Goudsche Courant, zaterdag 14 juli 1894

dan ook beciohtigd an alle b woiien stonden m de wudeliBg der heeren en dames voor d dear Ten slotte rastte men oit ten hniie Tan den borgemeester waar meTroaw Calkoen allermiasaanist d bonneors waarnam en den gasten Terfersohiagen aanbood OngOTeer half acht braobt eene extra stoomtram de heeren en dames naar Amsterdam temg Bg bet afrJBden werden door een fanbrakorps de nationale liederen gespeeld en om 8 nre was men te Anutefcbuu temg De bnitenlandeohe heeren waren ondanks de wederwaardigheden der reit zeer ingenomen met het tochtje en Terxekerden Tolop genoten te hebben van het echt nationale dat zy gezien hadden Zeer erkenteiyk waren allen aan den burgemeester van Sdam den heer Calkoen en den wethouder den heer W Jï Tuijo die den burgemeester op den tocht ter tgde stond en roor hnn vertrek hfitnigdan zg dien heeren hnn dankbaarheid In het Haagsohe Bosch heeft weder eene aanranding plaats gehad Een brigadier van de artillerie die meteen meisje op eene bank zat werd plotseling door twee personen aangevallen Hg trok echter spoedig sgn sabel en sloeg daarmede zoodanig in het rond dat een der twee aanranders een gednchten labelbouw over het oor bekwam De andere koos bet hazenpad De artiUerÏRt zoowel alt de verwonde werden naar het politie buraan gebracht liaatitgenoemde werd in het siekenbuis verbonden De inUndsche ngrerfaaid heeft sict op de rbabarberplant Rheun L geworpen om er wgn Tan te maken In Engeland maakt men er met water en loiker eene soort van champagoewgn van hier geldt t eep wgn die veel p gkenis met Rünwgn moet hebben Fabrikant is de beer Gorman te Vimmen Bet oheikttudig ondertoek luidt zeer bevredigend De volgende barbaarsche handeling heeft te Kooten in Achtkarspelan groote opechudding en algemeane verontwaardiging veroorzaakt Een meisje van 12 jaren dochtertje van den heer K Donma aldaar is oit school komende door de dienstbode en de dochter van den landbouwer B O Y op ergerlgke wljze mishandeld Genoemde boer meende dat het meisje en haar kameraadje zgne varkens die in het land liepen hadden geslagen en had haar daarom reeds achterna gezeten maar de meiirjes waren hem te vlug ai Daarop legden de dienstmeid en de dochter van den boer aioh il hinderlaag en bet gelukte baar het meisje van dan heer D te vangen baar kameraadje had bet geluk te ontkomen Nu werd het kind onder aanhoudende mishandeling in da schuur gesleept en met een dik touw waaraan eene ketting aan de spanten opgehangen soodat zg juist met de teeuen den grond kon raken In dien toestand hebben ag het arme kind bgna twee uren laten hangen törwgl intnaaohen het mannelgk personeel ia hare onmiddellgke nabgheid bedaard voortging mat bet afladen van hooi zoodal het kind nog büna stikte van stof en hooikrok Eene oudere auster die daar juist voorbg kwam van de andera kinderen boorende dat het haar ausje waa dat daar zoo erbarmelgk jammerde begaf zich in de achuur vond daar baar ausje hangen en trachtte haar los te sngden maar sg werd verjaagd ondar bedreiging baar zusje er nog meer van langs te geren indien ag bet waagde terug te komen Het geral kwam eindelyk ook den rader ter oore en dexa ging dadelgk naar den bier ge stationeerden rgks veld wachter en met dezen heeft bij daarop bet lünd uit den vreeselgken toestand verlost en meer dood dan levend naar bnia gebraohi De rgkaveldwaohter heeft touw en ketting in bealag genomen en van bat gebeurde procea verbaal opgemaakt Een der groote Braasrlaohe schouwburgen het Zomerpalpi t is Risteren in den vroegen Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdieiftt 1894 95 AaDgevaDgeo 1 Mei TUd van Greenwicii OOUDA ROITSBDAIi 7 10 liMnli A Mleawerkark Bottndam 7 K O T T 1 D A M g o n D i lotlaidaa Nl swerkeA Mooninekt I 3 10 4 01 4 40 5 16 5 11 7 17 1 10 10 00 DEN H AA a OODOA iHage 6 487 107 481 13 4 10 1IU S81i l5 1 38 1 161 45 8 48 4 15 4 4 6 17 7 I 05 1 81 10 10 Qobda 7 10 1 401 00 ZavM 7 411 B1 KI 7 47 Z Zatw I I l 01 N dL d 1 01 Voorb 1 07 ll aHage 1 11 li OowU 1 10 7 11 Oudaw l iO 1 14 Woerden i 7 01 l ll Utnekl II 7 11 l ll 1 44 4 48 7 0 1 4 ff I 7 11 ff t 1 61 ff ff ff 6 7 10 ff l il 1 04 ff f ff ff ff ff 7 11 ff ff 1 09 ff ff ff 5 00 7 81 ff 10 Gneda 8071 8 189 5810 I 10 6ill 081l 4t 1 10 1 46 3 I64 1S 4 43 6 10 6 47 7 41 8 85 10 10 10 MU T I O H T G O O D t Utnokt 38 7 60 9 9 6811 84 11 01 11 50 i 66 8 10 8 514 43 8 31 8 01 8 6010 34 Woerden 1 13 3 11 10 16 11 34 4 11 0 1110 61 üadewater 7 07 3 19 10 14 ll 4i 4 14 9 11 Gouda 7 10 8 88 9 3410 37 11 0811 66 l ll 8 17 3 60 4 87 6 80 7 08 8 419 3111 07 AMSTItDA M a O U D A AmatcidanCS 3 i 1 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 1 31 1 46 AsatanlaKW 1 10 1 15 l li Oooda 40 W 7 11 OJ 1 14 SMltnia morgen door brand vernield met de b nde Halle anx Volailles gevogelte markt De vlammen moeteQ lang van binnen hebben gewoed voor zg omstreeks 4 uur nitbimken Toen de brandweer kwam was bet gebouw geheel ia lichte laaie en de pc ngen tot blnaachen waren vergeefs Het gzeren geraamte van bet gebouw was al gloeiend en stortte weldra in Het gelukte echter bet aangrenzendoOrandHóteU dat ernstig bedreigd werd en waaruit de gasten al in grooten baast vluchtten te behouden Drie mannen die beneden in het Zomerpaleis waren konden door een kelderrensler ontsnappen De schade ii zeer aanzienlük Alleen bet gebouw had een waarde van 300 000 fr Voorts zgn de decoratiëc verbrand en de fraaie costumes der leden van het specialiteitengezelschap dat er voorstellingen gaf Er zal een voorstelling ten bate van die artisten worden gegeven Oisteren werd hel jaarfeest der weesinrichtlug te Neerbosch gevierd Uit alle oorden des lande waren tal vau belangatellendeu samengekomen Te half tien werd het feest geopend door den voorzitter der Vereeoiging den heer G IJpeobnig te Arnhem Vervolgens sprak dr Kautsman uit Dtnkspertoo de feestvierenden toe De directeur de beer J van t Lindenbont bracht daarna verslag uit over het afgeloopeti jaar waarbij hg slechte terloops meldiog maakte van de stormen die orer de stichting hebben gewoed Hg erkende dat geen philanthropische instelling ooit zulk een aanval heeft te verduren gehad en sprak bet vertrouwen uit dat evenals de Hernhutters in Duitscbland en de bekeude phüanthroop Herman Fancke te Halle na moeilgke tgden gelouterd uit den strgd tegen laster te vooracbgn kwamen dit ook met Neerbosch het geval zal zgn Dat het bestour homogeen was met den directeur heeft den laatslen niet weinig kracht gegeven om op zgn post te blgven Het werk der commissie van onderzoek hoopt de directeur ten goede te zien komen aan de stichting In de pauze hadden de bezoeken gelegenheid de verschillende gebouwen te bezichtigen waarvan een druk gebruik werd gemaakt De cantine bewaea hare goede diensten en de dames die aldaar met den verkoop van levensmiddelen waren belast hadden heel wat te doen Een tombola eveneens door dames op het getouw gezet ten einde de gelden bgeen te brengen voor den aankoop van geneeskundige instrumenten voor het nieuwe ziekenhuis zal zeker btgken goede vruchten afgeworpen te hebben Het nieuwe ziekenhuis is een iarichting die Neerbosch tot eere strekt Het gebouw maakt een aangenamon indruk bet beval acht siekenzalen even zooveel zieken vertrekjes een badkamer operatiekamer keuken kelder enz Bg de inwgding werd namens het bestuur bet woord gevoerd door ds E van Hoogerstraten uit s Gravenhage waarbij deze den geneesheer dr Da Blécourt en diens hulp mej L de Zwaan bartelgk geldkwensohte met de ingebruikneming van het doelmatige gebouw dat zoo veel voor heeft bg de kleine inrichting welke tot nu toe voor ziekenhuis diende Naar wg vernemen beeft de vergadering waarin verschillende ook door den directeurgewensohte verbeteringen zullen voorgesteldworden nog deze week plaats Hbl g oa ll Ol 11 11 10 i6 10 10 11 01 11 01 U K U ll Mt A I M 0 i i lO l lt i 1M l t 7 7 7 6 II lor 11 01 IIJI IMI 1 41 l ll 7 11 7 47 I OI I IB l ll l ll l ll 10 17 10 17 10 14 10 41 10 47 7 41 1 07 i ii io b lO ll aoDDA DEN a tas 1 17 10 41 11 11 11 11 l Ol 1 17 il l lt 4 45 1 17 t 7 11 1 87 U Ot U ll 11 ni 1 l lil 9 11 g 4l Uit Brussel wordt van Woensdag gemeld In aake bet vergiftigio ge proces van mevrouw Joniauz is gisteren te Antwerpen in het kabinet van den rechter van instructie Hajoit eene belaogrgka bgeenkomst gehouden Van Schoor procureurgeneraal en Suriftis advo caatgeneraal bg bei Hof van Ap èl die uit Bruasal waren overgekomen hebben den geheelen namiddag met Berré procureur des Kooings te Antwerpen n Hayot over de zaak gesproken In den loop van bet onder 4 17 ff 1 01 9 11 1 18 81 l ll l ll 1 14 1 18 l ll 11 01 lUO t 9 f 1 r V V v ar 11 11 1 11 1 10 10 10 10 07 11 17 11 41 Ol Di DTSICRT 8 01 1 11 10 10 10 65 11 41 l ll 1 618 18 4 47 1 18 6 17 7 46 8 88 10 1410 88 11 08 i 87 5 87 7 51 10 17 11 17 1 418 11 IM 6 41 8 U 1 071 66 10 86 8 41 10 61 11 46 1 10 8 08 8 81 8 50 6 W 11 6 8 IB l ll 10 68 11 10 S O V U A a UBTIIDAH I llt 10 01 10 16 li ll i 61 4 7 l ll 7 41 10 14 1 10 10 11 li ll 1 t 40 1 41 1 11 l 4i 11 18 Mt 11 10 11 14 1 11 Ml Ml MT 11 11 bond kvram ook de directeur der gerangenis te Antwerpen er bg Over bet verhandelde wordt een diep itilzwggen bewaard maar naar het schijnt heeft de voortoopige invrgheidsstelliog van mevrouw Joniaux het onderwerp der bespreking uitgamaakt Verscheiden ledeti der rechtbank hebben reeds verklaard dat zg wegens de onverklaarbare langdorigheid der instmctie voornemeuB zgu niet te stenHueu voor verlenging van het bevel tot inhechtenisneming Tisgen dezen Zaterdag is de rechtbank in de raadkamer saiAengeroepen om eene nienwe hesUssing te nemen Ook heeft het parket by de experts er op aangedroogen dat zij het verslag zouden inleveren Maar hun onderzoek eindigt eerst in bet eind van Juli eo de rechter van instructie Hajoit heeft medegedeeld dat de instructie in de eerste dagen van Augustus zou gesloten worden Daarmee hoopt hg van den magistraat eene laatste bevestiging van het bevel tot inhechtenisneming te verkrggen Naar aanleiding van het feit dat de £ ngelschen die in Transvaal wonen door de regeering dier republiek werden opge iBcht voor den krggsdienst tegen de inlanders haalde the Graphic c van 7 Juli in een vrg hatalgk artikel over de afkomst der Boeren uit het tand der dgken en dumen bet meer op de Engelschen dan op ons toepasselgke rgmpje aan the fault of the Dutch Is giving so little and asking so much Zou het ask so rauchc te veel vragen niet eerder toepasselgk zgn op den eisch van schadeloosstelling voor een Engelschen zeeroover die na een korten tgd gevangen te zgn gehouden in Ned Indië is losgelaten vraagt hierop de Aroh Ct c Begrgpt men m Engeland niet dat wanneer het gevangen nemen van een peraoon als Caipenter als een soort van nationale beleediging beschoowd wordt men er toe komen kan ook Jack the Ripper en dergelgken die in Engeland thuis behooren wanneer zg in het buitenland ontdekt worden niet te arresteeren maar te laten loopen De Telefoon te Johannesburg Z A R In het begin van de volgende maand zal Johannesburg in het bezit gesteld worden van een Goovernementstelefoondienst zoo volledig en volmaakt als er éen in Zuid Afrika mogeIgk lu de heele wereld zal gevonden worden Zgn wg wat laat geweest met hetgeen tegenwoordig tot de werkelijke behocfteo van een groote en handeldrgvende stad behoort dan trekken we er nn in alle gevalle bg do vertraging de heerlgkste vruchten van aangezien wg nu trotsch kunnen zgn op een systeem waarin al de jongste uitvindingen oordeelkundig opgenomen en harmonisch bgeengebracht zgo Wg zgn instaat gesteld de allerlaatste denkbeelden uit de telefoonwereld van Europa uit over te nemen Mr C K van Trotsenburg onder wiens hoofdleüling het geheele systeem is bewerkstelligd heeft niet éen maar vele plaatsen afgereisd om het allerbeste op het gebied der telefonie voor Joh te verki ggen Mr van Trotseoborg bezocht Londen Pargfl Berlgn Stockholm Edinburg Glasgow en andere groote steden met eene reputatie vau vooruit te wezen bgzouder ten opzichte van de telefoon en Van elke plaats nam hg een denkbeeld of wenk mede om op Zuid Afrikaanschen bodem overgeplant te worden Mr C K van Trotienburg bestuurt van Pretoria uit den telefoondienst en hg heeft een uitstekend directeur in Mr D A van Trotsenbarg in wIpbr handen de telefooozaken te Johannesburg veilig zgn Overgenomen oit de € Star Omtrent het vinden van het Igk van den Bgksveldwachter D Buurman onder de gemeeute s Heer Arendskerke wordt ons nog het volgende med edeeld 4 10 4 17 1 04 l ll 1 10 11 8 1 01 l li 1 19 l ll 5 61 01 1 10 17 l l 1 44 4 10 5 41 1 10 l tO 11 10 1 41 l lt l 0i 1 01 l lt 11 01 10 18 10 80 10 8 10 41 Toorb 5 54 N dL d6 tl Z Ze W 08 Bl Kr 14 Zav H l ll Naar aanleiding van een telegram vanden gemeente veldwachter Van der Plaaee te Nieow dorp ia de justitie uit Middelburg veigezeld van de artsen Dr J C Bolle en J Megera gistermiddag derwaarU vertrokken Door den veertien jarigen koewachter Mnrre was dien morgen op den Langeweg tegenover de hofstede Baitenlu8t onder Nieuwdorp het Igk gevonden van den te Borsele gestationneerden brigadiertitulair der Bgksveldwacht D Buurman cBg de komst der justitie lag het Igk dank zg de flinke handelingen van genoemden ge meenteveldwachter in dezelfde houding als het was ontdekt Het hoofd was onkenbaar de hersenen lagen buiten bet hoofd De tusachen de beenen van het Igk liggende karabnn bevatte bg onderzoek een ledige modelhnls Do uniformpet was geheel doorboord Nadat bet Igk was vervoord naar de herberg der weduwe Modderkreken is het aldaar uit en inwendig gcHchouwd door de bovengenoemde deskundigen die daarna als hun eenparig gevoelen te kennen gaven dat de dood aan zelfmoord was toe te schrgven Een klein vergrgp en eene daarop gevolgde geringe straf schgnen den overigens gunstig bekend staanden ambtenaar zoodanig te hebben getroffen dat hij daarover dikwerf tobde en dan veelal zyu troost zocht in opwekkende gesprekken met genoemden veldwachter Eenige uitingen van den ongelukkige een paar dagen vóór ziju dood zinspeelden op een eventueel te plegen zelfmoord D6 man laat eene vrouw met twee kinderea achter Eet Landbouwfeest De bekroningen der purden op giateren zgn we onzen lezers nog schuldig de oitalag was aldna Hengsten geboren in 1891 of rroeger Ie prj Ned Vereenig tot verb Paardenteelt Horatina No 6 N P S 2e prga J H van der Torreu Kz Zevenhuizen Toor Jumbo 3e prj J C tan Eeten Jr Jaariyeld Hengsten geboren in 1892 Ie prgs Niet toegekend 2e prga Vf laa Dam Tan Heesbeen s6rarendeel Muzelman III 3e pry F Metz Zevenhuizen Eerv Verm N A van Djk Jutfaa Merriên met veulen ie pr s H F Bultman Haarlemmermeer 2e prgs Ph van der Breggen Waddinga veen 3e prga J de Lint Zevenbergscfaenboek Eerv Verm C Barendregt NRi Barendrecht Paarden geboren in 1889 en 1890 Ie prijs Maatschappg Legmeerplanen 2e prgs J de Lint Zevenbergscheohoe 3e prjs W v d Dnssen Nieowórkerk a d IJael Paarden geboren in 1891 ie prgs Maatschappg Legmeerptaasen 2e pr a P S Zjjlman Haarlemmermeer 3e prya J C van der Torren Waddingsveen Paarden geboren in 1892 Ie prgs H van £ lten Nienwebrug 2e pr s D Zugdam Gouda 3e prga J H van der Torren Kz Zevenbuizeu Paarden geboren in 1892 Ie prija C de Jong Rotterdam 2e prya C Oudyk Waddingaveen 3e priJa J H van der Torrea Ka Zeven buizeD Toigpaarden ingespannen Ie prijs C A J de Ooey Gouda 2e prys H F Baltman Haarlemmermeer 3e prgs F C van Tilburg Moordrecht Spannen Tuigpaarden ingespannen Ie prjja C A J de Goeg Gouda 2e prfls Niet toegekend 3e prgs 1 40 1 47 1 14 10 01 10 10 8 48 lUO 11 10 Waren we giateren een beetje betor dat hot weer ons zou foppen aan de tentoonatel 4 41 4 11 1 01 5 01 5 11 1 10 7 07 7 1J 7 14 7 11 7 17 41 1 10 ling en iU de mdara ieaatelgkheden deed bat weinig of geen kwaad Een prettige vroolyke geeat heerschte er onder bet groot aantal bezoekers Hebben we in one vorig nummer reeda opgemerkt dat ook deze aideeling der tentoonatelling goed geslaagd mocht heeten ons rest na nog een enkel woord over de harddraverg nitgeschreven door de Vereeniging Eendracht maakt macht De flinke sommen aan prga en premtën uitgeloofd brachten er zeker het hanne bij dat 14 harddravera van naam aan den wedatrgd deelnamen Nn er werd dan ook bgioader goed gedraald en met apanuing werdeu de verachillende ritten door het talrgke publiek gevolgd De nitelag waa dat de prijs werd behaald door de zwarte blea merrie t obeU van den heer J G Matce te Mijdrecht door den eigenaar bereden de eerste premie door den bruine blea ruin Willem IU van den beer C Broera te Benningbroek bereden door den eigenaar de tweede premie door de onkerbruine merrie Wilhelmina IlIa van den beer T M nnnikhuia te Zaandam inagelijka bereden door den eigenaar Aan den pikeur C Bier werd de premie van f 10 toegekend voor het netate oostnnm Eendracht maakt macht mag met welgevallen op deze zoo goed geslaagde harddraverg terugzien met verlangen zten we weer uit naar een volgende Gisteravond waa Gouda een en al muziek Op de Markt gaf het muziekkorps van het 3e Reg Huzaren een volkscODcert dat door bet met zorg gekozen program met recht dien naam mocht dragen Aan toehoorders natnnrIgk geen gebrek In Ons Genoegen maakten we kennis met het Stafmnziekkorps van bet 5de Regiment Infanterie onder leiding van den br G E G Tas Aken Nu die kennismaking ia ona zeer meegevallen en we kunnen niet anders dan met den boogsten lof van deze nitvoeriug gewagen Het weder was niet uitlokkend guur zelfs en toch de aanwezigen vergaten dat om met de grootste aandacht te luisteren naar de heerIgke topen waarop dit muziekkorps hen vergaalte Het programma bevatte zeer acboooe stukken die op onverbeterlijke wgze werden ten j ehoore gebracht Dat het aan bgvalsbetuiI gingen niet ontbrak ja dat zelfs een nummer Egyptischer MBrBch vaa Btranss werd gebisseerd laat zich begrgpen Mochten we een verlangen uitspreken dan hopen we dat bet Bestuur der Sociëteit dit korps dezen zomer nog eens moge engageeron daar we met het grootste genoegen die kennismaking zonden hernieuwen Heden de laatote dag van bet feest Om twee uur begon de ringrüderg op de Markt met tweewilligen rijtuigen voor Dame en Heer waaraan door 25 paren werd deelgenomen Posterllen en Telegraphie Volgens eene nadere mededeeling van de Britsche postadmiuistratie zullen te rekenen Tas 5 dezer de paketbooten naar Znid Amerika van de Pacific Steam Nav Cj des Donderdus om de veertien dsgen in plaats van des Woensdags om de veertien dagen van Liverpool Torttekken In verband daarmede zal met ingang van 9 dezer de verzending van brieven en andere stnkken naar Znid Amerika langs den weg van Lissabon in aansluiting op de bedoelde paketbooten geschieden des Maandags om de veertien dagen per trein van 7 m van Amaietdam Pakketten beatemd voor Turkge kunnen thans weder ter verzending laoiga den weg van Varna worden aangenomen Benoemd 1 Juli Tot klerk der poatergen en telegraphie van de 2e klaaae Jhr P A van Hohlte te Amaterdam J Schipper te Scheveningen J P P M d Bont te Venloo U van Weaten te Winkel J H A Vooren te Formerend 8 van der Brng te Dmten mej Q A D Schepp te Amaterdam mej M J Sieberg te Ondenboach J G C Jonker gedetacheerd bg het Hoofd beetnnr allen thans klerk der posterijen van de 2a klaaae F J M N Tan Dam te Lemmer F W J de Groot ta s Gravenhage mej A A Nialand ta Lochun E Boschloo te Drachten nu W Q Aaiden te Hengeloo A J Valk te Amaterdam G van Welie te Amhem H F Kohier te Amaterdam mej M C E HemDiaga te Amsterdam J C Wouters te Nieuwe diep mej M W van Vlierden te Groningen F A M J de Lom de Berg te Amsterdam L M van Schoonhoven te Amsterdam A P Düksen te Amsterdam allen thans klerk der telegraphie van de 2e klasse tot klerk der telegraphie van de 2e klasse te AoMtardam H Lalglud aa OW H E S Uphoff hei 1 den thans tgdeljjk klerk 1 16 Juli Tot klerk der poatergen en telegra phie van de 2e klaaae te Amaterdam telegraaf 1 kantoor A H Koning B Lieman J Ponn en W de Broekert te Hilveranm poatkan toor B F de Bosson en te Amsternam telegraafkantoor mej A J M ligntende tot brievengaaucder te Papendrecht M Rom boot tbana poatbode 1 Angustna Tot klerk der poatergea e telegraphie van de Ie klaaae te Veendam J Stgkel thans Ie klerk bg het Hoofdbestnnr Vei laaUt I Juli De commiezen der poatergen van de 3e klasae H G van dor Weerd van Hellevoetslais naar Amsterdam en H P J Huiskea van Hoorn naar Utrecht de tot commies der posterijen van de 4e klaaae benoemde snrnumeraira H Palm van Appingedam naar Arnhem tgdeljik A L Krook van Loenen naar Hoorn en H de Jong van Krommenie naar Hellevoetelnis 16 Juli De commiezen der postergen van de 3e klasse C M Engelenburg van a Gravenhage naar Zutphen J R van der Slooten van Venloo naar Maaatricht en P Ort van Zutphen naar Venloo de commiezen der poatergen van de 4e klaaae L Engels van Maastricht naar Rozendaal en jhr J E von Bülow van Uozendaal naar s Qravenbage 1 Angnslos De telegrafist R den Ouden van Zevenbergen naar Rotterdam Verlenging van verlof verleend wegens ziekte Aan den klerk der telegraphie van de 2e klasse H M van Nes te Amsterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli De vronwelgke adaiatent T E Winkler vroeger te Zeist sedert 1 April 1892 met verlof wegens ziekte Post en telegraafkantoor Werkendam Jaarwedde f 1300 en vrje woning SoUicitatien in te dienen voor 20 Juli 1894 Ofschoon aan de ambtenaren van de heide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkigk bealnit van 21 Maart jl no 17 de telegraafambtenaren voor deze op 1 October a a te vervullen Directie den voorrang Lgst der landen en koloniën waarmede over Engeland postwissels kunnen worden uitgewisseld Vreemde landen Deensch West Indië Japan Oranje Vrijstaat Zuid Afrikaansche Republiek Transvaal Britsche Koloniën Cyproa Gibraltar Azië Britacb Indië met inbegrip van Birmah en van het Indische Pdst Office te Aden Bagdad Busrah of Baisorab Bunder Abbas Bushire Guadur Jaak Linga Muscat en Zanzibar Britsch Noord Borneo Sandakan Ceylon Hongkong met inbegrip van de agentschappen van het Hongkong Poat Office te Amoy Canton Foo Chow Hankow Hoihow Ningpo Sbaogai en Swatow Labnuan Sarawak Straita Settlements Anatralië Nienw ZnidWallia Qneenaland ZuidAnstralië Tasmania Victoria Weat Auatralië Nieuw Zeeland Britacbe koloniën vervolg Amerika Bermuda Britsch Guiana Britsch Honduras Canada met inbegrip van Britsch Colnrobia Nieuw Brnnswgk Nova Scotia en Prins Edward eiland Falkland eilanden Newfonudland West Iudië Antigoa Bahamas Barbados Dominica Grenada Jamaica Montaerrat Nevis St Kitts St Lucia St Vincent Tobago Trinidad Turks eilanden Afrika Britsch Bechuanaland Kaap Kolonie Gambia Gondkuatkolobie Lagos Mauritius Mombasa en Lama Natal St Helena Seychelles Sierra Leone Baltenlandsch Overzicht De telegrammen uit Amerika zgn meer gorustatallend De uitgeschreven algemeeue werkstaking blgkt erbarmelgk fiasco ie maken zelfs te Chicago dear de meeste werkmansbondeo de gegeven bevelen eenvondig over het hoofd zien Ook in de toestanden op de apoorwegen komt overal flinke verbetering ook in Californië aaardeBondatroepenSacramento zonder atrgd hebben bezet De directiën der apoorwegen hebhen duizenden deelnemers aan do werkstaking onialagen Te Chicago werd giateren gevlagd omdat het met de atrike mis liep De Senaat heeft in een krachtige motie Cleveland s bonding in deze zaak goedgekeurd en geitennd niga leiders der werkstaking hebben een beroep gedaan op de beambten der Pullman maatachappij om vin Deba te verlangen dat hg zal gelasten met de werkataking te eindigen I omdat het land er ta groote schade door Igdt De Pollmanbeambten die de oorzaak zgn der geheele beweging hebben daarin toegestemd Men verwacht bjjgevolg dat de werkstaking officieel geëindigd aal worden verklaard Da treinen loopen weer geregeld In Californië ia de toeatand overanderd In het Lagerhuis deelde de vico miniater van buitenlandache zaken mede dat de Nederlandsche regeering heeft voorgesteld de zaak van de Costa Eica Pkcket door een acheidagerecbt te doen uitmaken De Engelsche regeering zal nu onderzoeken of on op welke voorwaarden dit voorstel kan worden aangenomen In de Fransche Kamer werd de beraadslaging over de directe belastingen voortgei t De minister van financiën Poincaré verdedigde het regeeringsontwerp Het tegon vooratel van Janrèa tot afaohaffiog der vier directe belaatingen werd met 364 tegen 142 atemmen verworpen Het tegen voorstel Cavaigaao tot invoering eener inkomstenbelaafmg werd verworpen met 267 tegen 236 stemmen De regeering vereanigde zich met eene motie van den republikein Codet luidende De Kaïner beeloten te blgven streven naar de invoering van een inkomstenbelasting en vertrouwende op de verklaringen der regeering noodigt haar uit de wetsontwerpen welke zg in voorbereiding heeft spoedig in te dienen Het internationaal Pera Congrm te Antwerpen hield zü tste zittingen In de ochtendzitting watf eo motie behandeld tot kenschetsing van den journalist en het journaliame en ter onderscheiding van toevallige of tgdelijke madewerkers en hen die er hun bestaan in vinden Op raad van den Bruaaelaar Loraud die de weraldpera achatte op 58 000 dagbladen met 200 000 journalisten werd de motie aangebonden tot een volgend congres wanneer de interpationale vertrgeuwoordiging allicht talrgker zal wezen dan ditmaal het geval was Nadat nog besloten waa tot instelling van een scheidsgerecht voor geschillen tusscben directeuren en redacteuren werd een motie aangenomen waarbg de vereeniging der pers wordt uitgenoodigd de wetgeving van verschillende landen tot bescherming van den letterkundigen eigendom der nieuwstijdingen te bestudeenn en daarover rapport uit te brengen in het volgend congres Ook werd een intern commissie belast met de voorstellen van den te stichten Algemeenen Bond van Jonrnallstenkringen De middagzitting werd gepresideerd door Hébrard van den Temps De Franachman Tauaay drong aan op Zondagsrust voor de jonrnaUsten maar Clayden van het Daily News zei dat in Engeland de nachtarbeid van Zondag op Maandag onmogelgk kan worden afgeachaft en veeleer de Zaterdag ala rustdag kan g den Dit pont werd daarom aangehouden tot het volgend congres dat waarschgnIgk te Geneve of te Rome zal gehouden worden Nadat door afgevaardigden van verschillenden landen voor Nederland door den beer Boiaaevain en daaga te voren in de Diergaarde ook door Dr Vermeulen hulde en dank waa betuigd aan hen die het Congres georganiseerd badden werd dit door Hèbrard met een rede voering gesloten De gemeenteraad van Praag legt met een groot deel der burgers en tevens metdelandsregeering overhoop om een zaak die hoewel schgnbaar onbeduidend zeer gesch kt is om de tweespalt tusscben de Ozechen en de Duitschers in Bohemen te vergrooten Verleden jaar had het Czecbischgezinde bestuur der hoofdstad verordend dat voortaan alle naambordjes van straten nitalnitend den Czechiacben naam souden dragon De atadhouder van Bohemen Bchorate hei bealcit maar de jnatitie maakte uit dat hjj tot zulk een ingrgpen in de zelfI regeering der gemeente geen recht bad Met wagena en laddera trekken nu sinds eenigen tgd e dienaren der overheid door Praag of liever op zgn Czechiacb Praba tot I groot pleizier der straatjeugd en vervangen de bordjes in twee talen door alleen Czechilche En ala de Duitachora zich veroortooven zelf bordjes in hun eigen taal te laten maken en I aan te slaan dan tprgen de Praagsche straat I bengels wel dat de opschriften door drek cu vuil onkenbaar worden Zelfs kregen de Dnitsche burgers last de naambordjes in hun taal van hun huizen weg te nemen op straffe yolgena de politieverordening van 1854 Met dit bevel ging het het gemeentebestuur zgn boekje echter te buiten want bet handhaven der verordening van 1854 is opgadragen aan de landsregeering Vandaar dat de Stadhouder het bevel vernietigde a den burgemeester een beriaping toediende De radicale gemeenteraad der atad Laibach in Krain heeft onlangs een dergelgk bealoit de wereld ingezonden Een opzettelgk daartoe angawezan atadacommisaaria moet de eigenaara der huizen vragen of ae werkeiyk tegen de vervanging hunner naambordjea in twee Uien door uitsluitend Sloweensche zgn of niet Men denkt echter dat dia rondvraag waarin een bedreiging opgetloten ligt door de regeering diet zal worden toegelaten Lord Kimberley de minister van bniten landsche zaken heeft aan Japa en China de I bemiddeling van Gtoot Britannië aangeboden tot bjjlegging vaa het conflicfc orer Koita De Japanache regeering heeft het aanbod reeda aangenemen China en Japan maken toebereidselen tot den oorlog dia op Koreaanschen grond ui worden geatreden waar Japan reeds een troepenmacht van meer dan 10 000 man gebracht heeft De Japannseaen hebben al de boofdatad Seoul met 600Ü man bezet en plaateen wachtpoateo en detschimanten op den gtooten weg naar de Ohineeacbe grena Het Cbineeacfae leger nadert een atr d achynt onvermydellik de Japanache geiant beeft altbana den kosiig dringend renocht het veld te ruimen De heer Henry Norman achryven tan The Real Japan met wien een vertegenwooTdiger van de Fall Mall Uazetle een onderhoud had heeft een aeer hoog denkbeeld van bet Japanache leger Tot den Franach Duitachen oorlog dienden Franachen in Japan om de aoldateo te onderwysen en ai te richten Doch toen in den oorlog was gebleken boe treurig de toestand waa in het Franache leger werden Ëngelfchen Duitschers en Italianen aangesteld Van dezen igu weinige na no in het land De Japanneezin gelooven dat ly nu de kunat van oorlogvoeren voldoende verataan om buitenlaudsche hulp te kunnen ontberen Volgena den heer Norman loUen iu een gevecht tnaachen Japanneoen en Chineezei de eersten stellig winnen Het Japanache leger IS volgens de nieowate eischen ingericht en zeer sterk De Japanoeeien zgn boveadjfaV dapper en vol strydlosl welken ajj het lielht op de Cbineeien zonden koelen dia ij Tan ganscher harte haten De snzereiniteit vaa China over Korea heeft niets te beteekeneu De keiier van China beschouwt zich als de landheer der geheele wereld Hg waa aouverein over Opper en Beneden Birma en verloor beide De koninjt van Korea kan zich niet handhaven daar h j slechts een paar Uindeid soldaten in agn hoofdstad heeft De nitalag van dan atrgd ia daa volgena den heer Norman niet twgfélachtig InbICHTINOIN WKIJIK OKVAAfi HCHA 01 OV HOIOtt KIIVNSN ViaoOBZAKBN BURGEMEESTER en WETHOODBRStan GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet na daa 2n Juni 1875 Slaatablad no 95 Brengen ter algemeeue kennis dat op do Secretarie ter viaie ia gelegd een verzoek met bijlagen van L Jaapera Gz om vergunning tot het plaateen eenor atoonmaobine ter uitbreiding zjjner bleekerg in bet perceel gelegen aan het Jaagpad Wgk Q No 74 Kadaatraal bekend Sectie A No 1155 Dat op Woenadag den 25 Juli 1894 d 0 namiddaga ten 1 ure op het Raadhuia gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter aake ingekonaeo Schrifturen kan worden kennia genomen Gouda U Juli 1894 Burgemeeater ea Wethouders Toomaim4 VAN BERGEN IJZENDOORN De SecreUris BROUWER K E H N 1 8 G E V I N O iKRiruTiNoaN wu Ki nzvAAK scHAoaormiion KUNKIN vaaooEZAica BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wat van den 2n Juni 1875 Staatsblad No 95 Doen te weten Dat zjj vergnnning hebben verleend aan A W van Berkel eu zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener bakkerj in het perceel aan da Zeugatraat getaakend G No 3 kadaater aectie C No 2376 Gouda 13 Juli 1894 Burgemeeater en Wethondars roornoemd VAN BEIIOBN IJZENDOORN Da SecreUris BROÜWBK KENNIBQEVINQ De BUBGEMEESÏEU van Gonda brengt bg deze ter kennia van de belanghebbendea dat door den heer Directeur der DirecU Be laatingen ene te Rotterdam op den 10 Joli 1894 ia eiecntoir verklaard bet Kohier voor de belasting op het Personeel No 2 dienit 1894 5 Wijken E I Dat voormeld Kohier tar invordering is gesteld in banden van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkottit verplicht is zjjnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van Drie Maanden binnen welken de rechimea behooren U worden ingediend Qonda 13 Jnli 1894 De Burgemraater voornoemd VAN BEBflgH IJZENDOORN BnriarlUka B tand oordrecht GEBOREN 12 Jnji Wouter ondera D vaa Bargen Btaveaboe A Bteanbeak