Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1894

V i dag ao Juli 1804 No 6407 33ste Jaargang fiooOTffi mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uKKondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden js ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte tt Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ÏN Chemiscbe Wtsscherij TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plache mantela veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Te Gouda bj A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON Apothakw Markt J A ta Ooods tot 2 of 2 d i n P J J to Ooada tot f 8 of S dagen Droakonaolup op renchilleude tydstippeo G J V d O to Gondt tot twee hechteois itraffeD ieder Tan eeo week DronkeDsohap by 4de herhaling Ij I te Qonda hechteniaatraf ran drie weken Wegen vergevorderd Setmten worden de nut ao i KOBxisG vbbkochi Beprs vao Amsterdam 17 TOLL tlotkoera go 108V Burs L van os Ai E 73 73 Tor krs 89 loiV 1081 Vf 78 ïsv 8 78 4 7 s 96V 1041 61 86 107 B8V 38 100 100 87 66 689 101 79 lOïV 810 181V 91 79 79 881 9B 1041 91 losy lOl Via 101 laB 991 68 80V 108 100 178 lasv 108 461 49l 134 631 68 lOBV 1 8V losy 108V 66 9 li looi 188 188 86 81 14 l 101 7B UI lOjV 38 47 11 168 1 7 109 108 lOl s 108 i 116 1191 391 108 NnnuxB Oert Kad W 8 i i dito dito dito I dito dilo dito S i Haiieu Obl Ooudl 1881 88 4 Iiuil laiohrij ing 18S3 81 i OomNH Obl inp pior 1868 S dito in cilver 1S68 6 fMvnoiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 uxo UU Ooat ia Serie S dito Oaeoni 1880 4 ditobgBolhi 18811 4 dito bij Hope 188t 0 4 dito in goud leeo 188S 6 dito dito dito 1884 i inxn Perpet lobuld 1881 4 TlTUl Gepr Conr leen 1880 4 Qae leeaing urie D Oeo laenio serie C Emnija lllF Beo r obl 1891 S Uinoo Obl Buit Soh 1890 8 VlNUüKLl Obl 4 onbep 1881 AuiliniH Obligatien 1861 S l BomiBUI Sted leen 1886 8 i NiD N Afr HacdelsT aand Arendib Tab H Certificaten J u Maataofaappg dito Arak Hjpotkeekb pandbr 4 Oalt Hij der Toratenl aand l Or Itjiiotheekb paadbr 4 Ifaderlantehe baak aand Hed HandelBaalaeh dito lii W Il Faa Hyp b pandbr i Bott HnwUieekb pandbr 4 Dte Ibóotheekb dito 4 Qeenii Oeat Hong bank aand CU Hjrpotbeekbank pandb 4 i ibatKMX Squit hypoth pandb 6 46 6S 78 l v L G Pr Lien oert 6 Nb Holl U 8paarw Mi aand ll j tetExpl T at 8pv aand Ned Xad Spoorvegm aand led 2nidA ik 8pm aand idito dito dito 1881 dito I ItuILSnoorwl 1887 88 A Eobl 9 Zaid Iul Spwmtj A H obl 8 foUK WafBohau Weeaen aaDd 4 Bon Gr Buu Spw lCij aand i BaltiMke dito aand 66 Faltoira dito aand 8 IwaoK Dombr dito aand 6 Earik Gh Asow Sp kap aaod 8 LoMwo Sewaat Sp Ui oblig B Orel Titebik dito oblig 6 ZnidWeat dito aand 5 dUo dito oblig 4 14 lOlf AiaiQU Cant Pao 8p Mij obl 6 Chic fc North W pr O t aand dito dilo Win 8t Peter oU 7 Dearer fc Blo Gr Spm eert T a llliaois Geatral obl in goud Louiar fc NaabTilleCert r aand Mexico N 8pw Mij Ichyp o 6 Misi Kansas r 4 pet pref aand K Tark OnUrio fc West aand dito Fenus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud S SI Paul Minn fc Manit obl 7 TJn Ptc Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B CiNADi Can South Cert T aand ▼ ik 0 Ballv fc Nar Ie h d c O Amsterd Omnibus Mjj aand Satlerd Tramweg Uaati aand Nan Stad Amsterdam aand 3 Blad Botterdam aaad 8 Bueii 8tadADtirerpenl887 i i Stad Brussel 1886 8 l HoNa Thein Begullr Gasallsch 4 OoeraNR Staataleening 1860 6 E K Oost B Cr 1880 3 Bruin Stad Madrid 8 1868 Var NlD BeB Hyp SpobI eert i 34 6 Staats loterij 3 Juli 1894 Ie Klasse Trekking ren Woensdag 1 No 16868 80000 No 40B6 8000 No 11044 ƒ 11044 No 1108 en 10888 1000 19978 lOO No 4488 18478 B77 11784 en 16107 17969 15186 18044 15157 1806 l 870 18087 15196 18155 15314 18158 15360 18186 15851 18354 15855 18389 15377 18397 15899 184di 15519 1S468 16585 18479 Frijten Tsn 80 16 8076 4634 7178 990B 13480 74 8676 4693 719S 10001 18434 181 8188 4703 7881 10008 18458 8189 4791 7889 10016 18470 189 8137 4886 7883 10080 18475 8186 4953 7870 10088 18488806 881 4960 7378 10056 18519 SU 8847 6005 7376 100B7 18684881 8830 50S6 7487 10096 18534356 8847 6157 7465 10830 18691 857 1868 61 0 7487 10330 18785 Ml 8376 6171 7578 10397 19781490 1880 6177 7761 10448 18848 4t0 1468 660 9646 576 8665 584 8678 608 8676 638 8676 646 8769 690 8781 710 8788 785 8808 933 8887 8950 8972 986 8983 1081 8996 1037 8006 1040 800 1061 3011 1077 8061 1088 3091 1098 3148 1156 8854 1820 8311 1263 3319 1888 3896 1890 8415 1880 3447 1369 8454 1390 3482 1430 3491 1480 3668 1510 3606 1643 8613 1681 3680 1689 3646 1775 8651 1798 3665 1814 3763 1841 8797 1845 3319 1904 3888 1965 8917 8018 4031 8017 4179 4848 8068 4880 4837 8068 4600 8078 4616 11868 11914 13136 18 48 18307 18856 13268 13318 13373 13483 13U8 18562 13680 13684 18756 13768 13867 18905 18968 18983 13998 11030 14110 1411B 14162 14209 14224 14235 14814 14364 14381 14580 14580 14605 14647 14648 14664 14681 14761 14849 14855 14858 14867 14871 14918 14B4B 16051 15066 IB6B8 15590 15618 15667 15677 15708 15745 15892 16041 18060 16191 16159 16188 16323 16284 16261 16318 16388 16392 18416 16628 16695 16630 16748 16789 16817 16929 1020 17070 17186 17194 17864 17266 17957 17966 17898 17870 17489 17498 17BSB 17667 17688 17686 17716 17803 17869 17S88 17912 18496 18545 18610 18696 18660 18774 18739 188B7 19018 19024 ItOSS 19041 19043 19086 19094 19887 19846 19960 19863 19274 19880 19388 19480 19S75 19721 19814 19884 19887 19905 19948 19961 20034 80082 80824 80871 80403 80447 20483 80619 20686 80718 80778 90898 80889 909B4 8S31 11898 16083 6989 7897 1046 6250 7881 10494 6806 7849 10546 5379 8040 10554 5406 8097 10684 5478 8114 10731 6505 8116 10734 6511 8198 10743 6527 8887 10760 5684 8880 10800 5536 8340 10886 6646 8354 10648 5596 8443 10946 6642 8531 11088 5663 8561 11084 6752 8559 11085 5510 8577 11180 5868 8681 11147 6856 8639 1188S 5888 8648 11840 5899 8671 11246 6910 8698 11898 6951 8713 11384 5967 8750 11340 5971 7869 11846 5996 8878 11494 6099 8961 11607 6149 9089 11588 6979 9115 11666 6289 9154 11564 6365 9158 11574 6545 9168 11607 6548 9179 11637 6573 9210 11661 6576 9887 11669 6688 9858 11719 6668 9876 11749 6780 9896 11754 6798 9310 11763 6871 9868 11836 6887 9378 11980 6989 9411 18048 6972 9523 19139 6995 9660 19260 7089 9720 18304 7096 9789 1233B 7192 9816 12887 7164 9858 13416 ADVERTENTIBIN Ieder die iets te vorderen heeft van den ondergeteekende wordt Terzocht z ne rekening in te zenden vóór 1 AVO a W LOTSIJ TE nüüB iimm EEN FLINKE OROOGE aan atmat gelgkrloers bg voorkeur WINKELSTAND tot etaleeren Tan een net artikel Brieven franco met prgaopgare per week onder lettere S H E Alg Adv Bar NUGH i VAK DITMAR Rotterdam BU DE aEAAP Hooge Gouwe Onfeilbaar Uiddel TBOBN Inluenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World Hygienic Expoaition Ckitago Samengeateld nit de meeat heilzame b6 atanddeelen is aangenaam van amaak maagveraterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddelUfk Kinderen nemen h t gaarne in Mag in geen hoiagezin ontbreken MELIANTHE ia het beste middel der wereld H vao Schaik Co Machinale Fabriek DE HOMOBLOEM Snmatra atraat 267 Den Hmg Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda ADVERTENTIES in a 9Binnen en Buitenlandsché Couranten worden dadel k opgezonden door het ran A BRINKMAN Advertentie Bnrean ZOON te Qeuda Nederlandsche Stoomboot ilaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SAUEB en BOLLATÜD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich hg de Cargadoors der Maatsohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de inarkt van Boter en Kaa te Londen Waarom word ik van mijn zenu lijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezingf niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genezing aaDbrengende tttiddolea toevallig ontdekt worden die io de handen van een bekwaam genoeslieei een goed succes hebben Was niet Friesnitz de geleerde restlger eer walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord roor de lijdende mensehbeid geworden is den eenvoudige boor P Ho ift ntet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen Troaweneiekten aan de hand gedaan dia het laooet der chirurgen reeds minder ooodaakeljjk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking rao Eeauwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gewvrdeo dia op de eenvoudigste en aatuurlykste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jarso on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala bijvoorb Bromium Yzer Arseaioum enz geheel te verdringen Ër zijn vete metisohan did noah ziek noch gezond zyn en tooh klagen dat zy zioh in lichaam en sielallesbehalvo wel gevoelen het geringete niet velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd wordelu en eoo zioh zolvon en andoren tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreefeijke angst ot door droe geeatigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan tijn er weder andera die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van gehengen oorauizen eo toevatlen Ëmdelyk l den de ergsten onder hen aac verlamming vituidaas en valleQ4fl ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaobt en elkeo stand vindt zyn zenuwziek en min of raeer du slachtoffers der leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezer categorien van Igdera behoort en ingelioht weascht te worden over de er king eenei nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam II € LEBA5f C Heiligeweg 42 Rotterdam f E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 ttrecht LOBBY PORTON Oudegraoht by de Gaardbrug F flS door wien een onderrichtend geschrifije over Zenawziekten en Beroerte Voorkoming en Oenezing gratis en franco verkrggbaar gesteld wordt Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Sffilmatlge door de nieuwste uitvindingQu op nwhinafll getiiod verbeterde ftibrlcitie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondbtoffon gsrandcerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwl eurig beaiitwooidonde aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveravicierj 44 Eere Diploma s gouden enz Hedallles een bewya van uitmuntend fijn Nous vouB déoemona une Hedaille d or première clamse en oonalderation devotre excellente fabrication de Ohoftolat bonbona vari0B eto to Stollwerck t fabrikaat is verki ijgbaar bij H H CunÜBeurs Banketbakker qüz cdz Geueraalvertegenwoordiger voor Nederlaiid Julias Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 TAKUAIITSEÜ 1 1 Hl i Li IIÏZ Nieuweodljk 241 Eerste huis v dDsm AMSTERDAM Tandarts Lion Blit TEC0N8ULTBERBN Woensdags en Vrijdags tAn OM 3 ute Markt 1S4 Gouda i w TAN mm ZEÜGESTBAAT sD igne bekende Zaak oe Eoek en Banketbakkerij Terbonden hebbende beveelt zich beleefd aan rooi de leverantie van alle ARTIKELEN elk tot het vak behooren Een ware Schat Mm voor de ongelokki e slachtoffers der 2elfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk BhemMiiel Lendenpvnen tortom ÜJa AufcerPah Exnller V t b mei het tuil mm uu Ie wendeit teges S nfcerfain Wiir Vit io iadel hull edn Mgg jnlierPiiB ExiieHer FlV M mA 7e oaat ai ƒ 1 25 de imA TDoihudaa in de nueete ApoHuten ao la F Ad Biohter t Co te Hottenhun Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Fr a 2 galden Ieder die aan de verschnkkeiyke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen fay hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Qoada Saelpendruk van A BsENKiuH fc Zoon BINNENLAND GOUDA 19 Jnli 1894 De heer W de Koning Manting alhier heeft mat goed gevolg het eindexamen aan de Tuïnbottwschool Amsterdam c te Watergraafsmeer afgelegd Gisterenmorgen ten ongereer 9 uur is het 3 jarig zoontje van A Hofstede in bet water der 4de Kade geraakt en werd door den 16ja rigeu C RearingS er uit gehaald Des a onds ten half zeren werd door dezelfden parings het 3 jarig zoontje ran J de Jong eveneens uit het water der 4de Kade gebaald dit was nogal moeilyk daar genoemde Reuriogs zoodanig in den modder was geraakt dat by eli door twee personen er moest worden uitgehaald Terw I Dinsdag eene sleepboot op de Waal 9abg Herwyoen stroomafwaarts scoomde brak een sleeptoaTr waaraan een achterhangend ship hetwelk met een geweldige kracht tegen de alk van Van Veen alhier gierde Laatstgenoemde kre daardcor een gat in den TooriteTen en zonk even buiten het vaarwater op den rand van een zandbank waar slechts weinig water staat D lading aMidappeleu eA meo gedeeltelyk liit het Tolgeloopeu schip gered Het vaartuig was met verzekerd De schipper B L van Veen was dien dag wel ongelukkig Des morgens was hy bg de afvaart overboord gevallen doch had tioh gelukkig weten te redden Sen der vele bonden equipages welke men avonds te Sïolwykeraluia kan zieo overreed gisterenavond het kind van den heer S aldaar Zwaar gekwetst werd het kmd naar binnen gedragen Het vervoer van herkaawende dieren is verboden uit den kring in Stolwyk omvattende den polder Koolwyk en den polder Benedenkerk tusschen den Koolwgkschen weg en de Aohterwetering In de op Zaterdag 14 JuH jl gehouden raadsvergadering te Berg Ambacht is de rekening der gemeente over 1893 ingekomen en in handen der financieele commissie gesteld ier fine van onderzoek De gewgsigde schetn met teekening enz van den heer A Kok Wz te Ammerstol is door den raad goedgekeurd q Ang a s zal FEVILLETO Be laatste eener Familie JVoor hei Tranick 71 nO dat behoef ik oiet te aiea Eo gij treft t goed Da Kevaogenen sijn in hun oelleo Ik kan n daarom alles laten zien maar ik begryp wel dat ge voornanielijk om da oudhadea komt Ja fa om het Kezicht dat men vaa den toren heeft Dat we da moeite waard om er honderd trsppsn voor te klimmen D bijzonderbedeQ zijn varder ds waohtsaal de kapel on de hertogszaal aar ik u den stoel zal tooneu van aartehortogm AoDS Zullen wg beginnen met het benedengedeelta f Neen ik zon t liefst eerat naar hoveD gaan Derest kunnen wg later sien Zooala ge verkiest Wacht ik mal voorgaan om u den weg te wyzen De cipier ging hen voor over de brag zaida aen paar wttorden aan den schildwacfat en de beeren volgden hem de trap op Welnu fluisterde Rudolf van Triohtvoorde we zqo dus in de veating en de npier schijnt geen onhandelbaar menacb Laat m myn gang masr gaan Ik zal spreken als t ncodig is en gij moet mij hahwp s Aooder er binnen ta gaan lieten zq de zalen die aadBV door aUe bMOfken iMHwht worden Uaks de aanbesteding van het te boawen nieuwe gemeentehuis plaats hebben Het gebouw zal met een torentje worden versierd Zond namen mej J £ Kikkert en de heer G C van t Hoog te Haastrecht aischeid van de leerlingen der Zoudag Bchool van den Protestantenbond Bg hun vertrek zongen de leerlingen een toepasaelyk lied en overhandigden hen een mooi geschenk Ëen tweejarige vette stier afkomstig van den heer G van Dam te Hekeudorp en nog TÓor weinige d en in dieiis bezit werd jl Donderdag op de tentoonstelling alhier met den eersten pr s bekroond ea daarna aan een Amsterdamschen slager verkocht voor de som van f 390 Door den ryksveearts Lamerii van s Gravenbage is U Vrydag mond en klauwzeer geconstateerd onder het vee van de gebr U in de buurtschap KooIwyk € onder Stolwyb Natonrlgk zyo direct de noodige maatregelen genomen om de besmetting tegen te gaan De rekening van den polder Berg Ambacht over 1893 ia goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van f 13318 77 aan ontvangst en f 10189 33 aan uitgaaf batig saldo alzoo f 3129 444 Ook is de begrooting voor 1894 vastgesteld tegen f 14113 944 zoowel aan ontvangst ala uitgaaf Bg den landbouwer L L te Vlist werd in het begin dezer week een bigje geboren dat als het geleefd had opgeld had kunnen doen voor een ranteiten theatre Vborzien van groote QOgen ongewoon lange tanden en een verlengstuk aan den snuit leek het precies eeii olifant De zalmvangst te Ammerstol leverde in du afgeloopen week weinig verschil op met die der vorige en kenmerkte zich weder door middelmatige vangst De winterzalm zalm boven 20 halve kilo s vermindert zeer en maakt plaats voor de Jakobzalm die begint te vermeerderen De handel was vlugger en deed de prya der verschillende zalmsoorten aanmerkeiyk rijzen Zomerzalm varieerde van f 0 75 f 1 00 en Jakobzalm van f 0 80 f 1 10 per 4 kilo Door loodsen wordt medegedeeld dat de scheepmaker T Zwanenburg te IJmuiden een nieuw model van scheepaboot heeft gemaakt waarvan de beste verwachtingen worden gekoes liggen en na een gemakkelijke trap beklommen te hebben bereikten zij deu toren Vandaar heeft men een prachtig uitzicht over de stad en den omtrek Ziedaar aiJDheeren riep de cipier Vindt gff dat tooneal met zeldzaam aoboon F Arthur nam den aeh o aan alsof hij t prachtig vond Het was Doodig dat hy zioh voordeed als liefhebber vao sohoone natuurtafereelen om zijn bezoek te verklaren Gewoonlijk zyn zee officieren die de heele wereld doorkruist hebben niet soo nieuws 8 B fflk moet zeggen zeide Kudolf zioh tot den cipier wendende dat de gerangonen niet zoo erg te beklagen zijn als men hen toestaat zich hier te verfrisBchen De bewaUr begon te lachen Dat is streng verboden antwoordde by En overigens houden eg er meer van dat men hen tn de cantino tabak of jenever geeft De jongens die hier zitten geven geen zier om de schoonheden der natuur op een enkele uitzonderlBg na misscbieD Die eene is namelijk gewoon om in de open laoht te leven en dat is een beste kerel hoewel hy voer een ernstig zaakje achier de tralies zit Ik laat hem hier eiken dag twee uren wandelen maar b bligfi natuurlek geen oogenblik alleen Wat heeft hy dan uitgevoerd P vroeg van Triohtvoorde tis een oud soldaat die boacbwachtergeworden is en besehuldigd wordt zyn meester vermoord te hebben Ja ja nu herinner ik my van de geschiedenis iets in de courant gelesen te hebben Ëen ondg 9enal die h r io da buurt ets kasteel bewoonde terff Deskundigen zyn van oordeel dat deze boot niet hebt zal snyden en derhalve lang aoo spoedig niet zal omalaan als gewone mherpe scheepsbooten vooral zoo deze in hol water buiten boord moeten wo den gezet De boot heeft van voren het model eener vlet en van achteren van eeue gewone sloep zy ia over steven ongeveer 25 voet by eene wydte van pi m 7 voet Voor belangstellenden moet het vaartuigje aan het bovengenoemde adres te bezichtigen zyn Gisterenavond hield te s Gravenhape het bestuur van de afdeeling Zuid HolUnd van den Algemeenen Nederland schen Politiebond eene voedering De voorzitter de heer S Aaltaz deelde mede dat door het Dagelyksch Bestuur reeds verscheidene mannen van naam waren gepolst om hen te mogen voordragen als lid van het hoofdbestuur van den Bond Deze heoben echter allen daarvoor b edankt Het bestuur heeft als voorloopige candidaten TOor het hoofdbestuur gesteld de heeren W Voormolen hoofd commissaris van politie te Rotterdam L G Vernée commissaris van politie te VGravenhage H J v Goor commissaris van politie te Haarlem J With idem te Nym en J de Fouw idem te Zaltbommel J P G Rauch iedem te s H frtogeoboach O J M Noordoio burgemeester te Naaldwgk W H Doorman commissaris te Zaandam J v Waning burgemeester te Ouderkerk a d IJsel A Doyer commissaris van politie te Groningen J v d Broek inspecteur van politie te Rotterdam Deze candidaten zullen aan het hoofdbestuur worden opgegeven By de brug te Aalsmeer is bet vaartuig van schipper De B met vracht van Amsterdam komende op reis naar Den Haag achter de sleepboot tengevolge van het losmaken van de trossen van achter ingevaren Het vaartuig is binnen wetmge oogeoblikken gezonken De opvarenden zyn met moeite gered geworden doch hebben allra verloren Vanwege bet polderbestuur van de Haarlemmermeer zal het vaartuig gelicht worden De heer J Hommels te Alien a d Ryn heeft voor zyn benoeming tot onderwyzer te Enkhuizen bedankt Te s Hertogenbosch heeft heden een behangersknecht lme Hein genaamd op straat een moordaanslag gepleegd op zyne vrouw en door een geweerschot gedood is Ik houd t er voor dat t een geruchtmakende zaak tal worden Zoo zit de schuldige bierP Ja tot hy de volgeade maand voor de reohtbank komt Ik weet niet waar of bjj veroordeeld zal worden maar t spyt me dat bij weggaat Gy zult dat wol k innea begrijpen mynbeer Ërzee Eiken dag spreken wjj over den oorlog met de Fmisen dien wij beiden medegemaakt hebben De zoe offioier begreep t uitmuntend en was erg in zijn schik dat de cipier zoo gunstig gestemd was voor den gevangene Gelukkiger wijze was de man vreemdeling in de provincie zoodat by volstrekt niet kon vermoeden dat zijn vroegere officier door oanbuwelyking famihe was ran generaal Van Hansweerd De oipier kon onmogelyk op de gedachte komen dat de beide beeren plan badden De Kuiter te bevrijden ftOe zegt das dat die ongelukkige hoogst belangwekkend iB F vroeg Arthur Ja mynheer en ik ben niet de eeoige die het zegt Iedereen beklaagt hem en dokter Bertrand de eerste dokter te Dinan dia ook de geneesheer was van den generaal zendt De Kuiter dikwijls ver snaperingen En wat meer zegt bij komt hem zelfs opzoeken Hy heeft van den offioier van justitie toestemming daartoe verkregen Het zou mij niet verwonderen als hij van daag kwam en dat zou hy niet doen als hy niet geloofde dat de man onschuldig ia Met een stoot van den elleboog waarschuwde Bodolf zyn vriend dat zy er voor moesten waken dokter Bertrand niet te ontmoeten en dat ze hun besoek dus moestsa verkorten Tegsl kertijd riep di § niet meer by hem woonde Hyzalf heeft terstond de vlucht genomen De vrouw ligt zwaar gewond in ht gasthoia Nader meldt men ons nog dat da dader tt ongeveer elf uur te Vocht is gaaien in de n by beid der Rozenkweekery van den haar Véa Walsnm De politie is in de korenvelden va hooiachunr yverig aan het zoeken Bij het examan te Arnhem voor hulpapotbeker apoth bediende is gisteren o a tovgeiaten mej L C van Gulden geb te Aarlandervean Alfeo Merkwaardig is bet hoeveel fon dii s ge durende den korten tyd dat bet tegenwoortug ministerie aan bet bewind ia door aommige bladen worden verspreid Nu eens heette het dat aan eene nieuwe onteigeningswet gewerkt werd dan weer dat een wetsontwerp op de lykverbranding werd ontworpen vervolgens weer dat de vermogens en bedryfsbelastïng tot eene algemeene inkomstenbelasting zouden wordeu omgewerkt Het laatste nieawtje dat thans in sommige bladen wordt V ga troffen is dat het ministerie het niet eens soa zyn over het invoeren van n nieuw aystaem geweer by het leger en dat de minister van oorlog er eene portefeuiUe quaestie van zou maken Van dit jongste bericht ia erenmin lata waar als van alle vorige € N R Ot By ordonnantie derurrondissements rechtbank te Breda van den 17en Jali is t en Gerrit van Deth oud 57 jaar makelaar wonende te Amsterdam rechtsingang verleend met verwyzing naar de correotioneele terechtaiiting ter zake van in den avond van den 27n Mei jl te Bergenop Zoom in eene door hem belegde openbare vergadering in het lokaal De Hollandsche tnin c aldaar sprekende over den officier van justitie te Arnhem met betrekking tot diens ambtelyk optreden in het strafprooelNeerbosch dezen ambtenaar ten aanhoore van tairyke bezoekers opzetteiyk te hebben beleedigd Uit Milaan wordt gemeld dat erteNoventa Vincentina voor eeuige dagen een reusachtige olifant wegende 40 centenaars ter bezichtiging was gesteld Den 12den dezer viel de olifant door woede aangegrepen zyn meester aan een Wortumbei er Paul Brauer gehjsfiiteD en havende hem zoodanig dat de nftn weldra een vormloos lyk was Ëene groote menigte was getuige van dit yselyke schouwspel maar door schrik bevangen kon zy geen hulp bieden by uit Die dokter beeft gelijk het lot te versachten van een man dis Fraakryk goed gediend beeft Voorwaar een voorbeeld dat navolging verdient ZuUsn wy kern ook t een en andor zenden F Is dot veroorloofd P vroeg Budolf aan den cipier die lachend antwoordde t Is niet volgens de reglementen maar voor een zending van myn vroegerén luitenant kan ik de oogen wel sluiten Dan houd ik je bij je woord goede vriend zeide Arthur Waar zou ik hem genoegen mede kunnen doen F Wel oesters natuurtyk l riep van Triohtvoorde Sedert hy in du gevangenis ztt zal hy ze wsl niet geproefd hebben Dat zal bem verkwikken En een paar flesBcbeu wyn zuUeu bem niet oowelkom zijn Wat denk je er van Cipier F Neen geen wyn Men beeft mij kwalijk genomen dal ik voor bem driu fleeschen ouden wjja had aangenomen uit den kelder van den dokter De Bniter kan wyu koopen in de oaotine maar wat de oesters betreft die mag ik aannemen n Welnu van avond nog zondeu wy hem een vaatje Zorg dan dat ze er voor vier uur zijn Des avonds wordt hier niets meer aangenomeo Dat is voorschrift Ik zal ze dadelyk leodsn coodra ik in myn hotel kom zeide Arthur en watjoa betreft cipier je zult my geooegen doen ny morgen eeos te komen opzoekao Wordi vtntÜfi