Goudsche Courant, zaterdag 21 juli 1894

rVo 6400 Maandag 23 Juli J$04 33ste Jaargang I 5iT ft s iï h fiOUDSCHE tOUMfi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken si De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne paanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vatt 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendt naar plaatsruimte u i 1 mIM Inzending van Advertentiën toit 1 uur trii itHadti TANUAIITSeif f J mi ffl tl ffliïï Nieawendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TEC0N8ÜLTEEREN Woensdag en Vrijdags van 9 tot 3 ure Markt 154 Gouda GEBR TERWiNOr Waalsteenfabrikanten I n JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van fc i 26 Uillioen Steenea g l Fraaie Kleur Scherp gevormd g t Vümuviende Kwalütü Concurreerende Frasen h Qrootste Stoomwaalsteenfabriek in hj o Nederland O Vraagt PriJ en en Monsters Te Gouda b A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt 1 Aug De Herk der poetergen en telegraphieran de le kUsae G G Satan theaa gedetacheerd bj bet Hoofdbestaur uur Oadewater de kleri der poeter en en telegraphie tbd de 2e ktasee A Q l aardekooper vao Amsterdam Daar het Hoofdbeataor de adsuteot F Vf Boddé rao Oadewater naar Amiterdam Verlof rerleeud voor eea jair met inbouding Tan traktement en atiUtaiid van anciënniteit 20 Juli Aan de klerken der telegrapbie fan de 2o klaaae W Vermeulen en G Cenjjn te Amsterdam Verlenging ran verlof verleend regeni ziekte Aan de vrouwelijke klerk der panterijen en telegraphie van de 2e klasse P Happel te Amsterdam tot 15 October 1894 Overleden 2 Jali De commies der postergen van deSa klasse J Schadee te Arnhem VAOANTK DIKECTIES Telegraafkantoor te Venloo Jaarwedde f 2200 Poeten telegraafkantoor te Bt Oedeorode Jaarwedde f 1300 en vrjje woni g Ofschoon aan de ambtenaren fan de beide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich voor de directie te St Oedenrode aan te melden hebben toch ingevolge de bepHÜngeo van hel Koninklgk besluit van 21 Maart jl no 17 de telegraafambtenaren den voorrang Soliicitatiën in te dienen vóór 26 Juli 1894 Wegens vergevorderd SeUmen worden de met 0 KORTING VEBKOCBT A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 1 JULI Vor krs lOl slotkoer 1 0 s 1 101 V 102 8 781 7 9 l 7 V 7 a 28 7 V 96 987 1041 817 841 Vl 24 18 107 801 88 100 1007 86 8591 886 108 78V lOïV 809 181 90 101 101 186 100 88 30 108 lOl l 178 1S3V 104 ♦ 184 100 681 71 70 1881 10 10 mu 96 96V8 138 133 9 981 461 86 V 201 loiV 147 761 0 1081 78 40 49 11 186 II 1 7V 109 110 101 loiv 102 116 114V 118 891 108 Hmnutiii Gert Ned W S s dito dito dito 8 dito dito dito SV HoKsu Obl Ooadl 1881 88 4 TiiUl Insohrjjving 1888 8 8 Ooamia Obl ia papier 1888 5 dito in silver 1888 6 Faaioftii Oblig mat ticket 8 dito dito 3 Bssuim übl Oost 8a Serie i dilo Oaoons 1880 4 ditobijBotbs 1889 4 dito bü Uopa 1888 90 4 ditoingoud leea 1888 8 dito dito dito 1884 8 Smkii Ferpet sobuld 1 881 4 Tviuu Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening sane D Qea leeeia serie U ü iniAn Itlr Beo v obl 1898 Muioo Obl Buit Seh 1890 8 ViNiEuaLA Obl 4 onbep 1881 Ahstiedui Obligatiea 1881 SV BoniaDJill Sted leen 1888 S l Kis N Afr Hscdelsv aaud A aadsb Tab Mij Certiaoaten D iiMattsabappü dito Arab Hypotheekb paodbr 4 i Oult My der Vorstenl aand s Or Hjpotheekb paadbr 4 Nsderlaadaeha bank aaad Kad Handelmaatsofa dito N Vr k Fac Hfp b paadbr 5 Bott H potbeekb paadbr 4 TTtr Hjrpotheekb dito 4 OosTlKB Oost HoDg bank aand BvsL Hypotheekbank pandb 4Vi AJfXaiK Equtt hypoth paadb 6 Maxvr L G Fr Lien eert 6 Kil Holl U 3poorir Mij aand Hij tol Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Arrik Spm aaod 8 dito dito dito 1801 dito Ini II 9j oorwl 1887 89 A Eobl 8 ZoidIUl gpiriag A H obl 8 FoLlH Warsebau Waeaeo aand 4 Knal Gr Buis ap llij aand 6 Baltiiehe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aaad 8 Earsk Cb Ailtw Sp kap aand bLosowo Bewast Bp lli oblig B Onl Vitebsk dito oblig 6 ZaidWest dila aand 8 dito dito oblig 4 AuaiKA CeDt Fae Sp Mü obl 6 Cliio k North W pr C v aaod t ditoditoWin St Peter obl 7 Deavsr fc Blo Or Spm eert v a Illinois Oeatral obl in goud 4 Louiiv k NaskvilleCert v aaad Mexioo N Spw Mij lebj p o 6 Miss KanSH v 4 pot pref aand N Tork OaUrio k West aand dito Fenns Ohio oblig 8 Orsgon Calif le hvp in goud 8t Paul Mina fc Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Ooi le hyp O 8 OiAiLni Oao Soutb Gert v aaod TiH 0 Bdlw fc Nav le h d o O Ansterd Ossnibus My aaad Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad AmBterdam aaad 8 Bud Holtordam aand 8 BlLSII Stad ADtworpnI887 Vs Blad Brussel 1880 l s Hom Theiss Begullr Qetellscb 4 Ooanini Staatsleening 1880 8 E E Oost B Cr 1880 8 gpuui Blad Madrid 3 1888 tir NiP Bei Hjnp SpobI n 8 BnrgerlUke Stand Baeuwljk GEBOREN Johanna Wynanda Authonia ouders A J de Goej en J M van der Sprong Maria ouders A Verburg en M H Vermeulen OVERLEDEN C M Bianco 7 ra Moordrecht GEBOREN 14 Juli Adriana onder D van Roon en C C Verboog 18 Arnoldus Johannes onders G J Ham en J C M de Vos ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig en geduldig Igden tot onze diepe droefheid na voorzien te lyn van de H H Sacramenten der stervenden onze dierbare Echtgenoot Vader Behuwd Grootvader en Broeder de WelEd Heer SIMON PETRUS VAH DB KLEIN in den onderdom van 61 jaar Namens de Familie de Wed H W A J vak die KLEIN geb Vjrsohoob Oovda 18 Juli 1894 Heden overleed ten huize van Mejnj ouw N VAN OS onze geliefde Tante Mejuffrouw N VERZIJDEN vah Os in den onderdom van byiia 80 jaar Namens de Familie A TAK OS Az Gmda 20 Juli 1894 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op XHnsdag den 31 Juli 1S94 by enkele inschrgving AANBESTEDEN Het uitvoeren van Buitenverfwerken aan eenige Gemeentegebouwen en bet verwen van de Sohoolbanken der Tweede Eostelooze Sohool Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Ü r Onfeilbaax Middel TBOKN a Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GENT 1893 Gonden Medaille BÜLSWARD 1898 Beie Diploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Oeneeet onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H K van Schaik Co Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra straat 367 Ben Boog Verkrygbaar bij F H A WOLFF Drogiat Merkt Gouda Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TÜIVEttSMAGAZIJ onder Bedactie der beate Kath Letterkundigen Maandeiyks verachgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur ala Bomnna Novellen Hlatorisehe Verhalen Poëxiê AUerlei Baadaela Logogrief Mebus en en voor den zeer lagen prye van 9S CENT pet 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste mtandschrift van nli P STOKVIS WATERREUS UrroBvKB sBoscu Ooudt tlpBndnik ran L BKiKUfAN fc Zoon Van af Maandag 23 dezer s morgens FioaJt DITTERKOOFI VAN ALLE M imEmjinin Wij verkoopen zoolangf de voorraad strekt el 30 et 28 Zijden Pluche van af Zijden Fluweel 28 Zwart Patent Fluweel 62è Merveilleux prima 75 Gewerkte Zijde zeer breed 57è I Damaasé zwart geheel zijde ƒ 1 10 29 et Gekleurde Satijn van af Surah geheel Zijde alle kleuren a5 I Zwarte Gitgalons 3 4 5 6 et en hooger Git Bladgalons 22i 26 et en hooger Zwarte Tricots met Volant 1 0 5 Verder tot Spotprüzen zonder concurrentie Oj Llillüilj Entrede ux Kant Tresba nd enz Wisbmn Liffmann Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Gheoilsctie Wasscherij TAN H OPPE HEIAIER 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomeo van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 257i gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schal Wat is de baste iawiüviaa tegen Jloht Bheumatiek Leadenpijaen kortom fcl AnfcerPalB Expeller voor de ongelukkige slachtoflérs der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen ia het beroemde werk V t is nat hei tntl mm aan te wenden tegen islt AnfcBf PalBlxpBilgr Z Dr Retau s ELFDE WA lUiMG yff moat dna steeds in ieder haiogeno s g Aflfcef PaiiiJxpeBer Prija 50 oent 7 eeat an 1 2 de esoh vooibaodan hi de maeete Apotheken en bii Ad Bkihter t Oo ts Bottetdam Hollandsche uitgave met 27 afb Prja 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geefl redt jaarljks doizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND iiiJ Urt lti II m v m M m mm m i i GOUDA 21 JoH 1894 Met Terwgzing naar achterstaande advertentie betreffende de Orgelbeipeliog in de St Jaukerk maken we onze lezers attent op het vele scfaoone dat die gel enheid aan moziekliefbebberi aanbiedt Het programma luidt ftle Tolgt FneladiametFagetEsdnr Moritz Broaig Albumblatt Solo voor Dalciaan Richard Wagner A Andante Solo voor flnit nit het 4e Concert G F Hvidel 3 ToiMtack in F dor Niels W Gade 4 m Serenade Ch M Widor Allegro Ch H Rinok 5 OfiQartoire a Noêï Solo Toor Echo Trompet tf Adeate fidele Solo voor Vox humaca Alex Gailmant 6 Iste Sonate in f moU F Mendelssohn j Bartholdy m Allegro moderato e serioio i Adi fio Becit Andante d Allegro asaai vivace Of de Kermis alhier zallen geplaatst zijn denatoigende tenten Yan Lier Schouwburg Raimond de la Belle Gymnastiek Betellie Wonderkinderen Wolf de wereld ia t klein L Vink Scheepjestent G Vink Velocipede Wed Xaphlaire Hippodrome en vermoedel kPrincelli Theatre mecanique De oitslag van wed trgd B Elemmingtohgeweer vao het korpakoninkl kescberpscbuttet te Rotterdam ia als volgt Eerste prijs Vereentgiag 0e Zwyger Utrecht 239 puuteu tweede rïrüs Yereeniging Oranje Nassau sGravenhage 237 p derdepnjs Yereeniging Clandiu8 Civiliac Amsterdam 218 punten vierde pr s Yereeniging Burgerplicht c Goada 170 punten Maj A G Kramers te Gonda is benoemd tot onderw aerea te Tail Yoof de vacante betrekking van onderwyzer aaa Kfaool no 2 a GraveowegteNieuwerkerk a d IJsel jaarwedde f 600 hebben zich aangeipeld 9 solhoitanten Op de voordracht zijn geplaatst de heeren J D Kromhoat te Gonda FEVILLETOX Be laatste eener Fasulie Naar hei ïratuch 87 De twee IjjDQdgenooteD namen afsobeid in het oogeoblik toe de goedhsrtige oipier diao zy bg da vaohtpost hidden achiergelsten beBloot eeos naar da oal vMi de Buiter te gaan om hem mede te deelflo dat hij dien avond op eeo vaatje met oesters koa tekanen t ar het stond geeohreveD dat hy dien dag niet allant naar lM veD Sou gaan Terwjjl hg zijn pgp nitdoofde zag hg dokter Bertraad eren eraatig ala altj de gevangenis naderen Kgk eens aan dacht da cipier daar heb je oaMO dokter die komt de Kuiter een bezoek brengen Ik zali hem zelf naar boren brengen en tegelgk aan Het mededeelen dat bij vao avond getracteerd wordt De dokter groette den oud gediende beleefd ea toonde hem het bew s van den officier ran justitia Dat voldoende dokter Wees zoo goed mij maar te volgen Onze vriend zal wei in zgn sobilc zgn tt te zfm Ik zal u een batf uurtje alleen met hem laten 0at ia wel niet rolkomen volgens het reglement maar ik weet met wien ik te doen heb Gg soadt aiet willen dat ik mgn betrekking verloor WM maar gerost mgn vriend antwoordde de heer Bartrand Jk aai ar met nisraaod over spra P de Graaf te Nieuwkoop en V Hulst te Utrecht By veiling 18 Juli 1894 ten overstaan van Not G C Fortuyn Droogleerer te Gonda gehouden ia de Bouwmanswoning c a met daarby behoorende lamjeryea gelegen in den polder Baigeweide gem Langernigeweide ter gezamelyke grootte van 8 Heet 42 Aren 80 Centiaren in combinatie toegewezeu aan den heer J G Zaal bouwman te Langernigeweide voor 1910 By Kon bealoit zgn benoemd tot hoogheem raden van het hoogheemraadschap Rynland provincie Noorden Zmd HoUand de heeren Mr 0 Koek en K van der Torren Kzn Op Woensdag 8 Aug a a zal te Stolwijkerstois eene vereenigde vergadering worden gehouden van het PykscoUege met de Hoofdingelanden van de Krimpenerwaard In de e vergadering zal de rekening dïeustjftar 1893 94 woj den behandeld en vastgesteld Benoemd tot vertegenwoordiger voor den polder Klein Keulenvaart te Haastrecht de heer P de Lange De heer J De Jong Az Jr te Aromerstol is aangesteld tot opziahter by het omkadeu der kleine of Krimpensche zaag en daar by komende werken Mej A Sijtama te Haastrecht is benoemd tot onderwyzeres aan de Zondagsschool van den Protestantenbond aldaar Dank zy de Onderlinge verzekeringmaat ichappy tegen de geldelyke gevolgen van ongelukken te s Gravenhage c wordt het lijden der ongelukkige weduwe van J C Hoogendoorn te Oudewater die kortelings haren miiu op zoo jammeriyke wyze heeft verloren nog eenigszins verzacht door haar atoffelyken nood te verlichten aangezien genoemde vereenigiug haar gistermorgen heeft uitgekeerd de som vau i 1200 zynde bet bedrag van 600 werkdagen of 2 jaar gerekend op f 2 per dag Gisteren werd by den landbouwer J C Uitdenbogerd te Bleiswyk mond en klauwzeer geconstateerd lk ken dat ge mg aUeen gelaten hebt en tal van personen ik in de eerste plaats ijn u dankbaar voor aw vriendelijkheid Iedereen stelt bela jg in den gevaageno zelfa de recbterlgke ambtenaren Ba zolfs de vreemdehngen verklaarde de oipier Ue dokter aoheen Dist te letten op dezen uitroep waarvan de beteekenis hem ontsnapte en hg roigde den bewaarder Deze gewapend met oen groeten boa sleutels bracht hem op de derde verdieping Toor een zware deur die met veel lawaai geopend werd De Ruiter gezeten op een krakje voor een taM van ruw hout las een boek dat hem gezonden was door den dokter Hg sprong op en Hep op don vnend toe die hem trouw gebleren was in bet ongeluk rMga beite jongen seide de cipier gik heb twee goede t dingen voor je In de eerste plaats mag je bezoeken ontvangen en het bewijs daarran ia dat mgnheer je komt opzoeken Ik zal hem met je opsluiten dan kunt ge ongestoord met elkander spreken Verder tal je honderd oesters ontvanKeu n uit de canttne zal ik er een goede tlesoh bg doen xDen wgn sla ik niet af antwoordde de Buiter m r wat de oesters betreft wil ik gaarne eerst weten wie ze mg i endt Twee heeren die orer u hebben booten spreken en n een genoegen willen doen Twae heeren die bet kasteel bezochten ffMaar zg kennen mg toch nietP ffik ken er een van Aan boord van de Magenta heb ik onder hem gediend toen hg nog adelborst wis Tbaos li bij luitenant ecrsts klasse Het ia iemand uit deze provincie en heet £ raae MÏfaheer JBlnae 1 O disa heb ik vroeger wsl Woensdag jl had de jeugdige werkman C van Egk werkzaam op de papierfabriek van den heer A v Lange te Waddiniveen bet ongeluk met zyae vingers tussoheu de rolleu der pletmachiue te geraken Door een toeval uit duizenden geraakte de riem van een der wielen uit zgu verband waardoor de machine onmiddelyk stil stond Daardoor had de jongeling het behoud van zgn hand te danken Met een viertal gekneusde vingera kwam hy vry In verband met de voorgenomen reorganisatie vaa het teekenonderwys te Schoonhoven zyn door het bestuur der Nyverheidavereenigiug voor gouden zilversmeden pogjugen in het werk gesteld om voor het teekenonderwgs Ryksaabaidie te verkrygen Tengevolge van deve aanvraag werd de gemeente bezocht door den heer W B G Molkenboer directeur der Ryksnormaalschool voor teekenonderwyzers te Amsterdam By van D te Polsbroek kreeg men jl Woensdag een eigenaardig klaverblad te zien vier kalles onafsoheidetyk aan mftkaar verbonden en toch alle vier levend ter wereld gekomen De verbintenis echter hoe innig ook was geen gelukkige de klemtjes niet in staat 3 h vryelyk te bewegen kouden geen voedsel tot zich nemen en gingen dan ook heel gauw den w van veel jong katteuvleesch op en het water in H M de Kouingio Regentes heeft haarparticnlieren secretarie jhr De Ranitz tevensbenoemd tot kamerheer van H M deKoningin D Aan het ministerie ran binneolandache zaken ia men yverig bezig met het ontwerpen van eene nieuwe kieswet de bouwstoffen daarvoor worden bijeenverzameld van de gemeentebesturen en komen in hoofdzaak hierop neer dat men wenscht te ontvangen opgaaf a van het aantal kiezera voor de Tweede Kamer op 1 Mei jl vau 23 en 24 jarigeu ouderdom b van het getal personen dit jaar wegens bedeehug van de kiezerslijst weggelatec c het minimum belastbaar inkomen lu de plaatselyke directe belasting en d de mmimum aanslag in die belasting en casu quo het getal aaugüslagenen voor niet meer dan f 1 of f 0 50 N Gr Ot € Volgens een particulier telegram hier te lande ontvangen is op Atjeh Woensdag gesneuveld kapitein F J Auken van de infanterie le Tnchtvoerde ontmoet i i ï herinnert ztab mgner dus P Neen dat geloof ik niet daarover heeft bij tenminste met gesproken Maar ge zijt uit Bretague evenals bij en borsodion beo je soldaat geweest Het is voldoende dunkt me dat hjj medeleden heeft met ou Je zoudt ongelijk hebben zgn geschenk af te wgzen Ëo nu gieg de oipier roort zgn horloge uit den zak halend nheb je rgf en twintig minuten om de zaken le bespreken met dan dokter die mij wel aal Terontschuldigen hem niet meer tgd te geven Dit gezegd hebbende vertrok de bewaker de deur achter zich sluitende Hg schoof de grendels er ran buiten voor De heer Bertraad liet hem rertrekken zonder nadere inlichtingen te vragen omtrent den anderen bezoeker vDe beer Ërzee is familie van freulo Bartan prevelde de Buit r t Is een volle neef zeide da dokter ik wist met dat hij zich te Dinan bevond ffik dacht dat hg in Gbina zat H 18 teruggekeerd Kort g leden heb ik hem ontmoet bg mevrouw van Uaasweerd ffHabt ge baar ook gezien P riep de Buiter Zeker ik heb haar teruggezien in baar woning te Parga Dat was de eerste maal sedert ag je in de woning van je moeder wai komen opzoeken ééa uur Toor de arrestatie ff£n beeft zg u over mg gesproken P ffZeer weinig Wg waren met alleen En ala ik op de gedachte waa gekomen haar ts herionerea aan het bezoak dat zg je gebracht heeft op den dag van de begnUenis van baar echtgenoot geloof ik dat hier te lande gedetacheerd hg het Indische Gisteren ia de gevezen bargemdeater d r gtk raeente Eogelen by s Herfogenboaeh die door het gerechtshof aldaar tot 18 maanden oelsivaf IS veroordeeld naar de gevangenis te Breda overgebracht ten einde zyne atraf aldaar te ondoi aan Lampier de moordenaar vwi 8 roawen ta Marolleput is gisteren stevig geboeid en onder geleide van twee ryksvetdwachteri raa s Gra venhage naar de strafgevangenis te Leaawarden overgebracht ten einde zyoe misdaad met levenslange gevangenisstraf te boeten Woensdagavond ls te GroaingeU aangekomen mr Jorosiav Barta nit Praag Deze heer is doofstom en van Praag per velocipede naat Groningen gekomen Hg heeft plan op dese wijze geheel Europa door te reizen Aan den Miniater van BinnaoUndielifrzakaR is een adres gezonden door 63 höófdi6n van openbare scholen te Rotterdam ondertMcdnd die daarin hun bezwaren oiibrengen tegen het advies dat de heer J C Fabius inspectenr van bet lager onderw ie Rotterdam aan den gemeenteraad van Middelburg gaf over de wenachelgkheid om aan hoofden Ook ran talrgk bevolkt scholen een eigen klasse té geveu In vrij krasse bewoordingen laten adressanten 7ich uit over den onverdienden blaam door den heer Fabins daardoor opeengeheelen kring van ambtenaren geworpen die noodwendig voeren moat tot een rai ider goede verstandhouding tuaschen hoogere en lagere ambtenaren en ten slotte spreken zg den wensch uit dat door den minister middelen ni n gevonden worden tegen do gevolgen en de herhaliog van derge yke adviezen De vorige week vervoegde zich op het raad huis te Ginneken een paartje om te troawen Aangezien de stukken niet in orde waren kon daar echter niets van komen Gisteren kwamen bruid en bruidegom vergezeld van familieleden terug doch daar de aanstaande huisvader niet bg machte was da kosten te betalen moest het paar andermaal ongebnwd vertrekken Nadat op het nuurktplein de loo pende kwestie eeaigen tgd besproken waa werd besloten de volgende week voor den derden keer terug komen üi MmU ik haar oen groeten ondienst zou gedaan hebben Ik heb den sehijn aangenomen alsof ik vergeten was dat zij langen tijd met u in den tnin gesproken had ffZg moet u eeuwig dankbaar zga nuts gsssjgd te bobben rrlk geloof tgaaroe en sal ook vnder niets zeggen Maar daarom zou ik toch gaarne de waarheid kennen en van jou hoop ik haar te boeren Dat ia de reden mgner komst ffKergens anders omP vroeg De Baiter Ik dacht dat ge mij een weinig genegen waart of ten minile medelgdan met mg hadtP gin vergistte je niet Ën het bewijs daarvoor ia dat ik gezwegec heb ovar bet gehaimzinoig OUUwf boud met mevrouw Van Hansweerd Ik zal zwjjgea tot het einde en mgn getuigenis voor de reohtba k zal geheel ten jouwen gunste zijn Alleen veriang ik dat je oieta voor mij verbergt Ala je sehuldig beat beken het mg dan zooals je i aan je biechtvader zoudt bekennen Niemand zal t weten daarop geef ik je m n woord vau eer Ik zwear u plechtig dat ik t iiiat ben die dengeneraal vermoord hoen Ala fk t was zou ik t a zeggen tfOoed ik geloof je Beantwoord mi thana met dezelfde opreohtbeid een aodsre vraag die ik zal doen yBen je de mii oaar gsifeest vso auvnaw Vaa Hanaweerd P Nooit r ff Je was took verliefd op haar Spreek t maar met t en want ik ben er zeker van t Zou noodeloos zgn het te ontkennen Ik heb goede oogaft jin t hoofd en ik heb geüen