Goudsche Courant, maandag 16 juli 1894

Ond rget akeiid bereelt lich miaiiui un Toor het LEVBKEN nn pnik Kelk Brtus en Tamebrood dagelgke VEU8CHE Jadetjes en Krentenbrood in Doorten P Aa LUITEN Tnrfmukt hook Lnnge Dwnraatrut A i DINSDAGAVOND 7 nre VEBLOTlHa TU SI KO£K£jrklOeenthetlot Lange Tiendeweg D 63 33ste Jaargang Maandag 16 Juli 1894 iNo 6403 rnmms ohant JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken ADYERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Atonderlijke Nommers VIJF CENTEN Terstond GEVRAAGD een P O niet beneden de zeatien jaar Adre TUUFMABKT 82 Een ware Schat roor de ongalakki e ilHchtoffera der ZelfbeTlekkinff Onanie en geheime aitapiittingen ia net beroemde werk ZDr Retau s i ELFBEW Kli 0 Hollandscbe uitgare met 27 afb Prijs 2 aaiden Ieder die aan de venohrikkelgke gerolgen raii dece ondeugd l dt moet het lexen de oprechte laenng die het geeft redt jaarlijks doisend van een Eekeren dood Te Terkrggen bg hetVerIngs Magazin te Leipzig Neumarkt S4 franco tegen inwndiug Tan het bedrag ook in postzegelsj en in eiken boekhandel in Holland lil Uordrechtl STEKD8 VOOURADIG C operw Balken bet en beh Pitch Pine Balken en prima Dolen Or on Pine Balken en Delen genob en gepl Delen Plaj thout Ellens Juffen Kolders Sparren enz fcnz ♦ f POIKB OCDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NIOHTOA Verkragbaar bg M PEÈTER8 Jz N B All bewlji ran echthaTd 11 oaohet en kurk itaedl rooraien ran den naam der Firma P BOFPB Alrnnntert U op het S KATHOLIEKE TUIVEBSMAGAZIJ onder Redactie der beate Kath Letterknndigen Maandeiykn Terwhgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectaur ala BomaHa HovMen Bi tori ehe VarhalgH Poëtie AUerM Baaa eb Logogruif B bu ent toor den teer lagen prgs ran VS OBXT p r 3 maanden Jranoo per posi 80 cent Goedkeopste msandsckrin van Nederliad P STOKVIS WATBEREDS ürauTU aBoacB ïTegeni vmvev n a ra Setmtm worim de W o KORTING VXBKOCHT II JULI Himun Cart Ned W 8 l i dito dito dito S dito dito dito 8 i Hoaau Obl Uoudl l l 88 4 Ituji Inioliryrtng 1862 81 6 Ooerilll Übl m papier 1888 dito muiter 1888 PotTVOiL Oblig met tiokat dito dito 8 RnuilD Ubl Ooal la Sarie I dito OeooDi 1180 4 ditobuKotbi l88il4 ditobyHopal88ll 0 4 ditoinfioud Iaaa 1888 8 dito dito dito 1884 I tiXn Perpat aoliuld 1881 4 Tmui Oepr Conr laan 18 0 4 Oaa laaDiDgHriaD iita leaaiaK aena C KuiDAn IlIP Hre r obl 18VI 8 MniOO Obl Buil 8ab 1810 8 VMUniIU Obl 4 oabep 1881 Annilliui Obligalieo 1881 8Vi BorraEDAK Blad leen 1888 8 100 4 87 888 81 101 O i V lOÏ 186 lOl lO 183 Tor kre llotkoara I COI i 1 lOI i lOI i A V 18 r 107 I8 1 4 V 1041 A Tan OS Az E 73 73 Beui s van Amslerdam KlD N Afr HscdeUv uod Arandib Tab Ug OerUtoataii Dell Miatflohappü dito Arab Hypotbeekb pandbr 4 CulL My der Voritaul aand aOr llypotlieekb paadbr 4 Nederlandeohe bank aand Nad HandelmaaUeb dito j N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bolt Hypotbaekb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OoaVKKE Ooat Hung bank aaod Sutl Hypotbeokbaukpandb Vf AmuKA Equit hypoth paudb 6 88 Muw h t Pr Liao eert Hf Nu Znid lul 8pwmy A H obl 8 49 i PoLlN Waraobau Weanen aaad 4 181 Kdili Or Huaa 8pw M j aand 6 Baltiiaba dito aand 8l 101 ïaalon dito aand 6 88i Inni Uombr dito aand 8 104 Karak Jb Alow 8p kap Band 8 i 188Va Loeowo Boirait Bp Hij oblin 6 10 Orel Vitebak ilito oblig 6 lOtV ZaidWeat dito aand 8 857 dIM dito oblig 4 I 987 87 108 88 47 toy 188 UT im i 108 lOl l OI l 118 11 I V a 108 iiy 10 101 115V AHiaUA Oant Pae Sp Mg obl 8 100 Obie k NoMb W pr ü r aaad 188 dito dito Win 8t Peter obl 7 188 Denier kSioUr Spm eert r a l 8 IIÜDoii Central obl in goud 4 19 Louiir k NaihrilleCIart aand 44 Meiieo N 8p M lehyp o 8 88 Miae Kanaaa 4pin prer aaod 1 N ïorkOnUriok Weet aand ll dito Ponua Ohio obllg 8 101 1001 Oraaoii CMir Ie b p in loud I 78Vi i 81 faal Hinn k Manit obl 7 11 1 Uu Pae Hoofdllio oblig 8 108 j lOS dito dito Line Dol Ie hjp 0 6 Ojkada Oao Soutb Cert r aand Tn 0 HallKkNn leh d a 0 Amatard Omnibui H j aand Botterd TramwegMaata aaad Nau Stad Auiterdam aand 3 8tad Holterdam aand 8 BtLOlB Stad AntworpenlB87 l i Stad Bruaael 1886 l i Hono Thai Begullr Oeaellarb 4 OoaTUiR taataleening ll 0 6 K K Oo4t fl Cr 1880 8 Stami Stad Madrid 3 1888 Ver Naii HiiB Hyp Spobl eert ADVERTENTICN Heden overleed o étne Uugdnrige ODgeateldfaetd in den ouderdom ran rnim G8 jaren mijn geliefde Echtgenoot de Heer OBRAKDpa JApOBUS STEENS ZIJNEN Ridder in de orde ran den Neder Leenw eni Direotenr ran de Stearine Kursenfabriek aOondac Wed STEENS ZIJNEN VAK DIK DoKN flouieemttê hinnm niet worden afgtteackt Gouda 11 Jnli 1894 i W TAN EEmi ZEUGESTRAAT UD ijne bakende Zuk ene Koek en Banketbakker rerbonden hebbende beveelt zich beleefd aan TOor de larenntie ran alle ARTIKELEN welke tot hat nk Uhoorw Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijipapier EAUTOOE EN SCHEIJFBOEEEIJ en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 llederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen BATA FXBH kapt J 8AUER en BOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor rraeht of paasage rerroege men zich hg de Cargadoora der Mutaohllfpjf Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersqaajr de markt van Boter én Eau te Londen Gebri Stoilwerck s Chocolade en Cacao f a I C I DoBlmatige door de oiouwftte uitvmdingen op maclunaal g bflxi verbeterde ftbiicfttle en uitaloitead gebruik van t jne en tyiisto grt ndutoOun rand r i i lun verbruiker van StcUtperck s Chccclade en Cacao oen aanbereienswaardig fttbi ikaat r auwküuitg bejuitwoordunUd aan dt o iniiuud der r spEtiketten De Firma buiiaalde 27 BroTetH als Uofifverniicler 44 £ ero Ulploma H Koudon enz Mödallles oen bewijs van uitmuntend lyn fabriiiii KfedK 1871 hiwcf ijü AoVa if imfj mliunnllo Pari Nona voua dAoamone una frf dfilllA 4 or pk mMre rituaal on oonaidöratlon de TotrA exoellmt fhbrloatlon de Ofaoeolat bonba s varlud eto otci StOllwarck s fabrikaat i Terknfebaar bij f H C nti ui s Üaiiliutbikl itu mi GenenialTertegonwooidif er v kji Nederland Jnlina Mstt nkIodt Amsterdam Kalverstiiuit 103 Kraepelien en HolnCs iiina Larocheg J i TfSSS E is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJIV aanbevolen door tal van binnen en boitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEUËS DIPLOMA eo GOÜDtlN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons f 1 90 en f I Oepdt te Gouda by den Eeer A E TBEFE Apotheker voorheen C THOf Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waaxom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hbi il nist uld D dat Ksnetiog unbrADsende muldoltn toerallifc ontdekt wordan die in de handea ran eeD bekwaam f eneeibe r een goed luccai hebben Wai niet PriesaiU de geleerde vettiger eer waierkuur mfltbode wieos vooDpUaU eea bederaarUaord voor de lydsode menwibbeid getrordeo ia den eenroudtge boor f Hs ft niet een Zweedscb majoor Thure Brand genaamd eeu middel tegen rroawenuektMi atD de haod gedaan dia bet lancet der obirurgCD reeds minder ooodaakelgk heeft gemaakt en thana gemeengoed tan all geneetfaeemn begint te ordeu P Ook op het gebied ter beperking an Auawsiekten begiut er licht te komen eo ook hier it een weg geopend gewamlen diQ op de eeovoadigate en tMtuurlijkite maaier resuUaten oplevMt wdke wel m itaat ign de sedert jaren ou eranderd aaogewende ü neeskuadige hulpmiddelen coo als byroorb Bromium Yter Arteaiimm be geheel e rerdriagen Kr Jo rele menachfm die noch ziek noch gtxond lyn en toofa klagen dat eg zich ia Uohaam en xial allee behalve wel gevoelen bet geringste niet Teleo kunnen eo selfa door een rli getergd oïdela en too liob setron en aaderea tot last iijn tonder bet te willeo Vele worden geplaagd of door vroeeeijke angst ot d wr droefgeesiigheid vkunneu niet slapeo eo worden door benaawde droomeo gekweld Dan gn er weder audere die te kampen hebben met hoofdpgn oongdatie jiwakbuid van geheugen oonuiien en toerallen Ëmdelgk Igdeo de ergstdh onder hen aas vurlaraming vitUMlani en vallende liekte Al Jeie ongelukkigeb die men op eiken leeftyd onder elk gwlaoht en eiken stand vindt zga leaairaek ea min of mtfer de slaobtoffera der leehryte vaii onsen tgd Wie tot reoe dezer oategoncn van Igden behoort en ïngalioht weaaoht te wmlaa over de w king eefeer oienwe methode adresseere zich aan 4 Anuterdam CLEBA V t Ca H ilijte eg 1 Keltcrdani F E vu SIHTEX KM Korto Hoofdataeg 1 Itrecht LOBBÏ t POBTOW üu li taol t bq de Oaaidbran F M door vian eeu oiulernoKUnd geMhnflje over Zenuaruaktea en Beroerte Voorkomiag eo Geaeuag gratii eo fraaeo rerkrytbaar nieid arordt tOaada Soalpanink ra A Bamiuii li Soon A BINNENLAND GODDA 14 Jolt 1894 1 Hedea morgen had alhier de teraanlebeatelÜDg pUata Tan dea heer O J Steena Zgnen Ten kalf twaalf zette de atoet zich in beweging Achter de lykkoeat rolgde een baar met een 18 tal prachtige kransen aU van familieleden en ran de mannelijke en rronwelyke werklieden van de leeraren ran het Gymnaainm ran de beambten der fabriek en ran da Sociëteit de Reuaie Daarna rolgde een tiental rytoigeo met familie eo genoodigden benerena een 200 tiü nuuuelgke werklieden Ala alipdragers liepen een zeatal beambten die meer onmiddelgk onder zijn beheer atonden Op de begraafplaata waren da tneisjee der fabriek opgaateld toen de atoet daar aankwam Da mannen werden daarna aan de ileugela opgeateld Toen de kilt in da groere waa gedaald nam de heer Hr A A ran Bergen IJiandoora het woord en zeida ongeveer aldnt diepe ronw haarachl in het hart van zgne diep bedroefde weduwe daar haar echtgenoot dia zg met liefde aanbad ran haar ia heengegaan Ook in ons hart ia diepe droefheid daar een man ia heengegaan die ons allen lief waa Oerardua Jocoboa Steens Zgnen waa een man van hoitangewone geestesgaven aanvankelgk opgeleid voor eene militaire betrekking werd hg alhier spoedig geplaatst aan een inrichting waaraan hij zich mat groota toewgding beeft gewgd zoodat na enkele jaren de Stearine Kaarsenfabriek tot grooten bloei kwam en waardoor vele kleine inrichtingen door die fabriek hna bloei Hgen toenemen Wat Gonda aan hem te danken heeft alleen wil ik wgzen op het Gymuaaium wnt bg haar schonk en dat eeo van de beete ingerichte van ona land genoemd mag worden hg waa een man van groote bekwaamheid benevens een edel meosch die niet alleen de minvermogenden bolp en steon verleende maar ook de grootere standen met raad en daad bgstond Wg herdenken met dankbaarheid hetgeen hg gedaan heeft bg waa een edel mensch in den waren zin des woords Zgnen ia van ons heengegaan by blgft alleen in onze berinnering voortleven zgn naam zal steeds op aller lippen blgven voortleven Do heer T P Virolj nam daarna het woord a bracht in herinnering dat het voor zgn achtgenoot een groot verlies was hg wilde niet verder aitweiden over den overledene daar dik reeds door den vorigen spreker op zoo ge FEVILLETOX I q 1 Be laatste eener FaTnilie Nitar ttl Fraiuch Nadat de barones naar Parijs wss vertrokkea waran da lagels opgcheveo en st de deureo stODden opes Rlize trad eent ia de kleedkamer waar sy oa de misdaad haar zmter t eent gezien bsd Mariaane was opgesUan om baar doe weg te rersperreo ia ket oogeoblik toen sij ooRarust gewonleii kwam zien wat er toch voorviel Hoor omadoeDing nsl gsweld ooderdnikkend hield zg zich hier niet op msar trad in de ruimo slaapkamer wssr meu r vasaaderd waa Alleen wai het uuk tapijt dat beviekl waa door bet bloed vae den geoeraal verwijdeed Hef bed wsorop Msnanno dien aeebt gelegen had veitoovida nog dea isdruk vso haar liohaom Uet beek waana de generaal gelezen bad terwyi s B vrauw dea sobija aaanara van te alapen lag nog op een hoeklafelfjo leoals de generaal het zelf bod eeergetegd Zoodra de taiamaa bioneatrad b gon h net het openwerpen van de venstsrluikec Het dagtioht saoorade binnen ea met een eokeles oogopslag overaig freule Bartsn dit toouSel dal baar tot in het dia van de tiel sebokte Hear oog viel dadelijk op de bwden plaat die op dsoelile plek was bljjven ligfen nadat de bargesaetatat san de werklieden batolen had baar van da deat te verwfdaraB voelvolle wgse bad plaats gehad Hg wilde den overledene herdenken ala den grootsten industrieel die nn voor 36 jaren in dne stad door eenige ingezetenen werd geplaatat aan de toen paa opgerichte Stearine Kaarsenfabriek die na een tiental jaren zich kon meten met de grootste fabrieken niet alleen in ons land maar ook daarbuiten zoodat de naam Gonda zoowel in Oost en Weit Noord en Zuid bekend is De directenr had de mannen zgner fabriek t kiezen dit gepaard met zijne groote scherpzinnigheid en zgn warm hart voor zgne arbeiden waa ooreaak dat de voorachotkaa tot tand kwam wat voor de werklieden een ware zegen ia Hg had een gevoel voor al wat groot en edel wae en niets was hem aangenamer dit te kunnen toonen en agn er vele die zgne weldaden hebben genoten zonder dat dit algemeen bekend was hg riep hem daarom voor het laatst we waarde vriend mat zacht I De heer Dr H IJsael de Schepper nam daarop bet woord en ceide o a het is a onmogelijk te zwggen aan bet graf van a i man waar mede ik zoo vele jaren heb samengewerkt die zooveel beeft gedaan om de Stearine Kaaraenfabriek tot bloei te doen brengen wiana h iaelgke kring zich kannierkte door liefde drnkt de dood opzgne echtgenoota ook de MaatH happg drakt de dood van den heer O J Steens Zijnen Waa hi voor zgne werklieden een streng man omdat bg veel werk Tan hen eisohte bg was tevens eenejel man wiene leven aa werken aan zoo velen ten goede is gekomen De heer Jhr Van Harencarapel dankte namens de weduwe en brdcbt een laatste afscheidsgroet van die familieleden die buitenlands vertoefden bij uitte den wensch en besloot zgn rede met U roste in vrede Nadat bet 18 tal kransen was nedsrgelegd dankte de heer A J B van d r Does zwager van den overledene roor de eer den overledene bewezen Verschillende raadsleden het Bestuur der Sociëteit vde Réuniec en meerdere corporation benevens een groot tal peraonen waren getuige van deze plechtigheid en allen VeVtie n diep geroerd den doodenakker overtuig dat een goad mam voor Gouda was heengegaan Ook de politie mag een woord van dank niet ontbonden worden voor bare ganach niet I gemokkelijka taak bg deze teraordebeateliing Morgen zal weder een wieler wedstrgd plaats hebben van Botterdam op Utrecht afstand 113 kilometer Ugn arme nwceter zou verstandiger gedun heb ben de loodgieters te gebruiken om bet venster diobt Ie spijkereD prevelde de tuinman Uit den toren dreigde geen gevaar Elize begon bet tegendeel te gelooveo Ooeie vriend seide zü fa eveo nogedaeht te bebbee irik ga bidden voor dea doode dien wij be weeasa Ik weasch alleeo te zjjb Waoht mij boren ia mijn kamer Zoo dadsljjk kom ik bg je nder een eukele opmerking te makeo verwgderde de tuinman zioh Zoodra bg verdwenen woi ging Klize regelreeht Daar het loshangende behangsel lichtte het op en bemerkte dat men de moeite niet genomen bed om de verbindiagsdear met den toren wador Ie sluiten Zjj trad het gewelfde vertrek binnen dat aleehts flauw verlicht werd door een paar langwerpige openingen in den muur die in Oude tgdoo dienst geda n hadden als schietgaten Die gaten hoogstens zes voet van den grond verwijderd waren veel te nauw om een mao doortocht Ie vsrleenen en als t werkelgk waar was dat iemand zijn toevlQsht gezocht bod in den toren had hg zeker aiet dezen weg gekozen om er weder uit te komen Nu Klize eenmaal een lichtstraal onhlekl hsd in de geheiQizionige geachiedeais twgfelde zij er bgna niet meer aan dat mevrouw van Hansweerd overvslleo door haar echtgenoot dasr een minnaar verborgen had die bg haar gekomen was door het venster en zich bediend moest hebbeu vae den wilden wingerd om naar boven te klanteren Maar hoe had hg taaogelegd om te onlvluebtenr Het kou niet anders of zijn gevangenis waarvan de deur diobtgespijkerd was en bovendieu bewaakt werd Esoe eeu gehaiaiea nitgan kebbes Oaarvaa aa Voor Gonda zgn als cbet controleira benoemd de faecr n J Hooftman an D IJaaelstgn Oz Aanvang van den wedatrgd ta ongavaw 10 uur vermoedelijk zullen de wielets te 10 anr hier doorkomen richting Haven Markt en Kleiweg over Bodegraven en Woerden Het aantal deelnemers is 77 dit wordt verminderd met een door dien een der Goodacbe deelnemers zich heeft teruggetrokken w gens gezondheidsredenen Ër zgn uitgeloofd 25 prgzen de Ie prjjs eere prgs een Medaille is uitgeloofd door tt M da Koningin benevena een bronsan kseld op Toelstnk Da 2de prija ia aan Medaille uitgeloofd door H M da Koningin iiegentes benevens een medaille Tan den heer Unrgemaeatar van Botterdam Wg maken ar attent op dat de ouden die zich langs dan weg opstallen om de wielera te zien in hnn eigen belang worden oitgenoodigd ter voorkoming van ongelukken hunne kindann by lich te hoadan Heden is het eeista admissie examen oonda rüks hoogen burgerschool afgeloopen Gaënmineerd werden voor 1 votl ona 28jon f Qs en 5 meisjes onvoU ond 1 jongen en meinoe voor 11 onvoll onderwjia 1 mmqe vtibr III roll ond i jongana an obtaII onderwga 1 maiqo voor IV voll ond 2 jongens Toegelaten lot I H J Binnendgk A van Dantzig B D W J van Garderen P Haverkamp W Haverkamp V Itaig Heine voorw M Hoogandyk J C Kaptgn F W Kromhout J L Ufebar A T van dor Lmden h H Poathomns U A da Kaedt E C lUhma voorw T E Kieez G B de Ituwe C W van Santan N Schinkel A van Vete J G Burgeradgk J M Koog allen voor volledig ond en A Monaach A M Grebe M Hoogenboom S W Rond J H Vattar H Vetter voor enkele lessen Afgewezen 13 Tot III C G de Koning Munting voor enkele lesseu Afgewezen 3 Tot IV1 K da Bturler voll ond Algewezen 1 De toelating van meisjm ia afhaokelgk van noden goedkeuring des miniatora v b z De met geteekende zjjo maiqea Het mnziekkorpe dar d d Schattarg deed gisterenavond op de Markt weer zgn uitorate best om de feestvreugde te varhoogen Er ia deze week heel wat voor dit korps te doen geweest maar het heeft zich kraniggehouden het jonge msiaje loo vast overtuigd dat z j dadelgk naar dien uitgang begon te zoeken Zü herinnerde zioh meermalen gelezen te hebben ven vermsard geworden ontvluchtejtngen wsarbjj het dea ge sngtnen ireluH wss zleh Ie redden door eeu gang verborgen in ds dikke muren van hun gevsnoenis Zg onderzocht daarom de een na deo ander de zware stukken grauwt waaruit ds toren opgetrokken wsf Ns lang roekrn toen i j den moed reeds begon op Ie geven ootdekte z twse grsaielblokken wssrvan de voegen niet aangevuld wsrsn met kalk In de hoop gevonden te hebben wat stj zocht drukte zg met alle krachten tegen de steen en werkelijk gsf hg dadelijk mede Voor tieh sag zó een ledige ruimte Ue opening bevood zich op de hoogte van baar elleboog Elize had er zonder al tejtroot in panniug in kunnen kruipen maar in plaaB van snik een gevaarlgke reis U wsgee stelde zj er zleh mede tevreden haar hoofd in het gal Ie olekca au de bolle Ie onderzoeken Zg ontdekte ibans dal de ruimte zioh zoowel naar boven als naar beneden uiUtrekte Naar beneden kukende zag zg een donkerea pul en boe zg zich ook inspende was t kaar onmogelijk er den bodem vsn Ie ondersctieiden In opwoarltcb richting bad hel gal veel va een schoorsteen Den weg bier doorheen moest uitkomen op hel plalle lak rondom den tor want zjj zag dat zleh daar eeu gal bevond waardoor zg bet daglioht onIdekUi Klisa had deo meed met de vingers desen loodrechten gang la belaslea Haar handen oUtmoetlen eenigszijs uilgeboowde stsenen die bbjkbaar zoo gemetoeld waiun om bjj voorkomsade gelegenheid Kat klisaafi en hal dalan te dien koker gemakka Een woord vnn M ia dos ook hiar aakwrnat roisplaaUt Een schitterend Toorwerk baaloot d fcaatelykhedan De Markt zog zwart vaa menaekn wat Toorol nitkwam biJ da TerUokting mat da nationale kleuren De verschillende nummers waraa allen MO ala we dal van de flrma Rosooh g waoE ai a n l bgsonder fitai maar bat slotetuk sLar de landbouw met dal bontje achter d t ploeg viel blgkana d vale ha s iwr ia iha smaak Een woord van donk oon de AfdMiiag Gouda tn OnsU c d HoU MsMtoeh van Landbouw voor allaa at aï deaar dagaa geaietan gat waarbjj wa da baata weaoohw voor harm bloei voegoa Da kMr F Uvitiena tydaiyk de rjjks boogare burgwsehool ia baBoaoHl tot laaraar in liet Hoogdnitech d koaiaktlkt hoogere borgeracbool bmI S e teApaU ami Da btw Lao J Spamaay is au da UniTHk aiteil te Amsterdam gealaogd voer hrt doftOMli examen in da rechten met loi Met ingang van IC JnU ia d bM M BontenboT alhier bMOamd tot oadorwi W da opeabara hgara aakaol A t Bowmk De Ie luit P H Specht OrSp Toa héM regiment infiuiteria ia ovargaplaatel T o tdM naai hier De 2a lgU W Seharpmhuijaao no hat rag inf alhitr wordt van 16 dez r tel 81 kleim gMlatacheerd bg da normaalscbio school te a Graveahag tot bat lolgan mt dan 2sn cursus De Generaal Majoor EUnd Bnelhebbn iada Iste Militeira afdeeling bmooht bod daaagemeente tot het inapeetaerao dar Ifiana aonhooriga militaire gebouwen I Het 6a Bataljon 4a Bcgiinut lafaaterte Hlfaier in Oainiioaa aal Dinsdag o a naar da Kamp van Zaiat vartrakkaa om aehtetooianiagta te hoadoD Ib dao Nsd K K Volkabond aal om w doweo en halra weMen penaioaaiondas wordm opgwicht l kar Ie aaksa Ba zij wss nog niet aan ket eloda van haar ent dekkingen hel belsngrgkste moeel nog komen Desa uitspringende steenen hetsauuile oolmoetten kaar vlagen op dea steen die tneeel tn hear nV Utt big san klsïa rond eo bard vowwarp Z groep hel en haalde t naar ziek toe om te ondersMkaa wal t wal mocht sijn Het was een goudea knoop eea iBanekalkno p dia door dsn vludkMIag waarschijnlijk vsrteraa waa lerwjjl hij sieh vastgreep san de vooruiUprio 0 da punten vau dea nuar sa door een zonderling IMrel niet nssr becedea gestort was ia de disote maar op eea vaa de kleine trappeo wae blijvaail nea Dit was wel eea afdoend bewijs Jat as aHt Isags deaea weg ontvlucht wss en deze man koa oiamsod auders zgn dsn de minnaar vsn msvroow van Haoaweerd Klize stelde zich reeds de vrsag al deze mlonaar ook de nwordeoaar was vaa de shtgenool toen zg bemerkte dat op dao asaaehalkaon sen wapen was gegrsveeid Zg wisi gaa asg vaa dewapenkunde om desa leekenen te ooIe iiBSn aa aaor de mu iropeoiog geaode oas meer liaal U babban bekeek zg den knoop nsuwkeurig Uelassl Z j kerkende bel wel dit wapen Ha derde toalao hsd zij I geslea gebaMald boven daa kooMiegang van hel kaeleeL De roa Trieklvocntea voerdea i drie vliageude adsteaia a i daa grond vaa zilver twee nssei elkander ea oaa ar bovaa uilgeeinkte vlaagels rev t tnri fd