Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1894

7 88 i 86 C 7 88 8 48 7 30 8 4 7 48 7 68 V 8 6 8 08 8 10 8 18 8 1 6 81 8 88 6 8 6 88 8 88 houdende eecige aich en vier gouden mnnten Elk stuk bleek by onderzoek eene waarde aan goud te hebben van f 6 50 Een geheel nieuwe methode van smokkelen is dezer dagen door een Duitsch luchtreiziger toegepast De man was namelyk in Nederland opgestegen nadat bg eerst een goede party sigaren in bet schuitje had geboi en Een gnnitige wind deed hem landen in de Bgnprovinoie waar hg zgn artikel nu met goede winsten afzet Te Kessel bg Goch Rgnpr is bg het afbreken van een huis een steenen kruik gevonden met 103 kroontbalers van het jaar 1720 Een kroonthaler heeft een zilverwaarde van f 2 82 ongeveer Er zgn reeds verscheidene verzamelaars van oude munten op afgekomen De Italiaausche roovers laten weder veel van zich spreken Bg Alhano prov Rome heeft een troep van zes roovers alleu vermomd een rgtuig aangehouden en de menschen die daarin zaten een grondeigenaar een ambtenaar en eenige dames beroofd van alles wat zy bg zich hadden Dit was volgens de Tribune in die provincie de derde roofaanval in den tgd vaneen maand De maréchausséea Vermunt en Limons van Wolvega baadden zich in de rivier da Liode Weststellingwerf Vermunt moet daarby in een kolk geraakt zyn waarop Simons zijn best deed om hem te helpen met het droevig gevolg dat beide mannen zgn verdronken De beer J Mesdag tzoivelconaulentiu Friesland heeft in eene lezing over boterbereiding aangetoond uit officieele stukken dat de handel te Londen in 1834 dezelfde klarhten over knoeiery in de boter had als tegenwoordig gehoord worden en dat het Priesche Genootschap van proefondervindelyken landbouw daarover rappoTteerende o a beeft aangeraden op de vaten het Friesche wapen te branden nadat de boer op het vat deksel an bodepi ayn naam voluit en zyn woonplaats gesteld had met zwarte olieverf Verder wees het genootschap op het belang om de molkenkelders en de vaten boter by het vervoer koel te h juden door eene bedekking en omkleediog van gevlochten mattpri tpr dikte van 1 palm Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdleost J894 95j Aangevangen 1 Mei TUd vao Greenwlcli 18 08 18 18 18 88 1 84 8 68 1 06 1 1 1 1 18 88 H 88 1 88 1 44 KOTTIRDl M O O B D i 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 OODDt DEN RlAe Goud 7 80 8 40 8 08 8 37 10 48 18 1118 811 011 87 8 8 8 88 4 48 8 87 8 8 7 13 ZeT M 7 48 8 68 11 01 1 18 4 67 8 11 BI Kr 7 47 1 18 6 18 Z Zegir 7 6S 01 11 10 1 84 8 08 6 88 N dL d 8 0 1 88 8 81 Toorb 8 07 13 11 88 1 88 8 80 8 36 Hue 8 18 18 88 10 07 11 87 18 4118 81 1 48 1 87 3 68 4 88 8 88 6 88 8 41 7 48 10 18 11 88 11 43 O O l D A II T ï O H T 8 86 6 10 7 88 8 0 8 81 lO l 10 88 18 48 8 88 8 818 18 4 47 8 83 6 67 7 48 8 88 10 1410 886 60 64 U O 8 87 8 87 7 6 10 87 6 6 7 08 8 13 11 17 8 468 11 8 04 6 48 6 81 8 07 8 SS 10 88 6 18 7 88 8 88 8 41 10 81 11 46 1 80 3 08 8 88 3 60 8 8 6 81 6 66 8 88 8 11 10 88 ll lOO O U U A A USTERDAM 10 06 10 68 18 11 8 81 4 47t 8 88 10 86 18 1 1 8 40 48 8 88 11 10 11 84 1 18 8 88 8 8 10 14 11 18 11 18 De mededingende roertaigen werden Toortbewogen door itoom of petroleom en waren van alle grooten en Torm van de elegante victoria tot de zware coach toe Te acht nor vertrokken de voertuigen van de Porte Maillot en te 5 u 40 min kwam het eerste rgtuig van den graal de Dion een victoria voor 4 personen door stoom voortbewogen te Ronaan aan Vgf mioDten later kwam een door petrolenm voortbewogen rgtnig aan De eigenaardige stoet werd langa den gebeelen w verge7eld door tal van wielrgdera en wielrgusters Twee voertuigen gedreven dooc gasoline kwamen pas in de 12de en 13de plaats aan Het gerechtshof te Leeuwarden heeft het vonnis bevestigd waurb j de ex predikaut Barger tot levenslange gevangenisstraf werd ver Qordeeld De spaarbank te Hillegom Terwgl het eerst in bet plan lag de commissarisseD van die bank de heeren baroo S v Heemstra en G H V Waveren op 23 dezer io gebreke te stellen als op dien datum bet niet meer te vinden geld niét door hen was gestort heeft de commissie die zich heeft belast deze zaak in het reine te brengen toch een ander besluit genomen Te rade gaande met de omstandigheid dat baron Van Heemstra boitenriands vertoeft en tevens met bet zoogenaamde reglement waarin eene bepaling voorkomt waarin staat nitgedrakt dat het geld steeds zooveel dagen van te voren moet worden opgezegd heeft men den termijn verlengd tot 30 dezer en de beide commissarissen aangeschreven vÓór dieo tgd het ontbrekende aan te zuiveren znllende anders tot gerechteiyke vervolging worden overgegaan Dadeiyk na het verschijnen van bet eerste artikel over deze treurige zaak is men van zekere zgde bg de vrouw van den beer Nienwenbuis komen aankloppen haar den raad gavende het artikel tegen te schryven en aan te bieden het geheele tekort te zeilen betalen en de beklagenswaardige vrouw zon waarscbynIgk in de val zgn geloopen als zy het geld had gehad doch dit is het geval niet Van wat zy heeft ten bnwelyk gebracht is niets over dan het huis waarin zy woont en het hnis een paar maanden vóór zyn dood door N gekocht wat met meubelen en al een som van f 5000 zou kunnen opbrengen Deze som werd door de wedu i die de eer van haren man wilde redden aangeboden dooh toen tan genoemde zekere zyde geen aanbod werd gedaan om er de rest by te leggen werd het aaubod op aanraden van de debiteuren ingetrokken omdat deze zich sterk gevoelen het geheele bedrag op commissarissen te ver halen Vooral het feit dat de commissarissen met Mei jl blykbaar by de Haarlerascho baakienfirma waarover in het vorig artikel werd gesproken nog bekend waren styft hen in die meen ing Hoe langer hoe meer blykt dat het beheer der gelden op zeer slordige wyze heeft plaats gehad en dat de heer N al heel vreemd met geld omsprong Op sommige punten tot in de puntjes secuur zoo schreef hy bv by eene verbuiziug op hoeveel geld er was besteed aan jenever voor de timmerlieden was hy het op andere vry wat belangrykc niet en leende hy o a aan verschillende personen geld zonder daarvoor eenig bewys te nemen Een veenboer b v had f 40 ter leen gehad leverde eene lading turf en zou door de echtgenoote zyn betaald als de man niet had gezegd reeds f 40 te hebben genoten De weduwe weet ook te vertellen van een obligatie groot f 2000 gekocht voor geld van de spaarbank en ali zoodanig aan de kas toebehoorende die verdwenen is en waarvan onder de papieren zelfs bet nommer ni ft kan worden gevonden onder welke zelfde papieren echter 7 Sondi Moordreoht Nieuwtrkerk OtfMe Botterdus Ooldt Onde Wwrdoii Utrecbt 8 81 8 10 8Ji Ooudl 8 40 Amitardua Wp 7 68 Awtodui OM 8 U I Sadtnu Aottardam Otpelle Niniwerkeik Moordrecht Oouda wel allerlei raadselachtige zaken worden aangetroffen Vermelding verdient het nog wel dat aan de personen die zich het lot der debiteuren hebben aangetrokken ook al van zekere zyde de raad wordt gegeven de zaak maar liever te Uten rusten omdat er toch niets aan te doen zal wezen en verder dat behalve eene andere kas die er voor dt f 350 inzit ook het Hill omsche ziekenfonds bg de zaak is betrokken voor f 42 32 Juist met Januari was aan dat fonds f 2000 terugbetaald Daar by niet temgbetaling door commissarissen b oa alle debiteuren ieder voor zich pro deo tegen hen kunnen procedeeren kan deze muis nog wel een zeer langen staart hebben De Archieven te Roermond In deze zaak Bchryft OnB Zuiden hebben sommige deskundigen nogal vreemd met de geschiedenis omgesprongen Een hunner b v rekende Tegelen ook onder het Overkwartier ofschoon het altyd Gulicks is geweest Ken ander laat de Staten Generaal by het Barrière tractaat het prinsdom van Oranje aan den koning van Pruisen aanoieden ofschoon dit prinsdom reeds onder Lddewyk XIV aan Frankryk was gekomen De leeperd begreep niet dat er alleen sprake was van den titel van prins van Oranje dien de koning van Pruisen desverkiezende kan voegen by zyn titels die hy van zyn deel van het Geldersche kreeg Het is ook eeu heel ding als men wel eens in oude paperassen geliefhebberd heeft plotseling gesteld te worden voor vraagstukken van Europeesche geschiedenis en volkenrecht als hierby worden te pas gebracht de lezer denke aan de inmenging van Pruisen waarmee al is gedreigd En alles móet nataarlyk onverstoorbaar deftig gaan gelyk ook weer blykt uit den vorm van dit berichtje dat we in de Roermondsche bladen aantreffen Naar wy vernemen heeft de heer Van Beurden landmeter van het kadaster alhier de benoeming als scheidsrechter in zake dearcbieven wegens veelvuldige ambtsbezigheden niet aaovaard c Een droog komiek bericht als dit is nog maar een kleinigheid vet geleken hy andere grappige dingen dia nn gebeuren te Roermond Zoo weet Ona Zuidenc onk nn te vertellen hoé de brief van dttn minister van 1 April 1893 in het ongereedec anders gezeid zoek geraakt is De burgemeester was ziek en Roermond leefde onder het interregnum van den wethouder J H Schreurs den oud grifBer die sinds dien zelf ook zoek gei kt of atthana zonder orde op zyn zaken te stellen oit Roermond vertrokken is Waar een locoburgemeester zoek raakt merkt Oas Zniden wysgeerig op kan ook ten brief aan het gemeentebestuur zoek raken De brief schyut echter terug gevonden te zyn misschien komt de loco burgemeeeter ook nog wel terecht Deze kleine stoutigheid der Maastrichter redactie ia te vermakelyker daar het blad onder de laatste berichten in een correspondentie uit Roermond kan melden dat de heer Schreurs werkelijk van zich heeft doen hooreiü en uit Keulen een attestatie de vita voor hem toekomend wachtgeld aan zijn familie heeft gezonden Intusschen ziet men hieruit zooala we gisteren al ïeideu aan welke gevaren zelfs de allerjongste archieven van Roermond hebben blootgestaan Te Kiel is dezer dagen een Pransch pleizierjacht binnen geloopen dat ook te Amsterdam is geweest De eigenaar de Heer De Clercq en zyn reisgenoot de Burggraaf de la Ferrière verden er zeer beleefd ontvangen en door Prins Hendrik van Pruisen te dineeren genoodigd 10 86 11 08 11 0 11 18 U 86 11 06 10 7 86 7 47 7 48 8 07 8 l8 10 08 10 11 87 11 06 11 18 8 4 68 10 10 7 48 48 8 8T Door een Terborgenaar werd op zyne wandeling in de nabyheid eene urn Ook wees hg op de gnnst leio Itaien van bat pastenriseeren van andera minder zuivere melk daar door het verhitten van de merk tot 80 0 de scbadelyke bacteriën gedood worden waarna de melk door gs moet afgekoeld worden tot 6 a 7 C dan verkrggt men het resultaat dat de boter na 1 d en everi goed is als anders versche botelr Hy achtte het nuttig da vaten niet alteen te merken als bovenvermeld maar zö ook van bioneu te bekleeden met perkamentpapier voorzien van dezelfde wapeus en merken Verder wees hy vooral op het belang van koelbonding bg het vervoer naar de markt Er heeft zich uit de leden der afdeeling a Gravenhage van den R K Volksbond een comité gevormd dat t en Zondag 5 Angnstu een pleizierreia heeft georganiseerd waaraan alle Bondsleden voor een geringen prga kunnen deelnemen De tocht gnat per boot naar Delftshaven HellevoeUluis WillemsUd Dordrecht en Rotterdam een muziekgezelschap gaat mede aan boord in een der groote hotels te Baarn logeerde dezer dagen een persoon die een naam opgaf vnn eeue bekende Zaanlandsche familie Hg maakte goede sier dronk lekker wgn deed rgtoeren ja vroeg en kreeg op arglistige wys t eemg geld van den hotelhouder Hy is op eeu zguer rytoeren verdwenen na den koetsier eerst onthaald te hebbeo op kosten van den kastelein De twee Fransohe officieren die in Dnitachland als spionnen gerat werden en aan wie Keizer Wilhelm bij den dood van Carnot gratie verleende hebben van hunne Regeering drie maanden verldf gekregen met behoud van hunne volle traktement De tabak staat te Rhenen en omliggende plaatsen dit jaar zeer ongelyk De oorzaak hiervan is dat vele planters opnieuw hebben moeten poten daar de eerste planten door droogte enz grootendeels stierven Door de vele regens der laatste weken znllen deze velden een dik klein blad tabak opleveren Op sommige plaatsen zooals te Achterberg Rhenen Leeuwen Maas en Waal heeft de tabak nogal bagelsohade geleden en dit gevoed bg de geringe ontwikkeling der bladeren maakt dat het op sommige plaatsen altbana voor de tabaksplanters minder gunstig dan bet vorige jaar uitziet Binnen veertien dagen zal men met het breken van zaadgoed op vele plaatsen reeds eeu begin maken Droog weder om dit belaugrgke gedeelte van den oogst goed binnen te krggen wordt door de planters reikhalzend te gemoet gezien In du laatste tgd was de handel in oude tabak van verschillende jaren vrg levendig flinke partgen werden verhandeld De correspondent van de N R Ct te Paramaribo wiens mededeelingen over de Javaansche immigranten in Suriname aangekomen zooveel verontwaardiging hier te lande hebbeu opgewekt schrgft omtrent die zaak nog Ik neem de vrgheid te rectificeeren de mededeelingen over de Javaansche immigranten per Voorwaarts aangevoerd voor zooveel ik niet voldoende was ingelicht Wollen dekens zgn den Javanen wel verstrekt Daarentegen waren er geene chirurgiscbe instrnmenten aan boord niettegenstaande boog zwangere vrouwen onder het volk waren Een Engelschman beeft het rgtuig waarin President Carnot den doodsteek ontving willen koopen Om den Gemeenteraad van Lyon te bewegen het hem af te staan bood hg aan een som van 24 000 aan de armen dier stad te geven Maar zgn aaubod werd afgewezen Van eene keuring van de immigranten oitBatavia afkomstig en daar aan boord genomen blijkt niets dat er eeeige geneeskundige keuring op Uamarang heeft plaats gevonden is waar doch deze liet te wenscheover Bgv is er daar een immigrant aan geworven die uit den militairen dienst ontslagen was wegens beri beri lgden Ér wordt thans een rechterlgk onderzoek ingesteld naar de gegrondheid van klachten en bezwaren tegen den gezagvoerder enz Dat zal dit not hebben dat duidelgk blykt w t er plaats gevonden beeft en wie de aausprakelyke personen zijn Op bedeu 2 Joli liggen ongeveer 210 Javanen ziek in het militair hospitaal In Montenegro heerscht al ainds jaren onder een deel der aanzienlijken des land een ontevreden stemming tegen Vorst Nicolaas en in den laatsten tijd is de ontevredenheid aanmerkelijk toegenomen Da Vorst tracht door strenge maatregelen den geest van verzet ie onderdrukken Vooral groot opzien wekte het bevel tot gevangeneming en gerechtelgke vervolging van den Wojwoden Vukovie eender voornaamate en meest vermaarde legeraanvoerders De Wojwode die beschuldigd wordt van samenzwering tegen den Vorst heeft het land verlaten Men verwacht dat een bevel tot inhecfateniBoeming zal worden uitgevaardigd tegen verscheidene aanzienlyke Moutenegrynen die men voor de hoofden der ontevredenen houdt 6 66 8 08 8 10 8 17 8 88 4 60 4 67 8 04 6 11 6 80 11 08 11 10 9 40 47 64 10 01 10 10 7 80 11 80 6 48 11 80 1 46 1 86 8 08 8 0 8 16 4 48 4 88 6 08 8 0 6 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 80 1 88 18 40 18 08 8 80 10 08 8 48 3 10 4 08 4 40 6 18 8 61 DIN HAAS 60DDA H ge6 487 807 48 88 8 4610 1 11 3318 16 1 88 8 18 8 48 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 88 10 10 4 48 10 18 10 80 10 88 10 41 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 8 81 10 Voorb 6 64 N dL d6 B Z Zegw6 08 BI KI 6 14 M e l9 6 0 Gnud 6 807 6 8 18 88 10 1610 6818 08 18 48 8 80 8 46 3 18 i u 4 M 6 80 6 47 7 48 8 88 10 10 10 1 O T ï O H T G O U D A VtrMbt 8 83 7 60 8 0 68 11 34 18 08 18 60 8 68 8 10 8 68 4 43 6 86 8 0 8 60 10 34 Woarden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 u 8 1110 81 Uudowaler 7 07 8 1 10 84 18 48 4 J4 g i Ooudt 7 J0 8 88 84 10 87 18 06 18 66 1 88 8 87 3 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTJilOAHGOvDA AmiUrduii CS 8 9 40 11 10 11 87 40 4 10 10 7 88 iM 6 60 8 16 8 88 11 88 11 4 5 4 1 4JI jm 1 M Gwda MO 8 04 10 48 18 18 li 8 0 UW UI LU lUt Er il lw 4ar mh TWimutd Sp aiucb üeronbereohter overleden namelgk de toreador Manual Saochez Hy bekwam ded 15en dezer in een atierengeiecht te Sefilla eeu wonde waaraan bg Maandag 11 OTerleed Do Vrjland eipedilie 1 Het orgaan der Ned Vrgiandvereeniging 1 berestif t in hoofdzaak de reeds opgenomen I berichten omtrent de Vrglandbeweging De 1 expeditie gaat niet door i Wat men zal doen weet het comité zelf I nog niet Van een proefneming in Amerika 1 of Australië rept het comité nog geen woo d 1 Trouwens paa 7 Juli ward de schaa ont 1 bonden I Aan de berichten uit Oost Afrika en de 1 briefen van dr Wilhelm in het orgaan op 1 genomen ia nog het volgeode ontleend 1 Uit de berichten tot 3 Mei blgkt dat trotsde vele raoeil kheden het welslagen der ex I peditie als verzekerd beschouwd kon worden 1 Immers was 27 Mei de voorhoed de Tana afdeeling met twee stalen booten reeds ver 1 trokken en trof dr Wilhelm alle maatregel n I om einde Jnni uf begin Juli zoodra het la d droog zoo zyn met 10 12 man te volgen I terwgl de troe na de stoomboot op de riv er I gebracht te hebben in Augastos de pakgoe 1 deren uit Kipiui zon overbrengen Dat er I niettemin ongunstige berichten ia omloopwer 1 den gebracht ligt eenvoadig bieraan dat dr 1 W eenige leden als ongeschikt voor den 1 verderen tocht had bedankt die nu de za k I op allerlei wyzen trachtten verdacht te I maken 1 Einde Juni kwam er een cgfer telegram van dr W waarin hj benevens de ontvangst van eene vroeger gevraagde geldsom meldde dat hg dringend nog 20 000 rnpiën nood g had en eenige leden hadden bedankt Het doel van dr W was om voor het gevraagde geld 100 Askaris te werven dez n te wapenen met de 100 Werndlgeweren der Ooitenrgksche regeeriag om dan met minder blanken den tocht te ondernemen ten spgt van alle muitende Arabieren Noch het comité noch ook Hertska durfden eohter de veranwoording van dit waagstuk op noh laden £ n men telegrafeerde dat mochten de zaken nog zoo staan de tocht niet mocht doorgaan en men tot het gevraagde doei geen geld beschikbaar stelde Brieven van dr Wilhelm Lamoe 2 Juni 1894 De 250 en later de 300 pond sterling amen i 6600 ontvangen Schindler schrgft uit Zanzibar dat hg terugkeert naar Europa hg is ziek en t bevalt hem bier niet Rcavenius Igdt aan den lever een oode kwaal Ook hg zal wel terogkeeren Lamoe 10 Juni 1894 Van de voorhoede kreeg ik tgding dat oen dor stalen booten door een Kipoko nglpaard beschadigd werd Gelukkig kon het lek worden gestopt en is de schade gering De Wapokomos willen hun trots hnn overvloed niets verkoopen het is hun blgkbaar verb den 1 Wil men ons tegenwerken Er broeit wat Generaal Mathews komt weldra hier misschien kan hg mij opheldering geven Lamoe 11 Jnni 1894 Onze expeditie kan niet doorgaan wij moeten nit naam van den sultan van Zanzibar die binnenkort een algemeeue opstand ducht terngkeeren Dit is hard maar tegen den sultan en naar ik vermoed tegen Engeland kunnen wg niet kampen Dat de Engelsche regeering hiervan niets weet geloof ik met Gisteren kwam een gezant des sultans bg mg die rag de groeien en het verzoek overbracht oogenblikkeljjk van de expeditie af te zien Hg ried mg vriendschappelijk naar Europa terug te keeren en deo tocht later onder gunstiger omstandigheden te hervatten De sultan stelde veel belang in de zaak en zou alles doen om ze te bevorderen het nu te wageo ried hg mg zeer beslist af Ik mocht dit uit zgneo naam openbaar maken De EngelBchen bestreden en fnuikten de slaverng en hebben zich hierdoor den haat der Arabieren op den hals gehaald die nu de hoofdbron van hun bestaan den negerlandbouw zien opgedroogd Da bevrüde slaaf arbeidt weinig of Diet Na wordt er in Oost Afrika en in t bglonder in Engelsch Oost Afrika een groote opitand voorbereid waarin waanobgnlgk alle Manken de zendingen niet uil 08looton worden om bals gebracht Enz enz Dr Wilhelm is zeer teleurgesteld wou nog alles aanwenden om de zaak teubette te keeten maar t mocht niet baten en 7 Juli telegrafeerde bg de expeditie te hebben ontbonden De forensen c meten zich toe voo den ÏS tegea Amsterdam Op advies van twee imsteidamsohe advokaten mrs J C de Vries M Philips zal men zich verbinden om alle boeten enz voortvloeiend uit niet voldane aanslagen voor elk der onderteokenaara geiamenIjk te betalen Daartoe zal gestort worden Oi maximum van f 10 waarvan f 5 terstond n da nat in geral anllw noodig mooht wo deh geoordeeld door het vertegsnwoordigd 1 comité samengesteld uit 5 leden 1 van elke gemeente met elk 1 plaa overvanger In eene vergadermg van 58 der 70 f Bossnm wonende forensen werd gister in dien zin besloten Hilversum Baarn NieuwerAmstel en Haarlem zuUen zich ook wel aansluiten Hoe de stemming was in de Bussumsche vergadenng blgkt eenigszins uit het volgende Volgens het Hhl c zeide de voorzitter lekere heer Platte idat Amsterdam door eeu financieel wanbeheer in een staat vau faillissement van bankroet was geraakt Boos opzet zal daarbg nu wel niet in het spel zgn maar men mag den Gemeenteraad toch wel eene vergadering van verschrikkelijke stommert noemen eenig applaus Men gaat nn geld vragen van ons forensen die tegen wil en dank in dat verschrikkelgke bagno dat Amsterdam onze zaken moeten gaan doen Dat is eenvoudig fleeschentrokkerg Had Amsterdam gevraagd te betelen voor wat men verteert dan zoo ons Hollandsche hart daartegen niet in opstand zgn gekomen Maar nu moet men van zgn ganscbe vermogen betalen en als men dat consequent doorvoert dan moet men in tal van gemeenten belasting betalen De heeren noemden elkaar forellen een bewgs dat ze toch wel geprofiteerd hebben van Amsterdamsche koffiehuisgeestigheid De nestor van de Nederlsndsche tooneelapelers Veltraan zal het tooneel verlaten Zgu vrienden hebben hem met de grootste moeite overgehaald eindelgk zgn welverdiende rustte nemen want naar de heer Rössiug meedeelt zou Valtman er in de laatste tgd nog over gedacht hebban oen eigen gezelschap te stichten Het Ned Tooneel stelt zgn gezelschap tot Veltman s beschikking waarmede hg in de voornamste plaatsen van ons land eeu afscheida voorstelling zal geven het allerlaotst in den I Stadsschouwburg te Amsterdam Uit de nieuwe uitgaaf vnn het programma der Kgkslaudhoowschool te Wageningen blgkt dat de cursus in 1893 94 geopend werd met 186 leerlingen en 6 toehoorders zgnde een getal groot r dan in eenig vorig jaar Hiervan waren 64 voor de afd Hoogere Burgerschool van dit aantal zjjn 38 voornemenp de afd B te doorloopen zooals vroeger is gemeld kunnen zjj die de afd B doorloopen een staatsexamen afleggen waardoor zg dan den titel van landbouwkundige verkrggen Het totale aantal landbouwleerhagen bedroeg 163 tegen 162 cursus 1892 93 en 151 inden 1891 92 De afd A telde gedurende den nu afgeloopen cursus 61 leerlingen PosterUen en Telegraphle I De verzending naar Kugetand langs den I weg van Oatende aankomst te Londen 5 42 m I zal te rekenen van den 23sten dezer op da I werkdagen geschieden door trein 3 46 a in I plaats van door trein 12 30 a van Amsterdam I naar Antwerpen I Dea Zondags en op de algemeen erkende I Christelyke feestdagen zal zy plaats vinden door I tr in 12 50 a I Wegens door de Belgische Eegeering genomen I gezondheidsmaa regelen kunnen tompon gfl I dragen linnengoed en kleedingatukken en ge I bruikt beddegoed tot nader order niet ter I verzending naar of over België worden aan I genomen j Pakketten bestemd voor Portugal kunnen I thans weder ter verzending langs den weg van I Duitschland worden aangenomen I Benoemd I 1 Ang Tot brievengaarster te Gameren I raej E J van Ooyen thans tydelyk brieven I gaarater aldaar I Verplaatst I 16 Ang De klerken der posteryen en te I legraphie van de 2de klaaae L J N Brui I nier van Culenborg naar Sittard en W H I baron van Ittersam thans gedetacheerd by I het Hoofdbestuur nafir Culenborg I Verlenging van verlof verleend wegens I ziekte I Aan den commies der posteryen van de 2e I klasse I D J Braakenborg te Goes tot 15 Augus J tns 1894 I Eervol ontslagen op verzoek I 1 October De brievengsarder J Groen te I MyDsbeerenland I Overleden I 14 Juh De brievengaarder H van Veen I te Metslawier V I Met wyziging van eene vroegere mededee I ling wordt bericht dat het recht van verze I kering voor pakketten met aangegeven waarde I bedraagt bg verzending over Engeland per I 300 francs of gedeelte daarvan naar I Aden Ascension China Gnyana BritBcb I Ceylon Eilanden onder en boven den wind I Falkland eilanden Oibralter Hongkong Indiii I Britech Oost Lagos Mombasa New Fonnd I land St Helena Straits Settlements en Zanzibar 15 cents Cyprua 224 c A en Bahames eilanden Nassau Britsch Noord Borneo en Labuan 30 cent Bnitenlaniisch Overzicht I In de Frauaclie Kamer vau Afgevaardigden I werd met 221 tegen 130 stemmen het amen dement Humbert betreffende het openbaarmaken 1 der debatten verworpen Twee amenderaen en I Cornaud waarbij de gevangenisstraf in eene 1 boete werd veranderd werden eveneens v r I worpen met 333 tegen 101 en 345 tegen 98 1 stemmen De tweede en derde paragraaf zyu aangenomen Bourgoia had voorgesteld § 3 ite laten vervallen 1 Het geheele artikel 5 is vervolgens met 314 tegen 147 stemmen aangenomen Eoo 1 artikel dat Vivian daaraan wilde toevoegen 1 werd met 370 tegeu 42 stemmen verworpen 1 Er ia in bet Engelsche Lagerhuis nog geen wetje Van eenige betoekenis aaa de orde ge 1 weest in de laatste twee jaren of de opposi ie heeft getracht door haar obstructionistiach 1 verzet de regeering te dwarsboomen Nog pas I werd er nitvoeriger op gewezen Thans zelfa met I het vooruitzicht dat zy den gebeelen zomer 1 tot straf voor hun wanbedryf in de atoffi e I warme zalen van Westmiu eter Palace naar fr s scfae lacht zullen moeten snakken laten de 1 conservatieven oog met na aan hun obstruc itionisme den vrijen tengel te vieren 1 By de behandeling der Evit6dTenantaBi U I volgen de heeren dezelfde tactiek ala het vor ge 1 jaar met zooveel succes by de diacussies over 1 de Home Kale BilU werd toegepaat Zy is by uitstek eenvoudig Wanneer de leader 1 voorstelt tegen zekeren avond het debat te sloiteo steekt de oppositie het hoofd bjj elkander en besluit dat geeu der voornaamste leid rs voor dien dag zal spreken de bestryding der regeeringavoorstellen dus overlatend aan de dü minioriat der party Als dan te bestemder tyd de sluiting der debatten wordt voorgesteld gaat er een kreet van verontwaardiging in het vyandelyke kamp I op over het ongehoorde feit dat het debat wordt gesmoord zonder dat de kopstukken het woord voeren De speaker ziet zich dan geplaatst voor het dilemma om de sluiting der diacusfiiën aan den leader te weigeren of dezen kopstukken het stilzwygen op te leggen En dat laatste wil hy meestal niet Op haar beurt schyut echter de regeering vastbesloten te zyn de oppositie met haar eigen wapenen te straffen Volgens de Daily News I die het weten kan zal het parlement I byeeu worden gebonden zoolang tot het pro1 gramma is afgehandeld d w z tot de Evited I Tenants Bill de Equalisation of Kates BüU I en de Scotch Ijocal GovernmeutBilU wet zyn I geworden tot welken datum het obstrucI tioniime dit tydstip ook moge verschuiven I We hebben reeds gemeld dat de eerstgeI noemdn wet id tweede lezing ia aangenomen I De meerderheid was 32 stemmen zoo groot I mogelyk dus maar nu stemden ook alle leren I voor In derde lezing moeten nu de amendeI menten behandeld worden ten getale van 150 I De aanneming dezer wet waardoor de uit hun I hoeven gezbtte lersche pachters schadeloos I tullen worden gesteld is echter verzekerd I Tenminste in het Lagerhuis Afgewacht moet I natuurlyk wat de Lords zullen doen I Zooals wy reeds mededeelden heeft het I Repreaeutantenhnis der Vereenigde Staten I wrx motie aangtnomen waarin de wenncheI lykheid wordt uitgesproken deb Senaat voorI taan direct door het volk te doen kiezen en I met meer door de wetgevende vergaderingen I der Staten I Dit voorstel is een gevolg van de houding I door den Senaat by de behandeling der I tariefwetteo aangenomen Het llepresentaoI tenhuis bedreigt daarmede als het ware den I Senaat indien deze zyn protectionistische I araendementen op de Wilson bill niet terugI neemt President Cleveland heeft zondei aarI zelen party getrokken voor de meening der I volksvertegenwoordiging en in een brief aan I senator Wilson de hoop nitgesproken dat de I Senaat de amendementen op de tanefwet zal I terugnemen Deze brief heeft in den Senaat I tot een heftige beoordeeling van de zyde der I republikeinen aanleiding gegeven tot wier I woordvoerder senater Veat zich heeft gemaakt I In het Kepresentantenhuis is men zich zeer I goed bewust dat het vooretel tot grondwetaI herziening volstrekt geen kans heeft te worden I aangenomen De behandeling daarvan ia zeer I ingewikkeld in elk der beide staatshchamen I moet bet voorstel met een meerderheid van I twee derden der stemmen worden aangenomen I Dan worden de wetgevende lichamen der I verschillende Staten tot een conatitueerende I vergadering opgeroepen en moet het voorstel I opnienw door drie vierden der Staten worden I goedgekeurd I Hieruit blykt dat de herziening der grondI wet met groote moeilijkheden gepaard gaat I De wetgever van 1788 heelt gemeend waarI borgen van stabiliteit te moeten geven aan e grondwet van de Vereenigde Staten Eu it is hem volkomen gelukt In den loop der eeow zjjn rersohlilende voorstellen tot grondwetswyzigiag gedaan en alleen die werden aangenomen waarvan de noodzakelykheid duidelyk werd aangetoond Het voorstel van het Huii der Beprewn tanten heeft te minder kaas om te worden aangenomen daar het een gevoeligen knak toebrengt aan de macht die nog aan de verschillende Staten is overgelaten Een Senaat gekozen door bet algemeen stomrecht en niet meer door de Staten der Unie zou ophouden het eigenaardig karakter te hebben dat thans het hoogste staat lichaam der NoordAmeri kaanscbe Republiek kenmerkt Decentralisatiebegrippen die in het Representantenhuia gekoesterd worden zouden niet meer worden tegengegaan door den Senaat dat langzamerhand de rol van vjjfde rad a a den wi n moest vervullen En bovendien zou aan de Staten het gezag en bet souvereiniteitarecht dat EJj nu n bezitten worden ontnomen Het is opmerkelyk dat de democratische meerderheid dos de party wier historisch recht van bestaan g pvnd is op decentralisatie en op de verdediging van het recht der afzonderlyke Staten thans dit ultracentraliseerend voorstel doet evenals de democratische president Cleveland tot groote verontwaardiging van vele gouvernaars der Staten de bondaregeeiing gemengd heeft in de quaestie der werkstakingen Toch is het een gevaarlijk voorbeeld dat door het Repesentantenhnis gegeven ia Terwyl dit met één votum de wyze van verkiezing van den Senaat veroordeelt zoo dit hooge staats ichaam om zich te wreken over den brief van president Cleveland aan Wilson een motie kunnen aannemen waarin denoodzaketykheid werd uitgesproken onmiddellyk tot de verkiezing van een anderen president der Republiek over te gaan Het Huis der Representanten zal dan ook wel met op de voortgezette behaadeling der motie aandnngen al is die motie aangenomen j met 134 tegen 48 stemmen Het zal er voorI loopig tevreden mede zyn dat bet denkbeeld iB uitgesproken en wel veld zal winnen Het haugt geheel van den Senaat af of het daarby zal blyveo Prikkelt deze de gemoederen nog meer door te blyveu volharden in een protectionisme dat als men de openbare meening gelooveu mag op eigenbelang gegrond 13 en houdt hy de politieke strooming I tegen die steeds meer veld wint in Vereenigde I Staten dan zou de volkawensch zich wel eens I voor de thans door het Representantenhais I aangenomen motie kunnen verklaren j KEMXlSGEf iXG De BUBOEMEBSTER van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 23 Juli 1894 executoir is verklaard het Kohier voor de Belasting op het Personeel No 3 Wijken K N dienst 1894 5 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingeat de terujjn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda 26 Juli 1894 De Burgemeester voornoemd 1 VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerlijke B t a n t GEBOREN 25 Juli Joannes Hendrikns Adrianus ouders J van Tok en C Koppens Neeltje ouders B van den Berg en M Obkamp Mariniu Pieter ouden J G Hensen S van Draanen OVERLEDEN 23 Juli M Stuivenberg huisvr vau A Verroen 59 j 10 m GEHUWD 25 Juli L Onweneel en C Doow B Alphenaar en J A van der Valk If G de Bru n en A P van I eeuwen AeeuwUk GEBOREN Marinus ouders C van der Wolf en M Oosterom OVEItLEDE S U Vorburg 1 j MAR TBEBIOHTtB QOUdfl 6 Juli 18 4 De aanvoer bestond hoofdsakelijk uit tarwe dis tot 20 ü 25 oent verhoogiog gemakkelijk te verkoopen was Tarwe Zeeuwsohe ƒ 6 40 i 6 75 Mindere dito 6 4 ƒ 6 26 Afwijkende 8 50 il 6 76 Polder 6 76 il 6 10 Eoode jomer i dito winter i ƒ fiogge Zeeuwsohe 6 10 4 ƒ 6 60 Polder k ƒ Buitealandsohe per TO k ƒ 8 60 1 ƒ 1 Oersti Winter è Zomer 4 Chevallier 6 60 a 6 26 Havsr per heet 4 4 80 per 100 kilo 7 26 4 ƒ 7 76 Hennepzaad loUndseb 10 26 4 10 60 BaitsoUndsche ƒ 6 26 4 6 60 Ksnsriezaad 9 26 4 10 Koolwad 4 Krwten Nesting 6 4 6 26 njsl kokende 4 Booneo Bnitcoboonen 4 WittebooneQ 4 Ooivenboonen 6 60 4 7 Psardenboonen 4 ƒ Maïs per 100 Kilo Bont Amerikauisohe 6 76 4 ƒ 6 86 Clnqaaatine 6 4 26 VEEMAaKT Melkvee rsdel aanroer Handel en prijzen zeer wel Vette varkens goede aanvoer handel natig 17 i 1 et pn half KQ Biggen