Goudsche Courant, dinsdag 17 juli 1894

7 81 8 81 o oa 8 40 10 4C 10 11 T tS 8 U 11 08 7 88 8 41 11 00 4 M ii ia t t 8 08 M l 11 08 11 81 8 08 7 81 7 47 8 10 0 18 V i lt 8 81 a a 8 80 a 8 s 1 88 a aa 7 4 8 07 8 18 It Wp J M 8 10 10 86 18 18 1 41 11 10 ItM Ut Saaltiala DirecU SpoorwegverbiDdiDg met GOUDA ZomeNleist 1894 95 AanxevaDgeo 1 Mei Tijd van Greenwtcb SODOa IOTTllDAII 11 08 1 01 4 57 a OS 8 47 i it f 6 04 a io t a 1 1 a i ll a l7 10 01 18 H 18 88 1 88 1 44 4 10 S SO 48 4 80 T SO 0 08 10 10 IIJO ÜOtTIRDlIiOODDl 8 SD 1 80 a 48 4 11 08 11 40 S 1I 1 48 S IO 4 08 4 40 D BN H A A 9 GOU DA Hig 6 48 7 S0 7 48 9 18 9 4610 18 11 8818 18 1 88 8 16 1 46 3 48 4 1B 4 41 K t 7 7 Voorb 6 64 f f f 10 18 1 44 4 48 7 08 K dL d5 6e ff X 49 7 11 2 Zesw8 08 r 10 10 1 88 7 10 BI Kr 14 ff 10 18 f 104 T S6 Ztf M 19 j 10 41 1 09 8 0 7 81 10 Onadk O SOr 8 S 18 9 68 10 1610 68 18 0811 46 S SO 8 46 8 18 4 18 4 48 80 8 47 7 48 8 8S 10 10 10 U GTEXCBTGOUO k iUtiMht 6 88 7 B0 9 9 68 11 84 18 08 18 60 S C 8 10 8 614 48 6 36 8 09 S t010l4WoertlM 6 68 8 11 10 16 18 84 4 18 9 1U0 IIOaduwater 7 07 8 19 10 14 18 48 4 84 J 9 1 Oouüi 7 80 B 8S 9 14 10 87 18 0618 88 1 18 i tl 8 60 4 7 6 80 7jB8 8 41 9 88 U OT AMBlBKOAM eOÜDA AmrterduB CS 8 0 40 11 10 11 17 8 40a 4 10t 4 10 7 88 9M AxititduiWy 1 80 U 9 18 11 16 11 48 8 18 448 88 MO ItJO yj 64 10 44 1I U lt 81 t 80 i 80 I II Ml HM ODDl PIN HtAO 11 18 81 1 01 1 87 M S tS 4 4i i ll i l 7 U 1 18 4 87 U a l ia s ff a a l ff 1 84 8 08 0 88 ff i ts ff ff ff ff ff a ai ff 1 88 ff ff ff s to aa 10 10 aMan 8 18 0 18 8 80 10 07 11 87 18 41 18 811 48 1 87 9 58 4 88 6 88 8 8 8 417 48 10 1611 8811 43 Ol BA UT OHT Qonda 88 10 7 66 8 00 8 81 10 18 10 86 18 48 8 88 t l 8 18 4 47 83 6 67 7 46 8 10 14 10 88 Oudew 6 60 8 4 ff ff ff 11 00 ff 8 87 87 7 8 10 87 Woaldaa 6 68 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 04 6 46 a 8 8 07 a is 10 86 tflteeU 8 18 7J8 8 88 8 41 10 1 11 46 1 80 8 08 8 88 3 60 88 81 t 8 88 h M 8 11 10 ODD 1 a HHTtllDaH Ooada 40 O lll 10 0 10 lO lls 8 61ff 4 47 6 t8 7 48 10 14 ly baiUn da Ktnut alt politiek ftéut op té tnim Dit rerbod nhgnt nedi tóor o tgdau den Uwteteo TerkieuogMtrijd te lüa BiigeTurdigd door den Ueechop fut Hurlem Of bet ook Toor de dioeeeeen van odere bÏMchoppeo geldt werd niet medegedeeld ia elk gerei ïfe het pmerkelyk det dr SchaepnieD geeo rerkie ingi ipeechei heeft gehouden waerroor eoderi It hem in OMBJg kieedittriet zeker tlle uD ÜDg bad heetMD t e onderirerpiag aan iet verbod ging netaarlijk niet ran harte en de beer Schaepman ia naar rerzekerd werd daarran in booger beroep gekomen d w t bg beeft lich by den Pana beklaagd en rerloebt oni het rerbod te willen opheffeo Of Zqne Heiligheid reedt nittpraak heeft gedaao it niet bekend Hei iaoet een rertchrikkelyk beklemmend geroal tyn roor een krachtige en rryhcidliefeode peraoooiykbeid ala ede Doctor om zich foo rleagellam te tien gealagen en zich gedwongen te zien den mond geeloteu te bonden waar hy dien zoo gaarne opent om lucht te K reu aan zyn orerkropt gemoed Uloe langer e meer moet dr H gaao inzien dat het prieeterachap in den weg ataat aan het zyu Tan ataataman en waar zyne neigingen meer gerièht zyn naar den politiekeo katheder dan Baar het altaar lal bij menigmaal met leedwezen en apyt terugdenken aan het oogenblik Waarop by lot prieatef gewgd werd Ën al riotmt hy zich geen prieater meer aan de kerkelijke orerheid onderworpen blyft hij tocb By de klachten die rernomen worden orer de onbeaoheidenheid en de uitroerigbeid der ngm te rioden op de beacbryringabiljetten der bedryfabelaating g aan wordt naar one Toorkomt te reel uit het oog rerjoren wat bet oigeolyk doet dier rragea ia Het kan aeker geen kwaad te berinneren wat de Toriga miniater ran BnanoKn daarorer beeft gezegd in zyn memorie ran antwoord Men leeat daar dat wat ran den burger gerraagd zal warden ia aees lyat in te rullen vaainit biykt langa welke kanalen bet belaatbtar inkomen genoten wordt f Uitlokking ren gaheimen moet daarhy looreel mogelijk rerMeden worden De rragen moeten roor deze afdeeling zoo worden geformuleerd dat xy beantwoord kunnen worden met ja of neen die alleen uitgezonderd welke beirekking hebben op ftiten op welker geheimhouding niemand prye atelt Aan een kantoorbediende b r zal e rraagd kunnen worden me yn raate p An ia Het doel ia aan de adminiitratie een leiddraad te rerarhalfen inzooderbeiil by ambttbalren aanaUg en terena den beliwtingpliobtigen aani htig Ie maken aan hetgeen S deagerorderd D inrulling ran B moet in aanmerking nemen aar bierby allea te rermyden wat aan de rat een odieua karakter tran en dut ion giU werl ing belemmeren on De rraag of de reodjithliug lot eangifle Tin den eenen belaatingplicjitige zal gebruikt worden om roor de ickomaten ran adderen C eTena ta rtrkrygen wordt ontkaii eod atwoord Wal aal batgeen de een mededeelt dikwgit ran telt tot eontrsla attekken tan den aodar bg flroanlen i gr f De ndargetaeiende hirKt af gro6te waarde aan dat da rerpliobting tnt lorolling een biljet A bebondao bigrl Vele aan iitaa roor iokoBatenbelaating lyn la g doordien aom iga btonnan ran iakonulan uit het oog worden rerloren dat nit bet oog rerlieian wordt oawaaiBobtigheid wanneer den belaatingpliohtige rngen alt de borenbedoelde worden roor r iegd By diaenttiin orer biljet B kan biljet op den Toat worden geroigd Komen bron op ran inkomen die te rermeldeu waren op dit laatate biljet niet voor an blykt dit aan de adminittratie dan lal ey dat rerzuiin in Oanmerking nemen by haar optraden tegenorer den belattiigplichtige aOok de eardef bgaondeibedm waarren KM eren melding ia gemaakt bebban belang Niet natnurlyk wanneer ay onoordeelkundig worden gebmikt Het oude at jwel belnaling f 1 80 f Mtavdfteiit mtaartrkork ottoidtOi Nieawatkttfc liwirdneU Ookda 7 10 a 4e 8 00 0 17 10 40 18 Zav U 7 48 8 B8 11 01 Bl Kr 7 47 a i 11 10 i ïa w 7 H 01 = N4 L d 0l A ilt datt Teorb 0 07 U 11 88 naar wetielgk aangaweiaD kontaak Aan it roor goed reroordeeld Maar in eeo groot aantal gerallea geeft de keiiniaoeraiog ran feiten alt de bedoelde zeer reel licht In taken dia aan weinis riaico lyn blootgeatald waar bijr op beetelTiog wordt gewerkt beeliat de omgang der onderneming roor eeo goed deel orer bare winatgereodbeid en achoon bet der adminiatratie ook dan natuurlyk niet gelukken zal die winetgerendbeid door ran den omraog der zaak eenigermate kennia te nemen nanwkeorig te bepelen grore onwaarachtigheden in de aangifte zullen haar toch niet ontgaan Daarby moet gedacht worden aan den aftrek ran rente orer bet aangewende kapitaal In zeer rele gerallen bl kt ran de oitgebreidbeid der aangewende kapitalen door waaroeming ran zichtbare feiten zeer reel By den amblahalren aanatag die op allen wien geen biljet B wordt uitgereikt zal worden loegepaat moet de adminiatrntie derhalre met die feiten bekend worden gemaakt en de inVrilling ran biljet A ia daartoe het begint Ten aanzien ran biljet B zy het rolgcude opgemerkt Het ligt in de bedoeling dat biljet zóó in te richten dat hier weinig byzoDderhedeu worden gerraagd Men zal mime groepen ran inkomaten kunnen maken zoqdat de belaatittgplichtige zekere poelen hgeen ktn roegeo Doch hocrer men hierin kan gaao zal de erraring moeten leeren en zoo wordt ook roor de raetatelling ran dit biljet bet rertrouwen gerraagd dat door de aanoemiog raa art 15 der rermogeoabelaatiag der ègeering reeda eenmaal ia betoond Men ziet nit deze aanhalingen dat het doel der rragen ran billet A ia rooral den aan gerer opmerkiaam te maken op al wat in aaamerking komt by de belaatbaarbeid niet op uitroerige inrulling En by B mag menaón reekt ran iokomttan tamentallan en die lou inrullan Het dagolykMb beatnnr raa bet Nederlandaob landbonwcomiU tcbryft in het Ned Landb Weekblad bet lolgende Hoe gevaarlyk het ia mededeelingeo te does waarren de juiatheid nog niet gebleken it blykt uit bet rolgende In het jaar 1893 werden door oen bnrgomeeeter aan den miniater ran waterataat handel en nyrerbeid eenige inaeoten toegeiondea welke naar by rermeende eenige oreroenkomit hadden met deu ooloradokerer Ileeda op bet eerate gezicht waa het dnidelyk dat de reea ran den burgemeeater ongegrond en bet t roor de aardappelgewaaaen geheel onacbadelyk zerenpnntig onzotierO heerabaantje waa Intnatchen waa ran deze zaak mededeeling gedaan aan de pera waardoor het onjniala bericht lOoreel ruchtbaarheid kreeg dat bet zelfa aanleiding gaf tot een ambtelyk roodacbrijren ran den Prniaiachen miniater ran landbou domeioen en boachweten waarin tegen deu inroer ran aardappelen nit Nederland werd gewaaraohuwd Het Nederlanjiacbe gezaotaobap te Berlyp werd daarom opgedragen den miniater ten apoedigste in te lichten en by dezen opofficieele tegeuapraak aan te dringen Aan dit rerzoek ia toen door de Prniaiacheregeerlug gerolg gageren waardoor verdereuadeelige gerolgeni die uit het bedoelde oooranten richt loudeu knnnen roortrioeien zynweggenomen O i ia het derhalre teer gewenaobt om aan dergelijke rermoodena aoo weinig mogelyk mchtbaarheid te geren roordat daaromtrent hetty door de herichtgerera telren of na ingeroepen toaeofaeBkomat ran da regeering of ran bet Nederlandiieh landbouw comitó een deeknndig ondertoak ie ingetteld 4i Ml 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 0 87 11 05 11 18 0 48 0 88 at 11 18 1U MO M Mr Ke tiental landbonwert rergeteld nog door eenige andere belanghebbenden uit bet ooatelgk deel der frorinoie Uroningen ging op reit om een bezoek te brengen aan de Nederl giM en apiritua fiibriek ran den beer Van Marken te IVlft Dat i de reclame onzer dagen ITaar men zegf rergoedt de hoor Van Marken zelfa de gemaakte koaten Aan den anderen kant blykt uit deze reia dat ook in da pror Qron andera by roorkenr aao den btaiboow gewgd meer het oog gee agen wordt op de reeteelt en dat meer eo meer de mpening reld wint dat niet by een bloote rolling der maag bet vee het beate raart inaar dat het Toederen met oordeel moet plaate hebben dat er doe een aeker rerbaad beitaan moot tnaachen de boereelheid ruw roeder dal toegediend wordt en de boereelheid kracbtroeder en dat wat het gebruik ran het laatste betreft juiat niet altyd bet koren dat men zelf in Voorraad beeft met h t meeate voordeel aangewend kan worden maar reeleer atzemkoeken ajardnotenkoeken etc om hun ryk gehalte aan iwit en rel in aanmerking moeten komen Hetzelfde gezelachap is ook roornemena een bezoek te brengen aan het landgoed de Biezen e ran den heer Bertels om diena culinor ran groenroeder etc te leeren kennen De Italiaanache diiqhterea Ada Negri l eeft een aanklacht wegene laater ingediend tajgen niet minder dan 78 dagbladen Zy waa namelijk rroeger onderwyzeree aan een achocll te Molta Viaconti de gebóorteplaata ran Caterio en nu beweerden de bedoelde bladen dat het booze zaad reeda in het hart ran den anarchiat geetrooid worde door het underwya ran die zeer radicaalgeziode leermeeeterea De beeclfnldiging kan nooit waar weten want Ada Negri waa 13 jaren oud teen Caaerio roor altyd zyn geboorteplaata rerliet maar de dichterea ia er too rerontWaardigd orer dat zy de lattaraan aanklaagde by bet gerecht De familie Garnot heeft al de kleederen en aieiadenj welke de ongelukkige Preaident droeg toen bg door den dolk ran Caterio werd getroffen alt koatbare reliqoieiïo byeenrerzameld Alleen de hoed waa eertt niet te Tanden doch deze ia ten alotte ook terechtgekomen Het blijkt dat een der geneeeheeren die op dien noodlottigen arond bg het aternied ran den Preaident waa geroepen bg vergissing diena boed bad opgezet de rolgende dagan droeg de dokter een atrooboed en zoo blifef de oreral gezochte cylinder ran den Preaident aan den kapatok hangen Toen de dokter ten alotte de re wiaaeling bemerkte haaalte hg icb de familie Carnol daarvan in kennia te stellen en zoo heeft de hiatoriacb geworden boed tooh zyn plaata gevonden onder de andere Boureuira c welke de familie met rrome zorg bewaart De riering ran bet tienjarig optreden ran het Pbilharmoniacb Orkeat te Sehereningen ia ratlgeateld en zal bestaan uit een driedaagach mutiekfeeat op 30 en 31 Juli en 1 Angurtna Het eerate concert tal zyn een Schnmanuarood dirigent M J A H Baron ran Znyien ran Nyereld aolist piano Mannstadt Het tweede conoert ia een Beethoren arond dirigent Mann tldt aoliat riool Hugo Heerman uit Frankfort a M Het derde concert zal een Wagner arond zyn waarop zich als Wagner zangerea zal doen hooren Mevr Tbérèae Malten nit Dresden Behalve de middagconcerten tullen op drto drie dagen uok oohtend concerten gegeven worden door het Kon PruiaiscÈ itifiinterieregimenl No 13 uit Mflnater Weetfalen dij rigent kapelmeeater Oraiiwaart Deze kapel tal ook de hittoriaobe fanfare nitroeren welke oreral zoo groeten byval heeft ingeoogat Den Transraalach Geboortebericbt In de Tranaraaltche iVolkaatemt maakt iemand de geboorte ran zijn zonn aldoa bekend T 11 80 18J0 1 48 l tl 8 08 8 08 8 18 Ek it to bly ek it to big Myn rroutje het n aeuh gekry Ona leef al nege jaar lank aaam En bet nog glad geen erfgenaam Ek i 10 bly ek ia oo Uy Mgn rroowtje bet n enn gokry Hatlük pertiet nee ek 1 Hy bèt myn oge mond en neoa Xn ia n kleine witte nna Ek ia to in mgn tkik Mijn pa ia big myn ma is bin Mgn rron a familie ook daarbg f Uoir krg ni 2 klaar met kgk Van tmoreot rroeg tot taareu laat Hoor ek maar hoe di menaa praat Dat hy ao na my lyk Partykeer 3 huil hg wa owa En trek zyn lippiee nes 4 zyn ma Maar anders is hy soet Dl skapi ia ao reg getond Hy kyl ao aürn di kamer rond En anig en slaap ao goed Daniel aal ona bom laat doop Syn jurki ia al lank gekoop Myn niew manel ia klaar Oom Henni aal ona peetoom maak Want anders ia di on geraak Bgn pitjiea 5 in geraar n Dokter en n predikant Ia allornodigat in ons land Har oek n adrokaal Of hy nou een ran drie zal waea 2 Dit all juli later oek wel leet Eert aieu hoe hg kan praat I Nau aVoikastem lezera moet ni apot n Enkel woordje nog tot tlot Dan eindig ik mgn taak Ek wenacb juli aenntjee mooi en fria Mar dat juli oek ao dankbaar ie Aa Jani wat versies maak Ermelo Stitanos Qioolu 1 Net als ik 2 Zy komen niet 3 Tan tgd tot tijd 4 Net ala 5 Zyn geld Nelia achryft in bet tHandelablad De pryzen zyn op de Noordhollandacbe kaasmarkten in de laatate weken sóér gedrukt en de boterhandel ia nog volatrekt niet beter dan hy reeda eenigen tgd wat De moetto boeren ontvangen boogatena van f 22 tot f 24 roor zeer goede kaat en dat is jiü te weinig Een mgner buren een beste boer kreeg Dinsdag te Purmerend f 18 en eene weduwe in on meer kon alecbts f 13 50 bedingen Ala de kaaa niet ran een bepaald modal ia minder ret acbynt of by het boren niet geheel Toldoet zoo iets ia zeer licht mogelyk ia zy byna geen geld waard Ik hoor dat de b lerin die alecbta f 13 50 kon maken 1 1 Dinsdag Bobreide toen zy bet bericht kreeg Komt die weinige handelsgeest omdat de concnrrectie toeneemt zyn de pakhuizen nog geruid 1 In elk geral de paohteU moeten dalen zoo kan het niet Ik heb hooren rertellen dat er veel Australische haas op de wereldmarkt is gekomen die goed geplaatst werd Ook ons eigen land levert toenemende hoeveelheid rooral van cfabriekakaas Een en ander zal misachien mede pryaverhooging tegenhooden De boterrencbepingen nit Australia naar Londen nemen ook verbazende afmetingen aan Men verwacht dat de uitvoer die in bet vorige aeizoen rnim 3600 ton bedroeg thans tot minatena 5000 zal klimmen De eerste bezendingen zyn verkocht tegen den goeden prgs van 112 b 120 eb per cwt zy waren vaa goede qoaliteit Ook ia men roornemena eeno inrichting te openen roor bet ibewaren ran boter waardoor de prys ran hei artikel vaator zal kunnen gehouden worden Onlange kwam te Londen aan het atoomaohip aCellio King met 10 900 klalen van 56 Engelsche ponden boter kort daarna de Ruapehn met 9979 kitten van de NieuwZeeland In den aanstaanden her t en winter wordt een nog veel grootere toevoor van die koloniia verw ht dubbel loovool alt in den laatsten winter en deze lente Zoo ia Auatralië ook reeds in cboter eon doohügo concurrent op de Londenscbe markt geworden es U U IO t tl 4 48 4 8 8 08 i Ot l lt 8 81 7 07 J 17 7 84 1 81 7 87 IMO 8 10 M 8 81 MO 1 0 8 06 8 88 10 10 dit rerdient Ua lacnU d UD lftehtd rbo rea dia door unueDlgk aitToer groot belsog bebben bg de markt Idaar FriU Reater bad toch geiyk toen b j in een Kgoer werken chreei cWit igo voor den landman de tyden andCTs dan lange lange draden die ginder Ter in Engeland in Amerika en over de ganeehe aarde met bet eene eind ego rut geknoopt en aan het endere hem regeereo die menigmaal heel i ap lifO n zoodat bg en allea wat wéér aan hem bangt en aan onzen luidman bangt bgna hei ganeehe land c niet goed in werking en tot ontwikkeling ran krachten kan komen mear dan wéér itrak aaogeluttld worden zoodat alles lustig door elkander cbodtt en tot in de rerete hoeken toe zoo eena omgeroerd wordt c Rentac bad gelgk rolkomen gelgk De dingen ran bet dagelgbscbe lereo die ons 100 raak ongezien roorbg gaan zgn rgk in leering es hg die met orertniging zulke zaken in bet lidit stelt rerhcbt naar mijne bescheiden meening geen noodelooze taak Daarom wgs ik veer eens op dit allee De Standard verneemt nit Rooatantinopel dat de aardbering grootere gerolgen heeft gehad dan men aanrankelgk docbtte niet alleen te Konsiantinopel zelf maar in geheel Tnrkge Ofschoon de omraog der schnde nog niet bepaald kon worden door het afbreken der telegrafische gemeeoBchap weet men tocb reeda dat de acbade op den Anatoliacben apoorweg zeer aantienlgk is Vier of vgf stations zgn rerwoeat De dienst ia nochthana niet gestaakt Eene bering tan de see he het schudden ran de aarde vei ezeld Ken comité om bgstand te rarteenen beeft zich terstond gerormd De Porte beeft aan de Ottomanische Bank een Tooriobot gevraagd van een kwart millioen om te holp ie komen Nader verneemt het blad dat daar nienwe aardacbokken zijn voorgekomen gevolgd door eene beroieawde paniek onder het volk dat weer baitenshuia overnaobtte Vooral de Prinaen eilanden werden geteisterd vele bnir n zgn onbewoonbaar geworden In KonstaDtinopel moeten er veracheiden worden omvergehaald Ala een bewgs van den invloed dï an de Moravische broeders in Soriname hebben verhaalt da N Sar Ct het volgeode Een der leeraren voor zgn zendingswerkte Paramaribo op straat kwam opeen morgenvoorbij een algterg Daar het heul vroeg inden morgen wat zeide de leeraar bet woordrichtende tot de velen die in die sigterg wilden gaan vermanend Ga jelui zoo vroegkoffie drinken c J waa genoeg om velenhonner beschaamd tSffiaken en te doen toragkeereo Een boer te Tarnopel Galicie Adam Qawryde geuaamd heeft zgn eigen zoon vermoord bg vergiseing Zgn bedoeling was een koop man met wien hij verschil had gehad en die deo nacht in tgn achuar doorbracht om het teven te brengen De koopman had zich oiet gerust gevoeld Hg was atil weggealopeo en de zoon des huizes die kort daarna halfbescbonken tbnii kwam waa toen hg de deur van de ncbour open rond daar binneD g aan en op bet siroobed van den vreemdeling gaan slapen Da koopman werd op zgn weg naar bet dorp aangebonden door een gendarme Hg verhaalde dezen sijn wedetvaren maar de gendarme geloofie hem niet en hg g ng met den man die hem verdacht leek naar de woning van Qawryde Daar vonden zg den boer bezig onder de pomp tgn handen t waaachen Bg bet zien van den koopman riep de rowe kerel met een vloek Wat ia dat Een oogenblik ge leden heb ik jt vermoord I c Toen daarop de gendarme naar binnenging om te onderaoekeo vond hg weldra Gawryd a zoon met afgeaneden hals in de schuur liggen De moordenaar werd onmiddellgk in verzekerde bewaring gebracht Heldenatak van een barbier Deserdi n gtf een der meest bekende Figaro s te Madrid in het Price circus een blgk van groote vonveracblokkenheid door met den dierentemmer in da ieenwenkooi tjB gaan hier seepte hg hem in en aeboor hem het gezicht zonder zich door het gegrom van het roofdier in zgne betigheid te laten storen De bekende ontdek ktngareiziger ËdoardFoa heeft eei ateren Parga verlnten on een nieowen tocht naar Midden Afrika aan te nemra Hg zal de streek gaau onderzoeken gelegen tnaaeheo de meren en het Zuid Oostelgk gedeelte wên het Katanga gebied Zgne reia zal b gionen Qf da plaata waar kü agii laalatan tocht tea einde Iwelt gebracht Zgne EnropeMche tocbtgenootea agn 2 Frana n eadriaBngelKhen waarbjj cicfc l g n aankonut in Afrika oogeveer 300 ïolandsche dragers znllen aanalniten De Immt Fwt neenit genoeg hulpmiddelen os raada o bgna twae jaren in die smeken a kanMa bIgTen Te Moaaikendam kwam Terledan reek en heer met een gunstig uiterl k middelmatige grootte en een kngpbrit op zgn neai in het bt tel de Doelen n gaf zgn wensch te kennen om mat een rgKiel de omatreken te bezoeken Door bemiddeling van d n hötelhonder kreeg hg er een hg maakte eenige toeren door de stad bleef twee dageu logeeren en verdvreen toen met bet rgwiel zonder zgn logiea betaald te hebben Eene briefkaart welke hg tgdens zgn bezoek naar zgne familie te Arnhem verzond kwam als onbestelbaar helaas te laat terng De wielrgder waa reeds gevlogen achterlatende een tascbje sobgnbaar leeg eneen wandelstok N v d D Op een inderdaad trefiende wgze il de bekende Engelsche naam the upper ten tliouaandc de bovenste tienduizend voor de voorname lieden daar te lande door de statistieke beveatigd Om aan de high Iife te kunnen ijneedoen moet men tenminste f 24 00 inkomen hebben En nu ia gebleken dat toevallig jnidt 10 500 peraonen over zoodanig inkomen beechikken op 8 milHoen inkomens In de Goudsbloemstraat te Amsterdam hadden de buren t Donderdi deu heeleo dag erg druk over een broidje dat toen ze door haren bruidegom met de getmgen werd afgehaald om naar het Stadhuis te gaan eo daar in t bnwelyk te worden verbonden rustig in haar winkel bleef staan gekleed met haar baaien rok verklarende dat ze van gedachten waa veranderd en liever nog niet trouwen wUde Oogalgk had ze misachien niet ala haar ten minste een echtelgk geluk wachtte als dat van een paar in de Govert Fliockstraat dat dien avond zoodanig handgemeen Werd dat de brandende haoglamp naar omlaag kwam en brand veroorzaakte Prototypen Niet zooder geluk beeft men reeds sommige door hun vljjt zich kenmerkende l ere dieraoorten tot prototypen van tekcre klasaen van geleerden verheven Zoo vergelgkt men de mieren met die daglooners der wetenschap wien het enkel om het verzamelen vaa materiaal te doen is zoo jjn de spinnen wgsgeeren uit de school van Hegel die allea bewerken en daarna met verwonderlijke vaardigheid de vruchten van hun ttateot ten toon spreiden Alleen de bgen stellen den eigenIgken onderzoeker voor zg toch nemeu vstfi boiten op maar verstaan de kunst het o énomene eerst te verwerken en dan met woeker in gelouterden vorm als t ware terag te geren Vanwege de Nederlandache regeering worden volgens de Verzekeringsbodet op voordracht van de departementen van waterstaat en van justitie twee afgevaardigden benoemd naar het Congres interoational des accidents da trarail et des assnrances aocïaleac dat vau l tot 6 October a s te Milaan zal worden Inhouden Vrgdag werd door de Koninkigke Deventer Tapgtfabriek een der grootste Smyrnatapgteo a eleverd welke aan die inrichting gednreude haar byna lOOjarig bestaan nit één stuk vervaardigd werden Het is groot 7 bg 2iy U en bestemd voor de leeskamer in de Witte Sociëteit te a Graven bage De grondtint is roatig donkerrood in bet binnenwerk gepassemeei met ranken in donkerder klenr waarop een gebijBmde rand ia bronsklenr belder en smaak TO r afsteekt Dit kolossale stuk wea t raim 500 KO en werd door 12 werklied in ruim een maand geknoopt Aao het Bat Hbl c wordt van genehte agde medegedeeld dat ongeveer twee maanden geleden door dr Snouck uurgronjo eeu rapport aan de regeering is ingediend over den aard eo werkzaambeden der priesterraden welk Mpport et imt BToudig gadeponaerd icb at ta agn Dit bericht werd der redactie van genoe md blad aangebracht naar aanleiding van een hoofdartikat in dat blad over Priester invloed en Prieaterraden De schrgver ran dat artikel was den verderfelgken invloed der MohammedaaoBche drgvers weder indachtig geworden door den moord op den controleur Foringer en zgne echtgenoote en den aanval in S li op den adaistentreaident en militairen eomman dant wandaden waaraan het fanatisme schuin zon hebben Om dien onbeitbrengenden invloed der priestuVs te verminderen dringt de achrgver aan op afoohaffing der prieaterradeo dte bovendien door de inUndera zalf gewantrouwd worden En dat de werkitig van de rechtspraak der prieetera in He opzichten slecht kan genoemd worden ia door de Regeering zelf erkend Dbs achaffe men de priester raden af échter niet in eens Med ontneme hun slechts het publiek karakter dat zg opgenomen onder de rechtetlgke instellingen van N L en in de sanctie welke bet opantMuu geaag aaa faafna miapaktü geeft hebben Mei late hen bestaan ala bloot privat of godsdienstige inatelUngen De bemoeieoia der landraijen deze zooveel mogelyk gepopalariseerd worde daarmede verbind houdende uitgebreid Door den vooi slagen maatregel wordt aan het preatige der priestera vrelke wg oanoodig verboogan afbreuk gedaan en daarmede aao d4n slechten invined welken zg ontwgfelbaar vjoor ons gezag uitoefenen De Holl jSpoorw maatachappg beeft thaoa een tweede fg harmonica rgtuig doen vervaardigen Deze rijtuigen aullen eerstdaags loopen in de aneli erbinding tusaohen den Hoek van Holland via Den Haag Amsterdam naar Berlijn i Men meldk nit Haarlem Het comity der staal waterbron Wilhelminac lal niet worden vervolgd wegens de aanklacht ingediend door den secretaris van den Ned apothekerabond Zooals m n zich zal herinneren werd beweerd dat I in dat staalwater geneesmiddel on waren die olgens Igsk C behoorende bg de vet op de artaeagkanda alleen in bepaalde hoeveelheden mogen worden verkocht Het quantum te verkoopen Beaacben zou folgeni deni aanklager 6én milüoen tegelgk moeten weze Ongeluk nr zee Dezer dagen had tuaBcben de Russische stoomboot Wladimir en eeu Italiaana he boot Colombia eene aanvaring plaats op de Zwarte Zee ten gevolge waarvan de eerate in tweeën gesneden werd en na twee uur zonk Hónderd menschen moeten verdronken zyn waaronder ho geplaal8te Uuisiache ambtenaren pus De condncUnr Vat van den stoomtram der H IJ S te s Oravanhage void gister in een tratnwagen eene portemonnaie met raim f 16 Dè eigenaar meldde zich spoedig aan Mnacua olQoieel hinderl k verklaard De Raad j van State droi onlange aan debeeren Ho iarwerfl hoogleeraar in de aebeikunde aan de Polytechnische School en dr Aroostein te Breda op een advies uit te brengen in zake een appel tegen eene besliaaingvan B en nW van Tilburg waarbg concessie tot opricjhting van een mnaooafabriek gaweigerd werd Het advie Inidt dat inderdaad de oprichting van eai ie fabriek van kunstmatige moicaa een nadjeeJige werking zon kunnen uitoefenen op bet water der waterleiding te Tilburg en diit door het stellen van voorwaarden in de bezwaren niet zon te voorzien zgn Bulteolaodscb Overzicht Voor de Onkele Eoropaetche parlemeiilan dit de Jalt bitla trolseeretid nog door faun werk werden byeengeliouden breekl langiamerhaod eveneent het ooganbtUt van whtiden aan De Italiaaaicba kamer ii d u waek QÏIeengegaan de Spaanache cortaa hebben han sitting door een kouiokiyk beilnit tien erdaagd wurb bepaald it dal ay niet TÓor o hon werktaambeden tullen faerTtttaa Een herig fumult onUtond er toen bet betlnit tol toherliiDg der lillingen werd Toargeleïen De Oarliflien riepe Lere don Cartoi de liberalen eb aouter atieren Lerede koning de depnblikeinen ophnn benrt Lere de repobliek 1 Wat de traelaat qnaettie betreft reeda troeger ia door Von Capriri aan da SpaanKhe regeering rerklaard dat Duilecbland xich niet meer gebonden zou achten aan bet beataande tractaat indien bel aanhangige niet in de thani afgeloopen tilting der Cortet aarfgeDoman werd Door het uiteengaan der fCamen ii dut feilelyk het oude tractaat vervallen zondeV door een nieuw rerrangen te zjjn en roor de beide laten een tgdnerk ran tariefnorlog aangtbrokeg Hoa lêag dit dnrtn tal laat tieh niet bepalen Het tal tocfa de triag ign of Dnittchland later wal weer ipoedig bereid zal beronden worden om opnieuw over het tractaat te onderhandelen Feitelijk onbreken nu al ï jaar da ratte grontUlagen roor het handritrerkeer tnitohen Dnittchland en Spanje In Februari ran t jaar 892 werd het tractaat roor de eerete maal Aoit bet miniilerie Canorat opgezegd en ran dien tgd at bleef het inkkelen De piotectioniiieu itaken telkent een tpéak in het wiel en hebben ook i n de nn gealolen zitting aan Sagaata heel wat moeite berokkend Er il wel r l en heftig gedebatteerd maar afgedaan is er weinig of niete Het bandeltrerdrig met Rualand it dea 6en Jnli door den Taaar geteekend en twee da n later ia de officiiele bladen in OoataargkHongarije bekeUd gemaakt Het rardfag treedt in werking den Imu Juli 1894 en loopt tot het einde ran bei jaar IIKH Aan de be taande betretkingen toiMhen OottenrgkHon garga en Rutland wordt niet rerauderd daar aa roorloopife orarankonat in het begin ran April aangegaan dtnIMa norwttidan oaheltda alt het definitiera ranliag Balde italan rergnnaen elkaar den inroer op den roet der meett begnntiigde natiën Bebalre bet minimumtarief worden aan OoetanrnkBoagarge loageataaa alle roorreohlan wuke DuilKibland en Frankrgk reedt genieten of welke mettertgd aan andere tiatan inlltn worden toegettaan Van tgn kant gnnt Ooatenrgk Hongarge aan Ratland bet oonrentioneele tarief en r bindt tich gedurende het hetlaan ran het rerdrag da inroamoklaB op graan niet te rerhoogen Met nitaondering ran Tarkge aa Portagal beeft thani Ooiteurgk Hongarge handelarardragen geeloten met alle italan marmea bet handelabetrekkingen onderhoodt Met Spanje bealaat eeu voorloopig rerdrag tot het einde ran dit jaar maar do Spaanacbe Cortei maken nog moeilijkheden en lijn tooalt gemeld ia tbani weer uiteeng gaatt tonder eanbaalining in deze raal Ie nemen Men weet dat de Frantche locialitten met Caeimir Piriar alt pretident niet rtel op hebben üg ia reef meer dan Carnet m ban oog ain rerlegenwoordiger ran bet groAtkapi taal en randaar reedi het ipektakel dat ae nog rAór tgn rerkiazing maakten toen ham dl miMle kanten werden toegeechreren Thant bebbeu eeuigi looialiatiiche afgeratrdigden het roontel gedaan om den rjjken Caiimir Pjrier een deel fan tgn traotement te ontnemea in ta gaan met 1895 Ze willen dat bet jaargeld ran den preaident met niet minder dan 400 000 fra tal rerminderd worden aün repreeentetia gild met lOO UOO fn en dat de tem roor reit in rerbiyrkoeten ten bedrage ran 300 0IX fn geheel wordt afgMchaft Sindt rele jaren itaat bet inkomen dea praridenti op het tegenwoordige bedrag 60Ü 000 franca t jaani da repreaantatia en raiakoalaa werden in 1873 ran 162 400 fnutea let op 300 000 franct rerhoogd en in 1876 op bal laginwoordiga cijfer rap 6UO 000 fraaet gabracbl Di heer Caiimir Pèriar geniet aaa jaariyki 1 200 000 fraoot die bem raaawlalükt wordin uitbetaald in twia afnudariyka ana daten elk ran 50 000 franct Eranali alle andere ttaatiambtenaian trekt de Prieident der RepnUiek lijn tractement pat ran dm dag af waarop hï tij n ambt heeft aanraard dit wai thani da 28tta Juni n 1791 bedrow da ciriale lijat dtakoaiui 25 mill frct i Napoleon I genoot erenreël Onder da Reitaaratia ileeg de civiele lijat tot 32 millioen doch te daalde onder de Jalimonarchia weer tot 13 millioen Da ntolatia wierp allet weer ondaritboren Qanaraal Oaraignac kreeg all hoofd ran hrt nitroemd gezag 12U ÜU0 franct maar do grondwet Tan 4 November bepaalde hal tractement ran dan preaident der npablii k nar op 60U OOO fm en weea het Xlfié aan au het hem toakooead rerbiyf Hel bedrag der rapratentaliekoetea werd tan bel goedrindan der Kamin orngalaten doch den I2en Maart 1849 rattgMtald op 600 000 fret De print preaidrentkreeidaa róüt agn Coup d itat venreel all nu Wrier ala Napoleon III nbler weer 26 millioea i jaan Van de andere hoofden ran Utaten trekt de pretident der Zwiltencha repobliek bel aller minile 1 500 franct Wat de gckroonden betreft itaan in bon oiriale Igtlen de Ruaaiiche Ctaar en koningin Victoria bovenaan Piotdag tal eenbeTangrgkiitemming gebonden worden in bet Engeincbe Lagerboit liaide nartgen ui ken toeberridielin De oppoiilie II ran plan de derde laiiag ran ilr William Hareonrt t begrootingaontvarp ta b mi j ldtn len rrij taldtaan geral Wagan da ima lijkbeid dat Parnefliaten en andere rriandao de regearing afVailan door tegaa la iteBmen of ticb Ie outbouden zal deze een drinpnde oproeping richten tot alle Pamelliiten Het belooft lan belingwekkenden dtg Ie worden Dat de regeeriog in de minderheid aal Uilven it niet waanchynlgk Toen lord Roaeberjr 4 maanden geleden aan bel bewind kwam geloofden velen dat zgn miniiterie bat einde der tilting niet ton balen maar boawal mat kleine meerderbeden eeamaal daakb kat cgfer tot 14 bat biekl tich ttanndt en de TimNf ipreekt na de rerwacbting nit dat niemand rirwaebt dat het rMr de rerdagiag der aitting ranlagaa tal watdaa Da regeering kan rekenen op de itemmeo barer reigen in bet l gerhiiia aa al daalt bare maerderbüd tot 13 ag kaa naar bet oordeel ran da Timia niet uit den ladel gelidit worden Het beitour ran den Amerikaantchen heidibond heeft preeidnt Clenland nitganoodigd naar Chicago ti komaa om dan taa tand ta beipnken o een rertegenw rdigtr te tanden Clerrland beeft hierop nog oietgeaatwooid Wel tal de pteeident aixialt een tebgram meldile eene oommitaie buMaoMB om t n rapport uit te brengen orar het moer ta Chicago en de ooriuen en omtlandighaden daarran aan den pretident en aan het Congraa KEXmSGEVlXG BÜKGKlUaBTSK en WKTHOUDBHe ran Qonda doea Ie weten t de functiin raa