Goudsche Courant, maandag 23 juli 1894

7 St 8 S6 9 C 7 S8 8 48 7 A u 7 4 8 69 0 7 8S a 06 6 e oi S IO 18 t l il t 6 6 M 85 uit de andere rgders mfcakten dat zg weg kwamen Onder een uitbundig enthousiasme wint Lehr in 2 32 2e Roderwald 2 33 3e Opel 2 33 Lehr wordt op de schouders van verschillende rgders rondgedragen Van alle zgden werden de Hollanders aangeraden te protesteereo doch geen van beiden wilde dit doen Lehr is dus door een toeval eigenaar geworden van den beker De ontvangst die den Hollanders van het baanbestuar en de Leipzlger Bicycle Clubc ten deel viel was allerhartelgkst Elders in het blad lezen wg echter t Wien Neerlandsch bloed schgnt men te I eipzig niet te kennen Volgens de Kamp c heeft Eden dan nu Lehr die slechts twee malen eens in Engeland en eens in Dtitschland en telkens in abnormale omstandigheden geslagen was in eeueu zuiveren kamp overwonnen De peusioneering van jbr De Ranitz gaf der radactie van de Haagsche courant aanleiding het volgende te achrgven Terwgl wg zegt zij hulde brengen aan H M die in deze zaak eene inderdaad eerbiedwaardige zelfverloochening betoonde daar zg de macht had gehad om te big ren weigeren en aan den heer De Ranitz die zguen w nsoh ondergeiwhikt maakte aar de belangen der andere op bevordering wachtende officieren verheugen we ons nochthans over dezen afloop Niet omdat t op zichzelf een gewichtig feit zon zgn geweest als er eens een majoor meer op de ranglgst had gestaan die misschien door langdurige afwezigheid uit de gelederen ongeschikt was voor den actieven krggsdienst Want wg wenschen ons geen oordeel aan te matigen over de militaire bekwaamheden van genoemden heer en we vertrouwen bovendien dat die kwestie voor ons land slechts eene theoretische beteekenis zal behouden Maar om bet beginsel Om bet begiosel nl dat niemand in naam rgksambtenaar in actieven dienst hetzg burgerlgken of militairen kan zgn en tegelgk eene particaliere betrekking bg H M of iemand andera bekleeden Dat beginsel toch zal nn met dit pensioneeringsbesluit als beslist en algemeen aangenomen zgn te besohonwen Want als er ooit aanleiding had bestaan om er mede te schipperen dan was t natuurlgk in dit geval nu men daardoor zonder noOf menswaardig praotisch bezwaar aangenaam had kunnen zgn aan H M Nu dit niet is geschied en het beginsel der onvereenigbaarheid zelfs dooi zet werd tegenover Hr Ms particnlieren secretaris nu is er dos in t vervolg geen mogelgkhaid om in andere dergelijke gevallen anders te beslissen nu is t voortaan een feit dat elke ambtenaar die in soortgelgk geval verkeert in Actieven dienst terug moQt als hg in aanmerking wensclit te komen voor de bevordering in zgnen ambtenaarsrang Officier of iets anders kamerlid ofopeeuige andere wgze tijdelgk buiten effectieven dienst zal ieder dus van nu af als het oogenblik voor promotie nadert hebben te kiezen of to deeleu óf bg zgn dienstvak terngkeeren om van zgne broikbaarbeid voor hoogeren rang bigken öf zich laten passeeren Dat beginsel is nu aangenomen verheugt ons want het is het juiste Maar zoo men dit dan nu ook niet neerleggen in een algemeene wet bv van origeveer dezen inhoud ïElke rgksambtenaar in burgerlgken of militairen dienst die hett lidmaatschap van een der beide Kanlers of me on vergunning eene tgdelgke betrekking buiten zgn dienstvak aanneemt wordt met stilstand van zgne aanspraken op bevordering op nonactiviteit aesteld onder genot van de helft zgner j ürwedde Na vier jaren onafgebroken wegens bovenbedoelde redenen op non activilait te zgn ge te doen en dat Directe Spoorwegverbinding met GülüA ZomerdWJ 894 95 Aangevaogeo 1 Met TUd van Greeowlcli 19 18 40 10 4S 10 5 ll Oi u oa 11 16 11 16 7 80 li 8 ll OS 10 KOTTiBDAM 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 6 7 47 18 08 1 40 8 16 S 49 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDA H ge 5 48 7 80 7 48 9 88 9 4610 1 11 8818 16 1 88 2 16 8 45 8 434 16 4 4 6 17 7 8 06 9 8 10 10 8 18 lO OS 10 11 i 07 7 46 OODDA DEM HAAS li ll 1S 1 1 01 1 17 3 9 8 55 4 46 6 87 6 69 7 181 18 4 67 111 18 6 1 1 84 6 08 g i l S O Sl r 11 11 I 1 88 6 S0 8 86 10 10 11 87 li 41 18 611 48 1 67 8 56 4 86 6 86 6 56 41 7 43 10 1611 88 11 48 8 0 1 D A UTBÏOHT 6 S6 8 10 7 66 8 0 8 81 10 19 10 65 18 4 8 88 51 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 8811 09 i 87 6 87 7 69 10 7 11 17 45 S U 6 04 6 46 6 86 8 07 8 66 10 31 9 87 11 06 11 18 9 49 10 18 1 44 4 48 f 1 49 10 30 1 58 6 10 S 8 04 10 41 0 6 098 18 9 68 10 1 10 68 18 0818 46 0 8 46 3 16 4 U 4 48 6 0 6 47 7 4 8 86 10 10 le 8 U T R E O H T G ODD Utrmht 38 7 50 9 68 11 84 18 0 18 60 8 56 3 10 8 69 4 48 S 8 00 8 6010 84 Woerden 6 58 8 11 10 16 18 34 4 IB 0 1110 61 Oudow ter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 B 19 Good 7 80 8 82 9 84 10 87 18 0618 66 1 28 3 87 8 604 37 5 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTEBDAHSOuDi ABrtrrdra 0 8 8 i 9 40 11 10 11 87 40 4 10 10 7 8 1 41 Alutenl lLWp 6 50 8 16 9 66 ll 6 11 48 6 4 4 86 7 0 XO 0S 1M 0 Ï M IM 1M MO 1 1 I M Ml ILN 9 68 8 Ö8S 8S 8 60 i iï 6 81 5 8 88 9 11 10 58 11 10 10 61 11 46 1 80 O O D D A A H8TEXDAM 10 0 10 66 1 11 61 4 47 5 83 10 6 18 1 1 8 4 6 46 6 11 10 11 84 U8 8 H 8 O 7 46 9 49 9 6 lO U 11 18 ll H Vftii de tvrefi nummers op den wielerwedtr d te hKpüg wurua de heerea Eden en Udemitker deelgenomen hebben geeft de ♦ Kampioene bet volgende teralag Zondagochtend mooi weer Tegen half 4 begonnen de raeee Toen we aan de baan kwamen warun alle rangen reeds goed bezet Jammer dat het mooie weer van s ochtends zich in een atortbaitje had veranderd zoodat de baan hoewel de regen spoedig ophield nog nat was gednrende het r den der eerste heats Precies half 4 werd begonnen met I Niederrad Haoptlahren 5000 M Preiss 300 150 en 75 Mark In de eerste afdeeling kwamen uit Lehr Schulze Qartemaan Stöps Rademaker en Sohnberi Ie Lehr 8 08V 2e Rademaker 8 08Vi 3e Sohubert S OSVj 4e Stoas Toen Rademaker zag dat zyn plaats rerzektrd was wilde hy zich niet verder vermoeien 2e Afdeeling Jaap Sden Roderwald AU breoht Hofminn Opel Ie Hofmann 9 43V i 2e Roderwald 9 44 3e Opel 9 44 i 4e Kden 9 44VJ Bg bet a j n wilde niemand de leiding nemen allen stelden zich achter Jaap die met een begrafenisgangetje voorreed Na een paar ronden begon het hem te vervelen en werd de pace veel beter Bg het ingaan der laatste bocht scbgnt Jaap haar niet te kannen nemen waardoor hg naar boven vliegt hij verliest daardoor zgne positie ea weet nog net als 3 aan te komen loodat hg in den final mee mag rgden In de beslissing reden das mee Jaap Kden Bademaker Lehr Hofmann Roderwald Opel Schubert en Stoss Lehr neemt dadelgk de leiding Jaap en Rademaker zitten tasschen de andere rgders in echter weet Eademaker met taktiek en moeite Jaap eene goede positie te bezorgen Hg werkt net zoo lang tot hg hem achter Lehr gezet beeft Daüom bnlde aan Rademaker die zonder aan eigen voordeelen te denken zgn vriend zoo voorthielpl Bg het luiden der bet zetten allen aan en bg het nitgaan der voorlaatste booht begint de spurt Jaap neemt na de bocht prachtig doch is nog vier Op het rechte eind schiet hg met eene kolossale spurt naar voren en komt eerste aan Lehr met 4 meter slaande Toen Lehr zag dat hg geslagen was ging hg even voor de streep opzitten Rademaker die in de bocht vlak achter Eden was werd bg het ingaau van hei rechte eind door 2 der rgders gewoon ingesloten en kon dus niet altrgden Jammer genoeg hg wss Beker tweede geweest Tgd Eden 9 37 2e Lehr 9 38 3e Boderwald 9 38 g Onder groot gejaioh van het publiek werd Lehr door Eden geslagen Na Eden gefeliciteerd te hebben diende Lehr een protest in hg beweerde dat Ëdeo hem gehinderd had doch naderhand trok hg het wgselgk in Rademaker noch Roderwald die door Lehr gecoupeerd wss protesteerden IL Grosses Niederradfahren 1609 M om den beker ter waarde van 500 Mark die 2 maal achter elkaar of 3 maal in het geheel moet gewonnen worden Winner in 1893 A Lehr Preise 150 100 en 60 M Tn de Ie afdeeling rgden mee Roderwald Qartemann Radtrmaker Eden Ie Jaap Eden 3 04V 2e Roderwald S 04 Eademaker 3 05 Jaap loopt weer prachtig weg In de tweede afdeeling komen ait Lehr Hoffmann Stöss Sohubert Opel Ie Opel 2 47 2e Lehr 2 47V 3e Hofmann 3 47V Lehr achtte zgne tegenstanders te gering en werd nog even geklopt door Opel De beslissing werd gereden door Eden Lehr Rademaker Roderwald Hofmann en Opel Volgens beweren van Roderwald Ra d aker eu Eden was deze mgl een knoeirace In de laatste ronde waren Opel Lehr Roderwald en Hofman op eene rg vooraan Eden met Rademaker achter zich zat daarachter half tusschen Lehr en Roderwald Het voorlaatste rwhte eind ingaande schiet Hofmann tusschen Lehr en Eden toupeert daardoor Eden en Rademaker en wanneer deze twee niet onmiddellgk gestopt hadden was het ongeluk niet te vooralen geweest Beiden vlogen de booht end Hootdnokt XiMwailurk J Kottardui Botteidra 0 pdl Moordnekt a 11 01 11 10 Ooud 7 80 8 40 0 9 8710 40 Z T M 7 48 8 6 B1 KI 7 47 Z lMir 7 68 01 N d L d l Oi 11 Vaoib 8 07 9 18 G nd Oudew 6 60 64 Wowdes 6 69 7 03 8 18 Utnckt 18 7 88 S 88 8 41 ll 9 10 40 Wp 7 69 Oi 8 14 SlMltl Ooad Amttatdun Wj H 6 11 9 18 9 89 10 07 weest wordt hij in actieven dienst herplaatst of als hg dit niet verlangt op pensioen gesteld Qeen bevordering geschiedt dan nadat een ambtenaar tenminste gedurende het voorafge gane jaar in werkelgken dienst is geweeste Ons doukt met eene dergelijke bepaling overeenkomende met wat reeds bg de marine geldt 7 onden leger justitie en andere takken van 8taat iiei it zgn gebaat Art 84 van het dienstreglemeut van onze spoorwegen bepaalt zooals meu in elke coupé kan lezen Het is aan een ieder terbodenj buiten het geval van gegrond vermoeden voor gevaar hetzg voor den trein hetzy voor de zich daarin bevindende personen Van de boven t in het artikel vermelde toestellen gebruik te maken Reizigers die dit verbod overtreden worden nit den trein verwgdord onverminderd de straf op de overtreding gesteld Een inzender in de Haarl Ct beeft een aantal bedenkingen geopperd die voor het reizend publiek niet zonder belang zgn Hg teekent o a het volgende aan Gegrond vermoeden van gevaar De reiziger opgesloten in het compartiment bemerkt zaken van de nomale orde der dingen afwgkend zonder dat hg daarvoor oorzaak weet Hg trekt aan bet toestel en geeft reden van zgn rembesluit Wie verwgdert den passagier uit den trein De hoofdconducteur Deze zal beslissen of er gegrond vermoeden van gevaar was En indien hg in zijne mi esteit vermeent dat dit vermoeden subjectief bg dea reiziger wel te verstaan ongegrond was moet hg verwgderen En nu geeft de schrgver o a dit voorbeeld Een tamelgk bejaard Kamerlid had met politieke doeleinden in een vergadering zich min gunstig uitgelaten over de studeerende jongelingschap Van een Kamerzitting thuiskeerende heeft hg het voor hem zeer twgfelachtige genot te reizen uitsluitend met eenige vertegenwoordigers van de door bem aangevallen meoBChenklasse Eeu van hen kende den EdelHoogmogenden Heer en het gevolg was dat de heeren de bank waar hg zich had nedergevleid in een deinende beweging brachten zoo heftig dat a mans tanden klapperden Hoe hg ook ging verritteUf de vier hoeken waren door de heeren bezet zoodat de deining bleef voortduren Mocht hg aan de rem trekken De zaak dateert sinds vele tientallen jaren en behoort dus tot het d meiü der historie Naar de bedoeling zeer zeker antwoordt schrgver naar de woorden geenszins de redactie van het artikel ïs z i zoo onbeholpen mogelgk Immers het artikel geeft recht van gebruik van het remtoestel waar ctaartoe geen enkele aanleiding bestaat en verbiedt het daar waar de passagier daaraan de meest mogelgke behoefte kan hebben De laatste consequentie toonde ik boven aan he eerste kan zich telkens voordoen Wanneer om een voorbeeld uit vele te kiezen een reiziger weteude dat men passeert een gevaarlgk gedeelte van de spoorbaan bv een in herstel begrepen brug waarover de trein zich voorzichtig beweegt meeneode iets ongewoons in den voortgang te bespeuren het toestel laat werken is dat volstrekt onnoodig daar het treinpersOneel of nog liever bet spoorwegpersoneel voldoende en veel beter dan de paassgiers toezicht houdt Toch is op dat moment subjectief aanwezig gegrond vermoeden van gevaar en voor den trein en voor de zich daarin bevindende personen Voorbeelden om de gebreken van het artikel in beide richtingen toe te lichten komen dageIgka voor Genoeg om aan te toonen dat het criterium voor rechtmatig gebruik van het remtoestel onjuist is gesteld 6 6 e 08 10 17 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 14 8 6 1S S8 l Ot 1 1 1 1 l 8 6 4 4 10 1 44 O O V D A 11 80 18 J0 1 46 1 66 8 0 S OS 8 16 Voorb 5 54 N dL d6 6 Z Ztgw 08 Bl Kr 14 Z M 6 19 enuda 6 807 5 Men zou het artikel kunnen reli eeren het is aan een ieder verboden tenzg hg daarvoor gegronde reden kan aaotoonen enz of iets dergelgks Ten slotte toont de ichrgTeK aan dat hei artikel ook voor de spoorwegdireotiën zelf gevaarlijk is Vooreerst de moeilgkheid om dezen draconischen maatr el uit den trein verwgderen toe te passen als meerdere pasflagiert in het compartiment zgn en niet zeggen wie het toestel heeft gebruikt en Ook den strgd met het verbod overal goed zichtbaar asnge bracht om langs de spoorbaan te loopen strafbaar volgens het bekende art 463 strafrecht Maar bovendien de rechter kan in laatste instantie de ïverwgderingt wel eens niet rechtmatig vinden en de spoor wegdirectie zou dan de schade moeten dragen die de verwgderde had geleden De grootste klok der wereld is die van het stadhuis te Philadelphia welke kort geleden onthold ia Haar wgzerplaat die een middelIgn van tien meter heeft wordt eleciriaoh verlicht zoodat men de klok ook s avonds van alle punten der stad zien kan De minautwgzer is vier de arenwijzer twee en een halve meter lang Het gevaarte weegt niet minder dan 25 000 kilo Eiken dag wordt het opgewonden door middel van een stoommachine in den kelder van den toren geplaatst Een klok zoo groot als eeu huis en die door stoom wordt opgewonden mag wel fin de siècle heeten Op de benrs te Kopenhagen wekte deur dagen het bericht dat er teKopeuhagen eea nieuwe suikerfabriek zou worden opgericht groote sensatie Reeds is de grond daarroor aangekocht De fabriek zal voornamelgk di soorten soiker fabriceeren die tot nu toe uithet bnitejalaod werden aangevoerd Ook vo r den landbouw zal deze onderneming grooL boteekenis hebben daar er door de fabriek groote hoe veelheden beetwortels zullen gebruikt worden Een bekend hypnotisenr gaf verleden Zaterdag te Breda eene seance in Concordia waarbg zeer verrassende uitkomsten werden verkregen met eenige personen nit het publiek o a twee sergeanten Na afloop daarvan beweerden laatstgenoemden dat zg zich maar voor de aardigheid zoo badden gebonden en dat zij volstrekt geen bgzondere invloeden hadden ondervonden Maandagavond was voor de tweede maal een talrgk publiek uitgelokt door het succes der eerste voorstelling opgekomen Dicma l scheen echter geen enkele proef te willen gelukken Een deel van het publiek was daarover zicht baar ontstemd en gaf dit door gefluit nogal hoorbaar te kennen n glen Jhr Mr P J Bosch van Drakestetn Commissaris der Koningin in NoordBrabant heeft aan de gemeente sHertogen bosch gelegateerd 1 f 1000 om de renten van dit kapitaal telken jai te bezigen tot het begeven ven een beurs aan een leerling der stadsambachtsschool 2 f 10 000 met last om die gelden tebezigen tot het maken van een fontein die tot sieraad strekkende van de stad kostelooseen door den Gemeenteraad te bepalen hoeveelheid water aan de ingezetenen dagelpsverstrekt en teveus door haar beeldhouwwerkherinnert aan wgten zijn eohtgenoote en debeide kinderen tweelingen die op zeitienjarigen loeftgd door den dood aan hem ontruktwerden iPr N Br Ct t ProfflMor HyrtI de beroemde Oostenrgkschê geneeskSndige die dezer dageu overleed had een voorliefde voor de Nederlandscfae schoenenindustrie Hg liet zoo verhaalt een zgner vrienden altgd in Nederland zgn laarzen maken Daar alleen zoo verklaarde hg als anatoom verstaat men de kunst van maatnemen De beroemde ontleedkundige heeft zgn ver 7 1tf 11 10 t S 40 47 64 10 01 10 10 U O 11 10 7 07 7 17 7 14 7 1 7 87 11 10 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 6 81 6 61 M 10 0 7 0 7 U 7 80 7 7 31 9 61 10 41 0 i mogen d t op f 300 000 gewhat wordt Termaakt un het weuhaia te Moedling bg Weenen Men icbrijA aan bet Utr Dbl In het adrei vaarin de klerken bij postergen en telegrafie om lotsTerbetering vragen wordt gezegd dat ban door de reorganisatie van 1891 lUle nitzicht op bevordering ontnomen eu de weg afgesneden is om door het deen van examen een hoogeren rang te bereiken Tot toelichting dient dat by die reorganisatie door overgangsbepalingen aan bet personeel in de lagere rangen gelegenheid gegeven was om asn examens voor hoogeren rang deel te nemen Uit den aard der zaak nemen echter alle overgangs maatregelen eenmaal een einde en zg die öf aan deze exsmene geen deel hebben genomen of wel daarbg niet geelaagd zgn of later tot klerk zgn aangesteld hebben geweten dat de de hoogeren rangen niet meer voor hen bereikbaar waren Daarvan eene grief te maken aan de administratie is onbillijk De aangevoerde grief betreft waarschgnlgk hoofdzakelijk den dienst der telegrafie De examens voor hoogeren rangen bg dezen iak vau dienst hebben opgehonden en in de toekomst hondt de telegrafie ook op een af onderlgk dienstvak te zgn Het personeel en de rangen van commies der telegrafie is thans nog voldoende komt er later gebrek aan personeel dan zal er door het uitschrgven van een snrnnmerairs examen gelegenheid worden gegeven om commies bjj de postergen en telegiafie te worden maar op geen andere wgze dan langs den weg van onbezoldigd surnumerair zal men meer tot dien lang kunnen komen en ook zullen et geen commiezen meer voor de afzonderlgke diensten postergen of telegrafie worden aangesteld Te Geldermalsea wordt sinds veertien dagen vermist een jongmeuscb T genaamd Alle onderzoek om iels van zgn spoor te ontdekken is tot doBver tevergeeis geweest Men vreest dat hem een ongeluk is overkomen Melding makende van de tegenspraak der N R Ct € op de geruchten over de zg plannen van het Ministerie zegt het Vad t Het entrefiletje maakt intusschen wel eeu eenigszins komischen indruk Het is alaof het zeggen wil gelooft toch niets van allerlei praatjes dat het Ministerie met eenig werk van beteekenjf bezig zou zgn heusch de heeren voeren niets uit buiten het zoeken naar den beroemden verbazend breeden grondslag natunrlgkl De tgden liggen ver achter ons dat eenbrief geadresseerd aan Boerhave in Europa c terechtkwam De Leidenaars werden aan ditverhaal herinnerd toen zg dezer dagen onderde onbestelbare brieven er een vermeld vondenaan dr A Bredins te Berlgm Zonder ineenige vergelghiug tusschen adressanten tetreden mag lam veilig beweren dat de postadministratie van vóór 150 jaar er meer eer instelde zooveel mogelyk eiken brief aan zgnadres te doen geraken dau de Leidsohe vanheden Vad Uit Amsterdam meldt men Beens heelt gisterenmorgen weder een zgner open Incbtvoorstellingen gegeven die in den laatsten tgd zoo zeer de aandacht trekken De vertooning had ditmaal plaats in de Vinkerstraat tevens het toooeel der handeling eene verkoop bij executie wegens belastingschuld Het parterre werd tegen het aangekondigde nar gevuld met drommen toescboniters de huisstoepen bleken uitstekend als baignoirs dienst te knnnen doen en in de openingen der loges op de eerste twee en derde galerg trokken de bevallige vormen der daves in morgentoilet zeer de aandacht Reeds voor de verschgning dar hoofdpersonen den deurwaarder en zgne helpers was de belangstelling in het doan eu lateu van den directeur regisseur Reene z6ó groot dat herhaaldelgk een der bezoekers van de bovenste galerg in het parterre dreigde te zoUen storten Tegen 11 nnr nam het blgeindend drama in ééa bedrgf een aanvang het had eeu zeer geregeld verloop De hoofdpersonen kweten zich op verdienstelgke wgze van hnnuen plicht eu Reens had zgne Bujetttu en zwggenden zoo goed geïnstrueerd dat in weinig tgds een geheele bierhuis inventaris met billard tafels eu stoelen inclnis voor de som van 16 centen in andere handen en daan weder in die der oorspronkelgken eigenUTs overging Onder geestdriftige toejoichingen van het publiek werd het veroverde huisraad van bet ooneel weggedragen een enkele maal slechts werd de vertooning geatoord door een grapnennukker op de eerste galerg die voor het biljard een tientje bood maar dit bod niet Tolhitld eu verdween Te balf twaalf reeds kon het publiek tevreden ea voldaan huiswaarts keereu Dal een bnrgemeesttr voor het Bgk eeu geit publiek verkoopt is voorzeker geen alleiMgMhamL Gisteren heeft dit echter te Eozendaal plaats gehad Den 28sten van Hooimaand werd aldaar eene jonge geit per spoor nit België aangevoerd Daar de invoer vau Belgisch vee ten strengste verboden is mocht het beestje niet verder eu ook de Belgische douanen weigerden bet dier terng te nemen zoodat men wel verplicht was het dier op stal te brengen Na een briefwisseling van drie weken is de quaestie thans opgelost Daartoe van rijkswege gemachtigd en nadat de gemeentesecretaris de verkoopsvoorwaarden had voorgelezen is gisteren het geitje door den borgemeester van Rozendaal op de Vischmarkt aldaar publiek verkocht Eenige ingezetenen zagen er een grap in en boden tot ƒ 5 25 hetgeen bg de talrgk opgekomen nieuwsgierigen den lachlust niet weinig opwekte Een paartje dat te Veendam naar bet gemeentehuis optrok om zich door hv men s banden voor gansch het leven te lateu omstrengelen had op dien tocht veel bekgks En vreemd was dit niet Want de tronwkoets bood slechts plaats voor één der gelieven Daartoe moest n 1 het kleine wagentje dienst doen waarin de bruid die helaas het gebruik barer beenen mist gewoon is zich voort te bewegen en de bruidegom liep er achter om den lieven last voort te schniven De jeugd ruim vertegenwoordigd strooide bloemen in massa over dezen zonderlingen stoet nit Met het oog op het bezoek onzer beide Vorstinnen aan Middelburg te brengen heeft alleen de Lange Delft de voornaamste straat aldaar f 20 000 bgeengebracht Menigeen verdient er weer een aardig broodje door De Rotterdamsche Rechtbank heeft de uitgevers van het Rott Nieuwsblad oDe Nederlander c eu De Wachtere allen vrggesproken van het inbreuk maken op het auteursrecht van de firma D van Sgn Zn daar het volghns de rechtbank niet wettig bewezen is dat door deze bladen de predikordeu uit de Kerkbode € waren overgenomen Ondank is s werelds loon 1 Door het Beneden Verlaat te Veendam moest een schip geschat worden IJverig en vaardig hanteerde des schippers knecht zgn haak tot eensklaps dit onmisbaar atribuut vau zgn beroep tot he l andere diensten geroepen werd Ben jongen Was in het water gevallen De haak werd nu toegestoken en met behulp daarvan was de drenkeling spoedig op bet droge Ook de moeder was toegeschoten maar de ontstelde vrouw wae zóó veraltereerd € zoozeer haar tranemontauen kwgt dat ze de goede diensten van knecht en haak geheel over t hoofd zag eu zelfs meende dat de haak dienst had moeten doen om haar jongen kopje ouder te halen En toen nu de knecht het hart in zgn Igf had om aan wal te komen toen werd hg op een ferm pak ransel getracteerd De Daily Graphic t bevat een reproductie vau een plaat van het Weekblad de Amsterdammer voorstellende hoe Elzas en Lotharingen den Doitschen Keizer verzoeken bnar ook te laten gaan evenals de Fraosche officiereu die wegens spionneering tot veatiugstraf waren veroordeeld Het Engelsche blad wgdt d arbg eenige waardeerende woorden aan de wgze waarop dit onderwerp voorgesteld is Een paar dagen vóór het vertrek nit Hilversum van den gewezen commissaris van politie J W Tninenhurg liet deze door den makelaar I Cohen ten overstaan vau den notaris P C Lasonder zgn geheele inboedel publiek verknopen De heer J P van Vngt had zin in eene party van ongeveer 100 diverse boeken in 2 nummers en gaf aan den knecht van I Cohen last die beide nummers te koopen Deze kocht ze voor 1 50 en 1 70 Toen nu do heer Vau Vngt de boeken in ontvangst wilde nemen kou hg ze niet krggen daar de makelaar Cohen tegen eene belooning van 50 cents het bewgs van betaling van den notaris uit handen vau zgn knecht had zien te krggen die gewillig daaraan voldeed uiet wetende dat hg daarmede iets kwaads deed Deze handelwgze gaf nu den heer Van Vngt aanleiding de knecht F V genaamd te dagvaarden eu eene schadevergoeding van f 20 ifi eischen Ter terechtzitting bekende genoemde F V volmondig zoodanig te hebbeu gehandeld niet wetende dat daar daar kwaad in stak eu ook niet vermoedende dat zyn patroon de Makelaar I Cohen hem iets zou laten doen wat onwettig was De kantonrechter heeft den eisch aan den eischer toegewezen die echter verzocht dit niet op den gedaagden te xecuteereu daar gebleken is dat deze geheel ter goeder trouw en in zgne onnoozelheid had gehandeld De mab Mr Oohen had intosachea de boeken aan ean aader inwoner van Hilvemim overgedaan IN GEZONDEN MijtOuer de Redacteur Naar aanleiding van een advertentie in het fDaghlad van Gouda geplaatst ala zcu ondergeteekende ontslagen zyn als depötbouder der Qoudsohe Broodfabriek verzoekt hy ü beleefdeliik een plaatsje in uw veel gelezen blad als verdediging voor hem daar by niet door de Directie der Goudsche Broodfabriek ie ontslagen maar gevoelde zich gedwongen won hg at zgn klanten niet verliezen omtrent de vele klachten die hg telkens moest aan hoeren door dat het brood der fabriek in de laatste tyd veel te vvenschen o rlaat en na verscheidene malen tegen het Betuur der fabriek er over geklaagd te hebben en er niet aan gestoord werd was hg wel verplicht zichzelve als depóthonder te ontslaan Mgnheer de Red U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte J L LEEFLANG Baitetilandsch Overzicht De behandeling van do wet tot bestryding der anarchistische woelingen werd in de Fransche Kamer voortgezet Den vorigen dag hadden de socialisten blgk gegeven bij deze wet hnn obstrurtionisme te willen toonen door over elk voorstel hooidelgke stemming aan te vragen en daardoor onnoodig den loop der zaak te vertragen Dit bewezen zy ook door het groote aantal amendementen dat zy indienden en handhaafden ondanks den tegenstand der regeering en niettegenstaande zg de zekerheid hadden dat de meerderheid die amendementen zou verwerpen De zitting droeg een zeer woelig karakter De socialistische afgevaardigde Jules Guesde hield een langdurige redevoering tot verdediging van zgn tegenvoorstel om de perawetten van 1881 en 1893 af te schaffen die volgens hem de dyuamiet aanslagen hadden doen toenemen De houding der centrumpartg beweerde hg had de anarchie in het leven geroepen Het socialisme vervolgde Guesde heeft altgd de anarchie bestreden zelfs toen zg nog niet bestond Sinds zeven jaar heeft het sosialisme den stryd tegeu de anarchie aangebonden terwgl de bonrgeoisie slechts toekeek en het socialisme met da anarchisten liet vechten Per slot von rekening zyn anarchisten agenten van de bourgeoisie c protest van het centrum Om zgn beweringen te staven las spreker uit een boek van Andrienx gewezen prefect van politie zinsneden voor die hy als zoovele bekentenissen beschouwde Ten slotte wendde spreker zich dreigend tot de leden van het centrum Gg kunt gevangen zetten en doporteeren zooveel gy wilt in 1898 zullen de socialistische kiezers drie mitlioen stemmen uitbrengen Deze voorspelling werd door de socialisten met een oorverdooveud applaus begroet De republikeinsche afgevaardigde Descbanel las daarn i uit een boek van Guesde waarin de sociale revolutie door slle middelen wordt aerbeerlgkt eenige brokstukken voor om aan te toonen dat er geen onderscheid is tusschen de theorieën van Gneede en die van de anarchisten Deze verklaring werd ontvangen met een hevig protest van de zgde der socialisten terwyi het centrum nitbnndig appiaudissserde Na bestrgding vau verschillende zgden werd het tegenvoorstel van Guesde verwotpen met 394 tegen 82 stemmen De republikeinsche afgevaardigde Dumas onttvikkelde een ander tegenvoorstel met het doel de anarchistische misdrgven aan de rechtspraak der jury onderworpen te lateu Dit tegenvoorstel werd door den minister president Dnpuy eu den rapporteur der commissie Lasserre bestreden en met 298 tegen 238 stemmen verworpen tie socialist Viviani stelde als amendement voor de overtredingen bg deze wet voorzien aan het oordeel der jury eener correctioneele rechtbank te onderwerpen Dit voorstel werd met 340 tegen 149 stemmen verworpen Het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft alle 633 amendementen die de Senaat in bet tarief wetsontwerp gemaakt had verworpen en de commissie nit beide Kamers zal nn moeten pogen vuur en water f verzoenen Het scbgnt een grooter verschil zelfs dan tusschen de beide Fransche Kamers in t begin van verleden jaar hg haar langdurigen strgd over de begrooting President Cleveland heeft in een brief aan den voorsteller van het ontwerp den afgevaardigde Wilson de democratische partg bezworen de belofte bg de stembus gedaan na te komen Opmerkelgk is dat de president zich verklaart tegen het ontwerp voor eene inkomstenbelasting een maatregel die zeer onrechtvaardig zon werken gelgk kort geleden werd aangetoond Het hnis van Afgevaardigden heeft een tohoose gele nheid recht te doen Het on derzoek naar bet geknoei met de anikntrïst heeft alleen den ongelnkkigen senator Mo Pberson getroffen maar ieder weet dat er veel meer geknoeid is en hardop noemt men de namen van Senaatsleden die zonder de onthullingen niet voor het ontwerp zonden gestemd hebben Zoo heeft het Hnis van AfgevaMdigden dat door de openbare meening gesteund wordt het in zijne macht de aanneming van eene werkelgke tariefhervorming door te drgven De werkstaking in de V S met haai nasleep van misdaden zal zeker ten gevolge hebben dat het leger der V S wordt uitgebreid De opperbevelhebber heeft de vermeerdering van het bondsleger met eenige duizenden mannen onvermijdelgk genoemd De jongste werkstaking heeft bewezen dat men in Amerika wel wat te veel vertrouwen stelt in de gewapende macht der atzonderlgke Staten Men verwacht dat het Congrea tegen eene versterking van het leger geen bezwe zat maken In een wetenschappelgk blad de Revue Scientifique komt een artikel voor over de zwavclinduatrie op Sicilië Men weet dat een groot deel van de bevolking in die ngverbeid haar bestaan heeft zg t ook een jammerlp bestaan en dat de legeering er op oit ii om een eind te maken aan de vele ongerechtigr beden die er zich bg voordoen aan den schreienden toestand vooral van de gewone arbeiders De wgze waarop ze dit doen zal is echler nog niet hekend en na lezing van bovenbedoeld artikel hegrgpt men hoe velen het onmogelgk achten om ingrgpende verbeteringen tot stand te brengen Sicilië is het zwavelland bg uitnemendt beid er zijn ongeveer 818 mgnen waarvai tegenwoordig in 581 gewerkt wordt Het aantal personen dat bg deze industrie betrokken is wordt ongeveer op 50 000 gesteld De uitvoer van zwavel in de laatste helft dezer eeuw belangrgk toegekomen verminderde de laatste jaren aanzienlgk Voor een deel kan dit worden toegeachreveu aan het vermin derde gebruik van zuivere zwavel daar tegenwoordig het gebruik van een zwavel verbin ding het pyriet sterk toeneemt Maar aan den anderen kant eu misschien wel in de voornaamste plaats is dit verval te wgten aan de slechte verkeerde en daardoor dure exploitatie Reeds de manier waarop de mgnen worden beheerd maakt het onmogelgk de hoogooodiga verbeteringen aan te brengen De eigenaara bemoeien zich byna geen van allen met ban mgnen Zg verhuren die voor den tgd van 4 9 tot zelfs 18 jaar aan eenig tgabellotos die daarvoor gemiddeld 20 pCt van do op brengst moet betalen Maar met dit zeker aauzienlgke bedrag ia hg nog niet van zgn verplichtingen af Hg moot verder geheel en al voor het onderhoud der mgn zorgen ladders laten aanbrengen enz zoodat de eigenaar geen cent risico loopt Bovendien laat deze den gabelloto die dikwgls gedwongen is geld op te nemen tegen hoogeu intereet coutroleeren door agenten die of met den gabelloto onder één hoedje spelen óf hem door hem tot allerlei reparaties te dwingen in een oogenblik ten onder brengen Geen wonder dus dat de gabelloto geld noch lust heeft om verbeteringen aan te brengen waardoor de exploitatie nog zeer onbeholpen geschiedt Het gebruik van machines op Sicilië is dan ook een bgna ongekende weelde Alles geschiedt er met handenarbeid Het loshakken der zwavel doen de mgnwerkers en de wgze van werken is geheel en al overgelaten aan het oordeel van de werkbazen Die losgemaakte blokken worden naar boven gevoerd meerendeels langs ladders door jongens I van ongeveer 12 en mannen van 60 jaar en hooger die de blokken in manden op hnn rug naar boven dragen soms vrachten Van 1 X KG en meer Het loon van deze werklieden is in de letterlijke beteekenis van het woord een minimumloon en grove mishandehngeu vooral van het jongere werkvolk komen zeer dikwgls voor De kindereu worden vaak voor een jaar of langer van hnn ouders gehuurd en dan halen de bazen er van wat ze kannen Uitgeteerd en uitgemergeld als de knapen zgn moet het volgens beschrgviugen van ooggetuigen ontzettend zgn ze dag in dag nit te zien afbeulen tot ze er soms bg neervallen Tusschen Zweden en Noorwegen is de onde strgd over het consnlaatwezen weder nitgebarsten Het noorsche Storthing besloot met 63 tegen 48 stemmen de gemeenschappelgke diplomatieke vertegenwoordiging te bigven voor lief nemen mits het gezantschap te Weenen worde afgeschaft wat de minis r prssident Stang echter onuitvoerbaar verklaarde voor gemeenschappelgke consuls werden de gelden slechts voor het loopend jaarc toegestaan wgl van 10 Januari 95 af hetzweedache en het noorsche consulaatwezen behooren gescheiden te zgn Rechterzgde eu gematigden stemden met de Regeariog tegen maar de Linkerzgde maakte de meerderheid nit murinPin i