Goudsche Courant, donderdag 19 juli 1894

I w r fe Directe Spoorwegverbiodlug met GUlVA ZomerdieDSt 1894 93 Aangevaogea 1 Mei TUd vaa Greenwlcb GOÜDi ROITBEDAM 9 86 10 KOTTBBDAM 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 1 48 3 10 4 08 4 40 6 16 6 61 DB HAAO OOUBA sU t e6 487 i07 48 18 4 10 1811 8811 161 88 1 161 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 8 1 10 Voorb 6 4 10 18 1 44 4 48 N dL d6 6 1 4 Z Ztgw6 08 10 80 1 8 6 Bl Kr 6 U 10 3 8 04 ZeT M l 10 41 8 09 6 0 7 81 10 Gouda 807 6 8 18 9 68 10 16 10 6111 0311 4 8 10 2 46 S IS 4 13 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 0 10 10 B D T ï E O H T G o U D A Utncht S3 7 60 9 63 11 84 19 08 11 0 1 66 3 10 3 68 4 48 86 6 09 8 010 84 Woaidwi 6 68 8 11 10 18 18 34 4 16 1110 61 Uudgwater 7 07 8 19 0 4 11 48 4 84 9 19 Gouda 7 10 6 38 9 84 10 87 1S 0 18 1 18 8 87 3 0 4 37 6 80 7 08 8 419 3111 07 AHSTEIOA H e O U D A AnutordamCB 8 9 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 9 41 Aluterdu Wp 6 60 8 16 9 61 11 16 11 41 1 66 4 16 4 86 7 10 IMO Osid 7J0 4 10 44 1I K 11 16 1 10 MO Ml U U 0O QOUDA DËN HAAI 9 87 10 49 11 11 13 11 1 01 1 87 8 89 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 Hwe 8 11 9 18 S 10 07 11 17 11 41 18 61 1 48 1 67 3 66 4 16 6 16 J 66 41 7 48 10 1611 8811 48 Q d 6 86 S IO 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 1 18 8 613 18 4 47 6 13 6 67 7 46 8 38 10 14 10 88 Ouaiw 6 60 64 11 09 1 87 6 37 7 69 10 17 Woerdw 6 6 7 08 8 11 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 86 8 07 8 65 10 36 Vtnoht 0 18 7 18 8 18 S 41 9 10 61 11 46 1 10 3 08 8 88 3 60 6 89 0 81 6 6 8 18 9 11 10 68 11 10 O O D U A A HÜTERDAM 10 0 10 66 ll llt 8 61 4 47i 6 18 7 46 10 14 10 66 18 18 1 8 40 6 46 86 8 41 11 18 11 10 M 84 U l ii MO 9 1 11 18 Met beUegstelling zullen zeker Tele gemeeDtebestnren kennis genomen hebben ran het besluit door den Amsterdamsche gemeenteraad genomen ïnuke de iorensenc en Tooral tegemoet sien deu loop dien de kwestie verder nemen sal Wat zollen Gedeputeerde Staten van NoordHolland in deze doen En stelt de e vernietigen dit beslait koe denkt dat de hooge regeeriog over lalk eene belasting hsfBug Dit r n gewichtige vragen die uok ter sprake kunnen komen wanneer de aangeslagenen later in hooger beroep gaan Het is een feit dat er onder mannen van bekwaamheid en van kennis op belasting gebied groot verschil van raeening bestaat over bet recht dat gemeenten hebben om ben die elders wonen aan te slaan in de plaatselyke belasting daar waar zg hunne zaken uitoefenen In de practijk zal zulk eene heffing ook hare eigenaardige bezwaren opleveren Zoo acbrgft een der Amsterdamsche bladen Datrgelaten na nog de moeiiykheid om de belasting bg wanbetaling te innen be taafc de kans dat andere gemeenten het voorbeeld van Amsterdam zallen volgen dat NieawerflAmstel of Sloten daarmee zal beginnen en dat b v de directeur van den stadsreinigingsdienst te Sloten zal worden aange lagen voor zyn volle inkomen omdat de belt in die gemeente ligt en genoemde ambtenaar daar zga hoofdverblyt heeft Zoo ook zal een ondernemer van begrafenissen die di elgks lyken naar dë Oosterbs gnufphuits vervoert en zullen zelfs aansprekers voor het doen hunner zaken in e termen TlUen Met evenveel recht kan de gemeente Jïieawer Amatel belasting heffen van het groot ie gedeelte der beambten ea werklieden die op de gasfabriek aan den Oeterwalerwdg dafelgks hnn beroep uitoefenen maar te Amiterdam wonen Hrt ligt trouwens roor de hand dat waar de eene gemeente begint en er tot ia het hoogste reasort uitgemaakt is dat ztj de zg mlwensenc mag treffen andere dit voorbeeld Ilea volgen Zoo zal er aan de eene z de Toordeel te behalen zijn van vulk eene be tingheffing maar door wederkeerige heffing an den anderen kant vooral tosschen naastb rieger gemeenten allerlei moeilgkfaeden in de toepassing zich voordoen Op gf n enkel gebied ia men zoo uitgealapen als op dat der belasting en wanneer dan nog daarbg komt de onderlinge concurrentie van gemeenten zelven die niet gaarne inwoners verlteaen Jniat ook behalve voor de g wone voordeelan omdat deze iu de belasting bedragen dan ligt het voor de band dat de bezwaren niet weinige zallen zgn De andere gemeenten zallen dankt ons goed doen het voorbeeld van Amsterdam niet to spoedig te volgen maar eerst af te wachten stelt dat het besluit kan uitgevoerd worden hoe het in de practp voldoet en ofhet al of niet aan de daaromtrent gekoesterdeverwBchtinged beantwoordt M C De Engelsnbman die naar z n op af te Eapelle van nen tamelgk groote som gt ld en zijn passagebewgs naar Amerika beroofd is werd gisterenochtend naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht In verband daarmee is er zeker alle reden om aan het verhaal omtrent z ne ervaringen slechts onder reserve geloof te slaan M Cc 8 88 8 4S 8 49 8 S8 9 08 6h ndt Uooidneht NUumrknk Bottardui Botteidim Oipdl Nienwerkerk Ucxirdnolit Soiid Goudt 7 80 8 40 9 09 ZeT U 7 4 8 8 Bl Kr 7 47 Z Ze ir 7 eS9 01 N dL d 8 0 Voorb 8 07 I8 7 86 7 88 7 89 7 48 7 56 6 S IO 6 18 16 6 S8 8 01 13 6 11 8 89 6 86 1 13 1 18 1 14 1 88 1 88 11 10 11 11 Qoadk 40 8 811 Anntndui Wp 7 6 kmfiiim ci 8 14 9 10 Jl t Snellniii Yenchillende veehandelaars in Friesland ontvingen deze week van hunne Duitsche collega s brieven en telegrammen met verzoek voor hunne rekening nog kalver koeien op te koopen om deze op de Zwolsohe markt Vrijdag af U levecen l e Ouitscbe kooplieden waren er echter niet om de koeien in ontvangst te nemen want na 10 dezer is alle invoer van Naderlaudscb vee in Duitachland verboden en wordt daarop zeer streng toezicht gehouden De Friesohe kooplieden hebben dus het vee overgehouden Men verwacht nu spoedig een groote daling van de vaeprgzen Van 1 tot 10 Juli is nog veel Friesch vee naarDuitschland uitgevoerd vooral aan de boerenvereenigingen 4 De eigenaar van het New Yorksche blad The World beeft aan de stad Parijs een fraai bronzen monument geschonken voorstellende Washington en Generaal Lsfayette de twee grondlagere van de onafbankoiykbeid der Vereenigde Staten die elkander de hand drukken Het monument ontworpen door Bartholdi den ontwerper van hetVrybeidsbeeld teNew York is ruim 4 meter hoQ Het zal geplaatst worden op de Place des Ëtats Unis by do Eue de Galilee Men schrgft uit Utrecht aan de N R Ct De vnn oude vermaarde Hoveniersmaandng scheen in den morgen nog eens haren ouden roem te willen handhaven Het zag er zoo vroolgk en druk uit op onze kermispleinen dat men ofschoon nu de eigeniyke hoveniers aan wie de dag zynen naam ontleent niet in zoo grooten getale als voorheen waren opgekomen zich troostte met het denkbeeld dat men tegenwoordig ook een amakelgke hazepeper van katten maakt Vele fabrieken en werkplaatsen hadden betzg den geheelen dag of na twaalven gesloten de dienstmaagden hadden vrijaf want mevrouw zon wel voor den pot zorgen en de vryers stonden met welgevulde portemonaies in de baurt op baar te wachten Weldra zag men dan ook vroolgke troepen gearmd en lachend en schertsend het Vredeuburg en het Janskerkhof o aan en zich mengen ouder de rustige kykers die met vrouwen en kinderen langs de speelgoed en Tjrolerkramen drentelden of zich aan nougat te goed deden en met zullerer bediende pofftsr esaten die met echte natuurboter gebakken waren Alles is hetzelfde gebleven op de kermis alleen een paardenspel mankeert maar dat wordt op waardige wyze vervangen door een hippodrome waar men zelf op een paard gaat zitten de meisjes € met een zwarten boezelaar voor om op amazones te geleken £ n dan de mallemolens Ja er zgn nog mallemolens maar wie gelooven kan dat deze sierlgke stoommolens met sierl k opgetuigde levensgroote houten paarden aan den ingang en kostbaar schilderwerk aan de zgden en in het front van de tent nakomelingen zyn van die draaimolens waar de jongens zelven vroeger in de bouten liepen om ze in beweging te krygen en hg moest het wel gelooven want er staan nog zoo n paar oude molens zij bet dan ook niet meer van de oudste soort in de buurt nu waarom zoa die dan niet aannemen dat de mensch een oerang oetan tot voorzaat heeft Jammer dat er later op den dag zware regenbuien vielen die de kermisbezoekers zoo met naar hun eigen haia kan toch naar de koffiehuizen dreven Danr kon men weer haast overal van muziek genieten In Tivoli trad het zelschap vaa Frits van Haarlem op en daar is het stampvol Daar ziet en boort men bevallige dames en verrichten athleteu hanne verbazende toeren en in de Ëhsabethsstraat kan men nog in een koffiehuis eeoe bedstede tot orkest zien ingericht waarin een violonoelliet met een violist en iemand die een harmonium bespeelt de vroolgkbeid trachten te verhoogen £ n als het al te luidrnchtig lo de zaal toegaat dan toont de cellist door het voordragen van een solo dat hg eigenlgk voor iets beters dan deze bedstede in de leg gelegd en de man met het harmonium bootst door middel van een lap vilt dien hg tot allerlei hoofddeksels vervormt in een oogeoblik tal van bekende figuren na van Napoleon 1 af tot aan en verpleegde in het dakloozenhotel toe Het tooneelgezelsohap van de Vos en Korlaar speelde voor eene zeer slecht bezette zaal Pension Scholier en had oneindig veel meer tocijaichiugen dan recette 10 66 11 01 11 09 U H 11 86 18 18 11 88 11 98 7 47 8 18 10 08 10 11 9 87 11 06 11 18 9 4 U 1 6 18 6 81 6 S 10 10 6 80 Twee sedert jaren hier bekende figuren hebben wg rlit jsar voor bet eerst gemist Het ifl do oode 74 jarige die tot bet vorige jaar nog altgd op Hoveniersmaandag van den hoogsten springstoel afsprong maar verleden jaar voor het eerst van zgu leven ywat r in zgn oori gekregen heeft en daar zooveel last en zulke hooge doktersrekeningen van heeft gehad dat hg nu niet meer springt Sn dan ontbreekt de bekende crieur de man met den zwarten baard Hg is er eigenlgk wel maar niemand heeft zgne diensten willen aanvaarden overal heeft men hem smadelgk afgewezen En nn staat hg voor een der schoonst gedecoreerde tentjes waar eene merkwaardige jonge reuzin van 19 jaar te zien is die alle verwachtingen overtreft nu staat bg daar in de modder Want op de estrade mag hg niet komen daarvan is hg door den impresario gewelddadig verwgderd Ën alsof hg dezen nu bewijzen vilde hoevele talenten daardoor ongebruikt blgveo wenkt hg nog metzgn beminuHgkafcen glimlach het publiek om toch binnen te gaan en steekt zgne hand plat omboog om ons te doen zien hoe lang de reuzin is en houdt dan weer de bacden schuin langs zgne zgde naar beneden dat de papieren manchetten er overheen zakken zoodoende aantoonende welk een ontzi wekkenden omvang de jaffroow heefl Muar niemand i neemt meer notitie van den man en als hg wanneer er geen publiek hg tegenwoordig isl want hg zou om dendfcod niet graag willen dat iemand getuige wa f aa zgne diepe vernedering den impresario nog eens smeekt hem in dienst te nemen opv lk verzoek hg slechts eehe gevloekte weigpriog ontvangt dan kgkt hg eerét den hartvocbtigen diifecteur met een vjsrnietigenden blik uit zÜne fletse oogen aan en als deze ac eeae ïleiue handbeweging achterwaarts maait dan herikerat dit treurig overblgfsel van een eenmBal zeer gevierd kermisschreeuwer haastig zgne maats in de modder en stelt zich tevreden met den Bcbgn dat hg de dikke dame vertegenwoordigt Zoo is de Hoveniersmaandag weer op de gewone wgze ten einde gespoed iA le kermiskooptieden klagen natuurlgk betiaive Tewe die komt er oprecht voor uit dm het Uem voor den wind gaat Het zou hef trouwens niet baten als hij het ontkende w nt zgn tent zit den ganaoben dag vol En menscbreeuwt zich daar heesch en draait zich da d o tegen betaling van vgf cents p r minnnt welk tarief als bet druk is nog geheel oi erwaoht met 100 percent wordt verhoed Maar daur schgnt nie nd bezwaar tegen te hebben De molen zit oiiophoudelgk stampvol en er staan nog veel mest bezoekers te wachten tot er een plaasje lee komt Men verhaalt dan ook dat de eigenaar van dezen molen die op den lootdag voor standpliatsen geen gelukkig nommer trok aan eenen ander die maar op speculatioc had medegeloot duizend golden heeft betaald voor zgne plaats Het klinkt niet onaannemelgk als men nagaat dat er zoo dertig maal in een uur circa hon derd personen ronddraaien Een slachtoffer van het bggeloof Een daglooner iu de Franscbe gemeente Doreean vond bg het maaien een kruipend dier dat hg voor een hagedis aanzag Terstond raapte bg bet op om het de toog uit te rukken die volgens een d r he racbend volksgeloof geluk aanbrengt Wel werd hg daarbg tweemaal in zgn hand gebeten maar dit belette hem niet ziju voornemen ten uitvoer te brengen De uitgerukte tong borg bg zorgvuldig in de portemonaie vervolgens maakte hg het dier af en wilde jnist zgn handen gaan wasschen toen hij door hevige pgneo overvallen ineenzakte De vermeende hagedis was een adder van de geraarlgkste soort een zoogenaamd roode 18 68 1 06 1 11 1 1 1 18 4 60 4 67 6 04 6 U 6 10 6 68 7 8 08 8 10 17 8 7 1 80 8 41 6 84 1 44 4 O O tl D A 11 60 11 10 1 46 1 66 1 01 1 0 1 16 11 08 18 40 Keizer Wilhelm heeft alweder iets nieuws gedaan Hg heeft een tenorzaoger ontdekt een korporaal der jagers van de Igfwacbt Kraatz genaamd die een bgzonder schoone stem moet hebben De jonkman zal nn zangles krggen en daarna debuteeren in Weber s Freiscbütz Men meldt nit Amsterdam Keens en de zgnen hadden het voornemen opgevat op eene weide aan het einde der Jacob van Lennepkade onder de gemeente Nienwer Amstel eene open Inchtmeeting te houden De eigenaar van het terrein die op dat bezoek niet gesteld wal had der Nieuwer Amstelsche politie echter verzocht te zorgen dat zgn weiland niet betreden zou worden door lieden die daarop geen recht hadden Mitsdien trok de waarnemeqde politieIcommissaris Boeklago zijnegeheele politiemacht des avonds in da baurt der Van Lennepkade i bgeen en wachtte de dingen die komen zouden ïnderdcad kwam te half negen gezegde Reens met zgue trawanten en gevolgd door een aantal niiaaw ierigen opdagen De oommissaris gaf hem te kennen dat bet volvoeren van zgn plan niets anders dan het overtreden van een verbod zou zgn en ried hem dus aan geene toespraken in de open lucht te honden wgl anders eenvoudig gebeld van wapenen zon worden gebruikt Dai rbg zou dan allereerst Reeus zelf bet ontgelden en bovendien de ver aotwoordelgkheid dragen voor de klappen die de lfinderen zouden oploopeq ELeens verklaarde dett raad van den comraisaans te zullen opvolgen nu deze hem zqo welwillend lad aangeiprokeni en trok daarop met zgden Itoet laQgs dB A yan Lennepkade tot eveni over de grias deelgemeente Ams ierdam daar koos bg zicjb toti atheder een der tegen ijejt steigerwerk vannin aanbouw zgnde peroeelen g sj laat te ladders luit jm hield op die wgze ne toe spraufci oWir de jongste ongeretoeldbedeb te Losser zyqi toehoorders k van i ie éeai eene goede pUjats qp andurA ladderé itiadd n geko zen uitnM igende de wouweft eü kini Lfossersebe ver ordeeldeB meti gei d te De toeépiitók duajrdeaWht fMjr ej de stilte ian deu avonalduidelgK terstop deze afgelegen plaat aan lalle 1zg fehqizen ei eboomte oingevenj Na afi p mengden ich ec ige z waiiten cUler het pab i £ tot het irvan penningen voor de iwachtoffers t Oojsrna ging men langiïamerhnnd uilkedrde ook de Nieuwer Amstel8cbepolitie 1haar terrein had weteif vry h ou4eitroost huiswaarts De gemeente Kampen kreeg gisteren een bezoek van pi m 200 bewoners van het eiland i Urk Het doel hnnaer komst was boofdzakeIgk do proefpreeken te hooren vaq de caadidafaen der theol school die voor het laatste examen zitten Iu de omstreken van Gorinohem bevonden zich voorheen op tal van boerenhuizen en schuren ooievaarsnesten Door personen die er des zomers bun werk van maakten ign op de meeste plaatsen de jonge vogels ontvreemd en later werden die ontroofde neeten niet meer betrokken De kerk te Schelluinen is door eene andere oorzaak een nest minder rgk en wel tengevolge van een rnkwind De jonge vogels vonden daarbg den dood 11 01 11 10 1140 UJO 40 9 47 9 84 10 01 10 10 Men maakt omtrent den Open Brief van den heer Ankerman aan den heer Van Dgk te Doetincbem de opmerking dat de heer Van DijK op 16 April 1830 te Tzum in Friesland geboren is en als krachtige 64 jarige man volstrekt niet te oad is om directeuv te z n der Criatelgke pbilantro iische inricli tingen Juist door zgn krachtig karakter zgn handelen naar de spreuk sic volo sic jubeoc heeft hg groote dingen tot sUnd gebracht verleent hg een pl ts ouder de mannen van beteekeni9 en ie zgn despotisch handelen tegenover zgn kweekelingen misschien in het algemeen te verdedigen veel bgzondere gevallen evenwel zgn aan te wgzen waarin gevraagd moet worden of Christelgke liefde ook by hem volgens den Bgbel niet de meeste moest zgn en niet het bandharen van militaire tucht De heer Ankerman wordt thans gesteand door predikanten van dezelfde geloofsrichting ala 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 S7 8 10 1 41 9 10 88 S iO 7 0 7 11 7 10 7 18 B1 10 jl8 die Tan im bear Van Dgk evenals de atndent 0 H N ta Ameterdam wiea door den heer Van Dak de kena gelaten wai öf het hoapitinm 6f de catechisatie van den predikant L Atrthodoi te verlaten Dit geeft te denken Wie aich verbeeldt dat de vrouwen deemancipatie van deu tegeuivoordigen tgd hebben afgewacht opa in de medicyneo te studeerenen de praktyk uit te oefenen vergist zich Xn Duitachland tenminste ia dit reeda vroegervoorgekomen en wel in de vorige eeuw Paar tiert ta Quedlinbnrg op deu ISden iluui 1762 eene merkwaardige vrouw DorotheaChristiana Erxleben geboren Leporin ecHtgenoote van een predikant en dochter vau eengeneesheer Zy had te gelyk met haren broedervan haren vader les gekregen in de geneeskunde en het spoedig zoover gebracht dat zjjnaar de universiteit Halle zou vertrekkeniHaar broeder werd echten opgeroepen voor denkrygsdienst en alleen durfde zg uiet naai dehooge school gaan Zg huwde beeg kinderen an vooreerst kwam er niet van examens do n Maar in 1754 toen zg reeds 39 jaer oud wasverzocht en vrirkreeg zg verlof haar exolmente Halle te doep De faeolteit te Halle weSddexich daarna tot den koning en b iohtte datgenialde Erxlemn op alle quaeatimies theoreticia en pracucas zoo goed in het Lstgngeintwoorq ha dat slechts weinige caddidati met haar kondan worden j ergeteken Zij verao ht den Ironing ziju inM bt t3 mogen vernemèn ia dm en ccaeum wivissiaiumi aan deD Éitaohe ttyeMteitcn enïte mogen weten of der cs l did at nu deni gradum Dootoris verleeitpn Het verloüwerd vanj s koniuga gegeven j Msvrod EriÉleben verkreeg dokterif it A het ht dm de praktgkte oefeuen Vani dty recht heelt zij na negenl jaar bÉfnil gemkakt maar in tgd heeft zii Ini trlilen cfllurautenbeucbt 1762 de Péxi iedican met f m ik eo G da ln nit eoef l d i m rgvende ysbergen HM aa44 1 rampen dat dit jaar door dravende bergen o d n ntiscbeii Oceaan wer4 verwrzaakt ii bni ewoon groot Reedï q Ii Wt zrikt n ei j ende ijsgevaarten d de PooUtre en af en j bedreigden de scbepe h met de ernEfMffBte gsvaren Het laatste ongeluk dat vermeld wordt is dat van den Amerikaanschen schoener iRosec die in een zwaren niïst op een geberg stootte en terstoi d zonk Twaalf zee lie n verdronken en anderea die op den gsberg konden overspringen werden van daar ge d door den schoener Green Domela Nieuwenbuis trad gisterenavond te Haarlem als spreker op voor de aldaar bestaande aoarchistengroepc ter inleiding van een protest tegen hetgeen hg noemde de toenemende brutaliteit van de regeerende klasse Hy eindigde zgue rede met te betoogeu dat daar tegenwoordig de anarchisten het meest worden verdrukt zg zich spoedig moeten aansluiten aan de sociaal democraten dan zou gelukken wat tot nu toe mislukt was Ook spoorde hg de spoorwegbeambten aan zich te verstaan met hunne buitenlaodsche collega s De Bcbrgver der brieven nit de Hofstad aan de Arnh Ct eindigt zgn stnk van deze week aldus Van terugkomen gesproken wie daar hethandje van hebben zgn de directeurs van bet Toevluchtsoord voor dakloozent door het Leger des Heils hier gesticht Er gaat geenweek voorbg of er worden huis aan buin bedelbriefjes voor die inrichting bezorgd en dedirectie heeft nu al subsidie van de gemeentegevraagd de Raad zal haar zien aankomen omdat ze anders zou moeten opgehevenworden hetgeen menig Hagenaar echter veeleer goedkeuren dan betreuren zou y De waarheid is dat het Leger des H il8 in den Ha niet heel veel symp thie of waardeering vindt een bewgs daarvan is het fameus sncces de hilarit c dat het optreden van de beilsoldaten met het deuntje dat alles maar Mn dubbeltje kost in de pantomime Een dag ie Amsterdam c eiken avond bg Carré verwekt tsrwgl niemand dit spotten met het heilige pTofium acht Het Leger heeft bier zgne aanspraak op sympathie verbenrd door zyne luidruchtigheid en verder juist door de oprichting van dit Toevluchtsoord c dat eigenlgk niets meer is dan eene verzamelplaats en kweekplaats van allerlei scbnim en rapalje dat daardoor ook naar den Haag getrokken en lu den Haag gebonden wordt Telkens staan er in den laatsten tgd bewoners van dien shelter terecht wegens allerlei diefstallen en dergelgke misdrgven en men gelooft dat wanneer het Heilsleger die kwade elementen niet verzamelde en byeenbield de veiligheid van goederen hier beter soa zgn Wel zyn er Hagenaars zooals de ez i£ni8ter Hartsen en enkele andere hooggeplaatsten die met dit optreden hnnne ipgenomenbeid toonen het gebeurt echter wel eens maar dat hooggeplaatste lieden juist daarom de practische bezwaren van eeue schoone theorie geheel over het hoofd zien Wie oordeelen wil moet niet al te hoog staan Te Oosterhoud N Br heeft de jaarlgksche verpachting der tienden van de domeingoederen onder het Rentambt behoorende dit jaar bedragen f2107 95 en over 1893 f1052 Alles liep in de beate orde af Te B zendaal N Br en omliggende gemeenten hebben de tiendverpachtingen in de beste orde plaats gehad By de jaariykscbe verpachting der tienden te Sprang heeft niemand eenig bod gedaan zoo dat ten laatste de tiend wier opbrengst men gerust op f1600 mag schatten voor f 32 door den notaris werd afgeslagen Men boort tegenwoordig van anarchisten van alle standen Te Saint Leonard bg Grenoble is dezer dageO een priester abt Lacote gevangen genomen omdat hg openlgk anarchistische gevoelens uitte en den moord op Carnot goedkeurde En te Ulm heeft u en ontdekt dat er cep heftig anarchist was onder het korps politie agenten De man had een bladzgde van het rapportenboek volgeschreven met anarchistische ontboezemingen Bg de ontdekking had bg zich uit de voeten gemaakt Eigenaardige weddenschap Twee kunstlievende wielrgders te Rome zij op bet oogenblik om bet bardst fietsende naar Bayreuth om er de uitvoering van de PharsifaU bg te wonen welke Dondel dag begint De winner ontvangt van deu ander de prgs zyner plaats twaalf gulden i BttUeDlandsch Overzicht De Franscbe Kamer is weder aaö bet werk gegaan en heeft K t boipfdstuk der lijiBlastiogen in zgn geheel meF grodte i eerderheid aangenomen Hiermede eindigt een debat dat zich kenmerkte meer door wlpjbprekende redevoeringen dan door groote resfiltaten Het plan voor fiene progressieve inkomstenbelasting is zooals I meai weet naar eene comkiissie van onderzoek verwezen wat velen een verdaging voorottbe I paalden tgd noemen De bekende staatbuiaboudkundige Paul Leroy Beaulieu echter scbrgft in Débats dat de Kamer niet het kapitaal of den verkregen rgkdom speelt als de kat I met de mms vótSr haar te verscheuren Vandas loopt deze nog vrg maar zg beeft weinig kans morgen nog levend te 7gn en zit in voortdoreoden angst Hetzg door een inkomstenbelasting betzg door de sucoessiereohteo te eeniger tijd zal men de kapitalisten wel I weten te treffen De administratie der door de Kamer besproken directe belastingen lu Frankrgk is een oilge breide dienst Er zgn 1400 ambtenaren en de ziel van den dienst is de hoofdcontroleur die het matige salaris van 3200 fr geniet Hg gaat de opbrengst der eigendommen na ischat de huurwaarde der woningen en der inrichtingen voor de uitoefening van het be drgf administreert de patenten telt bet aantal deuren en vensters enz enz Hij registreert de veranderingen die jaarIgks ontstaan door verkoop successie of verdeeling Indien de oogst van een boer door hagel vernield wordt als zgn veestapel door ziekte verminderd of zgne schuren uoor eene overstrooming beschadigd zgn is hel altgd de controleur die e schade berekent Als hoofd van het kadaster Verzamelt hg de gegevens waaruit de belaog S gkste geograpbische kaart van Frankrgk de auwkeurigste statistiek van de rgkdommen au het land wordnn samengesteld Men weet dat de Franscbe socialisten met t asimir Périer als president niet veel op hebben Hg is veel meer dan Carnot in hmi oog een vertegenwoordiger van het groot kapitaal en vandaar reeds bet spektakel dat ze nog vóór zgn verkiezing maakten toen hem de meeste kansen werden toegesebreven Thans hebben eenige socialistische alge vaardigden het voorstel gedaan om den rgken Casimir Périer een gedeelte van zgn traktement te ontnemen in te gaan met 1895 Ze willen dat het jaargeld van den president met niet minder dau 400 000 frank zal verminderd worden zgu representatiegeld met 100 000 frank en dat de som voor reis en verbigfkosten ten bed rag6 van 300 000 frank geheel wordt afges ïhaft Sinds veel jaren staat het inkomen van den president op het tegenwoordige bedrag 600 000 ftauk s jaars de representatie en reiskosten werden in 1873 van 162 400 frank tot 300 000 frank verhoogd en in 1876 op het tegenwoordige cgfer van 600 000 frauk gebracht De heer Casimir Périer gen iet dus jaarigks 1 200 000 frank die hem maandelgks worden uitbetaald iu twee afzonderiyke mandaten elk van 50 000 frank Evenals alle andere staatsambtenaren trekt de president der Republiek zgn traktement pas van den dag af waarop hg zyn ambt heeft aanvaard dit was thans de 28ste Juni Iu 1791 bedroeg de civiele Igst des Konings 25 uitlioen frank Napoleon I genoot evenveel Oiidar de Restauratie steeg de civiele Igst tot 32 Uillioen doch ze daalde onder de JuliMonirchie weder tot 13 millioen De revolutie ly ierp alles weer ondersteboven Oeneraal Cavaknac kreeg als hoofd van het oitvoereod geMg 120 000 frank maar de grondwet van 4 November bepaalde het traktement van den president der Republiek weer op 600 000 fr en weps het Elysée aan als het hem toekomend verhiyf Hét bedrag der representatiekosten werd aan het goedvinden der Kamers overgelaten doch den 12n Maart 1849 vastgesteld op 600 000 frank De prins president kreeg dus vóór zgn coup d étatc evenveel als nu Périer als Napoleon III echter weer 25 millioen fr s jaars Van de andere hoofden van Staten trekt de president der Zwitserscbe Repobliak het allerminste 13 500 frank Wal de gekroonden betrelt staan in hun civiele Igsten de Russische Czaar en koningin Victoria bovenaan De chef der Pullman Comp heeft een uitvoerig verslag openbaar gemaakt waarin de toestand der maatschappy wordt geschetst en de reden opgegeven waarom zg het hangende gescbil niet door een scheidsgerecht kan laten beslechten Wg knnnen ons zoo zegt Pollman in geen geval binden onze werklieden hoogere loonen te geven dan de toestand der zaken gedoogen zelfs nwt indien een derde van meening mocht wezen dat we t verlias best kunnen Igden Aan een dergelgke dictatuur welke de werklieden willen uitoefenen weigeren we om te onderwerpen Het gbscbil ontstond in het begin van Mei toen de werklieden om de loon s ver hooging vroegen die de maatschappg beloofd bad zoo tlra de toestand wat beterde En de laatste twee jaren wa en de pryzen der wagens één vierde gedaald Pullman zette hun uiteen waarom hg die onmogelgk even kon Hg deelde mede dat de maatschappg genoodzaakt was geweest haar personeel van 5816 werklieden in bet begin van 1893 op den len November 1893 tot 2000 man te verminderen dat zg door lage aanbiedingen in staat was geweest dezen aan het werk te houden en het personeel zelfs weder uit te breiden tot 42 X man maar daartoe oestellingen had moetfin aannemen die verhes gaven Er bestaati echter wel eenige twgfel of de toestand der Car Company zóó ongunstig is als Pullman beweert Ten minste de leidere der werklieden beweren het tegendeel Betreffende Pollman zelf deelt een correspondent van een der Duitsche bladen nog de volgende bijzonderhedeii mede die met het oog op het bangige gekchil niet zonder belang zgn Pullman was toen bg zgn loopbaan begon een arm man Hg was onderwgzer maar hg had een goed hoofd en bg hem kvram het eerst bet denkbeeld op om slaapwagens die 4000 en later 18 000 dollars per stuk kostten bg de Amerikaanscbe spoorwegen iu te voeren Aanvankelijk waren velen van meening dat Pullman niet zou slagen omdat het tarief voor de slaapwagens den meesten reizigers te hoog zou wezeu maar bet bleek spoedig da zg zich vergist hadden Gaarne betaalden de Amerikanen een dollar meer om in de slaapwagens te knnnen reizen Op dit oogenblik zgu bg de Noord Amenkaansche spoorwegen meer dan 2000 alaapw ens in gebruik en dan nog 58 eet waggons en 650 buffet waggons die eveneens in zgne fabriek zgn vervaardigd Toen de zaken goed gingen stichtte Pullman een groote maatschappg de bekende Pullmancompany met een kapitaal van 30 millioen dollars In de onmiddellgke nabgheid van Chicago kocht deze maatschappg een stuk drassig prairieland 3000 acres groot dat eerst droog gemaakt moest worden Op dit terrein werd de zoogenaamde Pullman stad gebouwd De kern dezer stad bestaat natuurlijk nit de werkplaatsen waar de waggons worden gemaakt Ze ligt 22 KM ten zuiden van Chicago en telt nu 13 000 inwoners Met hare gemacadamiseerde wegen beschaduwd door hoornen en begrensd door gras eo bloemen perk en hare kleine nette woningen in rooden baksteen opgetrokken omgeven door tuintjes en hare pleinen met mnziektenten maakt zg den indruk van een Londensehe voorstad en vormt alzoo een scherpe tegenstelling met het vuile sombere Chicago De Puilman maatschappg onderhoudt de wegen en draagt de kosten der scholen waarop kosteloos onderwgs wordt gegeven Overigens moeten de werklieden voor alles betalen op het hun geleverda gaa en water verdient de maatschappg een aardige som Ei bestaat even wei geen verplichting om in Pullman City te wonen lutusscben is Pullman in Chicago juist niet populair vele dingen die op zicbzelf niet nobel kunnen heeten worden hem toegeeohreiven De vraag is echter of dit door onpartgdigeu geschiedt Misschien komt men wel achter de waarheid door het onderzoek van de commissie die de oorzaken der strike zal nagaan Men weet dat president Cleveland baar instelling beloofd beeft Zondag verzamelde zich een volksmenigte van duizenden personen voor de gevangenis te Sofia en eisohte de vrglatiog van Karawelof die veroordeeld ia als medeschuldige en aanstoker in den moord van Beltsjef maar wiens schuld niet is bewezen en die beschouwd wordt als een slachtoffer van Stamboelofs haat Toen het getier voor de gevangenis niet hielp stroomde de volksmassa naar bet huis van den gehaten ex minister dat door de politie werd verdedigd De regeering weigert tot nog toe Karawelof in vrgheid te stellen Een nieuw telegram omtrent de troebelen aan de Mosquito kust geeft evenals bet eerste vraagteekens te zetten Het is den 14en uit CoioQ afgezonden en verhaalt van een gevecht tusschen EngeUohe ingezetenen en Nicaragnaansobe troepen op Corn Eiland een eind de zee in Of Groot dan wel Klein Corn Eiland wordt bedoeld staat er niet bg De Nicaraguaneu kregen slaag en de gonverneur vluchtte het bosch in De inboorlingen vatten toen de wapenen op haalden den gouverneur weer uit het bosch en herstelden hem aan zgne plaats Ben en ander ging niet zonder bebloede koppen aan weerszgden Nu heerscht de staat van beleg op bet eiland Gevraagd wordt nn Zgn de inboorlingen van een eiland op de Mosqaito knnat geen Mosquito s En zoo ja zooden zy niet veeleer den gouverneur immers een Nicaraguaan vermits Nicaraguaansche soldaten hun huid met zouden wagen voor een Mosquito de zee in jagen dan hem weder op het kussen brengen Maar wonen nn eenmaal op bet eiland onvervalschte Nioaragnanen wat hebben zg den ËngeUchen aangedaan dat dezen in het geweer zgn gekomen Een inztnder in de Time8c is sceptisch gezind omtrent de horvormingen welke Japan in Korea wil invoeren 6e kunt een paard wel m bet water dryveo maar het niet dwingen te drinken zegt het spreekwoord Als Japan hervormingen wil invoeren moet het maar zien dat zg op den duur wat uitwerken Eo dan geeft de inzender Robert K Douglas eenige staaltjes van de geschiktheid der Koreanen voor Westerache verbeteringen Xn 1884 werd op Japan s aandringen te Seoel postkantoor naar Europeesch voorbeeld opgericht Het volk had echter met de nieuwigheid weinig op en stak het postkantoor in brand Het gebouw werd vernield en niet weder opgebouwd Het volgende jaar werd onder medewerking der regeering op groote schaal de 7 ydecultuur naar verbeterde Westwsche metbode ingevoerd een millioen moerbeienboomen werden geplant In bet daaropvolgende jaar werd onder toezicht van vreemdelingen een lucifersfabriek opgezet beide ondernemingen gingen te nW Twee jaren later opende de reguering eene munt waar nieuwe geldstukken naar Europeeseben trant zonden worden geslagen Een paar doizend koperen mnnten werden geslagen maar kwamen zelfs niet in omloop Een paar mguondememingen met veel geld begonnen mislukten eveneens ofschoon Korea rgk aan minereaten is Deze voorbeelden zgn zeker niet opwekkend maar de Engelschman vergist zich waarschynIgk in den aard der hervormingen welke Japan allereerst wil invoerea Het bestoor wil het wgzigen voorkomen dat de bevolking n in den vervolge uitgezogen worde door eenige regenten familiën het leven en den eigendom van vreemdelingen vei iger stellen Heeft het dat bereikt dan is de akker allicht beter bereid voor practische hervormingen Of het nog tusschen Japan en Ohisa tot eenen oorlog komen zal Als de Roseisehe bladen er ietd n doen konden niet Het is voor RoslAnd en Engeland beiden van belang dat het er niet toe kome schrgvenzy inkoor Maar de oorlog mag toch niet vermeden worden door tu schenkomst van Engeland alleen vinden zg Daardoor zou Rnsland met zgne groote belangen in Korea achtergesteld worden Rusland schgnt intnsschenbgCbinarn Japanop eene minnelgke schikking aan te dringen en daarvoor by China een opener oor te vinden dan bg Japan dat niet af wil laten vanzijn voornemen orde te brengen in Korea I laBBSgg BBUBBiBBBgBm KaDtODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 18 Juli 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegeniK Dronkenschap 2de herhaling D S te Gouda hechienis van een week Overtreding politieverordenïng an Gouda Th V d L te Gouda tot f 0 50 of 1 dag L d H te Gouda tot f 1 of 1 dag F L te Gouda tot f 1 of 2 dagen J K te Langernigeweide ontslag van rechtsvervolging P M V t H te Gouda tot f 3 of 2 dagen Overtreding Reglement op wegen en voetpaden in Z H B te Nienwerkerk a d IJsel ontslag van rechtsvervolging Overtreding der verordening van Moordrecht B V te Gouda vrggesproken Overtreding der wet op de visscherg B V te Reenwgk tot f 3 of 2 dagen K V R te Reeuwgk tot f 4 of 4 dagen Noodeloos kwellen van dieren G H en T B te Moordrecht ieder tot f 5 of 3 dagen Overtreding politie verordeniug Gouda P J J te Gouda tot f 2 of 2 dagen D 8 te Gouda tot i 14 of 14 dagen Dronkenschap G T te Gouderak Th L W F W J J H en R L te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen