Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1894

338te Jaargttüg Donderdag 19 Juli 1804 No 6406 mmsm cohmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco peipost ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN De heer J G Drost wonende op een bovenhuis in de Dier aardelaan te BoltarduBf had toen hy zich dezer dagen met zijn gexi op reis begat de welwillendheid om daarvan de heereu dieven te verwittigen door een briefje met het woord afwezige op de denr te plakken en tevens eene aauzieulyke waarde voor ben aohter te laten Tot dusver onbekenden hebben daarvan gebruik gemaakt Verzekerd dat zy niet gestoord zouden worden hebben ze het hekwerk van de deur verbroken en zg n daar vervolgens doorgekropen waarna zg op bnn gemak de kasten hebben doorzocht en geplunderd Gestolen zyn o a een jnweelen armband een gouden horloge een dasspeld met juweel enz en eene belangrgke hoeveelheid tafelzilver een en ander ter waarde tu ongeveer f 2000 Op de Vecht naby Maareen is een uilboot waarin zich twee heeren en twee dames bevonden door de Ign van eene voorbyvarende schuit gegrepen met het gevolg dat de boot kantelde en allen te water geraakten Door de tegenwoordigheid van geest van beide heeren werden gelukkig allen gered plein gaan en langs een steenen brug waarop een schildwacht staat Arthur toonde z n toegangsbewjjs aan den soldaat die hem zwygend list doorgaan Te wyl ig op de groote deur toetraden liep b i man m een donkere uniform langs tem heen Deae bleef plotseling staan Arthur scherp aankgkend Plotseling nam hg zgn pet af vroolyk uilroepend I Dag luitenant I Herkent ge my niet P En toen Arthur hem aankeek zonder te antwoorden ging bj voort Ik heb toch onder nw bevelen gediend aan boord van Do Magenta Ik ben Marias uit Toulon Wat ben jij tMariusP nep de zeeman Wel wel daar was ik in t geheel met op bedasht jou hier te ontmoeten I Je hebt den dienst dua verlaten P nik moeat wel luitenant nadat een kogd mijn rechterbeen onbruikbaar had gemaakt Maar ik heb t nogal getroffen want men heeft mij hier cipier gemaakt Ik had liever iets anders gewild maar ik had geen keuze Nu t is hier niot kwaad G sgt hier uit de provincie nietwaar luitenant P wJa Maar ik ben pas na drie jaren in Ohina geweest te zyn teruggekeerd Waarmede kan ik u van dienst zjjn luitenant f tfMijnbeer en ik willen het kasteel gaarne bezichtigen Gij kunt oui miatohien wel londlelden Zeker mijnheer t Zal een waar fust zgn met u mede te gaan De portier ia uit maar ik zal zijn plaats verrullen fflk heb een bewga i5ai Uio ttit t ii 7 1 iW VHS 767 801 t770 iSOS 5821 2817 E83 SHOO 7888 lOiOS 7811 10 4 7 06 10 47 7929 V in 8048 10654 8141 1Q662 81 7 10870 20738 20768 20913 8787 16832 17182 17879 12781 12816 12020 12965 12969 13125 1818S 15199 17947 16218 18038 15224 18168 15812 18282 15396 18337 15475 18855 16M5 18859 Wegens vergevorderd Selnoen worden de met Oo K RTINO VERKOCHT A TUI 05 il E 73 73 Beurs van Amsterdam 16 JULI Vor krs slotkoers 102 90 102 88 98 WJ 73 79 Vl 8 l 23 78V 96 96 96V 104 lO ii 84l 26 107 68V 100 1007 87 591 629 102 78 1021 210 138 91 108 lOi 185 98Vs 62 80 108 102 101 178 1831 105 461 1 M 49 1831 68 esv 68 106 y IBS 102 10 l 66 66 9 95 138 133 v 09 44 86 20 14 uv 100 74 111 751 4 1 108 38 47V 11 185 137 109 108 loiv loiv 102 102V 114 119 39 108 NlDULUs Gert Ned W 8 dito dito dito 8 dito diio dito S i HOKOU OU Qoudl 1881 88 4 iTUil iMohrii iiig 1862 81 5 Oosnin Obl mp piarl868 S dito in zilver 1868 5 PoiTuaii Obli met ticket 3 dito dito 3 ftnUHli UU Oost 2e Serie 5 dito Saeoiu 1880 4 ditobgBothi 1889 4 dito bii Hope 1839 90 4 ditoiagoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 pAHn Perpet nhuld 1881 4 tVKKXU Oepr Conr leen 1890 4 Oeo leeeing serie D Oeo teening serie C 2mDA IUF Beo v oU 1892 5 Uxxioo OU Buit Sofa 1890 6 TiNizuiu Obl 4 opbep 1881 AmrnoiH OUigetien 1861 S s BorrnsAK Sted leen 1886 8 Nis N Afr Hacdelsv aand Arendsh Tab M Oertitoalen Peii Maatsohappij dito Amb Hypolfaeekb pandbr 4 Cult Mi der Vorstenl aand s Or Hypotheekb paudbr 4 Nadarlandsohe bank aand Ned Handelmaatsoh dito M W k Fae Hjp b pandbr I Bott Hjpotkeekb pandbr 4 ütr UTpotheekb dito 4 Ooaninu Oost Hoog bank aand Buu Hypotkeekbank oandb 4V Ambbika Bouit hypotii pandb 5 Haiw L B Fr Lien oert 6 NlD HoU IJ Spoonr Mij aand Hij tot Elpl V 8t 8p r aand Ned lod Spoonregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTUn Bpo nrL 1887 1 A Sobl S Zmd Ital Sp m i A H obl 8 Vwm Warsekau Weenen naiA Sdsl Gr Buis 8pir Mij aand 6 Ballisoke dito aand Taatova dito aand 5 Iwang Doml r dito aand 5 KBraiÉ Cli Azov Sp kap aBQdltfi Losoiro Sewast Sp Mjj oUig 5Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest dita aand 5I dito dit oblig 4 A anu Oent Fae Bp M j obl 6 Chie fc North W pr 0 v aand dito dito Win Sb Feter obl 7 Denver Ie Bio Or Spm eert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 liOuisv NasllvilleCert r aand üexioo N Spw llü lehyp o O Uias Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario li West and dito Fenns Ohio oblig 6 Dragon Calif Ie bvp in goud 5 Bt Paul Uinn llManit obl 7 Dn Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo 0 1 Ie hyp O 5 OmxlIA Can Soutli Cert v aand ViK 0 Ballw b Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botlerd Tramireg Maats aand N D Stad Amsterdam aand 3 SUd Bollerdam aand 8 BlLan 8tadAotirerpenl887 2Vi 8lad Brussel 1888 8 t HoNO Theiss Begullr tJesellsoh 4 OosTKNR Staatslfleniog 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SpiJHi Slad Madrid 3 1868 Tar N i Bai Hyp Spobl oert 5 Burgerlijke Stand QEBOBEN 13 Juli Cornelia onders H Lanrier en A M Boere 14 Johanna ondetv J Faber en Alteüburj 15 Cornelia Maria onders J M Scholten en C M fieerman Baukje oudere P van Eyck en B Dokter OVERLEDEN 15 Jnli P Koos 2 7 m ADVERTEIffTIfiN Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door k BRt KMAi eo Zn i W TAN EESEEl f ZEÜGESTRAAT aan zgne bekende Zaak eene Koek en Banketbakkerij verbonden l ebbende beveelt zich beleefd san Toor de laTerantie van alle ARTIKELEN welke tot het vak behooren Borst en Onfeilbaar Middel MÊLIANTHE Superior Borst llonIg Extract Bekroond met Eer Diplonia en Gooden Medaille GENT 1893 Genden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World B Hygienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame besfcanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in ge n hnisgezin ontbreken MÊLIANTHE is het beste middel der wereld H 1 van Schalk Go MaohinaUfabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 267 Den Haag Verkrflgbaar bvj P H A WOLFF Drogist Markt Gouda 4 GRATIS bekomt elke lezer van djt blad bet niet alleeu voor zieken maar ook voor Buanden boout tsluirljki es nuttl S boek DE VmEIH DEBIIEKII Men sotoTive eene bristkaart aan Eichter Boekhandel te Rotterdam Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beate Kath Letterkundigen Maandelijks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomans Novellen Historische FerhfUen Poë ie Mlerlei JBaadsels Lomgrtef Bebus en en voor den zeer lagen prys van HS CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle miiandsclirifl van Nederland P STOKVIS WATERREUS ÜITOBVBE S BOSOH Stollwerclt s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste th otiromm gehtilte i j v VoordeeligI Hart Oaoao is fijnste PoederCacao in liart vorm gflperad Spoedige o lo ljaarlield fljiie geur dellciease smaak Hteed t gelijlcinstiglieiil des dranks la blikken liusaen i 25 Caoao harten = 45 cent 1 Catio bvt = 1 8 eent = I kop Cacao Veiirijgbaar Wj H H Coaliaour Bankstbakkera euz EiigrosExpeditie Julius Mattonklodt AnHlcitluni Kttlveratriittt lüii I SaelpersdtóF van A Bumiuir fc Zaan Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOE EN SCHEIJFBOEEEIT zijn steeds in voowaad bij LANGE TIENDEWEQ D 60 Nederlandscbe Stoombobt ilaatschappij De Stoomschepen Bar FJBB kapt J SAUEE en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage verroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Botterdam De iStoomschepen loBsan te Brswersquay de markt van Boter en S te Londi n 1 mm Il 1 £ yoora 1 ECHT op de met roode lettepB JOberlahnslein f DtReCTCUIiDtRVICTOniABftOH OBgRmHHSTCIll M oiï A Overal verkrijgbaar u Mnnfsr happij tot exploitatie der Victoria Bron I f rvPHfif d to Jitttlprflnm Znidblaak 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepót voor Gouda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch k 18 cents per halve Flesck ii 13 cents Kruik il 17 Kruik a 13 terwijl voor de ledige Flesechen en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Fleach 2 cents Kmik 1 cent Kruik 1 cent W Kraepelieif en Hohn s IQiiina LarocJieQ umSScHE is dr meest Krachtige en Versterkende KIINA WUIV aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekroond met V EKHEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons i f 1 90 Y en Ij Depot tè Oouda bjj den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist h m aarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen j omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen riet 18 niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toavalHg ontdekt worden die in d handen van een bekwaam geneasheet een goed succea hebben Was niet Prieanitz de geleerde Teaüger eer waterkpur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor de Igdende mensohheid geworden is den eenToiJ dige boer He ft niet een Kweedsch majoor Tbnre firand genaamd een middel tegen rroawansiekten aBn de hand ged n die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gfiimeengoed Tan alle geoeeaheeren begint te vorden P Ook op het gebied ter beperking ran zeuawziekte begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewsrdeo die op de eenrondigtta en natuurlytóte manier resultaten oplevert welke wel in itaat zyn de aedert jaren onferanderd aaMbwende geneefiikundige hulpmiddelen zoo als byToorb Broraiam Yzer Arsenicum enz geheel te verdiitigen Ér z nl rele menschen die nooh ziele noch gezond zijn en tooh klagen dat zy zich in liohaam ea ziet alles behatjve wel geroeldn het geringste niet velen kunnen en zolfa door een vlieg getergd wordein en zoo zich zelrtjn en anderen tot last zijn zonder het te wÜlon Vele worden geplaagd of door vreasegka angst of door l roefgeestigheid binneu niet slapen en worden door benauwde draomen gekn eld Dan zijn er vederlandere die te kempen hebben raet hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsmBen en toevallen i Eindelyk Ifjden de ergsten onder hen aan verlamming vitoadana en vallende ziekte Al deze ongelukkpgen die men op elkeu leeftyd onder elk gealaobt on eiken stand vindt zyu zenuwziek en min of meer fle slachtoffers der leefwgze van onzen tijd Wie tdt eene dezer categorien van lyders behoort en ingejioht wensoht te worden over de w king eener nieuwe methode adresseere zich nan Anuterdftm H OLEBAK Co Heiligeweg 42 BINNENLAND GODDA 18 Jnli 1894 TBBGADEBIN Tan den GEMKENTERAAD op Vrjdag 20 Juli 1894 des namiddags ten 1 nre Aan do ordo De Rekeningen van de gesnbeidiëerde Instellingen T n Weldadigheid over het dienstjaar 1893 Do Rekeningen na d Volksgaarkeuken on Iwt Hoffmansfieeticht o er 1893 De Rekeuing en Verantwoording van den Kaaaier der Bank an Leening over het boekjaar 1893 94 Een voorstel om in cassatie to komen van het arrest T n het Gerechtshjf te e Graven bage waarbfl het vonnis der Rechtbank te Rotterdam in zake het onderhond van een gedeelte van Sobieland s Hoogen Zeedyk is bevestigd De benoeming van eenen Onderwflier aan de 2e Kostelooze School De benoeming van eenen Brugwaohtcr aan g k ophaalbrug op de Gouwe bg het Noonen Voor de Rotterd rechtbank stoad gisteren terecht J P 27 jaar schipper te Gonda beklaagd van mishandeling van zgne eohtgenoote Op den 16 Mei j l ontmoette hg zgne vrouw van wie hij reeds gedurende elf maanden ge cheièsn leefde te Gouda Toen hg verlangde dat ij met hem Mu medegaan en sj daarin geen zin had gaf bg haar een duw waardoor ïg in een heg terecht kwam tengevolge waarvan sg aan den arm eene ontvelling bekwam Eiseh 7 dagen gevangenisstraf Ditspraak over 8 dagen Tot adjunct commies Ie klasse ter provinciale griffie van Zuid Holland is benoemd mr Zin merman vroeger advocaat te s Gravenhage Een patfoon te Botterdam zond een 12iarigen kantoorbediende met f 562 50 naar een landelsfirma Het kiud kwam daar niet en wordt vermist Dat die patroon zgne f562 50 kwgt is ia iganljjk een rechvaardige straf voor bet uitB Ddeu van zulk een jongsken met zulk een BOm geld want het kind is bestolen en daarlia verdttiaterd of een dief geworden en in bnd gevallen is t de schuld van den patroon FBVILLETOM 1 Be laatste eener FamiHe iViwr ket Framek 70 Zij had hem medegedeeld dat Elize vertrokken wai en zij Kadden te camen een plan gemaakt dat met behulp van den armen Arthur uitgevoerd zou worden zonSer dat deze kon vermoeden dat hij iji strüd nnt zijn eigen belangen handelde Revrouw van ÜRBsweerd vreesde dat de Buiter UI spreken Zij wilde hem doen verdwgnen de W w waarop dit moeat geschieden daarnaar vroeg xu niet Als hij vluchtte was t goed maar ala hij uerf zou t nog beter zjjn want de dooden komen niet terug ILudolf van Triohtvoprde wilde de erfgename van den generaal huwen eu die erfgename was EUze Om vi doel te bereiken moest bjj trachten te behagen aan El ze en h twgfelde er niet aan te zuilen alalgen indien by ilcohta den sohlja aannam de Kuiter te verdedigen Bovondiec zag hij er niet tegen om den verloofde van het meisje te belasteren l e tw o minnenden hadden besloten dat mevrouw vttö Haiuweetd vonrloopig te Pargs zou blijven De heer van Triohtvoorde zou aan het werk gaan zonder haar Hij wee er reeds looali wg gezien hebben en hij meende zich geluk te kunu D wenschen met den nit sllg van ziJQ eerate onderhoud met Slize Thana kMM ter p atn h ren de Buiter te ontilun Prov Staten van Zoid HoUand keurdea he I voorstel goed om buiteo verdere behandeling te laten de voordracht tot w ziging van he 1 reglement op de jacht en viBScherg verbod 1 om met peur en aalschaar te visachen en be I paling omtrent de grootte van de mazen de vischnetten I Tot bmtengewoon lid van Gedep State 1 werd daarna mr J A Vaillant herbenoemd 1 met 59 van de 71 Btemmen I Het voorstel tot nitkeering van 1200 aan I de weduwe van een in dienst der provinci 1 omgekomen werkman werd goedgekeurd even I als het afwijzende praeadvies op een verzoek I om wgziging der verordening op de stoomvaar I in de boezemwateren 1 Breedvoerig werd daarna gedigcossieerd ove het verzoek van regepten van het geneeskun 1 dig gesticht voor krankzinnigen alhier om subsidie voor den bouw van een buitengesticht te LoosdniDen Ten slotte stelde de beer van d r Lith voor Gedep Staten uit te noodigeii een onderzoek ia te stellen naar de behoefte aan plaatsruimte voor de verpleging van behoeftige krankzinni I gen daarvan in de herlstvergadering vurslag I tie doen en eventueel bg gebleken behoefte voorstellen te doen ter voorziening en dit voorstel werd aangenomen zonder boofdelyke stemming na goedkeuring van de afw zende beschikking op het adres dei Haagache regenten Zonder debac werd het gtinitig praeadvies op de Bubflidie aanvrage voor den locaal spoor weg Gouda Schoonhoven goedgflkeurd I Op het adres van de gemeente Ondahoorn I om 8ul idie voor verbeteiing van een ge I deelte van den Lagen R ndyk wertï afw zend beschikt I De subsidies voor den polder de Oost en I West Zomerlanden van Hemenoord f lóOO I en de vereeuiging Volk8outt te Brielle f 100 I werden toegestaan I Goedgekeurd werd het tarief voor heffing I van rechten op de Gouwe en voor bet gebruik I der pont aan de Gouweslnis onder Alien I evenals het voorstel om voor bet onderhoud I der haven te Maassluis over 1895 en 1896 I eene tegemoetkoming te verleeoan van een I vierde der kosten en Gedep Staten uit te I noodigen met de Regeering in overleg te I treden over het onderhoud dier haven I Ook de verschillende andere punten der agenda I werden goedgekeurd I De provinciale begrooting werd vastgesteld I op een bedrag van f 477 690 18 Tegen de hnisvronw van H Q te Ede is voor het Kantongerecht te Wageningen wegens het ten verkoop aanbieden van boter en daaïbij moest hy een rol spelen welke Elize zou noodzaken hem dankbaar te z n voor hetgeen hij gedaan had Met Arthur hep alles nanr wenscb De jonge zeeman had er in toegestemd te Dïnaa te komen vopT hij JQ nicht te Triohtvoorde giog opzoeken Hy kon het meiaje geen kennis geven van de wyziging in zyu plannen want zya rechterarm was nog niet volkomen geheeld en hy kon geen pen vast honden om te sobrgven Budolf had hem met open armen ontvangen en ontvouwde dadelijk zijc plannen Zy gingen amen de plaats beatudeeren waar zij zouden moeten binnendringen en Budolf belastte zicb met de leiding ffZy hebben geen moetUjkheden gemaakt om u toestemming te geven de gevangenis te bezoeken niet waarP vroeg hy toen zy de poort van den Heiligen Lodewijk naderden die m de onmiddellijke Dab jheid van het kasteel ligt irVolstrekt niet antwoordde Arthuï i Mon heeft mij slechts gewaarschuwd dat ik niet na drie nur terecht kan Maar nu is t pos twee ifO wy hebben tijd in overvloed Jongen t ia goed dat jfj t bent gaan vragen en ik stilletjes tehuis bleef Er zijn een aantal beambten die mg van aanzien kennen en zy zouden itich verbaasd hebben dat ik de byaonderheden der stad wilde bezichtigen Zo zullen jou voor een reiziger gehouden hebbea pik denk took Maar dat bewgs geöft enkel toegang tot het gebouw en ik betwqfel of men ona de gevangenen zat laten zien ffWel daarop heb ik ook niet gerekend Als ik dat leloofd had soa ik niet aedegegaaa qjs vnnt ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd die by onderzoek bleek met vreemde bestanddeelisD te z n vermengd eene geldboete van f 2ii geëischt of 10 dagen hechtenis eu in de kosten 7 aan in Amerika waar een roep om recht nooit onbeantwoord blyft c Over ongeveer drie maanden zal hg terugkomen om van t Lindeohout de onechtheidvan al e mooie getuigenisaea alt AmMikftvoor de voeten te slingeren c Tel4 Terwyi de landbouwer B te Gnuiw Zeeland met zgn gezin Maandag aan hei middagmul zat werd eensklaps een vreeseiyk gekrai geboord gevolgd door een donderend geraas net bleek dat het achterste gedeelte van de aohoor was ingestort en verder het geheele geboaw uit zgn verband was gerokt Ook bet hiw was zwaar beschadigd in het dak waren vwscheidene gaten geslagen fi n paar boerenwagens werden verscheidene meien vee weggeslingerd Het V9e dat zieh In de aohnur bevond gibg verscfarikkelgk te keer docb bleef ongedeerd Het geheel levert een treurig beeld van verwoesting op Wat de oorzaak is ligt nog in hei dniitei de geboawen behoorende aan het kroondomein rentambt Halst waren hecbt en sterk het huis pas nieuw gebonwd Beweert men eenerz ds dttt men bier met een windhoos heeft te doen gehad andersyds wordt de ramp um hei inila n van den blïfc sem toegeschreven Op eene hofstede kort in de bourt hftd heU I zelfde plaats doch daar in veel niuder steciMI 1 mate üistereifcchtend ïjn met de Harvrichboot te fiotter m aangebracht 21 paarden bestemd voor de cavalerie bier ie lande Deze dieren in Ierland aangekocht zgn heden naar TweU loo getr Bporteerd De tegenwoordige paus Leo XIII was op nfciddelbaren leeftijd een hartstochtelgk bergbeklimmer In den muur van het onde roofridderalot van de prinsen van Storno in PietraStotoina is op een steen het opschrift te lezen Am den tonnst Giacchino Pecci nu Leo XIII Dit slot staat op een rots rnim 800 voet boven de oppervlakte der zee De eenige weg naar deze duizelingwekkende hoogte is een smal pad dat nu geheel met doornstruiken begroeid en niet meer begaanbaar is Reinigers worden steeds voor de gevaarlyke beklimmlBg gewaarschuwd Ia het jaar 1844 was de pauselijke gezant Peoei in Pietra Stornina waar h den karJinaal Bussi zon ontmoeten De aanblik van de aohöobaar geheel onber ikhare bouwvallen van het slot deed den lust b hem opkomen dat roovershol eens van naby te bezien wat hen de dorpsgeestelijke pater Campobasso als onmogeiyk afraadde Ër is sedert menschenheugenis zeide pater Oampobasso niemand op geweest Dan zal ik bei eens probeeren antwoordde de toekomstige pans Alle pogingen om hem van dien gevaarlyfcen tocht af te houden mislukten Hy leende van een ezel dryver hleedereo daar hg in zyn ambtsgewaad 1 niet klimmen kon en een half uur later stond I Giacchino Pecci op den top Te Haarlem wordt een bewteiég op t getouw gezet om te verkrggek schatters voortaan het loon dat hun djfór den dienst ontbonden wordt vergoed krygen Ken geacht ingezetene de Heer J P h te Vlissingen ondlid van den gemeenteraad viel terwyi hy een dier uit het ter der Pottekade wilde redden daarin Door drie mannen werd hy met behulp van ladders gered en naar Zi ne woning gebracht waar hg echter kort daarop overleed Wy ontvangen van den heer G van Deth een schryven waaruit biykt dat hydenstrfld tegen Neerboach hier opgeeft om dien te gaan voortzetten aan de andere zijde van den Oce De Uuiter heeft een h kel aan mij en zon wantrou wen gekoesterd heblwn als hij mg zag Het aeoige wat ik lieden wil doen u de plaats te verkennen den bewaker uit te hoeren er achter zica Ce komen waar men ooze man gestopt heeft en vragen of t veroorioofd is hem ieta te zenden Dat vooiloopig onderzoek kan je gerust aan mg overlaten Bn daarna P Zullen wy daarmee veel gevorderd zynP fflk heb het volgende plan Gij ziet dien toren nietwaar P Welnu Be Buiter bevindt zich daarin lat 19 zoo goed als zeker Hy kan er aleohta uit ih hij de yzeren staven van cyn venster doorvijlt en d n moet hy zich met een touw naar beneden laten zakken De geheele moeilgkheid bepaalt zich dus tot de vraag of t mogelgk zat zga een middel te vinden om hem een vyl en een touw in handen te spelen De ouderweisohe vluobt die is t eenvoudigst en vetrewog t best Hoewel ik niet geloof dat de gevangenis hier bgzonilor goed bewaakt za worden betwijfel ik toch of men zal toestaan dat de gevangenen van buiten af iets ontvangen iiVt geloof took met om je de waarheid te zeggen Maar wy zullen t probeeren t Is miaachien oiogeljjk de bewakera te bewerken tBlgft das af gesproken dat jy Mn oudheidkundige bent die de ude gebouwen in het Uod bezoekt en dat je mij uitgenoodigd hebt je te T rgezellen Al pratende bbI ik wel probeeren de tonJ 1 b te maken van den cipier Volg myn voorbeeHrJlan zal t ons beiden toch wel gelukken de Wdige liolichtingen te krijgen I Om hft kasteel te bereiksn most men over en