Goudsche Courant, maandag 16 juli 1894

ZouerdieDSl 1894 95 GOVDl ROTTIRDAM AaoKevangeo 1 Nel TUd vao Greenwich 40 io 4 10 11 ii oa 11 18 ii ta 1 14 I U Oi i ot ii oo i ia ll n 1 11 ii oi n ai 1111 ii ta i aa 1 44 KOTTIRD M B o n B i 7 10 sa 10 4 48 88 8 08 8 08 8 10 4 08 4 4 8 18 DIM RilS GODDl aoDDi DIN mis 1 44 1 48 1 18 8 04 8 08 Onwil 8 807 8 8 18 ia 10 18 10 58 18 0818 46 8 80 8 45 8 15 4 18 4 43 6 80 8 47 7 48 8 88 10 10 10 88 C T X I C B T G O O D 4 Utraolit 0 88 7 60 8 5811 4 18 08 18 60 8 66 8 10 3 684 48 8 88 1 0 8 10 UI S4WMrden a B 8 11 10 18 18 34 4 18 8 1110 81 Üldiwilcr 7 07 8 1 ff 1Ó 84 18 48 4 84 l Ooudt 7 80 8 38 8 84 10 87 18 0a 18 68 1 88 8 87 8 60 4 37 5 80 7 08 8 41 88 11 07 AHSTtlDl H 8 O U D 1 8 f 8 40 11 10 11 87 a iOff 4 10 4 10 7 8 8 18 M l M 11 48 8 88 4 88 4 ja 7 88 ItkN 8 04 U 4 18 18 lUa U 8 8 I I M lUt Hun 8 118 18 8 8810 0711 8718 4118 811 48 1 57 8 58 4 88 8 88 8 88 8 417 48 10 1811 9811 48 O r D 1 D TUCHT 8 85 a 10 7 55 a 08 8 81 10 1 10 88 18 48 8 88 8 518 18 4 47 5 88 5 57 4lA8B 10 14 10 88 8 50 8 84 11 0 8 87 8 87 7 8 A0 7 m 5 58 7 08 8 18 11 17 8 48 3 11 8 04 5 48 4 818 07 8 8150 86 10 81 U 48 1 80 3 08 8 88 8 80 5 88 8 818 88 8 88 9 1110 68 11 10 S O V U 1 II8TIIDAII 6iflUrt9iucbt U ongerMr 12 una bnk er eau lellen bnnd ait ia een der hooibergen tad deo booibandelur J Nacht ul teOoaviloii Dank zg bei flink optraden tu de bruidweer wiet BHO ofidAaki den vrg hevigen wind het ranr tot dcsen hooiberg te beperken soodat de boerder n eo hooibergen in de ommiddellijke omgeving geapaard blaTen OHitamorgen warden twaa dtaoenlgk gaUeede mannen door ie ganieentareldwachter te Haattrecht betrapt dat xg bedelden Die zelfde mannen hadden den aTond te voren eenplanta geaocbt waar zg konden overaacbten docfa waren hierin niet geslaagd Om 12 uur werden zg loi Uten eo konden zg ban weg ferTolgen In de laatft gebonden raadiTeigaderlog te Hekendorp werd bet nieuw benoemde raadslid de heer H Verwey beêedigd eu geïimtalleerd Teteni werd tot wethooder en ambtenaar van deo Borgerlgken Stand gekozen de beer D W Tan Beuaekom Ttgn W Hm broodbakker t Krimpen e d XJeel ia prooea Terbaal opgemaakt wi eni OpzeUelgka rerwydering van zyoe deur rao aan daan door deo veldwachter aangeplakt biljet aaodaidende dat te zgoeo faoiu de ma uien herrschteo Op dit miedrgf ii bg Art 104 Wetboek van Strafrecht geiteld eene gevangeniniruf van ten hoog te drie maanden of eene geldboete van ten bo ste zeehonderd galden Hen wachtte cich dai voor eigendankelljke handelingen ali de vermelde die fcrydig lyn met da wet on de belangen der iogeiètenen De Vereeoiging tot bevordering van getroow aefaoolbecoek te Lekkerkerk vertobafte Uonderdng jl den leerlingen der openbare scholen die getrouw of rrg ge aw de school bezocht hadden een groot feest Qesiennd door milde bgdragen maakten de oudiW laerlÏDgen circa 150 in getal per stoomboot Lekkerkerkc een tocht naar Reenen en de Koniagstafel Een 400 tal jongens hnddtn een recht prettig feest in de lokalen van de school op het dorp waar o a de heSt Sehrtmnde prastidigitataor heo aangenanm baiig hietd Woensdag jl waren eenige werklieden te Oadewater bezig een schip met steenkolen te loaaen toen een onweersbai met ilagregen hun een sobuilplaats in het schip deed zoeken dqch zg vergaten in hun baast voor psard eo wagen te zorgen Ken zware slag deed zwartje zoo schrikiMo dat hjj terzgde sprong en met wagen en al te water geraakte No was van schuilen verder geen sprake en spanden de werklieditt alle krachten in om wagen en patrd tusschel kaaimour en schip oit bet water op t droge U brengen hetgeen ban dan ook gelukte Het paard iwam er oogedeerd af doch aan dsn wigaa was nog nl wat Kbade berokkend Ds Rotterd rechtbank veroordeelde gisteren A D schoenmaker wonende te Arnhem wagens diefstal eo verduister ing gepield te Krimpen n d IJsal toi vier maanden gevan gtniMtnf A n de scheepsbouw werf van den heer T m Duyvendgk te Ijikkerkerk is met goed gevolg te water gelaten het op leilage gebouwde gzereo klippersobip Adrisaa groot 150 ton gebouwd voor rekening van den heer P den Braejen Tan te HardiugMveld Als titularis voor deo katholiek kerkelgken leerstoel aan de universiteit vati Amsterdam is door bat apiscopnat benoemd pater J V de Groot Bcbrgvsr der Somma apologetioa ad mentem S Thomile Aqninatisc direetenr van bet Bt Dominious oollege te Ngmegen Directe Spoo rwegi erbln m4 a 9o IbonlnAt WnwKkark Okpdlt BattttduK 7 7 7 t 7 a 7 40 7 a at a 4i a 4 a ta I Oi 01 a ia a ai a io a aa Boltardasi a io a ii a ia i M Oapatle Nianwotkuk MooMiacbt 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Ur U 7 4S 8 88 Kr 7 47 l X 7 a8 8 81 M dLu 08 TWirb 8 07 8 18 u ie ar 11 88 Oiwd Owbw WMldi Utnekl 8 18 7 J8 8L88 8 41 10 88 18 18 10 08 10 88 11 10 0 wU tuutmitm Wp 7 88 I Oi 8 14 BatlMiii 8 81 8 10 aja eovda Eon lUoter tel ram deelt mede dat de beida Kooio miien in het streugste incognito gisternamiddag uit liinsbruck te MOochen zgn aangekomen waar zg eenige dagen denken te vertoeven Ü H H H hoodes verbluf in het holcl tVier Jahieaiett n Op da drukkerij van de heeren Roeloffsen en Hfibner te Aui ter aui zgn door het breken van deo kabel der lift 2 joo nsdoodc allen l e afdenliug Zuid HolUod van den Alg Necterf Politiebor d aal to bet begin van Aognstas eene vergadering houden te s Gravenbage tot het stelten van candidatea voor et lidmaatschap van het hoofdbestaar van den Bood De termgo voor het aanteeknnen ran booker beroep van bet vonnis der rechtbank te Amsterdam in sake de valscbe baokbiljftten is verstreken Appèl hebbeu aangetaekend Kraasse Toebaerts Thumm Krey Bioiiwe eo Keeae Daar echter ook de offieierJKïa justitie in hooger beroep is gekomen aal de zaak van alle beklaagden in eersten aanl dus ook van den vrggvsproken LoMhke voor het hot te Amsterdam behaadeld worden De Haagsche rechtbank veroordeelde de 17 jarige Jobannette Frederikn Deirkauf in den Haag die aicb schuldig maakte aan smaad door opzetteigk Ifogeoachtige eo beleedigende verbalen te verspreiden omtrent ds F van Qheet Gildemeester met bet kennelgk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven tot 1 maand gevangenisstraf Zondag wordt het Volksseebad te SchevO ningen geopend Voor deo wedstrgd op Zondag 15 Juli des mollens te 11 nren in dezwem iurichtiog van de bh Harthoorn Zn aan den Weeterdokndgk te Amsterdam zyn voor de versobilleude afdeelingen niet minder dan 97 inschrgvingen ingekomen verdeeld als volgt Kampioenschap van Nederland op de baan van tiOO M 8 deelnemers nit Zwolle Leiden Arnhem Oosterbeek en Amsterdam Soelzwemmen janiores baan 80 M 22 deelnemers nit Rotterdam Haarlem Leiden Deu Haag ZwoIIb Arnheoi en Amsterdam Rngcwemmen baan 40 M 9 deelnemers ait Haarlem Utrecht Leiden Rotterdam en Amsterdam Kampioenschap sneliwemment baan 15Ö M 10 deelnemers nit HaarleiQ Rotterdaé Ambemj Oosterbeek en Amsterdam Duiken diepte 3 i H 17 deelnemers uit Utrecht Leiden en Amsterdam Hioderniszwiemmen 22 deelnemers nit Rotterdam Leiden Utrecht en Amsterdam Minste aautnl slagen 9 deelnemers oit Rotterdam Den Haag Zolle en Amsterdam De wedstrgd toegaokelgk voor leden donateurs en genoodigden wordt vermoedclgk ie bsH vier aren besloten met eene pantomime De gevolgen van verboden zwemmen of Weg met anarchie Evenals ten vorigen jare heeft een niet lid van eene awemvereeoigiog geweoscht aan den weilstrgd de l te nemen doch ook on is na overleg met het Boudsbestuur overeenkomstig den geest van het pas heraiene reglement deze aanvraag geweigerd moeten worden Gisteren overleed te Wijdewormer de zoon van den landman A Blokker onder zeer droevige omstandigheden Donr het vustloopen van het hooi en bet aaadrgven der paarden bg het zoogenaamde tieroen brak de evenaar met het ongelukkige gevolg dat de bestaorder de stukken tw en net Igf kreeg en bewnsteloos neerviel op het veld Onder hevige pgoen is 5 jarig man overleden 7 aa 7 47 a tM a ii 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 4a a o7 a ia 10 0a lo u 8 87 U V 11 18 48 4 87 8 08 4 11 8 18 8 88 1 81 8 88 8 88 10 lO la Uff 1 U 8 88 7 48 88 8 48 8 8 8 81 10 14 11 18 iLia 8 5 1 I 44 M8 4 47 8 48 itien jaren geleden wist men in Amsterdam nog iii i t kiosken wsren f n nu is pt liMat Bianiaad die BMt voor het een of het andw van die gerieflgke inricbtiogen gebruik maakt want de inventaris van zoo n klein buisje u oo Uooflgk verscheideo Maarschoon r nog 17 jnren geleden wisten tal van fatsoenigke weduwen niet wat ag beginnen noesteD en no hebben sy een mstige betrekking en geen zoig Heo mag dan ook wel aannemen dat menigeen al of niet in stilte een gedenkdag zal vieren die over een paar dageo w gelegd is voor den coneeasionaria en mede oprichter der Kiosk onderneming den beer J Bles Den 14n dezer viert hg zgn 60n verjaardag Ë i heer die zich aan de Weesperzgde te Amsterdam liet overzetten verloor een kostbare ring doordat deze bg het oittrekkeo vab een handschoen van zgn vinger in den Ametel viel De schipper van de over basisch uit een flink zwemmer bedacht zich geen oogenblik begaf zich te water dook eenige malen en bad het geluk het kleinood aan den e gensar ter hand te stellen Hg kreeg een goede belooning Gistereo in deo laten avond is te Maastricht eene bom met eene brandende lont gevonden 10 bet vensterraam van den bankier Philips De bom is gelukkig niet ontploft De dader is onbekend De 7rgtand expeditie wordt volgens hi t Beriiner Tageblattc thans ook in de kringen der Vrgtanders als mislukt beschouwd evenwel vooroamelgk wegens geldgebrek minder getnkkige keasvan deelnemers en onwelwillende bejegening vanwege de Engelscbe Regeenng Men geeft echter de onderneming nog niet op Na den terugkeer van de eerste expeditie wil men een nuuwe pxpeditie uitrusten naar Australië of naar Amerika waar de toestandpu naar men hoopt guofetiger zullen zgn voor bet verweeenigkeo van Dr Hertzka s ideaal van een staat van ware vrgheid en sociale rechtvaardigheid Te Rbeden stood Diosdag aan het Rhedensche veer een ledige vierwielige wagen bespannen met een paard toebeboorende aao den ïandboawer Ö Frederiks aan dan IJseloever te wachten totdat met de pont eerst een andere wagen was overgezet Bg het afgaan der pont liep het psard dat nog aan den wal stond dit vaartuig na waardoor paard en wagen ia den IJsel geraakten welke daar ter plaatse vrg diep is De voerman wist nog bgtgds Van den wagen te springen doch twee kinderen van 9 en 12 jaar van den landbouwer F geraakten te water en konden slechts met moeito gered worden Het paard is verdronken Wy ontieenen aan de Timet dit verhaal van Indische zeden H 4 iT t 04 1 11 1 10 IJ a at a oa a io 0 17 a M 1 48 i at 8 08 8 0 8 18 8 48 £ en drama dat onlangs in Kathiawar afspeelde ewgst hoe na het moderne Indiê nog der oude wereld staat Ooder de door den tgd eerwaardige gebrniken der Hindoes zgn er eenige manieren om den ongerechtige onder godsdienstigen drang tot het goede te brengen afgescheiden van phjsieken dwang oftnsschenkomst vsn menschelgke rechters In de slechte tgden vóór het Ëngelsche bf staur toen de zwakke t n den sterke niets vermocht en de wet meer een staf in de band des boosdoeners was dan eene beecherming voor den veroDgelgkte waren znlke maatregelen van godsdienstigen dwang dikwgls de eenige manier om recht te verkrygeo De gewone vorm was dat de Igdende partg aan den ingang van de tent of het buis van deo verdrokker ging zitten vasten om zoo het betaleo van eeoe schuld of van eenen hooggeplaatste of prins herstel van onrecht te verkrggen Zoolang de oisober zich van voedsel onthield was de sohnldenaar of onrechtvaardige prins door de publieke opioie en het godsdienstig gabmik gedwongen eveneens te vasten en zich van tgne gewone bezigheden of vermaken te ont 18 40 10 80 10 88 10 41 kmtaitmOJk AimMd Wp 4 80 IJ Toorb 8 64 N dL da 89 Z Z W 08 Bl Kr a l4 Zn U t lt hoad n Stierf de eiseber aan zijn dear dan bleef zgtf dood aU eene zonde op den ongerechtige rosten Deze godsdienstige rechtshnndsl kon onder het gezag der Ëogelscbe wet niet meer gevoerd wordm eo daar het als een middel tot afdreiging kon misbruikt vorden werd bet strafbaar gesteld £ en andere maatregel die nog meer in een was oieef echter bestsan Poblieke On belangrgke private of familie o rereenkomsten werden eertijds gewaarborgd door eea kaate van henoteo Charans die met hun léven voor het nakomen dsr overeenkomst ihstonden Engeland s oude verdr on met £ e Hajpnt prinsen werden op die wgse gesloteln en de bewgsstnkken dragen nog het teeken van do herauten dolk den dolk dien de hieraat m bet geval hg eene der partgen niei tot het nakomen huer verplichtingen kon bewegen zich zelf in de borst zon stooten De schold en de schande om aldus den dood van eonen heraat te veroorzaken werd langen Igd door Midden en Westelgk Indië als de grootste waarborg tegen het verbreken der gelofte beschoawd Niettegenstaande de Bombay scha strafwet van 1827 ii dit gebruik in verschilleude vormen bigven voortleven voornamelgk in de schatplichtige staten Was de heraat bezorgd dat zijn dood alleen den ongerechtage gden vrees zou aanjagen dan begoo de toreehtstelling door het vrgwiltig gebrachte offer van het leven van een geliefd eu ge6erd lid zgner familie of kaste De laatste mail bracht tijding van een vonnis van de rechtbank van Kathiawar in een dergelijk geval Een geldschieter bad geld geleend aan een landbouwer in het binnenland en daaH g de voorrorg genomen zich op de sohuldbekenteni van het merk van des herauten dolk te verzekeren De landbonwer verschoof na de terogbeUliog en toen de heraat bg hem kwam lachte bg hem uit en verwees den schuldeischer naar den bnrgelgken rechter De heraut die poblieke waarborg voor het terugbetalen van het geleende instond besloot no de eer van zgne kaste er bg gemoeid waS die eer op te houden wat het hem en zgnen dierbaren kosten mocht Na plechtig eenigegodsdieostige handelingen verricht te hebben begaf hg zich nu met eenen broeder eo zgne onde moeder nogmaala naar des landbouwers faois Wilt ge betalen of niet vroeg hg den schaldenaar Deee trachtte uitvluchten te vinden Detweebroaders trokken oeo hun zwaard en hnnneoode moeder bcftu p voor hen baar hals voor den slag g ekt Ik zal betalen zoodra de tarweoogst b aen is nep de verschrikte boer Wilt gg M betalen of niet vroeg de hennt weer Dei oer door schrik bevangen stamelde een onverltaanbaar antwoord Met éen slag vau zgnen arm scheidde de heraut het hoofd van zgne moeder van den romp Daarna vielen de broeders met honne zwaarden op den ontrouwen scholdenaar aan Zg verwondden hem maar niet ernstig toen sprenkelde zg het bloed van hem en van de doode moeder aan de gevloekte deurposten De politie kwam en hield erger dingen t n De boer onder de verachting van het volk en het scboldgevoel over den dood der vronw hongerde zich dood Den broeders werd belet hun offor ten einde te brengen hg die de vrouw onthoofd had werd voor zga leven in de gevangenis weggeroerd Maar zgn gedachtenis zal nog jaren bezongen worden als van den held van da kaste der herauten in Gajatat 7 80 a oa 4 80 In De Indische Gid c komt een beachoowing voor vertaald uit het Ëngelsoh over de verhouding van Britsch ndië tot GrootBri tannië Volgens de redactie van De Indische Gids geldt van den Javun ongeveer wat de Sngelsche schrgver van den mndoe zegt en va ons Nederianders wat hg over de EngeU schen opmerkt Merkwaardig is o a het negende Zg de liefde voor de kinderen bereikt een peil waartoe hier te lande slechts de hartatochtelgke genegenheid tussohen man en vroow st gt Lïpfde nU afge childerd in 8 40 11 08 11 1 8 47 ff 8 84 ff f 10 01 10 10 UJO 11 89 a ai 7 6 8 U Ml 7 11 840 7 84 9 88 7 81 5 81 IM M ie M 15 4 48 5 17 7 B 0 M 10 10 4 48 ff 7 08 r ff ff 7 11 5 ff 7 80 0 11 ff ff 7 88 ff ff 5 08 ff 7 81 ff 10 Engalwlie TomuUi iMlt in de IndiMha uunuilering ilecht eo ondergeMhikto rol wmnt IndiMha udaii en gewoonten Uien de keu nn een leTcnageiel of le en eiel in slechte leer lelden OTet un de betrokken partgen i mur de le welke hierdoor in den amging ontstut wordt meer dsn goed gemukt door de gehechtheid un elkander Tan de leden eener hmilie Het huiagezinc bestaat nog in Indië en wel in den ouden sin dra woords io Engeland ia het een gehael andere instelling De ronuui tan het Indische lefen is de roman niet Taa bet indirida maar Tan het gesin Daar is goed eo dsar is kwaad in het eene en in het andere stelsel maar ik noem het Ter Tan leker dat al het Toordeel ligt aan den Engelschen kant Het verloop eener crimineele zaak in Bengalen een paar jaar geleden k n de legeoalelling nog dnidelflker maken B n Indische landbonwer werd Terrolgd Toor een mootd gepleegd op ijjn achtjarig dochtertje De politie bewees dat het meisje geatorten was aan de gevolgen eener wond toegebracht door middel ran een scherp werktuig en ala dit de oorzaak was Tan haar dood loo werd aangetoond kon niemand anders de schnldige ign dan de Tader Hij werd eroordeeld Een iulandsche laakwaarnemer die van het ge al hoorde wa er tóó Tan overtuigd dat een Hindoe nimmer zjjn eigen kind zou kunnen Termoorden dat hg op eigen kosteo een rechtsgeleerde raadpleegde en OTerhaalde de zaak nog eens voor het hooggerechtshoi te bepleiten toen zg in liooger beroep werd behandeld Bg eea naowkeurig onderioek bleek dat de wond welke erondersteld werd den dood lan het kind veroorsaakt te hebben eerst was toegebracht toon het reeds gestorven was Het hof gelastte een nieuwe behandeling der zask en aï ras bleek dat de vader onschuldig was Hot vertrouwen van den aakwaarnemer dat een Hindoe zgn eigen kind niet zon kunnen vermoorden wrrd volkomen gerechtvaardigd Maar in Engeland gelooft men algemeen dat Tele kinderen door ban ouders gedood worden op da eene of andere manier om de luttele som geldi te verdienen waarvoor die jonge levens venakerd ign velen daarom wenschen een wet die hieraan paal en perk zal stellen door het versekeren van kinderleveaa eeuTondig te Terbiedan y ti men van ons land niet ongeveer hetnilMa zeggen Alleen wg knnnen er met aan toevoegen wat da Engelsche schrgrer er op laat volgen dan hebben wg ook een vereenigiog tot bescherming vau kinderen eo zij vindt meer te doen bincen haar wekkriqg dan iS mat mogelgkheid verrichten kan Znik eene vereenigiog laat ten onzent nog steeds op tiob achten Omtrent den moord op ina waardaman R J op het buitengoed Batavia bg Druten maldt men nader het volgende J P die reeds vroeg zgne ooders verloor was als pleegkind bg den verslagene die sinds 1863 weduwnaar was aangenomen Hg genoot daar eene lieidergke behanileling welke tag steeds met algeheele toewgding aan zijd pleegoudere beantwoordde zOodat er een goede verstandhouding bestond tnsschen de echtgenooten en hun pleegkind Ook na deo dood der pleegmoeder die door deugden uitmnotte en l ar ple zoon eene uitstekende opvoeding had gegeven bleef de goede verstaodhouiliog voortdareo Op het levensgedrag van J P viel nooit iets aan te merken Hij huwde in den herfst van 1893 en bleef met zgne vroow bg R J inwonen Beiden waren bewaardsman over verscbilleade goederen en genoten als zoodanig het volste vertr luwen J P waa reeds sinds weken zwaarmoedig somber b ioziehzelfgekeerd zoodat zgn vrouw veel zorg over hem had Dinsdagavond gebruikten zg met hun drieën het avondeten eo deden daarna bun avondgebed waarna beiden naar boiten gingen Slechts eenige minuten daarna waa de vreeselgke misdaad gepleegd en lag R J ontzield ter aarde vermoord door drie geweldige slagen op het hoofd met een spade toegebracht Of eene woordenwisseling is voorafgegaan aan da vreeaelgke daad is uiet bekend daar niemand dan de vrouw van J P die niet als getuige kaa worden geboord in huis tegenwoordig waa Men meent dst J P in eene vlaag Tan zwaarmoedigheid de afschowelgke misdaad Tolbracht heeft Eerat aan den kantonrechter te Druten en daarna aan de justitie nit Tial heaft hg bekend den moord bëdreren te haUwn Hg is gerankelgk naar Tiel rerroerd Zgn diep beklagenawaardige vroow ia naar hare bmilie te Lteuweo wedergekeerd De goederen van B J i werden venegald Woensdagavond werd het Iqk van B J begraven Door den directeur generaal van de peatetijan en telegraphic is aan uitgevers Tan Zatardags Terschguende weekbladen eenichrgven garioht mat verzoek om in bet behing ran aan beperkten Zondagsdienst voor postbeambtan ffiaa weekbladen in plaata van op Zatardag op Vrjjdag ta doen uitgeven De heer Havelaar schrgft na er opgewezan te hebben dat bet beswaar niet ligt in het bestellen van meerdere stukken aan betzelide adres maar wel ia het doen der bestellingen huis aaa hais o m het volgende Dit de Igst nn dar nieuwsbladen blgkt mgdat met alechts weinige uitkonderingen allebladen die eens tweemaal of driemaal s weeksworden uitgegeven Zaterdags verschgoeu eudat dientengevolge de Zondagsbeatelliug vsnnieuwsbladen aanmerkelijk grooter is dan opeauigen anderen dag Vooral op het platteland waar de hoisen ver uiteen liggen en aan bgnaelk huis des Zondags een weekblad is te bestellen wordt daardoor de taak der postbodenin hooge mate verzwaard De eischen van d en dienst maken het onvermgdelgk om veel van de werkkracht der postambtenareo te vorderen en dürtegeu heb ik ook geen bezwaar maar juist daarom is het in dubbele mate wenschelgk hun deZondagsrust wat ruimer te kunne o tnemeteu en hen meer dan thans het gevsl is iu staat te stellen de godsdienstoefeniugeu bg te wonen en in het midden vau hun gezin weder krachten te terzamelen voor den inspaunenden arbeid die hen na den Zondag wacht Bet ia om die redenen dat ik de vrgheidneem mij tot owe administratie te wendenmet beleefd verzoek te willen overwegen ofniet zonder groot bezwaar de dagen waaropuw blad wordt nttgegeveu kuaueu wordengewijzigd in dien zin dat Zaterdags geen verzending plaats beeft Ons dnnkt dat deze zeer te waardeeren aanschrgviug van den Directeur generaal sterk genoeg voor zichzelve spreekt en dus ook ter plaatse waar het dient wel gehoor viodeu zal Tgdens het jaarfeest op de weesinrichting te Neerbosch Donderdaguamiddag barstte boven het gesticht een geweldig onweder los dat de gebouwen op hunoe grondvesten deed sidderen en de aanwezigen deed ontstellen In de Weeshnislasn werden door don bliksem een zestal tetepboonpalen gedeeltelgk tot splinters geslagen alsmede eenige boomen gespleten of vau hunnen baat in lange reepen beroofd Van een postbode die juist in die laan op weg was werd door den bliksem de pet van het hoofd en de sigarenpgp uit den mood geslagen terwgl groote splinters van een telephoonpaal om hem heen vlogen zonder hem echter verder te deren Eeo Duitscbe boekdrukker maakte in Australië fortuin en keerde een tweetal jaren geleden met vrouw kindoren en bezittuigeu naar zgn Taderland terug Het schip waarmede zij de reis maakten geraakte echter iu brand en de man rerloor bg die ramp alles geld vrouw en kioderen Doodarm kwam bij te Calcutta aan eu aanvaardde toen van daar te voet de reis naar buis door Hindostau Afghanistan Perziê Turkije Zuid Rusland Ucelgargë Roemenië en Oostenrgk Na bgna twee jaren is bg uu in igne geboorteplaats Rathenow Brandenburg gearriveerd ï Osa E K iJ E isr Lgst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Juni 1894 en terug te verkrggen door tosacbeokomst van het postkantoor te Qouda Verzoodeo van GOUDA H Uges Amsterdam B v d Steen Amsterdam H V eaaels Amsterdam Wed C Lips Haarlem Earsou Utrecht L vau Bergen Henegouwen Wateringen Qoldemond Zevenhuizen J Tan Hattem Antwerpen £ Wirtwern Darmstadt Verzonden nn ZOETERMEER A M Alkema Winschoten Buitealandsch Overzicht De laaUte telegrammen uit Amerika bevestigen dat de algemeene werkstaking in duigen ralt en dat op de meeste spoorw en overal de dienst is hervat Voor bet eerit in elf dagen kwamen wem brieven uit Califoraiê te NewYork aan De Schatkist is weer begonnen geld naar het Westen te rerzenden De voorzitter van bet Amerikuansche arbeidersverbood thans vergaderd te Chicago heeft besloten geene algemeene werkstaking te verordenen vermoedelgk omdat hg overtuigd was dat de opvolging van zgn bevel seer twgfelacbtig was Debs de leider der irérkstakers heett dewerkstaking der spoor wégbeambten voorgeSndigd verklaard r De r eering de 0oie heeft vgfbonderd dollar belooning uitgeloafd voor de ontdekking van de boosdoeners die den trein ter verroering van militairen in Califoroiê deden ontsporen met h t gevolg dat vier soldaten omkwamen Id een onderhoad met de leiders der werkstaking heeft Cleveland beloofd aan eene bijzondere commissie op te dragen over da werkstaking een ondeneoek in te stellen bgaldien nl de leiders de orde trachtten te herstellen De totstandkoming van bet ItaliaMisehe dito Mobiliare ia varaekerd daar de inscbrg▼iog ▼ goed geslaagd ia Het rapport der oommissie nit dw Benaat over de finaocieele vooralellan besinit tot goedkeuring daarvan behondens de belasting op bei roerend besit riocheita mobilinre waarop een amendement wordt voorgesteld aangenomen wordt dat de clausula waarbg de belasting ten laste vau descholdeisohers wortlt gebracht niet van toepassing sal sgn wanneer hg overeenkomst vóór de afkondiging deser wet de belastmg ten taste vandenachuldenaar is gesteld Da denkbeelden gaan voomit maar langaaam De Fransehe Kamer heeft na verwerping van het socialistische voorstel tot vervanging van alle directe belastingen door een impAt unique ook het voortitel Cava ignac tot invoering eener een inkomsteubelasting verworpen Doch slechts met eene meerderheid van 31 stemmen Eu eene motie werd aangenomen waaruit bleek dat de Kamer sïch althans niet tegen bet beginsel eener inkomstenbelasting rerset liet wachten is alleen op de regeering van wie men niet eet in hoeverre eg het oorspronkelük planBurdeao belasting op woning en bedienden overneemt Keeda seoige dagen lang duurt in de Kamer bet merkwaardig debat over dese quaeetie Voorgesteld en verdedigd beurt om beurt op verschillende wgze door de afgevaardigden Jaorda eo Oava nac werd de inkomstenbelasting vooral door Jnles Hoohe eo Uibut welsprekend bestreden Het was alsof t een ongehoorde nieuwigheid gold alsof ar geen io komsten belaati tig in Engeland Nederland DuitscbUnd l e8tond De heer Cocberj de b rootingsrapporteur bestreed het voorstel Cavaignac Wel achtte hg het noodig dat belangrgke wgzigingen worden gebracht in de wyze van belasting maar bg verxette ziCh tegen het beginsel eener progressieie lukomateubelastiag gegrond op de verkrsriDg van den belastingschuldige aangezien dit een belasting sou worden op het geweten voldaan als zg werd door de eerlgke bui rs ontdoken min of meer door de anderen Dat het belastingsplan Cavaigoao Doomer verworpen zon worden was te voorcieo De uiterste linkerzgde hield Woeiisdsg eeoe vergadering waarin reeds besloten werd in dat geval in de Kamer voor te stellen aan eene commissie op te dragen de belaitioghervorming op grondsl eener inkomstenbelasting te bestudeeren Die vergadering droeg den afgevaardigde Goblet op een verklaring van de bonding der radicalen io tegenstelling met de meeniog van de meerderheid der Kamer op te stellen in plaats van bet manifest dat men eerst had willen uitgeven De commis te der Kamer belast met het onderzoek van het ontwerp ter beteugeling van het snarcbisme heeft eene bgeenkomst gehad met den mioister van justitie en is met haren arbeid gereed Zg heeft eenige wijzigingen in het ontwerp gebracht Zg komen hierop neer Van de misdaden en vergrgpen die foortsan vnor de rechtbanken sullen worden behandeld art I worden de aanslagen tegen de binnenlaDdscbe veiligheid van den staat uitgezonderd Deze zullen geiyk tot dusver onderworpen sgn aan de rechtspraak der gezworenen Art 2 is geheel gewgzigd De nieuwe redactie is minder vaag dan de tekst der regeering De commissie omschrgft nader de gevallen waarop in art 1 gedoeld wordt Zoo zullen de redevoeringen in besloteo vergaderingen en de persoonigke briefwisseling als daarin tot de misdaad aangezet of de misdaad verdedigd wordt binnen de termen der wet vallen Art 3 handelde over de relegtitie bepaalt de gevallen waarin de relegatie als bgkomende straf kan toegepast worden Art 5 is indien zin verscberpt dat de rechter de bevoegdheid krggl om met alteen de openbaarmaking der debatten bg de anarchistische procesaen te verbieden mw r de opeobaarmaking of onthulling van de processtukken Bggevoegd zg bier dat de minister van justitie zonder de goedkeoriog der wet af te wachten aan de procureurs generaal eene circotaire beeft doen toekomen waarin hg hun last geeft de openbaarmaking of verspreiding van ieder stok aangaande degerechtelgkeinstroctie te verbieden De minister van justitie heeft de overbrenging der rechtspraak over de anarchistische misdaden van de jnry tot de gewone rechtbanken verdedigd door te zeggen dat die maatregel volstrekt niet voorgesteld wordt nit wantrouwen jegens de gesworenen Down hebben in de laatste procesoeni zooals tegen £ mile Heor r Ravachol en Vailant in alle opzichten hunnen plicht gedaan maar het geschiedt om te spoediger rust te verschaffen en aldus te beter de misdaden te voorkomen SCHUTTERIJ BSKSNDHAKIBO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda 1 voldotida M art 3 1 vat Zgnar Kqs aila beolnit van 28 Joni 1828 8teatabUd Kes42 brengen tar kennis van belanghebbenden dat de Coramiaaie van onderzoek omschraveD in art 15 der Wet op de Schnttergen van ü April 1827 sitting zal honden in het Haadhoia deaar Oemeente op Maandag dan 2S Jati 1894 des voormiddags ten 11 ure on roepn bt deze op alle de voor de Schntterg dit jaar logeecbreven personen om voor genoemde Commissie te verschgnen ton einde redenen van vrgstelling hebbende die aan h t oordeet dai Commisaie ts onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor de Commiasie ran onderzoek te verschgnen daar ag die niet mochten opkomen gebonden worden geane redenen tot vrgatelliog ie bobben en voor zooverre hon diaostpliobtig nummers agn ten deel gevallen bg de Schatterg Eullen worden ingelyfd Gunaa ia Juli 1894 Burgemeester en Wethoodars Toomoamdi VAN BSRGSN UZKNDOORNa De Saoretaria BaOUWSB Wegens vergevorderd Seiaoen worden d4 nu KOBTISO VXBKOCBT L van os Az S 73 73 Beurs van Amsterdam u rou VarJua 90 101 109 97 78 Vis i 97 104Vs ir 107 rA V 99 109 79 IMV 910 1991 l A lOt 101 M s 89 109 101 190V Wf 109 49 49y Vis 1 109 99 l loo 7 1001 74 ni 10 89 J s 11 199 liTV XWf 109 109 11 l 79 l Vs 1I9 V Nanaauxn Gert Nsd W 8 dito dito dils I dito dito dito 8V HoHOaa Obl Ueudl UIMI Vis ♦ Wis lÖ9l lö 97 991 Haiw L O Pr Ua eert 9 Nu HolLM 8poorw Mü aaad Hij lot Bipl V UI 8pw ssad Nsd Ind Spoorwegn saad Ned Zuid AMk Spm saad 9 dilo dilo dilo 19 1 dilo 9 lTaui 8poorwl 1997 99 A ICaU 9 Zuid Ilsl BpwmU A H oU 9 PouH Wsrsebsu VVsmso saad 4 Eusu Or Sum Spw tl saad 9 BalÜHbs dito saad Futows dito saad 9 Iwaaa Dembr dito aaad 9 larsli 90 iiy Zf li V AMtallA üent Psa 8p Kil obl Obie Il Kortb W pr C v saad dito dito Wis 8L Pstor oU 7 Daavsr fc Bio ür Bpia eert v a lUiooia Central obl in goud 4 Louisv fc NashvUle rt v aaad Msiioo N Bp Uy lsb p o Miss Ksasss V 4 pet pref ssad N YorkOaUriofc West saad dito Psuus Ühio oblig 9 Oregon Calif Ie kvp io goud 9 8t Paal Hiaa fc Maait abl 7 Ua Pse HoofdUia ohllg 9 dito dito Uoo OA Is bfp O 9 CsMana Osn Bonth Ttv saad Vsi C BaUw fc Nsr Ie k d e O Amsterd Omaibas Mfj aaad Botlerd Tramsreg Haats aaad NsD Blad Aiaslstdsi saad 9 Stad Botloidam aaad 9 Btun Blad Aotwsrp al997 9Vi 8lad Brussel 1998 9Vi Hoaa Tbeist Begullr OsMllseb 4 OosniE atsatsiseaing 1990 9 K K Oost B Cr 1990 9 Bruui Bisd Hsdrid 9 1999 Ver Nm Bss Hyp BpobI eert 9 B ur ser ll i r Stand GEBOREN 8 Mi Johao Oarbardot ouders J O da Brain en P van dar lat 10 Oiik oodaii K Vis en D 8 haii M