Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1894

eel ter ke is gebrabfai van den wethouder van financiën maar bet BcbyDt dat deze meer voorliefde heeft voor syn joodsohe geloofsgenooteut de kramcirs op de markt en daarom niet wil letten opl da belangen der winkeliers op de Botersloot difl meerendeels katholiek zyn Door dergelykel daden wordt de oppositie welke in onze gemeente aedert bet optreden van den beer Vaol Raalte als wethouder tegen hem is ontstaan teeds grooter en grooter De heer Joh Vkn t Lindenhout te NeerboBch deelt omtrent het jaarfeest op de Weesinrichting nog het volgende mede De toiubola in bet huis Ëlim gebonden bracht f220 op bestemd voor aankoop van geneeskundige instrnmentea Eenige vrienden uit Amsterdam zonden een groote kist roet springtouweo ballen tollen poppen eaude Cologne enz Deze zaken werden een dag na bet jaarfeest onder de weezen verdeeld De weezen werden onthaald op honderd tulbanden ieder 1 K 6 zwaar en op300K O roode beseeo met suiker De Nymeegsobe broodfabriek zond 1500 kten ten broodjes Twi e neven kregen gisteravond om 11 uur in de Overschieschestraat te Schiedam woorden waarby het spoedig tot daden overging en de eene neef deu aoderdoor de ruiten wierp van eene woning aldaar zoodat die braken Vervolgens bru ht flï hem nog een schop onder de kin toe zoodat daar een bloedende wonde van ongeveer 2 cM ontstond By de komst der politie koos de dader het hazenpad en werd de verwonde aan bet politiebureau verhouden De indertyd op de terreinen der gevangenissen te s Hertogenboecb gevonden oade gouden munten zijn door bet Ryk ten behoeve van bet Kon Kabinet van mpnteu en peaningeu volgens taxatie voor f 883 50 overgenomen zoodat aan de beide vinders twee arbeidslieden de som van f 441 75 zynde de helft der waarde zat worden uitgekeerd In Recht voor Allen waren de partygenooten weder opgeroepen om een gerecbtelyken verkoop w eus belaBtiogschuld te belommeren Deze ve rkoopiog zou gigtereu io de Blasiusstraat aan delWeeaperzyde plaats hebben Zy ging echter diet door omdat een welmeenende de belastingacbntd f 10 voor den vervolgde betaald h d Niettemin werd toch een betooging gehouden Daar evenwel op Amsterdamsch grondgebied politie aanwezig was trokken de tbetoogersc den gebiedpaal voorby en wilden nu op Nienwer Amstelach gebied een vergadering in de open tucbtc houden De aunwe ige Nienwer Amstelsche politie was niet sterk genoeg om dit te beletten waarom zy de hulp van de aan de andere zyde van den paal staande Amsterdamsche collega s inriep Deze dreef met den wapenstok de menseben uiteen terwyl inmiddels de spreker de meermalen genoemde Reens door de politie van Nieuwer Amstel gearresteerd werd De man werd echter nadat tegen hem proces verbaal was opgemaakt weder losgelaten Na afloop van het standje trokken velen naar Gonstantia alwaar een protestvergadering belegd werd Het aloude kasteel te Vureui eigendom van de familie Viraly van Vuren en Dalem werd in den Doelen te Gorinchem ter amotie v8r kocht Kooper was de beer Blok te Vlaardingen voor de som van f 3040 Voor of op 1 December a s moeten bedoeld kasteel en de daartoe behooreude gebouwen en betimmeringeu koetshuis stallingen kelders en fundamenten met al hetgeen daarin aard en nagelvast ia af en uitgebroken weggevoerd en met het omliggende terrein gelykgemaakt zyn De jonge Franscbe millionuair Max Lebaudy is niet tevreden met den roem dien hy als sportsman op de renbanen hy wielerwedstryden verwierf Hij gaat nu ook als toreador optreden Directe Spoorwegverbinding mei GOUÜA Zonierdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Nel TUd van Greenwich OUDDl HOTTIIEDAH 11 18 l S8 IIOTTEKDA i 61 10 17 10 7 10 84 10 41 10 47 SKN HAAO OOUUA Hage 8 48 7 10 7 48 9 18 9 4610 1111 3311 161 88 8 161 46 3 48 4 16 4 416 17 7 8 06 1 86 18 10 1 44 1 4 1 04 1 09 iHwi 8 11 9 18 9 89 10 07 11 17 18 41 11 11 48 1 7 8 4 16 6 16 6 66 8 41 7 48 lO K 11 38 11 43 8 0 1 D A IITKEC HT VOuuili 6 8 6 10 7 8 09 8 81 10 19 10 6 18 48 1 13 1 1 3 18 4 47 13 67 7 4 8 38 10 14 10 88 OWll 6 60 t iA 11 09 1 37 6 87 7 9 10 17 6 9 7 08 8 11 11 17 1 46 8 11 6 04 4 6 818 07 8 65 10 36 mreohl 0 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 8 3 0 88 il 6 6 8 18 9 11 10 68 11 10 O O D 1 A A MSTIIRDAH j 10 08 10 lO K 11 1 1 8 40 l t 8 S 9 41 11 18 11 10 11 14 l li I M 10 9 7 11 18 I lS 4fiS f0 2 46S ll4 1SM8fi S0M7 7 4S UTKECHT R OUDA Vtrecll 6 83 7 60 9 58 ll $4 12 08 12 60 2 65 8 10 8 58 4 48 6 86 8 09 S Woerden 6 68 8 11 10 16 g 18 34 416 f Oudewater 7 07 8 19 10 24 18 48 t 4 84 v 9 Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 18 06 18 66 1 28 S 87 8 60 4 87 6 20 7 06 8 419 1 AHSTERDA H S O U D 1 Amatrrdam C 8 8 9 40 ll Ut 11 87 8 40a 4 10a 10 Acaterdam W p B 60 8 18 9 68 Il fft 11 48 M8 4 SI i SI Gouda UO 9 04 lO M 1I K IMI MO M Mt Ook de opp aMr dltrfiie oiot tosiobdnbeide te komen ait rrees dat de olifant die niet te hoDdfln wu ook hem bod aanralleD Ër werd nad gehoudoo wat te doen Hem afmakeu niet geweerkc ela durfde men niet daar men vreeKle dat het lood eer bet hem gedood hkd h n nog ftoedeoder zou maken en aldus nog meer ongelukken zoo veroorzaken Er i toen besloten ham net stryohoioe te In 1893 werd in de magasöiien vande Boo itarchéc te Parys voor een bedrag van 150 millioeu francs verkocht en èene winst van 8 millioen francs gemaakt voor de Ifpuvrec bedroegen de cyfers respectievelijk 120 millioen en 8 S60 000 fraDc voor de Belle Jardiniere 38 millioen en 2 400 OOG francs de Printemps c Terkooht voor 85 millioen franofl Een ruup heeft Zaterdag een geheelo streek in Beieren geteisterd In deo namiddag heeft een cycloon in de nabyteid van Zwabfln gewoed De windhoos hraft met een ongelooflyke kracht alles verbryzeld w t zich op haar w bevond Meer dan 200 hofsteden araetan sijn vernield en 12 dorpen warden geteisterd In den afgeloopen nacht ie diefstal met braak gepleegd op bet buitenverblgfiDe Beekf te Bloemendnal bewoond door vrouwe wed Th Wilson geb v d Vliet £ eue groote hoeveelheid tafel en ander zilverwerk is ontvreemd o a een trekpot en eeu aantal kinderspeelgoed van zilver H t oodertoek naar den iohood van de voor bel gebouw der Limburgxche Cradietvereeniging te Maaatioht gevonden bom waartoe ern artiIlerie o£Eicier van Delft was overgekomen beeft aas het licht gebractit dat de flescb geruid Waa met spijkers stokken steen en ongeveer 45 gram baakrait benevens een witaehtig stof naar bnt uiterlijk ree op kalk Hel keade Het kruit en de witte stot zullen ttttg nader onderzocht wordeo Ile6 achrgft uit Botterdam Ook hier krggen wy een markt quaestie éa ffel hoofdzakelgk tengevolge der inconsequenties van onzen wetkooder van financiën tot wiens departpmeut het marktwezen behoort Den 31 Januari 1889 besloot de Raad de tmkmftrkt welke df styds des Zaterdagsavoods óp den Binnenweg werd gehouden te verplaatsen naar bet Böymanspleiu Al Keer spoedig bleek dat bet Böymanspleiu niet voldeed aan het karakter dat de vromere markt op den Binnenweg had Msar bet besluit werd gehandhaafd en in den laatsteu tyd selfs zeer gestrung Aan den ingang van alle op den Binnenweg oitkomende dwarsstraten wordt s Zaterd savonds een agent van polilie geplaatst om de kooplieden tegen te honden die trachten met ban wi us met groenten m a der artikden den Binnenweg op te sluipen ïn atr d met deze strenge handhaving van hM raadsbesluit van 31 Januari 1880 wordt met medeweten en goedviuen van den wet bo der rén financiën Mjr der raadsbesluit betrafiende DiudjgieËe en de Zaterdagsche weekuarkt op 3é Botersloot geheel onuitgevoerd gelaten Den 2n October 1890 besloot de Gemeenteraad dat de kramen op de markt op de Botersloot moesten worden geplaatst met de voorzyde naar de huizen waarin buna uitsluitend winkels zyn gevestigd Dit besluit werd genomen om te gemoet te komen aan de klachten der winkeliers wyl dezen schade ledan doordat tengevolge van de plaatsing der kramen het verkeer over het midden der straat plaats bad Geheel in strgd met dit besluit worden de kramen steeds in de t enovergestelde richtinggeplaatst zonder dat vanwege de marktmeeaters of vanwege de politie pogingen worden aangewend om het genomen beslnit te doen handhaven Het feit is offici 1 U 7 as 7 I tl 7 5S l H U 18 8 SS 8 49 S i S M OS 10 5 11 0 11 00 ll l ll iS Omit Ifooidreoht XUamrkerk 9 S6 10 J 6 01 13 6 il Itottezdan 8 18 lO OS 10 11 6 8 Xuuwwkwk Miionlnckt Goud GOUDA D£N HIAC Ooudt 7 80 8 40 O OII 9 87 10 49 li U 18 11 1 01 1 17 8 S9 3 6 4 46 6 7 6 69 7 13 9 3 11 06 11 18 1 13 1 18 1 84 1 38 1 88 6 U 6 16 0 1 0 81 88 tn U 7 48 8 1 B1 KI 7 47 lZ gir 7 S 9 01 N llL d 8 0 Ifoorb 8 07 9 18 10 10 6 10 Gogdl 6 40 8 1 9 10 9 18 Sndtniii 11 11 Op ayn landgoed te Maiaon Laffite zal hy eerlang zyn vrienden het schouwspel van een echt Spaansch stierengevecht aanbieden waarbij byzelt da vry voarlykerol van i primaspadac zal vervullen Er r ijo reeds vier fraaie stieren DÏt Spanje daar aangekomen Zaterdag werd een aoort van algemeene repetitie gebonden in tegenwoordigheid van een paar vrieoden Officieel voor en in den gemeenteraad van Arnhem heeft men de schuld van de ouganstige financieele uitkomsten der schouwburgexploitatie aldaar geweten aan de kritipk der Arnh Ct In den regel de zachtmoedigheid zelve bad deze de stontheid gehad een vertooniog af te keureu die beneden kritiek scbynt te zyn geweest Inde iraet Want dut komt er van als men altyd bereid is om ter annpryzing een stukje over te nemen van een dier lofzangers die elke too u eel directie overal heeftf ook al spreekt de vrye kritiek anders als men de menschen aan dat eeuwige pry en verwent worden ze ten slotte woedend by t ge ingste woord van afkeuriug De Haarl Ct c stelt nn schertsend voor om in sleden die een stadsschouwburg bezitten een stadsaanprijzer aan te stellen i Doch de Arnbemschec zou ook dat niet afdoende achten omdat dan toch naaat dien officieelon lofzaoger de zelfstandige verslaggever zou optreden Zoo geheel verwerpelyk voor de exploitanten zouden wy het denkbeeld echter niet vinden want er i nog altyd een deel van bet publiek dat zich zelfs door de grofste en plompate reclame meer laat gezeggen dan door ernstige en degelyke kritiek die ook feilen toont De met Engeland hangende quaestie van de Costa Rica pBcketc is niet zoo spoedig opgelost U alB de verwikkelingen met Lombok zoo achryft men uit den Haag aan de Midd Ct c Flinkweg hoeft onze Regeering nu tot tweemalen toe de gevraagde schadevergoeding geweigerd maar Engeland zal zeker nietaflatüéu Daartoe wordt in de Britsche regeering te eel tot volhouden aangezet door die van Australië waarmede zy om meer dan ééne reden op goeden voet moet trachten te blijven Het geldt hier de zaak van een iu Australië te huis behoorend Engelschman en door zich zyne belangen niet geuoeg am aan te trekJcen kon John Ball wel eens het geringe overschot van zyn gezag in dat werelddeel verspelen Op die overweging steunt dau ook het onverzettelyk volhouden van Bntsche zyde en zy ook staat met weinig in deu weg aan de aanneming van het voorstel dut naar bet chynt ten slotte door onze regeering ia gedaan om het geschil aan de beslissing van een scheidarecbter op te dragen Eiken dag kun het antwoord op dat voorstel worden verwacht Dat Engeland lang aarzelt is te begrypen want de aauneming kan moeilyk andjers worden beschouwd dan als eeu aaustaaud succes voor da Nederlondsche regeering Indien de te beslisaen vraag juist en zuiver wordt gesteld kan het niet anders of Nederlandl moet by onpartijdige uitspraak ia het gelyk worden gesteld Dit zal de Bntsche regeering ook wel luziea Een ministerieele tafelrede Ouder dezen titel achryft de Amst Ct De feestmaaltyd door hel comité d er bakkery tentoonstelling den eere voorzitters aangeboden heeft zich gekenmerkt door een feit dat als wy ons niet bedriegen eenig ia tn onze parlementaire gebruiken De premier jhr Roëll heeft op de in Fraokryk en Engeland gebruikelyke wyze het woord gevoerd d w z niet om zyn gastbeeren in de hoogte te steken door een boffelyke doch zinledige rede 4 0 4 67 04 11 6 10 66 6 08 8 10 0 17 6 16 U 8 1 06 1 11 1 1 1 18 1 I G O I D J 11 60 1 46 1 66 8 01 8 09 1 16 18 08 Vooib 6 4 N dL l 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 ZuT M e ig 10 80 10 86 10 41 Gnuda 6 3076 8 139 68 10 16 10 61 1 0 Maar de minister beeft nog wel niet zoo uitvoerig als in bet buitenland de maatschappelyke toestanden onder de oogen gezien een bepaald streven gehuldigd en bet inzicht van hem en van de Hegeering blootgelegd Wy hopen dat dase eerite alap o nieuwen weg niet de laatste zal zyn Vooral in deu tegen woordigen tyd kan bet niet anders of bet vertrouwen in de Regeering moet door zalk e nèawe aanraking met andere groepen der maatichappy to nemen Toch is hetgeen Gladstone Salttbory en Roaeberry doen nog iets anders Dn behandelen aan diners gewoonlgk by den lordmajor van Londen meer bepaald bet meest gewichtige politieke onderwerp van den Óog Als de beer Roêll hen had willen navolgen zon hy thana over het kiesrecht hebben ge sproken Toch blyft het zeker een opmerkelyk feit dat rar Roëll aan het diner van de bakkerytentoonstelling niet alleen als voornaam gaat maar ook byzonder als eerste minister van bet Byk zyn rede heeft gehouden De predikant van Wilbelminadorp zon Zondagmiddag te s Heerenboek een riogbeurt vervullen en reed daartoe naar genoemde plaats toen het paard schrikkend van een hond op hol sloeg en de dominé de onvoorzichtigheid had om uit het xytnig te springen Het gevolg was dat hy een eind weegs werd meegesleept verscbüleode kneuziogeu bekvram en eerf been brak Bewusteloos opgenomen werd hij in huis van ds V Spankeren te Heinkenszand binnengebracht waar hy Zondagavond nog niet tot bewastzya bl ek teruggekeerd Zyn toestand is ernatif De plannen voor den aanleg van een tram weg tusschen Nymegen Druten en Wamel zyu wegens te geringe deelneming opgegeven Op de volgende leuke manier heeft meb te Apeldoorn een kippendief gevat Gedurende de geheele vorige week werden te Apeldoorn aan de Brioklaan en Eendracht steeds kippen vermist Er werd besloten door een paar flinke lui om op den loer te gaan liggen Zaterdagnacht kwam de kippendief weer Zy lieten hem stil begaan tot bij io het hok zat eu iJoten hem toen op Een der wachters een slager hield met een hakmes de wacht voor het hok terwyl de aodero de marechaussee ging halen Toen hy uit het bok kwam bleek de dief zekere v D te syn die naar het huis van arrest te Zotfen is overgebiaobt De treinconducteur van deu sneltrein die j 1 Maandagavond om 10 uur van Antwerpen naar Brussel reed meende op te merken dat aan den laatsteu goederenwagen iets niet in den haak was begaf zich langs den loopplank daarheen en ontdekte dat de wagen van bmnen gesloten was en door de luchtgateu zag hy een heer deftig gekleed die bezig was met de koffers te doorzoeken Op dat oogenblik stoud de trein op 50 meters afstand vau het station Vieux Dieu een oogenblik stil De conducteur klom over de boffers naar deu anderen kant van den wi n en verrastte den dief op het oogenblik t hg wilde ontsnappen lu Deu Haag zyn by de overgaugsexamena aan de twee hoogere burgerscholen voor jongeos verscheidene leerlingen niet bevorderd Men schryft dit voor een deel toe zegt het Dagblad aan de overdreven sportmaoie onser dagen Ook te Nymegen zyn de overgaugs examena vry pover a eloop ti Van de leerlingen aan de R H B Bchool werden in het geheel van 69 bevorderd 24 Een en dertig hebben her examens terwyl veertien jongens niet overgaan 7 10 7 80 11 0 u ie 9 40 1 47 64 10 01 10 10 11 10 8 10 De gouverpeor van Öurinama jhr Van Aaeb van vycfc thans iu Zwitserland vertoevende wordt den loatsten dezer maand bier te lande terug verwacht en zal waarschynlyk dan 6en en 13en Augustus zyne audieutièa aan het departement van koloniën bervatten Jhr Van Asoh van Wyck verlaat vermoedetyk den 28en 4 46 4 66 6 0 09 16 7 07 7 17 7 14 7 1 J7 41 1 1 7 06 7 11 7 10 7 1 7 81 w t 10 r 8 86 10 10 Ift A 60 10 84 1110 81 1 8811 07 7 88 9 41 Ï I0 Ift Ml ILOO 09 i i IM AAffott bet land om naar Sariname terug te koeren Op het congres voor binnenscheepvaart woraen 3 b 4 honderd vreemdelingen vervaobt tervgl caim 200 Nederlanders ich als lid hebben laten inschryven Ook auUen verachillends dames medekomeOf te wier behoeve zich eeu dames comité van receptie heeft gaorganiaeerd waiuftoe behooren mej Conrad mevr Leemans mevr De Joogh uit Rotterdam en me De Vries uit Leeuwarden De ontvangst te Rotterdam op Dinsdag a s belooft zeer luisterryk te zyn Van gemeeutew zal aen dejeuner worden aangeboden Ook zal op een der dagen men zegt Zaterdag de voorzitter de heer Van Bylandt de leden op ign landgoed recipieerea Ia een der Kamerstukken meen ik gelSzen te hebben dat er aan de Laodsdrokkery circa dria millioen exemplaren zijn bestald van do forranUeren voor de Bedryfsbelasting egt de Haigsohe correspondent der ïZutph Ct Indien dit juist is merkt de Arnh 0 dan moet men vragen ot men aan het departement van Financiën niet of laten we maar vragen of men er weet wat men doet In een land vin vier millioen inwoners drie millioen formulieren te laten draïkW terwyl er tooh zeker niet meer dan een millioen gezinnen bestaan is in elk geval verkwü ng Gedeeltetyk juist maar niet geheel Want er Eyn eeu aantal sooorten van die formulieren en van elke soort moeten er over ayflj want er zyn er vele verscbreveu en men verbeelde zich het wrnakgeschrei als er eens te kort waren gekomen Door het hoofdbosluur der Nederl Onderwysers propagandaclubc ia aan den minister van binnen landsche zaken een adres gericht waarin gewezen wordt op de roeping die de school heelt te vervullen op het gebied van dra ttkbestry ding en verzocht het opzettelyk onderwys over den invloed van den alcohol op bet menschelyk organisme en op de maatBcbapfiy verplicht te stellen voor de kweekscholen en de normaatlessen en tevens te willen bepalen dat ju bet leerplan voor de opvoedkunde worde opgenomen de methodiek voor de drankbestryding op de It ere school Naar het oordeel van adressanten zou het niet noodzake yk zyn dit opzettelijk onderwijs over alcohol als een nieuw leervak te beschouwen doch zon men onverminderd de be teekenia van den persoonlyken invloed van elk der onderwyzers kunnen volstaan met deze lessen te brengen in het leerplan voor de phyaiologie en de gezondbeidaleer voor welk vak de beschikbare tyd dan eeuigszins zou moeten worden uitgebreid In België waar dit onderwya by regeeings beslnit van 23 April 1892 verplicht ia gesteld voor de normaal scholen eu in afzooderlyke lesuren gegeven moet worden is bet ingedeeld by den hygiënischru cursus en by den amoreelen cursus c In Zweden is bg kou besluit van 4 November 1892 dit onderwijs verplicht gesteld en ingedeeld by dat in de natuur weten ichap pen Volgens inlicbtingeu door de adressanten ingewon nwt zou er slechts aan één onaer kweekscholen sprake ayn van eeu opzettelyk behandelen dezer materie terwyl dit aan de andere óf occasioneel óf in t geheel niet geschiedt Dat de draokbeatrydiog onder de onderwyzers aanbangerdt wint blykt hieruit dat sedert de oprichting van de eerste dezer clubs in September 1892 te Amsterdam haar aantal ia gestegeu tot elf waarvan thans tien vereenigd zyn tot de i Nederlandsche 0 P C met een gezamenlyk ledental van 250 Toch stuiten adressanten en hunne medeleden by hunne p ingen nog vaak op volslagen onbekendheid by de onderwyzers met verschil lütfde onderdeelen van het alcoholvraagstuk De barbier H v d Leen te Akkrom Fr beeft sedert een paar dagen in zyn werkplaats een scheerstoel die in pracht en soHditeit nitmnnt en byzonder practiach is De volgende geschiedeoia is er aan verbonden Eenige weken geleden arriveerde uit N Ame rika io zyn geboorteplaats Akkrom met plan vervolgens een reis door Europa te doen de Heer F Kuipers mede eigenaar van het magazyn Siegel en Cooper Koipers een der grootste misschien het grootste magazyn der aarde te Chicago Too genoemde Heer Kuipers zicheen paar dagen later by v d Leen liet barbieren viel toevallig zyn oog en kwam bet gesprek op den aldaar aanwezigen scheerstoel welk meubelstuk reeds zoo dikwyls dienst bad gedaan en nog steeda by gelegenheid diende als zetel voorden vader van den Heer Kuipers Genoemde Heer Knipem beloofde toen v d Leen een stoel uit zyn m atyn Hy heeft woord gehouden en de stoel is bg v d lioen gearriveerd Het is wel de moeite waard hem te komen kykea Omar dagen heeft voor het Hof van Assises tt Laral Prankryk tereobi eitaan de abbé Brunean kapelaan te Entraumes beschuldigd van den 2n Januari II den pastoor dezer plaats Pricot gekwetst half dood in een pot geworpen en hem daar roet zware blokken bout den schedel verbryzeld te hebben Bruueau die een losbandig leven leidde werd spoedig verdacht en er werden bloedsporen aai zyne kleederen en io zyne slaapkamer gevonden benevens effecteo van deu veralagene Hy bleek voor duizenden francs van eene orde te hebbOn verduisterd en men onderstelde dat hy den moord had gepleegd omdat de pasjpor dien hy ook bestolen had achterdochtig was geworden Niet alleen beschuldigde men hem vau allerlei andere oplichteryen eu twee brandstichtingen maar van nog een moord op een door hem bestolen weduwe Het Hof heeft hem Donderdag ter dood veroordeeld nadat de gezworenen met verwerping vau verzachtende omstandigheden hem hadden schuldig verklaard aan den moord op den pastoor en het bestelen van dezen Op de andere punten vau aanklacht antwoordde zy ontkeunend Het arrest waarby Bruoeau doodsbleek werd ofitlokte daverende toejuichingen aan het publiek en ook buiten bet rechtgebouw hief de menigte een luid gejuich aan Eeu concierge in de roe de Snez te Parys had van een barer huurders vernomen dat deze met een inzet van slechts 5 frs by het wedden op een paard 75 frs had gewonnen De vrouw had pas 1700 frs ann huiabonr ontvangen die zy aan den huisheer moest afdragen Zy stelde zich voor hoeveel zy daarmede wel zou kunnen winnen Zy zon daarmede fortuin kunnen maken meonde zy Daarom niet geaarzeld Fluks ging zy naar de wedrennen eu zette zy f 1700 fra op een paard dat er stevig uitzag Het dier kwam het laatst aan Terneergeslagen keerde zy naar haar loge terug waar zy den huisheer trof wien zij het voorgevallene verhaalde Diens verbazing en toorn kende geeu grenzen Hy heeft een aanklacht tegen de concierge ingediend De naïeve vrouw is moeder van vijf kinderen By vier mannen van het Noor che stoomschip blypatia dat io de haven van Stockholm ligt is de cholera geconstateerd Een der lyders is overleden Te SchidUtï eene voorstad van Dantzig zyn 4 peraoneu aan de ziekte overleden in andere plaatsen langs den Weichsel zyn 7 sterfen 2 ziektegevallen geconstateerd Te Luik en te Herstal zijn twee choleralydera overleden Te Cheratte zyn enkele gevallen van cholera voorgekomen De correspondent van de Times te Peterabnrg seint dat de cholera epideraie daar verontruatende verhoudingen aanneemt De ziekte ia tot in Finland doorfiedrongen dat by vroegere epidemies altyd verachoond is gebleven Men vermeldt dat de ziekte uit Polen ingevoerd ia de eerate gevallen zyu echter te Kroouatacl voorgekomen De hospitalen zyn vol zieken een der gevangeniaaen moet tot tydelljk hospitaal ingericht worden De gezondheidscommissie zal voortaan per manent vergaderen De bladen wasscben de gemeeatelyke overheid de ooren over het afschowelyke drinkwater de onwelriekende geuren en andere gebreken der stad Dure polders Van 1872 tot 1892 werd door het Rijk in de kosten der calamitense polders of waterschappen van Zeeland bijgedragen f 4 086 001 en door die proviucie f 2 043 000r Gistermiddag kregen twee jongens werkzaam by deuzelfden baas op den Schtedamschendyk te Rotterdam op de Leuvehaven twist hetgeen zoo hoog liep dat de een zyn mes trok en er zyn kameraad een stoot in den bovenarm mee toebracht De gekwetste vi l bewus telooa neer en is op het politiebureau verbonden waar tegen den dader proces verbaal is opgemaakt Van Venloo vertrok een wagonlading zemelen met bestemming voor NeuBs Dezemeien waren in zakken verpakt Toen men te Neoss tot het lossen wilde overgaan kwam uit een der zakken een jongmensch te voorschyn die daarin gekropen was om den nacht door te brengen De jongen waa eerst aan de plaats van bestemming wakker geworden Hy is door de politie naar Venloo teruggebracht In de Indische bladen komt de memorie voor waarin de grieven worden opgesomd welke onze regeering tegen de vorsten van Lombok kon doen gelden De hoofdinhoud daarvan is reeds vermeld Het slot waarin wordt verhaald op welke wyze de resident die het ultimatum overbracht werd ontvangen volgt hieronder Na aankomst op de reede van Ampenan in den ochtend van 3 Junir vmdt de hoofdambtenaar een brief aan de vonten inhoudende dat hy beiden op den 5a djuT wenwhte te ontmoeten Hy ontving daarop de mededeeling dat de oude vorat zich in de versterking Kotarödja bevond en alleen de troonopvolger hem te Mataram zoo kunnen ontvangen De resident bleef er op aandringen dat de oude vorst oomiddellyk zonde worden gewaanchnwd en naar Mataram zoude overkomen Daarop werd echter eerst het bezwaar geopperd dat de oude vorst zich niet van Kota radja kon verwyderen omdat aldaargeen vervanger voor hem was en toen de ongegrondheid van dit bezwaar door den resident was aangetoond werd medegedeeld dat de oude vorst Kotaradja wegens ziekte niet kon verlaten en de ontvangst had opgedragen aan zyn zonen Ratoe Anak Agoeng Ktoet en Anak AgoflDg Made De reaident liet toen door den controleur Liefrinck by Ratoe Anak Agoeng Ktoet erop aandringen dat Anak Agoeng Made de conferentie niet zoude bywonen Hiertegen maakte de troonopvolger bezwaar OU de resident vreezende dat by eeu schriftelyke behandeling de grieven eu eischeu der regeeriog niet ter kennia van de vorsten der fyksgrooten zouden komen eindigde me er in toe te stemmen dat Made de samenkomst bywoonde Deze werd alanu den 9deu Juni gehouden Na vootleziug van de memorie werd by monde van den laatstgenoemden bezwaar gemaakt tegen den door den resident gestelden bedenktyd van drie dagen op grond dat de oude Vorst en eenige voorname ryksgrooten die op het oorlogaterreio waren moesten geraadpleegd worden men wenschte dat de beantwoording der memorie onbepaald mocht worden uitgesteld Daar dit verzoek om uitstel de kennelyke ntrekking had om de beslissiog der zaak te verschuiven handhaafde de reaident den eenmaal vastgeetelden termyn eb bleef dien handhaven toen den Hen dezer een nader verzoek van gelyke strekkiug ditmaal achriftel k en voorzien van de zegels der beide Vorsten door hem ontvangen werd Ook thana werd volstrekt geen tydstip voor de beantwoording genoemd en kon daaromtrent ook mets woi den medegedeeld door de overbrengers van den brief die slechts verklaarden dat het antwoord later naar Boeleleng gezonden zoude wqrden De resident liet ten overvloede toen nog het Vorstenbestunr weten dat hy geen tydig antwoord ontvangende de gestelde eischen als afgewezen zoude moeten beschouwen Den 13 Juni kwam het telegraphisch bericht dat de termyn vruchteloos verstrekenwas en dat de resident naar Boeloleug wasteruggekeerd c Voorts behelzen de bladen verschillende mededeelingen over de samenstelling der expeditie Nu echter de uitkomst zoo verrassend gunstig is geweest yCn de Voraten onmiddelyk het hoofd hebben gehog kunnen wy ons tot het hier vermelde beperken BaiteDlaodsch Overzicht In het Eogelsche Lagerhuis heeft Sir William Harcourt medegedeeld dat de regeering de wetsontwerpen intrekt betrekking hebbende op de scheiding van kerk en staat in Walea de registratie van kiezers den verkoop van sterke dranken Daarentegen handhaaft de regeering de wetsontwerpen betreffende de uitgezette lerache pachters en de gelykmaking der plaatselyke belastingen in Londen Vnn wege de locale regeering van Schotland zal een wetsvoorstel aanhangig worden gemaakt atrekkeude tot invoering van den arbeidsdag van 8 uren voor het werk in de mynen Dit is niet het wetsontwerp hetwelk de algemeene regeering zelve voorgesteld heeft maar het beoogt eeu maatregel tot oplossing van een sociaal vraagstuk van de hoogate beteekenis ten aanzien waarvan het Lagerhuis zyn oordeel heeft uit te spreken N a de orenge nt aanhangige wetsoütwerpen te hebben opgesomd verklaarde de minister ten slotte te hopen dat de sluiting der Parlementazitfciog véór het einde van Augustoa zal kunnen plaats hebben De socialistische bladen in Frankryk zyn sinds eenige dagen minder heftig dangewoonlyk Zoolang de beraadslagingen over de anarchisten wet duren ia bet niet wenschehjk nieuwe argumenten aan de hand te doen voor ï og krachtiger maatregelen tegen de pers dan de commisaie der Kamer reeda aanbeveelt t Is een stilte voor den storm Wordt de wet aangenomen naar verwachting zol niet vóór Donderdagavond de beslissing vullen dan zal de socialistische pórs het antwoord niet schuldig blyven Sommige journalisten nemen reeds voorbereidende maatregelen Drumont de bekende redacteur der Libre Parole heeft plotseling de wyk naar Brussel genomen Niet geneigd zich te l ten gevangen zetten zooals hy aan een ander journalist verklaarde zal hy zyne artikelen aan zyn bla uit den vreemde toezenden evenals Rochefort aan de ntransigeaut Doch alleen vourloopig Druraont beweerde dat hy niet lang in België sou behoeven te blüveo daar de nieuwe wettoB een omwenteling zouden doen ontstaan üokelen bewaren dat Dramont slechts een voorwendtel zochi om bet land t verbt Mi m kort geleden zyn blad wilde verkoopen In de Kamer zullen socialisten en radicalen niet lydelyk toezien dat de wet op de sospeots c er door komt Achttien sprekers wareb reeda Dinsdag ingeschreven en 7 amendementen voorgesteld Gisteren begon de stryd over de beperkiog van den duur der wet De commissie is uitgegaan van de overweging dat de wet een nieuw mie dryf schept en aan de rechtbanken opdraagt dit tegeu te gaan Waar men zoo redeneert zou het dwaas zyn te bepalen dat hetgeen nn als eeu misdaad beschouwd wordt dit over een twee of drie jaren niet meer zal zyn De rapporteur wilde ook het uiten van anar cbiatische kreten en het dragen van önarohiaÜ ache zinnebeelden strafbaar stellen Zoo veewilde echter de commissie uiat gaan w Eenige opmerkelyke amendementen De radicaal Lockroy en twee anderen hebbea eeu amendement voorgesteld bepalende dat in geen gl ral de eenige verklaring van de persoon die aan eeu der io de wet genoemde beleedigingen blootstond voldoende is De socialist E Boohe stalde voor te besluiten dat overheidspersonen die agents provocateurs in dienst nemen veroordeeld kunnen worden tot opalaiting id een vesting en verlies van burgerschapsrechten En in een amendement van deu rallié Gauthier werd bepaald dat ieder bmohutdigde die vrygesproken wordt het recht zal hebben van het O M den naam van sgn aanklager te vorderen eu dezen te vervolgen De regeering bestrydt de barking van den dour der wet Zoo ook de E tafettec Als de barbaren aan de poorten der stad kloppen is het dan tijd te dralen en uitvluchten te zoeken vraagt het blad Een wet dïe ons de waardigheid der pera als onder het keizerryk terug zou geven xOB oen wet van heil en verlossing zyn c Daarom wil het blad dat de wet tegen de auarchiaten definitief zal zyn Doox Pays schryft de Jafltice bovea deze aacfbiiUng Eerstdaags komt by de Frausohe Kamef een voorstel in behandeling door den afgevaardigde Viviani ingediend om een eind te maken aan een onrechtvaardige wetsbepaling die man en vrouw met twee maten meet waar er sprake is van echtbreuk De maa krygt eene boete maar dan noff alleen als hy syn medeplichtige in huis heeft gebracht de vrouw gaat de gevangenis in ala haar schnld bewezen wordt Aan deze onrecbi vaardigheid wil nu het voorstel een eiiul maken maar hoe 1 Men lou denken dat Viviani gelyke straffian voorstelde voor gelfk miadryf doch neen hy wil se alle eenvoudig afschaffen Dit is zeker wel zoo makkelek maar zal het ook t peil der zedelykheid vwhoogeo Ook de Senaat in Italië heeft n euo zonder beraadalaging de drie ontwerpen tegen bet anarchisme aangenomen als Ie 4e voordraoht betreffende de misdaden gepleegd door middri van ontplofbare stoffen 2e die aangaande het aansporen of verdedigen van misdaden door middel van de drukpers of bet gesprokene woord 3e betreffende de maatregelen van algemeene veiligheid en het gedwoqgen verblyf of de relegatie onder toezicht der politie Op de verklaring van den heer Oaniuico dio de vrees uitte dat de plaatsen van gedwongen verblyf centrums zouden worden van anarchistische propaganda antwoordde de ministerpresident Crispi dat de regeeriug met het plan omging om de personen die tot een gedwongen verblyf verwezen en het gevaarlykit geacht worden naar ver verwyderde oorden te zouden die aan Italië behooren Reeds ia eeu inspecteur by het ministerie van binneniandsche zaken vertrokken om na te gaan of de kleine eilanden iu Afrika daartoe kunnen dienen Gisteren zyn de financieels voorstellen der regeeriug in beraadslaging gekomen Hoewel de commisaie zich verklaard bad tegen de korting van 20 pet op de coupons der ataataachold evenals de commissie der Kamer van afgevaardigden gedaan heeft gelooft men dat de Senaat het voorstel der regeering onveranderd zal goedkeuren De Oosteuryksche Keizer zal volgens een officieus bericht uit Pest dezen zomer met den Dnitachen Keizer de Hoven van Weimar Darmstadt en Stuttgart bezoeken Het Hongaarsehe Ministerie is weer compleet met de benoeming van graaf Andor Festetits tot Minister van Laedbonw Graaf Festetitat een der rykste grondeigenaars van Hongarye gaat door voor een man van grondige kennia op oeconomisch gebied eu ia geheel liberaal Burgerljjlce Stand GEBOREN 16 Juli Willem ouders J J Schneider en M Zegveld Dirk oudere D Hoogendoorn en A J Leeowenatein 18 Daniel Antonie ouders J Slaman en G Koeman GEHUWD 18 Juli W A WiUekea en A J M van Zutphen