Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1894

No 6408 Zaterdag 31 Juli 1804 fiOÜDSOaiCOïIllAOT Il4 Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken 1 De Uitgave dezef Courant geschiedt d a g e 1 ij k s mei uilzQpdering van Zon en Feestdagen j be prijs per dne i maagden is ƒ 1 25 ft nco per I post 1 70 I I ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G ïoote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afzonderlijke Nqminers ¥ IJF BINNENLAI tD 1 GOD DA 2Ö Jnli 1094 Üe sergeant volontair van Ingen houten Biet goed gevolg het overgan af voor het oudste stodiejaac aah de school te Saarlem jilitaire 1 i e n i w m mm ZEÜGESTRAAT aan igne bekende ïaak eene Koek en Banketbakkerij verbonden hebbende beveelt zich beleefd aan voor de leverantie van alle ARTIKEtEN welke tot het vak behooren a G Staats loterij 19 Juli 1884 U836 18334 16140 18688 16203 18869 18268 18966 16694 19217 16640 19821 11160 80937 11865 80304 17657 80339 17749 80884 17889 80908 17853 4068 It KImm Trekkiag ran Donderdag No 14 117 ƒ 400 No 16884 100 Prezen Tan ƒ 20 644 4E58 1930 9840 11509 14101 03 4689 7093 9970 11967 I4I70 tl 4SaO 7tS5 10004 13033 UUi 17 4718 7969 10076 13078 14415 18 8 4826 81 710897 18183 14585 1810 5601 8783 10388 18159 14854 8498 781 373510837 18353 14978 8699 5983 8972 10359 13315 15016 8749 6184 8995 10387 1S444 15111 8780 6851 955010683 13488 1 427 3868 8319 957010886 13709 15530 T08 416 9608 11045 18988 15551 4848 6483 Wageat vergevorderd Seizoen worden do m t aO KORTING VBBKOCBT A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 18 JULI Vor krs 89 1011 108 78 83V 731 967 617 84Vs ♦ 86 107 9Vi 68V 100 1007 85 6691 689 108 78 1081 809 131 l s 101 lOll is 136 100 68 30 103 101 178 1831 105 451 184 99 681 s 105 1881 1091 1081 667 961 100 138 138 v 46 86 88 i V lOl s 751 108 40 47 11 186 mv 109 1081 lOl s 102 116 asv 891 lOS ilotkoers 90 108 HIUIEUIII Cart Nad W S 8I 1 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Homu Obl Qoudl 1881 88 4 ITIUI IntohrijviDK 1868 81 5 Ooniinu Obl in papier 1866 5 7911 104 dito in l er 1863 5 PoBTCttiL Oblig mot ttoket 3 dito dito 3 ÏDIUltD Obl Ooit 8e Sflrie 5 djlo Qeooni 1180 4 ditobyBothi 1889 4 dito bq Hope 1889 90 4 901 ditoiogoud leee 1888 6 dits dito dito 1884 5 Staiui Ptrpet aebuld 1881 4 TmtKUI Oepr Oonr leen 1890 4 Oeo loeuing serie D Oee leeoiog serie C ZuioAra llip Seo T obl 1898 5 Mixico Obl Buit Bob 1890 6 VlHHDlu Obl 4 onbep 1881 AliniEDUl Obligelien 1861 3 i SoTTlUMiM Sted leen 1886 3 i Hm N Atr HeiuteUr Mud i eild b T b Mi Ortifioaten DeiiMuitioheppl dito Arab Hypotbeekb paadbr 4 Oalt Mjj der Voreteol aand a Or Hypolbeellb paadbr 4 Nederlandiohe baak aaid Ned HaDdelmaataeb dito N W A Pao Uyp b pandbr I Bott Hjpotbeekb pandbr 4 Utr Hjpotbeekb dito 4 OoeTlNX OoBt Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandb 4 i Ahkuxa Ëquit bypotb pandb 5 46 4t Huw L G Pr tien eert 6 Sb0 Holl lJ Spoornr My aand liy tot Eipl r 9t 8ptr aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Aftik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTun 8jKionrl 1887 89 A Sobl 3 Znid Iul Spirmy A H obl 3 PoutK Waraobau Waenen aand 4 Bgn 8r Bnaa Spir Hq aand 5 Baltiaoha dito aand 71 66 Faatowa dito aand 5 Iiraog Oombr dito aand 5 ILmtA Cb Aaow Sp kap aand 5 Loaowo Bewast 3p Ujj obllg 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 Ziid Waat dito aand 5 dito dito oblig 4 18l 81 141 1011 89V Auiuu Cant Pao Sp M j obl 6 Ohio fc North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oert r a Illinois Caotral obl in goud 4 Louiav h NuhrilleCert T aand Heiioo N Spw H j lebyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N ïork OnUrlo t West aand dito Peons Obio oblig 6 Oregon if Ie hvp in goud 5 St Paul Minn fc Manit obl 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 CaNJLD L Can Soutb Cert r aand 7u C Ballw k Na Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand KiD Stad Amsterdam aand 3 Stad Kolterdam aand 8 BlLOll Stad AntwerpenUSI 2 Stad Brussel 1886 2 HoNe Tbeiss Begullr Oesellsch 4 OoeTINK StaaUleening 1860 5 K K Goal B Cr 1880 3 BFaME Stad Madrid 3 1868 Vfr NlD Bei Hyp Spolil oert 5 AR TBERICHTBN QOUda 19 Juli 1894 Oranen met weinig osnroer Stemming zeer rast Tarwe Zoeuwaoho 6 80 ü 6 B0 Mindere dito 6 80 ü 6 10 Afwijkende 5 40 a 6 60 Polder 5 60 a 6 76 Boodo loioer a diio winter i ƒ Boggo Zeeuwiohe 5 4 6 40 Polder Buitenlandsofae per 10 k 3 15 ii 4 Gerst Wintar f l Zomer ƒ i Oharalliar 5 50 a 8 85 Haver per baot 3 l f 4 80 par 100 kilo 1 85 i f 1 16 Hennepiaad lulaodaoh 10 25 a 10 50 Buitenlandaehe 6 86 a 6 60 Kanariasaad 9 ü 9 16 oolsaad a ƒ Erwten Mesting f 6 B 6 60 met kokende it Boonen Bruicebouneo a ƒ Witteboonen a ƒ Duivenboonen 6 60 è 7 Paardenboonen a Maïs per lOO Kilo Bonte Amarikuansobe A 5 60 ii 6 70 Ciuquantine ƒ 6 k 6 26 VBEU4RKT Melkvee roedft aanvoer Handel en prijzen vrij wel Vette varkens goode aanvoer handel matig 11 a 80 et per half KG Big en voor Engeland goede aanvoer handel üa w 17 è 18 et per half KQ Magere Biggen goeda aanvoer handel stug 0 76 n ƒ 1 26 per week Vette schapen goede aanvoer handel flfiuw 14 it ƒ 86 Lammeren goede aanvoer handel eenige aanvoer raikalveren goede Handel vr wel qual 19 8J No tr iHfol vlug a Nuehtere kalvi handel vlug é i 15 aanvoer handel vlug 80 a Aangevoerd 133 partjjen kaas Ie qual ƒ 23 ï f 86 a 88 Zwaardere 27 a landsehe 19 a 21 Botar goede aanvoer handellvrij wel Oopb er 1 80 a 1 80 Weijóter 0 90 ii 1 10 pllcil ADVERTEKTTIfiN Uedan overleed na eanUngdnrigibgedoldig IgdéUf tot onze Ifepe droeihei na voorzien te zgn van ne I Hi Hacra meDten der aterTai den onze dierbare Echtgenoot Vader BehuJijd pmotvadftr en Broedefi de WelËd iHeiir 18lkON PKTBUS taW dbb KLEIS inidyn ouderdom van 6 jaar 1 LikNfmens de FBmi4 de VWMH W A J va o KLEIN l i geb VbWmooÏ ffïUi Ifl Jnli 1894 i Voor d vela bewgzen van eelnemilig hiat 100 van oyerlgden den Heer al elders ontvangen bü fet mgnen geliefden Bchtgetaootr MATTHIJS CliOOS betuig i bg deze ooit namens wederzgdéche Familie mnnen welgemeend n dank Wed Ms CLOOS vaN VrbijuinqbxBolUrdam 20 JoU 1894 GEVRAAGD een nette DIEISTBODE TURFMARKT 65 P DE BOER is van ZATERDAG 21 JULI tot ZONDAG 6 AÜGU8TÜ8 niet te conaulteeren Voor jongelui van buiten die na de vacantie een der inrichtingen van onderwij alhier zullen bezoeken wordt een liefderijk teliilis aangeljoden Brievtn fraaoo onder No 2329 bureau van dit blKl Het weer wordt Tseter Een echte ontspanningsdag aan bat kalme strand voor jong en oud Profiteert van den tocht naar BRIELLE en 0U8TV00RNE op a s ZONDAG GBZELSCaAPSBILJBTTJBS verkrBgbaar voor 10 Personen of meer mmm m Biedt nog asn EENIGE LADINGEN beroemde ABMHBMSCaE PULP op Lek en JJaet k f 2 per 1000 Kilo BRitBANTSCHE PCIiP tegen concurreerende prgs Agent W dbn HERTOG Oouda A D V E R T E N T 1 E JV in alle Stomen en Buitentandgclu Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN k ZOON te Omda Van af Maandag 23 dezer s morgens Finale UITVMOOPI YAN ALLE ïOSE iBIlSElEHM Wij erkoopen zoolang de voorraad strekt el 30 et Zijden Bluche van af Zijden luweel 28 tSi £ Zwart Patent Fluweel i 28 Merveilleux prima I r H I II Gewerkte Zijd te zeer bred 62J 75 f il 57è CS Dartiassé zwaii g heel zijdj ƒ 1 10 I Gekleurde Sa n van af Aheel tl 29 et Surah g lehcel Z de alle klljiren 85 Zwaijte fcritga lofe 3 6 6 cl en hooger I dit Blaagalons pK 25 et n hoo ey I Zwarte j rricqfe 4et Vojant 1 05 1 Veiïder tot Spotprljzertf P5 i Entredeux Kant Tresband enzi 1 1 1 Xst yooraM op de ECHT Wisbrun $ Liffmann Golda Oberlahnstein f DIMCTCUIiDtKVICTOKUBROH OBC llAHIIISWK o ltÜ V oe 7 tó zi verkrijgbaar Moafsrhappiti tot Exttloitatie der Victoria Sron levfMifid JfnHerflftm ZvIdblOMk 8 Verkrygbaar in t Hoofddepdt voor Goada en Omstreken f SLOTEMAKER en Co per heele Fleach a 18 cents per halre Flescli a 13 centSf Kruik 17 Kruik 13 terwijl voor de ledige Flesschen en Kruiken wordt rerffoed per heele Fleach 3 cents Kruik 1 cent 2 cents I cent der halye Flesch Kruik Dordrecht VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ON SCHADLLUK APELDOORN HOLLAND STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Piteh Piaa Balken en rima Delen Oregon Pino Balken en Delen getob en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren aaz éuE LAGE PBIJZEN hh Gouda Spelpersdruk vu A BcnuucAM k Zoon i lv bU Centraal laraëlitisc On en vrouwenhuis alhier z n bepoemd tot directeur en directrice de heer I Stödet 91 Eobtgenooteij van AmBterdam Naar wö vernemen zal binhenkort ge aanbeitediilgi plaats hebben vau een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de Israëlitische kinderen J Aftn het inde der Karnemelkalootikan men dezer pagan een geheel witte zweJuw zien roudvUi en Oi er nog meer aulke beestjes boitaaai i TlMhen Gouda en Oudewater wil men een nieawe halte openen Vermotfdeljk zullen te Waddingsveen ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin volksfeesten en verdere vermakelgkheden worden gegefei 1 Woensdag II bad bet dichtertje van den heer M te Waddimveen het ongeluk met haar vinger tusschen de spoel en de naald van een naaimachine beklemd te raken waardoor zij zich zeer ernstig aan dat liohaamsdeel bezeerde Voordracht voor hoofd der school ld te Delft de heeren S Yelsing Bergambacht J A Geers DelH A Slagman Jr Amsterdam O Broerama Oosterzee Fr en J W De Jongh Amsterdam Uit Zevenhuizen schryft men De zware regens der laatste dagen hebben aan het graan geen goed gedaan ook het vlas dat buitengewoon prachtig te veld stond heeft daardoor aterk geleden In de paarden en duivenboonen ia gedurende hut warme weder een soort luis verachenen die de knoppen doodt en daardoor het vormen van peulen belet Het hooi is uitstekend binnengekomen eu van puike qnaliteit Ook da nawei die weer van den regen profiteert zal zeer goed zijn De prgzen FEVILLETOM De laatste eener Familie Naar het Fratuck 78 frDat soa ik gaarne doon mijiitieer maar dezer dagen verwaoht ik den inapeotaur der gevanf eniaiea Ik kan aiet weg Hebt gij plan lang te Dinan te vertoeven P rik geloof t niet Ik ben hier voor zuken en deze zijn tUaas afgeloopen maar ik kom nog terug Sn wy zullen elkander terug zien Thans heb ik geen t jd meer te verlieeen ala het vaatje met oesters op t d zal komen Het bezoek aaa het audere deel van bet kasteel salleo wij later wel eens brengeD rZoflals ge wilt Maar wat moet ik antwoorden ala de Ruiter vraagt van wiea het gesoheak komtP f Dan kan je bem zeggen dat t van een oSioier der Uariaf is en ik verbied je niet hem mijn naam te nosmen ffDat is uitmuntend Ik beloof u dat De Kuiter op uw geaondheid tal drinken en ik ook De cdpier liet de beide heeren vooi aan en geleidde hen tot het wachthuis waar by aohtwbleef om een p pja te rookan XÏIV Zonder een woord te wisselen maar met veranelden pas verliaten de beide heeren bet gebonw an e tont sg weder op den singel stonden riep CENTEH van kaas en boter vooral van de e erste zjjn gedrukt Giateren werd te Alfeu a d R jn van de scheepstimmerwerf van den heer A Pannevia te water gelaten jde zerenmotorboot Johanna Gi rinac gebouwd voor rekening van den heer G Schoor te Scheveningen De hiervoor benoodigde petroleum motor wordt geleverd door den heer D W van Rennes te Utreobt Daarna werd de kiel gelegd voor eene derg l ke boot voor rekening van den heer J v d Wel te Delft Zondag den 29en dezer zal dooir de roeien zeil vereen iging De Maaa te Rotterdam een wimpeltocht worden gehouden in de richting van Schoonhoven Op de stoomboot Concordia kunnen leden met hunne dames van de party zj n Het bekomen lek van de tjal c Geertje die op de Waal te Heiw oen in zinkeuden staat verkeerde heeft men gestopt het achip van de lading aardappelen ontlasten het boven water gekregen Giaterenavond te 8 uren brak te Krimpen a d Lek brand uit in de bergptaata van materialen enz der fabriek van ketelbekleeding der firma J L Speenhoff Co Aan het flinke en spoedige optreden der brandweer is het te danken dat de belendende perceelen werden gespaard en de brand zich bepaalde tot ge noemde bergplaats die geheel in aach werd gelegd Men meldt uit Baarn Gisteren ochtend te 8 10 kwamen de Koninginnen per extra trein hier aan het station aan Blgkbaar had het verblijf in Zwitserland heilzaam by de Vorstinnen gewerkt Zq zagen er zeer welvarend uit De jonge Koningin droeg een grys reiskleed De burgemeeeter en een talryke menigte was aan het station aanwezig De koninklyke wachtkamer was door de goede zorgen der H IJ S smaakvol versierd Na een kort oponthoud reed men in drie hofr tuigeu naar Soestdyk waar bg aankomst de standaardvlag werd geheacheu Vlissingen wil onze Koningin het standbeetd van M A de Uuyter iu miniatnur aanbieden in Middelburg ia een ander idee gerypt eu zal straks worden uitgevoerd Men wil daar H M Koningin Wilhelmina een scbildery aanbieden voorstellende het schoon eenig atadhuis De opdracht tot ver fiadolf Welnu mijn waarde wat zeg je er van hebben wij dank ztj jou geen pracblige saken gedaan Dat is Dog eens een aardige manier om den staat te dienen Ze ia allerkoddigat die ontmoeting met een vroegeran ondergesahikte die ons te hulp komt zonder er het minste van te vermoeden Na komt t er voor De Buiter nog sleobts op aao om er dezen nacht van door te gaan irHoe ou je dat aanpakken ffJa hoewel ik er niet op rekende zoo anel te zuUon slagen had ik toch alles in gereedheid gebracht De oestera zyn verpakt in een vaatje met dubbelen bodem waarin ik allea Terborgen heb wat voor de vluofat noodig ia vijlen oen haak on een koord met knoopen van de vereischle lengte Ik belast er tny mede dg oesters zoo in te pakken dat de gevangenbewaarders van al die aohatteu jiiets zullen zien vDan zal De Auiter er missohien ook niets van bemerken flO dat geloof ik wel Als hg boort dat die zending van jou komt zal hij dadelyk wel vermoeden dat het vaatje nog iets anderi inhoudt dan twaalf dozyn oestera Laat de rest maar gerust aan hem over Hij is krachtig genoeg om ztob langs bet touw naar heneilen te laten zakken en als hy eenmaal op vasten grond staat sal hij zyn weg wel verder vinden Hij kent het land door en door zal de kust zonder moeite bereiken en kan daar vissofaers in overvloed vinden die hem ovsnetten naar Engeland Voor geld heb ik natuurlyk ook gezorgd want by de rest heb ik 600 g utden aan goud gevoegd Arthur aoliMa t nog niet vukoraan eens te s jn vaardiging van dit geschenk zal vermoedeiyk worden gedaan aau den bekenden stadsschilder Klinkenberg men heeft dus allen waarborg dat bet een in alle opaichten goed gestald kunststuk worden zal £ r wordt een commissie gevormd die zich verder met de uitvoering van het plan zal belasten en wier idee het vooral is de deelneming aan dat geschenk zoo algemeen mogelyk te doen zyn M C Te Doesburg werd dezer dagen door den gemeenteveld wachter van Velp een zesjarig kind gebracht omdat de toezienden voogd van d kind K daar woont De vader zekere J was naar Dnitschland vertrokken en had de kleine onverzorgd te Velp achtergelaten De borgemeester van Doesburg oordeelde echter dat K niet in die mate gegoed was d t hy het kind kon opnemen De veldwachter mnest dos met de kleine weder naar Velp terugkeeren Gisterenmorgen is op de Biltstraat te Utrecht een paard gespannen voor een boerenwagen op hol gegaan Een voor de Kapelstraat staande lantaarnpaal werd stak gereden waardoor twee personen van den wagen stortten met het ernstig gevolg dat een hunner in levensgevaarijtjjten toestand een tweede met gebroken ledematen naar het politie bureau vervoerd werden De antirevolutionaire kies vereen iging te Scheveningen heeft in hare jongste vergadering de volgende motie aangenomen t De kiesvereeniging dankbaar erkennende wat God de Heere tot uitbreiding van Zyn Kouinkryk in den leider en de voorgangers van de antirevolutionaire party aan het Nederlandache volk geschonken heeft spreekt haar diepleedwezen uit dat het verschil van inzicht gerezen tusschen de broedera Kuyper eu de Savornin Lohman omtrent de wetten van het aardache koninkryk oorzaak van scheiding en scheuring ïs geworden in de autirero ationaire party die met hen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus vóór alle dingen het Koninkryk Gods zoekt Daarom voegt zy hieraan de bede toe dat het GoJe moge behagen deze mannen weder tot elkander te brengen om hen geleid door den H Geeat wederzyds te beween tot vernieuwd onderzoek naar de waarheid van elkanders overtuiging opdat hun verschil van inzicht niet langer een oorzaak blyva van twist en verwarring maar aldus geheiligd eeu bron moge worden van vrede en orde tot verheerlyking van Goda Naam en tot zegen van het vaderland mot dit plan Waarde vriend hernam Rudolf ik kan je natuurlijk niet verzekeren dat alles juist zoo zal loopen ala ik voorspel Maar wie niets waagt wint niets En ik verzeker je dat De Ruiter veroordeeld woidt als hy voor da rechtbank komt wat dokter Bertrand ook van moge zetten En de hemel weet welke moeilykheden daarvan het gevolg zullen zyn Al WAS t alleen maar dat uw nichten reker als getuigen opgeroepen zullen worden Zij moeten dus wol wenschen dat De Ruiter verdwynt etr t zoover komt Zy hebben niets te vreezen daar zy zich niets te verwyten hebben ffZeker met maar eoc man die op het punt ie te verdrinken klampt ztob aan alles vast Da Ruiter zou als hy voelt dat hy verloren ia zich wel kunnen beroepen op verzaohtende omstandigheden door byvoorbeeld te verklaren dat hy tn het kasteel made pliohtigen had r Welke medeplichtigen P Myn niohtsn toch niet P Zoo iets zou niemand geloofen Ik weet t wet dat zou een afsohuwel ke teugen eiin Maar bedenk je dan niet dat men zioh i l afvragen waarom die dames zooveel belang stelten in den moordenaar ran den heer Van Hansweerd Vooral freule Elize die zelfa hier ia gekomen om m het belang van De Ruiter werkzaam to zyn Zy heeft hemel en aarde voor bem bewogen en is zelfs by de moeder van dien knaap gaan inwonen Waar komt al die yver toob van daan Jou ral ik t wel bekennen myn waarde Arthur dat dit een vraag is die ik my zelreo reeds gesteld heb Gok an deren zullen haar doen en menigeen zal van baar vresad gadng een siidder welwiUenda uitlegging 33ste Jaargang Tevens drakt de kies vereen iging den wensoh uit dat van nit alle antirevolutionaire kieavereenigingen van Nederland gelyke drang tot hereenigiug uitgeoefend worde op de broeders Kuyper en de Savornin Lofamaa c Uit het door de gemeen te po litie te s Bosch ingestelde onderzcwk omtrant den moordaanslag van gisteren ia gebleken dat B met voorbedachten rade heeft gehandeld en al Binds dagen op zyue vrouw had geloerd B heeft allea bekend en is gisterenaTond naar het huïa van arreat overgebracht en ter beschikking gesteld van de justitie De toestand van de vrouw was giatei pmorgen nogal gunstig Het Weekblad van het Recht bespreekt in een artikel over den BaAd van ministers de wyzigingen die het reglement van orde voor dien Raad in het verloop der tyden heett ondergaan Terwyl de redéitie opsomt wat daaromtrent gepubliceerd werd ia haar blykbaar ontgaan dat het tegenwoordig geldend reglement van regeeringswege werd openbaar ge maakt Immers bet door het Weekblad van het Rechte op gezag van de Middelbarg che Courante medegedeelde reglement is niets andera dan dat hetwelk door h t vorig ministerie aau da Tweede Kamer werd medegedeeld ala bylage der memorie van beantwoording van het voorloopig vera U over hoofdstuk I der staatsbegrooting voor 1892 Volgens het Dev Dagbl ia aan de wevers der Koninklyke Derenter Tapytfabriek in het geheel 26 peraonen door de directie aangezegd dat w na te weinig omzet de productie met een vierde moet verminderd worden eo dat bygevolg 5f een gedeelte dier werklieden zal worden ontslagen öf het in ie leveren werk en dus het loon moet worden verminderd Genoemde weveri staan reeds sedert enkele wekeu op taak en wanneer de thans voorgestelde maatreet tot uitvoering komt zal net gevolg daarvan zyn dat het gemiddelde loon vroeger ƒ 10 niet meer dan 6 zal bedn n of wel dat eenige werklui geheel werkeloos worden Het diploma A voor de zuivere toepassing van het CV rrespondentie schrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wérj hou heden verstrekt worden aan mej J Bles Amsterdam en aan de heeren C W J Postel Zwolle J B Vos Amsterdam en A G de Waal Mg geven De slag met groote handigheid tot ebraoht trof uitmuntend doel Arthur geloofde niet dat frenls Bartao eenigen hartstocht voor den bosohwaohter gevoelde waarop van Triobtroorde sohaeo ta doelen maar vau de kwaadsprekend beid zeLfa al wordt zij onder oen zeker masker aitgeapnkeo blyft altyd iets hangen en Rudolf was een meester in bet opwekken van aobterdooht Hy was er reeds in gestaagd om Irenle Bartan t doen geloovan dat haar neef een tweegefooht bad gehad ter wille van een tooneelapeelater En in dit oc eablik ging hy voort op den ingealagen weg otn tweedracht te stoken tuaacben de verloofden ffLaat ona er veider niet orer spreken f g fajf voort jyMorgen ochtend zal je in je nopjei zyn als de Ruiter goed eu wet weg is De cipier zal ontslagen worden maar dat kan my niets aobeten Het IS echter beter dat men ona niet al te vael te samen ziet want hy zal ona wellicht bascbuldigen aan zyn gevangene de middelen versabaft te hebben om te vluchten Werkelijk laat ona hier afscheid nemen Ik ga links en jy gaat naar het hotel terug zonder je verder over Iets ta bekommeren Binnen een uur heeft da Ruiter hot vsa e met oesters Tan avond kom ik niet by je maar morgen ochtend zal ik spoedig komea vertollen i t er voor nienws is Arthur nam deze sohikking gaarne aan Hy ver langde er naar alleen te zyn om na te denken over hetgeen Rudolf zooeven gezegd had Had zIji vriend Klise niet in bedekte termen beschuldigd verliefd ta zyn p de Ruiter i