Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1894

7 45 10 14 Amatrrdam C 8 8 J 9 4 11 18 AtciterdanWi 6 50 8 15 9 17 11 88 ecida TJO 9 04 Directe SpoorwegverblodlDg met GOUDA ZomerdleDSt 1894 95j AangevaDgeo 1 Mei TUd vao Greeowlcli 7 10 6 66 6 08 8 10 8 17 8 18 i tO 8 48 KOTTÏRDilrl10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 3 10 4 08 4 40 DEM HAAS GOVDA iHsge 6 48 7 80 7 43 9 88 9 4810 1 11 8818 16 1 88 8 15 8 45 3 48 4 15 4 4 5 17 7 1 44 1 49 1 68 8 04 09 7 5 8 18 9 68 10 1 10 68 U 08 18 46 0 45 8 15 4 IJ 4a 5 0 6 47 7 4 8 85 10 10 10 86 U T S E C H T G O ü D A 6 88 7 50 9 9 68 11 84 18 08 18 60 65 8 10 8 68 4 43 6 3 8 0 8 6010 34 9 1110 51 9 19 utrecht Woerden 8 8 8 11 10 18 19 84 4 1 üudeweter 7 07 8 19 10 4 12 48 4 94 Gouda 7 0 8 38 9 8410 87 18 08 1 l S S 7 S 0 4 37 6 0 7 AMSTEBDAMOOüDA 9 40 11 10 11 7 io 4 10 9 5 Il l 11 4 4 10 44 U 18 U li MO r Oost knst van Sumatra en die jl Dinsdag met het oorlogsfregat De Rugterc nit Indië te Nienwedieji aankwamen De luitenant ter zee 2e kl C H De Lussauet de la Sabloniére en de matroos Ie kl W Westra eveneens met de De Rugterc teruggekeerd werden by deze gelegenheid eervol vermeld voor hun moedig gedrag in Tamiang ees meiflje de meest Usterlgke AftntggiQgeti tegen di t Oheel Gildemeetter inbracht een verhaal opdiechte met de meeste b zonderheden Tan A tot Z verzonnen Op de proefvelden der Rgkalandbouwachool te Wageningen zgn blgkens het thans verschenen verslag in 1893 verbouwd 36 variëteiten wintertarwe en 16 id met kruisin fan 18 zomertarwe 21 zomergerst 40 haver 4 erwten 65 soorten aardappelen 40 grassen II suikerbieten 9 gierit 8 klaver en tal van andere planten en gewassen Aangaande de proefnemingen kan nog gemeld worden dat door de teerlingen in den botaniscben tuin nevena herhalingen van vroeger nieuwe proeven werden uitgevoerd op rogge Het waa de bedoeling na te gaan in hoeverre de Eimpao varieteit waarvan men vermoedde dat dio gemakkelgtier dan andere door enge kruising of zelfbeatuiviug zaden zette daartoe werkelgk in staat ia en verder van de op deze wgze gewonnen zaden do eigenschappen na te gaan Evenals vorige jaren werden aan een aantal landbouwers zaden ter beproeving verstrekt Ook werden vele monsters pootaardappelen aan belangstellenden afgestaan Nadat voorlezing waa gedaan van een zeer gemoedelijk sohryfen van dr G aan beklaagde waarin hy hem sommeerde zgne beeoboldigingen te staven ot terag te nemen waarop bekl in het geheel geen antwoord gaf omdat die brief heb te zoetsappig waa c werd door ds 6 een klacht ingediend bg den kerkeraad te Oroningen die bekt sommeerde zgn beschuldigingen te staven of zgn ezcDut te makeo De drukker van het bovengeunemd nieuwsMad verklaarde van bekl de kop ontvangen te hebben Door zgn boekhouder buiten weten van beklaagde was een exemplaar der courant aan ds Güdemeeater gezoodeo omdat het gebrnikelgk is dit te doen aan personen die er in besproken worden Aan bekl was dit niet bekend Ook niet dat er te s Gravenhage a rannés waren op het Nieuwsblad van bet Noorden In deze zaak was de eisch van het Openbaar Ministerie 3 maanden gevaugeniastraf By de politie te Utrecht meldden zich Zaterdagochtend niet minder dan 12 personen aan met het verzoek om naar eeu r kswerkinrichtiug te worden opgezonden Zij werden ter beschikking der justitie gesteld en naar het huis van bewaring overgebracht De meestep bnnner werden reeds meermalen te Veenhuizen verpleegd en waren nog maar kort geleden vandaar ontslagen Tegen een socialist die bg Stienstra a terugkomst te Harlingen het paard van een der marechaussees trachtte te doen struikelen hg was cavalerist geweest en vooraf gezegd had dit te EuUen doen is proces verbaal opgemaakt Tq Montfoort en in omliggende plaatsen zgn bg publieke verpachtingen van het te veld staande koren de verkoopera genoodzaakt geweest hunne perceelen op te houden daar het gemiddeld geen i 130 per H A kou opbrengen terwyi de laudpacht f 160 a f 180 per H A bedraagt Het bestuur van Arti8 te Amsterdam heeft den maatregel ingetrokken om aan kindereu van de Amsterdamsche scholen der Ie klasse onder leidiog van onderwijzers en onderwgzeressen gelegenheid te geven eeu bezoek te brengen aau de inrichting Tot dusver werd die gelegenheid elk jaar aan ruim 2500 kinderen verschaft Volgens de mededeeling van eeu acboolhodfd den heer Stamperius is de afwgcing van het verzoek om ook dit jaar de fccbooljeugd toe te laten gemotiveerd met de verklaring dat de onderwgzers zelf niet genoeg bekend zgn met al het merkwaardige en schooue dat de tmoen en musea bevatten om de kinderen tot gida te kunnen strekken Een merkwaardige schilderg van Gabriel Max is thans in het Glazen Paleis t te München tentoongMteld Zg stelt een familiegroep voor van den Aapmeuach den nog aprakeloozen Pitbe canthropus alalus zooals Baokel hem noemt De voorgestelde figuren vanden oermenachc zgn een vader en een moeder met een zuigeling aan de borst De uitdrukking van de gezichten vooral de blgdschap en bezorgdheid op dat der moeder wordt zeer geroemd Het kunstwerk werd door Mux aan Prof Hackel geschonken op diens GOen verjaardag 16 Febr tl Licht als een veere heeten de nieuwe penhouders door de fiirma Blikman en Sartorius te Amsterdam in den handel gebracht ook op de tentoonstelling in het paleis vindt men ze Ze bestaan uit het merg van de aloë planten zgn inderdaad verwonderlgk licht £ r zgn ook penhouders van bnitengewonen omvang bg geschikt voor Igders aan sohrgfkramp Het Gerechtshof te Constantine Atgerië heeft zekeren Dougnac die onder zeur ergerIgke omstandigheden zgn moeder bad vermoord ter dood veroordeeld Zgn veidediger betoogde dat de man met erfelgke drankzucht was behept maar de reohters lieten geen verzachteode omstandig heden gelden Te Hilders in bet Hhón gebergte heeft een knaap met behulp van zgn verloofde 2gne moeder geworgd en daarna opgehangen Het paar pleegde die misdaad in woede toen de oude vrouw hun verweet dat zg een deel barer spaarpenningen verbrast hadden Te Vrouwen Parochie zal dit jaar voor de 100ste maat de oude griep worden verkaatat een legeteekeu dat eene eenw geleden door vroDwbudrstera te Beetgnm werd gewonnen oudanks de vervolging der teleurgestelde Beetgumers veilig thui werd gebracht en aedert elk jaar onder de ingezetenen wordt verknatst Door de ingezetenen is besloten dit eeuwfeest op sportgebied enigszins Inisterrgk te vieren Een brutale poging tot inbraak gevolgd door een dievenjacht over de daken wetketien uur duurde heeft te Londen groot opzien gewekt De helden van Tamiaog Te Nieuwediep heeft op de voorgeschreven pldchtige wgze de uitreiking der versierselen van de Militaire ViTillemsorde plaats gehad aan den kapitein ter zee F J Stokhugzeu den kwartiermeester J Weller den marinier Ie k N A Van der Blom en den marinier 2e kl D Van de Peppel die bg Kon besluit van 20 Februari U tot ridder 3e kl der orde werden benoemd ter zake van door hen betoonden moed bg de kriigs ver rich tingen in het Tamiaugsche Drie dieven wilden stelen in den juwelierswinkel Canej in Cheapaide Zg braken in een aangrenzenden winkel in om van daar door het uitzagen van een deurpaneel zich toegang te verschaffen tot het achtergedeelte van Caney s huis Maar terwgl zg bezig waren met het paueelzagen werd een van de twee bedienden die in den winkel sliepen wakker Hg waarschuwde zgn makker Zg riepen in alle stilte de politie en deze betrapte de inbrekers op heeterdaad De drie mannen vluchten naar boven het dak op en de politie hen na Eeu der dieven een jongen van 17 jaar viel door een glazen afdak en werd gevat Hg was echter niet ernstig gewond hoewel bg epu val deed van 9 10 meter 10 55 11 0 11 09 11 18 11 8 40 10 48 08 8 86 8 4 8 48 8 69 05 6 5 10 5 18 5 88 5 8 Sondt ICoordnolit Niiaw lnrk Otpdle Bottodui 1 8 K 88 11 05 7 85 7 8 7 88 7 48 7 55 8 1 10 J 7 8 7 47 8 0 8 18 1 8 8 8 8 Botterdu hpdle Nlaowarbrk lioordnoht Q iidi 8 18 10 08 10 11 7 46 4 67 5 08 ÖODDA DEN HAAe Ookd 7 80 1 40 8 09 9 87 10 49 11 11 1S 1 1 01 1 97 S 9 8 66 4 46 6 97 6 60 7 18 9 87 11 06 11 18 8 U 8 18 6 8 81 8 88 Zar H 7 4 8 5 11 01 Bl Kr 7 47 Z Za W 7 5S9 01 11 10 N d L d 8 0i Toorb 8 07 9 18 11 1 H e 8 18 9 18 9 89 10 07 1 18 1 18 1 84 l SS 1 88 5 80 10 10 Gosd Oudiw 5 50 8 64 Woerd 5 59 7 08 8 1 11 17 Utnokt 8 18 7 8 8 88 8 41 10 61 11 46 11 87 18 4118 511 48 1 67 8 55 4 16 5 5 5 55 41 7 48 10 15 11 38 11 43 O I D A OTBICHT 6 8 5 10 7 55 8 09 8 91 10 19 10 56 18 48 8 83 t 61 8 18 4 47 5 83 5 67 7 45 8 38 10 14 10 8811 09 8 87 t 5 87 7 69 10 87 8 81 9 10 Jl Qtude M Amileidw Wp 7 6 t Sidtnia 45 S U 6 04 5 46 8 85 8 07 8 6t 10 86 1 10 3 08 8 8 3 50 6 89 6 1 8 66 8 88 9 11 10 68 11 10 S O D U A A USTKRDAM 10 08 10 65 l lla I 61 4 47 5 t8 10 55 l l 1 8 40 iM 8 85 11 10 11 84 1 18 8 5 8 8 5 Het was toen omstreeks 6 nnr in den morgen en eerit s middags 4 nur waren de twee andere dieven gevat Twintig agenten vervolgden al dien tgd de vluchtelingen die verwonderlgk vlug over hooge moren liepen daken over en vensters binnenwipten tot zg bg een huis op eens verdwenen en eindelgk in dat huis gevonden werden onder goederen balen verstopt De kerels 20 eu 22 jaar oud lieten zich toen zonder eenigen t enstand meenemen De jacht over de daken had natuorlgk op straat een groote menigte toeschouwers gelokt Tak geteekend door Schaepmau In zijn verhandeling over den staat van zaken en partyene in Het Ceutrumc geeft dr Schaepmau de volgende penteekeniug van den oodminister Tak Weinige dingen zulten later een zoo verrassenden en eigenlyk zoo verwarrendeu of zelfs overblufifendeu indruk maken hU de hartstochtelyke haat die zich tegen den heer Tak heeft geopenbaard Een persoonlyke haat die soma geen grenzen kende eA bg alle toomelooze beapraaktbeid toch onverklaarbaar bleef Want en hiermede begint het zonderlinge wat geestdrift de door hem verdedigde zaak ook mocht hebbeu geestdrift harstochtelgke liefde Toor zgn persoon heeft do heer Tak niet gewekt Immers en ook dit mret men in rekening brengen by den heer Tak zelven was weinig te zien van de groote geestdrift die verlicht en ontvlault bezielt en medealeept Ai de eigenschappen die met zulk eeu geestdrift gepaard moeten g ian ontbreken hem Hy bezit geeue van de zoogenaamde schitterende gaven Hg is geen dichter nog minder een dweper Hg gelooft niet maar hij weet Stelligheid is het beate en het liefste wat hg by menschen en dingen vinden kan Hy ia degelijk helder nauwkeurig in al zgn betoogeo Hy gaat recht op den man en op de zaak af als hg eenmaat zgn wit gekozen heeft By bet doel der keuze ia hy voorzichtig en geduldig nla een Indiaansch jager zonder een zweem van achalkachheid poogt hg zyu tegeu stander te verschalken en van den weg te brungen hy volgt zyu we kalm en onverwrikt Hy is van top tot teen een verstandelgk man hg weet wat groote dingen zgn en hg wil ze het soma wat kleine der gewone verstaudsmenschen heeft hg niet Toch ontbreekt hem in zyn wgze van optreden eu handelen ieta van het grootsche dat zy die groote dingen doen zutleu niet kunnen ontberen De phantaeie is voor hem geen acheppende kracht zy ia slechts bet middel dat de dingen door het verstand gewild in bruikbare beelden belichaamt Voor den heer Tak eindigt iedere Igu in een zichtbare laatste punt zy gaat nooit verloren in een purperen wolkgevaarte of in een wemeling van licht Hoe heeft deze kalme koeie man zulk eeu geweldigen hartstocht 0 ewekt Er ia een verklaring De beer Tak is een man van kracht van onverzettelijke kracht Een vierkante massieve kracht Niet oubewegt lyk maar hetzg herhaald onverzettetgk i Het is geen kracht van voortdryven of vooruitstreven het ia een kracht van staan Als de heer Tak eens zyn standpunt heeft gekozen dan staat hg vaat ata een Rnsaisch regiment under den kogelregen Hg biest zgn standpunt met voorzichtigheid met beraad met overleg maar daarna heeft het overleggen uit Zulk een kracht is een kracht die natunrlyk veel verzet wekt maar tevens tot verzet prikkelt Voor de meeste menschen berft zy ieta onaangenaams Het is als het atelsel van vaste pryzei zy die van loven en bieden houden gevoelen dit altijd als een dwang Het is echt meuschelgk men wil zich wel gewonnen geven maar men wit niet gedwongen worden 4 50 4 67 6 04 6 11 5 0 18 58 1 0 1 1 1 18 l 8 5 4 1 44 4 10 O O D D A ll tO 1 80 1 46 1 56 S O 09 15 1 40 8 48 1 08 10 18 10 30 10 38 10 41 Voorb 6 64 N aL d5 69 Z Zegw 08 Bl Kr 8 14 Zef ll 19 Gnada 8 Of voor een staatsman een kracht van dit gebatte een benijdenswaardige gave moet heeten ia een vraag wier beantwoording van oogenblikken en omstandigheden afhangt Zg deze kracht heeft haar groote zydeo Zij is onbestaanbaar zouder een kloeken moed en een niet gorioge mate van onbaatzuchtigheid Men moet om haar te knnnen bezigen niet weinig ontdaan zgn van de gewbne soort gdelheid Maar waar zg in haar massieve gestalte wat onverhoeds optreedt wat oovdrwachta treft wat vierkant zich vastzat daar is zy een gevaar Met haar niterlyke bedaardheid treft zg dieper en feller dan de vulkanische hartatochtelykheid Lava kan afkoelen eu teelaarde worden voor edelmoedigen wijn Steenen blgven liggen en drukken de teelaarde dood Met de werving bg de koloniale reserve te Ngmegen schynt het nog steeds niet naar wensch te gaan Op verlangen van den minister van Koloniënia althans nu aan de ofBcieren van gezondheidbij het koloniaal werfdepot te Harderwyk opgedragen om voortaan die personen welke hoewel geen lichaamsgebreken vertoonende echter naar hun oordeel de blgken dragen vanzoodanige pfaysieke verarmoeding dat eeneeuigszms langeren tyd van gezonde voedingeu verpleging aau hun uitzending naar detropen moet voorafgaan tydelgk ongeschikt teverklaren voor de toelatiug bg liet koloniaalwerfdepot maar bun den raad te geven zichbg de kt oniale reserve ter dienstneming aim te melden naar welk laatatgenoemd korps zgdan indien zy Ifet verlangen door de zorgvan den commandant van bet koloniaal werfdepot met reisgeld zullen moeten worden opgezonden Telegraaf Zaterdag ia van het eiland Texel eene schuit met helmpianten nit de duinen naar de zandbank 0nru8t vertrokken De door atroopoting opgestoven zandrug nabij de reddingbaak werd met de helmpianten bepoot Men hoopt dat de stekjes daar zullen voort telen om zoodoende te bewerken dat het atuifzand zich nog meer ophoopt en niet zoo gemakkelyk weer wegstuift by het draaien van den wind Lecomte de Lisle ia Zaterdag te Parys begraven Het wa 1 een begrafenis zegt een Fransch blad gehe i in overeenstemming met zijn kunstenaaratrots weinig menschen weinig vertoon maar op de kist een overvloed van palmbladen lauweren en rozen en daaromheen de voornaamste Fransebe denkera kunstenaars dichters en achrgvers die hem de laatste eer bewezen De Igkdienst werd gevierd iu de kerk St Sttlpice c Bg bet graf op het kerkhof i Montparnasse werden toespraken gehouden door den Minister van Onderwys den heer L jgnte Gaaton Boiasier namens de Académie en door den dichter De Herédia De bekende Parysche kunstkooper Garnier die indertgd Milei s Angelus voor 800 000 fr kocht voor den Heer Chauchard is sinds een week spoorloos verdwenen Men gelooft dat hy om geldelgke moeilykbcdeu zelfmoord heeft gepleegd Hy leefde te Parys op vry groeten voet eu had eeu fraaie villa te Champigny Garnier waa ook een zeer gewaardeerd Bchrgver over de kunst In Februari 1 I werd eeu daaie te Atreoht door haar do geworden hond in den neus gebeten Zy reisde nog dienzelfden dag naar Parga eu na daar drie weken door Paatenr behandeld te zyn kwam zg weer welvarend en volkomen gerustgesteld terug Maar verleden week vertoonden zich bij haar verscbynseleu van watervrees en thans is zg overleden na een vreeselgk tyden ven zes of zeven dagen 8 40 8 47 8 64 10 01 10 10 11 10 7 80 11 80 n 80 T 07 8 10 7 17 7 84 7 1 7 87 Oe huid van den stier Perdigon die den Spaanschen toreador Eapartero heeft gedood is in kleine stukjes gesneden welke men verkocht heeft als aandenken aan het trenrig uit einde van den bnfaamden atierenbevechter Die stukjes brachten te eamen 17 000 peseta s op De kop werd verkocht voor 2000 peseta s 4 46 4 56 5 0 5 08 6 15 9 41 9J0 58 5 51 8 80 10 08 8 05 9 88 10 10 4 48 9 81 10 6 09 1 8 41 9 8S 11 07 4 10 7 88 4 8ft 7 80 0 48 10 00 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 Te Amsterdam ontatak een oude dame die door een jongen werd uitgescholden voor tooverlantaarn daardoor zoo iu drift dat zy met haar sbeateedsterc den jongen een slag in het gelaat gaf die hem noodzaakte geneeskundige hulp te zoeken Zgn rechteroog is waarBchgntyk verloren Te Hoofddorp Haarlemmermeer is de zoon van J de Smit die in het laatst der vorige week een slag van een paard tegen zgn borat kreeg aan de gevolgen overleden De bloemententoonstelliDg welke te Baarn TUt 2 tot 5 Augustus door de aid Gooiland fsn de Ned Maatschappg voor Tuinbouw en Plantkunde zal gehouden worden betoolt zeer reet goeds en aangenaams Gedurende de vier dagen zullen er concerten en matiuée a gegeren worden door de Amsterd Orkestvereeniging de r muziek van het 5e reg inf oit Amersfoort Hilversumache schutterg enz Het ia nog niet met zekerheid bekeud of de Koninginnen de tentoonstelling met een bezoek znllen vereeren Ben slager te Brunswijk heeft een tweejarig zoontje dat lezen kan Het wonderkind leest alles wat men het voorlegt zoowel drukala Ychrgfletters natourlyk ieder woord op zichzelf eu zonder gevoel voor den zin Het is voor bet overige zoowel lichamelijk als geestelgk en zeer gewoon kind Levensverzekering in Zwitserland Lord Vaux te Harrowden in Engeland heeft een belangwekkend verslag uitgebracht over levensverzekering in Zwitseriand Gedwongen verzekering wordt alleen toegepast op spoorweg eu stoombootbeambten soboolonderwyzera eu politiea genten Alle andere burgers zyu nog vry zich al dan niet te verzekeren Dit atelsel achyut goed te werkeu Omstreeks een derde van alle gehuwde Zwitsers ia verzekerd en de verhouding vermeerdert bgua ieder jaar Na aftrek van diegenen welke niet voor huu gezin op deze wgs behoeven te zorgen komt men tot de slotsom dat ruim de helft der Zwitsersche broodwinnera polissen van levensverzekering hebben Het merkwaardigst is dat levensverzekering tot 1840 in de republiek volstrekt onb end was en eerat kort geledeu algemeen in zwang kwam nl iu 1885 toen een bouda wet werd aangenomen waarbg alle verzekeringsmaatscbappgen onder streug toezicht van den Staat werden gesteld en verplicht alle inlichtingen die van nut konden zyn voor hen die zich verzekeren wilden te publiceeren De afdeelingen Eotterdam en Tilburg van de AntiSociaal Democratische Vereeniug van Spoorw personeel Recht en Plicbt hebben Zondag jl te Rozendaal eeu propaganda vergadering gehouden Op verzoek der afd Tilburg ward de vergadering geleid door den heer W Zonhoven voorzitter der afd Rotterdam De heer Vroomans afgevaardigder der afd Tilburg besprak het verderfelyke der sociaaldemocratiscbe beginselen en weidde daarna uit over het noodzaketgke en nuttige der Vereenigiug Recht en Plicht c met een krachtige aansporing tot het Rozendaalsche personeel om zich by deze vereeniging aau te stniten Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gevoerd traden zes nieuwe leden toe Ook hadden zich twee donateurs opgegeven £ en kinderiijkje werd deze week te Parys bij aankomst van den trein uit Clermont door den hoofdconducteur op het politiebureau gebracht De ongelukkige kleine een maand oud wai het kind van een spoorwegbeambte en Ai de coupé in tegenwoordigheid der oudeS onder de volgende omstandigheden gestorven De moeder had haar kind op een kussen neergelegd tussohen haar eu een handelsreiziger en waa daarna in slaap gevallen Toen zg een paar BtMioas verder ontwaakte bemerkte zy tol haar schrik dat de reiziger die eveneens ingeslapen was met zyn elleboog op het kind rustte Zg wekte hem terstond maar het was reeds te laat de zuigeling was dood gestikt onder het gewicht van den zwaren man De schuldige aan dit ongeluk heeft zich vrywillig ter beacbikking der justitie gesteld en zal waarichgnigk vervolgd worden wegens manslag door onvoorzichtigheid Een Amsterdammer die een paar dagen voor zaken te Utrecht vertoefde bezocht Zondagavond diverse kffiehnizen en kreeg doordien bg wel niet altyd spuitwater zal hebben gedronken zoo langzamerhand heel aardig de hoogte hetgeen vooral merkbaar was aan de wgze waarop hg het huis dat hg vertegenwoordigde trachtte nuttig te lyn in het op ommen zyner persoonlyke eigenschappen waarvan bgzondere spierkracht een der eerste waa Een ala heer gekleed persoon die geruimen tgd aandachtig had toegelnUterd stelde ten slotte den spreker een worstelpartgtje voor dat deze aannam doch tot driemaal toe ferloor zoodat hg moest bekennen zgn mees 4 te hebben gevonden en kort daarna vertrok Weinige oogenblikken later wachtte hem evenwel een nog onaangenamer verrassing de ontdekking namelyk dat nit een binnenborstzak vau zyn jaa een bankbiljet van f 50 was verdwenen Toen hy daarop naar het koffiehuis terugkeerde had de onbekende heer xich reeds verwyderd zoodat daardoor zijn noop om het geld weder terug te bekomen heneden nol daalde Den 28n Juli zal de cPrinses Amalia van de Maatschappy cNederland thans iu lading li ende te Amsterdam voor de 50e maal de reis naar ludie ondernemen De Eogelsche wietryder Jefferson die per rgwiel bet geheele vasteland van Europa doorreiad heeft verhaalt dat zyoe tochten door Turkge tot de minst aangename behooren De wegen zyn er slecht of ontbreken geheel de slaapgelegenheden verkeeren in zoer ongunstigen toestand bet eten Het veel te wenachen over Bovendien maakte de bevolking het hem zeer lastig Toen hy van een langen vermoeienden rit iu een Turksch dorp aankwam en zeer naar een flink maal verlangde weigerde de waard van de herberg bem iets te eteu te geven wanneer hg niet vooraf had laten zien wat hy al zoo op zyn rgwiel kon doen Hg moest wel toegeven en reed voor de herberg heen en weder tot onbeEchryfelgke verbazing der inwoners die van ryk tot arm van oud tot jong oit hunne huizen waren geloopeu om het wonder te aanschouwen Jefferson gaf zooveel mogelyk aan de wenachen van het volk toe ook wanneer het eeu dreigende houding aannam Bedreigde bem werkelijk eenig gevaar dan trok hij zyn revolver om te toonen dat hg gewapend was eu zich zou weten te verdedigen Omtrent den dood van E Pin te Kuilenburg loopen verschillende geruchten Pin moet achter zgn huis in de Prysstraat bezig geweest zyn met bet spaden van zyu land en schynt toen op het grondgebied van zijn buurman V L gekomen te ziju die bem dit ouder het oog bracht P ging toch zgn gang waarop V L en diens zoon plotseling P aangrepen mishandelden en de dood eeoige oogeublikken later intrad De justitie ia nog steeds aan het onderzoeken en veracheidan getuigen zyn reeds iu hot verhoor genomen Gisteren is te Rozendaal op aanw zing van de Haagsche recherche aangehoodeu de Oosteuryker F handelsagent uit Budapest wiens aanhouding door de politie te Weenen was gevraagd wegens verduistering van een aanzienlijk bedrag aan geld Het bad reeds de aandacht van twee in apectears getrokken dat deze vreemdeling onder een valschen naam eu zonder geld iu eeu hotel te a H e verblyf hield wat tot z ine arrestatie aanleiding gaf Daar hy zich echter voldoende legitimeerde en er niets tegen hem aanbangig bleek te zyn werd hem toegestaan te vertrekken nadat hg van den oberkellner in het hotel f 25 reisgeld in voorschot had gekregen op zyn koffer welke hem tegen remboura moeat worden nagezonden te Rozendaal n by dien koffer gisteren daar reclameerde liep by in de val want da Bozendoalache politie was door de Haagsche dadelyk gewaarschuwd nadat bekend was geworden dat E door de Oostenrykacbe politie werd gezocht Kantongerecht te Gonda Zitting van Woensdag 25 Juli 1894 De volgende personen s n veroordeeld wegens Voor het buiten toestemming van bet bestuur loopen over eeu spoorweg J H te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis Overtreding Prov Reglement op wegen en voetpaden in Zuid Holland M M te Nieuwerkerk a d Useel tot f 1 of 1 iag hechtenis P S te Nieuwerkerk n dlJssel vrggeaproken W d H te Nieuwerkerk a d IJasel tot f 3 of 1 dag hechteuia F M te Capelle a d IJasel tot f 2 of 2 dt eu hechtenis Overtreding strafrecht P G zwervende tot f 3 of 2 dagen hechtenis Overtreding wet op de visacbery C Ü te Bleiswgk en T B te Rotterdam ieder tot f 4 of 4 dagen hechtenis J J V D te Gouda tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Te zamen plegen van straatschenderg lo B M J G 2o H V U 3o J C B en 4o A H allen te Gouda No 1 tot f 3 of 2 dagen No 2 en No 3 ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis en No 4 vrggesproken Overtreding strafrecht A C V d S te Waddingsveen tot f 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenachap C H te Amsterdam thans zwervende A W A te Rotterdam L S te Beenwgk G W en M V E huisvr van G W gedomi citieerd te Amsterdam thans zwervende ieder tot f I of 2 dagen heohtenis D d M te Gouda tot f 2 of 2 dagen hechtenia J S te Gouda tot f 0 50 of 1 dag hechtenis H V W te Gouda eu W S zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis P d J te Gouda tot f 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bij 3de herhaling C J G te Gouda tot hechtenis van twee wake Openbare dronkenschap bij 5de herhaling J B te Gouderak tot hechteoiastraf van drie weken eu plaatsing in eene rijkswerkinrichting voor den tyd van drie maanden Bnitenlanilseh Overzicht In de namiddag ttmg der Frauache Kamer op gisteren begon het obatructionisrae der socialisten die verdaging tot nn de vacantie willen afdwingeo van voren af Nadat drie nieuwe amendementen reapectievelyk van Charpentier Jules Roche en Sembah onder veel gekakel met groote meerderheid wsren afgestemd en er nog ateeda nieuwe obstructie in aantocht was gaf de Voorzitter er den brui van om nog langer met artikel 2 te tobben Laten we dat artikel aanhouden zeidehg en eens met art 3 beginnen c Accoord Hy las het artikel voor en terstond was Camile Paltetan aan het woord om ook dot artikel zoo fel mogelgk te bestryden hg noemde dit het ergste von alle enz enz Niettemin werd toch de eerste alinea betreffende relegalie iu geval van recidive aaugeuomen met 316 tegen 180 en het tweede gedeelte met 327 tegen 148 stemmen eveneens waarna bet heele artikel door het opsteken der handen werd goedgekeurd Zoo zgn dan uu twee artikelen aangenomen het eerste en het derde De Kamer was moo dat spreekt De reat moest doa alweder verdaagd worden Ook in Duifcachland schgnen mastregelen tegen anarohiaten en aociatisten voorbereid te worden om althana aan bet tegenwoordige boycottingateisel eeu einde te maken den gisteren in tegenwoordigheid van Caprivi gehouden miniaterraad moet reeds over een deabetreffend vooratel vau den Pruisiaohen minister van Biuuênlandache Zaken beraadslaagd zgn De Duitache anarchisten zullen blykeus hun eigen aankondiging vooreerst geen volkavefgaderingen meer bgeenruepen maar zvcb ten gverigste bezighouden met de bawegingen der vakvereenigingen Dat er b die vereenigingen een gezaghebbende centraliatiacbe organisatie bestaat daarover willen zy heenstappen doordien zij met de Ëugetache kameraden van oordeel zjju dat in die kringen de economiBche strijd de beste gelegenheid oplevert om den revolutionnairen geeat onder de massaaa te brengen Dat de auarchibtïu onder het personeel by beroepen en bedrgsen in Duitschtand veel vrienden hebbeu is bekeud In weerwil toch dat de politieke aanvoerders der sociaal democratie iedereen mtit uitatooting bedreigen die met de anarchiaten beult laten sommige socialiatiscbe vakvereenigingen b v die van de kleermakera schoenmakers zadelmakers en blikslagers geregeld haar advertentiën in bet anarchiatiache blad plaatsen Reeda eeuige weken geledeu zgn er pogingen aangewend om onder de metaalwerkers een bgzondere revolutionnaire anarchistische groep te vormen en over het algemeen is dit wel niet gelukt maar er bestaan toch velerlei keuteekenen dat de anarchisten die pogingen kunnen herhalen In de werkstaking der schoenmakersgezellen te Beriijn hadden de anarchisten de leiding iu handen en by de werkstaking der gezellen te Burg speelden de anarchisten evenzeer de eerste viool Vandaar dat zg zich zooveel te meer opgewekt gevoelen om het parool te geven tracht ii meester te maken van de organiaatie der vakvereenigingen 1 De Duitsche Keizer heeft den priua regent van Beieren per telegram zyn deelneming betuigd over de door het noodweer aangerichte verwoestingen in Opper Beieren eu een som van 3000 Mark voor de noodlydenden gezonden President Cleveland s schryven aan den heer Wilson heeft getoond wie schuld heeft Vlugger dan China ia het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden geweest met zgue oorlogverklaring Zoo kan men bet besluit noemen dat senaatsleden onmiddellyk door het volk inplaats van door de verachillende Staten gekozen behooren te worden Dit zon het verschil tuaachen beide Kamers geheel doen vervallen en den Senaat tot een vyfde rad aan den wagen maken Daar tweederde van den Senaat het beatuit moet goedkeuren vóór het kan worden uitgevoerd beteekent het niets meer dan eeu proteat maar ook niets minder Er biyktuit hoe scherp het conflict ia tosschen beide Kamers ten opzichte van de tariefwetshervorming De Kamer tracht de senaatsleden aldus er toe te brengen van de veranderingen die zg in het tarief brachten te doen afzien Dat dit gelukken zal is niet waaracbgnlijk Manr indien men in den Senaat bespeurt dat het der Kamer ernst is zal men zich wellicht nog wel eens bedenken alvorens door een onvruchtbaren strgd de moeilgkheden waarmede het land te kampen heeft nog te vermeerderen Dan wordt misschien het Mc Kittley Urief behouden in plaats van de ver j meende hervorming zodllat de hewing voor tariefverlaging kan voortduren De ooriogigernchton houden aan Dat de krgg tuBschen China en Japan nog niet ii verklaard ia nu zeker maar de vooruitzichten blgven dreigeud In Londen gelooven aommigeu die t weten kunnen dat do strgd niet meer te ontwgken is Toch heeft de Engetacba regeering nog niet vernomen dat de toestand op Korea eeuige verandering heelt ondergaan Wat de uitgestrektheid van sgn grondg bied betreft moet Japan natnurtgk onderdoen voor China Het gebeele Japansche ryk is niet grooter dan ongeveer 7000 vierkante mylen terwgl China met de daarbg behoorende provinciën volgens do jongste opgaven meer dan 200 000 vièrk mglen beslaat De gefaeela bevolking van China wordt geschat 370 000 000 inwoners terwgl Japan er teti hoogste 40 000 000 telt Evenwel by een mogetijken atrgd tuaachen beide staten doet de omvang weinig ter zake Dau komt het in de eerste plaats aan op de kracht die sg bg een bealisaenden strgd kunnen ontwikkelen en iu dit opzicht behoeft Japan China niet te vreezen Gedurende de laatste 20 jaren heeft Japan in velerlei opzicht groote vorderingen ge maakt Het gebeele bestuur werd geheel op Ëuropeeache leeat geschoeid en daarmee ging tevens een hervorming der atrydkrachten gepaard Het leger beaUat in tgd van vrede uit 60 000 manschappen gewapend met geweren van het beate maaksel Dit leger ia sedert 1880 ók op Europeeacben voet ingericht zoodat het in tyd van torlog apoedig gemobiliseerd kan worden Veruioedelgk zat het daarom den Japanners mogelgk wezen in korten tyd een grooter aantal troepen naar Korea te zenden dan den Chineezen wier organisatie der atrydkrachten nog veel te weuachen laat Op i apier heeft China wel over een nillioeo soldaten te beschikken maar zelfs in de offlcieele opgaven wordt er hygevoegd dat van deze soldaten niet meer dan 380 000 als geschikt voor den kry sdienat kunnen beicliouwd worden En daarbf bestaan China a atrgdkrachten uit bydragen der verschillende provinciën van het reuaachtige ryk welke gelgk genoeg bekend ia doorgaans niet veel geven om de bevelen uit Peking gezondeu Bovendien is het Cbineeiobe Wer meer is naam dan in werkelykbeid naar EuropeeacheB trant ingericht Hoe gering de weerkracht ia die China te land ontwikkelen kan is meermalen gebleken by de oortogen met Rusland gevoerd en de geringe waarde der Chineesche vloot kwam aan den dag bg den oorlog die in 1882 om Tonkin tnsschen Frankrgk en China ontatoud Het is reeds lang geleden dat het ChiueeBcbe leger door Engelsche officieren gedrild en van Westersche vuurwapens voorzien werd dat de Bcbildarachtige oorlogsjook vervangen werd door weinig diepgaande atoomwhepen en tuighuizen en fabrieken voor oorlogsmatürieel werdeu opgericht Maar in de laatste jaren vooral hebben de mandargnen den baat tegen al wat vreemd is weer doen herleven met bet gevolg dat thans een toestand van verwarring heerscht nog erger dan vóór de reorganisatie naar Europeesch model Een deel der Chineesche troepen ia wet voorzien tan Winchester geweren maar met zeer gebrekkig nagemaakte patronen een ander deel is nog gewapend met oude tromptaders of met pyl en l oog en lana De toelage die de soldaten voor het onderhond hunner paarden ontvangen krygt meervudeels eeu gansch andere bestemming De mandargnen die zich door omkooping het bevel over een oorlogsschip hebben verzekerd brengen de beste steenkolen in rcJkening maar gebruikeu de goedkoopste aoort En zoo gaat bet in eiken tak van dienst Een eigenaardige byzonderheid wordt nog medegedeeld over de schatting die Korea ain £ lange tyden aan China verichnldigd ia In de leute van elk jaar wordt die schatting door een karavaan naar Peking gebracht Hoofdzadelyk bestaat zg uit geolied papier vervaardigd oit de vezels van de Yen Sing eep plant aan welks wortels bovennatuurlgke kracht wordt toegekend Dit papier is buitengewoon sterk en wordt door de Cbineezen in de plaats van vensterglaa gebrnikt waarboven zg het verkiezen omdat het zoowel de koude ala bet sterke zonlicht beter buitensluit Sedert lang hoorde men niets van de financiën van den ex koning Milan Thana wordt uit Belgrado gemeld dat de kwestie om hem een ly f rente toe te leggen in b insel is bealist De regeering zal aan de Sjoepsjina voorstellen den ex koning jaariyks een bepaalde som ujt te keeren on koning Alexander al van zgn civiele Igst een gelghe som voor zyn vader afstaan Men berekent dat 720 000 frcs wel voldoende zullen zyn te meer wgt Milan den grootsten tgd van het jaar in Servië zal doorbrengen Daar hg dan toch op kotten van z n Eoon