Goudsche Courant, dinsdag 24 juli 1894

No 6410 Dinsdag 24 Juli J804 33ste Jaargang m mm fnmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst ytm 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raiddb De Ondergeteekende bericht dat het zooguustijf bekende UNS EXTRA STODT aan de Brouwerij gebotteld ook bij hem verkrijgbaar is Aanberelend Caté Restaurant het Schaakbobb KLEIWEG E 97 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOE m SCHRIJFBOEEEN en verdere zijn steeds in voorraad bij Burgerlek St nd OEBOREN 19 Jali Geertje oaders T B lk en A E Hoathoff 20 Cornelis Anton oaden J H Donnai eu A Ut de Ksdder 21 Jdbinnes ouden J Lekkeikerk en E C den Hug OVERIiSDÏlII 18 Juli 8 P van der Klejn 61 j 19 N n Os wed J Verijdel 79 j ONDBETBOÜWD 20 Jnli W l JaersTeld 80 j en M T Hewtetbori 26 j J li Slootweg 35 j en L Zanditra te Hage 34 j A M D Theeingh 21 j ea M Beebeen 20 j Uaaatreolit GEBOREN Margsretha ouders J Eompeer en J StraTer OVEKLEDBN G A Vergeer 18 w Q Kemp 15 m ONDEETROüWD G Dekker te Suelrewiard en A L Hoffland C ran Dam n L ran Vliet Zerenhuiien GEBOREN Oerrit onden G ran Belden en A Figgeri Wcgeni v rgevorderd Seizoen worden de met HO KOBTISG YMBKOCBT L m OS At £ 73 73 Ifeurs van Amsterdam so JULI Vor kr alotkoen ov 101 luav 102 7 V a 29 wu V lot 1Ï 84V 141 38 107 M A 88 lOO s Vs 100 86 8B V 818 10 78 10Ï 809 1 198 my 88 108 189 9 V 62 80 108 101 178 183 l i V 49V ISBf 4 V 100 V mif 70V B 188 io 7 iü 88 99 100 188 188 9 98 4B 49 88 0 l JO 18 101 79 110 1081 40 49 11 186 197 107 106 110 101 101 loa 118 114V 114 89 108 Nmnum Oert Kad W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S HoXMl Obl Ooudl 1881 88 4 Itaui iMohrgring 1882 81 tOoenim Obl ie papier iS09 5 dito In dlrer 1888 5 FeitmiL OUlg met ticket 8 dito dito 8 KlUUID UblOort U Serie 8 diio Oeeoni 1810 4 ditobjjBothi 1889 4 dito bü Hope issa eo i ditoioKOud leeo 188S 6 dito dito dito 1884 i itkxn Ferpet nbuld 1881 4 Touui Oepr Gonr leen 1800 4 se leening Mrie D Oeo leening wrie C ZmBAn aiP Bm r obl Itn i Ifaiioo Obl Buil Seb 18 0 8 VnntuiU Obl 4 onbep 1881 AwnXDXH Obligetien 1881 a i BonUMa Sled leen 1889 8 KiD N kb HindeUr iind Anndab T b Mj Cartmoaten PeuHoataohappi dito Arob Hrpolbeekb paodbr 4 Oiilt H f dar Vorateul aaod l Or Hypotbeekb pakdbr 4 Kederianoaohe bank aand Nod Haudelmaataob dito N W k Pao Hyp b paodbr S BoU Hjrpolbeekb pandbr 4 Utr Hjrpotbaekb dilb 4 OoaTWO Ooit Hong bank aand BüsL Hypolbeekbaok pandb 4Vi AHEtUKi Bouit hjpotb pandb 6 Itaxw L 6 Pr Lien oerl 6 Nn Holl IJ Spoorw HiJ aand Hij tot Gipl r St Spir aand Ned Ind opoorvegm aand Ned Zuid Amk Spm aaod 8 dito dito dilol891 dito B lTlLa Sjioorirl 1887 8 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 FoUlf Waraohau Weeoen B nd 4 Buil Sr Bua Spw Mij aand i Balliaebe dito aand ïaitova dito aand 6 i nraag Dombr dito aand 5 lirak Ok Axoir 8p kap aaod 6 liOfowo Seiraal Sp Mi oblig fi Orel Tilebek dilo oblIg 6 ZaidWsat dito aand 5 dito dilo oblig 4 Aiinm Cent Pao Sp Uï obl Chic fc North W pr O r aand dito dito Win Sb Peter obl 7 Denver Ie Bio Gr Spm eert r a Illiooia Central obl io good 4 Louiar k NaabvilleGerl T aand Hexioo N Bpv Mij lehyp o 8 Miaa Kanaaa r 4 pol pref aand N York Ontario k Weal aand dito Peona Ohio oblig O Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn fc Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 0 dilo dilo Lino Col le hyp 0 S CilliDA Can South Cert T asnd Tn 0 Ballw fc Nar le h d e O Amalerd OmUibua My aaod Botterd TramwegMaata aand NiD Stad Amalerdam aand 8 Slad Boltenlam aand 8 Bueil Stad Antirerpenl887 i i Slad Brunei 1888 i i Hone Thriai Begullr Oeiellaoh 4 OowiNR Blaataleening 1880 5 K E Ooal B Cr 1880 9 Sruin Slad Madrid 8 1888 Tar Nn Bes Hyp SpobI oert 9 Oonda Snelpendruk ran A Beinkhan fc ZoOK ADVERTENTIfiy Heden overieed na een langdarig en gedaldig Igden tot onze diepe droefheid na roorzien te zyn van de H H Sacramenten der aterrenden onze dierbare Ëch enoot Vader Behuwd Grootvader en Broeder de WelËd Heer SIMON PETRUS TAH DER KLEIN in den onderdom van 61 jaar Namens de Familie de Wed H W k J tan dir KLEIN geb VflRacRooB Oouda 18 Juli 1894 Voor de Tele bewgzen Tan deelneming onderTonden bjj het OTerlijden van onze geliefde Moeder Behnwd en Grootmoeder Mejnffrouw de Wed K WfiIJMAN geboren vax DKH Noot betuigen w onzen hartelgken dank Uii aller naam J DB JONG Gouda 21 Juli 1894 St JANSKERK ORGELBGSPEUNG DOOR den Heer J H B Spaanderman op DINSDAG 24 JULI 1894 des namiddags 2 unr V Programma s a 10 Ct rens dienende als toegangabewgs rerkrggbaar bg de Boekhandelaars J rAH BENTCU ZOON en bg den Koster Brouwerij en IJsfaljriek P TE XDELFT A VAUBEECKEL ZOOK HOOFDAOSST voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Weatharen B 159 Peperstraat E II Weda M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres ran Nienwe parapluien en reparatie Uitslaan Tan ROKKEN EN LUIERS EEN ZINDELIJKE DIEJ STBODË gevraaga TURFMARKT 65 Ter opleiding in een BDRGERKOPflEHOIS te Gravmhage wordt Toorloopig tegen kost inrroning en eene kleine rergoeding gevraagd jBirrrrn iaai i tnsschen 14 eu 16 jarigen leeftgd Ter bekoming ran inlichtingen wende men zich tot den Uitgerer dezer Conrant GEVRAAGD tegen Augustu een Halfwas of Leerlingf boren de 16 jaar P G bjj J A BLOM Gouda Wst i lawiijrüi taggn jioht Bieomatiek lendenpjnen kortom l er PainExpBllBr Wat t uun BSO ieweodeii tegen alt Onlier Pain Expeller Ygt Bwet dos steeds m ledor huisgezm S Anker Pain Expeller hoQden J 60 oenl 76 eent ea f 1 26 de üesoh Tooriiuilen in de miasie Apofhekeo en bii T Ad Biohtar t Co ta Botteriam Te Gonda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON Apotheker Markt EEN rrg goed kunnende Scheren om rerder in het Kapperêvak te worden opgeleid Fr br onder No 2330 aan het Bnreaa dezer Conrant BIJ U J DE GEAAP Hooge Gouwe Onfeilbaar Middel TEOBN Influenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Uonlg Extract Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWABD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Cliicago Samengesteld uit de meest heilzame besiunddeelen is aangenaam ran smaak maagrerstorkend eu zacht pnrgatief Oeneest onmlddelUjk Kindereu nemen het gaarne ip Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE ia het beste middel der wereld H K vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIG BLO ËM mm m Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Firma J WELTEE WIJDSTBAAT A 42 Orthopaedische Gorsetten eii MECMTHOVDEBS Katoenen Blouses van af 75 ct LINNEN TOFFEN en ZIJDEN HEISKOKKEN K0V8EN en BANDSCUOMSMUt in alle soorten PARAPLUIES EN EN TOUT CAS roor Heeren Dames eu Kin deren Met Zgde Sanslle en Gloria stof Zie de prgzen in de Uitstalkas Bepareeren en Overtrekken J 3ILEIN Lange Tiendeweg D 61 Groote OPRUIMING ran BEDDEN en DEKEITS zoowel VEEREN als KAPOKBEDDEN zwaar gevold ran f 20 roor den spotprgs ran f 11 met toebehooren i de FINALE ÜITFEBKOOP MJ I S KEISEB Korte TiMdeffegD 88 TANOAItVSBlf l J W IS iS w Nieuweodijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TECONSOLTEEREN Woensdags Ti Vrijdags nn 9 tot 3 uren Markt 154 Oouda GEBR TERWINDT Waalsteenfabrlkanteo JAAHLIJK8CHE PRODUCTIE ran C 26 Uillioen Steenen g Ife Fraaie Kleur Scherp gerormd S Uitmuntende Kwaliteit ty Concurreerende Prijzen h Grootste Stoomwaalsteenfabriek in t j Nederland qj LANGE TIENDEWEG D 60 Vraagt Prinsen en Monsters i BINNENLAND GOUDA 23 Joli 1894 Bg de heeren die verleden jaar uitmaakten de Commiule voor de feestelgke Yienug van den verjaardag van H M de Koningin bestaat het Tooruemen aangezien geeue andere personen daartoe het initiatief namen om ook dit jaar het Nationale feest eenif ins feestel k te doen herdenken Medewerking hiertoe is zeer gewensoht De adtelboraten 2e klaiae G D Jalins en J F F de Koning Munting z a uit de 2e naar de le afdeeliog overgegaan De heer J F van Zutpheu alhier is geshugd by het examen der Ned Toonkau8te naaTBVereeniging met algemeene stemmen voor piano lager ouderwije Bg de Zaterdag te Rotlierdam plaats gehad hebbende keuring van hengsten verdo a voor hengsten niet ouder dan 1 a jaar vallende onder 3 b van het reglement aanhoudingsbijdragen groot 50 to ekend aan de hhr J H van der Toeren te Zevenhuizen met een zwarten hengst en G Oudgk te Waddingsveen met den rosheugst Roland Zaterdï 1 1 kwam te Oudewater met de stoomboot Estafette van Utrecht een passa gier die w us ziekte niet van boord kon komen Van de boot gedragen werd hem t was een scharensliipet een onderkomen verschaft Liter is de man in zooverre her itetd dat hy zgn vak weer langs de straat kon aitoefenen De heer G van der Lee te Oude ati r gaf Dinsdag 11 aan het werkvolk van zyne tonwslagerg een prettigen d wegens ondertronw van K uen zoon den heer C van der Lee Voorzien van Neerland s driokleor maaktende feestvierenden met hunne vrouwen in vrool kestemming een paar malen een wandeling doorenkele straten Zeer voldaan keerden ze s avondslaat hoiawaarts Zelden zeker geschiedde de vervulling eener onderw zers betrekking zoo spoedig als te Hazerswoode ditmaal plaats vond De heer G W Ditmar te Delft die ia de raadsvergadering van 13 Juli tot oaderwgzer aan de openb school dorp benoemd is werd met FEVILLETOIM De laatste eener Familie Naar h i Fransch 88 glk ontkea t niet Goadt Heb jè hear gelegd dat je haar beminde P ffKoec Zg heeft t geraden Dan is i took die je last gegeven beoft deo generaal te doodea ËB ik heb u gezegd dat ik hem niet vermoord heb irAla jig t niet beat dan is t een ander n j tnoet weten wie Als ik t witt zoo ik t z ggeD é n t ook slechts om mij xelveo te redden Maar ik weet t niet en mevroaw Vao Hanaweerd weet i evenmin ffWat wilde zij dan van je hebben toen zg bij je geweest ia F En wat verlangde jü van baar toen je haar vertocht een gesprek onder vier oogen met baar te hebben Ik geloof toch niet dat t waa om haar een liefdesverklaring te doeo Erken dus dat er een geheim tusaohea u beiden bestaat De Raiiei boog het hoofd ea antwoordde niet KoQuan ging de dokter voort nwees openhartig Je hebt een geheim ontdekt dat zij je is komen ameeken om te verzwegen rik heb t haar beloofd ceide de hoaohwaehter liohaelven geweld aandoende vHa ik had t du wel geraden Ea heeft die deze benoeming per telograaf in kennis gesteld telegrafeerde Zaterdag 14 Joli de benoeming aan te nemen ea trad Maandagmorgen 16 Jali in functie Een zeer tragische liefdeshistorie is dezer dagen in den Haag afgespeeld zegt de N Haarl Ct Een oppassend jongeling was verloofd met de dochter van een vleeschouwer die in betrekking was Voor weinige dogen werd dit meieje wegens oneerlyke handelingen zegt men ontslagen en de jonge man die zelf van onbesproken levenswandel zich niet kou heenzetten over de gedachte dat er een smet zou kleven op de eer van z n aanstaande vronw verbrak zijn engagement Daarop heeft het meisje zich vergiftigd t werd nog wel ontdekt voor het te laat scheen maar er was geen redding meer mogelyk Woensdag overleed het meisje En wat het droevigst isvau t geval de moeder van het slachtoffer die reeds vroeger een aanval van waanzin had is door de gebeortenis opnieuw in een staat vaö krankzinnigheid vervallen die weinig hoop geeft op herstel Uit het onderzoek door het elasaicaal bestuur van Dordrecht ingesteld in zake de diacooie quaestie te Klaaswaal bl kt dat reeds sedert eenige Jaren in de administratie vooral in die van 1891 schromelijke verwarring heerscht dat niet alt d aanteekening werd gehouden van hetgeen bedeeld werd en de r ke ning soms een batig slot aanwees terwijl er feiteiyk een tekort was onbetaalde rekeningen als betaald werden geboekt enz dat door den kerkeraad was besloten om aan die verwarring een einde te maken en het daardoor ontstane tekort geraamd op pi ra f 580 percentsgew ze over de verschillende posten van bedeeling om te alnan en alzoo de rekening van 1893 sluitend te maken dat laatste in gemeen overleg met de heeren Van Drongelen en Murray dat op verzoek van den kerkeraad aan den hoer Murray door dezen daaraan is gevolg gegeven en wet zóo dat de c fers der bedeeling in geld op de oorspronkel ke rekening over 1893 door den afgetreden diaken J van der Waal gedaan zyn verhoogd met bovengenoemd bedrag en deze rekening toen aan den kerkeraad en den consulent is voorgelegd en geteekend dat daardoor na rechterl k onderzoek is gebleken dat opzettelyk is gebraik gemaakt van een vervalscht stuk hetwelk is een officieele kerkelijke akte welke moet dienen tot eenig bewgsmiddel van gehouden beheer en tot decbargeering van den adminislreerenden diaken minnaar den echtgenoot vermoord F f Neen Ik ben zeker van het tegendeel Hoe kan je daaromtrent zekerheid hebben ffHy was dood voor den heer Van Hansweerd Hq was t dus niet vNoem mij dien minnaar ifik heb gezworen to zullen swg j a en ik verbreek mijn eed met Wat komt de naam van dien man er bovendien op aan F AU hij leefde en ik rry waa zou ik trachten hem er toe te dwingen met mij te vechten want ik haat hem Maar ik heb bem niet aan de kaak geateld voor zijn dood en alt eerbied voor den naam van mqn generaal zal ik merrouw van Hansweerd niet onteeren door te vertellen dat zij haar echtgenoot bedroog De dokter stelde zijn vragen met zeer ves beleid maar verzuimde een pont aan te roeren dat een geheel andere richting gegeven zou hebben aan dit verhoor Het kwam niet in hem op dat die minnaar de heer van Triohtvoorde kon zijn die oaar de Ruiter geloofde dood was eu zich toch in uitmuntenden welstand bevond De naam van Triohtvoorde noemde hg geen enkele maal De dokter bewonderde do ridderlijke edelmoedigheid van den bosobwaobter die zijn woord hield dat hij eenmaal aan oen vrouw gegeven had HÜ tw feMe niet langer aan zijn onschuld en achtte t onnoodig nog langer by hem aan te dnngen Wel wilde hij hem nog een goeden raad geren ffMijn beate jongen aeide hy t epyt me dat je zoo koppig bent en mij nioi volkomen inlicht maar kwalyk nemen kan ik t je niet Een vrouw hoe schuldig zg ook moge zyn bIyftaltÖd een vrouw en bovendien is sg waarvan hier sprake u de saster Op grond van dit een en ander zyn W VM der Wilt A Gravendeel A Boer J van der Waal en K van Rooa vervallen verklaard VM de bevoegdheid tot het uitoeteoen van kefkeiyke rechten en het aanvaarden van kerkeiyke bsdieningen voor onbepaalden tgd Het handels informatiebureau van Van der Gr en Go te Rotterdam en te Amsterdam hééft een handeiskaart van Nederland uügegev n die de aandacht verdient van atte handelaren en neringdoenden Alle plaatsen voorkomende op de groote topographischa kaart van het Ministerie van Oorlog zyn er op vermeld en daar alle bjjzaken die voor het hoofddoel een handeiskaart niet direct van nat zgn er op zgn weggelaten is de katuil zeer daidelgk te noemen Bovendien is er nog eeo alphebetisch register bygevoegd dat het opzoeken der plaatsen gemakkelijk maakt en tevens aanwijzingen geeft over en in welke plaatsen bankinformatiè n kunnen worden aangevraagd door middel van bovengenoemd handelsinformatiebureau Een aangeschoten Dnitscher te Heilevoetsli s ging om zgncn roes uit te slapen voorover liggen op zyoen stoel met het hoofdop de tafel Een paar uur later werd hg indi3 boudinft ood geT0 4 li Hjj iy 4ilijkbaar gestikt Bij de behandeling der zaak t en Van Deth voor de rechtbank te Middelburg deelde de ambtenaar van het O M mede dat hg den 14 Juli nit Antwerpen een brief van bekl ontving waarin deze kennis gaf dat hg wegens zaken oaar Amerika moest vertrekken en verzocht de behandeling der oudefhavige zaak drie maanden nit te stellen De ambtenaar beeft aan bekl geschreven dat aan zgn verzoek niet kon voldaan worden De rechtbank weet dat wanneer bekl aan het parket zoodanig verzoek doen dit in den regel wordt ingewilligd maar hier meende de ambtenaar het verzoek te moeten afwgzen vooral omdat het niet vaststond dat bekl gestelden langen termgn zou terug zgn en de behandeling der zaak er onder lijden kan Bovendien heeft de bekl gelegenheid wanneer de rechtbank hem veroordeelt waaraan spreker niet twgfelt daarvan in hooger beroep te ko Te Gorinchem is aangehouden en gevankelgk naar de gevangenis te Dordrecht overgebracht zekere Van der Koppel een oude bekende der politie en pas enkele dagen uit de gevangenis on freule Ehze Die ik eerbiedig en zegen Nooit zal ik rergeton hoe goed zy roor myne moeder geweest is Haar goedheid beeft zich nog verder uitgestrekt dan je vermoedt Sedert acht dagen is het jonge meisje by jo moeder gann inwonen om beter over haar te kunnen waken Ën bovendien is zy teruggekomen om middelen te vinden ter nwer verdediging Zy verzamelt de getuigenlaaen die je gunstig zyn en zat bij de terechtzitting tegenwoordig ego Maar ik moet weten boe je je zult boudaa op de zittiag en wat ê aan don voorzittei zult antwoorden als bg vraagt of je schuldig bent Ik hoep dat de jury gunstig voor jo geitemd zal zgn moardeschgn is tegen je Op welk stelsel berust je rsrdedigingP ffik heb geeu stelae Daaraan beeft men geen behoefte als men onaohuldig ia vJe dwaalt mg n jongen dat ia een noodlottige vergissing 1 Ala je jo er by bepaalt om t i onikennea loop je groot geraar reroordeeld te worden ffik onderwerp mij aan Gods wil ik zal geen hstiga uitvluchten bedenken Eenvoudig weg zal ik rerklaren dat zy die mg beschuldigen liegen of zich bedriegen Nu dat ia van later zorg zeide de dokter daarover zal je adrokaat wel sproken Freule Ëlize wilde iemand nit Parye ontbieden maar wy hebben een zaer kandig man te Sint Bneuc geronden die zich met je zaak zal belasten Hy komt eeratdaaga hier en zal je wel aan hst verstand brengen wnt je ta doen hebt In de eerste dagen der volgende week zal meo jg waarachynlyk overbrengen naar Sint Brieuc Ik ben gereed Voor ik vertrek sou t mjj eehtez NÉMM te Breda ontsli en Thans is tegen hem j n ooverlual opgemaakt ter zake van het toeëigenen van een met een ezel beapannoa wi en waarop een partg aardappelen en groenten De directie der stoomboot saataohappg Do Vereenigingc te Hoorn dia allee io het wtrk stelt om de fruitverzending naar Eag asd Schotland en Amsterdam coo goed mogelgk te doen sl en is den I4den Juli bagonaen s morgens te 8 uur eene postduif lot telaUn die een uur later bg den cai oor de Igit brengt der t verzenden vraehten mat opgave voor Londen en Hall Dinsdag 17 Jali behoefde de postduif door de heldere lucht slechts een kwartier voor hare tm Naar men weet heeft de president der rechtbank te Roermond in de Archief qawiiie in kort geding beslist dat de wagens met de archiefatukken in een schuur moesten gebracht worden totdat over de hoofdzaak zal zgn beslist De regeering heeft met die aitspraok geen genoegen genomen De Sgksarchivaris heeft appel aangeteekend en den 24en van deze maand zal het Hof ta Dan Bosch altoos uo maar over den voorloopigen maatregel Qltsprulc hebben te doen Gisteren heell da Raad te Roermond vergaderdf om behalve ofer reelamas tegen do hondenbelasting te beslissen over een voorstel tot machtiging van den bargemeester om zich in hooger beroep te verdedigen t dan eiscb ingesteld door den Rgks rohivaris en over een ontwerp besInit tot verzet t en het wegvoeren van de archieven Waarachgnlgk bad dit laatste ontwerp zgn ontstaan te danken aan het Koninkigk besluit vaarbg een vong besluit van den Raad tot over een jaar is geschorst Er zal dan een tweede Eoninkiyk besluit moeten volgen t Is te hopen dat er een beetje spoed met de heele zaak gemaakt worde opdat niet onder al die beshssingen en besluiten over on weer hel archief het in de schnur te kwaad krgge Zoowel het gevaar voor bederf als de mogeIgkheid van brand eischen een beslechting binnen korten tgd Bg de tiend verpachting van baron Van Goltstein te Den Hont bg Ooeterhont N B is het nog al ramoerig toegegaan de meeste deden geen bod zoodat slechts enkele aan de verpachting deelnamen Bg een landboawer aldaar die zich verleden jaar aan een strafbaar feit ten opzichte van de verpachting schuldig maakte en die thans eenigen tiend zeer aangenaam geweest zgn mya moeder te zien Je weet wel dat zij met in staat is zich te bewegen hoewel t baar veol beter gaat Ik hoop haar in de lente weder op de been te hebben Freule Eltze had mefe m mede willen koBun maar ik bracht haar aan t verstand dat t niot ging Je zult haar op do zitting zien Ik kom echter nog wel eens terug en als je my iets op ta dragen hebt lal ik je gaarne van dienst zyn Weet ge ook of ICarel ala getuige opgeroepen ia P De kleine jongen dte uw moeder oppaat Neen daar weet ik niets van Misschien wel om te verklaren hoe laat je den avoad van de misdaad tehsii beat gekomen F Maar komaau daarover zou ik me nu maa niet ongerust maken Dat kind ia half idioot en zyn tegenwoordigheid zou je niet van het minste nat zgn Toch zou t mij aangenaam tjjn als hg in de rechtszaal waa Welnh laat hem dan oproepen als getuige ter ODtlaating Heb ik ja al gezegd dat freule EUse sedert twee dagen by my logeert Ia zij te Diuan o dokter zeg haar dat ik haar alle mogelijke goeds toewensoh Zy wjeet dat je xeer aan haar gehecht bent Heb je nlg nog iets te vragen F Ja nbg een enkele vraag zeide de Baiter na even geaarzeld te hebben Mevronw van Hansweerd ia te Parijs niet waar F Ja niaar ik geloof dat zij plan heeft Frankryk te verlateb als je proces afgeloopen is Geloon gij dat eg by de zittmg van de rechtbank tegenwoordig ui 14 f rentt Mip