Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1894

No 6413 Vrijdag S7 Juli 1894 3diste Jaargang eOHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uity ondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEKTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiëfl tot 1 uur des midd leeft hoadt hg nog een urdig doitja over Toor ign liefh bber jeu Milan op reis sgnde ia thans in Pargs gearmeerd Vermoedeiyk zal hg er wel eeo pooBJe blgven om Tervolgenv zgn tenten in een OoBtenrgksche badplaats op te slaan Te Belgrado is men zeer tevreden orer het vertrek Tan den vader des konings Alleen zon men graag wat meer zekerheid hebben dat hg niet soo heel spoedig naat Servië terugkeert na het jaargeld dat de regeering hem wil toestaan verteerd te hebben Wegens vergevorderd Seizoen worden de mot 30 KOBTiyO VMBKOCST A van OS Az E 73 73 Beurs van Aoisterdam U JDU istotkoers 90 108 Vor krs 90 101 ioa i tS l n j 79 l 791 88 781 96V 1041 11 Y ♦ Vs 86 109 58 37 108 100 87 60 61S 108 77 losv 809 1J7V 89 109 101 139 9 V 68 80 108V 108 178 186 106 4611 4911 184 100 63 7i 106V 188 10 lOSV 66V 96 looy 188 1881 7 Vu 7 y SS iS 104 Vs 1991 891 HnnuiiD Osri Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito SVi Hoiiau Obl Ooadl 1B81BS i txlii InsohrjJTing 1863 81 5 OoSTlMa Obl mpapiorI868 K dito in zilver 1868 6 PoxTDOAL Oblig met ticket 8 dito dito Kdsuiid uu Ooat Se Seris i diloOeooDS 1880 4 ditabijBothi 1889 4 dito bii Hope 18811 90 4 dito in loud leen 1888 8 dito clito dito 1884 6 Sfik Perpet sobuld 1881 4 TraiIU Oepr OoDV Iaën 1890 4 Qte lesDÏDg serie D Geo leeoioi serie C ZllloirB BiP Beo v obl 1892 8 Ullioo Obl Buit Soh 1890 8 VaNBZDiLl Obl 4 onbep 1881 Ahstuuh Obligstiea 1881 S i BoniaDiK Sted leen 1888 SVi NlD N Jltr Uacdelsr aand Arsadsb Tab M OartUoalen DwiMaatsohappii dito ArDb Hjrpotbeekb paadbr 4 CuU Mü der Yorstaul aand s 6r Hynotbeekb paudbr 4 Nsderlsadaobe baak uad Nsd Uandelmaatsob dito N W k Pao p b paadbr 6 Sott U potbeekb paadbr 4 Utr Hjrpotbaekb dito 4 OosTBNs Oost Hong bank aand UusL Hypotheekbank paadb I Vs AHZalKi Equit bjpotb paadb 6 Maxw L O Pr Lien oert 8 KlD HoU IJ 8pDorw Mij aand H tot Eipl V 8t Bpir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito t lTU Il Spoorwl 1887 8 A Eobl 8 631 139 95 80 Znid Ilsl ap m A H obl 8 PoLIN Warsobau Weeaea aftod 4 Bmi Gr Buis 8pw Mij ssnd 8 Baltisohe dito aand ïastowa dito aand S Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Gh Azow Sp kap aaad 6 Losowo Sewast 8p Uij oblig 5 Orsl Vitebsk dito oblig 5 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 7s 46 88 SO 1 100 76 111 1081 40 49 11 186 1 7 107 10 v 101 lOl s 116 mv S8l 108 AHiaixi Cent Pao 8p Hij obl Ohio k North W pr ü v aand ditoditoWin St Peter obl 7 Dsavsr k Bio Qr Spm oert T a Illinois Geotral obl in goud 4 LouisT k NaahvilleCert T sand Mexico N 8pw Mij lehyp o 8 Miss Kansas v 4 pot pref aand N Yoik Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Minn fc ManiL obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O K CiNxni Osn South Cert r aand Vin 0 Ball k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibns Mij aand Botterd Tramweg Maats aand NsD Stad Amsterdam aand S Stad Bollerdam aand S BlLolt Stad Antwerpenl887 S s Stad Brussel 1888 i j Homo Tbeiss Begullr Oesellscb 4 OosTiNR Staatsleenlng 1800 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sruui Sud Madrid 8 1868 Var NiD Bes Hyp SpobI eert i ADVERTENTIfiN TAIKDAIITSEN I J iïï i NieuwendIJk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TECONSULTEEBEN Woenêdagê en Vrijdag van 9 tot A uren Markt 154 Gouda OpeDbare VrUwliligeVerliooplDg te GOUDA op MAANIIAe AVeVSTUS ISM s voorm 11 unr in het Koffiehnis hkt ScHiAKBoEos aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Een hecht en sterk WODN ENWINEELIDIS waarin êedert meer dan 60 jaren de Brood en Beschuitbakkerij metauecèg ia en nog wordt uitgeoefend met ERF gnnstig staande en gelegen aan de Qoawe wgk C no 215 te Gouda kad Sectie D no 468 groot 1 Are 83 c A Uet hnis bevat beneden WINKEL en KANTOORTJE BINNENKAMER ACHTERKAMER KEUKEN GANO BAKKERIJ en open PLAATS met SCHUUR daarachter en boven drie KAMERS en diverse ZOLDERS Te aanvaarden dadelgk na betaling der kooppenningen Betaaldag 30 Augustus 1894 of vroeger naar verkiezing Te be chtigen op alle werkdagen van 9 12 en van 2 4 uur Nadere inlormatiën verstrekt Notaris MONTIJN Toornoemd Borst en O feilbaar Uiddel MELIANTHE Superior Borst llonig Extr ct Bekroond met Eere Diploma en Gonden Medaille GEKT 1893 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World a Hygienic Exposition Clacago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagveraterkend en zacht porgatief Oeneest onniiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H K van Schaik Sa Co Machinale Fabriek DE HÜNIGBLO EM Sumatra straat 267 Den Haag Verkrijgbaar bu F fl A WOLFF Drogist Markt Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op Dinsdag den 31 Juli 1894 bg enkele inschrgving AANBESTEDEN Het uitvoeren van Buitenverfwerken aan eenlge Qemeentegebouwea en bet verwen van de Soboolbanken der Tweede Eostelooze Sobool Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester Wie zeker zijn wu de Echte Eükel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele pro foemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebri Stollwerck te Keulen eitche Bikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageiyksch gebruik een A 2 theelepab ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeekracbtige drank bg geval Tan diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de Toomumste E H Apotbekera ena l l Ko Ko proefbu e f 1 80 o 0 90 ör0 35 G neraalTert genwooTdig r voor Nederland Jullut MattenklwK Amsterdam EalreiBtraat 103 IVederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATAVIBB kapt J SAUER en BOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen HÖÏlandscïrimtschaïfpij van LandTjouw Afdeeling GrOÜDA en Omstreken ¥ iaïtTïü e BIJ GELEGENHEID DER VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRIOIKHAN en Zn Lan e Tiendewe D 60 De Onderjjelcckende bericht dat het zoo g unsti r bekende UNS EZTRA STOUT aan de Brouwerij gebotteld ook f ij hem verkrijgbaar is Aanb evelend i ID itm ls £ Caté Restaurant het Schaakbobd KLEIWEG E 97 Kraepelien en Holtn s Qiiina Laroche en staalhoudende QUIN A LAROCHE Is dp meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bmtenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrflgbaar in fiacons a f 1 90 en 1 Dep6t te Gouda by den Heer A H TBEFE Apotheker voorlieen C THIII Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist Teekonpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KANTOOR m SCHRUFBOEZEU en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Waarom word ik 7a mijn zennwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot 18 niet zolden dat geneziog aanbrengende middelen toevatHf ontdekt worden die in de hnndeu van een bekwaam gonoethder een goed ancooa hebben Waa niet Priesnitz de geteerde veatiger eer waterkuuT D etliode wiens wooupkuts een bedevaartsoord roor do ladende mensohheid geworden ii den eenvoudige boor Hefft niet een Zweedscb majoor Thure Brand genaamd een middel tegen roawenziekten aan de hand gedaan die het lancet der ebirurgea reods minder noodzakelgk beeft gemaakt en tbana gemeengoed van alle geneesheeren begint te wonlen P Ook op bet gebied ter beperking van ceuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewtrden die op de eeovoadigste en nituurlijkBte manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaron ou reranderd aaag wende geneeskondige hulpmiddelen zoo als b voorb Bromium Yzor Arsenicum enz geheel te verdringen Er syn vele mcnschun die nooh ziek noch gezond ign en toob klagen dat zy sioh in Itohaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet veten kunnen en zelfs door oen vlieg getergd wordeln en COC zich zetvcn en anderen tot laat zgn zonder bet te willon Vele worden geplaagd of door vreeseijka angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde drooman gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsaizea en toevallen Ëindelgk Igden de ergsten onder hen aar verlamming vitusdans en vallende ziekte A I Jeie ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslanht on eiken stand vindt zgn zenuwzieken min of meer de alaohtoffers der leefwgze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien vAn lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresaeere ziah nan Amsterdfim H CLEBAÜT Co Heiligoweg 42 Qnadt Snelperadrsk tan A BKmiaUN It Sïooif If BINNENLAND GOUDA 26 Jali 1894 Gistermiddag is uit Moordrecht door de gemecntepolitio overgebracht naar Rotterdam ter beachikkiog van den officier van jaatitie ald ar zekere J P wooende te Goada die B De vrouw J t d E verbluf houdende by hare ouders aldaar Dinsdagavond met een ffiherp werktnig belangrijk aan het aangezicht heeft verwond Bedoelde persoon was pas te voren veroordeeld tot f 5 boete wegens mishandeling dier noav De heer W J Huber onderwë er aan de tweede kostelooze school alhier is benoemd tot onderwüzer ie Amsterdam Maandag had te Woerden onder beheer van den heer D Komen te Utrecht de aanbeste£Qg £ plaats ran het afbreken van tweeperceelen en het bonwen van twee wickelhuizen en een burgerwoouhnia metafzonderlykebovenwoniogen enz in de paanebakkeryen by de Rosenborg te Woerden voor rekening van den heer Th G Groeneveld te Utrecht Ër waren 10 biljetten ingekomen nl van de heeren H de Goederen Linscboten f n 420 A de Goederen Woerden 17 389 C P W Dessing Gonda f 17 200 H de Wilde Gouda f 17 098 J H de Vos Utrecht f 16 845 H Vermeer Utrecht f 16 780 J W Blok Woerden i 14 765 C Flugt Woerden f 14 760 G Btok Woerden f 14 643 Joh Van Leeuwen Woerden f 13 550 Het werk it aa den laagaten in onrgver gegund Door het bestuur van den polder Btolwijk werd Zaterdag II aanbesteed het afbreken eener oude schnorf staande in éen Boezem te Stolwijkersluis en het daarstellen eener nieuwe hout op ateenen voet Ingeschreven was door een 7 tal mededingers en wel door A Van Dam Jz voor ƒ 820 0 Den Hoed 775 J Baan Jz t 770 G Anker 757 J Vaa Dam Az 739 K Rietveld 697 en G Macdaaiël en K Hoogeodooru 689 Aan de laagste inschryvers is het werk FEVILLETOM Do laatste eener Familie Naar het Framch Sfi De Kuiter die de gewoooten vso hot buis kende wilt dat fa thans niemaad meer zou siea tot den volgenden ochtend Hij wierp lich op de zeren krib Hij had niei den minsien lust om te slapon n kon niets doen voor het uur waarop men den hooCdiugang van do gevangenis tAoot Deo gingen de bewaken riuten uitgezonderd een enkele die de wicht hield De Tormoedens wsren ia het opgewonden brein van Da Buiter thant volkomen zekerheid geworden en loodra d oado torenklok negen slagen liad doen hooren sprong hij op Daar itond de mand in een hoek H moeet be inneo met haar leeg te maken dat was gemakkelijk genoeg maar vereischte veel tijd want h moest de oesters er eeu voor een mthalui Keerde hij de muid aenvondig om dan bestond er gevaar dat de over doo grond rollende oeaten ta veel lawaai zouden maken De Euiter volgde dus den voorziohtigeten weg Voorzichtig maar met bevende handen nam hjj de oetters er nit tot h stuitte op een laag houtwol Hieronder voelden zijn vingers een stuk papier Dit papier bedekte een geheime bergplaats welke hjj zich haastte te doorzoeken Het eerste voorwerp dat zijn hand ontmoette was e kaars gepakt ia Hn stok papier Sso kaan ia De heer J Scheygrond van Nienwerkerk a d IJsel behaalde te s Hage de hoofdacte Zaterdagmorgen ging te Zevenhuizen een boerenwagen bespannen met twee paarden van deu landbouwer J Van Vliet Az aldaar zonder geleider de reis aannemen naar Nieuwerkerk a d IJsel Onderweg viel na het eeue dan hec andere van den wagen zoodat de paarden te Nieuwerkerk op het dorp nieta meer achter zich hadden dau de vier wielen Buiten de gemeente zyo de holUude dieren gegrepen waarop Van Vliet al heel spoedig met een anderen wagen verscheen eu toen weer kon huiswaarts kesiren Persoonlyke ongelukken hebhen niet plaats gehad Gisteren werd te Krimpen a d IJsel van de werf van den heer A J Otto scheepsbouwmeester aldaar met goed gevolg te water gelaten eene ijzeren sleepka n groot 225 last voor rekening van den heer G Hoienkamp te Delft Geea dag gaat er voorbij of er wordt te Stolwyk aangifte gedaan van nieuwe gevallen van monden klanwseer Buitengewoon aoel verbreidt zich de e voor onze landbonwers even lastige als schadelijke siekte en dat terwyl uren in het rond zich geen enkel geval voordoet Nog geen veertien di en is net geleden dat het eerste geval zioh voordeed en du reeds komen er gevallen voorin de polders Koolwyk Benedenkerk N Z Bovenkerk Z Z en Benederheal Bi de verpachting van de tienden van het Kroondomeio op Maandag gehoaden was d opbrengst onder Berg Ambacht f 32 onder Lekkerkerk f 307 De tiend van den ambachtsbeer bracht op f 63 50 en het riet was vau deuïelfden i 498 Volgens de Poht Corr zal de Khedive van Egypte Abbas pacha een kuur te Scheveningen komeu doen Uit goede bron verneemt de Liaib Koerier dat de oud griffier Schreurs zich te Nippes by Keulen bevindt Hy moet zelfs by den burgemeester van Maastricht een attestatie de vita hebben laten aanvragen om zyn pensioen te kunnen ontvangen De Haagsche briefschryver T8n het N v d D € Bchryft I Het record in het langzaam ryden hebben niet voldoende om hebt te kragen ala men geen vuur heeft Uij voelde nog eens en vischte een doosje met lucifers op De vriend of vnendm die hem dit alles toezond had alles voorzien De Buiter bad de voorsiohtigUeid geen vuur te maken voor hy met het kruim van het brood dat hg overgehouden bad het sle itelgst had dicht gestopt want een waakzaam wachter zou wel eens op de gedaobte kunnen komen er door hoen te kijken Bovendien bad b bQ het ledigen van da mand de voorzorg genomen om aobter de krib te kruipen ffËindelgk stak hg de kaan op en zag dat op den bodem van de mand een touw lag opgerold als een slang een koord met knoopen Het wae vnj dun maar scheen zeer sterk Ook vond bij een zeer fijne maar bmtongewoon sterke vgl een nijptang en een ijzeren chaar Die vnend dacht de gevangene kon niemand anders zijn dan de heer Ërzee eu deze handelde natuurlijk op bevel vaa mevroow van Uanaweerd B j nader onderzoek ontdekte de Buiter dat bet papier waarin de kaars gepakt was geneest eenige woorden bevatte met potlood geachreven Hij haastte zioh bet gekreukelde papier open te vouwen en las het volgende Iemand die u het beste toeweuicht en weet dat ge niet lohuldig zijt zendt a alles wat noodig is om uit de gevangenis te ontvlucbten Het touw is op maat gemaakt en beproefd Het is aiark genoeg om u te dragon en laog genoeg dit ge den grond kunt bereiken ali ge aan het einde zyt Ontvluobt omstreeks middernacht Iemand aal a wat op iw siogtl ta a hrengeD naar de B en W vac s Gravenhage dezer d en ge gen met de voorwaarden voor de aanbestediö Njer demping van de sloot langs d u paleiKtoin ie na een stiyd van eenigejareu nu eiadeiyiE dpn feit zal gaan worden laanden krygt de aannemer om dat slootje 4 geen drie minuten gaana lang uit te malen uit te bi geren en aan te vollen ni er een hek voor in de pUats te zette i ijzer op steeneo voetmuur Waar men die 270 dagen mede sal zoek brengen vat ik niet beat Maar t ergste is dat nu tot April 1895 die groote verkeersweg wegtosachen het centrum en het noordwesten der stad voortdurend belemmerd zal zyn door dat polderwerk Ën dat tengevolge van een voorschrift van e a college dat in beginiel niet wit weten lelfa van deu 11 urigen normalen arbeidsdag 1 My dunkt met den 8 urigen kon men dat werkje nog wel binnen negen maanden klaarapelen In de uabyheid van Athene is tip zee een boot omgeslagen waarin zich eeoige leden der hofhouding bevonden De ceremoniemeester des kouinga diens vrouw en de secretaris vau den kroonprins zyn verdronken Het spoorwegfeest te Nymegen is nu deünitief vastgesteld op 7 en 8 Augustus e k Aan het programma wordt het volgende ontleend Dinsdag 7 Aug s Morgeus salvo s uit het geschut muziek op de Markt uitvoering op de Markt uitvoering eener feest cantate door ± 200 zangers op het stationsplein s middags van 1 5 uren Volksipelenen miiziekuitvoermgeu des avonds muziekuitvoeringen op de Markt en Kelfkensbosch illuminatie van eenige straten concert ei baUchampétre met vauxhall in bet feestgebouw De v ereeuiging c Woensdag 8 Aug s Namiddags 2 uren groote allegorische optocht bestaande uit praalwagens ruiters en voetknechten groepen enz opgeluisterd door drie muziekkorpsen des avonds van 8 lOoren muziekuitvoeringen op de Markt en Kelfkensbosch daarna groot waterfeest op de Waal illuminatie en vuurwerk De huisontruimiug tengevolge van gerechtelyken verkoop van een onverdeeld pand op verzoek van een mede eigenaar te Uerwynen die voor eenigeu tyd door bewoners van het dorp verhinderd was had gisteren plaats Doordat by de verhinderde executie eenige personen wegens dreiging verbaliseerd waren voor kust waar go een seliipper vindt gereed om nvr de Kngelsohe kust over te atakan Aarzel vooral geen oogenblik Het moet dezen nacht gebeuren andere is bet te htat Verbrand dit brieve ffEen persoon die my bet beste toewenacht 1 prevelde De Buiter na met onbeschrijfelijke ontroering dit aanlokkelijk schryven gelezen te hebben ffDie persoon dat is xgl Ka de man die mij aan den voet van den toren zal wachten is haar neef mynheor Krzee Ku ik die haar beschuldigde mij vei eten te bobben 1 Zy heeft geen oogenblik opgehouden aan my te denken 1 De ongelukkige kuste het papier dat men hem beval te vernietigen Hy kon het schrift niet vergelyken met dat van bet versobrikkelyke briefje dat mevrouw Van Hanswoerd hem toegeworpen hkd op den ochtend van Sint Hubertue maar by meende hst te herkennen Ka het tien malen overgelezen te hebben stak hy bet met een bloedend hart in de vlam van de kaars Het was voldoende om éi n handschrifl van de barones te bewaren Hf t andere was in veiligheiü en dit zou m verkeerdej handen kunnen komen want de gevangene zon wellicht den dood vinden bij do poging tot oatviuchlmg en men kon hen ook betroppon In beide gevallen zon bet papier gevonden worden on dan zou men het tar hand stellen aan den offioiar van justitie Na dit gevaar dus afgewend te hebben door de waarschuwing te verbrauden ging De Buiter voort met het onderzoek van de oestermand Die mand leek wel onuitputtelyk De gevangene kaalde ar tal van noodaakal ka warktnigen uit en welke by de terechtzet ting der arrondiraementarechtbank te Dordrecht reeds 10 dagen gevangenisstraf isi geöiacht scheen het volk tbana meer ontzagl voor de uitoefening der wet te hebben want hoewel zich eene groote menigta ook nu daarljy bevond is er hoegenaamd geen verzet gepleeffd Voor eventueel verzet wt8 tegenwoordig de burgemeeater van Herwynen bekleed met zyn ambtsteeken ia waren gereauireerd de geheeld brigade ryk veldwacbt van Dordrecht beoeveni eenige geme teveld wachters Hoewel niet wederspannigl moesten evenwel de bewoners uit het huisje gedr en worden Zy hebben zich onder t en blooten liemel aan den openbaren weg nedergezet Onmiddellyk na de uitzetting is op verzoek van den tegenwoor digeu eigensar het pand geheel afgebroken door Gorincliemsche belpen van den deat waarder Op den 7n Augustus a B zal te Apetdoora het gebouw bestemd voor da oefening vaa het Leger des Heili worden ingewyd Daar men op 8 Kug by den Nationalen Veldd op het tandgónd Nimmerdor by Amersfoort generaal Booth verwacht hoopt men dat h in persoon bedoeld gebouw zal willen inwyden Te Grootebroek t H U 11 Zondagnacht een persoon die tengevolge van overmatig gebruik van sterken drank bewostelooa waa door zyu zeker oök niet nuchtere kameraden aan handen en voeten gebonden en op de trambaan gefegd Ëen gezelschap dat per rytuig naar Knkhuizen huiswaarts keerde merkte den tbau nog bytyds op en hielp hem uit zijnen geyaarlyken toestand De politie doet onderzoek Dinsdag tiegen den avond werd een der baders by de nieuwe badinrichting te Soheveningen in zee door een toeval getroffen Hoe wet er een veertigtal baders in zee waren Tterd zyn gevaarljjko toestand toch dadelyk door den badtnecht Gys de Lange opgemerkt die naar hetji toe zwom en hem behouden aan het strand bracht Il een nietjvr tydperk aangebroken voor de middelen vaii vorvoer Velen die Zondagochtend de cpaardelooze wagens uit Parys z en vertrekken waren geneigd daarop cja te antwoorden t Was een vreemd gezicht al die rytaigeu als vanzelf te zien TOort ryden Het Petit Journal had dezen wedatryd uit eachrevenJ toch hoopte hy er oog iets anders in ta vinden en wel een pistoollof een dolk voor hot geval h aaa gevallen werd door een bewaker of eeu der andere beambten van de gevangeuis Hij vond ecwter niets zelfs niet de rol goud die de heer van triobtvoorde er tooh ia had behooren te doen Arthur Krzee twyfelde er niet aan dat ayn hondgenooi den vluchteling van geld zou voorzien maar De Uulter rekende daarop niet Misschuu zou hij bet geld zelfs niet aangeuomen hebben Voor zyui arrestatie bad bj het geld geweigerd Jat mevrouw ia Hansweerd hem aanbood en op dat punt waren yn denkbeelden niet gewyzigd door de gevang nschap Hij wilde wol vluchten op haar wensoh maar nooit zou hij er too kunnen komen om op kasten te Idven van de vrouw die hij beminde XXVL De Buiter had twee uren om zyn vlucht voor ta bereiden Hij b on mot het meest tydroovende en moeielykste wérk dat was het losbreken van de staven voor bei venster Hy had niet deo tyd om ze door te vglkn Zij waren te dik Hy wapende zich dus met een ngptang en een breekyzer eu op zyn stoeltje stafcude begon hy te werken Hij bemerkt watdra dat de staven niet zeer vast in het metselierV hielden De jaren en de regen hnddon da kalk doen ailvalleu het yzer geroost en bek kostte niet veel inspanning om de staren zoowel beneden alt boveu uit de voegen te lichten Na een uur was hy r mede gereed en hy kwam op bet vernuftige deakbeeld er een op zijn plaats te laten teneinde daaraai bat touw te bevestigen m l