Goudsche Courant, zaterdag 14 juli 1894

No 6402 Zaterdag 14 Juli 1894 33ste Jaargang Jt at rooral op de ECHT mat rood ieM JV fiOOMHE COHAME Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T r jOberiahnstein BIMCTEURBtR VICTORUBROH OBtRlAf JtSWR De üitgyve dezer Courant g eschiedt dagelijks met uify ondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden gephatrt t l 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Daar Mfinffinhnppif tot Jix jloitatie der Victoria Bron ilfvojffinfl tp Jiotfprrtnm ZiiidbUwk S Verkr gbaar in t Hoofddepdt voor Gouda en Omstreken SLOTKMARER en Co per heele Flesch ii 18 cent per halve Flosch li 13 cents Kruik il 17 Kruik ii 13 terwgl voor de ledi ge Flesschen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Kruik 1 cent Kruik 1 cent Kraepelien en Holm s Qiiioa LarocheQ u i SnocHE Is de meest Krachtige en Versterkende RIMA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeren Bekroond mei EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES VerkrSgbaar in flacon il f 1 90 en 1 DepAt te Qouóa bg den Heer A H TEEFE Apotheker roorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Mederlandsche Stoombool Maalschappij De Stoomschepen BAT A VIMB kapt J SAUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaai te Londen prjjiM nuUg Tetta varknu nade aanion iiaiidal red IB il M et per half KO Biggea voor EogeUnd red aanvoer handel matig 17 i II et per half KG Ifagera Biggen goede aanvoer handel ttng 0 76 i ƒ I ÏO per week Vatte nhapen goede aanvoer handel vlug 16 i 28 Lammeren goede aanroer handel vlug ƒ 7 i 14 Nuchtere kalveren redal aanvoer handel tlog i f 13 Oraikalvenn eenfge aanvoer 10 1 0 Aangevoerd IM partjjen kaai Handel matig Ie auiL ƒ 4 i M e qual 0 k f J8 Zwaardere f il l f NoordHol landieho 1 Boter goede aanvoer handel matig Ooebotef M l f K Weiboter ƒ 0 t k f M p Kilo Womna vergevorderd SeUioen worden jg Mt aO KOBXIVO VEBKOCBT A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam Vor kn ilotkoeri SS 101 A 10 i 8 101 lOJVi 78 8 A 7 78 6 Vu 104 61 1411 18 107 68 87 100 4 87 666 619 108 81 108 109 ISBV 10 lOl j 186 99 68 80 108 100 180 183 108 46 ♦ 181 m i S8ï v 8 11 JULL KinnuiiD Cert Ned W 8 i i dito dito dito 8 dito dito dito 8 i Homu Obl Qoudl 18 1 88 4 taLII Inuhrijving 1861 81 5 Oonnra OU ia papier 1868 t dito In lilver 1868 i tmnokh Oblig met ticket dito dito 8 SviUXS Ubl Ooit ie Serie 5 ditoOaooni 1880 4 ditob lBothi l88 4 dito bil Hope 1888 80 4 Uto ia goud leen 1888 8 dito ifito dito 1884 8 ItAWi ParpeL aehuld 1881 4 Tnuu Oepr Conv leen 18 0 4 Oec leeolng serie D Oee leeoiuK wrie U ZsnAn nir Bec v obl 18 t ICixioo Obl Buit aeh 18aO 8 Vnmniu Obl 4 onbep 1881 AwnaoiJi ObligatUn 1861 S i BonnnxK Bied leen 1886 8 i Hu N A r Hacdeliv land Arandib Tab Hu CirtUoBlen SuiHaitiehapptt dito Arab Hypothiekb paodbr 4 Oalt H f der Tontenl iind Sr Hjrnotheekb paadbr 4 Nedariaadiehe bank laid Ned Handetnaataeh dito N W kPao Hyp b pandbr Bott Ujrpotheekb pindbr 4 Dtr Hxpotheekb dito 4 Ooama UMt Hong bank asnd Kun Hnnthaekbank pindb 4 i i eiw4 Eqnit hypotli pendb 6 48 Maiw L Q Fr lieo cert 8 n Holl U 8poorw My aand Hj tot Binl V Bt Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTlUI Spoor l 1887 88 A Sobl 8 88V Znid Iul BpwmU A U obl 8 Fou Wiruhau Waeaen aand 4 Bun Or Buu Bpw Mij aand 8 Balliaohe dito laad Sa t 96 1001 ïallowa dito aand 6 e8ViIwaag Dombr dito aand 8 104V Eink Ch Aiow Sp kap aand 8 1881 LoK wo8owait Bp Hl oblig 8 lOi i Oral Vitebik dito oblig 8 10i iZeidW t dito aand 8 65Vi dito dilo oblig 4 1 WU 19 13 Vl AllunA Oent Pao 8p Uii obl 6 lOOV Ohio k North W pr 0 v aaud I ISS i ditoditoWln SL Petei obl 7 1 188 DioverkBioQr 8pm cert v a l illiinoUGenlnl obl In goud 4 88Vi Loulir k NaibvilliiCert v aand 44 Meiioo N Spw Mij lebyp o 6 88 Min Kaniai V 4 pot pref aand 18 N York Ontario k WmI iind IS i dito Pennl Ohio oblig 8 101 Ongon Cahr Ie hvp in goud 8 74St Paul Mlnn k Manit obl 7 UI Un Pac Hoofdlijn oblig 6 lOSl idito dito Lino Col la hyp O 8 88 i Qixani Can 8outh C ert v aand 47 Tk O EalU kNav leb d c O lO i Amslerd Omnibui Mij aand 188 Bottard Tramweg Maali aand 107 m S9V Nln Stad Amlterdam aand 8 108Vii Bud Koltonlam naud 8 108 s BlUlia SUd Anlwerpenl887 8 lOS il Blad Braml 1886 i i lOi a HoüO Thein Begullr OeialiKh 4 ll8 OoniKK BtaiUleening 1860 8 lHVl K K Ooit B Cr 1880 8 Brilin Stad Madrid 8 1868 Si i V r Nan Bei HvD Spohl oert 8 108 ADVERTENTIËN V Heden overleed na eene langdurige ongeateldheid iu den ondetdom van rnim 58 jaren mün geliefde Echtgenoot de Heer OERAHDDS JACOBUS STEENS ZUNIN Ridder in de orde van den Nedeil Leeaw ana Diractear van de Stearine Kuraenfabrielt Qondai Wed STEENS ZIJNBN VAK DIE DoK8 BaumuUu hmntn nitt uordtn a iinieA Qoutla 11 Jali 1894 N IEUWE BESSEN 80 c per L 65 c per Fl onovertrefbaar van qnsliteit bij J F HERiyiAN Zn Tiendew DIEl STBODË Gevraagd tegen AUQUSTDS eene D1ES8TBODB Adrea C G LANOEBAAB Zangttrut G 93 Terstond GEVRAAGD een P G niet beneden de zestien jaar Adrea TURFMARKT 62 Voor GOUDA en omitrekon wordt GE VRAAGD een issss ®@ Toor een LIKSVBSTOKEBIJ togen 10 percent provisie Franco brierea motto Biiziqbr aan het bnreaa van dit blad J DE VEl MARKT GOUDA Boek en Muziekhandel beveelt zich aan tot de levering van BOEKEN enz voor B B S en Qjmnaainm FEANSCHE STOOMVERVEEU BN Chejnisebo WasscberiJ VA H ÓPPEi HEIlllER 19 KruUhade Botterdam Gebrevetaerd door Z M den Konihg der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Boer A VAN 08 Aï Spaoialiteit voor het atoomen en verven van nUe Heerenen Dameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toornen van plache mantela veeren bont enz Gordynen talelkleeden enz worden naar de nienwite en laatate methode geverfd Alle goederen hatzg geatoomd of geverfd worden onaohadel k voor de gezondheid en volgeni ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryaen 2S gedaald Te atoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week De NIEUWE LONDON doethotgraie Haar binnen enkele dagen verdwonen maakt het glansrijk en zacht ia onscha delgk voor de hnid en verft niet Prija 85 cent per Bacon en 1 50 per dubbele flacon AlleenverkrtigbaarbijJ A CATS in den Papiermolen Oouda Naar buiten franco per post 15 et por flacon hooger GEBR TERWINDT Waalsteonrabrikanten JAARLUKSCHE PRODUCTIE van 26 UUlioen Steenea Fraaie Klenr Scherp gevormd Oümmtmdi Kwaliteit Oonourreerende Prüien Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland rraagt Tranen en Uonater Oouda Baalpandnik vaaA BaratXAM fc ZooMt 346e Staatsloterij De Trekking begint MAANDAG 16 JULI a B LOTBS en OEDEELTBN van LOTES zgn te bekomen ten kantore van de Collectrice Wed A C Cosijn Wflt beste iawrjiTinff t gen Jioht Itnl Bheumatiek Lendenpynen kortom tegen j AnfcerPainExpeller pqunTan leriai aaid f $ b DMt liet buil nmt aan ie wenden tegen = g AnkerPainExpeller lffl ntoet dos staeda in ieder tmisgezin E Anker Paln Expeller Pi B 60 oeat 75 oent n 1 25 de flesch Tooriünden in da meeate Apotheken en b j T Ad Riditer It Co te Botteidam Te Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt Cognac rinRoi 1 1 40 de Liter D OOONAC riN BOtt tna de 6oci fr Ationtpttê noor bot g eheel luiil ooj h ranod tioettanlgliediMi gunitlg beRftml wordl levert in voiiigfldé b iUAiide fleasohen TkD 5 Llwr lnhoa voortlttn vKn het ati ïwiUt P P VAMBAMEI HOOa UlUlaltaacl YorkrijgbMr bU P H J v WANKÜM flrma Wed P J MELKERT Ooathaven B 14 Gouda Advertentiën in alle Binnen en BuUentandtehe Co ummten worden dadelgk opgeionden door he AdvertentieBniwn vu A BRINKMAN t ZOON tt OoMb Vraagl een proel Tan de echte T0EA7E WUN aanbevolen door de grootste geneesheeren van het bnis J m Stetn Ërdo Héaje naby Tokaj HoDgarye Te bekomen by C van VLIKT MARKT ISa Onfeilbaar Uiddel TBOBN Muenza Hoest Borst en KeelaandoeDiii ii MELIANTHE Superior Borst Uooig Extract Bekroond met Eere Diploma en Oonden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1803 World a Hygienic Expoeition Chieo Samengesteld nit de meest heilzame beatanddeeleo is aangenaam ran smaak mat versterkend en zacht pnrgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geeb hai esin ontbreken MELIANTBE is het beste middel der wereld H K vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIQBLO EH Bamatra straat 267 Dm Haag Verkrggbaar bg P H A WOLFP Diogiat Markt Oouia BINNENLAND GOUDA 13 Jnli 1894 Naar wg vernemen zal morgenochteDd de begrafenis plaats hebben van deo Heer G J Steens Zgnen Ten half elf nnr zal het manael k personeel zich Tereeoigen op de Kaarsenfabriek en van daar zich begeven naar de Ooathaven om hem grafwaarts te geleiden Het vroaffel k personeel vereeoigt zich ten 11 aur op de fabriek en gaat van daar naar het kerkhof Bij de voortzetting van het admisiie examen aan het Gymnasium ziJn heden toegelaten lie klasse D A Torster 1 Afgewezen IHe klasse H van Reemsdtjk 1 Afgewezen IVe klasse L J van Voortbuysen voorw Ve klasse B van der Wal In plaats van op 17 Juli a s zal er op 24 Juli weder een orgelconcert plaats hebben Oit uitstel is gedaan vooral met het doel de jongelni die dan op de scholen vacantie hebben in de gelegenheid te stellen ook eens vun die gelegenheid te knnnan profiteeren Gisterenmiddag circa 5 nar was in de Zwftminrichting de jongeheer W H haast verdronken Hg wilde op den rug zwemmen maar kon zgne beenen niet meer uitslaan Eensklaps zook hy ware de zvremmeesler niet zoo bg BtflfiM geweest dan was het zeker minder goeo ÏQst hem afgeloopen Door de politie alhier is aangehonden B G die nog 5 dagen hechtenï i moest ODÜergaan De nitsli vau de ringrydery op heden is atdns prys Dames good horloge mej A r d Heuvel oit Willeskop 2e prga Berl zilver servies op blad Mej W V d Dool uit Moordrecht Se prg Werktafel Mej van der Straaten iH Gonda 4e prgs Bloempotten op standaard Mej v d Broek oit Moordrecht Iste prgg Regelatenr Héeren J Peeters Bit Goada 2de prgs Stagere Aug van Oonchot nit Gouda s rijs 2 schilderijen A Koot oit Moordrertrt De laatste eener FamiÜe Naar het Tranach 68 Geheel verdiept io dese treurige beschouwing hoorde z den tuitnasD niet naderen die zuoliteud altriep Dtar is i dst hy gatroffeo werd freule en de sohurk die hem vermoord heeft mo t geaohoten hebbea vaii de plek waar gy thans staat Eliza sidderde en sprong onwillekeurig drie passan aehterait toen zij hoorde dat zij ongevaer op dezelfde plek stond waar de moordenaar gestaan had Het was Diet geheel juist De ellendehng had zeker iets verder gestaan voor een perk met hoogopgoand struikgewas waarachter hg zieh ongetwijfeld verboten had Maar zaer waarsobijnlijk was dat bij hi r langs gekomen wat en als Karel geloof verdiende was h evenals Ëlize binnen gekomen door het hek en had hy denselfdea weg gevolgd als z Neen prevalde sy irueen t is onnK elyk De Biuiter kon zulk een afsohuwelyka misdaad niet gepiep hebben Hij I riep de tninmaD hy die voor onzen goeden meestwr door een vuur geloopen zou zyn I Hen mag ta gaa wat men wit maar nienand zat my ooit doen gelooven dat Piet den baron vernoord heeft t Is waar er syn hifr lui wisn t gelakt is hem ta doen amstaersn maar ik set t aan om hooB te laten veroordealen 4de prys Bigarenkast £ van Q nt uit Willeskop De heer J M Noothoven van Goor reikte de prgzen onder gepaste toespraak uit Het torenuurwerk te Lekkerkerk heeft thans een verleden achter zich waarop men in den iaatsten tgd niet heeft kunnen roemen Voor eenige weken is het onder toexic t van den heer P Yelthngzen albier geheel in orde gebracht en beantwoordt het thans weder volkomen aan het doel De jaarlljksobe aljjemeene vergadefing en groote weditrgd van den Nederlandscheu Schaakbond zullen dit jaar aanvangen te Rotterdam op Zondag 12 Augustus Het programma omvat A Zondagmiddag VZ uur algeraeene vergadering in het Tivoli Café daarna gemeen scbappelgke maaltgd B Zondagavond 8 nur blind séance van Hud Loman C Maandag en volgende dagen telkens des morgens te 9 nren wedstrgd in twee klassen om geldprgzeu tot een gezamenIgk bedrag van 300 gulden Een onbekend persoon naar gissing 40 jaar tamelgk gezet gebruind geUat kort geknipt bruin haar es bruinen knevel zich noemende Reuuei en sprekende de Franscbe taal beeft zich onder bedriegelyke voorgevens in het bezit weten te stellen eeoer som van i 120 ten nadeele van J P D Lenting steepbootreeder wonende Ruyterkade No 98 te Amsterdam De commissaris van politie in de Ie sectie te Amsterdam verzoekt opsporing en bericht Te Druten heeft zekere J P den 75 jarigen R J bg wien hg inwoonde met oen cherp voorwerp in drift doodgestoken De scboldige moet sedert eenigen tgd Igden aan zwaarmoedigheid Woensdag hield te Baarndeafdeeling Gooi en Eemland van de Ned Maatschappg voor Tuinbouw en Plantkunde een druk bezochte vergadering De aanstaande bloemen ten toonstelling welke van 2 tot 6 Augustus te Baarn zat gebonden worden werd besproken Bepaald werd dat de termgn van inzending met eene week zal verlengd worden Ook werd voorgesteld een adres te richten tot den Minister van Binnenlandscha zaken met verzoek om aan de openb scholen ook cursussen in tuinbouw en plantkunde te geven urDe boer van de Fazantenhoevo lieschuldigt hem irHy en andaren De brigadier van de ryksvald waobt en misschien ook wel da zoon van den overleden graaf Da heer Rudolf van TriohtvoordeP Maar goeie man hoe kom js daar du ooo P Geloof je dan dat hy een vyand van De fiuiter isP Och freule t is maar zoo u gedachte van me In elk geval is hg t niet dia Piet aangakloagil heeft Hy wus ver van hier toan man dieii anat jougen arresteerde Als hy t niet is dsD is de Poorter t toch tekar en de Poorter is met lyf en ziel aan ham verkaooht of Haver t zyn twee banden op één buik Ëltze bod knsnec antwoordsn dat de heer rau Tnchtvoorde de houding vaa zyn pachter in de hoogste mate afkeurde maar zy wachtte ziofa hiervoor wel omdat xij dan zou hebban moetefi erkenneo dat zy den eigenaar van de Fazantenhaa s zooeven ontmoet had Ziet ga freul ging da tuinman voort men besohutdigt Pieter men beeft de etrcopers beschuldigd maar de sohark die het schot getost heeft wandalt rustig door h t land en by moet lich wal vrooiyk maken orer de stommiteit van de reehtars Ik hen hem niet maar wat ik wel weet is dat er hier in den Iaatsten tyd ze r sondertinga dingen gebeurdeu Men kwam des nachts in het park n salh io het kasteel Wat z ja daarP vnwf Elise met alle aandacht lutsteraDd Ik hab dt D kerel Diet gezieD maar ik beo ar seker van dat hy maanaalen tot aan de twoede verdieping gakloDuaaa fs w selft aaar de derda K k fien jong memje te Arengosse Fr dep Laades heeft een moord gapleegd maar om hawn vader te verdedigen Barsacq opzichter op de goederen van Baron Gérard een nist algemeen bemind man werd Onverhoeds aangwallen door zekeren Labonal die hem onbarmhartig sloeg Op zgn geroep vBBi mDord c kwam zyn vrouw toesuellen mtor ook zg kreeg hevige slagen Toen kwam da dochter van den opzichter Maria Barsacq er op aan met een revolver in de hand en zg loste na een herhaalde waaraohuwiog twee ohoten op den aanvaller waardoor deze doodrigk gowond neerviel Maria Barsacq werd in hechtenis geoomen muur waarschijnlijk zal zg om de bijzondere omstandigheden waaronder de moord gepleegd wwd voorloopig weder op vrije voeten worden gosteld Voor het Gerechtshof te Leeuwai en heeft ia hooger beroep terechtge taan J Barger ontslagen predikant te Harlingen thans iu hechtenis die wegens moord op Mej 0 Mirande te Harlingen den 6 n Maart 1894 door d t Rechtbank te I eeuwarden is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf Raporteur was de Raadsheer mr Van Nes van Meerkerke Getuigen werden niet geboord Na het versWg van den rapporteur onderging da beklaagda een langdurig verhoor Hg bekent Mej Mirande alt jaloerscbheid te hebben gedood doch ontkent daartoe te voren het pUm te hebben gehad De beklaagde is blgkbaar vermagerd hg ziet zeer bleek was dikwgis in zgn antwoorden uitvoerig en ook ontwgkend hg zag meermalen rechts en links in de zaal en weende van tgd tot tgd De advocaat generaal mr van Panhuys betoogde in een uitvoerig requisitoir dat de beklaagde schuldig was aan moord en eischte bevestiging van het vonnis der rechtbank De verdediger mr Buma bestreed de qualificatïe met voorbedachten rade en vorderde vermindering van straf Uitspraak over acht dagen Het uitstapje gisteren door de leden dnr intern conferentie voor privaatrecht ondernomen naar Marken Volendam en Ëdam had met vele tegenspoeden te kampen die gelukkig echter alle zgo te bovei gekomen Behalve de ministers van buitenlandtcbe en binnenlandscha zaken nam ook de minister van waterstaat met zgne ecbtgenoote aan het tochtje deel evenals de gezanten van Frankrgk Dnitschland Italit en Portugal enkele met hunne dames B Sana naar dien wildao wingerd fraala bakyk ham maar eeos goed aandachtig en ga solt da sporen dis er op aobtergeUtan zyo nog sien De ukken van dien boom hebban vaal van een trap uietwoarP Freule Bartaa kwam naderby ao ug thaus dat ds stan en de takken van dan boom op vsriehillende plaatsen l escbadigd waren atsof xware met spijkers iKtlagea lobodoen er berbaaldeluk op haddon gerust Terwyl zij nauwkeurig keelc bemsrkte zg dat desfl indrukken het snenigvuldigst voorkwamen op de takkqa m de oab beid van da venstars van mevrouw Vau Haaswaerd Toan drongen al de har iDDsriDgan die zij tiewoard had ran dien venohnkkelgkan Sint Hubertusdsg sieh plotsding weder aan baar op Da man dien zij op verzoek van haar zuster moest verbergen was langs dian weg binnen gekomen Na de misdaad bad Marinnna het verzoek dat zy voor daa dood van baar aobtgeooot gedaan had niet harnieuwd De bewuste man had dus oen middel moeten vinden om ta vlnobteii Khze keriDDerda zieh ook de iiesahiedenis met de looden ploOf op last van den generaal geapjjkard tegen de daur n toegang verleende tot het inwendige van den torau Op beval van dan burgemeestar was da plaat oa aakelt ar n weder verwyderd Ik sgo mijn éi t Vanier oo die fiC oer znstar wel eens wüleo zien zaïtfe tojf tuinman Je habt de sleutels van heffasteeL aigtvaarf Ja freole sn ik zal n t mnAf als ge t goedvindt antwoordde da da m n gwdiaustig Da bos sleatels hing aan een gott el om zyn middel sedert hg na bet vertrek van tya maeateres en ds bediendeu de aeniga bewoner van het kastaal was Uy ging da atstaaii trappoa op opoude da voerdottr hoorlgk op tgd vertrokken scheepte het g velschap ondanks de havige buien aich in op de Staatsraad Van der OudernumlaB waarop de directeur der stoomboot ondMrnaaing da beer A D Znr Mflhlen mede de reis meemaakte Een goed dejeuner gelevenl door dan heer Couturier te Amsterdam verkwikte da aanwezigen op da reis naar Marken waar man onder regenvlagen aankwam maar toch het bezienswaardige met genoegen opmerkte Dooh ziet toeu men weer den terugtocht wilde aannemen was de mogelgkbeid om naar Volendam over te steken geheel afgesneden Ten gevolge van den invloed van den Westenwind waahet water zóo gedaald dat men aelfs niet met botters de haven kon verlaten Daar zaten nu do hooge gasten buitenlanden en Naderlanden op het kleine eiland Marken zonder aeniga gemeenschap met den vastan wal an selfli de diepzinnigste priraatreohielgin thaor gttvn gaaa uitweg aan om aan deaa wadorraohtalgka vrgheidtbeneming te fmtkoman Da uatnor spotte met de leer en paste zoadar wattelgka voorziening bet middel van Igfsdwaug toa zoowel op bondgenooten als vreamdalingaa Eerst na een paar urtn brok devailosaingaM De bui meaitn van £ dam da baar H J Oalkoeo die zich groote moeite had gagevan om het congres te ontvangen bevroedda tom het gezelschap zoo lang uitbleef da redao an tond hat klaine pohtievaartaig dat op da Zni derzee dienst doet nit Da rvddingiplank waa hierdoor uitgestokm Ean gedeelte der reiagenooten kon daarmede naar Volendam over steken en kort daarna waren aan paar bottsva m staat andere leden vu het gazalscbap over te voeren terwgl ten slotte al de overigen mot een stoombootja naar Volendam werden gebracht alwaar bet gehaele gezelaohap doa eerst half zes byeen was Snkale dames hadden van dit laeioobtje nog al at te Igden gehad Maar weldra waren de ondervonden telaar stellingen vergeten dank tg de allerbartelgkrto ontvangst die de Edammers allen zonder onderscbdd met hun waardigen en gastrr an burgemeester den heer H J Calko don gasten hadden beroid In eaa aantal rgtai gen voorafgegaan deor eena aohle NoordboL hindsche ehau met vrger en vrgsiw or m ging men van Volendam naar Rdam waar de bnrgemeaster de gasten altarkeungst ontving terwgl openbare en partiouliare gebouw vlagen an de bevolking op s n Zondags gekleed de buitenlanders tocgniehte of tan derie in de kerk vereenigd was die later door hei gezelschap werd bezocht terwgl het orgel het Wilhelmus en het Volkslied speelde Waeshuis en Oode Mannen en Vronwenbuu war en liet hel jonge meisje binneotredeu H volgde baar op den vost Zü bevondsn zioh in eaa ruim voorhuis waardoor het gebouw in twee daelen ges tst ward to in bot middau wurvan de hoofdtrap zich bevond Badert kat vertrek vm da baroaas is gaan stok van zyn plaats gnet Mide de lDinm n Ik sou gaan sfHJker aanraken xooaer uw toeo Baing frmlo Alles behoort u thani bet baia m wot ar lioh ia tMvmdt Wie beeft jo dat toeh vortoUr nosg Etiso Diouwsgierig ladarean freule Te Dinan loopt bat praatja dat de genarsai u by hat testament aal h op doa daf van zijn dood gemaakt beaft alles ha n oagelatOBi het kastaal da tanderijan Men vergist zioh an ik aaaf je bat raakt dat rond to vertellen viel Ëliaa ben op boogao teoa in de rade Da ouda tuianan kook baar aens good soa en zog aan haar blik dat s gooD gakkaid aaakta Daarop liep hy voort aeo sooveol la srgor brom mood waaruit duidelyk bleaÉ dat h aaa doj mgore zuolar de voorkeor girf Laat OU naar bovan gaao soldo sQ daa voot zattanda op de oarsto trodo vm do trap Op da sarsis vwdlaping komaoda zag men rechts twao deuren oen groota en ara kloioa Deaa gaven toegang tot het sla vartrak vau inovroaw van Hanaweerd on tot de klaodkamer Links was aso laaga gang dia uitkwam in de verifakkou van den gooaraaï wear op dan aroud vao ds misdaad nisM goboard was