Goudsche Courant, dinsdag 17 juli 1894

No 0404 Dinsdag 17 Juli 1804 33sti itMvgétig WatgJiJSÏ ïiaïïS ipvnm kortom mmmÈ mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ler dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V U F CENTEH ADVERT ENTIÊN worden geplaatst t u I75 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniirate Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Firma J WELTER WIJDSTBAAT A 42 MagfaziJQ van korsetten GECONFEOTIONEERD en TRICOT Boezelaars in alle soorten VOOR Dames Meisjes en Kinderen TANUAHTSien Nicuvteodljk 241 Eerste huis v d Dtm amsterdIm Tandarts Ltón Blitz TECONSULTEEftEN Woe t Aag m Vrljdagêy 9M3uren Markt 184 ouda Vraagt een proei Tan del echte mm wijh aanbevolen do r de itootate geneeaheeren van het buis Bm Stetn Erdo Béore nabg Tokajr Honi je Te bekomibg LIET 4AKKT 156 Flori JoluuiBiaConialii aldm A tm Uiucbi 11 A Lagtenberg Leooie JeftDiuBenrMU ouden T Kromboat d L J C Baadoio 12 CotDtlii ouden C Joogeuorlea M Verdol Lena oude J trii DameoH Koppeodniüpr 13 Freociaca oodenM N fon Uuiio en O Smit Arg ooderiM Bloot D A reu der Hsren OVëKLËUEN 10 Juli H M de Mnrree 22 P J Htreiig 19 d U G J SIMM Zjjoeo 58 j U Mul 25 d 13 D J no der Noot Wed C Weümui 73 j 4 m ONDERTROUWD 13 Juli h Ouweoeel 39 j en C Douw 27 j 13 Alphenur 21 j en J A fen der Valk 24 j J Fower 22 j en J M Wieaer 21 j T Btrarar 62 j en J W Nienwaubuijun 56 j K A nn der Hooft te Stolwijk 24j enC las Drielen 25 j ADVERTENnfiN Heden orerleed na een langding Igdeo onia geliefde Moeder liebnwden Qrootnoeder Mejnfiroa de Wed K WUIMAN gabotn ran du Noot ia den ooderdom van 73 jaar en 4 maanden Uit aller naam i J I JONö American National TrustCompanye 5 pCt ObllKattèn met aaodeel I b de wlDS t Da Bieren VAN SPBANQ DKKKKB beriohbn dat de op 1 Angoitoa e k rerubgnende COVPON8 der doorroornoemde Maatacbappü ailgegefen ObUgatUn van dien datam af betaalbaar ign met 25 bg de Auoeiatii Caua te Amiterdam eobijdeHeeren f H k B FoouwA JmlUm InoHUoiini il Koon üreifa Tik bib MiKDtla k 7A s ti Detll 0 VlluaM JoRt Dttmiir Orro n CiT k Zook DorinM MoNTiiH k Oo Oimin Bin LUiOiOUi CuniiT i DaroeiToiu Uiu k Iimiu li rlm Bemvtiu k Dx Bu Ormenktfi Win Joh t iw Sucutouil fc SEooh t Her A BlJbuuiu k Zo LmmMrdM LiiMOHB BANnnuuuoiNo H F C OinuKus Iridttt HitiHo VainKon k Oo llMtlricht 1 A Zip k TiiuxaiN Mtdd litrf V Oaetx k iSoa tUtmMÜv Miu ni Wuuom Bihi Kiiipnu k Co Xf F UmniaoF ScUinIm Bamiiioi k Tm Citi a A J U kS k Zoon VItkU V I Baaoia FkiIih 0 1 k A K OaouiBrai D WmtcMm h H vi B k Co BtiintN OiuTAiu k Co ZkoIU Ahrudik 4 JdU 1894 Opeataxe Verkoopii g te Langeruigpeweide Vf WOBNBDAG 18 JUU 1884 dea morgena ta 10 uren ia bet Bechthnia bewoond door L sa Bivis aldaar tea orerataaa ran dea te Qcuda leaideerenden Notaria a 0 FORTUUN DBOOOLESVKR met Koestallingf Hooiberg n enig pwMeUt Wei en HooilanaV teiAmea groot 3 beotaraa 42 aren 80 centiaren itaande ea liggende in den polder HtUge W tl00 gemeente LmgtruigtwmU In 2 penaelen Te aaniaardep 1 Norember 1804 Nadere iolicbtingen geren Toornoemdé Notaria FORTUUN DROOQLBEVKR U Oom ea NoUria C C KROM ta CWiAoom Oottda aaelpendrak aa A Btoinuii k loo te AifcerMiExiHiller auataweodent Wat 1 tofcerfaialxpeller TarkoadkeM Wrt ataeda in ieder Iwjigejun r lllMr faitlX Hill6f F141 BO caot 76 oait an 1 25 de lleacli TwikaoilaE ia da maeata ApoUuken en bu f Ad Hlakter k Oo te Bott dam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b ea DE LAAT en VAN BON Apotheker Markt Weda M MOL Korte Tiendeweg D 3 i het goedkoopste odrei t d Nienve parapluien en reparatie Uitalaau raa ROKKEN EN LUIERS Groote OPRUIMING ran BEDDEN en DEKEÏTS lowel VEEREN alaKAPOEBEDDEN iwaar gevuld raa iO roor dea apotprga Tan lï met toebehooren n i ris ALS VITVXBKOOP Hf I S KEISER Korte MewegD 88 OFENBASE TEBEOOnNB te GOUDA tea OToritaaa Tan den Notaria G C FORTUUN DROOGLEEVBR op MAANDAG 30 JULI 1894 dea morgena ta elf uren ia het koffiehnia HitlioHia aaa de Markt ran 22 Hulzen en Erven allea atoaade en liggende te Oouda ala No 1 Eea waarin rMSGUSMSO genaamd Da Dtii aiioniiai op er gnnatigen ataad in den Korten Groenendaal Wgk I No 202 j T rbunrd bg de week Toor 5 No 2 Een aan de Ooatigde Tan de Keiuratraat Wgk K No 128 Terhnnrd hg de week Toor 2 No 3 en 4 Twee in de Komgoateeg Wgk K No 34 en 40 Terbnord bg de week oor 1 40 on 1 20 No 5 en 6 Twee waarran een met afianderlgke BoTonwoning aan de Bogen Wgk O No 145 ea 146 Terhnnrd bg de week voor 2 80 en 2 50 No 7 tot 9 Drie aan de Ooetxgde ran den Raam Wgk O No 39 03 en 78 Terhnnrd bj de week TOor 1 60 1 60 en 1 50 No 10 Een aan de Waalzgde Tan dea Raam Wgk O No 221 verhuurd bg de week roor 1 80 No 11 tot 16 Zea in de Vlamingatraat en in een Poort aldaar Wgk O No 365 887 385 386 391 en 302 rerhuard bg de week Toor 1 60 1 80 1 1 1 en ƒ 1 No 17 Een aan den Groenenweg Wgk L No G rerhourd hg de week voor 1 90 No 18 tot 20 Drie in den Zak Wgk L No 282 288 ea 284 verhuurd hg de week oor 1 80 f 1 25 en 1 25 No 21 Eea aaa den Raam Wgk O No 313 Te aanvaarden 15 Augaatna 1894 Ea No 22 Eea ia den Vogeleniang Wgk M No 90 verhuurd hg de week voor 1 20 De peroeelea ago de drie laatate werkdagea vMr dea rerkoopdag van 10 tot 4 uren en op dien dag vaa 9 tot 1 1 uren te heaiohtigea Nadere inlichtingen geeft Toornoemde ÜO Uria FORTUUN DROOGLEEVBR te 6oi fa Tan 100 STUKS leeda vmehtdragende Appel en Pereboomea om in 1895 te planten opgaaf aa aoortea ea verdere coaditiaB fVuoo iateadea adrea K BQS Aan IhrdrnM ECHT mmt roodm lettarm JLut Tooral op de JDberiahnstein DIMCTEUIt om VierOKIABROH OBCRlAHHSTim Overal fCENT J verkrijgbaar MaaiHchappii tot MxplolttUle der Victoria Èron invjftlqfl fe HitHerdnm ZiHdblaak I Verkrgghaar in t Hoafddep4t Toor Gouda en Omatreken SLOTEMAKER en Co i par heele Fleach 18 ceata per halre Fleacb i 13 ceatf a Kraik ik 17 Kroik ib 13 terw l TOor de ledige Fleaaehen en Kruikea wordt vergoed I per heele Fleach 3 centa der halve Fleach 2 ceata Ernik 1 ceni Kroik I cent Teekenpapior Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR EN SCHRIJFBOEKEN en verdere eijn steeds in voorraad bij LANGE TIEN DE WEG D 60 iw TAnEmL ZEUGESTRAA T aan igne bekende Zaak eene Zoele en Banketbakkerij Terbooden hebbende beveelt zich beleefd aan Toor de leTeraotie Tan alle ARTIKELEN welke tot het vak behooren Terstond GEVRAAGD een P G i j mi i niet beneden de zeatien jaar Adrea TURFMARKT 62 Agentnor bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda PARAPLUIES EN EN TOUT CAS Toor Heeren D mea en Kinderen Met Z tie Sanelle en QV rift Bt jü Zie de prösen iu de üitstalkae Jf pareemn en Overtrekken J QILEIN Lan Tiendeweg D 61 34Ge Staatsloterij ka Bran Wed A C Cosijn Da Trekking begint MAANDAG 16 JULI a a LOTBS en OBDXBLH LOTBS tga te bekomen ten ki de Colleotrice BINNENLAND GOUDA 16 Juli 1894 Zooala wg in ona vorig nummer mededeelden had giatereo de wielerwedatrijd plaata van Rotterdam naar Utrecht en terug Te ruim elf uur arriveerden hier de eerate wielera bat getal deelnemera bedroeg 38 Eerate prgawinner waa de beer Gordaag uit Maastricht tweede de heer C Witteveen De volledige uitalag wordt weldra medegedeeld Terwgl de wielera aan een diner ia Tivoli te Rotterdam vereeaigd waren kwam er een telegram dat Jaap Eeden te Leipzig overwinnaar was ge woraen ea de bekende Lebr veraUgen had Naar wg vernemen lal aan den Ond Mioiater Tak van Poorvliet door 98 werkliedenvereeni gingen een hotdebigk worden aangeboden voor zgu houding iu zake de kieswet De aid Gouda van het Ned Werkliadea Verboad neemt bieraaa deel Aangenomea het beroep te Beaachop door da B vaa Oaalen te Sluipwgk Op drukke verkeerawegea ia het voor wielrgdera niet altyd zoader gevaar Zqo moeten giaterea aaar mea aagt op den Rotterdam achen dijk tuaaobea Moordrecht en Gouda twee rgdera door een landauer sgn aangereden zoodat de machines eenigazma werden behcbadigd en de bergders tevena ook niet zonder letael hnnnen weg konden vervolgen In de gemeente Moordrecht ia in de afgeloopen week ala aangetaat door pokken aangegeven eéo peraoon Het ia eene vrouw van wie geaegd wordt dat sij herbaaldelgk aonder uoodiaak beaoeken aflegde bg den heer R waar nokken heeraohtea doch waar au allea beratela ago Zaterdag werd vaa de werf der 0rma A Kalkman ft Zoon te Kralingacheveer met goed gevolg te water gelaten het atalen rgnscbip Romulua met eea laadvermogen van ± 260 hut en gebouwd voor rekening van den heer P W Louwmau te Rotterdam Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelgk vaartnig van 515 laat te houwen voor den heer F I Kiaael te Qernabeim De commiaaie tot onderzoek der provinc FEViLLETOlV IMaatste eener Fainiue Naar het Traiueh 88 tlM 1 nwnpelde 1I3 riilead rin a whiiv Hy mi t das die Am naehU door MaiÜDBe ontTangen werd I En looevea nog lou hjj ny bU ik hem niet wtuhoadeo hed g i hebboD dat by laq bamindel En te Parijs drong süj er nog op aea dat üc bem xoa trouwm Dat vis das om n op de proof te stellea cd lij iijatoersch opn l Ha dat is atuortyk da reden dat zu mij niet langat koi siaa WoIod I cy zal haar iin hebben waat ik s loofer rluohtes dat zy nooit meer Tan m lal booren sprekeo Ja ik zal rertrokken naar Toor ik ga wil ik de Biiiler hebben Arthur moot m ta hulp komen Wat gaat tmq aan of hy geToditiBa hjMft voor eeif tooneolspeelstar H heeft tiob teo minste oiet aobuldig gemaakt aan de laagludm van dien sehurk b is waardig om met rog die ottgelukkigeo boscbwaohter te vehtedigen die ia gevaar rerksart ijjn levfjn te verUezeB voor een miadaad niet door bem bedniTaD Kom mij te bslp Artkar XAm kom spoedig waarde rriond 1 Ik wil k B iden 1 als hg niet tot mg komt zal ik bem opcoakea Na d H alleenspraak die meer gedacht dan nitga ynkeo werd Tertiet Eliu de torenkamer overkatat tonder r aan te denken den steen weder op rekening van Zuid Holland over 1892 heeft tot goedkeuring geadviaeerd Bg het aldeeliagaondaraoek der provinciale begrootingen werd in een afdeeling de weuaeh geuit dat de leden jaarlgka zouden outvaugen een Igat met de namen van alle peraonen verkieabaar tot lid vaa de Eerate Kamer daa ook van hen die verkieabaar tgn wegena de hooge en gevricbtige openbare betrekkingen die ay bekleeden of bekleed hebhen Due wenaoh rond echter geen algemeene luatemming Opnieuw werd verbooguig van de jaarwedden van Gedep Staten van den griffier en van da ambtenaren ter prov griffie uoodig geacht Meerendeels meende men zich te moeten bepalen tot herhaling van den wenach bg de Kegeering Sommigen meenden dat de henienidg der provinc wet de kapatok zou worden waaraan de gevraagde verbetering van jaarwedden werd opgehangen en drongen aan de beweegredenen der Reg te kennen die haar weerhondeo aan deu jarenlaugen wenach te voldoen Ook werd er op gewezen dat door de invoenng der bedrijhbelaating en het uitatel van herziening der peraoneele belaating deie jaarwedden ieitelgk worden verminderd Algemeen wanaebte men den hoofdingenieur van den provinc w aterataat die dit jaar gedurende 20 jaren zgn betrekking lal hebben vervuld en de twee groote werken da hr g over da Onda Maaa en de verbetering vaa iet vaarwater tuaachen Kijn en Schie voltooide een bewga te gaven dat zijn toewijding aan de prov belangen door de staten op hoogea prga wordt geateld De Comm van Rapp noodigt daarom Ged Staten uit de noodige vooratellen te willen doen Verder werd aan Ged Staten aanbevolen een peuaioenregeliog te ontwerpen voor bet aluis en brogperaoneel in voor de kantonniera der provincie Aangedrongen werd op bet beweegbaar maken der bruggen in het kanaal Rgo Hchie op verbetering van het vaarwater tuaachen Overachie en Schiedam op verachafiiog aan de leden tan een kaart vaa het voltooide Rgn SchiekanaaL Op de vraag of in 1895 reeda een aanvang zal worden gemaakt met de werken ter verbetering Tan den waterweg tuaachen dea IJael eo da ringvaart van dea Haarlemmermeerpolder werd geantwoord dat dit zou geecbieden ala er gelegenheid voor beatond maar 1895 vermoedelgk noodig aal zgn om de onteigening van perceelea te verkrggen Holde werd gebracht aan de toewyding van den beer Hingman voor de regeling en beachrjving van gemeente en wateracbapaar cbieven luatemming von het voornemen van Ged trek barer zaïteV eo nep toen den tuiaman die sioh op een hoogere ferdisping bevond en zoo snel hg kon baar benadan kwfm Zg seide bem er vaH af ta liM da oTttiige vartrckksn te besoakaa en besa da kamer van mevrouw Van Hansweerd t ilailen aa haar dan sleaU te geven dien zg k den ink stak Zenuwachtig gehaast liep zg daarop zoo snel als pogelgk was het park uit en den weg op ia de richtiog van het hati van De Raiter De bedaarde voornohtige Eliie was bat hoofd geheel kw Het was fölkomen naoht geworden in haar hersenen waarin atletlai verwarde en tegenstrijdige denkbeelden elkander Terdrongan Slaohta één zaak stond met folkomen heltlerheid roor haar geest en wel dat sü zich oogenblikVelijk onder bescherming moest sAlien van Arthur Hoe was t mogelgk bem te roepen soodst hg ook dadelgk zou komen De post scheen baar veel te laogzaBm en hèt meest nabijgelegen telegraafbureau bevond zïoh te Üiaan Zg besloot daarheen te gaan zetfi op geraar af er Rudtflf van Trichtvoorde te ont Hat hoisje van den boscbwaohter bereikende vond zg Karel op zijn gewowe pisatqe zittende Als altgd keek hg zwQgend naar de owle vronw die sliep Het een teeken van h et hoofd riep Elize den kleinen knaap dia haar naar den turn volgde Op sfgems ten toon gtheel in strjjd m t haar gewoonte vroeg z baa Km je ia het dorp ieouind di r taigen verhunrt V kÏêAm freule Er zgn er zelb twéé maar de teste heefi qiet veel bqsondars en als t voor n is I tt koBU r bM s av W nQ 4 w f St aa om ala vaate aobaidia op de begroeting te knagen de uitgaven voor onderricht door daa aniteleonaolent Bkdetgk werd gevraagd of niet voor ZuidEiolland een werk kan worden aamengaateld alt dat van jhr mr Sohorer over da zeeweringen en wataraohappen ia Noord Holland Tea alotta werd ia meerdere a deelingen gawaMn op bat ongonitig reaoltaat dat de landbaawenrana in het eerate jaar beeft gehad en algameen wilde man de aubaidia aleckta voof M jaar toeataaa Doer da commivaie ad boa uit deStataa ia geadviaeerd lo toe te staan hel verzoek om aubaidie ten behoeve der Vereeniging het Volkanut te Brielie 2o afwgzend ta beachikken op de tubaidieaanvrage van da gemeente Ondakoorn voor wegsverbetering 3o afwgzend te beachikken o het veraoek van de directie der atoombootrapg de Vereeniging te Alphan tot wgtiging van de prov verord op de atoomvaart in de boezemwateren 4o zich te vereeaigen met het vooratel van Oedep Staten oo luhtidie te vaileenen aan den polder te Ooat eo Weat Zomerlanden van Ueinenoord voor verbetering van den oprit van den Blaakaoben dgk 5o goed te keuren het vooratel van Oed Staten tot verpachting van he veer tuaachen Rboon en Godaohalkaoord au een tar van veergeld vaat te stellen 6o toe te ataad de gevraagde aabeidte aanvrage door da Krimpenerwaardspoorweg Mg tan behoeve van den door baar aan te leggen lucaalspoorweg GoQda Schoonboren doch met als eiaéh te tellen goedkeuring der beatekkeo dqor Oed Staten en uitvoering van bet werk naar genoegen van dat college omdat tegen net opnemen dier voorwaarden groote bezwaren bg den Staat eo de Ezploitatie Maatach bestaan terwgl ook zonder die voorwaarde goede aanleg en exploitatie door tcontraot met den Staat en de Expl Mg voldoende zonden zgn geregeld 7o goed te keuren het reglement voor het waterschap Hoenkoop Vliet en Dgkveld eo de wgzigiugen van versehillenda polderreglementen 8o afwgzend te beachikken op het verzoek om voor rekening der provincie den toeataod te verbeteren van de waterkeering van den polder bet Noordveen De commiaaie tot onderzo van de vooratellen tot heffing van rechten voor het bevaren van de Gouwe atelt voor de voorgaatelde faefEngen goed te kearoa Eea minderheid waa van oordeel dat er geen rechten moeaten worden geheven wel de conourrontie met bet Merwedekanaal worden volgehouden De meerderheid achtte dit bg de groote uitgaven voor de vaari t verantwoord ea waa van oordeel naar i u stal Gaat ge dan wag freuldf Ik ga naar Dtnan maar kom waaniah rtfi spaedig terug Uit myn naam DKWt je aa de gotd lutter zeggen dat zg bg moeder On ttibinr moet komen iaivoMa tot Ik Uragkeer Ds mmt m a ïumwi n breng mg het geslo en kafferde en een klein leeren reistasehje dat op de latafel ligt Kn aU moeder de Kuiter nur n fraagt frealeF Dan p et ge haar imen dat Ik vmtrokkea ben om Uar zoon te verdedigen O zij zal a sagiMo I ICaar iés ga Bat ziet fJt ge hem or mij spreken Veule niat waar f Ja zekw I Welnu leg hem dan dat ik niet vergeet wat ik hem beloofd heb Maar wg hem ai v ai ik u verteld heb Ik zo ik dan man en als ik Im vind ifUoet ge mij te Dinan kt ien waarM Bwen btf docter Bertraod Oa nu ganr het kuiTertJe haleo Ken uur later wse frmtle BartaiytV een aljeret lendigsLygtuig op weg naar Dinan ur De Ruiterin de ffangenis waehtte op bet oo bHk dat Zfju lot beslist sou word B xxia Ds provioeic BnUfDa Is als beuaid Mat klefae stadjea die hoewel over be algemeen onbeduidend toch iets sehilder htigs hebben Oelegen san een rivier ia een botoh zgn allen aU mgesldten tn het groea bossohen weilanden of bouwlao J maat hoe lief ook de omgeving wordt daardoor nist weggtttoaaa dat qj ovar bot al massii aUea vuU idja dat eea aantal achippen m elk geval allaaa de Gouwe bavarta Tea aaaiiaa vaa da gavtaagda mbaidjaWoM de bavea van Maaaaluia atirit da oommiaila voor Ged Staten op te dragen met da B r ring in overleg ta treden opdat da koataa de krachten der gemeente ta boven gaaa door het Rgk worden vergoed ao lamn M e la gedurende 1895 an 1896 de aubaidie toe la ataan vaa t der koeten mita Maaaaluia IM mioato f 3000 Ulken iaie bgdraga ea het Rgk minatena aveaTatl bgdrage ala d pioTiaaia Dooi het baatuur vaa daa Rlatraldatkaa polder zullen pogingen wordea aaagaaraHl aaa Tan H M de Koningin Kageatea la varkryge veraietigiag Tan de K B waarb octrooi tol varvaaing in diai polder aoomede aoborauf diar Tervening ia verleaad ea naaehtiging om de gelden ingaacbrerea op hot Oreethaak taa name vaa bet opgebetea vteaderij baalaaf daarvaa Ie liehtaa tea bate Taa daa Bi a t w H aehea polder De nohtbMili te Almeloo daed ailifCHk ia de zaak der oagarogaldhadaa te Loaaar Pio ling ia tot 3 jaar Overboek tol 16 nunadel en Lanaink tot 9 maaadaa vetoordaald B ameiiar aa Piataraoa aga nggaaprokaa Door da rjjkapolitie weideo Zalanhf 18 vrouwen allen Duitache kellnarinnea oit Amaterdam over do granaan van ona laad gebracht Beo harar trachtte alt de waehtiamer aan bet I hynapoor a atioa te onlaaafpao Zg werd echter spoedig we Eea vreemde baalelling I Een koopman in Iroaiagaa oatriag de volgende briefkaart aMgabaer weaet aoo goed ng Toor mgno dochter een aadera te aaodasii want deze batalt mg ai te ia Ie laag ea Ie amai orar de achoodara aeadt aeaa eea mooi model maar too gauw awgelgk wg mnstf haar TOor den 12en Juli hebbsa a De koopman beeft aaa bot veraoek v old aaa en een andera getoadea wal gaea aadera 4aab t r maar aaa aadera japva Wat bet ia vaa groote heerta afhaaUyk k tga beeft in dan laatatea tgd vooral ooK dt Schaapman ondervonden Zgn gelaolee plaati in de katholieke staatapartg heelt bem velerlei onaaageaaambeden beaorgd waarvan mincbiea wel de ergate deze ia dat bem door de fcer kelgke overheid verboden ia ia het opcabaaf ea aMwe aliaa M habhea Baniga biadaa hiervoor aaaa vafgaadiiw aaa ét reizigers di da streek beaoelu door soboone Itarfcai en gebouwen uit de middmaeuwen iTiaao beeft I bet U yksU maar ook al haC OMtagename van aodaia bod yka i attaea OaboBwd op een boschrgksu heuvel heeft b stadje de Itafelgka ooutreksn en Ui van oniU fsbouwao wurvan enkele dagtaskeaan uit da taartilïuU aeaw ea vraoger Da oadheidiminera vindan Dinan aan jawaaltja steeda zwervea er Kngalaekaa road 4ia aanot i i op do fraaie wandelingw die men nergene sehooa rzat aantrefen 1 In de dagen der groote omwanl Ufl toaa IrffWI kleine stadjes de sehoonsta gedanktaakmaa Mt vtrleden hebben gesloopt haddon de baiMMaa £ Dinan bat gaaoad varstaad se t bshondaa wti Doveel aogel k nut van U trekksc De grsabtaa die eaMsaal de jj baala staildMl galdvBi warm i ampt en veranderd ia aaMw g B mrt prachtige boomen beplant Op da mdlea vindt mea hangende tainen ea bat kaalM bi Uil geboBwd was afgedaaM tot ilan Yaag vaa kali vaa bewaring als loovaUn van züas gal luB Oa4 r Wl ebrikbewind hsd men er prtastart epgaal o tw 4W i Hepubliek nlrt ilden erkennea en tydaaa bal aaialt Keizeirgk w a hst een bewsarptaata vtn fclM n a r aa 1 genen Thans gebruikte men het kastari VOM f sonen die lichte stralTeo moetan oadsrgaaa Mlt hen die in roorlooplga hechtenis ilttatt r R m pQ m