Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1894

No 6414 Zaterdag 38 Juli 1804 338te Jaargang GOUMHE mrnm Ü Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier dne maanden is ƒ 1 26 franco peipost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TOOT Engelaod red unToer kndal gtirixin 17 i IS et per half KG Uagere Biggen goede aaoloer hendel stug 0 70 è 1 86 per week Vette lobapen redel aaoroer handel flauw ƒ 14 a S4 Lammeren ran geene beteekcnU 1 Noohtere kalreren eenige aanvoer handel ring 6 i 14 örBikaUeren goede aanvoer handel ving tS m f 62 Aangevoerd 108 partijeD kaae Handel matig Ie aual 4 6 ie qnal 1 i 8 Zwaardere 86 4 87 NoordHol landiohe 80 i f 84 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 30 i ƒ 1 40 Weibotor 1 10 il ƒ 1 80 p Kilo Wegeaa vergevorderd Seitoen worden de met 0 KOBTIHG VEBKOCBT A vaa OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 86 JULI slotkoers IV Vor krs O lOlV 108 8 7 Vi 7 T i JS 83 78Vs 81 6V 104V 81V i 84 86 100 87 101 100 87 660 686 101 V 1081 808 ISO 89 i 108 108 186 Vs 68 80 1081 108 178 1861 106 461 194 100 681 71 106 IS 108 lOBV 66 6Ü 100 1881 1881 S l 88 441 86 807 UV 100 741 UI 108 371 49 10 186 l l 107 10 101 loiv 116 118 SSV 108 74 7 i 7 SSi 0 781 1891 891 HiimuiiD Cert Ned W 8 8 i dito dito dito 8 dito dito dito S i Hoxaai Obl Ooudl 1881 88 4 Ituii Ineehrflving 1868 81 6 OoerlMK Obl in papier 1868 6 ditn in lilver 1868 6 PoBVuaii Oblig net tioket 8 dito dito 8 ftuauMD Obl Ooit 8e Bene 6 dito Oeooni 1880 4 ditobyBothi 1888 4 dito bii Hope 1888 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Brui Perpet sohuld 1881 4 Tdhiu Oepr üonv leen 1880 4 Oeo leeoiog aerie D Oen leeoinK aerie C EtnsAn Bip Bee v obl 18 8 6 llmco Obl Buit Soh 1880 VIXUDIU Obl 4 onbep 1881 KmtnatM ObUgatien 1861 S i BoTTiWAIl Sted leen 1886 3 i NlD N Ux Hacdeliv aand Axndib Tab HS Certificaten Seiiliaataehapp dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Yorstenl aand a Or Uynotbaekb paadbr 4 NederlaDdiohe bank aand Ned Handelmaatnh dito N W Il Pao Hyp b pandbr S Boit Hvpotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBKR Oost Uopg bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 i Ambmka Ëquit hypotb pandb 6 46 60 Maiw L O Fr Lien eert 6 Hls Holl U 3poorw Hg aand Hij tot Bipl V St Spw aand Ked Ind Bpoorwegm aand Ked Zuid Alrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTulLSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ital Spwm A H obl 8 PoLKN Warschau Weenen aand 4 BusL Or Buss Spw Mij aand 6 Bahisohe dito aand 139 1081 66 i e6i i ïastowa dito aand I Iwang Dombr dito aand 6 Knisk Ch Azow Sp kap aand 6 Losowo Bewast 8p lly oblig 6 Ore Vitebsk dito oblig 6 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 aöv 108 Amuu Cent Pao 8p Mjj obl 6 Chio fc North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Qr Spm oert r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv fc NaahvilleGeTt v aand liexiee N Spw Mg lebyp o O Miu Kansas v 4 pot pref aand N ïark Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 Bt Fanl Hinn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canadjl Can South Cert v aand Vl C Ballw fc Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus My aand Botteid TraanwecMaals aand NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Buoia Stad Antwerpenl887 8V Stad Brussel 1886 8 HoNO Theiss Begullr Qesellsch 4 OosTIKK BtaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SiAKJa Stad Madrid 8 1868 Ver NlD B Hyp Spoilt oert 5 Oouda Snalfersdruk van A BliMKluN fc ZuoK ADVERTENTIfiN ♦ De Heer en Mevronw Ta MIKBOP Dl RuNK betoigeD mede Damens wederzydsche Familie hnnnen haitelgken dank voor de vele bew Ken van belangatelling bg hun Haweiyk ondervonden Oouda t Aml 2 Ji 18fl Voor de vele bewyzen van deelneming gedarende de ziekte en bg het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Bebnwdvader ontvangen betaigen vrg onzen bartelyken dank Wed Cb EOBBTTB BtUNI C A BOBETTB Ch QIBL BOBIITI t GIEL Oottdti 26 JdU 1894 Qoudsche Zwemclxil Wegens onvoldoeDde deelname gmide SuUhoudeiyke Shtietnwedgtrijd op ZONDAG 29 JÜU a e niet door i Namens bet Beatnar A C COSUN Secretaris De ondei eteekende beveelt zich minzaam aan voor het leveren van Puik Uellsbrood Bruin en Taxvebrood Kadetjes Krenlenbrooil en Beschniten Verder venchillende soorten EOËK als Kransjes Arnhemsche MeisjeB Eleiogoed Janhi el Krakelingen en wat verder tot de Koekbakkerg behoort Onder minzame aanbeveling P A LUITEN TURFMARKT hoek Lange Dwarsstraat De Ambachtstand Vereeniging levert heden SO et per pond Banket Ham 5 7 et per pond mooie Morellen zgn te bekomen bg A J BLANEEU op de RAAM 448 Westzgde BeBtelllngen worden aanKenomen Brouwerij en IJsfakiek P TE IDELIPT A VMBEBCEEL ZOOIT HOOVDAOBSX voor GOUDA en OMSTREKEN G J Heetman Westhaven B 159 Peperstraat K 11 44 GRATIS bekomt elke leiervan dit blad het niet alleen voor lleken maar ook voor lenMlealMHHiat Maifrijka on lattlgi boek BE WEH BEI UECI Hen sohlÜTe eens briefkaart aan Bioktar i Boekhandel te AvMWA Botterdam j ECHT X t T ooraJ lettora op de JOberiahnstein aiRKTeUKOlKVICTOKUBROM OBeRlAHIISTCIII Overal fCENT J verkrijgbaar Mantsehappij tot Exploitatie der Victoria Bron f et egfiffd fe Jtot errffim Zuidblaak 8 Verkrggbaar in t Hoofddepdt voor Gonda en Omstreken SLOTEMARER en Co per heele Flesch 18 centa per halve Ftesch a 13 cents Krnik ïi 17 Kruik ït 13 terwyi voor de ledige Flesschen en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents der halve Flesch 2 cents Eraik 1 cent Kruik 1 cent Mederlatidsche Stoomboot Maatschappij De Sboomschepen BAXATIEB kapt J SACBB en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen losseii te Breweritqaay de markt van Boter en Kaai te Iionden HoUandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken BIJ GELEGENHEID DËR VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a a Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRIKKM tK en Zn Lange Tiendewe D 60 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat ÏB niet zelden dat geneziag aaabreng eD ifl middoten toerBlli ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoeBheer een goed sucocb haliben Was niet Prieanitz de geleerde restiger eer waterkuur methode wiens woonpleatB een bedevaartsoord voor do lijdende menschheid geworden ts den eenvoudige boorP Ue ft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen raada minder aoodzakelijk heeft gemaakt ei thans gemeengoed van alle geueesheeren begint te worden Ook op het goDÏed ter beperking van Keuuwziekten b int er licht te komen en ook hier is een weg geopend gew rden die op de eenvoudigste en natuurl kste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren ou eranderd aangewende geneeskandiga hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel ta verdringen Kr zijn vele menschua die noch ziek noch gezond zyn en toch klagen dat zij zich in liehaam en tiolallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en 600 zich selvon en anderen tot tast egn zonder het te willen Vele worden geplaagd Qf door rreeseijke angst of dnor droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde ji OQmen gekweld Dan tgn er weder andere die te kampea hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsulzep en toevallen Ëindelgk Ijjden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op alken leeftijd onder elk geslaoht on eiken stand vindt zijn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwgse van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorién van lijders behoort en ingelicht wenaoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adreaseere zich nan Amsterdam M CLEBA Co Hoiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTEN KOLfF Korte Hoofdsteeg 1 L trecht LOBRV PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F S2 door wisn oen onderrichtend gaschrifije over Zenuivziekten en Beroerte Voorkoming en Genexing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier KAmOOR m SCHRIJFBOEEEU zijn steeds in voorraad by LANO £ TIENDEWEG D 60 en verdere BINNENLAND GOUDA 27 Joli 1894 Hedenmorgea vertrok raa bier een detache S jnt van bet 5e bataljoo 4e Regimentbuterie onder geleide van den In Lui tnant H J Iwes naar Utrecbt ten einde osdeniobt te erlangen bg bet korps Geoieiïoepffli De beer E Boron ambtenaar ter secretarie alhier aliagde gisteren te s Gravenbage voor bet Ie gedeelte van bet notarieel staatsexamen I fl Krimpen a d IJsel zal in veiliog worden gebnobt bet huis bewoond door C de Jong en diens ecbtgenoota J van Brandewyk Daar dit hnis vóór 5 jaren geleden door den wind en het daarop vallen van een boom ïwaar bescbftdigd ia en daarvoor geene schadevergoeding werd genoten zoo is dit boisje zeer slecht bewoonbaar en is er een hypotheek op ad f600 hetwelk niet belette dat beide oodjea respectievelflk 80 en 68 jaren in bon bezit bleven gehandhaafd Door plotseling overladen van de geldschietster treedt daar een spookbeeld op die het zoover zal trachten te brengen dit huisje te verkoopen en beide oudjes aan dan d k te zetten In bet B Nbl c wordt nn verzocht dit huisje niet te koopen opdat de belofte door de overledene gedaan worde gehandhaafd De burgemeester van Zwammerdam waarfchawt tegen een jongmensch naar gissing tusBchen 22 en 25 jaren Hy geeft zich uit voor bediende in het gesticht voor oogiyders te Utrecht en heeft aan eene vrouw onlangs aldaar verpleegd die een goeden bril van dr knellen ontvangen had volgens zyn zeggen op order van genoemden dokter nenen bril gebracht waarvoor hg 1 40 ontvangen beeft en welke bleek zeer slecht te zgo in ruil en onder medeneming van den goeden bril Bq onderzoek is gebleken dat van eene dergel ke order bij dr Snellen niets bekend was Het bestanr der afdeeling Rotterdam van den BoDd van Ned Onderwyzers beeft voorgesteld een adres aan den Minister van Binnenlaudscfae Zaken te verzenden waarin inzake het rapport vau den inspecteur van het 1 o den Heer J C Fabiue den Minister verzocht wordt een plaatselijk onderzoek in te stellen waarbg ook de klaaseonderwyzeKi zouden gehoord worden FEViLLETOIM Be laatste eener Familie Naar het Framch 7 Nadat hy ook de dwarastaven had losgewerkt verkreeg hy een openiiig die groot genoog wai om Milder veel moeite doorgang te verleenen aaa eeo tnaa Het touw dat hQ zorgvuldig onderzocht waa van het eene einde tot het andere Tooniea vaa knoopen n aao een der niteindeu bevond lioh een stalen haak De Buiter bevestigde deze haak aan den Üwren slaaf welke hg had laten ïilten en daarop Uet bij het andere einde van bet toav langzaam vieren langs den baitenmuur van den toren De Buiter was gereed en waobtte nog sleobts op het door zyn onbekenden vriend vastgestelde uur Hy meeade yn ïyd niet beter te kunnen besteden dan door alles weder in goeden staal te brengen Of de onderneming gelukte of verkeerd hep in beide gevallen had de Buiter er het grootste belang by dat meu Arthur Eraee niet beschuldigde de vluoht bevorderd te hebben De officier had zich door hem hulp te verleenen blootgestold aan e n groot gevaar want de miniater van marine zou t zeer euvel duiden dat een lyner officieren zich de vryheid had veroorloofd ora een man die beaohuldigd word van moord de middelen vereohafi te hebben om te ontvluefaten Daarom aohtte de Buiter t mn plicht om aooveel aogelyk da bewyaen van De miniüter van binhenlandsche zaken brengt ter kennis van ben die bet examen van geëxamineerd en beëedigd landmeter wenschen af te leggen dat zy zich daartoe vóór 15 Aug e k schrifteiyk bij het departement van binnenlandscho zaken moeten aanmelden Een bescheidene adres Aan de Tweede Kamer is het volgende adres Mya Hoc mogende Heeren 1 M n zoon is leerling op het gymnasium van de Gbristeiyk plilantiiropisohe inrichtingen te Doetiochem waardoor ik belang stel in dit gymnasium Daar is verleden jaar en dit jaar de ekamen com missie samengesteld nit de professoren Verdam van Leeuwen en Eapteyn die ook verleden jaar voor Doetinchem aangewezen waren Die heeren hebben overal den naam van ide gestrenge hoerene en hebben zoowel dit jaar als bet vorige meer dan 30 percent der leerlingen afgewezen ofschoon andere commissies nooit boven de 14 percent gingen Beleefdeiyk verzoek ik n aan de Regeering inlichting te vrijen waarom de commissie twee jaren achtereen naar Doetinchem gezonden is vooral omdat het al den schgn heeft dat dit Gbristeiyk gymnasium door die moderne heeren moet gekastyd en zoo mogelgk vernietigd worden Buitendien hoor ik dat deze commissie overal een ongastigen indruk achterlaat ten opzichte van hun kennis en hun vermogen om te oordeeleu Hopende dat de Regeering een geruststellend antwoord moge geven noem ik mij hoogmogende heeren Uw onderdanige dienaar get G Mbtzlawibe Meppel 24 Juli 1894 In het N v d D 4 komt een stuk voor over de afstammelingen van Micbiel Adriaaosz de Ruyter waaroit blykt dat van den admiraal o a afstarameti de heer J C de Kuyter de Wildt te Vlisflingeu de heer A deRuytervau Steveninck te ïiel de hoer G R Eliae te Amsterdam en J C baron van Boetselaar te Arnhem Het aantal van de modejournalen zal weldra met een worden vermeerderd By de uitgevers Nygh van Ditmar zal nameiyk met 4 Aug a s het eerste nummer verscbynen van De Dameakleediog De Redactie van dit blad is opgedragen aan mej Alida Verhoopt de bekwame redactrice van De Kindermode medeplichtigheid van den neef vbu mevrouw van Hansweerd te doen verdwijnen Al de werktuigen stak by in zyn 7ak en de oesters pakte bij weer in de mand zoodat niemand kon vermoeden dat er iets onder gezeien had De yzeren staven kon hy natuurlyk niet meer op hun plaats brengen en ooü h6t touw zou moeten blijven hangen maar niemand zou kunnen bewijzen dat het touw verborgen was geweest onder de oesters die door Arthur gezonden waren En de bewakers zouden om te vermyden dat zy van medeplichtigheid verdacht werden zioh wel haasten de ongelukkige mand te doen verdwyuen voor de komst van den officier van justitie Nadat hy a deze voorzorgen genomen had gaf De Buiter zich weder geheel over aan de droombeelden die hem het hoofd op hol brachten sedert bot vooruitzicht voor hem geopend was zijn vrijheid te herwinnen Hy verweet zich getwyfeld te hebbon aan de genegenheid van mevrouw van Hansweerd en hy dacht ér niet meer aan haar te vervloeken Waaraan had zy lioh achteraf beschouwd eigenlijk schuldig gemaakt Zeker niet aan aen misdaad met voorbedaohten rade In een aanval van drift veroorzaakt door een wreede handeling van haar echtgenoot wai zy op den invid gekomen om hem te doodcn ten einde haar minnaar te redden van een afBohuwflhjken dood Zy had den moord zelfs bevolen maar dit bevel was niet uitgevoerd De onbekende moordenaar had het bloedige bevel niet ontvangen bB voor deze op den generaal sohoot was hy iet te rade gegaan met mevrouw var Hansweerd Die onbekende moest eukel gehandeld hebben uit IgBQ aandrift De barohtvrouw Van Triohtvoorde Door het bestuur van den Algemeeoen Nederlandschen Politiebond is tbans aan de wed Van Oosterom te Leiderdorp uitbetaald eene Bom van f 522 25 welk bedrag reeds door den voortvluchtigen president Tuineubnrg had moeten worden voldaan doch die de weduwe op het sleeptouw hield en de uitbetaling steeds verschoof tot het te laat was U D £ en koetsier is gisteren te s Graveuhage by het iuryden van de stalling bekneld geraakt fcussohen den bok van zijn wagen en het plafond ran den stal Hy is des avonds in het R K Ziekenhuis aan de gevolgen daarvan overleden £ en wielryder die Zondag aan den wedstryd Leiden Utrecht bad deelgenomen en zyn safety op den stoep van het Hotel Levedag te Leiden neerzette terwyl hy daar dineerde kwam later tot de ontdekking dat men het rijwiel gekaapt bad en er mee van door gerold was t Is een road racer safety fabrikant AUard De Leidsche politie vraagt opsporing een belooning is uitgeloofd Door het bestuur van don Nederlandschen Boftd voor spoor en tramwegpersoneel Hteeds Voorwaarts ayn alle burgers van Nederland uitgenoodigd tot het bgwooen van eene grooto landeUjke meeting die op Zondag 12 Augustus a 8 des namiddags 1 uur zal gehouden worden op een terrein aan de zuidzyde van den Leidschen straatweg te Utrecht op ongeveer 12 minuten afstand van het station der Sprekers de bh A M Reens W P G Helsdingen J H Schaper H H van Kol mr P J Troelstra en G L van der Zwaag In de jongstgehouden zeer druk bezochte algemeene vergadering van bet Bestuur der Woesinrichting te Neerbosch met de ledeu zyn de veranderde statuten en het huisboudoiyk reglement vastgesteld De statuten zullen nu zoo spoedig doenlyk ter Koninklijke goedkeuring worden opgezonden Volgens de bestaande statuten zyn in de plaats van de heeren A Kramers te Amsterdam O vau t Lindenhout en Jac van t Lindenbout beiden te Neerbosch die als bestuurders bedankt hadden gekozen de heeren Ds E A G van Hoogenhuize te Nymegen Mr J H C Cazius raadsheer te s Hertogenbosch en Mr J P A Graaf van Limburg Stirnm te Oosterbeek was niet aanaprakelyk voor een misdadige haodeting die zij een oogenblik gewenscht maar niet uitgelokt bad Do wet atrafl niet de slechte gedachte aU ze geen gevolgen hebben God alleen oordeelt er over óod die den beroufrvollen zondaar vergiffenis schenkt Eo sUos scheen er op te wy en dat mevrouw Van Hansweerd berouw bad liaar minnaar woa gestorven vuur haar echtgenoot De Buiter geloofde dit ten minste Waarom zou zy dan voortgegaan zgn op don zondigen weg waarop die minnaar haar bad medegesloept Was t niet veroor loofd te denken dat zy beproeven zou haar zonde goed te maken door liefdadige werken De Buiter had met haar geledon hy zat in de gevangenis en zij trachtte hem te redden Wat was natuurlyker F Ën later zou zij mssschien begrijpen dat dit niet genoeg was om het kwaad te herstelten dat zij gastioht had Zy zou zich wellicht lateu vermurwen door de heldbafligo opoffering van dien soldaat die zich liever bad laten varoordeelen dan haar te verraden En dan Deze verliefde droomen werden afgebroken door de klok die de twaalf stagen van middernacht deed hooron Meer was er nïot noodig om den gevangene er aan ta herinneren dat het tyd was om te handelen Hij wierp een taatsteu blik op de mand waarin hy de oesters netjos geschikt had en overtuigde zich er van dat in zyn oei niets achterbleef dan da opengebroken oesters voor bet grootste deel opgegeten door den cipier Na de kaara uitgeblazen eo deze met het doosje lucifers in den zak gestoken te hebben klom hy op de tafel dis hy met dat doel onder hst venstar had gnofaoven Onze landgeuoote Mej Marie Lüning van Rotterdam is dezer dagen met veel succes als solozangeres opgetreden te Kealen op een Volki 8ymphonieConcert in het iGflrraoiditc waar zy eeu aria uit 8imson et Dalilaven liederen van Brahms Hildach en Soyffardt zong De xKólnische Zeitung uoemt de kennismaking met deze zangeres een hücbit erfreuliche Bekanntsohaft eu roemt bare schoooe masiosopraanstem en hare warmoi echt muzikalo voordracht Uit Breukelen wordt van 25 Jali gemeld Gedurende bet onweder dat heden middag alhier woedde waren drie manaea bezig in het weiland met bet steken van diitels zy bevonden zich ongeveer op ééna Ign toen de bliksem neerviel de beide uïtarate mannen werden op da plaats ddodgeilagen de middelste viel op den grond doob ich bt er zonder belangryk letsel te zgn a fgekom eo In de Noordzee is door schipper K Ree van Terschelling eene groote flesoh opgeviscbt geheet begroeid met de by zeelieden onder den naam van langbaUen bekende eedierep die als eene tros er omgewonden zyn De flesch heeft klaarbiykelyk eenige jaren ia aee oragedreven Deze zeedieren komen vooral in den Atlantisohea Oceaan voor Hat geheel levert eenen eigeuaardigen schoonen aanblik op De t anwoordige bezitter do visch ban delaar Boi is voornemens het gevondene aan het apuarium in Artis af te staar Het bericht dat Artist te Amsterdam syne bekken zon slniten voor de schoolkinderen wordt tegengesproken door dr Kerbert den directeur der inrichting Alteen is aangedrongen op eene betere reeling opdat de kinderen eenig nut van hanne bexoeken trekken In de drukkery Excelsior op het Damrak te Amsterdam waar Recht voor Allen gedrukt wordt is naar bet brandweerrapport meldt vermoedelyk door kwaadwilligheid een klein binnenbrandje ontstaan dat spoedig door de brandweer gebluacht werd £ en hoeveelheid papier werd door het vaar beschadigd Nationale Kolfwedstrgd teBolsward 10 U Seotember 1894 ooals te verwachten was belooft deze wed stryd schitterend te zullen worden De Kolfclub Bolsward die 30 leden telt vergaderde dezer dagen met bet bestuur van de sociëteit de Doele en twee leden van het faoofdbestuar van den Nederlaudscben Kolfbond Uit die De maan was nauwelyks in het eerste kwartieren de hemel was bedekt met wolken Br viel een ne koude regen Het onaangename weer was echter als ui ezocht voor zya vlaobt dur nu waanwhijnlyk niemand luit zou hebbeu om eoo nachtslyke wandeling langs don singel te maken en bovondien was er geen gevaar dat men hem zou zien Hy heeeoh ziob op tot hy in het venster zat en liet zich ran achterwaarts naar buiten takken met beide handen het touw vast houdende Dit was niet zeer gemakkelyk maar hy was even handig als sterk H j kreeg een hevigen schok toen h plotseling in de lucht hing maar hield ziob goed en toen begon hy af te dalen zeer langzaam en zonder een o enblik fjja bedurdheid te verliezen Alles ging eerst goed Het touw vlak langs dsn muui hangend slingerde niet onrustbareod De duisternis die bem beschermde tegen onaaageoaaie verrassingen behoedde hem ook voor oen o grooter gevaar de duizeligheid die soms de kraohttgite menschen overvalt als zy zich boven den afgrond bevinden Hy zag niets anders dan den zwarten donkeren muur vtak voor zloh en hy zon naar beneden hebben kunnen kyken zonder zich rekenschap te geven van den afstand die hem nog van den beganen grond scheidde want in de duisternis zoU hy nirts oodersoheideu hebben H daalde naar voortdurend zonder zich vermoeid te gevoelen Een keer alachts was hij byna cp het punt bet tosw los te laten schrikkendi door het plotselinge opvliegen vaa een vogel die ïihiyn slaap was geschrikt