Goudsche Courant, dinsdag 17 juli 1894

No 6405 Woensdag ÏH Juli 804 ft 9p0m l 9 l i fern I K Jlfii m 33ste Jaariranir wmimmm m t i i j i nu ii Nieuw en Advertentieblad voor Gouda eti Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr B er dne maanden m f 1 26 franco per po t 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst va 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bef kead naar plaatsruimte T Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i I FBAKSCEE ST001£7SB7EBU as Cheoiiseke WtuekerIJ Vi H OPPEMIEIMEH 19 KruUkade Botterdam Gebraveteerd door Z M den Koning dar Balgaa HooMdepM voor OOI DA da Haar A VAN OS Az Specialiteit voor bet atoomen es verven van alle Heerenen Oameagarderoben alaook alle Kindergoaderen Speciala inrichting voor het atooaaaa via plnehe mantela veeren bont ene Oord nen talelkleeden enz worden naar da nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gaaonduid en volgen ataal be rerkt Wegene uitbreiding der fkbrieken ign da prgien 25 gedaald Te itoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goedeivn in eene week Co Dae fin Bols bMDMri flMMllM VS A liHT naSrlr r TuEufiTBoaa nilrtawnt vMMJateikU P H J v WANKOK HELKÊBT Oostharaa Advertentiën tOtm nmtoia worden dadalök oMaaoadeB door kat iTBElNKl BEINKMAN Q mMDU Oatnoger welke betrakking teug eTolge T het Ma den Heer W LoUyoptga Tarftoek verleead eerrol ontelag ie opengefftUen Toorloopig znllea worden waargenomen door den Heer J Vermag Commiee by de pluteeIgke belastingen Gouda IG Jali 1894 Burgemeeater en Wethoudere voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN Da Secretarie BBOUWKE MEHHMHBMHBHBBaaaaaBBSSS 346 Staats loteriJ la Klaaae Trakkiag fanUundaf ie Juli IBtV No a i iOOO No eO en 14 57 1000 No tMl 400 No It7l ee l 8t 800 No M7t nm 17841 igi 4 tostt en lotat 100 Prijlen ran tO 171 iU4 681 tut lOiM 19691 16978 IIS 186 1771 68 a 8S74 10916 19641 16706 18966 107 1811 6866 98 9 10881 19684 16767 18871 1889 6488 8104 10714 11811 15 a 18878164 88 1 6660 8488 10716 18816 16818 18888 171 9896 686 84118 10946 18681 16826 18884 419 1 8 6991 8667 10947 18689 16866 18908481 1986 6706 8669 10970 19667 16910 18914488 9084 6719 9681 10980 19707 16987 19990448 9067 6717 8609 11081 19717 16986 19010970 8119 6780 9666 11091 18778 16040 19081 9119 6784 8690 11188 18794 16091 19096610 8196 6819 8769 11199 19881 16110 19106664 8199 6960 8790 11889 18874 16190 19108 188 8818 6969 9889 U887 19948 19169 19114 768 8136 6087 9064 11879 18961 19174 19141787 9194 8084 9078 11989 19970 16108 19198 778 9808 M17 9077 11484 19974 16811 19166 794 8864 9168 9116 11478 18998 16981 19801810 8419 9188 9198 11496 14018 16486 19808 87 M90 6867 9167 11911 14018 16698 19311 188 8611 6988 9189 11691 14061 16897 19830969 8611 6886 9187 11606 14136 16894 1 849987 8677 6471 9911 11608 14146 18846 18398 1088 8714 6196 9864 11691 14166 18811 19498 1078 8766 6688 9381 11634 14168 18886 19610 1076 9977 6664 9J77 11674 14178 19604 19681 1117 4060 6977 9979 1I77 14104 16919 19634 1149 4099 6699 9419 11996 14114 16989 19638 1188 4168 6807 9464 11016 14140 16986 19587 1178 4184 6643 9484 18030 14149 17007 19788 1174 4189 0698 9610 11066 14861 17049 19769 1193 4199 6868 9643 11090 14441 17101 19813 1117 4860 6890 9661 11104 U448 17178 19867 1169 4161 6906 9611 11106 lt816 17898 800801190 4876 6918 9644 11184 14666 178 0 80043 4848 14 9199 11U9 14814 17876 10087 IMl 4818 194 11159 14668 17434 10078 1418 4401 7061 9891 11161 14789 17771 101671446 4618 7110 9714 18306 14768 17780 101991499 4694 7191 9796 11919 14811 1T889 10109 4617 7804 9881 11444 14881 17910 10064 ltl8 4917 7889 9886 11498 14888 17917 80071 1881 4986 7488 MIS I16B9 14869 17989 1090t 1907 4669 7491 lOOfO 118i 14910 18049 1031 1866 4786 7467 10104 18868 14917 18098 101811987 4748 7689 10110 11718 16087 18137 10487 1897 4780 7610 10881 11734 16073 18177 lOlOt 1914 4864 7814 10166 18746 16188 18149 106611996 4906 7881 10867 18806 16146 18406 10668 1081 4941 776010183 11867 16161 18473 8057O 1088 4966 77S3 10191 11878 18191 18476 10671 6006 7819 10180 11888 16197 18607 10701 194 6011 7977 10477 I19II 16966 19614 10708 i860 6033 7948 10478 11968 16370 18699 107711379 6060 9036 10479 18060 16808 18698 108801489 6116 8064 10498 19079 16467 18616 808881604 6146 8196 10496 18168 11686 1S611 80900 8179 8143 10661 18818 16800 18646 808091888 6118 8179 10688 19160 16601 18686 10993 04 B 14 8180 10686 18486 18684 18818 APVERTENTnBN L W TAN BEBOi ZEÜGESTRAAT w tgna bakende Zaak eene Koek en Banketbakkerij Tarbondaa hebbende bareelt tioh beleefd aan oor da hmmatia ranalleARTIKELBN welke tot het Tak behooren Een ware Schat Toor de oBgelakkiga iluhtoffera der Zelfbarlekking Onanie en geheime nitepattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAKING Hallandaoha aitgaTe met 27 alb Prg galden leder die aan de vetaohrik kaiflke gerolgen Tan deae onden Ijjdt moet het laten de 6prechte leerug die hatMeeft redt iurlgke dniaend van een HkaNh dood Te verkrggen bg hetVerftga Magaain te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen inae ding van bet bedrw look in poataegeU en in eiken boekhaadel in Bolland Omtda Baalfendnk vaaA BaonuiUii k loai lIlSMd DIB THHOIIKI bij gelegenheid van de L AJiTIDBOTJ W TElvrTOOlNrSTELIJCIiTa gehouden op MAANDAG 16 JULI 1894 1 Lotauia Pui 1 1 2573 40 J 2636 4li 2650 52 2817 2943 61 2967 2983 31 2994 22 3034 3i 3046 b 3071 6S 3097 81 3213 4 3282 5t 3311 3 3323 5 3349 3357 1 3380 ii 3397 5 3487 2t 3515 41 3594 6i 3616 811 3914 26 3982 4 3998 1 4071 1 14125 82 4128 35 4190 25 4260 7 4324 57 43119 8J 44 7 4 44 2 31 4452 16 46 7 4652 11 47 12 4729 5il 4753 6 47118 7 4816 1 4945 75 VoMVWf l taaH Prij 13 29 31 133 135 151 167 252 322 837 411 425 631 651 670 743 825 844 1099 1214 1357 1483 1487 1513 1559 1561 157B 1614 1635 1665 1673 1692 1697 1732 1735 1775 1832 1870 1894 2103 2123 2332 2864 2473 2511 Een Ooudache Kaaa Een Goodscbe Kaaa Een Kau Middelbaar N H Een TitbarrytoiK Twee Kaaajea Noord UoUaodicbe Een Oondacbe Kaaa Ken Komyoe Kaaa Leidaehe Een Broodaogder Een Riek en Scbop Een Pot Weiboter Twee Kaaajea Noord Hollandache Vflf Coleuaaen Een Kaaa Middelbaar N B Twee Kaaajea Noord Hollandsche Twee Ërnméhi Twee Kaa9Jm Noord Hollandacbe Een Schaap Een Tuig Vier Kippen en Mn Haan Een Kaaa Middelbaar N H Een ieifdelren Een Gkiudacbe Kaaa Twee Kaaajea Noord Hollandaehp Vgf 0 lenu n Twee Emmen Een Gondache Kmi Een Aiinbanli Twee Lantaarni Ean Teil Een ï mgoe Kaaa Leidaebe Een Bftaoule Een S mfucbaiu Twee Kuajei Noord Hollandacbe Vgf Olenaaeo Een Oondacbe Kaaa Een Paardendek Wol Een Wagen lichter Viji Coleuaaen Eek üraaperkacbeerder Een Pot Graaboter Eeo Pot met Graaboier Twe Kaaajr Noord Hollandnha Een Sobaap Een Canai ébank Een Stamfi hfta Een Tilborrjtnig Een Komgne Kaaa Leidsche Vgf Knolbegonia i Twee Kaeajei Neord Hollandaehe Een Baacble Een Bieteaingder Een Bietenkneaier Vgl Knolbegonia i Twee Kaa jea Noofd HoUaDdiche Een Pot Qraaboter Vgf Colenaaea t Twee Emmere Een Steekwagen Twee Boeken Nnnan Handboek voor het vee en de Bruin lUadgever Een Kaaa Middelbaar N H fla Goudtche Keaa Een Tniabank met Kap Een Btamfuchsia Twee Kaujes Naord Hollandiche Twee Kaaijea Noord llollandicbe Een Tilbarrytuig Een Gouduhe Kaaa Een rnpetnacbaLr met steker Een Fitter Een Kaas Middelbaar N H Een Komgne Kaaa Leideche E n Tnig Een tltataluchaia Een Talm Twee Kaaajea Noord Hollandiehe Een I aardend k geel Frieacb Twee 1 Kaapjea Noord Hollendache Een Boek Noman handboek voor het Vee Vgl Gomiseen Vgl 0oleo een Een Pa m Ea GondKhe Kaaa Vgf Coleaeaen Een Tniubank Twee Kaaajei Naord HollandMba Een Htam ocb ia Een Gieter Een Tilbnrrytnig Een Schaap Een Egge Tweede Trekking 20 OCTOBER Jfmmenê ht Béêtuur der BoUandsehe MtuUeehappij van Landbouw afd Gouda Db SscaicTAiiis QébTL StoUwerck B Chocolade en Cacao Dmlmatlge door da nieuwste uitWndinf n op machinaal gebied Twbcterd fabrinU en ultdultand gebruik van Sjtm en fijnste grondstoffen garandoerei len verbruiker van StoUwerck B Chocolade en Cacao een aanbevaleuwaardig Ihbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar reap Etiketten De Firma behaalde 87 Brevets als Voflevemiicler 44 Eere DIploma s gouden enz Medalllei een bew a van uitmuntend jn itbrikB t Keeds 1874 echrcuf de üccademie national de Paria Kooa Tooa ddtemona na wtallle d ar vremltre claaa en oonaldaTatlon da ▼ otr axoallanta flabrioatlon da Ohooolst bonbona varlea eto to SWIWtrtk t bbrikaat ia verkrygbaar bq IX U Confisonra Banketbakkers enz enz OtMnudveriagenwoordiger voor Nedwlaiui Mina Mattenklodt Amaterdam ICalvorstraat 103 Waarom word ik 7an mijn zonuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen firma Wed P B U Oouda iaalla 8 nn H enJ Het la niet leldeD dat Renesiag aanbrengeDde middalcD toenllift ontdekt worden die in de handen Tan een bekwaam geneesheer eee goed ureei hebben Vit niet Priesoitx de iraleerde festlger aer walerkuur methode viani oonplaata een bedevaarlsoord toor de lydende maDichheid gevorden la den eenvoudige boorP üv i niet ecu Zweedsoh majoor Tbure Braud naamd eeu middel tegen frouwantiekten aan de hand gedaan dis het lauoet der chirargen reedi minder noodukelyk heeft gemaakt en thaoi gemeengoed vsn alle gaueetheereo b nt te rordeti F Ook op het gebird ter beperkipK ran leuQwziekten begint er Uofa te komco en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de eenvoud ite en natunrlijkate manier reanttaten oplevert welke wel in ata t agn de awlart jaren on eranderd aangewende teneesknndige hulpmiddelen coo als byvaorb Braraium Yier Araenioam eoi geheet te Terdriogan Kr ign vete raeasohun die noch liek noch gezond tgn en toeh klagen dat ty lioh in Hehaam en aiel alles behalTe wel gevoelen het geringste niat Telen kunnen en s fii door een rlieg getergd wordeln m aoo tioh Betren en andaren tot laat syo londer het te willen Vele worden geolaa of door vreaaeijka angat of dwr droefgeeaiigbeid kunnen niet slapen en wordaa door benauwde drtMmea gekweld Dan yn er weder andere die to kampen hebben met boofdpgn oongestte tvakhevt ran geheugen oonuiien an toerallen Kindelgk Igden de ergaten onder han aan rerlunming vitaidaaa en vallende aiekta Al dese ongetukkigen die men op eiken leeftijd onder etk gealaoht en eiken stand rindl ayn aanowiiak an min of meer de alaehtoffers der Iqefwyae ran oniea tjjd Adiertantia Bnraaa ZOON U Sniiiik Wie tot reoe dener oategoriën ran Igdera hphoort aa ingatlabt wanaoht te wMdaa over de wot kint MMf nienwa mathode adraseeere aioh aan i ÉiMUl iW GUUiAX C HaUi8 wit BINNENLAND i ii OODDA 17 Juli 1894 Hedenmorgen ia in da Laage Groenandaal het paard van dm vrachtrgdar C op bol gagaab doordien het lemoen brak het werd op den Korten Tiendeweg gegrepen zonder on galokken te hebben verooraaakt Op jToUanlIentaStolwgkerduiabgOonda te 11 nar Dgkgraaf en Hoogheemraden van de Krimpeoerwaard by den hr C F v d Berg aanbeeteden 1 Het afbreken en ontruimen van een vaate iteenen brug gelegen ia den Huiaweg onder Berkenwonde nabg de woning van den heer B Van der Baa 2 Het maketti van een gzeren ophaalbrug met taemn landbaofdan en bgkomende werken aldaar Door den raad der gemeente Waddiniveen b met ingang 16 Jali benoemd tot onderwyaeraa Mej M C L Hors in dezelfde raadsvergadering werd tegen 14 Angnstua de heer A van Bezoogen benoemd tot onderwgzer Beide titalarissen genieten een tractement van ƒ 550 Het personeel aan school B is thans weder voltallig loodat de adsistentie van den beer J M Schoonenberg een einde zaldemea Aangaande den weg wedstrgd Rotterdam ntrecht en terng nog bet volgende De wedatrgd waa alleen opengesteld voor door den A N W B erkende amateurs en er werden alleen éénpersoons rgwielen toegelaten om voor een prgs in aanmerking te komen moest de weg binnen 5t g nur worden belegd an de 77 deelnemers die zich voor den wedstrgd aanmeldden namen er deel de heeren 1 Pratt nit Antwerpen 2 O Neuiean Londen 8 J M Plantfeber en 4 L Weinthal Rotterdam 6 A O Immink en 8Joh Spaani Utrecht Louis Israels Antwerpen 10 M N Peereboom Haarlem 11 D W van Ees Qroningen 12 G de Roodt Kralingen 14 Gastave ICteinberg en 17 Jos van Dievoort Antwerpen 21 Apera Boorg Leopold 22 J Schranwen Amsterdam Armand Hogsmans Brnseel 25 Piet van Wgk s Gravenhage 30 C Witteveen Jr Haarlem 31 A A Clüaa Londen 33 Leon Poncin Antwerpen 35 T R Roos Jr Amsterdam 38 M Cordang Maaatricht 39 Hyppolyie van den Eiinden Antwerpen 40 O S Panl Zalt FEViLLETO lv De laatste eener FoizdHe iNaar kei Franick Het gebotur dat in aitmaniMuleD itaat Terkeert maakte eeo ded ait ran den aiuar die de geheele atad omringde eD de iDdrukweklcende Meenklomp Torhdt zich bof en op eao heurel aao welki voet het ririertja de Ranoa loopt ier wachtte Piet de Rait r op het oogeoblik dat men hem roor de raelitbaak aou nepeo ea aedert da sea wekea welke bij ar deh berotid had hy S berriend gelaat geBiea Hft b el dat hy niennnd mocht onttaogen waa treofc gehandhaafd en aetfc dokter Bertrand dia lopre l invloed had ia bet itadje moeat noh beprien tot bet KendÉbTan enkele rersnaperingea aan den geTmgeoe Maar thana wat de laatige bepaHog op gehATen en de goedhartige dokier had dadet k aan den officier aa justitie rernocht hem een bevija te garen waarmede h bij den gerangene zon knbnen kpmen Hij had plan hierTan onmiddellyk gebruik te maken want hg rerlangde er naar den ongelabkigen boaohwachter pertoonlijk Ie sprebent niet om hem een geheim te ootlokken maar teb eiode hem aan het ventand te brengen dat hg zich niet moeat opofTeren uit rreea eene beminde rronw aan de kaak te len Meer dan coit waa de dokter OTartntgd dal 4e Ruitsr Bevnww van Haa feerd aanbad ea daH lirf danw in bat treorapat ta Triditnorde era roll iwpatld bftd wék hjj aei lüat btgnap Xk Bommel 41 Georg N Lemmerzaad Oude Wetering 42 Hub A van derUriendt Haarlem 45 H Verzett Rotterdaüi 47 H J Wolter Jr Amorafoort 48 B J G Faaaen 49 J P Smit en 50 P G van Appel Utrecht 52 Flamant 54 £ Brogmans en 58 Stendel Antwerpen 59 Arthur M lUudall Londen 61 J Kramer 62 G M Verhoeven alhier 63 J Beigenbers Amaterdam 64 3 J van Emmerik Krsliogen 68 A F Ving Utrecht 69 B F Boersma 72 M Aldewereld 75 J H W W Schwarze en 76 J J van der Dries allen Amsterdam Nadat de deeloemere zich des ochtends op het Beursplein vereenigd hadden venrok men van daar door het bestuur van T H O R geleid gezamenigk naar de sociëteit Eendracht maakt Machte aan den Onden Dgk teKrsling n waar de loling voor de plaateen bg den afrit en de uitreiking der nnmmers plaats had Het buitengewoon groot aantal daelDcmers onder welke zicll 14 buitenlandera bevoodeu deed alraa een groot aantal belangstellenden en nieuwsgierigen te eanm loopen in de Avenue Concordia en op den Oudeu Dijk waar men zich oidelgk ter weersagden vau den weg sobaarde Ta ruim 10 nur vereenigden aioh alle deelnemers in de Avenue Concordia en een half dur later reden zg af Ter voorküming van ongelukken reed een bestuurelul van T H O K voorop langs de Avenue en dw Ouden Dgk tot aan da Korte Kade waar zg verder aan ban lot werden overgelaten Inmiddels namen eenige amateurs en beroeps fotografen fotografieën zoowel van bet geheel ala van enkele groepje Buiten verwachting begnnstigde goed weder dezen wegwedstrgd en hadden de wielrgders bg het vertrek den wind in han voordeel Langs den te volgen weg was voor ververBehingen enz zorg gedragen Die Weg liep laags Kralingen Kortenoord Gouda Bodegraven Nieuwerbrug Rietveld De Roskam Woerden Harmeien De Meer Utrecht Oude SimpleK fabriek en terng Met spanning werd de uilalag verwacht Het was de heer M Cordang uit Maaatricht die te 3 uur 53 min en 40 sec aankwam en met donderende hoera s werd verwelkomd Op de 50 kilometer waren de voornaamste tgdM M Cordangl2 6 45 uur H J Wolter Jr 12 7 24 nur A A Cbaae B J C Paasen en J P Smit 12 9 uur op het keerpunt te Utrecht M Cordang 12 19 uur H J Wolter Jr 12423 uur A A Chase A F Vlag B J G Faasen en J P Smit 12 24 nifl i Scbranwan 12 24 uur Apers 12 27 nar C Wittaveen Jr 12 28 uur op de 100 kilometer M Cordang 3 25 57 uur C Witteveen 3 34 7 dokter atelde minder belang in baar dan in dae zooo Tan de onde verlamde Trouw die bij behandelde On den annen jongen in ign Terdedigmg bahulpiaaa ta i waa bjj beeloUa bem op lU hoofte te brengen Tan be eea er gebeurd waa aedert bg ta beMklenia aa gaaomen H aoq bem vertellen hoe verdacht de houding vsn Ui Poorter wai die ala a n beaohaldiger optrad m m het geheim naar Parga wai gaweeat om er zgn nuaater t ontmoaten Uaar de geTraagde toeatemming tot het bezoek Het Bp zich waebten an De Baiter geheel verstoken Tan nieawB uit de bnitenwereld meende dat h door allen verlaten waa Hg bad geen hoop meer hulpte oDtTaageo en tooh rerawakte z n moed niet Kooala hij was op den dag toen hij gaarreateerd werd JKK waa hg gebleven vaatbesloten om Ie ztr Jgen tegenover de jmtj Ook aan dan ofBoirr van justitie had hg nieta gesegd in de hoop dat de Voorzienigheid z n onaohold sehitterend aan bat Hebt wubrengen 0 Z gevangenschap Vaa niet buitengewoon bard dank zg de goedheid van den opper cipier dte bem Uiterst welwlUend bejegende Die AmkejMiin gediend hebbende bg de mannien bad den dieast verlaten met den rang van onder adjadaot Hij gevoelde BEtnurlgk medelgden met het ongeluk ran een ood soldaat en weigatde hem geen enkele ran de gunsten welka bg hem kon fet e a0tlhadêt aanzgn plicht te kort te doen De Kuiter bewoonde eeu redelgk groote oei op de boveaate renlieping ran de gevangeois en kwam oout ia aaaraking met de aadere gaf aogcnuu Ka an dan Of ipatgaal d urao attAt Vf waodalM op bet nar A A Chase 3 39 18 uur Scbraawen 8 40 63 nar H J Wolter 3 41 Mi nur J P Smit 3 48 29 nur en B Brogmans idem De nit lag waa dat werden behaald da e r te prgs eere prga medaille van H H de Koningin verdediger Jaap Eden en bronien beeld op voetstuk door no 38 M Cordang aapkomst 3 nur 53 min 40 sec tweede pr s eprgs medaille van H M de Koningin regentes verdediger C Wittaveen en gouden medaille van den bargemeaater van Rotterdam door no 30 aankomst 4 aar 5 min 34 sec derde prgs groote zilveren medaille van den ommiiaaris der Koningin in Zuid Holland door no 22 aankomst 4 10 8 nur vierde prgs Noorsche drinkhoorn met ailver gemonteerd deor uo 31 aankomst 4 12 3 nar vliMe prgs likeuistel door no 39 aankomst 4 17 16 aur zesde pr s verguld zilveren medaille van den A N W B door no 54 aankomst 4 27 13 nnr zevende pr a groote lilveren medaille van den heer A van Stolk Czn door no 21 aankomst 4 29 35 nur achtste nrys verguld zilveren medaille der R C e F C Sparta door no 43 aankomst 4 30 1 uur negende tiende elfile twaalfde dertiende en veertiende prgs alle verguld zilveren medailles door no 52 aankomst 4 30 31 aan no 58 aankomst 4 31 5 uur no 25 aankomst 4 33 8 nr no 50 aankomst 4 33 25 uur no 10 aankomst 4 35 33 uur en no 62 aankomst 4 36 1S ann 15 16e 17e tSe l a en 20e prgs alle ailveren medailles door no 9 aankomst 4 52 8 nur no 59 aankomst 4 52 43 uur no 69 aankomst 4 52 5S uur no 89 aankomst 4 55 3 uur no 33 aankomst 4 55 18 uur no 35 aankomst 5 3 26 uur 21e en 22e prgs groota brooaen medailles aitgelootd door den heer A vaa Btelk door no 64 aankomat 5 5 44 uur en Tratt aaakomat 5 17 53 unr 23e 24e en 25e prgs aUe brontan medaiUea door no 12 no 75 an no 45 Bovendien waren als aatia prgaen aitgaloo l een zilveren medaille voor den eerst aankomenden Belgischen ryder welke behaald werd door den beer E Brogmans an Antwerpen een gouden medaille voor den eerstaankoraenden Hotterdamschen rgder uitgeloofd duor den heer J Westrus door den heer O M Verhoeven en koQstvoorwerp voor het eerstaaokomend RotUrdamsch lid der B W V T H O R door dea heer S J vaa Emmerik Uelr record van 50 K M soomeda dat van 100 K M werd niet geslagea toodat de daarvoor oitgeloafda medaülea niet ailgaraikt werden Va afloop van dezen wedstrgd die welgeslaagd genoemd mag worden vereenlgde zicb de wielrgdars in den Tivoh Wintertuin aan platte dak ran het kasteel De oipier rergeselde hem steeds babbelend over den oorlog ran 1870 dien j beidsn nedugemoakt hadden 4 een m bel l er van Meta bg d cavalma da aodara la i r bg de marme afdeeling Zg waren bepaald bevrieati geworden en aagan met laèdweseo bet ocgenbllk naderen waarop De Kaïter naar i mt Uneus zou ver moefti word eii waar de reehtbaok zitting hield Da botohwaehter bad er met het minste vermoeden tvan dat drie personen zonder dokter Bertrand te rekenen drie personen die hem nog geea enkel teekea ran levM gegeven hadden in de weer waren om bem te hulp te komen Freule tan waa thans te Dinan üg logeerde bij den dokter De dokter was zestig jaar weduwnaar en bewoonde g h eel alleen een groot huis op de markt vlak b tt l kasteel Klize had condsr eenig bezwaar da gistrrgheid kannen aannemen wellM bg haar dadelgk mM bet grpotste genoegen aanbood Bndolf vaa Triehtvoorda bewoonde ids by mat op de Fauolmboere verid f hield aan hel andere einde der stad een kamer die hg per jaar gehuurd had Hier rertoefda bg slaeda als zyn zaken bem naar Dioiui riepen betgeen aiet dikwijls gebeurde Artbnr Brzee den rongen dag uit Pargs gekomen bad s n intrek gaoomen in het hotel dat bet diobtat bg het station Ug Van bier had hg een briaOe geaohMran aan l ol die met of zich bad Utm waobtaa as twaa dagen nadat £ liae loo iotatlüag k t buis ran dan boachwaohter rerlaiaa nd vaodalden de twee vriwaden heel vertroawel jb Uafs den atnge die naar bet kaataai voerde Zy bad4in iwda 4m t A tM os tad vu fn den Coolsingal waar s avanda da p nitjaaUag plaats greep Keu boottocht d aas en en verschillende andere le tifttaJMii do t da vereeniging T H O B s dclil aehiemers aangeboden besloot daaeo tweeden jaarlgkacbaa internationalen wedstrgd De jurj bestond uit de baeran A Koolhofgfl voorzitterkampvechter Fr Netacher tgdwaarnamsr E de Beukelaar starter O Th MSIlinger commissaris Jan vu Salnu commiiaaria aan het keerpant ta Utrecht ea U Weiothal aeerataria Vermeld zg nog dat van het niwial vU hm bekenden wieirgder den baar Witteveen aao band sprong hetgeen er wellicht veel toe bijdroeg dat niet hg den earaten prjia verwiaif De kapitein jonkbaar a U 8 De Bwilt van den groote staf a jodtat van H M de Koningin is op tüaa aaavrao op penaioan gesteld f 1517 De toekomst dar wedawa vm dra Wlln omgekomen conductear Koatar UidaskaSdw goeden zorgen der M a at s eh a pp g tot Kiflaitatia van Staalaspwuwegep flaaaciaal vambnt HH MM de Konionnnen hebb tolMtr chen bezoek ontvang0f behalve van den prinaregent van Beieren ook van prins ep prinsaa Lndwig Bü haar baaoek aan var billaada mnsaa werd ook de tantoonstelluig ia het Olazan Paleis bezlehti waar HH MM gemimen tgd in da Nederlaadaehe afdealing doorbrachten Woensdagavond vattnkkav da KoningltMa weder aaai Soastdyk Men hafioaart ieh da prMfltig rU da Haagsehe dame om een kwartguldenvereaBi ging te stichten tol heide ontginning Btgkens ean opgaaf In bat N v d n is daarvoor btgakeiaen f 1 80 Naar gemald wordt geeft de toestand der rivier da Maas bg Maaabomnel weer alle nsdaa tot bezorgdheid In bat vorige ja r ia Of op kosten van het Rgk eene masaa aand opgeruimd en de rivier genormaliseerd Even beneden dit geaomaliaaaide riviervak vormen ziek opuieaw sandbftakea die da scheepvaart mia of oMer balanuBaraa Kont ar niet apaa dig eenige B dan ia alle kaaa dat da scheepvaart Mr geatvanid lal a n Vooral ie dezen tijd van drukken handel ia hooi aa d appelen enz zon da aabada éa voor de sahip pei in voor da bavolkiag op vsraeheidenB plaM sea ia Maas aa Waal soar aanaianiyk aga alBi tea te baapraktn en In eaMtn ofarlag baddan a j boaloteo zieh naar S gevangaala ta begeven under door de ttad te gaan waar et keDnIsaea zouden IniBawi rat m o a i aa Ti4clitvoorde juist boogat ongaunH ia fledert het eartrek van freule hértam bid Artbur ziah geheel overgegeren aau bet genoegen van Eadolfi getelschap l a slechte indruk dtao de ontmoeting met de Poorter op hem gemaakt bad waauilgewisoht door de vele beleefdbeden en d dlenatraardigbeid rao ego vriend Uudolf bad Arthur om Z4W te zeggen veroverd Door handige praatJM wist hg al da kwade ermoadens van den ander n aQaen in rook te doen opgaan maar tan slotte lm by ham zelfs U brengen UüïÊ t stutten ras Ml nauw rarbond waarvan het dcH was de Raitar ti ridden Door een ongelukkig toeval htd Arthur dw irtÉMf avond den baatao tw gakragaa ia da aoei l U aa by bad moeten vachten met een heer dien hy mowalgka kende en hem een degeoprik n dm wmgagaven bad Het gerolg bierrao a gewaeet dat aj eeaige dagen Hn kamer moest Loadan en daar h natuuriyk ia de oamogetgkbeid verkeerde i natehtea op t loaka bad hg UtidoU opgedragen mevroaw ras Hanaweerd te bezoeke om san de beide damea te i HeD dat kaa aeaC aea klein oogafol bad gabad Arihw verzooht hem aaar dnogend ial te spieken over de omaak Tttt bdPlwaegatwhl waarvoor bg goede fadaaea bad iCo Rodidr bad zich geen moaita babotren t f vaa om deae opdraebt la vcrraUtn want UarifliHIt waa bem bonaa beaoakea i i f