Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1894

i den tekst welka aanneming c zonder eanif i I amendement van de Kamer vragen als bewi I van vertrouwen in de regeering I De heer Brisson kwam hiertegen op en aeid I dat de verklaring van den minister president I van nul en geener waarde en inconstitotio I neel is I De heer Naquet werd tot de orde geroepen I met vermelding in het proces verbaal I Het oentrnm vroeg sluitiog van bei debat I Dit werd goedgekeurd I De heer Pourquery de Boiserin werd I de tweede maal tot d ordo geroepen I De eommissio en de Iregeering verwierpen I verscheidene amendementen die met groote I meerderheid werden afgestemd I De Italiaansche afgevaardigde Bonghi heeft I Parga verlatende een brief gericht aan de I heeren Lookroy Hóbrard directeur van dan I Temps en aan Rauc waarin hy hun in de I eerste plaats dank cegt voor het warme ontI haal dat zg hem bereid hebben Dat onthaal laat hg er op volgen heeft niet mij gegolden I maar myn land en daarom waardeert hy het I zooveel te meer Het lean niet missen ofzgne landgenooten moeten er een krachtig antwoord I in vinden op de lasteringen dtemsn verspreidt I om de Italianen wya te maken dat hun land I een vyand heeft in Prankrgk en dat het der I halve op zgne hoede moet zgn Neen tegt I Bonghi ons doel is van grootacher aard het I reikt verder dan de grenzen en de belangen I van Frankryk eu Italië De hartelgke vriendI schap tusschen de beide lande kan en moet I de grondslag zgn van een oprechten vrede in I Europa I Wg zgn geen regeering wy zgn betef dan I dat want wg zgn eene meening die goftndeI weg sich uitbreidt en die naar ik geloof nu I reeds de meening is van de nitatekende mannen I van alle partyen in Frankrgk en in Italië I Wat mg aangaat aan dat werk van intorI nationale verzoening zal ik alles wat mg aan I leven en inzicht overblgft wydeu I De te Rome verschynende Capitale is hooI gelyk ingenomen met de hartelgke ontvangst I die aan Bonghi te Parya ten deol is gevallen I Maar het blad ia niet tevreden over hetgeen I deze daar te berde heeft gebracht Door hetI geen hy verklaard heeft ontkent hg het vreI delieveud karakter van het drievoudig verbond I en mitsdien heeft hg Italië beschnldigd InI dien het drievoudig verbond den vr de niet I tea doei heeft dan beteekeut het dat Italië I deel uitmaakt van een verbond hetwelk vganI dige bedoelingen tegen Frankryk in den zin I heeft I De heer Lockroy heeft reeda vóórdat Bon I te Parijs was gekomen in antwoord op en I brief dien hy van Menotti öaribaldi heeft I ontvangen tot dezen eeu scbrgven gericht I waarin hy hem doet weten dat het byeenI roepon te Parys van eene groote vergadering I in de maand October of November wenschelgk I is voor het werk dat zg beiden voorstaan I Meu kan alsdan handelen over bet vormen I van Fransche en Italiaanacbe afdeelingen van I het permanente comité ter verspreiding van I verzoenende denkbeelden I Zou bet mogelgk zyu u in die vergadering I te zien vraagt Lookroy Ge zoudt hier door I het volk beter ontvangen worden dan eenig I aouverein in Europa ge zoudt ontvangen worden ala medeburger als vriend als broeder I als overwinnaar jyi egint tnasoben China en Japan nu ha l te staan in sommige berichten heet een Wryd onvermydelyk en reeds werd geseind dat de oorlog verkhurd was Dit ia echter op zyn minst genomen nog zeer voorbarig Japan ia weigerachtig gebleven om zjjn troepen terug te roepen waarom China verzocht had en dat heeft de breuk zoo groot mdieo al niet onbeelbaar gemaakt De Cbineesche regeering bad zoo wordt gemeld aan Japan vooratellen gedaan door tusachenkomst van den Engelschen gezant en deze ried Japan aan te trachten tot een vredfip lievende oploasiog van het geschil te geraken Edoch Japan weigerde de voorstellen van China aan to nemen en toen deelde de regeering van het hemelsche rgk aan Japan mede I dat zoo het niet zyn troepen terugtrok nit Seoul en Chemulpo alle onderhandelingen zouden worden a ebroken China en Japan zetten thans beiden en kroohtig ook hnn ioerastingeu tot dea kryg voort Japan koopt vooral transport schepen op Dezer dagen werd gemeld dat zyn regeering 16 stoombooten had gekocht van de Ynsem Gompany en na weer wordt uit Sbangaï aan de New York Herald bericht dat ze alle schepen der Mitauibossan C mpaDy een andere Japansobe stoomTaart maatschappy heeft overgenomen China itunrt intnsschen steeds troepen noor Korea nu pas weer 10 000 man Het gonvar nement van dit schiereiland weigert de eiioben door Japan gedaan betreffende de binnenlandbche hervormingen in te willigen tonzg eerst de troepen worden teruggeroepen Ken krasse houding van dit gouvernement maar men meent dat het zoo handelt onder den invloed van China 06 eenige kans dat een oorlog nog voorkomen wordt ligt iu een krachtig optreden der congresleden waarna de eere TOorzttter graaf Van Bylandt met een kort woord het congres geopend verklaarde Oumiddeliyk daarop werd door den algem secretaria den beer L E Asser aan het congres een voordracht gedaan voor de benoeming van de voorzitters de onder voorzitters en de secretariaBen Dq autonteiteu werden ver ülgens uitgenoodigd zitting te nemen in fsoleuijs voor de tribune tot het aanhooren van de openingsrede van den heer Conrad die de maatregelen besprak sedert de vroegate tyden genomen om ons land tegen het watergeweld te beveiligen Na het uitspreken van deze rede kwam het congres m de sectiëu bgeeo waar de werkraamLeden een aanvang namen lende stukken geborgen waarop het ryk geen recht heeft Om zich te overtuigen of ook in de portefeuilles van het ood Gelderach archief zich stukken bevinden welke daar niet in thuis behooren heeft de beer Van Beurden Woensdagnamiddag een onderzoek op bet archief ingesteld waarbg gebleken is dat in de onderzochte portefeuilles veet stukkeD waren die aan de stad Roermond toebehoorden Ook iu eene portafeoille als opschrift dragende O verkwartier werden stukken van Roermond gevonden Hieruit moet men dus conclndeeren zeide de voorzitter dat niet in de portefeuilles zit wat de opschriften vermelden Na eenige beraadslaging is dit conceptbe slait met algemeene stommen aaugeuomBn Zaterdag ia de Raad alweder bgeeogeroepen Nu werd naar de M en R bode mededeelt door den voorzitter voorgelegd een schryven van den minister van binnenlandfiche zaken van 1 April 1893 sic waarby de gemeente Roermond werd uitgenoodigd om twee dea kundigen te benoemen om met twee door het rijk aan te wijzen deskundigen de archieven te onderzoeken om uit te maken wat aan het ryk eu wat aan de gemeente toebehoort Dienaangaande was de rechtskundige adviseur vau gevoelen dat men alsnog tot deze benoeming moest overgaan waarom dan ook I door Borg eu Weth wordt voorgesteld heden tot deze benoeming over to gaan Van dit voornemen ia heden aan den minister van biuDeul zaken kennia gegeven Door enkele leden werden dienaangaande vragen tot den voorzitter gericht waarnamen tot benoeming van twee deskundigen overgmg waartoe werden bunoemd de heer M Willem I sen pastoor te St Odiliëuberg met 11 nnde heer A F Beurden met 9 st De beer P I Goedhart leeraar aan de R H burgerschool I bekwam 2 stemmen I Door den voorzitter werd medegedeeld dat I in 1893 door het ryk als deskundigen zyu I aangewezen de algemeene rgks archivaris en I de rgks archivaris in Limbnrg I Op eene vraag van den heer Micbiels deelt I de voorzitter mede dat officieel mets bekend I ia dat het rgks archief dépot te Ronrmond zal I worden opgeheven Van de 6 leerlingen der Rgkslsndbouwsohool te Wageniogeu die met goed gevolg bet eindeiamen der afd V C hebben afgelegd zgn er 4 door den Minister van Koloniën aangewezen voor verdere opleiding te Tharandt in Saksen tot technisch ambtenaar bg hei boscbwezeo in Ned Indië en wel de heeren F W Snepvaugers uit Breda H J Kerbert nit Baarn W J Spaan uit Voorst en E D Kunst uit Friezenveen Ouder de Nederlandsche Noordzeebadplaat sen komt sinds eenige jaren ook Noordwyk meer en meer in aanmerking Ofschoon dit jaar het seizoen tot dusver n niet tot de gunstigste mag gerekend worden hebben toch nu reeda bijna tweehonderd gasten aldaar hun intrek genomen en yn nog vele kamers reeda besproken Te Brakel beeft eon meisje van 8 jaren een golden doorgeslikt Toen tiet geldstuk aanvankelyk in den slokdarm bleef zitten vreesde men dat het kind zou stikken Thans echter is het gezakt en de gulden zit nu sedert eenige dagen in de maag Bet kind klaagt nu niet over de pgn en achynt er geen hinder van te hebben Men schryft nit Oosterhuizen Ook in deze strekeu begint men by publieke verkoopingen van roerende goederen oppositie te voeren doch io eenigszina anderen zin dan te AmBterdam Tot nog toe werden by die verkoopingen door de notarissen vry hooge opgelden geheven 10 pet boven de koopsom en dan nog een twee of drie kwartjes z g perceelgeld voor aanwyzing en kosten tgdena den verkoop doch waarvan bij verkoopingen van een groot aantal perceelen ook nog een aardig sommetje iu den zak van den notaris vlooide Zaterdag zou ook hier een verkoop van een aantal perceelen hooigraa plaats hebben en werden evenals altgd door den notaris de gewone verkoopvoorwaarden voorgelezen doch eischto men afschaffing van het z g perceelgeld en 6 pet opgeld in plaats vau 10 pet na eenige deliberatie verklaarde de notaria bieraan niet te kunnen voldoen waarna allsn zich verwgderden en de verkoop derhalve geen voortgang had Ook in aangrenzende plaateen hebben voor eenige dagen dergelyke tooneeltjes plaats gehad Directe Spoorvegverblndlng met GOUDA Zomerdienst 1894 95 AaoKevaogeo 1 M Tl d vao Greenvlcli ODOA ROTTIKDAU 7 10 Te Benningen by Denekamp gem Loaaer zgn van de o I school 23 ruiten stuk gealagen en by den landbouwer Rickerman de paarden los gelaten en meer andere baldadigheden gepleegd Twee landloopers van ongeveer 18en 20 jarigen leeftijd worden daarvan verdacht De politie doet onderzoek maar heeft hen nog niet gevonden 7 80 DKN Hlla OODDl HageS 48 7 807 439 88 9 4810 18 l 1 8318 16i S8 l rt 8 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 38 10 10 Voorh S B4 ir i w 1 44 1 48 10 80 1 68 10 38 1 04 Goud 6 80 6 8 i8 9 68 lOJ 10 ti UMUM OJiM 8 16 4 1J IuTm i Yi S Sl loIo lo 8 wTi 555 10 3 68 4 43 6 86 8 09 1 60 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 18 11 84 tu 9 1110 61 Oud w ter7 07 8 19 10 84 18 49 JJ si Goud 7 80 8 S8 9 84 10 87 18 0811 68 l ll 8 87 s 60 4 87 6 80 7 08 8 41 9 88 ll o7 AmlcrdimO 8 9 40 11 10 11 8 io 410 10 7 88 0 46 A l t d W 8 60 8 16 8 66 11 18 11 4 l l i Vj J Jj iJ JS e d M 1 04 10 44 11 18 1 I iVo Ï M l tl iill lï ï INGEZONDEN I c Otaar Peter Bron Hoezeer ons ook de opmerkingen van Dr Zeehuizen omtrent het water van de Czaar Peter bron bevreemdden hebben wy tot na toe het stilzwggen bewaard in de overtuiging dat bet pnbliek zich zelf wel van de ongegrondheid zyner beweringen zoude overtuigen Nu evenwel ook een tweede collega Dr Wolf op b i bsrliulda unroepeo zoadvT meer te blijrea ataazi legde de strooper op deo brigadier UB om te icbieUD tbd welk oogeublik de laatste gebroilc maakte om het eerst a te trekkeo waardoor de geBpannen arm van den wilddief doorschoten werd Hg is naar het militaira gnthuis orergebracht Detelfde personen die men voor acht dagen in de Avenae Concordia te Kraiingen byeea sag om deeltenemen aan den wieler wedatryd Etotterdam Utrecht waren wat de beste afitandsryders betreft tenminste Zondag in de Acade miestad voor den wedttryd Leiden Utrecht en terug nitgescbreven door All Right aanwesig Vierentwintig wielrenners hadden ingesflbreven en twintig namen deel aan den wedstrijd De afitand ia jaist 100 kilometer over t geheel was het gnostig weder s morgens wat regen s middi zonneachgn Zaterdagavond half zes is Prins Karel van Denemarken te Baaru aangekomen met zgn gevolg en in twee Hofrgtaigen oaar Soestdgk gereden waar ten paleize gedineerd werd Om kwart TÓor 9 vertrok de Prins weder namens de Voratelgke familie uitgeleid door baron Sirfema van Grovestins De Koninginnen woonden gisteren de godsdienstoefening te Baarn bg onder gehoor van Ds H M Meulenbelt De uitslag was eerste M Cordang Maastricht in 3 uur 21 min 37 sec die daardoor verwierf den beker ven A1I right t benevens een ailveren medaille terwgl hg als eerste aan t keerpunt nog een zilveren medaille krggt en een verg zilv med van de verseniging Ti H O R omdat hg als lid dier vereeniging bet record voor 100 K M in handen van O A Koning 3 nnr 22 mio 7 sec heeft geal en Tweedo was C Witteveen van Haarlem in 3 nnr 30 min 33 seo gooden medaille derde J Sobranwen tan Amsterdam in 3 onr 30 min 35 sec groote verg zilv med vierde Spaans van Ondenrgn kl verg zilv med vgfde Van Es van Groningen gr zil med zesde Doomekamp van Amsterdam kl zilv med Mvande Klaöver van Hilveranm gr bronzen med achtste Faasseu van Utrecht gr bron Mn med negende Van Appel van Utrecht kl bronsen mod tiende Van der Krolt ran Iieiden kl bronzen med In de Lange Delft te Middelburg trok Zaterdi middag het paard van de om iibus van het hotel do Nieuwedoeien het atel voorwielen van onder het rgtuig en ging dientengevolge op hol De koetsier iemand die dien di den gewonen bestuurder van den omnibus toevallig verving hield de leidsels vast viel van d D bok en werd en eindweegs meegesleurd Voordat het hollende paard gevat werd had het nog gelegenheid een paar groentekarretjes onderstboven te gooien De Itoetaier die in e n nabggelegen woning werd binnengebracht bleek een been te hebben gebroken doch dank zg spoedig verleende geneeskundige hulp is zgn toestand gunstig Congres voor Binnenscheepvaart Als gedelegeerden van het 6e internationale coBgres voor binnenscheepvaart dat gister te s Hage geopend wordt zgn door de Nederlandache regeering benoemd de h h Van Dieaen hoofdinspecteur van den waterstaat Wellen inspecteor Aug Hendricha spreaident van de Kamer van Koophandel ie Amsterdam M M De Monchy id Rotterdam Te Noordwgk Binnen wilde dezer dageu een bakkersknecht met een zeer soherp holmesje zooals die gebruikt worden om bloembollen nit te hollen aan iemand laten zien op welke manier men den Fraoschen President Carnot had doorstoken Het gevaarlgk experiment had tot gevolg dat hg zich met het mesje een wonde toebracht in de linkerhand De geneesheer wiens hulp terstond werd ingeroepen verklaarde dat indien het mesje maar een paar centimeter dieper was doorgedrongen hg deze aardigheid met den dood had kunnen bekoopen Het coDgns waaraan 200 Nederlandera en 400 Treemdelingen deelnemen is gistermorgen geopend nadat gisteravond in den tain van het Kon Zool Botanisch Oenooteohap de officiease ontvangst der gedelegeerden en leden plaata vond De Voorzitter van hetKoninklgk Imtitnat Tan Ingenieurs do beer Leemanp sprak bet welkome oord in een rede die herhaaldttljik toegejuigd werd Het was de gvbeime raad Schultz president van de DuiU Bohe gedelegeerden die namena alle buitenland sohe gtdelegeei en en leden hai telgk dank zeide Toor de welwillende woorden Het 12 jarig zoontje van den heer Kersten te Venloo had gisteren het ongeluk tusschen Tegelen Stegl onder de in bew ing zgnde tram te geraken waardoor hem een been zoodanig verbrgzeld werd dat dit tot ver boven de knie geamputeerd moest worden Da Fiershilacbe zaakwaarnemer J de R verdacht van het maken van ralsche akten wordt vermoed de wgk naar Antwerpen te hebben genomen om van daar den Oceaan over te varen Een donderend applaus volgde de champagne stroomde handdrukken werden gewisseld in alle talen kennia met elkander gemaakt Maar het was zoo warm in de aaal dat men zieh weldra naar buiten spoedde om in de frissobe Incfat nog een uurtje te verwgten onder de tonen der muziek die volksliederen speelde en aioh voor te bereiden voor den openingsdag op heden Gisterenmorgen halftien kwam het congres in de Teeken Acodemie bijeen welker zslen feestel k versierd zgn Door het uitvoerend comité werden de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin ridder J W F Hngssen van Kattnd ke de Ministeis van Binnen en Buiten landsche Zaken en van Waterstaat en de gedelegeerden der bnitenlandsche gonvernementen eeratgenoemden in de vergaderzaal van den Baad van beheer der Academie en de gedelegeerden in de kamer van den directeur Inmiddels hadden de congresleden zich in de groote aaal vereenigd Lord Rosebery s renpaard Ladas dat dit jaar bg den Derbjwedren overwinnaar was is thans voor de tweede maal geslt n door Toen aÜen plaats genomen hadden hield de minister van buitenlandsche zaken jhr mr J Roëll een toespraak tot verwelkoming van de 0 00 18 18 8 86 8 48 8 48 8 68 0 Qgad llMidnolit ITuairarkwk 7 1 T M 7 8 7 48 7 66 10 66 11 08 11 08 11 18 11 11 9 16 10 lottudui 18 18 18 88 KOTTIBDA I 7 81 7 47 6 1 10 6 18 1 88 6 38 8 08 8 18 8 11 8 18 8 81 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 lotteidui Chpdl Mitavarkutk Hoordnolit swU Oobdl 7 80 8 40 8 09 Z T 7 48 8 61 BlKr 7 47 2 Zt w 7 8S a Ol N dL d 8 01 Vooib 1 07 18 iHlfa 8 11 8 18 8 89 Oow 1 86 8 10 7 16 Oudtw I IO 8 64 Womln 6 88 7 08 8 18 Utnolit 8 18 7 88 8 18 Ooodt 8 40 AmitaidiB Wp 7 68 XutwUOA 8 14 9 46 8 61 7 41 8 07 8 18 10 03 10 11 8 87 11 06 11 13 9 49 SODDl DIN BIAS 9 87 10 48 11 11 18 11 1 01 1 17 3 88 8 6 4 46 6 87 6 68 7 18 11 01 u io L18 1 18 1 84 1 88 1 88 4 87 10 10 I IO ll tt 10 07 11 17 11 41 OVDI VTXICHT 8 09 8 11 10 19 10 66 18 48 8 83 8 618 18 4 47 6 13 6 67 7 46 8 38 10 1410 88 11 08 1 87 6 87 7 69 10 87 11 17 1 48 8 11 6 04 6 46 8 86 8 07 8 65 10 36 8 41 9 10 81 11 46 1 80 8 08 8 38 3 80 1 89 8 81 0 68 8 18 9 11 10 68 11 10 e O D U 1 1 II8TSBD1H 8 8U 10 08 10 86 18 11 8 61 4 47 6 88 é 7 46 lO M 10 66 11 11 1 8 40 8 41 6 88 9 48 11 18 11 10 18 84 UI 1 88 8 80 9 17 11 88 binglais bij de Eclipsen Stakes io Sandown Park c Nog een gereohtelgke verkoop 1 Zaterdagmorgen zou de inboedel van een net berbergje in de Vmkenstraat te Amsterdam voor belaatingsohald worden verkocht Reena de leider der Commissie die geen belasting betaalt en anderen helpt c zat heel gemoedelyk op de eerste verdieping boren het kroegje een kopje koffie te drinken hem aangeboden door de goedige buren Tegen elf uren begonnen de kruiers het iuboedeltje naar buiten te dragen de net gewreven stoelen een glimmende tafel een paar banken een groot billard en de planten uit het tuintje Reena waa oaar beneden gekomen en vastgebonden met touwen voor den ingang van de herberg uit vrees dat ze hem zouden arresteeren riep hg de menigte toe Laat mg nou bieden mg alleen c Toen las de deurwaarder met een zachte zenuwachtige tem de veilcondities voor Doodstil werd hg aangehoord en een zeker hoongelach ging op toen hg had uitgesproken want Reeos was de held db bevrijder de evangelisator en de arme deurwaarder had t natuurlijk gedaan Daarop zoo de verkoopiog beginnen Ss8t Ss8t zwgg toch If klinkt het Dan weer de bedeesde stem van den veiler Wie biedt er geld voor die tafel Eén ceot roept Reens luid Wie biedt er meer Volkomen stilte Plotseling komt uit het publiek een benanwd een gulden en direct gaan de volgelingen van Keeoa aan het bieden vgf gulden zeven gulden tien gulden Deurwaarder Niemand meer Wie heeft dat geboden Ikke maar ik heb geen centen Daverend gejuich Nn wordt er overgeveild en Reens krggt het stuk voor een cent De deurwaarder geeft de hoop op als het zoo gaat ietd te maken voor het boeltje en stuk voor stok laat Reeos de meubelen weer binnendragen nadat hg zgn twee hatre centen beeft geofferd Zes stoelen een lamp een ketel een theestool vier tafels Maar nu komt het billard aan de beurt en t ia duidelglc dat de deurwaarder voor dit kostbaar stuk graag wat meer wil ontvangen en langzaam en ernjtig vraagt hg weer Wie biedt er geld voor dit goed onderhouden bitlard met bgbebooren Een cent roept Reena Een gulden roept een man uit een raam en daar gaat hetweer tien gulden twintig Tijfen twintig vgftig honderd millioen galden Nu hokt bet Deurwaarder Wie bood daar Een stem Ikke Hoe heet u Ravachol Ik heb geen beurs Zoo komt ook het billard voor een cent aan Keena en f oor denxelfden prga de verdere meubelen Geestdriftig klinken de bravo s en eenige menschen dringen naar voren om den herbergier hartelgk gelnk te gaan wenschen Een kleine paniek ontstaat Reena wil de orde gehandhaafd zien Hg roept den menseben toe naar Con8tantia to trekken en zingend wordt 7 gn bevel gevolgd Doch de politie bleef voor de dear staan en dat maakte Reens voor een arrestatiebevreesd Daarom klom hg over de daken sprong hg op een binnen plaatsje op de Brouwerpgracht en door een stal vond hg eenuitweg Tel De weesinrichting te Neerboach kwam ter sprake in de te Arnhem gehouden vergadering van den Geneeskundigen Raad van Gelderland en Utrecht Prof Van Overboek de Meger herinnerde aan t geen in de Medadeelingen daaromtrent gezegd werd 1 14 18 68 1 06 1 1 1 18 1 88 10 0 11 80 4 60 4 67 6 04 t ll 6 80 6 68 6 08 8 10 17 8 88 1 44 4 10 1 46 1 66 8 08 8J 9 8 16 18 08 3 10 4 08 Toorb 6 64 N dL d6 9 Z Zeg 6 08 Bl Er g l4 Zsr S 19 10 18 Bij een onverwacht bezoek bleek de voeding voldoende en goed te zgn 0p meerdere slaapzalen waren reeds venti latie apparatan aangebracht terwgl gedurende den zomer de ven tilaticinricb ting aan de roman op die vertrekken zal worden aangebracht Spr deed naar aanleiding daarvan verschillende vragen Uit het antwoord van den adj inspecteur bleek dat b het niet op den w van het geneesk staatstoezicht gelden achtte om zooals de heer Van Overbeek de Meyer wenschte aan te dringen op wgziging der atatuton en verandering in het toezieht In de regeling der bevoegdheid van den geneeskundige zgn alle punten aangenomen behalve wat sgne bemoeiing met de voeding betreft daar men hiertegen principieel buzwaar bad De dokter ziet alle kinderen hg aankomst en deze worden met het oog op de veelvuldig voorkomende tuberculose aanvankelgk afgezonderd gehouden voorts houdt hg 2 maal s maande orer alle kinderen visitatie Omtrent de IgfBtraffen kon de adj inspecteur niets meedoelen omdat hg dat punt niet heeft onderzocht Wel weet hg dat een afkeurenswaardige provoost door een nieuwe vervangen wordt In de ventilatie i verbetering gebracht door bet aanbrengen van roosters van voldoeode afmeting tuimelramen en ventilatiekokers Het nieuwe ziekenhuis is in g bruik genomen en ia zeer goed Uit deze mededeelingen vooral wat de rentilatie inrichtingen betreft leidde de heer v Overbeek de Meger af dat de heer Van tLindenhout nog altgd onbevoegde deskundigen raadpleegt zoodat die inrirhtingen niet aan de nieuwe eischen voldoen Hg wenschte daarom bepaald aandrang op verbeterd deskundig toezicht en ten slotte vereentgde de Raad zich er mede dat de geneeskundige adj inspeoteur in die richting zal werkzaam zgn en daarop krachtig zal aandringen In zgne beschouwingen over den staat van zaken en partgen welke in Het Centrum een plaats vinden is dr Schaepman thans genaderd tot de liberale partij Hg geeft daarbij een algemeene beschoowiug der party waaraan wg het volgende ontleenen De liberale partg heeft in Nederland sedert de Grondwetsherziening van 1848 tot 1888 bgna onafgebroken de verantwoordelgke Re geering in banden gehad Somtgds zgn de meer als beslist liberaal bekende mannen voor een poosje vervangen door anderen die conservatief mochten heeten Verschil in beginsel was tusschen liberalen en conservatieven dikwijls moeilgk en altijd weinig te bespeuren We verschillen in staatebeleid vooral op koloniaal gebied Toen de groote liberale party onder leiding van Tborbeoke de dagen beleefde die mr Heemskerk baar heldentydperk noemt heeft zg evenals later met de welwillende medewerking van mr Heemskerk zelven maatregelen en wetten tot stand gebracht die in ons volksleven diepe sporen hebben achtergelaten Van een onvermoeida werkzaamheid van groote kunde en krachtig beleid heeft zjj op b na ieder gebied blgk gegeven Zg heeft dat gedaan op hare wgze en oi die wyze nu juist de beste was en de zegenrpste is een andere vraag Maar gearbeid heeft zy en gednrende bgna een halve eeuw heeft zg aan bet hoofd van de Nederlandsche regeering staatslieden doen plaats nemen die io bekwaamheid voor geen vreemdeling behoefden onder te doen en wat onbaatzuchtigheid trouw en karakter betreft onder de eersten in de beschaafde wereld konden worden genoemd 8 40 8 47 8 64 10 01 10 10 11 10 11 10 7 07 7 17 7 84 7 11 7 37 11 10 8 10 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 41 1 80 8 68 8 80 lO M 4 40 4 48 7 08 7 U 7 80 7 81 7 81 6 8 61 f 10 8 09 0n8 parlementaire leven heeft zgn stempel ontvangen van de liberale party De wel wat oppermachtige plaate van de Volksvert enwoordigiog met name van de Tweede Kamer in ons staatswezen is door haar en met name door Thorbecke geschapen Zeer tegen Tborbecke s bedoeling maar toch is het geschied Zoo spoedig de kracht der Kroon in de Kamer alleen rost op de kracht van den minister die haar verantwoordelgkheid dekt hangt zy geheel af van de kracht of van de iwakheid van dien minister De persoonljjke r erin T van een krachtig minister is voor de Kroon altgd gevaarlyk Maar hoe dit sg ons parlement met zgn inrichting die bgna ieder lid dwingt aan de volle bemoeiing met het volle staatshnish ouden deel te nemen is door de liberale party gevormd Het heeft van haar zgn deugden en gebreken Let slechts bg de behandeling der staatabegrooting in ds voorloopige version op de degelijkheid de uitvoerigheid de nauwgezetheid en de bemoeizucht Op twee ponten heeft volgene den achryverde liberale partg gefaald in de eerste plaatsomtrent de betrekking van den staat tot betgodsdienstig leven door io navolging vanThorbecke aan te nemen de onafbankelgkheidvan den staat van God en zgn wet en in detweede plaats zich te houden aan het programvan Thorbecke a narede doch te vergeten dater een grootacher program bestond beschrevenin het hedendaagsche staatsburgerschap Deheer Schaepman belooft van deze iHielUng eenenadere uiteenzetting t Men zal zich herinneren dat mevronw Boueicaut de grootste aandeelhoudster in de magazgnen dn Bon Marché te Pargs toen zij zeven jaar geleden stierf haar geld naliet aan de algemeene armen van Farys om er een ziekenhuis van te bouwen Het betalen der l aten enz dnurde ongeveer vyf jaar en toen was het kapitaal van milhoen tot ongeveer 8 milhoen geslonken Toen wachtte men nog eeu n tgd om de som door de rente weer eenlgazins te laten oploopen Nu zal evenwel spoedig met den bouw bronnen worden de nieuwste uitviodingeo worden naar den wil der erfiaatster by den bouw vqn bet iekenhuia toegepast en de laatste verbeteringen in de ziekenverpleging aangebracht Het gebouw dat ongeveer 20 000 meters zal beslaan zal dan ook slechts 162 beddeu bevatten 11 daarvan moeten steeds ter beschikking zgn voor ziek beambten van de magazijnen du Bon Marehé De Archieven te Roermond Uit het ver I slag dat de Maaa en Roerbode geeft van de I Donderdsg te Roermood gehouden Raadsver jgadenng nemen wg het volgende over 1 Het concept besluit dat den Raad werd voor I gelegd luidde aldus De Raad der gemeente Roermond Ingekomeu een scbrgven van den bnr 1 gemeester dezer gemeente dd 3 Juli jl daarby 1 ter kennis breBgende van den Kaad dat het 1 deaerzyds beslnit dd 2 Juli bevorens lui I dende De Baad besluit burgemeester en 1 wethouders te gelasten om zich feitelgk te 1 verzetten tegen het wegvoeren van archief 1 stukken zoolang niet ia uitgemaakt wat tot ons 1 archief behoort naar zgn oordeel is strydig 1 met de wet en dit besluit mitsdien niet door 1 hem zal worden ten uitvoer gebracht I Overwegende dat s burgemeesters oordeel I gegrond is op de overweging dat de Baad aan I burgemeester en wethouders heeft opgedragen 1 zich te verzetten onder meer tegen het weg voeren van op grond van het kon besluit van 19 Oct 1883 Stbl no 141 reeda met mede 1 werking van bet gemeentebestuur door den 1rgksarchivaris in wagena gehiden rechterlgke I archieven dagteekenende van tóót de Fran I scbe wetgeving bewaard geweest in eeu zg 1 vleugel van het gemeentohuia en zynde van deze de rykaarcbivaria mitsdien op wettige wyze 1 iu het bezit gekomen I Overwegende dat het vaststaat dat de ten Raadhuize berustende ryksarchieven even als 1 de archieven op Juli jl door den ryksarcbi varis in Limbnrg in wagens ingeladeu ver I mengd zgn met stukken aan de gemeente toe 1 behoorend 1 Overwegend dst men dientengevolge met den minister van binnenl zaken blgkens diens I scbrgven van 1 April 1893 No 566 oor 1 deelende het noodig is dat alvorens eenige be I slissing worde genomen omtrent het beheer en I de bestemming der alhier berustende zoowel 1 als van de reeds in wagens gepakte archiefstukken alle onzekerheid ophoude omtrent derechten van het Ryk en van de Gemeente opdie besoheiden Overwegende dat zoolang over die rechten niet is besiist het gewenscht is dat stukken waaromtrent onzekerheid kan bestaan alhier 1 blgven bemsten I BeBluit Burg en Weth op te dragen zich feitelgk te vervatten tegen het wegvoeren van ar I ofaiefstnkken alhier ten raadhoize berustende of gepakt in wagens thans staande in de schuur van den heer Diepen met uitzondering van de in gemelde wagens zich bevindende oude rechtelgke archieven als bedoeld bg het bovengenoemd kon besl van 9 Oct 1883 Stbl no 141 en welke vóór 2 Juli 1 1 berust hebben in de zgvlengels van het Raadhuis De voorzitter deelde mede dat dit besluit iets geheel anders inhoudt dah het vroeger genomen raadsbesluit dat hg ter vernietiging voordroeg Hierin toch geeft men te kennen het vaststaat dat er vermenging van archief ken heeft plaate gehad en Burg en Weth b daarom wenschen te verzetten tegen de wegvoering van die arcbiefatukkeo Volgen verklaring van den heer Van Beurden als daoknndige zgn in de wagens verschil I I son uit Brakt agne opinie sobgnt te dealen 1 il onzes inziens de tgd gekomen voor de I waarheid in dez een lans te breken Dr I Zeehoiien beweert nl dat het water van de I Czaar Peter bron drabbig en geal gekleurd I is en leelgk smaakt dat het geen bron is I maar een put dat de geelachtige kleur verI oorzaakt wordt door aanraking met veeolagen I dat de machineriën gebruikt tot oppomping en I verzadigiog met koolzuur nietige toestelletjes I zyn zoodat in het algemeen het water van de I Czaar Peter bron verre zoude achterstaan by I het water van de Wilhelmina bron I Al die beweripgen zyn gegrond op de ervaI ring verkregen bg een zeer vluchtig bezoek I aan de Czaar Peter bron Men heeft dna I recht om eenigermate te twgfelen aan hetgeen I Dr Zeehuizen heeft medegedeeld I Wy ondergeteekenden praktiseerende geI neesheeren te Zaandam geensziDS geïnteresseerd I by de eiploitatie van de Ozaar Peter bron I kunnen het volgende conatateeren I 1 Het water is volmaakt heïd r zoowel I onmiddellijk uit de bron komende als nit de I flesch geschonken Dit laatste ia als zynde I met koolzuur veriiadigd beter van smaak dan 1 I zooals het uit de bron komt I Dat bet achter staat bg champagne behoeft I wel niemand die ooit staalwater geproefd heelt 1 I verteld te worden Toch zal men bg nadere I I kenniamaking gereedelyk toegeven dat het I den geringen nasmaak van ijzer daargelaten I door het hooge koolzunrgehalte veel op spuitI water of Vietoria water gelgkt Vele leden I van de Maatschappg tot bevordering der GeI neeakuüde hebben dan ook tydens het bezoek I op 2 Juli 11 voor hun genoegea meerdere I glazen staalwater sommigen wel vier gedrooI ken niettegenstaande aan andere verfnssohende I dranken geen gebrek was I 2 De gele kleur heeft niets met veen te I maken zooals wg later in eene afzonderlgke I brochure nader uiteen zullen zetten VoorlooI pig ng het voldoende mede te deelen dat door I de HH Dr van Hamel Roos en Harmens I den 16den Juli 1894 geconstateerd is dat de I eenigszina geelachtige kleur van het Ozaar I Peterwater door de gzer verbindingen veroorI zaakt wordt en geenszins haar grond heeft m I organische stoffen van den bodem I 3 Dat het water uit een bron en niet uit I een put komt is door de exploitanten voldoende I uiteengezet maar komt onzes inziens er minI der op aan I De kwaliteit van het water of liever de I scheikanüige samenstelling is hatf eenige wat 1 voor de gebruikers van belang s I Deze DU kan niet anders dan voortrefEelyk I gSnoemd worden I De zouten hebben ongeveer dezelfde laxeei rende en spysvertering bevorderende eigsnI schappen ala die van de Wilhelmina bron Het I ataalgehalte daarentegen van de Czaar Peter I bron iB aanmerkelyk hooger dan dat van de I Wilhelminft bron I Deze eigenschap is daarom van zooveel overI wegend belang omdat wy Medici steeds bg I voorkeur ataalmiddelen uit de Apotheek geI bruiken daar de staalwateren alle minder staal I bevatten dan wg wel noodig achten en dus I alleen onze toevlucht nemen tot staalwater I wegens het niet verdrlgen van andere praeI paraten I 4 De kwestie omtrent de nietige toestelI len ia door de exploitanten voldoende weerlegd II Hiermede raeenen wy het publiek voldoende 1I te hebben ingelicht maar kunnen toch n et 1I nalaten er bg te voegen dat in alle gevallen 1I waarin wy het water hebben aangewend het 1I ons ten zeerste voldeed Verstoppende wer II king zagen wy er nooit van iets wat ïff een I staalwater zoozeer ia te waardeeren we moet II men by neiging tot diarrhee voorzichtig zgn II Bleekzuchtige patiënten behept met maagigden II gepaard aan verstopping behoefden soms aan II het gebruik van het water uit do Czaar Peter 1I bron niet meer te grgpen naar hunne gewone 1I laxeermiddelen I De praktgk heeft dus voldoende bewezen dat 1I daar waar andere ataalmiddelen niet wordtn 1I verdragen een proef mat dit staalwater alles II zins aangewezen ia en veel kans geeft op socc a 1I Ook behoeft men geenszins de vrees te koes j I teren dat wanneer men eenmaal met het water I uit de Czaar Peter bron een aanvang ge 1I maakt heeft een eventueel ophouden met d n I dood gestraft zal worden zooals men dit vol II geus het bewuste artikel in bet Nieuws van II den ï Rgt dd 5 Juli van het waterder Wl 1I belminabron vermoedelgk schertsend zegt I waargenomen te hebben I De A P van Roojbn Da J Sasbb Aï I1 Dk H G Kbonakbeeo I Db J M Rbbbl I r Zaandam Juli 189 1 BBlteolaodsch Overzicht I De rapporteur Lasaerre deelde in de Fran 1 I sche Kamer by de hervatting der beraadsla I I gingen over het ontwerp tegen de anarchisten 1 I mede dat de commissie en de voorzitter vol den ministerraad het eens zgn geworden over