Goudsche Courant, zaterdag 21 juli 1894

Directe SpoorwegverblDdlog met GÜlDA Zomerdleost 1894 95 AaogevaogeD 1 Met TUd vao Greenwich aan 1 10 8B 1J 08 iS lS sV ui 8 62 4 B0 IM 6 6 7 10 8 48 MO U OS U K BOTTERDAM 18 08 18 40 2 16 2 48 3 10 4 08 4 40 6 18 6 61 7 37 8 80 lO Ot DEN HAAG GOD UA aHa e6 487 207 4S 28 9 4610 1311 8818 16 1 88 2 16 2 46 3 484 16 4 42 6 7 7 8 08 8 M 10 10 1 44 1 49 1 68 2 04 2 09 8 18 9 88 lO ia 10 6212 0818 46 8 80 2 46 8 18 4 18 4 48 6 20 8 47 7 48 8 86 10 10 10 M U T E ï O H T G O U D A 88 7 60 9 63 11 34 18 08 12 60 2 88 3 10 8 62 4 48 86 8 0 8 6010 84 ll 10 81 9 19 Utrecht Woerden 6 68 8 U 10 16 U U 4 16 üudewater 7 07 8 19 10 84 1Ï 4S 4 24 Oonda 7 20 8 3S 9 34 10 87 12 0612 56 1 8S S 27 3 60 4 87 6 20 7 08 8 419 8811 07 1U8TBKDA U O O U D 1 Amatcrdwn C 8 8 9 40i 11 10 11 87 8 40i 4 10 4 10 7 88 9 4S Aictterduk Wp 8 60 8 16 9 61 11 16 11 4s m 4 86 4 86 7 60 10 00 Gouda TJO 9 04 10 44 18 18 lS ift 8 60 6 S0 6 6 8f IMO Ts Ooiterwütward is als Gorreapondeut der NederUndscbe SteoografenVereeniging StolzeWéry benoemd de heer J Hoek Hoofd der school aldaar gracht gaarne van een asphalt trottoir voorzien zagen Op het congres van den Nederl bond Maatsohappeljik Belang dat te Arnhem Maandag 13 en Dinsdag H Augustas sal gehouden worden zullen de volgende oqderwerpen behandeld worden In de Ie afdeeliog Crediet en het misbruik dat rran gemaakt wordt Inleider de heer R Kolfschoten te Arnhem Wat moet er gedaan worden ter bestrij a $ der zoogenaamde flesschen trek kers ofiwendelfirma s Inleider de heer W Ringlerer Rotterdam Vrijhandel protecüe of reciprociteit Inleider de heer D E Ealker te Arnhem Ia het niet wenschel k eene vereeoigingop te richten waarran de leden zich verbinden t faillissementen of onderbandscbe accoorden geen accoord aan te nemen beneden 40 of 50 pet Inleider de heer Bastn F Hunrtman a Gravtohage 6 Preferentie van provisie en kosten van dea handelsreiziger bfj failtiMcment van zijn patroon Inleider nog riet genoemd Vragen en stellingen Ia itaats exploitatie van telephonen gewenscht Verdient de wyze waarop in Nederland de inkomende rechten worden geheven te worden ai ekeard met het oog op de belangen van den handel Verdient het geen aanbeveling buiteclandsche producten by invoer te belasten naar het gewicht Over de veraotwoordelgkheid der spoorwegnuutschsppyen b zelf lading der goederen Over de certificaten van oorsprong In hoevere is het geoorloofd dat de ambtenaren zaken doen door als bestuardera van cËigen Hulp op te treden Is niet eene wyziging der zegelwet gewenscht in dien zin dat quitantiè o beneden de 50 vr gesteld worden van zegel In de 2s afdeeling Over de waarde der alcoholindustrieInleider de heer J J T Poederbach teArnhem Wat kan door de patroons worden gedaan tot bestriding der wei kloosheid Inleiderde heer A S van Oldenborgh te Arnhem Over de productieve weik c8 ihafBag Inleider de beer P v n Vliet Jr té Arnhem Het bestaan van den middelstand noodsake gk voor de orde in de maatschappy Inleider de heer 0 W Ente s Gravenhage Afschaffing van den suiker acc ns eenwaarachtig volksbelang Inleider de heer H J Hoenders te Arnhem Vragen en stellingen Knouen de nadeelige gevolgen van coöperatieve tereenigingen door de coöperatie van winkels bestr len worden In da Igemeene vergaderingen Bestrijding der oneerlyke concurrentie Inleider mr H P de Wilde te Arnhem Werkstakingen en arbeiderscoutracten Inleider mr F G Ganneman te Arnhem Landnationahsatit bet middel ter oplossing der sociale quaestie Inleider de heerJ Stoffel Deventer Op Tersoek der Amsterdamsche afdeeling van de Vereeoiging ter bevordering van Fabrieksen HandwerksBBverheid stellen B en W den BMd voor aan deze Vereeniging nog een lokaal geiykstraats iu het oude scheikun lig laboratorinm aan den Groeoenbargwal af te ntaan ter uitbreiding van het in dat gebouw gevestigde mosenm van voorwerpen ter voorkoming van ODgelnkken en ziekten in fabrieken en werk pUfttien Een ongunstig preadvies van Burg en Weth is heden verschenen op het verzoek van eenige bewoners van het Rokin tnawhen de BeufMtraat n het Gedempt Spni welke der w Burg en Wetb deelen mede dat de kosten ongeveer 3 00 gld zouden bedragen en herinneren aan het raadsbesluit in het voorjaar 1893 gevallen waarbü werd vastgesteld dat men Wf ens de hooge kosten voorloopig niet zon voortgaan met het leggen van asphalt Ter vervuUiDg der vacature welke in het college van curatoren van het gymnasium zal ontstaan door de periodieke aftreding van mr J A Sillem worden aanbevolen deheerenmr J A Siltem en H C Steenbergen oadko louel van den geneeskundigen dienst hg de marine Uit een scbryveu uit Konstantinopel valt bet volgende aan te teekenen De eerste aardbeving had 10 Juli s middags 25 min over 12 plaats en duarde 12 seconden 6 min later volgde de tweede De derde had ten 1 aar 15 mie en de vierde om kwart over vieren plaats Oük s avonds en a nachts werden nog lichte trillingen waargenomen De eerste was echter de langste en de hevigste en deze heeft de grootste verwoeatingea aangericht De stevigste huizen dansten la hutjes van stroo en men zag den grond ouder zgn voeten schommelen Na den eeraten stoot vluchtte de bevolking in razenden angat op de straten naar de pleinen parken en kerkhoven Van alle kanten drongen hartverscbenrende angstkreten door t Is onmogelyk voor hen die t niet zagen zich een denkbeeld te vormen van die tooneelen van ontzetting en wanhoop Mannen droegen vrouwen en kindereu eniedereen ontvluchtte zyn huis zonderte denkenaan wat men achterliet t Is waarlyk eenwonder dat niet het grootste deel der stadis verwoest in die 12 seconden dacht iedereen dat t voorgoed gedaan was met de geheelestad De algemeene ontzetting werd nog vermeerderd door het geweldig onderaardschgerommel als de echo van een veldslag inde buurt Toen de eerste schrik voorbg was uitte rich overal wilde vreugde menachen die elkaar nooit hadden gezien vielen iuelkanders armen en huilden van geluk aan deontzetting te z n ontkomen Naar alle kantenzochten de mensoben hun familieleden envrienden overal boorde men namen roepenmet stemmen die van angst klonken ala schelletrompetten Zoo bleef mun den gcheelen dagen nacht b een op de pleinen en velden Demeeste menschen lagen eenvoudig op den gronden by de minste bewoging sprong alles verschrikt op t Ruim honderd dooden werden den volgenden dag te voorschyn gebracht Het getal gewonden is niet te bepalen Stamboul Fatik Edirné Capoii Top Capou Balat a en Psamatia hebben geweldig geleden De groote Bazaar is gedeeltelijk verwoesten de meesten die daarin waren z n omge komen daar vielen de meeste dooden Behalvetal van huizen werden een Turksche en eenJoodsche school vernield i Te Galata en Pera waren de verwoestingen minder Het gruweiykste tooneel vertoonde het krankzinnigengesticht van YedikouH D verpleegden begrepen het gevaar zy stredeii met hnn bewakera om naar den tuin te vluch ten daar gekomen ielen zg op de knieën biddende en schreeuwende met vreeseiyk getie r Drie hunner werden gedood Zeer zwaar geteisterd ia het PrinBeneiland op Antigone en Halki is het meerendeel der huizen onbewoocbaar geworden in de voorstad Psamatia zju van de ruim lOOO huizen 900 onbewoonbaar gemaakt Sinds 450 jaar had te Konstantinopel zulk een aardbeving niet plaalis gehad Voor 127 jaar richtte een aardbeving juist in dezelfde buurten verwoestingen aan Volgens de laatste berichten zgu reeds meer dan 200 lyken opgegraven De schade wordt begroot op 48 millioen gld 10 86 11 08 11 0 11 1 11 88 I 8 48 8 4t 8 6 8 06 t i lO 6 1 6 8 6 81 7 86 7 88 7 8 7 4 7 68 Oeuda lloordrecbt Mirawtrkerk Oapdle Botterdam 18 88 11 06 8 88 10 8 61 10 17 10 27 10 84 10 41 10 47 7 26 7 47 1 08 18 81 8 88 BottaiduB Oapelle Niauwnkark Hi rdi oht Cknida 8 18 10 08 10 11 8 07 aODDA DENBAAS Oouda 7 80 t 40 I OB 9 87 10 4 18 11 18 81 1 011 87 3 8 S B6 4 46 8 87 8 88 7 18 8 87 11 06 ll lS 4 67 11 S l 88 81 1 18 1 18 1 84 l tS 1 S8 Zav U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze W 7 88 8 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 1 S8 6 80 so lu iu 81 1 48 1 67 8 68 4 86 6 88 6 68 41 7 48 10 1611 88 11 48 11 88 sHagë 8 18 Ü 9 10 Ö7 11 87 18 41 18 81 1 48 1 e O I D A O TXICHT By den ingang van het Parlementsgebouw te Londen is Dinadï de vrouw van Dr Sandia die diiar oibt baar echtjrenoot uit enn 4 47 6 23 6 67 7 48 8 38 10 14 10 38 6 37 V 7 6 10 27 8 04 6 46 86 8 07 8 66 10 38 Geada t 86 10 7 68 8 0 8 21 10 1 10 86 18 48 8 23 8 81 3 18 Oudev 6 80 84 11 0 8 87 Woerden 6 6 7 088 18 11 17 8 48 8 11 Utreekt 6 18 7 88 8 88 8 41 10 81 11 48 1 20 3 08 8 88 3 80 6 89 8 21 6 6e 8 28 9 11 10 68 11 10 O D U A A HSTXRDAH i 10 14 11 18 11 S8 Ooada 40 8 21 Amiludam Wp 7 8 AwMidaM OA 8 14 9 10 4i 1 8iwltnin lO Otv 10 86 12 11 8 61 4 47 6 88 7 46 1 I6 18 19 1 1 4 8 46 38 48 U IO U U Ua 8t 80 9 6 rgtnig stapte aangevallen door een man die met een luiden kreet op haar toesnslde en haar met een zakmes wilde stekec Men wist hem eohter nog tydig te grypen en hem zyi es af te nemen en de dame kwam met den s hrik vrij Men gelooft dat de man krankzinnig is Ook de Afgevaardigde James is by den ingang van bet Parlementsgebouw aangevallen door een man met een mes die ook nog intyda gevat werd Te Hilversum hebben de twee dames die onlangs door den Gemeenteraad aldaar benoemd zyn tot leden der plaatseiyke ichool commiasie die benoeming uangecomen Naar men uit Lyon bfrioht bedragen de schadevergoedingen geëischt door Italianen die na den moord op President Carnot werden benadeeld en mishandeld te zameh ongeveer 2 millioen francs Toen de beroemde pianist Paderewski Ie Yporl was zag hy aan bet strand een arm kind met btoote voeten die bloedden van de scherpe acbelpen waarmee zy in aanraking waren gekomen Hy nam den armen kleine mee naar een schoenmaker en kocht daar een paur goede schoenen voor hem Den volgenden morgen vopd by tot zyn verbazing een grooten troep kinderen allen blootvoeta voor zyn veuater staan om hem schoenen te vragen Hy ontvluchtte hen maar a middags en a avonds werd hy door de kleine barrevoeters achtervolgd en de artist die toch niet alle inwoners der plaats van schoeiael kon voorzien troostte zyn weldadig hart met de gedachte aan Kneip s imethode en vertrok uit Yport in donker ongezien Een bond voor vegetariërs c ia de titel eener brochure van den heer A Verachoor te Rotterdam uitgegeven by de heeren van Looy en Gerüngs te Amsterdam Dit geschrift onderscheidt zich in de eemte plaats door den geriugen prijs 10 cta en by groote getullen nog minder waardoor het werkelyk in ieders bereik is Aan de hand van verschillende achryvera op dat gebied voornameiyk EngeUcheu geeft de heer Verschoor een warm pleidooi voor de vegetarische voedingswyze Het is zeker wel de moeite waard zyne argumenten eens te vernemen en ook zouder dat men onmiddellyk bekeerd worit zal men zyn voordeel doen met de lectuur Vooral huismoeder kunoen wy de lezing aanbevelen want vegatariërs of vleeacheters onse voeding bestaat voor een groot deel uit plantaardige stoffen en t boekje bevat vele asnwyjiingen voor het samsnstellen van emakelyke schotels uit de by ona gebruikt wordende groenten De uitgevers voegden aan het boekje toe eene reeks van recepten te bereiden met fHeckers Oatmeal waarin de dames zeker ook veel interessants zullen vinden het verbreken van trouwbeloften rerd in Sheffield de 74 jarige Walter Preston tot een noete van 100 pond sterling veroordeeld De daarmede slechts voor een klein gedeelte getrooste bruid Miss Margaret Richardson was 70 jaren oud zoodat als verzwarende omstandigheid in aanmerking werd genomen dat Preston haar laatste hoop was daar zy nu naar menschelyke berekening wel geen man meer krygen zal t 6 6 e 03 8 10 17 8 4 60 4 67 8 04 6 11 8 20 12 68 1 06 1 12 1 1 1 88 6 48 1 44 4 B O U D A 11 60 12 80 1 46 1 86 8 08 S OB 2 16 10 18 10 30 10 88 10 41 Voorb 8 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr e l4 Zev M l 0 uda S 307 6 Te Leiden is brand ontstaan in een huis in de Kloksteeg No 11 waar de beide bovenverdiepingen bewoond werden door den machinist H Bouter en diens gezin Op de slaapkamertjes der zea kinderen schijnt de brand begonnen te ztjn 4oordien eene kat een brandend petroleumlampje omverwierp De ouders die eene verdieping lager sliepen werden door bet geraaa wakker en zyn er met groote pioeite en levensgevaar ia geabu hunne kinderen te reddenHet bovengedeelte is geheel uitgebrand De kat ia niet meer teruggezien In den staat Ohio wekt thans een vondst uit de oudste tyden veel belangstelling Het ia nameiyk aan professor Edward Orton gelukt in het oude Marsland by Selma in Clark Goonty het volledige nog goed geconaerreerde skelet van een mastodont uit te graven Blykbaar is bet dier in het vroegere moeras verzonken Dit is de derde vondst van dien aard op die plaats Het totaal gewicht der beenderen bedraagt 850 tilo Het geraamte zal in elkander gezet en in het museum der aniversiteit bewaard worden De Justitie te Dordrecht zoekt een peraoon zich noemende J Tuch Shermao reizigar in wynan wonende te Brussel valscbelyk voorgevende te reizen voor de firma Koopmans en Bruinier te Amsterdam Hy moet ter zake van oplichting door den rechter commissaris worden gehoord VERG4DERIN6 VAN DEN GEHEENTERAiD VKIJDAG 19 JOLI 1894 Voorzitter Mr A A ran Bergen Jaendoorn Tegenwoordig de hoeren Nootfaoren van Goor Fortuin Droogleever Jager van Veen van YreumiDgeu van der Post Koning Prinoe Hoogenboom Hoefhamer Straver Dewing en Tan Iteraon De hh van dor Garden en Derckaen badden kennis gegeven verhinderd te a n doM vergadering by te wonen De Notulen der vorige vergadering vorden voorgelezen en goedgekeurd Ingekomen 1 Eene missive van Mevrouw de Wed Q J Steens Zgnen kenuisgorende van betoverlijden van haar Euhtgenoot lid vaji denGemeenterraad De voorzitter zeide naar aanleiding van deze missive ongeveer het volgende Toen wy weinige maanden geleden de heer Steens Zynen geluk weuschte met z n herstel van een langdurige ziekte dachten wy niet dat de zoo krachtige man ons zoo spoedig zoo outvalleo na zgn herstel is hy slechte eenmaal in deze vergadeiiog tegenwoordig geweest waarop hy naar bet Buitenland is vertrokken in de hoop daar verdere genezing te vinden dit is niet alzoo geweest toen by terugkwam was zijn toestand van dien aard niettegenstaande de meest bekende bpecialiteiten bem behandelden dat Vy het ergste vreesden en hy ontviel ons zeer spoedig wy deelen in het leed en nemen deel aan de droefheid zyner treurende echtgenoote en iamilieleden maar ook voor onze stad is zijn dood een groot verlies mocht hg slechts kor ten tyd in onze vergaderingen tegenvroordig zyn wy weten hoe lief hij Gonda bad wy weten allen wat by voor Gouda heeft gedaan wy konden zooveel van bem nog verwachten maar bet beeft niet alzoo mogen z n wy zyn hem dankbaar voor hetgeen hg voor deze gemeente beeft gedaan en zyn nagedachtenis zal steeds in dankbare herinnering blyven Op voorstel van de voorzitter werd besloten een brief van rouwbeklag toe te zenden 2 Mededeeling dat de kaa van den Ge meenteontvanger op 14 Juli door B en W vas overgenomen en m orde bevonden Het proces verbaal ligt ter viaie voor de raadsleden 3 Een rapport der Kaadssommissie belastmet bet voorloopig nazien van de rekening derdd Schuttery adviseerende tot goedkeuring Ter visie 4 Eene missive ven Curatoren over betGymnaaiom iozeudeude een aanbeveling voorleeraar in de Nederlandsohe taai en letterkunde Daarop zyn geplaatst de heeren 48 9 40 11 02 9 47 II 9 84 r 10 01 f S 10 10 11 80 4 48 6 81 7 07 4 68 7 17 8 02 7 24 6 09 7 81 6 18 6 61 7 37 j 4a4 16 4 42 6 7 7 4 48 7 0 VVV 7 11 6 7 80 VVV 7 8 6 09 7 31 11 30 J H V D BOSCH te Zierikzee A OPEEL tydeiyk leeraar te Gonda 9 11 Jo 9 41 B 80 8 6 3 Dr W W V D MEüLEN te Leeuwwden Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 5 Een voorstel van B en W betreffendede borgtocht van üen GemeenteOntvanger deze wordt evenals in 1892 bepaald opf 35000 reëel inschryving op het Grootboek Ter visie 6 Sotlitatien naar de betrekking van Ge meenteOn tvanger als van J L Purnóe te Amersfoort J W Lintz te Wateringen J B van der Yoort te Hellevoetsluis Ia l anden van B en W om te dieoen by de opmaking van de voordracht 7 Sen adres van P Hornes 2de keurmeester van het vleesch en de visch verzoekendewegens uitbreiding dezer gemeente ïerhoogiogagner jaarwedde Op voorstel van B en W dadelyk in behandeling genomen en afwyzend beschikt 8 Ben adres van J Bik Jr verzoekende de brug over de Raam tusschen de Kuiperstraat n de Hoatenateeg te verlagen Wonltf gesteld in handen van B en W om bericht en raad 8 E n voorstel van B en W om de heerF Mynliefi Tz vergunning te geven in denIJsel te mogen baggeren langs de eigendommen der Gemeente Ter visie Aan de orde 9 De rekening dezer Gemeente over 1893 Wordt gesteld in handen eeuer commissie waarin worden benoemd de heeren Straver van Vreumingen en van der Post Aan de orde 1 De Rekeningen van de gesubsidieerdeInstellingen vsu Weldadigheid over het dienstjaar 1893 De heer Hoefhamer brengt in het midden de opmerking door den heer van der Garden in de vorige vergadering besproken en geeft daaromtrent nadere inlichtingen Worden goedgekeurd 2 De Rekeningen van de Volksgaarkeukenen het Hoffmans Gesticht over 1893 Worden goedgekeurd De Rekening en Verantwoording vanden Kassier d r Bank van Leening over hetboekjaar 1893 94 Wordt goedgekeurd Een voorstel om in cassatie te komen vanhet arrest van het Gerechtshof te bGraveuhage waarby het vonnis der Rechtbank teRotterdam in zake hat onderhoud van eengedeelte van Scbieland s Hoogen Zeedgk iabevestigd tTa eenige bespreking tusschen den voorzitter en den lieer StraVer wordt de vergadering even gesloteua Ha heropening wordt het voorstel met algemeene stemmen aangenomen 5 De benoeming van eenen Onderwijzeraan de 2e Kostelooze School Benoemd wordt de heer A M Ëoieis te Gouda met 14 stemmen Als nu was aan de orde de benoeming van een brngwitöhter aan de opbaalhrog op de Gouwe bg het Nonnewater Op voorstel van den voorzitter word besloten deze benoeming aan te houden waarop de vergaderiug wordt gesloten HoUandsche schetsen I Van Antwerpen naar Rotterdam Er is bezwaarlyk iets naargeestigers en meer alledaagsch te bedenken dan een wandeling door de Tentoonstelling te Antwerpen Deze wereldkermis is te nanwernood een slechte parodie op die van 1889 Aan don ingang een roseen goudgetinten middelkoepel a riostar van dien op het Champ de Mars maar veel leelyker en van binnen al die toestellen eetwaren en producten van allerlei aard na eens in den vorm van een pyramide dan in dien vao een geknotten kegel of wel als EiffeUtoren altgd als nabootsing van dien anderen door eerzuchtige industrieelen belust op een eindje amarantkleurig lint de Leopoldsorde De herbouw van Oud Antwerpen waarover zooveel gesproken is met zyne hellebaardiers uU den Recaissance tijd brengt op pynlyke w ze het fiasco voor den geest van de nabootsing der Bastille welke de vreemdelingen viermaal daags konden zien op de avenue Suffen Gelukkig dat er op dien geheelen mesthoop een pftrel te vinden is en dat een opmerkzamer lezing van den plattegrond u er een wonder doet ontdekken en welk een wonder Men weet te weinig dat het museum het echte Antwerpsche museum binnen de Tentoonstelling is besloten En daar vindt men de Chrisinskoppen van Van Dgck met zulk een hartbrekende uitdrukking dat zy een beiden zonden hekeerea de verschillende Krniaafnemingen van Rubens de Avondmalen en de Gelykenissen Tan Franoker en De Vos de triptieken van Gloentia Metzgs de binnenhnizen van Teniers De ichryver dezer schetsen voorkoamnde in hst bekende blad van Drumont la Lib P role vertoeft op dit oogeoblik in deze stad van waar hij ryn indrukken naar Parys Mndt Het is de heer Jules Michel een pnblioisti die als medewerker aan genoemd blad is TerbondOD en de optochten van Van Eyck en Salloert de portretten van Quellen al de heerlijkheden van de Vlaamsehe school in één woord zullen u vele uren boeien Ik behoef niet te zeggen dat de schilderijen van de Kruisiging van Van Dyck en Rubens boven alles uitblinken met een on vergel ykely ken glans Men begryptgemakkelyk tegenover die meesterstukken dat het geloof zoo levendig en zoo vurig geweest is in Vlaanderen een volk kan niet anders dan innig godsdienstig zijn met zulke verheven opvoeders Wanneer men deze schatting heeft betaald aan de Koningin der Scheldo die zich vert hoovaardigt op haar stroom en baar kant evenzeer als op de standbeelden van deze drie roemrykste zonen Petrus Paulus Rubens Antonie van Dyck en David Teniers kan men als men de opgedirkte menigte wil ontvluchten aan het Oosterstation den trein nemen naar Holland Wanneer men Antwerpen verlaat ziet men naar het Noorden groene beemden zich ontrollen eenvormig en zoover het oog reikt nu n dan doorsneden met enkele beuken esschen en populierlanen Hier en daar begint men graa te maaien en de groene korenvelden weerspiegelen reeds in hnn golvingen dien rossen gloed die als het ware de eerste tint is van bun aanstaandeb gouden glans Een baanwachteres met aen bagynen coatuum trekt de aandacht van de liefhebbers van locale kleur Nog eenige groenende vlakten en in minder dan een uur is men te Roosendaal aan de HoUandsche grens De Bataafsche diender is minder belachelyk dan zyn Belgische confrater zyn stemmiger uniform is byna elegant de kleeding van het personeel is eenvoudiger en minder onmogelyk de tolbeambtea zelven zijn meegaande en vriendelijk Men gevoelt dat men den voet zet op een grond met eene beter in evenwicht verkeerende beschaving in een minder halfslachtig land minder willekeurig dan België dat niet noodig beeft door kuorrige en luidruchtige allures zyn gebrek aail grootheid te verbergen Voorby Roosendaal duren de vlakten voort maar nog vetter en met ryker bladerdos Een wiudmolen komt zyn plaats innemen in het landschap maar het is nog maar een terreinverkenner een vooruitgeschoven pOat Op een weg kruist men een boerin met een Noordbrabantsche muta op een kanten hoofddeksel dat als een halsdoek op de schouders neerhangt en op het hoofd bevestigd met groote gouden spelden Maar weldra 7al die ryke groene bodem verdwyoen om plaats te maken voor het tweede zoo niet Voornaamste element van de macht en den voorspoed der Nederlanden Eenige minuten voor Dordrecht verandert plotseling zonder eenige watrrachuwing het tooneel De trein begint eeu yzeren brug te beryden van twee duizend meter en de verbaasde oogen aanschouwen een onmetelyken zeearm Zeven minuten lang zeeft men tusschen hemel en aarde Aan weerskanten rust de horizon op het oaafzienbare watervlak Het ia de eerste arm vam den grooten inham der Maas Men komt even aan wal om weer andere armen der Maasmouding te overschrijden Dan verschijnt het tallooze leger der legendarische windmolens die stevig vaststaande op bun breeden en buizigen grondslag alle Don Quichotte s der wereld Bchynen te tarten Men houdt stil te Dordrecht op een eiland in de Maas Groote gemeenschappelijke arbeiderswoningen langs den weg wijzen op een belangryke voorstad van werklieden Van den op zyn yzeren pyler hoog verheven trein ziet men neer op do haven waar de maften der zeilschepen de schoorsteenen der stoombooten afwisselen en zich pareu aan de bevallige wiekeu der molens Deze tooverachtige decoratie welke de ondergaande zon goed doet uitkomtjn en door alle afbeeldingen haar eigenaardige bekoring niet heeft verloren duurt tot Rotterdam dat slechts een vergroote uitgave is van Dordrecht De steeds in de lucht hftngeude spoorweg beheerscht de gansche stad Men overziet de duizend grachten en dokken der atad haar rivier en zee haven Het ia een mastbosch van allerhande grootte van den trotschen transatlantischen atoomer af tot de eenvoudige tjalk met afgeronde uiteinden en dikken buik ala op de schilderyen van Paulus Folter En boven alles uit altyd windmolens De r kdom van sommige bruin getinte en met gouden uithangborden beladen gebouwen wyst op de macht der groote kantoren Er zyn twee station dat van de Beurs en dat van de Delftsche poort Als men aan bet laatste uitstapt gaat men de heele stad door om in he centrum terug te keerea Men ziet mooie met hoornen beplante straten vol aau zienlyke woningen van kooplieden of liefhebbers baksteencn huizen met hoekige en bochtige gevels nauwer straten waarboven een electrische lamp hangt aan een beslag in den vorm van een opengewerkt gewelf koen bevestigd op de daken Maar de straat behoort Zondagsavonds in Holland aan d lieden die zich buiten vermaken aan de pretmakende zeelieden het geheel onder de goedhartige beschutting van den politieman mot atalen helm die op vadwiyk wyze waakt voor dp veiligheid der burgers Buitenlanilscb Overzicht De Fransclie Kimer zette de beraadslaging over het wetsontwerp tot bestryding van het anarchisme voort De afgevaardigde Roné Goblet trok heftig te velde tegen het ontwerp dat hij als een uitaonderingawet qualificeerde Spreker viel het kabinet aan dat de anarchie ala voorwendsel te baat neemt om onrechtvaardige wetten to doea aannemen De niewe wet verzekerde hy zal meer anarchisten kweeken dan zy er onderdrukt Spreker richtte tot alle republikeinen het verzoek de vrijheid niet te loochenen en de Kamer bezwoer hij d wet te verwerpen De minister van justitie de beer Guérin verdedigde het ontwerp op juridische gronden Hy verzocht de Kamer de voordracht aan te nemen welke door de regeering is ingediend rant het doel de veiligheid te verzekeren waaraan bet land behoefte heeft Door de openbaarheid van de debatten by de processen te verbieden zeide de minister willen wij den anarchisten een middel tot propaganda ontnemen De nieuwe wet is noodig daar het gevaar steeds grooter wordt De kamer zal ons helpen het land te verlossen van deze afschuwelyke secte De voorzitter de heer Bnrdeau bracht daarna een vooretel tot sluiting der alpemeene beschouwingen in stemming Met 253 tegen 194 stemmen werd daartoe besloten De ministyr president Dapuy verzocht de voordracht dringend te verklaren Daartoe werd besloten met 279 tegen 167 stemmen De voorzitter stelde voor over te gaan tot de artikelsgewyze behandeling wat werd aangenomen met 289 tegen 162 stemmen De conservatieve afgevaardigde Baudry d Assen stelde vow de zitting permanent te verklaren Dit werd Verworpen evenals een voorstel om avundzittingen te houden De discuaaiö werd daarop verdaagd De overheid te Barcelona heeft verzocht den staat van beleg die na de laatste aanslagen werd afgekondigd mig te mogen handhaven als wapen tegen de anarchisten Anders moesten ten minste 100 verklaarde anarchisten dadelyk uit de gevangenis ontslagen worden De nieuwe wet tegen de anarchisten in Zwitserland treedt de volgende maand iu werking Tot dusver had de Bondaregeering alleen bevoegdheid gevaarlyke vreemdelingen over de grens te zetten Anarchistische mlE daden vielen onder het strafrecht der verschillende kantons De nieuwe wet die op 6 April 1894 door den nationalen raad is goedgekeurd bevat bepalingen tegen het met misdadig doel vervaardigen verhandelen en gebruiken van ontplofbare stoffen De doodstraf is niet in de wet opgenomen Met tuchthuis traf van eenige jaren wordt djegene bedreij d welke tot anarchistische misdaden aanspoort of aanleiding geeft Een medowerker van de Figaro heeft den redacteur der Libre Parole Drumont die voor de nieuwe perswet gevlucht is te Brussel opgezocht en verhaalt at Drumont beducht is geweest voor het douane onderzoek aan de grens daar by bescheiden in ziin koffers batWffaarvan de opeubanrheid niet geweoacht zou zyn Men weet dat de Libre Parole tydenshet Panama schandaal telkens met nieuwe onthullingen te voorschyn kwam Drumont s voorraad ia volgens den acbryver nog niet uitgeput Toen hy in Sainte Pelagie was opgesloten kwamen hooggeplaatste personen hem verzoeken ben te sparen De redenen die hy daar toeu voor had bestaan uu niet meer en eerlang zal de rust van meer dan een der betrokken personen zeer waarschijnlyk verstoord worden zegt de Figaro De Italiaansche Senaat beeft thans ook zijn goedkeuring gehecht a m de wetsontwerpen welke Crispi voorstelde tot bestryding van het anarchisme Zooala men weet bepaalt een dezer wetten dat de Regeering aan erkende anarchisten een bepaalde plaats als domicilie kan aanwijzen Toen door een der senatoren de vrees werd uitgesproken dat zulk een gedwongen verblyfplaats een middelpunt van propaganda zon worden verklaarde Crispi dat de Regeering van plan i6 de gevaarlijkste anarchisten zoo ver mogelyk weg te zenden nameiyk naar de bezittingen in Afrika er was reeds een inspecteur van het departement Van Binnenlandscbe Zaken uitgezonden om te onderzoeken welke plaatsen het meest geschikt zyo tot dat doel Deze mededeeling werd met levendige toejuichingen begroet De berichten welke in de laatste dagen over de werkzaamheid van de anarchisten iu Italië verspreid zijn doen aan overdry ing denken maar zyn toch den toeataod van het land in aanmerking genomen niet onmogelyk Er zooden iu den laatsten tyd ia Italië ongeveer drie duizend anarchisten zyn gevangengenomen Te Rome zouden o a de gevangenissen propvol zyn De anarchisten zouden tevens goed georganiseerd zyn Elke vereeniging dezer lieden heeft een geheim comité dat over de aanslagen beraadslaagt en briefwisseling met buitenlandsche geestverwanten onderhoudt De brieven worden geschreven in hiëroglyphen dolken doodshoofden kronen graven enz waartoe de politie den sleutel nog niet heeft kunnen vinden Wie lid wil worden moet een oed afleggen onder plechtigheden gepaard met bet plengen van meuachenbloed Volgeni de New York Herald moet de candidaat met het mes duelleereu tegen een der ouderen die zich een licht k wets uur laat toebrengen waarop de nieuweling het bloed moet opzuigen den dood zwerende aau do burgerlui s maatschappij De uiivoerdera van aanalagan worden aangewezen 4 or bet lot en vorden by verzuim gestraft met toepassing op henzelf van de hun opgedragen daad Op Sicilië moet onlangs een vereeniging van Pugna1atori € of doorstekers zyn opgericht die allerlei voorname personen hadden uitgekozen om hen te vermoorden temy losgeld betaald werd en van wie men op grond van in beslag genomen papieren onderstelde dat zy met buitenlandsche anarchisten beulden De Minister president Crispi moet voortdurend dreigbrieven ontvangep waaraan hy meer dan vroeger beteekenis zou hecht n Vooral een bedreiging om zyn dochten te vermoorden trekt hy zich aan en zyn villa te Napels wordt met zorg bewaakt Naar de Engelache bladen melJeo bepaalt zich de inmenging van Groot Brittanië in de Koreaansche quaestie alleen hiertoe dat lord Kimherley den diplomatieken vertegenwoor digers van China en Japan met vriendeljjk raadgevingen ter zyde heeft gestaan V n een se heidsgerecht in eigenlyken zin zou dus geen sprake zyn De Japansche ge nt burggraaf Aoki die zoowel te Lond i als te Berlyn geaccrediteerd ia moet deze opvatting bevestigd en tevens medegedeeld hebben dat Japan staan bleef op bet doorzetten van de meergemelde hervormingen eu China s heerschappy over Korea niet erkende Hij voegde er by dat hetjjus voorbarig was de vreedzame bylegging van het Koreaansche geschil als verzekerd te bescliDuwen Met et oog op een en ander gaan de verschillende belanghebbende mogendheden voort haar krygsmacht in de Chineesche wateren te versterken De Amerikaansche Russische en Fransche eskaders hebben van hun regeeringen last ontvangen onmiddelgk naar Korea te stoomeo en insgelyks heeft admiraal Freraautle de commandant van bet Eugelsche eskader te Port Hamilton zyn schepen geheel uitgerust teneinde zoo noodig nmiddeiyk naar ul te kunnen vertrekken Misschien beeft genoemde admiraal daartoe nu reeds order bekomen naar aanleiding van zekere incidenten op Korea Uit Shanghai wordt nl melding gemaakt van een aanval op den Engelschen con sul generaal te Seoul door Japansche soldaten Ze sleepten den consul voort over een afstand van 50 meter en sloegen hem met gebalde vuisten De Japansche gexant heeft in antwoord op de klacht van den consul droogweg verklaard dat hy een onderzoek zou instellen Geen enkele verontschuldiging werd gemaakt geen leedwezen uitgedrukt Tenminste dit weet de Times te vertellen Is het waar dan beeft Brittaoje een prachtige gelegenheid om tuaschenbeide te komen op een manier die anders de achterdocht van andere mogendteden zou kunnen opwekken Uet Kogelache conaultaat wordt nu bewaakt door de mariniers van een in de haven liggend oorlogsschip Debs Howard Keliher en Rogers leiders der werkstakingeo in de Vereenigde Staten tegen wie een bevel van gevangenneming was uitgevaardigd zyn toen de borgtocht van 6000 dollar of 3000 volgens een ander bericht waarvoor elk hunner op vrye voeten zou worden gesteld niet betaald werd in hechtenis gezel Debs wien in de gevangenis gevraagd werd waarom hy geeuen borgtocht gesteld had antwoordde Wi willen demonstreeren en bewyzen hoe ver de haat van ons vereeuigingsleven kan gaan Wy willen aantooneu wat het lot van een slachtoffer zonder geld en invloed ie Wy wenschen niet als martelaars beschouwd te worden maar wy handhaven bet reeht om de menechen uan te sporen aan vernedering en verdrukking het hoofd te bieden Liever dan van dit recht afstand te doen zou ik voor my in deze cel willen verrotten Uit verschillende plaatsen komen weder berichten van werkstakingen en geweldplegingen Weer heeft men getracht een trein met dynamiet te vernielen gelukkig werd alleen de locomotief beschadigd In de mynen van Pratt bij Birmingham in Alabama schoten de werkatakers op de negere met wie de arbeid iu de mynen werd voortgezet In een gevecht met de politie dat volgde werden zes mannen gedood en velen gewond Posteryen en Telegrapble Met wyziging der vroegere mededeeling zal de verzending der brieven en verdere stukken naar ZuidAmerika met de booten der Pacific Steam Navigation C niet s Maandags doch Zondags om de 14 dagen per trein 7 20 m van Amsterdam plaats hebben Benoemd 1 Aug Tot brievengaarder te Voorhout T Dykhuis VerpUatsti f