Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1894

33ste Jaargang Donderdag 26 Juli 1804 No 6413 fiOlMmCOllANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken er zoo spoedig mogelgk een einde kome aan de beleedigingen waaraan ds v Gheel Gildemeester in den laatsten tyd bloot staat Hy schreef Van Doth s door niets gestaafde beweringen toe aan toorn eu wraak Hg vorderde veroordeeliug van v Deth tot 1 maand gevangenisstraf wegens eenvondige beleediging BINNENLAND GOD DA 25 Juli 1894 Hedenmiddag zgn de militairen alhier in garnizoen uit bet Kamp vaa Zeist ternggekeerd Daarna werd de klacht behandeld van ds Van GboelQildemeester tegen dr Louis Adrien Bühler beroepen predikant te Schiermonnikoog thans wonende te Groningen Dexen wordt ten laste gelegd dat hy in de maand April 1894 in en tweetal door hem als schrgver onderteekeqde geschrilten als logezonden stukken op zyn verzoek geplaatat in het te Groningen uitgegeven en alom in den lande ook te s Gravenhage onder de inteekenaren I verspreid nieuwsblad Nieowsblad van het Noorden opzettelyk den te s Qravenhage gevestigden predikant dr F van Gheel Gildemeester de beleediging heeft aangedaan hem aan de lazers van dat blad voor te stellen als een persoon die niet voldoet aan den eisch I welke gesteld behoort te worden aan iemand I die in zedelgke quaesties wordt gehoord om I daarop ten volle geloofd te worden bauelyk I dat zoo iemand zelf een zedelyk leven leiden I moet en voorts hem te schetsen als een I huicheUar althans hem met de zoodanigen I gelijk te stellen I Dezelfde Neerboschquaestie waa ook hier I weder de aanleiding I Als getuige gehoord verklaarde ds v Gheel I Uildemeester zich verplicht geacht te hebben I deze gruwelyke verichrikkelyke beschuldiging I tegen te spreken I Beklaagde beweerde de beleedigende stukken I alloen geschreven te hebben om de waarheid I en gerechtigheid te dienen en niets anders I Ini de beleedigende aiakken werd voorta nog I eene vergelyking gemaakt tussohen Van Detb I en ds Van Gheel Gildemeester De eerste I werd iemand genoemd van onbesproken gedrag I ds Van Gheel Gildemeester een lichtmis I Ook nn moest de beklaagde weder erkennen I enkel op geruchten te zyn afgegaan 0p I praatjes gelyk de president opmerkte die het I meer dan onverantwoordelyk maakten voor een I aanstaand godsdiensUeeraar om daarop zulke i beleedigende artikelen in een courant te schryven Bekl hield vol dat het hem volstreltt niet te doen is geweest ds Van Gheel Gildemeester te beleedigen De president hield bekl herhaaldelyk bet verkeerde van zyn gedrag voor oogen en wees hem op do zaak onlangs hier bebaadetd toen Naar w veroemen zal Woensdag 1 Aug in de Schouwburgtent van Van Lier tot opening van het tooneel worden opgevoerd Boze Kate het treurspel der Smeden De hoofdrol zal vervuld worden door Mej Julia Cuypers de overige rollen door de dames Potharst van Beem van Biene Hens Sr en Hens Jr en de Heeren Potharst Morriëo van Beem Verbagen Dacaju liogeman en Van Sprink Donderdag 2 Auff wordt gegeven De Inddéfcrieël van Pont Aveanee sclmldiiï geloofde in elk geval moest zy hem dankbaar zyn niets gezegd te hebben aan den officier van justitie Ka als zij hem de vrijheid wilde sohenk n had hy dan het recht om te weigerend Hfj kon in dat geval toob veroDderstellan dat zij all zou gedaan hebben om syn vlucht uit Frinkryk gemakkel k te maken En de laatste veronderstelling waarop hy echter nauwctijka mocht hopen waa dat zij misschien plan had zich in het buitenland met hem te verecnigec Do hartstocht die hem bezielde deed hem zijn onde moeder vergeten die verlamd op haar bed gokluiaterd lag En toon hij er aan daoht herinnerde hg zich tegfllykertijd dat de dokter hem beloofd had baar tegen de lente weder op de been te zullen belpen Zyn verbo lding maakte hem thans half krankzinnig Maar vluchten was niet gemakkelyk De oei waarin men hem gezet had lag boven in fen toren Zij bad sloolits eon venster en t is waar dat was vrij gfoot maar bet waa veriekerd met ijzeren staven Er was te veel noodig om ze te verwyderen en bovendien noest hij dan nog een touw hebben om sioh naar beneden te laten zakken Aannemende dat die voorwerpen zich in de mand bevonden dan was ttlecfala mogelijk dat i onder da oesters verj borgen waren en hy zou ze er eerst des nachts uit kunnen halen zonder licht als het laatste bezoek van den cipier afgeloopen was Twee uren achtereen wandelde hij in het kleine vertrek op on neer als een beer in zijn hok De bewaker kwam een weinig vroeger dan gewoonlgk met een blikken ketel vol soep Daarop verwijderde hy zich weder oogenblikkeli jk de deur zorgvuldig I aehtoi sioh slaitand Worit wro AogeodMea Kngeluid Railaad en de Veremigde SUten uilen leker niet toelaten dat Japan zich ran Korea mraiter maakt want in dat geTal ion de kam Toorgoed Terdwgnen dat het aehiercilaud nog eena de buit Tsn een deier lUteo werd Wellicht gelekt het nog op deze wgie een itrjid te roorhomen die ook de Baropeeache bandeUbelaogen in Azië Teel nadeel zon berokkenen Wegen vergevorderd SeUoen worden de met ao KOBIINO VBBKOOBT L vaa OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam IS JULL Tor kn itlotkMn 0 I 07 lOS 5 si V v 104V IM 100 r MO MB 101 71 IM i 10 inV io v 101 190 es loi lOS 17 1 105 41 100 187 188 48 4 i HteuuMS Cert Med W 8 V dito dito dito dito diu dito S HaiiejLB Obl aottdl ItBl SS 4 ItAUI IaKhrijriii lIM tl 5 Dnaqii Obl inp piarUM i ditolnnlnrlISi t FeitnuL Oblig met ticket S dito dito t viumi Ubl Ooit eWa dito Oeeeu 1110 4 dUeb4Botl ltl 4 dlt bj Hopel8aa 0 4 dito U goud leaa lllS I dito fito dito 1814 t ruua Patpel nbnld Itll 4 Tmuau Gep Conr leen 18 a 4 OecleeefaitMrleD Seo leeaiegeerbü l inii An Bir Bte r eU 11 1 ZBid Ilal BpwBHJ A H abl 8 Feato Wanehau Weoua aand 4 BSBL Qr Bum 8bw Iij aaad 8 68 Balti ke dito aaad fulAn itlfa Uiü t 188 101 108 e a 88 J0 18 101 78 111 108 40 48 11 188 1 10t 101 101 U4V U 89 101 aaad 8 Kank Ob Aiow Sp kap aaad 8 biaew lew at8p I i oblig i 10 OnI Vitebek dito obii 8 lBid We t dito aaad 8 dito dito oblig 4 4aiaiu 0eak Fac 8p lüj obl Okie k North W pr G T aaad 8 dito dito Win 8t Peter obl 7 1 Daanf k Blo 6r Spa eert i a lUiaoUOeotral obl ia foad 4 I ai T k N kTiU Oert T aaad M lioo N 8pw Mü lebyp o Hit Kaniu T 4 pot praf aand 1S K Tork Ontario fc We t land dito Fanni Ohio oblig O Oregon Oallf Ie bTp in goud 8 M Paal Hinn fcManit obl 7 Ua Pao HooHlijn oblig 101 dito dito Line Col Ie kyp 0 8 QaaAM Cao 8oatb C rt T aaad TiX C BaUw k Nar Ie h d c O Awlerd Oaaibna Hij aand Botterd Traaweg Uaata aaad NU Btad Aauterdam aand 8 Btad Bottordaa aaad 8 Bnwi BtadAatwerpeal88 t i Blad BmiMl 188 Hsiw TkeiH Begullr OMollHb i Ooarant Staataieening 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 itum Stad Hadrid s 1888 V KapJea Hjrp SpobI oert 8 Buri rlUk Btatnd OKBOR£N 21 JulL Johanna Hendrik onOera A D Veening en K Ridder Johsnu Maria onder 3 Q Pothant en C FUounaD Tennlje onders J ran der Veer en J Blok Aiidn Maria onder Q A BMvndie en £ ran Vliet 2Ü Fraoa Beaming andera C J r n Leeuwen en A Kijjgnwn Abraham Laoreu ea Anion onden L A Hoogteiling en J Zwanenburg Comeii ouder t Bielield en W rau Leenwen OVKHLÜDEN 21 Juli J M Forrer 10 22 P ran Ommen 81 j 10 u 23 J Vvlbrief 6 j aaa iHii BMaia BnBVaMaa aBBMMaBB Ooadb BiMipendnk ran A BiinifAX k Ipo ADVERTENnneN V Dan 22 i l orerleedte Sa iiwrMSafotk Engeland in den onderdom ran M jaar onze waarde Zuster CHRISTINA FREOERICA JULIUS Wei Tan den Beer Chikli Smith C D JULIUS Dr W JULIUS Eeniffe kmnUgeving Gevraagd KOST en lïrwoimro met vrije kamer en bediening roereen net JONGHBNBCH z b b h h met opgaaf ran prga Brieren franco Letter A Z Bur n deier Courant Brouwerij en ZJsfaljnek P TB IDEIXjBT A VAK EEBCZEL ZOON HOOVDAQSSI voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Weatharyi B 159 Peperstraat E U Onfeilbaax Middel TKOIK InflneDza Hoest Borst CD KeetaandMiiiiifo MEUANTHE Saperior Borst HoDlg Extraet RAkmnna t erc DiplsES SU Oouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLS WARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Cliicago Samengesteld uit de meest heilzame hestnnddeelen is aangenaam van smaak nuutgrersterkend en zacht pnigatief Oenemt omrniddéMJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken IMELIANTHE is het hesle middel der wereld H N vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HOMGBLOEM Snmatra straat 267 Dm Haag Verkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda PRANSCEE STOOMVEEVEEU CliemiMlie Wissebery Tl H OPPEIMHEIMER 19 KruUkade BoUerdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt roor QOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomen en rerren Tan alle Heerenen Damaegarderobeu alsook alle Kindergoedelen Speciale inrichting TOor het toornen ran pluchemantels raeren bont enz Oordünan taielkleeilen eoa worden nanr de nieuwste en laatste methode gerorfd Alle goederen hetaj geatoomd of gererfd worden onechadelgk Toor de gezondheid en roben staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prüzen 25 gedaald Te stoomen goedeiren al nieuw aflererbaar in 3 dagen e yvnmL goedntn in eoM week Ifederlandscbe StoombooMHaatschappij De Stoomschepen BAT A VIEB kapt J SAUEE en HOLLAKD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Ziaterdag Voor Tracht of passage rerroege man zich bg de Cargadoors der Maataehappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomicbepen losaen te Brewersquay de markt van Boter en Kaai te Londen laünbc Hollandsclie Maatschappij van Lflbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BU GELEGENHEID OER VRIJE PAABOENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te belcomen bij He BRIKKmAN en Zn Lange Tiendewegf D 60 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBimatlge door de nieuwste uttvindingon op machinaal gebied T rb0C rde hbrlecUe ea uitdoitaad gebruik van fijne en fijnste grondutofTeii garandoerei ien varbruiker ran Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 87 Brevets als Hoflev eraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewya ran uitmuntend 4jn fabrikaat lieeds 1874 schreef de Acoademie national de Paria Noun V01U ddoemona une Medaille d or première cla Me en oonalderatloa deTotre xoellent fabrication do Ohooolat bonbons variee eto eto 8tOllW6rck S fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cuiifisoiiis Banketbakkers onz enz Generaalrertegenwoordiger voor NederUtid jDliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 EOHT latfrm X et rooraJ op de jOberlahnstein DMtenuitoe t vienKMBROH obcruhuswh i V Overal verkrijgbaar f GENIAL JUaalsehappij tot exploitatie der VictorUt Bron ffevegtiffd f üofterdam Zuidbkiak 8 Verkrgghaar in t Hoofddep t Toor Gonda en Omatreken SLOTEMAKER en Co per heele Flesch 18 ceota per halve Fleach k 13 oeaU m Kmik i 17 Kraik a 13 t terwyi voor de ledige Flesschen en Kraiken wordt vergoed f per heele Ftesch 3 cents der halve Flesch 2 centi 9 Kmik 1 cent Kruik 1 cent Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennefi Hat is niet xeldsa dat geaesii unbren ade middelen toevallig ontdekt worden die ia da banden van een bekwaam geneesheer eeo goed succei hebben Wai niet Priesnit de geleerde vestiger er walerkuur methode wiena woonplaats een bederaartsoord voor de Igdende menBohheid geworden U den eeoTOudige boor f Heeft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawentiekten aan de hand gedaan die het lancet der chimi n reads minder noodaakeiyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheerea begint te worden F Ook op het gebied ter beperking vaa leaQWBÏekten begint er licht te komen en ook bier is een weg geopend gewerden dia op de eenvoudigste en nataurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat z a de s ert Jaren onraranderd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Araenioam enz geheel te verdrüigen Ër zijn vele menscben die nooh liek noch gezond ign en toch klagen dat EJj sioh in lichaam an riel alias behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door aen vlieg getergd wordela an aoo sioh H lvoa an anderen tot laat zjjn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet shipen ea worden door benauwde droomen gekweld Dan cgn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk lijden de ergeten onder hen aan verlamming vitusdaai ea vallende zidrta AI deze oDgelukkigan die men op eiken leeftijd onder alk gaalacht en eiken stand vindt z n aonawziek an min of meer de stacbtoffers der leefwjjze van onzen tyd Wie tot eene dezer oate rién van lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de war king eenar nieuwe methode adrasseere zich aan Amsterdam M CLEBAÜ k Co Heiligewes 43 Rotlei m F E van SANTEN KOLfr Korte Hoofdsteeg 1 ttTfCht LOBRV £ PORTON Oude acht bg da Gaardbrug F M door wiaa aen ondeniohtend gesohriftje over Zenawuekten en Berotfte Voorkoming ea QeatiiBg ira ea firaaoo verkrijgbaar gesteld wordt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uify ondering van Zon en Feestdagen De prijs jer dne maanden is ƒ 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN diefstal sprake kan z n De steenkolen toch hadden beklaagden in hunne betrekking onder zich en zg waren daarvoor alleen verantwoording schuldig aan den directeur Volgens pleiter zouden zy zich hebben schuldig gemaakt aan verduistering Mocht de rechtbank zich echter niet kunnen vereenigen met pleiters gevoelen dan verzocht hy de oplegging van slechts een paar dagen gevangenisstraf Hiervoor werden tal van omstandigheden bygebracht zooals de verleiding waaraan bekl hadden blootgestaan hun gering salaris slechts f 11 50 per week de omstandigheid dat zy loonsverhooging hadden aangevraagd en dat in plaats van dit te verkrygen hun loon nog was verlaagd en dergeiyke meer Uitspraak over 8 dagen J P 27 jaar schipper alhier werd g ter door de Arr rechtb te Rotterdam wegens mishandeling zyner echtgenoote veroordeeld tot f 5 boete subaidair 3 dagen hechtenis Maandag had het dochtertje wan den schoenmaker G J d R te Waddingsveen het ongeluk met haar goed aan een brandend kooktoestel te haken met het gevolg dat zy het van de bank trok waarop het geplaatst was Dadeiyk vatten hare kleeren vlam en het zou waarschynlyk ernstiger zijn afgeloopen zoozij niet de tegenwoprdigbeid van geest had gehad door de woonkamer en den winkel te loopen de straat over te steken en in de sloot Ie apriogen waaruit zy door den koetsier A T werd gered Met eenige brandwonden aan bet oor kwam zy vry £ en zevental personen nit Oonda vroeger I als stokers en kolenrgders in dienst van de 1 gemaentegaafabrielE alhier hadden zich voor de Rotterdamacherechtbauk te verantwoorden op da aanklacht dat zy op eenen dag in de maand Januari van dit jaar tezamen en in Tereeniging zonden hebben w genomen eene hoeveelheid steenkolen toebehoorende aan do gemeente Qouda en v hunner bovendien dat zij zich aan soortgeiykea diefstal zouden hebben schuldig gemaakt op eenen dag in de maand Maart d a v Allen bekenden volmondig De weggenomen hoeveelheid bedroeg telkens 100 HL die zij voor i 104 hebbea verkocht De Neisser Zeitung c bericht als eene merkwaardigheid dat te Steinhubel eene vrouw dienst doet als nachtwacht Dit wondn kan mep echter hier te lande ook aanschouwen want te Waddinxveen waar dat baantje eerst door zekeren A d G werd vervuld wordt het van af diens overlydou waargenomen door zyn echtgenoote die s avonds te elf uur met haar zoontje en de klep chare ronde begint De nachtwacht aan de Gondkade wordt wanneer hy verhinderd is dienst te doen ver vangen doorzyn wederhelft die dan gewapend met de klep en de stok van haar man het beroep van kleppervrouw bekleedt Een drietal getuigen werden geboord doch eene vermisaing hadden zg nitt kunnen constateeren daar de hoop steenkolen daartoe te groot was Het O M quali ceerde dit feit als hoogst ernstig doch moest toegeven dat als het toezicht op de fabriek niet zooveel te wenschen overliet en dit naowkenriger was geweest beklaagden niet aooveel gelegeaheid zouden hebben gehad om zich aan diefstal achntdig te maken Op dien grond dan ook zou het eene met te zware straf vorderen en wel drie maanden gevangenisstraf voor ieder Niettegenstaande de meer dan hooge tem peratunr was gisteren een groot nantal nieuwsgierigen in de rechtszaal van de arrond rechtbank te s Gravenhags om de behandeling der zaak te hooren tegen Gerrit van Deth In een aeer uitgebreid pleidooi voerde mr P J Troelstra het woord voor de beklaagden Zoo deze niet bekend hadden zeide pleiter er zon geen bew a tegen hen zgo Toch wordt deze bekentenis door geen enkel bewysmiddel gesterkt De gebleken aanwflzingen bevestigen de bekentenis niet Op dien grond reeds zal vryspraak moeten volgen Verder trachtte pleiter aan te toonen dat hier ook van geen De laatste eener Familie Naar het Fransch Y t die mand in een hoek en de Öesscheu op tafel beval de cipier Sd toeo de bewaker vertrokken was ging hy voort ffKomaan mijn vriend nu moet je eens eer bewjjten aas bet geschenk van mga vroegerea luitenant BUjft maar zitten Ik zal je eens wiJEen hce de Bobelpen opengemaakt moeten worden Je zint dat ik maar zoo vr ben geweest voor mJÜzelven een glaa meé te brengeo Jan acbeak eena in De Suitor gehoorzaamde werktuigelyk en de oudzeeman zette zioh zonder verdere praatjes aan het werk Uit zyn zak haalde hij een mes en opende met groote handigheid vier doz n ooetera welke bij een voor een voor den gerangeae zette tDat is genoeg voor een a ottd zeide bij nBe reit ia goed voor morgen en ik zal je wel helpen sk je vindt dat er te veel zijn Ik kan er wel ktHtderd aan ala ik goed op dreef ben Ze smaken beai hoor maai jij schynt geen UeAiebber te zgn bè Inderdaad De Ruiter acheen met veel lust te hebben maar met verwonderlgko snelheid verdwenen ze in den mond van den cipier De man hield ileobta nu en dan op om zijn ghw aan de lippen te brengdn Toen bq drie dosyn op had waa de flettjh 100 good als Iflog Dat wijntje ia niet kwaad bti zeide hij zich de 1 lippen afvegend en met de tong klappende Je hebt er niet veel van gedronken maar morgen zal t wel beter gaan en ik kom je weer gezeUchaphouden Erken nu ook dat ik een beste kerel ben en dank de fortuin dat je in Diaau asDgelaml bant Te Sint Brieuc zal je t veel minder goed hebben maar daar zal je niet zoo lang bleven ala bier I ffik mag t lyden bromde de bosohwaohter Ik ook t Zou me geeu zier verwonderen ala je vrijgesproken werd en daarom heb ik tje ook zoo gemakkelijk gemaakt Ik ben er zeker van dat je er niet aan denkt om te ontsnappen In de eerste plaats is t onmogelijk en zelfs al lukte t je om er uit te komen toch zou men je weer gauw oppakken Ik heb de mand maar laten doorgaan zonder haar na te zien omdat ze van mijn vroegercn luitenant I komt Ik beu gerust Hy zou mij niet in ongelei genheid willen brengen Ëa bij kent mg ook te weinig om sioh bloot te Btellen aan een gevaar door mij de middelen tot ontvluohting to versohalfon Jongen ja t zou hem zijn betrekking kunnen kosten Kn nu myn vriend ga ik eten en ik zal niet vergeten je ook wat te zenden Ik laat de mand bier achter Morgen zullen we er nog eens aehter heen sitten Ik zou je ook wel lioht willen geven maar je weel dat ia verboden I Zoo babbelend verliet de cipier de oei en de Kuiter I die de grendel boorde dichtaohatvea verviel weer I in zijn overpeinzingen Hij had niet kunnen nalaten I te gtimlacheQ o er de gulzigheid van zyn bewaker I Doder voorwendsel zyn gevangene goed te behandeI loD onthaaldo de goede man sioh op kgstoa van doa ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd makelaar thans in het buitenland zoodat het I straigeding by verstek behandeld werd 1 Aan beklaagde wordt ten laste gelegd dat 1 hy in een door hem ondetteekend en aan dr 1 F van Gheel Gildemeester predikant te s Gravenhage gericht schryven door hem door j tuBschenkomst van de administratie der poste 1 ryen op 18 Mei 1894 uit Amsterdam ver I zonden en daags daarop ann de woning van 1 genoemden predikant te s Gravenhage afge 1 geven dezen opzettelykheleedigend onder meer 1 I heeft toegevoegd Waar sprake ia van waar I beid spreken en van zedelykheid daar behoordet 1 gy de oogen neer te slaan en te zwygen Maar schaamteloosheid en brntaliteii zyn volle I I zusters van zedeloosheid geen wonder dus I dat ge heel t gezin in uw hart hebt opge 1 I nomen Uw lieve vriend D C Thym is I openbaar terechtgesteld Ook hy liep in de 1 I volle kracht zyner waardigheid gearmd met 1 I zya lieven vriend Van Hoogstraten op s Heeren I I wegen door velen eerbiedig gegroet totdat 1 I Dame Jnstitia hem by de keel greep op den I openbare weg en hem toedcmderde fEllendige I smeerpoes onderga uwe gerechte straf 1 Zoo I en niet anders ga het u eerstdaags aangezien I ga in vergelyking met uw confrater in den I Heere minsteus 20 jaren tachthuisstraf hebt I I verdiend voor de meer dan gruwelyke on eI deiykheid welke u op het geweten drukt I iWaiB in vele gevallen nw naam niet Van I Gheel Gildemeester en uw ambt geen dienaar I van Jezus Christus in de Ned Herv Kerk I geweest gy zyt er nog beter dan ik van I overtuigd dat ge reeds lang waart opgesloten I daur waar men slechts boeven acbavuiten I Bargers Thijms en anderen vindt Des te I gruwelyker zyn uwe wandaden omdat gy een I voorganger in Israël zyt omdat nog zoo vele I goed geloovige ouders hunne dochters in uwe I vmie handen overgeven in de meening dat I gy ze de ware godsvrucht zult leeren Sohai I vuit waarom legt gy niet onmiddellijk wè I ambt neer opdat dat heilige ambt niet nog I imeer schande worde aaogedaan I Ds V Gheel Gildemeester als getuige geI boord verklaarde Van Deth slechts opperI vlakkig te kennen Eenmaal heeft hy zyn I tusachenkomat verleend om v D aan 1000 I te helpen waarmede hy naar de Transvaal is I gegaan De toorn van v D schyntopgewbkt I te zyn emdat getuige zich indirect gemengd I heeft itk de zaak Neerbosch I Snhst officier v justitie mr Van Battingha Wichers deelde mede dat hy Van Deth s ver i zoek om uitstel van behaodeliDg dezer zaak I omdat by voor zaken naar het buitenland 1 moest gemeend had te moeten weigeren met bet oog op de dringende noodzakelykheid dat 1 zoo oftiüter die de oesters zoüd en op kouten van doktor Bertrand wat de hijd betreft Maar Do Kuiter I daoht spoedig wedor aan orustiger zaken liet gesprek I van den cipier had hem op een gedachte gebracht Do man bad gezegd dat de mand ook nog wel iets aodera kon bevatten dan oesters eu de gevangene begon ala volgt te redeneeren ffWie weet of mijnheer Krzee geen middelen had gevonden om hem te laten ontkomen Voorheen ala bij o het kasteel kwam heb ik hem niet dikwijls gezien maar hij ia een bloedverwant van mevrouw van liansweerd en haar zuster Ik geloof zelfs dat hij hun volle neef ia t Ia best mogelijk dat zy hem aangesproken hebben ea hem vertochten mij tfl hiilp te komen Ik bcachuhligde inerrouw van Hausweord mij vergeten to bobben ik vergiste mij miaaohion en zij zal wellicht wenschen dat ik verdwiin en niet voor de rechtbank kom Zy vreest dat ik zal oproken maar ik zal haar bewyiien dat zij ODgelyk beeft my te wantrouwen want ik ou niet ontvluchten zelfs voor bet geval ik er de middelen toe had De eerste ingeving is altyd da beate verklaren wijze menschen terwijl andoren van oordeel zijn dat men een zaak altyd van twee kanten moet beachou wen Koe bet zy do Kuiter veranderde spoedig vaa zienswyza ï erst was hij verontwaardigd over de kwade bedoeling die hy mevrouw vau tlanaweerd toesohreef en hij stelde zich de vraag of zij niet iets geheel anders gedacht kon hebben Waarom zou de baronet niet oprecht medelydon mM hem hebben Waarom zou z j haar neef niet opgedr n hebben den man te bevryden die leed I tar wUl9 fan haarP Of s hom sahaldig of on