten en D van Ea Johanna Wijnanda Anthonia onders A J da Goeg en J M van der Spring OVEKLEDEN W van Dort 18 j KARJKTBaBIOHTSN OondS 1 Juli 1S94 Oiaasa weiaif asagavawd Fqjsw londer veraoderiag Tarwei leeawsek Jt 1 lOb l in srs dito e lOi t lO ArDijktnds MO l I U FaUst iJO i Ui BMda mmm i dito winter ƒ i Som Zewweshe B 4 8 40 Polder ƒ l Baitenlaadseke per 70 k 7t i Oeisti Winter i Zomer i t CbevoUUr 80i 6 B Hsver per keet ri f 4 10 per 100 kilo 7 l ƒ 7 7 Unaapiasdi UUndsok 10 16 f 10 10 BaiMUadeske ƒ i 8 10 Kanorimad 80 k tt KooUaad f ftwtm IlssUag i 7S niet kskeada f l f Booueni Bmicebooaea f l f Wine boooen k Doivenboonen fl H k 7 Puidsaboooea l Mals per 100 KiU Boni Aaeriksansahe 40 k ƒ MO QnquoDtiae 8 il M XuaxÈO Malkvtt pade aaavoar HaadM en