Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1894

Woensdag 25 Juli 1804 33ste Jaargali No 6411 mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vM 1 5 regels si 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte De Jitguve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN l n Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wegen vergevorderd Seltoen worden de met Oo KOBTIXO VBBKOCHT A van OS A £ 73 73 Beurs van Amsterdam 81 JULI Tor kra 90 102 98y 3 la S8Ve 781 V 961 104 84 4V 26 107 100 100 86 680 826 102 77 102 209 187V 88 1021 102 138 Vs 62 80 108 101 178 1S3V 106 Via 491 186 100 681 70 1881 102 102 96 looy 138 isav 98l 45 88 90 181 101 111 lOS la 40 49 11 186 16J1 106 110 loiy 101 114 119 881 108 alotkoera 101 103 791 79V 28 6 781 1271 891 NionuHo Csrt Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito S HoHail OU Qoudl 1881 88 4 ITUII Inioliriiniig 18eS 81 5 Oomn Obl lupipigrlSSS 8 dito in zilrer 1868 6 FonsaiL Oljlig mat tiokot 8 dito dito 8 KnuHS UU Ooat ie Serie 6 dito Oeooni 1880 4 ditabgBothi 1889 4 dito by Hope 188 0 4 ditoiagoud leaa 1888 8 dito dito dito 1884 8 Srun Ferpet lokuld 1881 4 Tvutiu Oepr CoDT Iaën 1890 4 Qee leeaiog ene S Geo leeaing eerie C ZDinln BlP Beo v obl 1898 8 ICmoo OU Buit Sob 1890 8 TiHnmu OU 4 onbep 1881 AüniRDlH OUigatiea 1881 S i BoiTlEsui Sted leeo 1888 S Kxn N Air HecdetsT aand A endeb Tab Mü Certifioatea DellMaateohappij dito Arob Hypotheekb paadbr 4 Oalt My der Voretenl aand a Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandcehe bank aand Ned Handelmaateoh dito N W k Fac Hyp b paadbr B Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr HyDolhaekb dito 4 Ooenm Ooet Hong bank aand BniL Hypotheekbank pandb 4 i Ahiuka Ëquit hypoth pandb 6 Haxv L Ó Fr liea oert 6 Nis HoU IJ Spoorir My aand M tot Expl r St Spv aind Ned Ind Spoorwegm aand Ned ZnidAfrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito I IlALn Spoorwl 1887 89 A EoU 8 50 681 71 Zuid Ital Spwmg A H obl 8 FoLix Wanebau Weeneo aBad 4KoaL Or Bun Spir M j aand iBallieobe dito aand 66 Faetowa dito aand 8 Iwaog Dombr dito aaod 5 Knrak Ch Aniir Sp kap aand 5 Loeowo Sewaat Sp Ui oblig 8Oral Vitebak dito oblig 5 ZaidWeet dito aand 8 dito dit6 oblig 4 8 Via 18 ia 109 Aiauu Cent Fao Sp M j obl 6 Obio k Nortb W pr G t aand dito dito Win St Feter obl 7 Denrer k Bio Gr Spm oert r a lUinoia Oentral obl in gond 4 Louier k NaihvilleOert r aand Mexioo N Spw M lehyp o 8 Miea Kaneaa t 4 pot pref aand N York Ontario k Weit aand dito Fenai Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in goud 8 St Faul Hinn fc ilanit oU 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 CmaDx Can Soutb Oerl T aand Tin C Ballw k Nar Ie b d o O Ameterd Omnibue My aand Sotterd TramvegMaata aand NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BxLau Stad Antwerpenl887 S i Stad Bruaael 1888 2 HoNa Tbeiaa Begullr Geaellaeb 4 OoeriNR Staataleening 1860 8 K K Ooat Q Cr 1880 3 Bra I Stad Madrid 8 1868 Ter NBD Bez Hyp SpobI oert 6 ADVERTENTIEN Uy vonnis van de ArroudiasementsRecht bank te Rotterdam den 18 Juni 1894 gewezen ie bet hnwelgk beetiunde ttuaehen Merronw ANNA MONTAÜBANvAnSWIJNDBEGTen haren echtgenoot WILLEM KARSL MAXIMILIAAN Dl KAT beiden te HiUegmltrg Terklaard door echtacheiding orUbonden met al de gevolgen daaraan hg de wet verbonden Ub HAVELAAR procnrenr M JONSE ME gediplomeerd voor Coatunmnaaienf teveoB bekend met aanverwante werkzaamheden zoekt plaaUing op een MODKMAOAZIJN Brieren franco onder No 2330 aan het Bu rean dezer Courant ADVERTENTIES 4naUe B nnen en Buitenlandgche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdrertentieBoiean van A BRINKMAN t ZOON te Oouda GEBR TERWINDT WaalsteeDfabrlkanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van s 5 Is I Cs 26 UiÜioen Steenen Fraaie Klenr Scherp gevormd Uitmuntende KtoaUtiit Concurreerende Frijzen Grootste StoomwaaUteenfabriek in Nederland Vraagt Prljuen en Monsters BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda znllen op Dinadag den 31 Juli 1894 by enkele insohryving AANBESTEDEN Het uitToeren Tan Bultenrerfwerken aan eenlge Gemeentegebouwen en het verwen van de Sohoolbanken der Tweede Kostelooze School Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBonwmeester Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARirVG Hollandsche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deue ondengd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bj hetVerkgs Magazin te Leipzig Neumarkt 3 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Blommestein s Inkt IS proefondervindelijk de BESTF en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVEIISMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknodigen Maandelyks verscbynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans SoveUen Historische Verhalen Poëzie Allerlei Saadsels Logogrief Bebus enz enx voor den zeer lagen prys van 9S CBST per 3 maanden franco per pos 80 cent Goedkoopste muodschrift vao F STOKVIS WATERREUS UrrGEVKa s Bosgh GRATIS bekomt elke leier Tan dit blad het niet alleen roor idtkvn maw ook toot lezonden hoogst belingrljkfl en nuttige bo BE VIIIEID DEB ZIEKI Uen BohrgTB eene briefkurt un RLchter Boekhandel te A w Botterdam avavww FEANSCHE STOOMVEEYEEU j Chemische Wassohery VAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het etoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het Btoomen van plnefae mantels veeren bont enz Gk Tdgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij a BRI KMA en Ziv Lange T iendeweg D 60 Waarom word ik van mija zenuwlijden niet genezeoL omdat trij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Mlden dat genezing aanbrengende middelen toevallig olitdekl worden die ia da wl rtl nJfk = Prie eite de geleerd veeliger eer walennur methode men woonplaats een bedevaartsoord voor de lodende mensohheid geworden is wenzXn ï r l f Z i t m Joo Tbure Brand genaamd een m ddelUgen vrê Zt l i n noodzakelijk beeft gemaakt on thans gomeragood van alle gjeneesheeren begint te orden Ook op bel geoied t beperklnT n nZril T 8 P dgew rd n dioopd eK dig nH r l T l r i P Ün de sedert jaren onreranderd aangerr W l le f bii Bromium Tzer Arsenioam s geheel te verdX i ll l r ï 1 I ei eek gezond zijn en toeh klagen dat zg zioh ia liohaam ea ziel die bel alv wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelf door een riieg getergd worde êS zoo z eh zehon en andoren tol last z n zonder het te willen Vele worden gepild of door vr7e iikê Hf tLI T T l P = benanwde droonon gekweld D nn tivrien ÊfnT I i 7 f r u K Sehongen oo urzeSdêze niki n B ten onder hen aau verlamming vitusdan en vallende ziekte Al deze ongelnkkigen die men op eiken leoftüd onder elk gealaoht on eiken stand vindt znn zennwziek enmin of meer de laohtoffers dor loefwflze ran o zen tijd iiuw o m Wie tot eene dezer oategorien van lijdara behoort en ingeliobt wensohl Ie worden over de vat king eener nieuwe mothodo adresseore zich aan ZT Amsterdam H CLEBA Co HeUigeweg 48 Rotterdam F E van SAMTK KOIFF Korte Hoofdsloeg 1 Ifrecht lOBBÏ Sl PORTON Ondegraoht bü de Gaardbrng F 88 aoor wien een oadomohtend gesohriftje over Zonuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oenezing gratis en franco vorkrggbaar gesteld wordt Mnatsnluippii tot Exploitatie der Victoria Bron f fivestiffd te Jtotterilam Zvidblaak 8 Verkrflgbaar in t Hoofddepót voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per beele Flesch i 18 cents per balve Flesch a 13 cents Krnik b 17 Kmit 4 13 terwfll voor de ledige Flesscben en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der balve flesch 2 cent Krnik 1 cent Kruik 1 cent Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DjBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fkbrlcaUe en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoerei len verbruiker vaü StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dor re p Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleveraïicler 44 Eere Dtploma s gouden enz Medailles een bewjjs van uitmuntend Mous voiu d oemona una Hedaille d OT première elB fi on oondil ratlon davotre excellente Itebrioatlon do Ohooolat bonbons Tarlee eto etc 8t0llwarck $ fcbrikaat is verkrygbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakkers enï em Ooneraalvertegenwoordiger voor Nederlaiid Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 üederlandsche Stoomboot Illaatschappij Do Stoomschepen BATAVIUB kapt J 8ADBE en MOliLASD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag n Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men ïich bj if Cargadoors der Maaiachappü Boompjes 72 te Rotte rdam te Lond P loggen te Brewergquay de markt van Boter en Kaa Oouda Snelpendmk van A Batxauii k ZoDx BINNE NLAND mmmmmm tmmm ii maai G0T3DA 24 Joli 1894 Zondig 29 Juli cal ia de zaal KuustmiD der Sociëteit Ons Genoegen als spreker voor de lectea van den R K YotkaboDd optreden d heer W C J Pasloori raa Amsterdam De ld luitenant J F L ner van het 8e reg inf tbins gedetacheerd te Woerden keert 1 Aug a s in garnizoen t Utrecht terog HH MM znllen Dinsdag 21 Augnatna te ongeveer half twaalf uur des voormiddags te Middelbui aankomen en te half twee aar van dien dag zal vóór het Paleis in de Abdg het httldebetoon aan de Koninginnen door een groot aantal schoolkinderen plaats hebben Voorts meldt de Middelb Ct omtrent het vorstelyk bezoek Woensdag zal vermoedelgk een rgtoer gemaakt wordm door Walcheren Donderdags bezoeken HU MM YHssingen waarheen zy hoogstwaarsohjiniyk des morgens per extratrein vertrekken Behalve de weder ontbalUng van het standbeeld van De Bnyter en een bezoek aan de De EaTtertentoooBtelling komt op het voorloopig prc ramma nog voor een watertochtje op de reede van Vlissingen en een bezoek aan het Badhuis Vr s zullen door HH MM verschillende instellingen te Middelbarg worden bezocht terwyl het vertrek der vorstinnen bepaald is op terdag d a v des voormiddags Omtrent andere plechtigheden o a bet dicer door de gemeente Middelbarg HH MM aan te bieden een te hoadeu cour enz valt nog niets met zekerheid te zeggen Het diner zal meer dan waarschgnlyk Vrydagavond ptaate hebben Het idee om HH MM de Koninginnen by haar bezoek aan Middelburg kennis te doen maken met de yersobillende kleederdrachten der vrouwelijke bevolking van het platteland van Zeeland heeft een b in van uitvoering gekregen Yan verschillende igden zoowel binnen als buiten de provincie vond dit plan dan ook zeer veel toejnicfaing en men heeft de overtuiging dat de uitvoering er van HH MM ook zeer welgevallig z n zal Br is thans eene commissie gevormd die daartoe het initiatief heeft genomen en als centfaal vereenigingspuut zal optreden Df commissie heeft verschillende heeren in FEViLLETOM Be laatste eener FomiHe Naar het Traiuck irZg ui ker opgeroepen vardeo om te getuigen Daar je tooh vaq Laar spreekt moet ik je een raad geven Je bemint baw nog dat ia soo helder als de dag Bc maak je daarvan geen vervrgt want het hangt niet van je zeWen af je te genezen van de noodlottig kwaal die je te Triohtvoorde heeft sangatast Maar als se io de rechtzaal van aangecicht tot aangezicht tegeaover je staat raak dan niet in verwarring en laat je geen aohrik oaDJagan door haar groota oogan dia je Iwtooverd hebben Beschnldig haar niet als zij ja niet aankUagt maar mocht zjj t m haar hoofd krijgen je te beawaren verdedig je dan De edetuoedigheidiheeft grenzen en in jouw toestand keb je wal het recht dia vrouw slag voor slag terug te geren ala ja durft aanvallen Zy zal my niet aanvallen prevelde de Buitar Ik hoop hst t Is lelfs vaarsch nmk dat zy lal vragen om zioh te verwÜderen na gehoord te zyn sn dat men t haar niat zal weigeren Maar dat komt er aiet op aan t Denk aan den raad dien ik ifi gagevea heb Wapen je met onverBohilligheid Dis dokter werd hier gestoord door bet geluid van het opensohuiran der grendels De deur werd geopend sn de cipier trad binnen met da woorden Kaem me niet kwaljjk mynheer maar de vyf aatvhitig Bvwiten sQd verloopen en ik moet naar de provincie uitgenoodïgd sub commiflBiën te vormen et plan bestaat om uit elk deel van Zeeland op een nader te bepalen dag te Middelbni saam te brengen een of twee meisjes van veertien tot ze ren tienjarigen leeft d in haar fraaiste kleederdracht ten einde die aan HH MM voor te stellen en daaraan te verbinden de aanbieding van een blyvend aouvenir aan H M de Koningin als geschenk van de plattelands bevolkiog van Zeeland De volgende v ftien kleederdrachten wil men doen vertegenwoordigen Middetbnrg s ambacht Walcheren Westkapelle Arnemuiden Nieuwen St Joostlaud Zuid Beveland twee typea Noord Beveland Schouwen Duiveland Tolen het voormalig vierde district het land van Ak ael tweö types en het land van Hulst Gisternacht is bij een vecbtparty in het Lange Achterom in Den Haag een der vechtenden met een mes in den buik en aan den bovenarm verwond Hevig bloedende werd hy eerst naar bet poUtie commisaariaat eu later per raderbaar naar zjjne womug vervoerd Pe dader is in handen der politia Naar men ons mededeelt kunnen met ingang van 1 Augostus a s aan alle stations der Maaèschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen worden aangevraagd abonnementskaarten voor de drie klassen geldig op alle lynen van de Belgische Staatsspoorwegen in verbinding met retourkaarten tot Ëssohen Deze abonnementskaarten zoomede de retourkaart tot Ësschen zyn met inbegrip van den dag van afgifte 15 dagen geldig De prijs der Belgische abonnementskaarten bedraagt voor de late klasse fra 50 voor de 2e klasse frs 38 en voor de 3e klasse frs 25 De gezamenlijke pr a van de retourkaart tot Ësschen en van de abonnementskaart in België bedraagt voor de onderstaande stations als volgt late kl 2e kl 3e kl Amsterdam 34 45 26 55 17 20 Arnhem 33 25 16 55 a Bosch 29 65 22 65 14 90 Rotterdam 29 15 22 15 14 65 Utrecht 33 25 15 16 35 Ëene waarboigsom ad 2 50 moet bovendien by ontvangst der kaart worden gestort A u het politie bureau in de Lange Torenstraat te Botterdam is in bewaring gesteldeen 17 jarig jonkman bediende in den manufactanrwinkel van Mersel aan de Kipstraat die gedurende geruimen tyd goederen uit dioo beneden Ik ga made antwoordde dokter Bertrand Tot weerziens Piet Over drie dagen kom ik nog e ns terug Sn hij reikte den boschwaohter de band die hy binnentrednid nicit gebodm had De Ruiter greep haar en drukte haar hartelijk bgna weenend van vreugde Hq gevoelde dat de dokter thans overtuigd was van zijn onachuld Je vaatje met oesters ia zooeven gekomen riep de cipier hem toe Die heeren hebben hun woord gehonde j Men zal hat zoo dadel k beren brengen met een fleioh wün en daar je geen mes hebt zal ik zelf er wel dne of visr dozgn openbreken Je zult verstandig doen ze spoedig te gebruiken want t is vroeg avond en met de verlichting is t hier treurig gesteld Zonder lioht te eten is allerberoerdst Met een luiden lach verwijderde da goede man zioh in da blijde verwachting dat h zijn deel tou krygen van de oesters XXV Toen de Ruiter weder alleen was nam hg plaats aan de tafel en verborg het hoofd in de beide handen Hy gaf niets om het feeatelyk onthaal waar van de cipier zooveel omhaal maakte maar dacht aan mevrouw van Hansweerd dia hij waarscbynljjk te Sint Brieuo zou teiugsien Dokter Bertrand had goed gsraden De Bniter wai niet ganezea van zyn noodlottige ziekte Hjj vervloekte ds barohtrronw vau Triohtvoorde keurde haar gedrag aaUi af vaar deaoif ttemio beminde hy winkel ontvreemd en in de bank van leaning beleend beeft Da feestcommissie te Montfoort van het vorige jaar heeft besloten om den Koninginnedag dit jaar op den 3n September te vieren Met het ernstigste galaat van de wereld verhaalt men elkaar in den Haag dat de ondminister Pienon geen raad heeft geweten met de invulling van zgn biljet voor de bedryfabelasting en daarom hulp is gaan vragen by een ambtenaar der belaatingen Aan dit curieuze verhaal ontbreekt niets dan dat ook de ambtenaar geen advies heeft kunnen geven en dit gehaald is moeten worden by den opvolger van den heer Pierson den tegen woordigen minister V vn Financiën Dat men overigens zeer willekeurig te werk kxn gaan by de invulling dier biljetten en flink naar zich toe kan rekenen blykt wel mt het volgende verhaal van de iZotph Ct Een arts uit een groote stad met een flinke praktyk redeneerde aldus Vooreerst trek ik nf da kosten van onderhoud voor paarden en rjjtnig benevens een zekere som voor rente van wt daarin gestoken kapitaal en voor afsohry vingawaarde verder wat myn koetsier my kost daarna een zekere som voor myn bibliotheek aanvaHing en onderhond alsmede voor aanschaffing van instrnmenten rermeerderd met de rente van dat kapitaal vo r de kosten van één dienatmeidy daar ik geen geneeskundige praktyk nitoefenende het wel met één dienstbode zou kannen doen verder de helft van mijn huishuur omdat een huis van de helft minder hunrwaarde vour m en myn gezin zeker voldoende zon zyn als ik ging rentenieren en uindelyk de rente van het kapitaal dat voor my al studiekosten is besteed omdat dit kapitaal voor myn bedryf is aan gewend I Toen de vindiogryke medicus zoover gekomen was met de opsomming van al die aftrekkingen had de ontvanger hem gevraagd Zoudt gy voor en aleer nog verder te gaan niet eerst eens nitrekenen of er nog wel eenig zuiver inkomen overschiet Dezer dagen is te Amsterdam opgericht eene Yereeniging tot het weigeren van belastingbetaling Het beatnur bestaat uit A M Reens voorzitter C Polmac secretaris L Robles penningmeester L Fransman J Borstel en B Polak commiaaarisaen Reeds 123 leden hebben zich aangesloten haar tooh nog In ayn droomon iu de geraagenis zag by haar zooals hü baar gezien bad onder de boomen van zijn tuin waar zij zyn mededoogen was komen inroepen hem smeekend haar bat geachrift te geren dat haar aan zyn gonads overlevsrda Ën t speet hem dat hj niet had kansen doen wat zy hem gevraagd had Hij waa vaat besloten zich liever te laten veroordeelen dan baar Ie betrekken in het proces en de wyze raad van den dokter had zyn beslait niet aan het wankelen gebracht De bosobwachter bad een del van een edelman van de beate soort die niet alleen ede zijn door toevallige geboorte maar rooral door bun eigenaohap E en Die vrouw was heilig voor hem ten spyt van et kwaad dat zy hem gedaan had Geloofde hij dat z j hem later erkentelyk zou zijn voor zooveel opofferende liefde P Ats die hoop in zyn binnenste leefde waa hij er zioh nauwelyks van bewust En toch bleef ds verdienste om te zwijgen even groot want zijn hoofd stond op het spel en mevrouw Van Hansweerd scheen hea volkomen vsrgetan te hebben sedert hy zich in de gevangenis bevond In plaats van haar met gelijke mant te batalen trachtte h haar te rerontsohuldigen Hy zeide tot ziohzelven dat zij zich niet met de zaak kon inlaten zonder haar naam op het spel te zetten eo haar raster handelde waanchynlyk op bsar aandrang UevroBw van Hansweerd had freule Eliza er ongatwijjfald toe aangespoord ztoh bulten te veatigan Zy waren t onderling zeker volkomen aeos hem zoo krachtig moj lijk te verdadigan daaraan tvyfekle hy geen ooganblik vDe Buitar dacht soeals aan gsvaDgane moest dan 5en medewerker van hei cHand bUd iia Zondag te Breukalea vertoeMe schrift Ik werd met een riartal Trienden io dH gelegenheid gesteld nogmaals een beaoek ia brengen aan het Hnia de Haar het bekeoda kasteel by Zuilen door den arobitect dr Cayperi geheel herbouwd cooals het oonpronkeiyk was voor baron Yan Znylen te Parya Sedert 24 Februari jl toen ik da laaUie maal gelegenheid had het werk te bezichtigen IS men weder heel wat gevordard Enkele zalen zyn zoo goed als voltooid en bewyaen met boeveel zorg geatreefd wordt hat oonpronkelyke naby te komen Da Inlken l i da zolderingen syn kunstig bawtrkt waar dit noodig was de oud HoUandsehe achonwen zyn aangebrachti de klein mitijes in lood gezet In een paar der zalen tijdelyk door denzoon des bonwmeestera bewoond wordt flinkgestookt Ken groot deel van de galerj dieom het geheele kasteel loopt is reeds voltooiden prykt aan den buitenkant met de waptpavan de Haar en Zuyien Reeds zyn twee dertorens gereed tcrwyl mede druk gewerkt wordtaan de kapel Yan deza waren dechti dakleine toren en da fandamenten overgebleven Op deze laatste stond vro r een onooglgkereestal thans verdwenen en op da fundamenten bouwt men thans de kapel weer op Daarin zullen dan ook de grafsteiÏBnen van da voorvaderen van bet geslacht Zuyien gaplariilwolden Thans liggen deze groaiMideeb nt borgen onder een houten betimmering Voorden wederopbouw van de kapel w HraftyWadVeen and r soort steenen gabakkctt dan 9 iÉjhet kasteel zelf noodig zijn Uit den trein naar Rotterdam of Utrecht au van Breokelen uit kan men reedi duidel k het kasteel zich aien verheffen Van hoeveel belang dit werk voor die streek is blykt wel hieruit dat dagelyks ongeveer 183 mannen aan bet werk worden geboadeut ongerekend nog degenen die aan de voor den bouw ingerichte steenbakkery hun brood verdienen Ktt nog zal het wel een paar jaran dureh voor kasteel en omgeving geheel zyn wat sy in vroeger eeuwen waren De eigenaar baron Van Zaylen komi af en toe nit Parys om den gang van het werk te zien Als allot voltooid ia zat Nederland eeM merkwaardigheid bezitten die eenig mag p noemd worden In de nabyheid van Yenloo trof gisteren de aldaar gestationneerde brigadier ryks veld wachter Pnyenbroek een wildatrooper aan bezig zyn verboden bedryf uit te oefenen In plaats van ken die niets van da buitenwereld hoorde Hy wiat nieta t Was hen onbekend dat bet jonge meiije gebroken bad met de weduwe en eveneens bad hij er niets vaa gehoerd dat Kliaa aoo goed ala Terieen wu met haar neef Arthur Ëraee ja hi wiat zelfi niet dat dti ioasar van merronw van Hansweerd niet dood was Ds dokter had hem kunnen vsrtellen dat die gehate mnn nog laafde maar da geneesheer had noch over Arthur noch over dolf gesproken en Ds Eulter verkeerds nog steeds in dezelfde overtuiging ala die welka h had op dsn dag toen hij in de gevangenis kwam Misschien zou by minder gunstig gestemd geweest lyn voor de barones als hij geweteb had dat ds eigenaar van de Fazantenboeve zioh ib goeden welstand bevond en weder op den beaten voet stood met zijn minnarea In dit oogenbtik dacht bjj slechts aan de wraada beproeving waarin h j by d rsohtssittin blootgesteld Eoa zyn en van de houding welke kij sou moeten aannamen als hy tegenover mevrouw van Hanawatrd geplaatst zon worden Hy twyfelde aan zich zalf en vreesde in verwarring te geraken en zwak ta zullen lyn Doktar Bertrand bad ham op dit gevaar weseo ea de arme jongen zag nu raeda tegra dit ooganblik op Hy werd geatoord io syn smnbare ovcrpainsiogen door den cipier dis gavolgd werd door een bewaker de mand mat oesters breaganda o een paar fleasohan w a Budolf had de uak goed aangepakt Hy coad gssn vaalj sasar een aohuin todoopende mand tot aan dan rand gevuld Het waa en hesle vsaoht rer MPwM