Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1894

AaoKevaogeo 1 Nel TUd vao tjreeowicli SpoorwegverblodlDg met GOUDA Zomerdleost 1894 93 7 10 tJO 1 44 AV O D D 1 11 10 11 10 1 41 f V l ll VS i OI 11 11 01 11 40 l ll 1 41 9 10 4 01 4 40 DIN n SA S GODOl a Hage 1 417 107 49 Ml 1 4 10 11 10 11 1 44 f I 1 41 UM 1 H I M U I M 10 41 1 01 1 0 Onada 1 1071 1 111 18 10 1 10 1111 08 11 411 10 Mi 9 11 4 11 4 41 5 10 t 47 7 41 Ml 10 10 l0 9 tj T 11 p B T S ODD Utreehl 98 VlO M91I 94 11 01 IMO l ii I UAII 4 41 9 I OI l tOlO 94Woerden il 8 11 10 11 1M4 Jj K i 1110 11 Oudewaler 7 07 l ll 10 14 11 41 4 14 l ll Oonda 7 10 8 911 84 10 87 1I 0 I M l ll l ll 11 11 11 41 t 11 4JÉ 4JI 7 H 7J0 II64 1I 44 n ll IMI Mi M M IJl OVDA IJTKIOHT Ooada lil 10 7 11 1 01 l ll 10 1 10 11 11 41 Ml Ml l ll 4 47 l ll 1 17 7 41 Ml 10 14 10 18 Ondaw MO 14 HO M7 1 17 7 1 10 17 WeofdM l l 7 01 l ll 11 17 1 411 11 1 04 1 41 111 07 8 15 10 91 Utiaekl 11 7 11 11 1 41 I 10 11 11 41 1 10 I OI Ml I IO I M Ml Ml 1 18 11 Q o O U 4 4 aaTIIDtM l Ooada Lila lO OIa 10 11 ll lla i ilf 4 4f l ll 7 41 10 14 Amianlam Wa f l t l IMI lt U Lr A Ml Ml Ml 11 18 I Un mddt uit BcheTeningra D graota a iMtingriiwIiariJ fa in toIIcd gug SehatniiDggn lendt la mMit Turtnigaii uit nn alle Nederlandicha t mcheTgpUatfttD Ma tctik wordt aan duiran in ikian tgd in hat dotp aUta gtvaar Kaipan hariugiortaartea anz loopan londar waik u knnnan aan bat itrand giu tien li a onu bonuchultan koan zetten naar Vlasrdingan Op wrrran waar hot andera zoo drak kan agn haaraohaa nn eaa akelige kalmte en tilte tarwöl op da werraa te Vlaaidtngan na alha ia de weer ia om de aangebraebte Tangrtan ta Terwerken an roor da ranandiag geraad ta maken Voor da werklieden die per atok erken ia t ta Bchereningan niet rol te honden er T lt in daien tyd niata roor hen lererdienen De handelaara die genoodzaakt iga een laker amtal raate arbeiders in dienat te boodan betalen bet weekgeld uit maar londar dat er bgna ieta roor gedaan wordt Dit ia xeker wanneer t niet apoedig gelokt aan de Bchereningache rloot een goede aankomat ta EicheTeuingen te rarachaffan dan Tarloopt het dorp ak riaachergplaata totaal Kaar aanteidiog ran het gebeurde met de apaarbask ta Billegom deelt man aan het L fPgbt nog bat Toigaoda mede Er ia den 9n Jili door inleggera een rergadaring gebonden waarin werd bealotao dat de heer ÜMtreen als voorzitter zal fongeeren en dat getracht zal worden op minnelgke wgie de aak geregeld te krggen Den boeren C H ran Wareren en 8 Baron tan HaanutiB ia daartan kennis gegaren met ranoak oa binnen een bepaalden tgd welke op 14 dagen ia rastgeateld aan hunne rerpliohtiog dna den 23ayn Juli te roldoen Oanoemda rerffaderiog werd bggewoond door 24 personen die achter reel meer inleggers Tertegenwoordigden rooala o a raden die Toor hunne kinderen opthtden Er waa roor f m I 8000 rertegeowoordigd Ook dient hier opgemerkt te worden dat door inlaggara eerst een bewgs geteekend moet worden hetgeen nu reada ia geachied en dat indien er een prooea moet getoerd worden de inleggers ran de door hen terug te ontraogen galdao 2 pCI hebben af te ataan voor ge maakte koeten Verder terneemt het blad dat er drie commiaaariaaen gekoian zgn ter aaaistentie van denbeer Ooatraen en om agaa nitgaren teaonlfolaerao R Te Haule Ooetatellingwerf had iemand Mn n en één baan De hen zou roor soepflaaacb dieoan zjj werd geilachl en achoonmnakt in tegenwoordigheid ran den haan Ua haan is daarna aaar zjjn a rikt naohtrarbliji gegaan en riet na eeoige oogenklftkan dood neder I t Is woaeDl k geboord Hot ailaad Schiermonnikoog aohjjnt raeds raal aantrekkelijks te beblxin roor den nienwao eigenaar graaf Von Bernstorff Da grJaf en tgn gemalin hebbeu er zich roor dit badaaiioen metterwoon gevestigd Hg heelt sioh een prachtig jacht aangeaohalt en sgne equipage laten overkomen Naar men uit goede bron verneemt tollen vela Duitache familien aldaar arrivearen om soowel de grafelgke fkmiUs als badplaats te baioeken Oistereamiddag werd in het lokaal aPlanoiuai te Amsterdam een meeting gehouden bgaengeroepeo door den Soc Deni Anti militairen Bood Ongeveer 200 peraooan sullen taganwobrdig sgn geweeat onder welke twee lailitairen Borgar J A Fortugn bai nikzeer nitvoarig de toeataoden onder d Indische bevolking die soar terecht volgens ham in verlet kwam tegen de Nederlandaehe nitzuigerg 10 11 lt U 11 14 ll Ola IMI 11 10 I ll t l Ml w f i Ojk 1 1 Basltnia Na hem aprak burger Lnitjaa die zich de naag stalde ia de Nedarlaadaohe Regeering monal of immoreel f i En hy conoludaarde natanrlgk tot het laatata Nadat nog een derde aanige voorbeelden ras alaebte toaataodan in Indiè bad gegeven au bet mannenkoor 8xcotaior aeoiga zangnommera had oitgevoerd ging de vergadering uiteen Naiwelgks is de tjfd randa bergklimmingen aaugabroken of ar is reeda melding gamaakt an twee waaghalzen die door eigen acbnid naar banedan geatort en omgekomen ago De neiging tot het ondernemen van gewaagde dolle tochten aehtjnt als eene beunettelgke ziekte voort te woekeren De bekende V eener boogleeraar Kraft Ebing achrgft hierover o m het volgende Reeds in mgu werk Ueber gesonde nnd kranke Nerveoc weea ik erop dat het onzinnig is waaneer kantoorheeren eo tadsmeoschen met zwakke ipieren die geen lichamelyke vermoeianiaaen gewoon tgu alpentocbten ODdernameo Men kan niet in enkele weken inhalen wat men in een geheel jnar aan apieroefauing verznimd heeft nog afgezien van het gevaar dat dergelyke geforeeerde borgtochten te veel inspanning van het hart eb de longen eiscben Vele menschen hebben tegenwoordig aemotieea noodig om sich lichamelgk getond te gevoelen liet natuurgenot voldoet hun aleebts wanneer het bun geboden wordt in den vorm van een gevaar bgv van het up halahrekende wgze beatggen van een hoogen berg De normale menich kan zich door veritaudige wandeltochten varkwikken en versterken Wanneer men evenwel nagaat hoede Alpenaport maar al te dikwgls beoefend wordt begint men aan de normaïitait der beoefenaara te twgfelen men sou te kunnen noomen met den naam dégén réaBupérieora welken de Ftanachman geeft aan hen die aan buiwnaporighedeo behoefte hebben Het leelgbe van bat geval is dat hg zenuwachtige menachen gemakkelijk beametting plaats grgpU Aubry heeft in zyn De la contagion du maurtre c gewezen op de aanatekende werking van nihiliatische ansrchistiache en andere misdadige gedachton Zoo sou het ook met het Alpinisme kunnen zgu De zenuwachtige meuach zal door de beachrgviog van het iteraar zich daartoe aangetrokken gevoelen Wg weten dat de pgnigk nauwkeurige verhalen van Alpenoogelukken met al hnnue grnwelgke bgtonderheden in niet geheel gezonde hernnen de neiging ot navolging bebben gewerkt eveuali bet verhaal van de bgzonderheden van een zelfmoord bg menig ander het verlangen deed ontataan zich op volkomen dezalfde wgze van het leven te berooven De boogleeraar acht het noodzakelgk dat de pers het ontataan van booze gedachten zooveel in haar vermogen is voorkomt door niet toe te geven aan de zuqht naar aenaatie maar tiéh ten hObgstet bepork tot het medoelen der feiten De Internationale Bakkerg tentoooatalling dia tot 5 Augustus in het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam wordt gehouden is gisteren door den voorzitter van bet uitvoerend comité den heer Funke geopend met een welkomstgroet en een woord ter eere van het bakkersbedrgf Nadat daaiop ook de bnrgemeeeter agne beate wenachen voor de taak had oitgeiproken hield de minieter van der Sleydan eene uitvoerig rede waarin hg hulde bracht aan den ontwerper Biemons en aan da talrgke inaeodera Onder de vele genoodigden waren ook de minister Böell en de oud niioiatar Lely i llf M l ll Ml MO 7 41 10 14 Ml 11 18 MT lUI ll lla 1 Ob tentoonslalling is teer goed geelaagd Do eatalogus vermeldt niet minder dto 266 inzendingen nit ons land en 127 uit bet buitenland 8 uit BelgiS uit Denemarken 66 uit Uuitachland 6 uit Engeland 4 uit Frankrgk 22 uit Italië 1 nil Noorwegen 8 nit Oostenrijk Bongarge 7 uit Rusland 1 nit do Vananigda Staten en 3 nit Zwitaer Voot don kantonratfater te Dtraeht etopd onlangs aan man terecht wegene bnreogemcbt Op de vraag waar hg geboren was antwoordde hg dat bjj het niet wist En toen de kantonrechter hem daarover zgo verbaaing ie keonen gaf varootaofanidigde bg aich door te zeggen Och Beer mrnear toen was ik nog loo a klein koreltjala Zondag namiddag vao 2 tot 3 nor woedde boven Arnhem een tware onweersbui die daar zg vergezeld ring van wulkbreoken en hagel groote tohade toebracbt in aan de moeetuineu èn aan de vrochtboonjeu èn aan de granen maar ook aan honderden atodgeoooten die hunne aoosterraina zogen onderloopen Het was toch niet overal zuiver wster dat daar binnen kwam Met man en macht zng men op verscheidene plaateen het water uitscheppen De heeren des huizes en de dochters werden gerequireerd Vele gezinnen hebben dien middag slechte tenbalve een diner gehad dat dien naam waard waa Anderen bevoordeelden den kok De hagel waa op veraobeidene plaateen dee avonds nog niet geamolten De hellende atraten waren tjjdena de bui woeate hergatroomen gelgk De adaistent aan het ataataspoorttation te Nieuweraluis is Zondag bg het over de baan tegemoetgoan van een spoortrein door een nit tegenovergestelde richting aankomende trein omvergeworpen eo over de beide lieenen gereden Hg ia kort daarna overleden Het onderzoek naar den inbond van de roor het gebouw der Limbargache Credi6tver eniging te Maastricht gevonden hom waartoe een artillerie officier van Delft waa overgekomen heeft aan het licht gebiecht dat de fleach gevuld waa met apijkers stukken steen en ongeveer 45 gram buskmit benavena eene witacbtige stof naar het niterlgk veel op kalk gelgkende Het kmit en de witte stof sullen nog nader onderzocht worden Te Akkorwoude in de gemeente Oantunudeel viel het 3 iarig dochtertje van den cichoreifabrikant Annema gistereoocbtend apelende in de soogenaamde waach De moeder het ongeval ontdekkende sprong te water om het kind te redden met bat droevig gevolg dat beiden in de diepte verdwenen en na eenigen tgd levenloos werden opgehaald Het vraagatuk van welke wilde aoorten onze buiabonden afatamman is opnieuw door een Duitsch geleerde in de Zo5logische Jahrbfichert behandeld Door rergelgking van een aanUi wolfsschedels bleek dat bg wolven die in tammen staat geboren waren reeds na één geslacht de schedels korter en boller werden dan bg de in het wild lerende wolven De borenacheurtanden waren bg de getemde dieren aanmerkeiyb kleiner terwgl ook de kiezen doordat de kaakbeendereu korter waren geworden oeiangrgk veranderd waren Door deze veranderingen komt de achedel van den tsrtnmen wolf iJer overeen met dien van den huishond waaruit de onderzoeker de gevolgtiekking maakt dat aommige aoorten van honden van wolven afatammen Vroeger wsa reeda als bgpn zeker uitgemaakt dat de tegenwoordige spits de dashond en de brak afstammen van den hond nit het steentgdperk en dete weer nit getemde jakhalzen was voortgesproten 4 10 4 7 1 04 1 11 1 10 i K 01 10 17 I M 1 41 i tO 1 41 I SO Toórb LS4 N dL di M Z Za w OI Bl Kr 14 Zav i ll wp Voor de rechtbank ta Dordrooht heeft de 20 jarige H N v d M vroeger telegrafiat en waarnemend stationschef ta Barendrecht thans te Eindhoven tarechtgeetaan als aohuldig aan het apoorwegongeluk bg Barendrecht op X Mei Hem werd ol ten laste gelegd dsï hg eanen wiaaelwachtar had gelast met het raageereü van den goederentrein ta beginnen ala de aueltrein gepSaseerd zou zgn zonder bgrooging eehtar vaa het loiaBer 48 ran dien aaeltrein tangevolge fan welk vennim bet ongeink plaaU had De beklaagde wilde het doen voorkomen alaof er een rtglemont baatand hepdande dat geaa wiaael mag gannneid wordati ala men ndi niet eorat overtuigd beeft of da weg veilig is Do diatriels inspecteur van Leenwao verklaarde aebter dat dit roorachrift betrekking heeft op pataagiers en niet op goederentreinen Hst O M dat bolde bracht aan da hondiog van den maehiniat Pigge die ala g taige tegenwooidig waa eiaehta voor bekl f 100 boeta Een talegtafiat nit Dublin maakte gebruik van zgne vacantia om Parga ta bezoeken Een Hollander Jan Karel Vermeulen dien hij ontmoet had bood zich als gids aan Samen stonden zg Donderdag te kgken naar bet ministerie van Buitaotandsche Zeken waarachgnIgk in de hoop meneer Périer to vooraehgo ta zieo komen Twee politieagenten vonden hen verdachte en arresteerden de twee mannen inderdaad werd bjj den Ier een home gevonden die echter bjj nader onderzoek bleek een matten veldflaach mot koadelkoffi ta tgn De ar werd loagelaun maar Vermeulen ala zonder vaste woonplaate werd in arreat gehouden En a avonds liep natunrlgk het gemcht door Parga dat door de wgahaid der politie een aaualog op den nieuwen president waa vargdeU In de Ki er was bot de laatste dagen ook weer rol geheime politie daar het gerucht was verspreid van een nieuw bommenkomplot Er scheen eehtar geen grond voor ta bp Eenigen tjjd geleden vormden eoniga Loadenache heeren het plan het graf van Jetu of wat daarvoor gehouden wordt het toog naamde stningrafa to Jerusalem te koopon Zg zamelden gelden in voor dat doel ar kwamen ruime bgdragen en het comité kocht het graf voor 24 000 Do Turksohe Regeeriog stalde ala voorwaarde hg den koop dat het door een muur van de aangreiÉeude Mohammedaansche begrsafplaato afgooCeidaa zal worden Door vele antaritoiten werd geloofd aan do echtheid van het graf Ook Generaal Oordan was daarvan overtuigd Nu vSchorer s Familienblatt met de aGartenlaube werd vereenigd schgnt het tgn deugd van bg uitnemendheid wel over Nederland ingelicht to zgn ta tullen verlieten In het joogata nummer komt onder het opechrift Uit 4et land der kanalen c tan minsta Wéér een opatelletje van zekeren Herbert Franz over ons land voor dat wederom ouderwetsch Doitach is en evengoed op do maan had kunnen geachreren zgn Plukken wjj enkele bloemen uit dan raikar Vóór en ook wel oa de maaJtgdeo wordt in Nederlandabgna onophoudelgkv thee gedronken door den achrgver nader toegelicht ala een atorke zwarta drank c Het nationale gerechtcit sprnitjea dat zelden op de tafel ontbreekt Het paleis te Amsterdam a s werelfs achtete wondere heet ein alles nnaobeiih bares Geb ude In de aebter het paleis gelagent Ktlverstraat is geen politie zoodat ieder maar voor zich self moet zorgen en liggen de diamanten in alle grootte gezet en niet gezet in too groote hoeveelheden in de winkelkaaton nitgeatald dat het voor vronwenhartan niet ongevaarlijk ia 1 40 1 47 1 14 10 01 10 10 11 10 luo 11 10 I M 4 10 Ml 4 45 4 11 t OI I OI l ll 1 10 7 07 7 17 7 14 7 11 7 97 1 41 MO Ml l ll MO 10 01 459 4 4 41 0 7 11 7 10 7 11 711 l ll 10 1 41 IIM En 4an volgt de niet hepaaldelgk vleiend voor de Doitache meisjes dis beur band aan Nederlandaehe jongelingen aehookea Het VQur diSr prachtige steei eo heeft reeds me a MB faa hat Tadatlaad TttnooBd am aaa Vriltanta partij io Naderlaod te doen c Aan t alot bat moet erkend worden beklaagt de aebrgver tioh over het noodakelgkerwga eoaigatina vluchtige igner indnkkot Een millioBair ta St Paterabnrg tal onderounteele worden gesteld De man had reedagiftan van 400 0 0 roebels gMchonken vooraattige inatallingen maar tgn milddadigheidging in den laatatan tijd too ver dat hy eenfaadiende die ean boodaebap voor hem deed mat 2000 roebel beloonde een brievenboatoller die hem ean brief bracht kreog 500 roebal etc Hen achrgft nit Koewacht aan de H G t Boe een miadrgf aan bot licht kan komen Iaat hot volgende Twee jasr geleden in de maand Joli verloor Th Baej alhier bg het woik op het veld tgn tokanrwerk dat bg niet meer dacht te inllen terugzien Dator dagen echter ontving hg eeo brief van L de B thans in het huis van bewaring te Middelborg wegens bet toebrengen van een wond aan gn vrouw waarin hem werd meegedeeld dat diens zoon het horloge gevonden en het gewikkeld in een htp verborgen had in een koffer Raea kon daar hel uurwerk vinden De politie met dit achrgven in kennis gesteld vond werkelgk het horloge op da aangewezen plaats Brief en horloge zgo bjj de politie in bewaring Als men weet dat bij vroegere twisten tnmchen man en vrouw in hot gezin van De B do toon nog al eeoa de partg zgper moeder opoam en dat hg ook in de reohtstaak van tgn vader tegen dezen getuigen moet ie het begrgpeiyk hoe de vader nn er toe overgaat een oneulgke handeling van den toon bekend te maken Ean Engalschman boekbinder van beroep dit van Londen over Rotterdam naar Amerika wilde emigreeren kwam ta Vlissingen in kennis met iemand uit de buurt van KapelleBiezelinge dien hg by zgu verblyf aldaar gedurende oenige dagen herhaaldeljjk ontmoette WoeoaJag wenscbte hy naar Rotterdam te vertrekken waarbg de Kapellenaar zijn reiagetal waa Aan het station Biezelinge maakte de bwtate deo Engelscbman gs dat hg te Rotterdam was aangekomen waarna aij heiden den trein verlieten Er werd heel wat gedronken met hei gevolg dat de Engelscbman buiten weeten genakte en den volgenden dog zgn geldswaardig papier en andere zaken miste Hg keerde daarop naar Middelborg terug on gaf van een en ander kennis aan de politic on de jnstitio Dadelgk werd een onderzoek ingesteld en men vermoedt deo dader van den diefstal op bet spoor ta zgn De Engelschman n einde raad beproefde ter hoogte van den Abeele io het kanaal zich door verdrinking van het lovoif te berooven Door de bemofBing van een voorbgvarende sleepboot werd bg gered Hjj is nn opgenomen io hst gasthuis ta Middelburg M 0 Meer dan iemand in Frankrgk ia de voorzie dat TMtaoBioing tagan het miabmik makanvaa tabak de neer Decroii verheugd overde verheffing van Caaimir Parier tot presidentder lepnbliek Hg heeft daarvoor ook een redennet dan da meoata Franachen want de beerPeiiar n kt niet of zoo hg al een cigarette opetaokt werpt hg ze na enkele haaltjes weg t Niet dat de beer Periar een afachaffer van hetjfooken ia verheugt den heer Decroix to buitaogewoon maar dat het boold van den i itasl in dezen een goed voorbeeld geeft hetr goes troowens zgue vooiigangers ook gedaan Eebban lUers n kto niet en bad zulk een grooten afhair van Ktt rookan dat hg hg de vele aisohan aaraan tgn ordonnansofficier moest beaatwóatinii ook nog daae voegde bg mooht vooral niet rooken Mac filabon was langen tgd een hartetoch talgk rooker vnardoor hg tich volgena den beer Deuoiz tal van kwalen op den bals baalde Toen eindelyk zjjn geheugen dreigde bom in den ateek te laten liet hg op aanradeo van zgue geneeaheeren bet rooken oa De beer Dooroix gelooft dat Jules Grévy evenmin rookta omdat de tabak in den regel de metgezel is van de erkloozont en Gréry een teer werkzaam leven leidde Enkelen hebben evenwel verzekerd dat Grév een pgp rookta maar alleen in tgn binnenkameir Oataot rookte evenmin en kon volgens dan almanak Vermout lolfs den geur van tabak niet verdragen De beer Decroix rorhengt tich daarover maar waarom vraagt hg is bot in hetlmitanland niet eventoo Koningin Victoria snoift naar men tegt De prioa van Wales heeft van den ochtend tot den avond een sigaar in den mond Het gamoht dat hg op aanraden tgner doctoren bet rooken nagel iten zou hebben is niet waar De keitarin vin Ooatsnrijk rookt 30 lol 40 Tokidie i l M a n par lm da on rina rookt eveneens maar nooit in tegeiiwowdigheid van haren gemaal Ook de koningin van Romenië de koningin ragentefl vau Spanje de koningin van Portugal en de koningin van ItaUé zjjn hartatocbtolgko rookai l Hoe het op onze bnitanbezittingen toegaat Ouder dit opechrüt leeel meo in de Soer Ct Eea brutaal goval van riviar chnimergen gepaard taiat een moord aaaslag op rnine schsal heeft naar mg uit die streken van particniiere zgde wordt bericht oolanga weer plaate gebod naby Kota Bongoen 10 de Ooater afdeeling van Borneo an wel aan de borenKoetai Twee praawen beladen met handelsgoederen en behoorende aan de Bandjareeeobe djoertgans Hadjie Achmalf en Oeaio die behalve een aanzieulyken voorraad haodelsgoodereo te tarnen nog voor een bedrag van f 10 000 aan caahc met tich meevoerden vattrokken van Bandjernaain via Koetei en marinda naar Kota Rangoen waar da beide Djoeragana gedurende een maand handel dreven en in dien tgd met hun vyf gezellen gutvrgheid genoten bg een Bandjareee genaamd Mohamat Seman Hadji Achmat zond toen tgn drie pranwlieden met eenige handelsgoederen dieper bet binnenland in naar BaoengaU terwgl hg zelf met zjjn prauw ter plaatse bleef vertoeven In den avond van 5 Mei jl begaf een der preowlieden van Oesiu zich aan wal maar keerde weldra met een bebloed hoofd terug zeggende dat hy die verwonding opgedaan bad in een twist met Msrta BoeUn bet hoofd der negorij Kota Baogoen Deze kwam dan ook spoedig daarna met eenig gevolg aanzetten en daagde Hadji Aehmat nit tot een tweegevecht hetgeen deze gracienaeljjk weigerde Een regen van kogels was bet antwoordt een der prauwvnerdera atortte gewond jn de rivier en werd door MartaSoetan met piekateken afgemaakt Intusschen waren de beide Djoeragana te water gesprongen en konden zjj zich geholpen door de duiaternia in hot bosch verschuilen De pempekel Araad die met een tooi en eeo neet kwam tien wat er gaande was bekocht en met hom ijjn tooo zgu nieuwsgierigheid met den duod Maar de neef wiat tioh ook in het hoach te redden bjj zakte toen a nschte de rivier af en ontmoette het S S de Soembing dat hem oppikte en waar aan boord zich toevallig de Asaistant Reaident van Koetei bevond Deze liet dooratoomen naar Kota Bangoen waar hij de Igken der vier vermoorden vond en de beide praawen zooals te begrjjpen ia leeggeplunderd Hadji Achmat en Oesin waren inmiddels ook uit huo achuilplaate te voor schyn gekomen zjj gaven deo aas resident een relaas van het gebeurde en stelden zich onder tjjne hoede Volgena de adat dea Unds kunnen de moordenaars alechta geatraft worden met oeloer d w z dat tg levenslang alaaf worden van deo Sultan eene straf die letterijjk niete te heteekenen heeft Naar aanleiding van het door ona aan de Mjddelb Ct c ontleende bericht over dr Scbaepmao wordt bna de opmerking gemaakt dat dr Bchoeproan niet onder de juriadiotievan den bisschop van Haarlem maar onderdie vaa don aartobisaehop van Utrecht aiaat eo dat ware het verbod inderdaad vnn dezenuitgagaan dr S aladan io het geheele landgeen politieke redevoeringen of letingen zondemogen houdao aN R G De president van den Oranje Vrgataat de heer F W Reitz ia gieterenavond te Scbeveningbn aangekomen en heeft zijo intrek genomen in Villa Alidat waar mevronw Keitz reeds sedert eenigen tijd verblyf hield Donderdagochtend zullen zg een bezoek brengen aan de Weeshnisechool in de Koningstraat aan welke inatelliog mevr Reilt vroeger eenige jaren onderwgteres is gsweeat Een schipper die Zaterdagavond de Boteratraat te Utrecht bezocht kwsm al spoedig in aanraking uaet eene Uonge vrouw die hem mede nam naar hare wdoing waar hg echter werd ontvangen door twee mannen die hem terataod aanvielen van al zgn geld beroofden en daarna de deur uitgooiden De politie hiermede door den achipper in kenoia gesteld ing teratoud een onderzoek aan waarvan het pvolg waa dat het deu rechercheura Werkmeeater en Van Doorn nocht gelukken oog dentelfden nacht de vermiste p irtefenille ruim f 500 aan bankpapier inhoudende die reeda eldera in veiligheid waa gebracht op te sporen en de hoofddaders de gebroedere v O en de medeplichtigeu te arreateeren BoUeolandsch Uverzicfet D siutioaalflc Butiltedag ia Zaterdag ook Kelfi te PkrÖD rrij wel in bet water gerAlleo letterlp zoowel als figuurlijk Van taatswege waren wegeoR den nationaleD roaw alle revaei gratutoonMlTooretelUBgeo en iltaminatiM ai gMommuïdwrf en ww sleekti 79 000 in lobüdie ioegaetuo D gein eat raad Mhter ed QOg looreel mogelgk i n bat maar h t regtode Van enkala gebouwen woifde Ma vlag eo op het Bennptein pryktrn wat kermistentjee g mnattiekgeselscbappen bietden oploohteo Toor bet beetd van Straataburg en nabg bet Initiluut of Academiegebouw werd in tegenwoordigheid der autoriteiten een etaadbeeld onkhnld Tao den revolutiaheld Marie Jean Antoine Nicotafl Caritat markie de Concorcet geb te Ilibemoiit 1743 acbrUTer nn wisknodige werken die lerendig deel nam au de Franscbe omwenUling te Puge gerangeo genomen en daags daarna dood g Tonden werd in deu kerker Dei aronds baddeo in elle wijken op één na die Tan het EljBée de gewone folksconoerten en danspartü Hi pUati maar weinig geanimeerd De prefect van politie had toeetemming gegeven om nok in het achtste arrondiasemeot waar het Ël sée ligt de volkspret te doen plaats hebben maar de niaire ran dat dutriet vond het al ta ituitend Op de Uattet Ohanmont werd tot slot eeo sobtttereud Tnorwerk afgeitoken Zg die goTreaad hadden dat ook de aaarehisten op hun wyu mede aonden feettTierea door een of andere ontploffing hebben lioh noodeioüfl beangst gemaakt maar wel bettend er reden toe want de Pargsohe politie wu ait Londen gewaarschuwd dat er bt kens in beslag genonen rreepondentiffn door de mannen ran de daad niet minder dan zeren bieuwe aansli n in de Fransche hoofdstad worden Toorbereid t ett het Ely aée het miaiiterie ran Uuitanlandtche Zaken den Senaat de Kamer enz Deae nieuwe aanali n zonden gepleegd worden door middel Tan uer kleine bommen t Spreekt Tanzelf dat de politie haar rkiaamheid Terdubbelt en dat vooral in de havensteden en dooanenitationa en uiterst scherpe Tisitatie wordt gebonden De heer Chauncey Depew rerapreidt eenig licht orer de merkwaardige sociale toestanden u de Ver Staten door een belangwekkend telegram in de Timee De werkstakingen en wodiingen der laatste weken hebbflü natuuriyk een raster grond dan bet geschil in de pDlImann stad Dq lange de sie io handel en nuverheid die etaantal werkloozen tota ongekende hoogte deed itygen en alle badrgiren trof heeft een algemeene bezorgdheid gewakt en een sterk verlangen doen ontstaan i ti in de plaats te stellen TOor de t enwoordige toestanden De party der populinten ontstond en wies ouder deze omstandigheden Hare teden verbanen in den waan dat rrijbeid beteekent het recht de wet te verwaarloozen spoortreinen aan Ie honden fabrieken te doen stilstaan indien maar de wetbrekera arm en voldoende in santal zjjn In de Htaten waar die party de macht in banden heeft orden werkstakingen bojcott i venpMTingen van bet spoorwegverkeer door de overheid Oigluikend toegelate i Zoo werd eene beweging mc lyk wtlko in Lvtijnsche landen gelyk zou stéan met een omwenteling in Angelsaksisohe net oproeren die na aanvankelyk tuccea weldra onderdrukt worden ala t gezond verstand wader de overhand krygt üet doel van Debs den voorzitter van den AmerikaanKhen Bond van spoor wegbearobteo WM alle rereenigingen van spoorwegwet iters in dien Bond te doen opgaan Alle arbeiders op de spdoVw eo zouden dao onder lyne bevelen staan en dan zou de groote atryd tegen de kapitalisten beginAeo Handig maakte hy gebruik vao den toutand van den Oreat Northern een der trans coDtioeotalespoorvRegen die door duizenden mylen woest laud toopende prachtige gelegenheden biedt voorden volkameoner In Eulk een streek hebben de wissel wachters de macht el en trein op te houdeo Deba stelde zyne eiscben en beval toen ze geweigerd werden een werkstaking De maatachappy die bovendien verzwakt waa door een atryd met een concorreerande lyn gaf soo spoedig toe dat Peba zalf over yn ancees verbaaad stond Het maakte by de arbeiders een uitstekenden indruk Sm tweede stap was nooiig om dien indmk te bevestigen Dat was de steun aan de werkstaken der PuUnuuin maatuïbappy verleend Ken ËDgelMh blauwboek onlangs uitgepvea op verzoek van bet I gerbau geeft eeoige merkwaardige verschillen op tnaschen de wetgevingen van verachillende landen t p het stuk Tan huwelijk en echtscheiding Vooral de leeftyd waarop men oiag trouwen ia seer verschillend bepaald In Ooatenryk ma men reeia trouwen op veertienjarigen leeftyd ie HoaUnd evenals in NeclerlaDÜ moet een man 18 een vrouw 16 jaar ood zynl daar ia echter hetgeen in Nederland niet het geral ia ook naar boven een grens bepaald wib tachtig jaar oa l ia mag niet meer trouwen en een vierde fanwelyk is in Kualand evenmin gbOorlo Tfd Meer naar het noorden wordt de leeftyd op welken men in het huwelyk mag treden oog booger i in Zweden en Noorwegen moet een maa waobtan tot tgn 2 late eene vrouw tot baar 18de jaar Voor de VM eenigde Staten ia het moeüijk deae leeftgden op te geven iedere ötaat ar ajin er tbaaa 47 bepaalt daaa naar eigen goadriadw Ia Montana en Waahiogtoo u de leeAyd daaalfde als in Zwaden eo Noorwegen 21 en 18 maar eeo acbooliongen van 14 eo een vriendinnetje van IS jaar bebben maar aamen ta vluchten oaar New Jersey of Oonneotioot en de een of andere ambtecaar aal in bun jeugdigen leeftyd geen beswaar lian om ban ia het huwalJBk ta varbinden Ten opaichte van echtacbeiding ia de erae wet ook veel gemakkelyker veel vrygavun £ 00 mea konoen zeggen dan de andere Wié IQ Fraakrqk lyn vrouw tn t euwoordighaid van haar kinderen oaBailte noemt geeft haar daarmee een reden tot eehtsehMding eveatob de vroow die tegen den iia van haar man zich verbindt aan bat tooneel Onoverwinneiyke afkeer ia in Doitschland een reden voor echtacbeiding alt d wanneer er geen kinderen ayn en partyen bet eens cyn Ia enkele Noord Amenkaanaoha stafcaa ta het voortdurend g brnik van opium of een ander rgelyk middel voldoende om een ha welyksband loa te maken en een dergelyke ontknoopiog ie in Virginia reeda toegeataaa wanneer een der partyen twart de andere blank is Nog zijn er enkele merkwaard byaonderheden omtrent de hvwetQkawetgeviog ia bet blaowboek opgeaonen In Portvgal moet da vrouw baren man overal volgen behalve nur bet buitenland in dit land mag een vroow geen letterkundige werken ui ven zonder verlof van haar rchtgaooot In Italië baaiaat de eohtaoheiding in het geheel niet aai in Zuid Oarolina bestaat et evenmin gelegenheid voor twee eobtgenooten van alkander bevryd te worden voordat de dood ben soïtffidt Engrianda bemiddeling in zake bet tnascheoChina en Japao gerezen conflict sou volgenste Londen loopende geruchten niet alteen doorJapan maar ok rMda door China aangvaomen aljn betgeeo echter aiet nader wordtbevestigd De Hussiaobe pen blykt met dieEngeleche bemiddeling atlei behalve ingettomenen uit de meenio dat Uuslaod ala onmiddel lyk aan China grenzende to wel da aaaetazou voeten wezen om een woordje naa tespreken au onmogelyk aan John Bahl allé het woord kan laten f De Times c verneemt vin 14 deaar alt Cbeoh lpo dat nienwe ongeregeldbadaa babben plaata gehad in bet district waar de jongste opstand nitbrak Veel Chriateneo zya gedood Ken kaoonoaavboot is onderw Uit Hongkong wordt aao de Standard gemeld dat Japan voornemeoa is bft eilaad Ouelpaart beaniden Korea weder te beaattaa 346 Staata loter4 la Kloaae Trekkief vaa Ointdag 17 Jall 1SI4 No 1M 4 UOO No 10141 1000 No tm lm en IS400 40 N S057 an IO iO No Ila 4S00 14IB4 an UOOl 10 Prijian van 10 7 IMI laaa aiat 10717 laiTO wo iiatt 71 itaa taai aioa loaii iaia4 iiao7 11414 UI 1017 Sai 8141 10811 11198 11 78 18418 189 1984 8870 8888 10867 18100 1 189 1IM8 8I 1979 8871 8488 10886 18888 18017 18188 885 8981 8087 8441 10897 18176 16188 18618 838 8088 8101 8178 10907 18888 18181 18714 3188 8186 8878 10988 18417 16800 18786418 8818 6176 8881 10944 18441 18948 18787488 8931 6387 8688 10954 18468 16888 18777487 8838 6888 8676 10984 18858 18818 I88BI 518 8887 8187 8679 11010 18564 16487 18916 871 8859 6814 8778 11084 13861 16488 18887 577 8868 6400 8779 11108 18695 16507 18947607 8888 6478 8848 11117 18897 16688 19044867 8999 6488 8960 11180 1B7I4 16884 19061668 8388 6616 9011 11198 18888 18544 19180730 3418 6875 9081 11806 18886 16548 19107746 8468 8811 0080 11818 18875 16661 19866888 8687 8858 9188 11871 18879 16887 19876 8697 6868 9191 11184 18899 16787 19881 8710 8888 9198 11888 18918 16778 19841 887 8764 8788 9841 11877 13918 16798 19847 966 8808 6785 9878 11418 14049 16798 11881 1068 8868 8786 9868 11641 14060 18918 18411 1171 3971 6791 9376 11585 14104 18988 11448 1176 8W8 8801 9447 11604 14189 18948 19504 1198 4001 8840 9458 11688 14801 18971 19114 1806 4083 6844 9486 11648 14876 18977 19670 4039 898 9604 11776 14318 17008 19818 ISll 4084 6988 9609 1606 14888 17019 19678 134t 4807 6910 9636 11813 14340 17011 198881344 4859 6987 9641 11964 14868 17075 196811488 4487 7078 9674 18081 lt411 17108 197171819 4496 7106 9781 18038 U4S8 17184 198101688 4538 7U8 9766 18048 14484 17170 198181635 4541 ini 9781 180t8 14464 17188 1988 1589 4849 7185 9819 18168 14487 17815 118881615 4691 7880 9881 18180 1450 17881 litM 624 4708 7136 9898 18118 14640 17898 199481646 4788 7884 9919 18818 14870 17801 18970 1886 4745 78 8 9941 18318 14689 17816 1 971 1856 4768 7305 9957 18884 14783 17817 100841868 4817 7810 9974 18871 14881 17849 80041 4888 7818 10068 18894 14880 17168 8089S 1901 6106 7388 10069 18406 14888 17403 808991944 5196 7860 10107 18438 14185 17488 808181957 6176 7851 10186 18498 14968 17494 80861 1976 6889 7I7 10808 18601 11001 17IM 80478 1074 5366 7447 10888 18585 15083 17648 80498 8396 8489 751410884 18663 16098 17688 80819 8408 64 8 7888 10141 18 80l 1III9 17757 8064 84l 8471 7711 lOill I6II 11168 17818 10649 I4M 111 77M10MI 18701 11170 17944 M7U V f